قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

ایران

تصاویر نمایش آثار عکاسان ایرانی از سیل در جشنواره کن

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نمایش آثار عکاسان ایرانی از سیل در جشنواره کن تصاویر نمایش آثار عکاسان ایرانی از سیل در جشنواره کن تصاویر نمایش آثار عکاسان ایرانی از سیل در جشنواره کن تصاویر ...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 72
دسته بندی: عکس

ناکامی سناتورهای آمریکایی برای تصویب طرح ممنوعیت اقدام نظامی علیه ایران

... از کنگره قبل از حمله نظامی به ایران را رد کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه، اول خرداد، پیشنهاد دموکرات‌ها درباره لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله نظامی به ایران را رد کرد. کریس ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 120
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بازدید قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مراکز تحقیاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

بازدیدقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتازمراکزتحقیاتیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر دکترآخوندزادهقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرسفرخودبهایرانشهردر نشستیبارییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر،راههایهمکاریبیشتروارزیابیراهکارهایلازمجهتارتقایشاخصهایآموزشیوپژوهشیایندانشگاهرابررسیکرد  ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

خدمات نظام سلامت ایران در بین کشورهای منطقه، کم نظیر است

نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران خدماتنظامسلامتایراندربینکشورهایمنطقه،کمنظیراست     نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایرانگفتنظامبهداشتیودرمانیایرانعملکردخوبیداشتهوپوششوبستهخدماتیکهدرنظامسلامتایرانبهمردم،ارائهمیشوددربینکشورهایمنطقه،کمنظیراست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

تصاویر بازار فیلم و حضور سینمای ایران در هفتاد دومین جشنواره فیلم کن

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازار فیلم و حضور سینمای ایران در هفتاد دومین جشنواره فیلم کن تصاویر بازار فیلم و حضور سینمای ایران در هفتاد دومین جشنواره فیلم کن تصاویر بازار فیلم و حضور سینمای ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
دسته بندی: عکس

توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی در ايران

معاوندرمانوزارتبهداشتدردیداربامدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچینعنوانكرد   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتروندمستمروروبهرشددرکیفیتخدماتدهیبهمردم،موجبتوسعهشاخصهایبهداشتیودرمانیايرانشدهاست     بهگزارشوبدا،دكترقاسمجانباباييدرنشستمشتركباشیاچونشن،مدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچین،ضمنتشریحاقداماتودستاوردهايحوزهبهداشتودرمانکشور،اظهاركرددرطولچنددههاخیردرحوزهبهداشتودرمان،اقداماتقابلتوجهیدرایرانانجامشدهاست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

امضای برنامه عملیاتی همکاری بین وزارت بهداشت ایران و اندونزی در حاشیه مجمع جهانی سلامت در ژنو

امضایبرنامهعملیاتیهمکاریبینوزارتبهداشتایرانواندونزیدرحاشیهمجمعجهانیسلامتدرژنو برنامهعملیاتیهمکاریهایبهداشتیبینایرانواندونزیتوسطمدیرانارشدوزارتبهداشتدوکشورامضاشد بهگزارشوبدا،دراینبرنامهعملیاتیدرزمینههمکاریدوکشوراعمازتولیدمشترکواکسنودارو،پوششهمگانیسلامت،،بیماریهایواگیردار،فوریتهایپزشکیومدیریتسلامتبلایابهامضایمدیرکلبینالمللوزارتبهداشتکشورمانومعاونداروییوزارتبهداشتاندونزیرسید ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

رونق اشتغال، محور سیاست های بانک ملی ایران در سال 98

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: اقتصادی

مورالس سیاست های ضد ایرانی آمریکا را محکوم کرد

... ما تهدیدهای آمریکا علیه ایران و همچنین قصدش برای استقرار نیرو در خاورمیانه را محکم می کنیم. امپریالیسم همواره در راستای منافع صنعت جنگ در جهان گام برمی دارد. این اظهارات رئیس جمهوری بولیوی در مخالفت با ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 451
دسته بندی: صفحه نخست

ارتقاء پوشش‌ کاشی وسرامیک نانویی با استفاده از فناوری ایرانی

... توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه شده است، این صنعت پتانسیل‌های بالایی برای صادرات دارد. جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت تولید 700 میلیون مترمربع، عنوان چهارمین تولیدکننده کاشی و سرامیک جهان را دارد، در سال ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 145
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام آمادگی کشور قطر برای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه سلامت - تقدیر وزیر بهداشت قطر، از پیشرفت ها و دستاوردهای موفق ایران در حوزه سلامت

مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتدرژنوعنوانکرد اعلامآمادگیکشورقطربرایگسترشهمکاریهایدوجانبهدرحوزهسلامتتقدیروزیربهداشتقطر،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامت مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتگفتوزیربهداشتکشورقطردردیداربادکترنمکی،ضمنابرازتمایلجهتگسترشارتباطاتوهمکاریهایبیشترباوزارتبهداشتایران،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامتتقدیرکرد  ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 67
دسته بندی: دولت

راه اندازی کانال مالی بين ايران و سوئيس، سبب تداوم همکاری های خوب دو کشور می شود

... بهگزارشوبدا،دكترسعيدنمكيدرسفربهژنووحضوردرهفتادودوميننشستمجمعجهانيسلامت،درديدارباوزیربهداشتكشورسوئيسدرحاشيهايننشست،ضمنقدردانیازدولتوملتسوئیسبابتکمکهایبشردوستانهبهسیلزدگانکشورمان،اظهاركردازحسننظروزیربهداشتسوئیسكمالتشكررادارم،چراكهاولینملاقاتايشاندرایناجلاس،باهیاتایرانیمدعو،برگزارشد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: دولت

پوشش بیش از 90 درصدی مراقبتهای اولیه بهداشتی در مناطق روستایی ایران

پوششبیشازدرصدیمراقبتهایاولیهبهداشتیدرمناطقروستاییایران وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتبهمنظورتکمیلتلاشهایمابرایدستیابیبهاهدافپوششهمگانیسلامت،متعهدبهایجادپروندهالکترونیکبرایتمامخانوادهها،گسترشپزشکیخانوادهبهعنوانیکراهبردبرایارائهخدمات،تقویتسیستمارجاعومشارکتبخشخصوصیودولتی،حفظهزینههایسلامتوکاهشهزینههایسلامتازجیبمردمهستیم ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دولت

تاریخ قلم نزد ایرانیان با معنویت گره خورده است

ابوذرابراهیمی ترکمان در آیین تجلیل از برگزیدگان هنرمند خطاط ایرانی یازدهمین مسابقه بین المللی خوشنویسی ارسیکا (مرکز پژوهشی تاریخ، فرهنگ و هنر اسلامی وابسته به سازمان های همکاری های اسلامی) در حسینیه الزهرای ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 163
دسته بندی: صفحه نخست

نرخ شکنی به صنعت بیمه آسیب می زند

غلامرضا سلیمانی در نشست سندیکای بیمه گران ایران، سود سال 1396 صنعت بیمه را رقمی در حدود 850 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: صفحه نخست

ایران با انتقال فناوری در تولید30 نوع واکسن خودکفا می شود

... تعداد به سقف 10 هزار نفر شتر برسد تا این صنعت در کشور احیا شود. رفیعی پور تصریح کرد: تاکنون در ارتباط با صنعت پرورش شتر که اشتغالزا و سودآور است، در کشور غفلت شده، در حالی که شرایط اقلیمی ایران در برخی ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: صفحه نخست

گزارشی از روند اخذ مدارک قبول شدگان آزمون استخدامی بانک ملی ایران

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 58
دسته بندی: اقتصادی

واکنش روزنامه اطلاعات به اظهارات پوتین در خصوص تنش های اخیر ایران و آمریکا

... می خوانید:  پوتین رئیس‌جمهور روسیه چهارشنبه گذشته در نشست مطبوعاتی به همراه رئیس‌جمهور اتریش و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره بحران آفرینی ترامپ علیه ایران جمله‌ای را بیان کرد که مورد توجه و برداشت ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 163
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

ایران از تهدیدات دشمن هراسی ندارد

... جمهوری اسلامی ایران در پیروزی و تثبیت انقلاب، ایجاد امنیت و دوران دفاع مقدس، نقش ارزنده داشت و پس از آن نیز با تمام توان و قدرت در ماموریت های امنیتی و دفاعی، ایفای نقش می کند. وی به اقتدار و توانمندی ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 213
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع 18 درصدی فشار خون بالا در ایران

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتمطرحشد   مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتبابیاناینکهشیوعفشارخونبالادرایرانحدوددرصدگزارششدهومصرفزيادنمك،يكيازدلايلاصليآنبهشمارميرود،گفتفشارخونبالاعلتمیلیونمرگزودرسومیلیونناتوانیوعوارضناشیازبیماریدرجهانبودهاست ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت

آمادگی کامل شهرداری تهران برای همکاری با بسیج ملی کنترل فشار خون - ذائقه شور ایرانی ها موجب ازدیاد فشار خون افراد شده است

آمادگیکاملشهرداریتهرانبرایهمکاریبابسیجملیکنترلفشارخونذائقهشورایرانیهاموجبازدیادفشارخونافرادشدهاست      مدیرعاملشرکتشهرسالمشهرداریتهرانازاعلامآمادگیکاملشهرداریتهرانبرایهمکاریبابسیجملیکنترلفشارخونووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیخبرداد  ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی رایگان طب ایرانی در ماه مبارک رمضان

