قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

استمرار

ساماندهی ۱۳۰۰ دستگاه سرویس مدارس لرستان - نظارت پلیس استمرار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، سرهنگ مرتضی چغلوند امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ...
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: اقتصادی

عزم قاطع پلیس در استمرار اجرای طرح ناظر یک/ حجاب و عفاف دغدغه مردم متدین است

فرمانده انتظامی استان قم بر عزم قاطع پلیس در استمرار اجرای طرح ناظر یک تاکید کرد و گفت: حجاب و عفاف دغدغه مردم متدین است.  به گزارش قم پرس، سردار "عبدالرضا آقاخانی" در دیدار حجت الاسلام و المسلمین ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرد استمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطردرمناطقسیلزدهباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار فعالیت تیم عملیات ویژه سازمان اورژانس کشور در مناطق سیل زده

رییسسازماناورژانسکشوراعلامکرد استمرارفعالیتتیمعملیاتویژهسازماناورژانسکشوردرمناطقسیلزده رییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهفعالیتمداومتیمعملیاتویژهسازماناورژانسکشوردرروزهایوفروردیندرمناطقسیلزدهلرستان،گفتتیمویژهسازماناورژانسکشوربهتمامروستاهاوخانههایبهداشتسرکشیکردهوبهمردمسیلزدهدرپلدختر،معمولان،افرینهوروستاهایاطراف،خدماترسانیکردند ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارشناسان از استمرار وضعیت موجود تا ۲ ماه آینده سخن می‌گویند - درب مساجد به روی مردم سیل‌زده باز شود

... مراجع و ارگان‌های دولتی، خارج است. حجت‌الاسلام حبیب پور، از استمرار وضعیت سیلاب در خوزستان سخن گفت و بیان کرد: پیش‌بینی کارشناسان این است که وضعیت موجود، ممکن است از ۲۰ روز تا دو ماه طول به طول بی‌انجامد. ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دومين نشست مشترک معاون درياباني فرماندهي مرزباني ناجا با فرمانده پليس گارد ساحلي سلطنت عمان - تأکيد ويژه بر ضرورت استمرار امنيت پايدار در مرزهاي آبي مشترک

دومين نشست مشترک معاون درياباني فرماندهي مرزباني ناجا با فرمانده پليس گارد ساحلي سلطنت عمان / تأکيد ويژه بر ضرورت استمرار امنيت پايدار ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمهیدات اداره کل تجهیزات پزشکی برای روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروز - انتشار فهرست اسامی پرسنل آنکال شرکت های تجهیزات پزشکی در نوروز 1398 به منظور استمرار ارائه خدمات

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد تمهیداتادارهکلتجهیزاتپزشکیبرایروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتنوروزانتشارفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکتهایتجهیزاتپزشکیدرنوروزبهمنظوراستمرارارائهخدمات ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار كيفيت محصولات راهبرد اصلي ايران خودرو است

... كيفي بدست آمده و استمرار ارتقا كيفي محصولات توليدي، عزم و اراده مديران، كارشناسان و كاركنان شركت ايران خودرو در ارتقا كيفيت محصولات، با قوت و شدت بيشتري فزوني يافته و پروژه هاي بهبود و اقدامات كيفي در ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

براي ماندگاري و استمرار طرح تحول نظام سلامت بايد ساختار نظام مند تعريف شود

برايماندگاريواستمرارطرحتحولنظامسلامتبايدساختارنظاممندتعريفشود سرپرستوزارتبهداشتگفتبحثسيستمارجاع،پزشكيخانواده،پروندهالكترونيكسلامت،پيوستگيبينحوزهبهداشتودرمانودارووهمچنينسايرمعاونتها،ازجملهموارديهستندكهبرآنهاتاكيددارموباتوجهبهاينموارد،ميتوانيمجزيرهايعملكردنراازوزارتبهداشتدوركنيم ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رشد سرمايه‌گذاري دركشور و استمرار رشد اقتصادي از راه هاي ايجاد اشتغال است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از ایسنا ،  محمد شریعتمداری در شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

در حال حاضر وظیفه اصلی کادر درمان استمرار مراقبت های درمانی فعلی است

نمایندهوفرستادهوزیربهداشتپسازعیادتوبررسیرونددرماندانشآموزانمصدومدربخشسوختگیکوثرزاهدان درحالحاضروظیفهاصلیکادردرماناستمرارمراقبتهایدرمانیفعلیاست نمایندهوفرستادهوزیربهداشتپسازعیادتوبررسیرونددانشآموزانمصدومزاهدانیدربخشسوختگیکوثرزاهدانگفتخوشبختانهمراقبتهایدرمانیفعلیمراقبتهایاستانداردیاستکهدربیمارستانهایمجهزمراقبتهایویژهسوختگیکشورنیزبههمینشکلارائهمیشود ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت استمرار تلاش برای اجتماعی شدن سلامت - مشارکت مردم و اعتماد آنها به دولت و حاکمیت، سرمایه اجتماعی محسوب می شود

ضرورتاستمرارتلاشبرایاجتماعیشدنسلامتمشارکتمردمواعتمادآنهابهدولتوحاکمیت،سرمایهاجتماعیمحسوبمیشود معاوناجتماعیوزارتبهداشتگفتوزارتبهداشتبایداقداماتاجتماعیخودراادامهدهدودرزمینهاجتماعیشدنسلامتهمچنانتلاشکندتاماحصلاینتلاشها،تعمیمرویکرداجتماعیدرسایردستگاههاباشد ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کشورهای متجاوز دنبال استمرار تجاوز و کشتار هستند - سازمان ملل با جنایتکاران همدستی می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، انجمن علمای یمن با صدور بیانیه ای استمرار تجاوز آمریکایی،‌سعودی و اماراتی را محکوم کرده و گفت: کشور های متجاوز برای مذاکره مانع تراشی می کنند و به دنبال استمرار ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

غدیر استمرار و متمم رسالت پیامبر(ص) است

... حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره به اینکه غدیر نماد استمرار رسالت بوده و متمم رسالت است، خاطرنشان کرد: رسول اکرم (ص) کار را آغاز می‌کند و امام دنبال می‌کند، تعبیر قرآن هم این است که غدیر دین را کامل کرده ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی تجهیزات پزشکی کمپانی GE آمریکا به ایران

در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران هلث مطرح شد؛ استمرار ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی تجهیزات پزشکی کمپانی GE آمریکا به ایران  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحریم ها، خللی در عزم جدی محققان برای استمرار روند توسعه فناوری ایجاد نخواهد کرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: تحریم ها، خللی در عزم جدی محققان برای استمرار روند توسعه فناوری ایجاد نخواهد کرد معاون تحقیقات و فناوری ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حجاب، اساسی ترین عنصر در حفظ و استمرار فرهنگ جامعه است

سرهنگ «سید محمد رضا خسروی» در جمع مسئولان و کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از سمن های فعال در امر ترویج الگوهای حجاب در جامعه گفت : یکی از پیامدهای سوء و ناگوار بدحجابی ایجاد اختلالات ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرهنگ اهدای عضو در کشور گسترش پیدا کرده است - حوزه سلامت، محتاج این توجه بود و امیدواریم که حمایت از حوزه سلامت، استمرار داشته باشد

وزیر بهداشت پس از عیادت از اولین بیمار پیوند کبد در تبریز: فرهنگ اهدای عضو در کشور گسترش پیدا کرده است/ حوزه سلامت، محتاج این توجه بود و امیدواریم که حمایت از حوزه سلامت، استمرار داشته ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضرت آیت‌الله علوی گرگانی: استمرار فعالیت‌های سازمان اوقاف جامعه ایران را قرآنی می‌کند

... استمرار فعالیت‌های قرآنی در همه رشته ها، جامعه ایران را قرآنی و الهی می کند گفت: توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه، یکی از آثار و برکات تلاش در حوزه قرآن و معارف اهل بیت(ع) به شمار می‌رود. ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طرح محله سلامت در تمام نقاط شهر قم استمرار می‌یابد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: طرح محله سلامت در مجتمع فرهنگی نور امروز به اتمام می‌رسد و این طرح در باقی نقاط شهر استمرار خواهد داشت. به گزارش قم پرس؛ مجید رفیعی با بیان اینکه خانواده ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رسیدن به افق‌های اسلام نیازمند استمرار مسیر شهداست