باهمکاریدفترطبایرانیوزارتبهداشتوادارهکلسلامتشهرداریتهرانانجاممی‌شود ارائهخدماتمشاوره‌ایوآموزشیرایگانطبایرانیدرماهمبارکرمضان   باهمکاریدفترطبایرانیوزارتبهداشتوادارهکلسلامتشهرداریتهران،خدماتمشاوره‌ایوآموزشیرایگانطبایرانیتوسطجامعهدانشگاهیاینحوزه،درماهمبارکرمضانبهشهروندانارائهمی‌شود ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت

طبقه متوسط در سینمای ایران و ترویج سبک زندگی غربی

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، هر چند هنوز در سینمای ایران، تعریف دقیق و مورد اتفاقی درباره مفهوم طبقه متوسط وجود ندارد و از این حیث میان منتقدان و تحلیلگران سینمایی ، اختلافات قابل توجهی مطرح است، اما ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دین و اندیشه

97 هزار مورد از مرگ و میر مردم ایران در سال 96 مستقیما به دلیل فشارخون بوده است - بخش عمده ای از مرگ های ناشی از فشارخون، مرگ های زودرس هستند

وزیربهداشتدرویژهبرنامهاستودیوسلامتشبکهدومسیمابهمناسبتآغازبسیجملیکنترلفشارخون هزارموردازمرگومیرمردمایراندرسالمستقیمابهدلیلفشارخونبودهاستبخشعمدهایازمرگهایناشیازفشارخون،مرگهایزودرسهستند   وزیربهداشتگفتبعدازانقلاباسلامیدستاوردهایمهمیدرنظامسلامتداشتهایمکهمیتوانبهکاهشمرگومیرکودکانومادرانبارداراشارهکردوعللآننیزوجودظرفیتارزشمندشبکهبهداشتودرمان،افزایشپوششواکسیناسیون،تقویتمراقبتازمادرانبارداروکودکانوتروجتغذیهباشیرمادربود ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

مرگ‌ 97 هزار نفر در ایران در اثر بیمارهای مرتبط با فشار خون در سال 96

مرگ‌هزارنفردرایراندراثربیمارهایمرتبطبافشارخوندرسال    دکترجلالی،رییسدانشگاهعلومپزشکیبابل،ازآغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناز۲۷اردیبهشتماه،همزمانباسراسرکشوردربابلخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترجلالیدرجلسهکمیتهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخونگفتبیماریفشارخونبالا،اصلیترینعاملخطرقابلتغییردرناتوانیومرگومیرزودرسناشیازبیماریهایقلبیدرجهانوایراناست ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت

لوسیانو پریرا باکسب آقای گلی به کفش طلای فوتبال ایران رسید

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 194
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بازدید رایگان از موزه بانک ملی ایران در روز جهانی موزه

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: اقتصادی

امت اسلامی باید در مقابل تجاوزهای استعمار جهانی در کنار ایران بایستد

... می ‌کند .این سازمان که ساختار، آرما‌ن‌ها، اهداف و برنامه‌های آن شباهت زیادی به بسیج مقاومت در ایران دارد هر سال با برگزاری چند کنفرانس و اردوی دانش ‌آموزی و دانشجویی و همینطور برگزاری برنامه‌های مناسبتی ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دین و اندیشه

کولاک بانوی تکواندوکار ایران در منچستر با صعود به فینال رقابت های جهانی

نماینده وزن ۴۶- کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران در نخستین تجربه جهانی خود موفق شد با شکست تمامی رقبایش راهی دیدار نهایی این رقابت‌ها شود.  ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 196
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از بیمارستان بانک

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: اقتصادی

ایران پیشرو در فناوری نوین مصالح ساختمانی

 به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان قم، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اولین جلسه شورای تأمین مسکن استان قم با بیان اینکه ایران در فناوری نوین مصالح ساختمانی ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 90
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

ارائه مشاوره رایگان طب ایرانی به بازدیدکنندگان بیست‌و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم

ارائهمشاورهرایگانطبایرانیبهبازدیدکنندگانبیست‌وهفتمیننمایشگاهقرآنکریم دفترطبایرانیوزارتبهداشت،باحضورفعالدربیست‌وهفتمیننمایشگاهبین‌المللیقرآنکریم،بهبازدیدکنندگانایننمایشگاه،خدماتمشاوره‌ایوآموزشیرایگانارائهمی‌دهد ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت

انهدام باند سرقت های مسلحانه در - ایرانشهر -

سردار " احمد طاهری " در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت مسلحانه توسط 3 سرنشین جوان یک دستگاه پژو 405 در سطح شهر ایرانشهر و "بزمان" موضوع به صورت ویژه در دستور کار ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