... مسیر شهدا استمرار یابد. به گزارش قم پرس؛ دکتر سقائیان‌نژاد در مراسم رونمایی از طرح المان شهید آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی که در سالن محراب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با بیان ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دعوت جنبش فتح برای استمرار - انقلاب خشم -

      دعوت جنبش فتح برای استمرار «انقلاب خشم»   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١١:٢٥   شماره خبر: ٩٠٠٩٠ گروه بین‌الملل: شورای انقلابی جنبش ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برنامه وزارت بهداشت، استمرار خدمات بهداشتی و درمانی طرح تحول سلامت است

... برای مردم نیازمند این منطقه انجام دهم. دکتر هاشمی با بیان اینکه یکی از برنامه های وزارت بهداشت، ادامه و استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول سلامت است، افزود: در دولت یازدهم، بیمارستانهای ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار طرح تحول سلامت، نیازمند مدیریت هزینه ها است - بخشی از هدر رفت منابع، به دلیل وجود نرم افزارهای بیمارستانی متعدد است - ضرورت تغییر در سیستم مدیریت بیمارستانی - امکان پذیر نیست که هر فرد هر وقت اراده کند هر خدمت درمانی را بگیرد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دولت با محدودیت منابع روبرو است و طرح تحول سلامت به عنوان بزرگترین طرح اجتماعی دولت، موجب افزایش رضایتمندی مردم از خدمات حوزه سلامت شده و استمرار طرح تحول سلامت با توجه ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نباید کاستی هایمان را به حساب نظام و انقلاب و اسلام بگذاریم - علاقه مندی مردم به استمرار طرح تحول سلامت

وزیر بهداشت در نشست خبری با اصحاب رسانه استان همدان تاکید کرد: نباید کاستی هایمان را به حساب نظام و انقلاب و اسلام بگذاریم/ علاقه مندی مردم به استمرار ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمک‌های مستشاری به مقاومت استمرار خواهد داشت

امیر حاتمی گفت: در منطقه‌ای که دچار ناامنی است، دیپلماسی دفاعی می‌تواند کمک موثری به کشورهای منطقه کند و ملت ایران به عنوان الگوی مقاومت، امروز پشتیبان جبهه مقاومت است. به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استمرار، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت اولین اولویت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم است - همسویی و انطباق 94 درصدی برنامه های وزارت بهداشت با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه

... از طريق تداوم طرح تحول سلامت و ايجاد اصلاحات در ساختار بهداشتی و درمانی انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه استمرار، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت اولین اولویت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم است، گفت: ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تضمین استمرار مشی - اعتدالی - وزارت کشور با رحمانی‎فضلی

عبدالرضا رحمانی فضلی در حالی قرار است برای دومین بار پیش روی نمایندگان از خود دفاع کند، که عملکرد ۴ ساله او در ساختمان سیاسی میدان فاطمی از او یک چهره اعتدالی به نمایش گذاشته است. مژده هادی‌زاده: روزی ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تقدیر امام جمعه یاسوج از پلیس استان در برخورد با بدحجابی - تأکید بر استمرار طرح مقابله با بدحجابی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،حجت الاسلام " سید علی‌اصغر حسینی"  در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج؛ مرکزاستان کهگیلویه و بویراحمد که در محل مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مطالب ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

برای توسعه زیر ساخت ها، سرانه سلامت باید تغییر کند - استقرار نظام ارجاع و استمرار طرح تحول سلامت از برنامه های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم

... به سوالی مبنی بر برنامه های آینده وزارت بهداشت در دولت دوازدهم گفت: استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و استمرار و ارتقاء طرح تحول سلامت از جمله برنامه های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم خواهد بود. دکتر ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار و ارتقای طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم، مهمترین برنامه وزارت بهداشت در دولت آینده

وزیر بهداشت از استمرار  و ارتقای طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه به عنوان مهمترین محور برنامه های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم یاد کرد و گفت: علاوه بر این، باید تلاش های زیادی برای استقرار ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمات طرح تحول سلامت بدون هیچ وقفه ای ادامه دارد - رییس جمهور بر استمرار طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم تاکید دارند

وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی شهرستان نمین استان اردبیل: خدمات طرح تحول سلامت بدون هیچ وقفه ای ادامه دارد/ رییس جمهور بر استمرار طرح تحول ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

طرح تحول سلامت موجب افزایش علاقه مندی و امیدواری مردم به دولت و نظام شده است - مجلس برای استمرار این طرح کمک کند

استاندار همدان بر لزوم همکاری و‌ کمک مجلس شورای اسلامی به منظور عدم توقف طرح تحول سلامت تاکید کرد و گفت: تنها با همت وزیر بهداشت همه امور نظام سلامت به ثمر نخواهد رسید مگر اینکه همه اعضای نظام به این ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار کاهش آب پشت سدهای گلستان - ضرورت مدیریت مصرف بهینه

گرگان – ایرنا – مدیرعامل آب منطقه ای گلستان وضعیت منابع آبی استان را نامناسب بیان کرد و گفت: اکنون 56 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 66 ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سیاست رییس جمهوری استمرار خدمات بیمه همگانی محرومان است

تهران - ایرنا - مدیرعامل بیمه سلامت ایران با تاکید بر ادامه فعالیت خدمات بیمه همگانی محرومان و نیازمندان، گفت : سیاست رییس جمهوری استمرار این خدمات و معتبر بودن دفترچه بیمه سلامت است.  ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فرودگاه کلاله ازظرفیت کامل برای استمرار پروازها برخوردار است

...  توان و ظرفیت صد درصدی برای استمرار پروازها برخوردار است. محمدرضا رضایی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی و استمرار پروازها از فرودگاه کلاله با حضور ائمه جمعه ، نماینده شرق استان در مجلس، ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار فرهنگ شهادت با روایت حدیث پایداری

تهران- ایرنا- هشت سال دفاع مقدس اوج تبلور ایثار و از خود گذشتگی انسان هایی است که برای حفظ حریم آرمان های خویش دست از جان شستند و در برابر دشمن متجاوز با ایمانی راسخ ایستادند و آماده رزمی ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیانیه اتاق بازرگانی تهران؛ ضرورت استمرار تدبیر در تصمیم های اقتصادی

تهران- ایرنا- اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه ای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استاندار قم: اراده قوی برای استمرار مبارزه جدی با مواد مخدر وجود دارد

استاندار قم با تاکید بر این که هیچ گونه ضعفی در راه مبارزه جدی با مواد مخدر ایجاد نمی شود گفت: تمام نیروهای انتظامی و امنیتی اراده قوی برای استمرار مبارزه با مواد مخدر دارند.  ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار فرهنگ ایثار با بازروایی سیره شهیدان

... دلخوش کرد تا از آن قرینه‌ای برای فتح شهر ساحلی و استراتژیک فاو بسازند و از فتحی مقارن فتح فاو دم بزنند. رزمندگان اما در استمرار تحمیل حقارت دیگری بر ارتش زبون صدام کمتر از دو ماه بعد در یورشی حساب شده ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دلواپسان و استمرار تخریب دولت اعتدالگرا

تهران- ایرنا- هجمه به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت از مهمترین راهبردهای منتقدان است. هجمه ای که در شرایط کنونی به بهانه هایی مانند مشکلات اقتصادی، بانکی و تحریم کشورهای های غربی شدت ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار یا توقف پرواز شرکت های ایرانی به نجف امروز بررسی می شود

تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در جلسه امروز مسئولان فرودگاه نجف با انجمن شرکت های هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری، استمرار یا توقف پروازهای شرکت های ایرانی به فرودگاه ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تبریک دوباره لارشه به روحانی؛ فرانسه مایل به استمرار مشورت سیاسی با ایران است

تهران - ایرنا - محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر پنجشنبه با ژرار لارشه، رئیس مجلس سنای فرانسه دیدار و گفتگو کرد. ژرژ لارشه در ابتدای این دیدار ضمن ابراز همدردی در خصوص ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار توجه به مناطق محروم، اولویت نخست دولت دوازدهم است

گنبدکاووس - ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار را از اولویت های نخست دولت یازدهم و دوازدهم دانست و خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، استمرار خدمات بهداشتی و درمانی است

... در این نشست ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: پدافندغیرعامل در حوزه سلامت، استمرار خدمات بهداشتی و درمانی است و تمامی تهدیدات سلامت جامعه در این حوزه بررسی می شود. وی در این نشست با بیان ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار راهپیمایی روز قدس باعث سرنگونی رژیم صهیونیستی می‌شود

قم – یکی از مراجع تقلید تأکید کرد که استمرار راهپیمایی روز جهانی قدس موجب سرنگونی رژیم صهیونیستی می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی که بخشی از مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صادرات به بازارهای هدف باید استمرار و ثبات داشته باشد

... و این در حالی است که ما صادرات ساعتی، لحظه ای و ادواری نداریم بلکه صادرات به بازارهای هدف باید استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور باید نسبت به ثبات موجودی کالا اطمینان ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

منتقدان و استمرار شعار ناکارآمدی دولت

تهران- ایرنا- شیوه برخورد منتقدان با پیروزی تفکر اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ انقلاب اسلامی کم نظیر است. در حالی مردم در 29 اردیبهشت به عملکرد دولت یازدهم رای مثبت دادند اما ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حضرت خدیجه(س) الگوئی در استمرار خانواده و اقتصاد مقاومتی است

گروه گزارش: عضو هیات علمی جامعة المصطفی العالمیه گفت: حضرت خدیجه(س) الگوئی در استمرار خانواده و اقتصاد مقاومتی است چنین شخصیتی می تواند الگوی بانوان در حفظ بنیان خانواده و مدیریت مالی در زندگی باشد. ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پاسخ وزارت بهداشت به استمرار دروغ پراکنی خبرگزاری فارس

پاسخ وزارت بهداشت به استمرار دروغ پراکنی خبرگزاری فارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای ضمن انتقاد شدید از بازنشر موارد خلاف ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

هيات امنا، امين بيت المال هستند - توسعه ي دانشگاهها منوط به استمرار پايش و نظارت

معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه گفت: هيات امنا به عنوان امين بين المال،  تنها مرجع مورد اعتماد در دانشگاه است كه در استقلال مديريتي سازمان نقش ارزنده اي ايفا مي كند.    ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول سلامت - اختصاص منابع كافي جهت استمرار طرح در سال جاري

... استمرار طرح در سال جاري دكتر نمكي معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه در حاشيه ي دومین نشست شورای هماهنگی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در یزد از افزايش ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول - اختصاص منابع كافي جهت استمرار طرح در سال جاري

معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول/ اختصاص منابع كافي جهت استمرار ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

به روحانی رای می دهم برای استمرار تدبیر و امید در کشور رای می دهم

به روحانی رای می دهم برای استمرار تدبیر و امید در کشور رای می دهم | ستاد خبری دکتر حسن روحانی  ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استمرار تورم تک‌رقمی در فروردین‌ماه

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره طی بیست سال گذشته، شاخص قیمت‌های فروردین نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است،‌ از افزایش ۱.۱ درصدی در فروردین امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ضرورت استمرار همکاری‌های مالی بین‌المللی

رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ در حال تقویت است ولی این موضوع به معنی متوقف شدن مقررات بخش مالی نیست.برعکس در شرایط فعلی لزوم استمرار برای مقررات مذکور بیش از قبل ضرورت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

استمرار نبوت با حضرت زهرا(س) و اهل بیت(ع) صورت گرفت

...  دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با ذکر این مطلب که وجود رسول اکرم(ص) در سراسر تاریخ ساری و جاری و مستمر است، عنوان کرد: سوال این است که این استمرار از چه جایگاهی شکل می گیرد؟ این استمرار محمد(ص) از ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دكترربيعي در مراسم افتتاحيه پروژه هاي شركت خدمات ارتباطي رايتل : سهم اشتغال درحوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بايد افزايش يابد - استمرار انقلاب يعني محتوا و ارزشي را كه انقلاب براساس آن شكل گرفت ادامه دهيم

... کردیم مرور کنیم . استمرار انقلاب به این معناست که بتوانیم محتوا و ارزشی را که انقلاب براساس آن شکل گرفت ادامه دهیم و برنامه ریزی ها و جهت گیری هایمان سرافرازنه است همان گونه که مقام معظم رهبری پرچم داراستقلال ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماهیت انقلاب اسلامی استمرار و تداوم انقلاب انبیاء است

به گزارش ایرنا، حجت‌ الاسلام علیرضا قاسمی در خطبه ‌های نماز جمعه بادرود با اشاره به سالروز پیمان همافران نیروی هوایی در 19 بهمن با امام راحل ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تبعیت از رهبری، استمرار انقلاب اسلامی را تضمین می کند

... استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: دشمنان نظام و انقلاب در فتنه ۸۸ تلاش کردند حمایت مردمی را از نظام که یکی از عناصر قدرت حکومت است، از بین ببرند که با هوشیاری و آگاهی مردم این امر محقق ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار انقلاب نیازمند انقلاب درونی

به گزارش خبرگزاری «حوزه»مرحوم آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی ، استمرار انقلاب در جامعه اسلامی را مرهون  انقلاب درونی دانسته و تاکید می کند، همان طوری که محبت ما به خود ما و به فرزند ما، به ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تاکید مخالفان بحرین براستمرار تلاش برای حذف دیکتاتوری

مخالفان خارج از بحرین از مردم آن کشور خواستند طی هفته های آینده در آستانه سالگرد انقلاب حضور خود در صحنه های مخالفت با رژیم آل خلیفه را گسترش دهند.  ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آرزوی توفیق برای ایران در استمرار نقش ثبات ساز خود در منطقه داریم

...  با اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران در استمرار ایفای نقش متوازن و ثبات ساز خود در منطقه آرزوی موفقیت داریم. به گزارش ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

لزوم استمرار و گسترش همکاری ها میان ایران و لبنان

... ایران و رئیس مجلس لبنان با اشاره به عمق روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان بر استمرار و گسترش همکاری ها میان دو کشور تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مهم‌ترین عامل حفظ و استمرار دستاوردهای انقلاب ،همدلی حوزه و دانشگاه است

... نظام ایران را زمین‌گیر کند، اما به برکت رهبری داهیانه امام خامنه‌ای و اتحاد بیش‌ازپیش ملت به ویژه حوزه و دانشگاهیان، در حال استمرار انقلاب و دست‌یابی به موفقیت‌های ویژه و گسترده هستیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مردم صنعا در اعتراض به استمرار جنایت های عربستان تظاهرات کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، مردم بخش های مختلف صنعا پایتخت یمن روز گذشته در اعتراض به استمرار تجاوز و جنایت های عربستان سعودی و آمریکا در یمن، پس از نماز جمعه دست به تظاهرات ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پیاده‌روی اربعین زمینه‌ساز حکومت مهدوی - خلوص این ایام استمرار یابد

.jwplayer قم - استاد معارف ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استمرار هوای ناسالم تهران روی خط قرمز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

لزوم استمرار روحیه استکبارستیزی در همه ابعاد

... انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر لزوم استمرار روحیه استکبار ستیزی در همه ابعاد تاکید کرد. به گزارش خرگزاری مهر، متن کامل ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار و تداوم كمك فکري و محتوايي موكب جمكران در سطح بين‌الملل - پياده‌روي اربعين از مقدمات ظهور ا

دبير مجمع اسلام ناب طلاب حوزه علميه قم مطرح كرد استمرار و تداوم كمك فکري و محتوايي موكب جمكران در سطح بين‌الملل/ پياده‌روي اربعين از مقدمات ظهور امام زمان(عج) است  ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جانشین فرمانده سپاه قم: امر به معروف و نهی از منکر عامل استمرار دین است

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم گفت: امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ بشریت با حفظ احکام الهی از خطر فراموشی، عامل استمرار دین بوده است. پایگاه ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استمرار راه امام(ره) و شهدا به برکت ولایت‌فقیه است

... تا امروز، یک قطره از خون این شهدای عزیز به هدر نرفته و استمرار راه امام خمینی(ره) و شهدا به برکت وجود ولایت‌فقیه، باقوت ادامه دارد و گواه آن‌هم پیروزی‌های مختلف ما در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و عصبانیت ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استاندار قم: طرح های پیشگیرانه اعتیاد در مدارس استمرار یابد

استاندار قم با اشاره به اجرای موفق طرح توانمندی سازی دانش آموزان برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر درسال گذشته گفت: این طرح باید با قوت بیشتری در سال جاری استمرار یابد.  ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طیب نیا: انتقال وجوه ناشی از فروش نفت به هند استمرار داشته باشد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای هندی خود بر استمرار انتقال وجوه ناشی از فروش نفت به آن کشور تاکید کرد. به گزارش جماران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی طیب ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استمرار تنش بین هند و پاکستان موجب ناامنی منطقه و این دو کشور می‌شود

... منطقی و به دور از هرگونه احساسات مقطعی و روش های نظامی برآیند. سخنگوي وزارت امورخارجه همچنین در ادامه بیان کرد: فزونی تنش و استمرار بحران بین این دو کشور زمينه را براي گروه های افراطی و تروریستی و کشور ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مهریه سنگین عامل استحکام و استمرار زندگی نیست

... مهریه های سنگین جامعه امروز، آن را عاملی در نداشتن استحکام و استمرار زندگی جوانان دانست و از والدین خواست تا با هم اندیشی فرزندان و بدون تحمیل نظرات خود به آنان از هرگونه تصمیم خودخواهانه دوری کرده و شرایط ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار حمایت مردم بحرین از آیت الله عیسی قاسم - تحصن - الدراز - صد روزه شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، تحصن منطقه "الدراز" بعد از دو روز تحمل محاصره نظامی رژیم آل خلیفه وارد صدمین روز شد؛ این در حالی است که فردا دوشنبه بار دیگر محاکمه آیت الله عیسی ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار تعطیلی نماز جمعه در بحرین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، در پی استمرار ممانع رژیم آل خلیفه از برپایی نماز جمعه در مسجد امام صادق(ع) در منطقه الدراز بحرین، ائمه جمعه و جمعت بحرین با صدور بیانیه ای این اقدام ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ولایت‌فقیه، رمز استمرار انقلاب و حکومت اسلامی ایران است

... آن حجت‌الاسلام علی نژاد است. رئیس دانشگاه امیرالمؤمنین(ع)، استمرار انقلاب و حکومت اسلامی را در گرو ولایت‌فقیه مطرح کرد و گفت: اگر رهبری داهیانه امام خمینی(ره) در دوران انقلاب نبود،هم‌اکنون حکومتی اسلامی ...
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

امامت، استمرار وظایف نبوت است

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش غدیر در مشهد مقدس، امامت را استمرار وظایف نبوت دانستند. بر اساس این گزارش، متن پیام معظم له بدین شرح است: بسم الله ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پیام غدیر استمرار اسلام ناب محمدی (ص ) در جهان است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمدتقی ناطقی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوجبلاغ افزود: پیام غدیر حاکمیت اسلام ناب محمدی (ص ) است واگر بنا ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکل اصلی دشمنان با واقعه غدیر خم استمرار آن به عنوان یک فرهنگ است

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: تنها مشکل دشمنان با مساله غدیر خم استمرار آن به عنوان یک فرهنگ در جامعه اسلامی است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، آیت الله سید محمد ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رفع کامل معضل سد معبر نیازمند استمرار طرح‌ها است - شناسایی 82 مشکل شهری در قم

... بسیاری انجام داده‌اند اما برطرف شدن این معضل به صورت کامل نیازمند استمرار پیگیری‌ها و اقدامات است. 78023/ذ20  ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

امام جواد(ع) نهضت علمی پدرشان را استمرار بخشیدند

... به وجود آوردند و امام جواد(ع) این نهضت عظیم علمی و فرهنگی را استمرار بخشیدند و با تربیت شاگردان توانمند و بیان عقاید آن را گسترش دادند. رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم عنوان ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ضرورت استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای تغییر در رفتار و سبک زندگی - استمرار و مدیریت کنترل بیماری

... صدا و سیما و نیز  آموزش و پرورش صورت می گیرد. وی استمرار و مدیریت کنترل بیماری های غیرواگیر را مهم دانست و گفت: همچنین تامین منابع مالی، حمایت و مشارکت دولت و بخش خصوصی و جامع بودن برنامه ها باعث شده ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار روند تخریب باغات در قم - ساخت‌وساز خلاف روال قانونی

.jwplayer قم - رئیس کمیسیون ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

وزیر بهداشت: امیداوریم جشنواره فیلم سلامت استمرار داشته باشد

... همه دولت های آینده استمرار داشته باشد. زیرا هیچ راهی برای پیشرفت به جز آگاهی وجود ندارد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما باید مردم را در برابر بیماری ها آگاه کنیم ادامه داد: البته همه ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایرنا رسانه حامی نهضت سواد آموزی است - آموزش ها در نهضت تا رسیدن به نتیجه استمرار دارد

معاون نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش استان قم گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی در رشد و بالندگی برنامه های دولت به خصوص در حوزه آموزش دارد و ایرنا همواره در کنار نهضت به گسترش ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استمرار فضای امنیتی در بلژیک

: 707308 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه پلیس ضد تروریست بلژیک در ادامه فعالیت های پیشگیرانه خود در مبارزه با اقدامات تروریستی، سه مظنون به انجام حملات تروریستی و مرتبط با گروه ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بورس کالا قیمت مرغ را پایین آورد - تعادل کامل بازار با استمرار عرضه

به گزارش ایرنا، کاهش 12 هزار ریالی قیمت هر کیلو مرغ در هفته گذشته موجب تعادل بازار این محصول شد و در این امر عوامل مختلفی از جمله عرضه مستمر ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدافعان حرم مجاهدان استمرار بیداری اسلامی هستند - ایران سدی محکم در مقابل امواج ضد اسلام

ولایتی:مدافعان حرم مجاهدان استمرار بیداری اسلامی هستند/ ایران سدی محکم در مقابل امواج ضد اسلام به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علی‌اکبر ولایتی دقایقی پیش در مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل چهاردهمین ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خوشحالی ضد انقلاب از بازداشت - حسن عباسی - نشان‌دهنده استمرار انقلابی‌ بودن این استاد است

دفتر تحکیم وحدت:خوشحالی ضد انقلاب از بازداشت «حسن عباسی» نشان‌دهنده استمرار انقلابی‌ بودن این استاد است به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمن‌های  اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت ) با انتشار ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

لزوم استمرار تعامل دانشگاهیان با حوزویان

... اسلامی گفت: باید ارتباط دانشجویان، اساتید با حوزه علمیه استمرار داشته باشد تا در سایه تبادل آرا و همکاری علمی به اهداف بلند خود برسیم. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی ...
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

روند رو به رشد صادرات غیرنفتی باید با حمایت دولت و نظام بانکی استمرار یابد

جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی:روند رو به رشد صادرات غیرنفتی باید با حمایت دولت و نظام بانکی استمرار یابد به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مسیر شهیدان مدافع حرم استمرار حرکت شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: راه و مسیر شهیدان مدافع حرم حضرت زینب (س) استمرار راه شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است. نصرت الله لطفی روز شنبه در حاشیه مراسم ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استمرار درخشش جابر انصاری در شروع لیگ

کد خبر: 1343885/40  زمان: 21:27  1395/05/04  ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

قاضی‌عسكر: استمرار دیپلماسی حج موضوع بسیار مهمی است

: 706398 منبع : ابنا خلاصه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در دیدار با وزیر امور مذهبی پاکستان، بر ضرورت استمرار و تقویت دیپلماسی حج میان همه کشورهای مسلمان به ویژه دو ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استمرار بی انضباطی مالی پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه :استمرار بی انضباطی مالی پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بود به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی مفتح در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

استفاده از ظرفیت رسانه درترویج فرهنگ بسیجی استمرار یابد

سرهنگ دوم پاسدار عباس محرمی روز یکشنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز همدان افزود: ترویج گفتمان بسیج و انقلاب در رسانه امری ضروری ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جهان بدون آمریکا در گرو حفظ ارزش ها و استمرار خون سرخ شهدا است

حجت الاسلام علی شیرازی پنجشنبه شب در مراسم بزرگداشت سردار شهید مدافع حرم حاج رحیم کابلی و 12 شهید خان طومان سوریه در مصلای بهشهر افزود : خون ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top