مردم ایران در برابر تهدیدهای آمریکا تسلیم نمی شوند

روزنامه اردو زبان «اکسپرس» در سرمقاله ای با عنوان جنگ روانی آمریکا علیه ایران، نوشت: مواضع تهران درباره اقدامات تحریک آمیز واشنگتن درست است و در حقیقت آمریکایی ها با تشدید حضور نظامی در خلیج فارس در صدد ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 637
دسته بندی: صفحه نخست

کسب سهمیه المپیک 2020 اولویت فدراسیون کاراته ایران است

وحید مومنی در مجمع سالانه هیات کاراته استان قزوین افزود: فدراسیون کاراته ایران با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان با مشکلات عدیده ای رو به رو است ولی با تمامی این مشکلات اولویت کاری خود ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 627
دسته بندی: صفحه نخست

در حال بررسی تحولات ایران و آمریکا هستیم

«شاه محمود قریشی» طی نشست با اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی این کشور افزود: پاکستان برای بررسی تحولات مربوط به ایران و آمریکا کمیته مشورتی متشکل از پنج تن از معاونین سابق وزارت امور خارجه پاکستان را ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 616
دسته بندی: صفحه نخست

تازه ترین اظهارنظر ترامپ در خصوص سیاستش در قبال ایران

دونالد ترامپ بعد از ناموفق درآمدن سیاست‌هایش در قبال کره شمالی و ونزوئلا رویکرد تهدید و پیشنهاد مذاکره را برای ایران در دستور کار قرار داده است.  ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 177
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

همه مردم ایران و مذاهب صاحب کشور و انقلاب هستند - ایران و ملت ایران بزرگتر و با عظمت‌تر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند

... اهل سنت به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران است و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران شما را مرزداران صدیق کشورمان می‌دانند. رئیس جمهور ادامه داد: در استان‌های مرزی اهل سنت از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دین و اندیشه

همکاری های ورزشی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

سیدرضا صالحی امیری در دیدار با آزاد رحیمف وزیر ورزش جهوری آذربایجان که در ساختمان کمیته ملی المپیک برگزار شد، گفت: ورزش ایران، یک محور دارد و آن فردی نیست جز وزیر ورزش و جوانان و کمیته های ملی المپیک و ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 160
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر خارجه انگلیس ایران و آمریکا را به آرامش دعوت کرد

... هر دو طرف غیرضروری توصیف کردوافزود: نبایستی ایران را در مسیر دست یابی به سلاح هسته ای قرار دهیم. چون اگر ایران به قدرت هسته ای تبدیل شود، همسایگانش هم می خواهند مسیر مشابهی را طی کنند. این در حالی است ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 152
دسته بندی: صفحه نخست

شمار متخصصان سلامت روان در ایران کم است

مجید رضازاده بدون اشاره به آمار دقیق متخصصان سلامت روان در کشور، افزود: بر اساس اطلاعات موجود و مطابق با گزارش سازمان جهانی بهداشت به‌طور میانگین، نسبت به هر 100 هزار نفر، در جهان 9 نفر نیروی متخصص در ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 285
دسته بندی: صفحه نخست

اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی نیاز جدی است

لعیا جنیدی در جلسه علنی مجلس در دفاع از لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حال از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: این لایحه سه چهارسالی است که در دولت مورد بحث است، زنان ایرانی چه کسانی ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 183
دسته بندی: صفحه نخست

صادرات بیش از یک میلیارد دلاری محصولات نساجی در سال97

... با کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کاغذهای چاپ و تحریر حوزه صنعتی است. برخی فعالان حوزه نساجی و پوشاک ایران هشدار می دهند چنانچه ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: صفحه نخست

بزرگترین لنج باری فایبرگلاس ایرانی به خارج صادر شد

... ایران با ظرفیت حمل 2 هزار تن کالا را در کارنامه خود دارد و در مجموع برای 320 نفر به طور مستقیم و حدود یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال آفرینی کرده است. وی یاد آورشد: پس از ساخت لنج چوبی یکهزارتنی تولید ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: صفحه نخست

سازمان دانش‌آموزی باید هویت ایرانی اسلامی را تقویت کند

... دانش آموزان است که این تهدیدها بیشتر شناخته شده و دانش آموزان با آنها آشنا می شوند. بطحایی در آخر با اشاره به هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان به عنوان سرمایه ارزشمندی برای آنها تصریح کرد: دانش آموزان باید ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 173
دسته بندی: صفحه نخست

تولید نفت در مناطق سیل زده خوزستان به حالت عادی بازگشت

خوزستان پایتخت تولید نفت ایران به شمار می‌رود و حجم زیادی از تولید طلای سیاه در این منطقه از کشور اتفاق می‌افتد. کم عمق بودن میادین نفتی و استخراج آسان و ارزان از این منطقه سبب شده تا خوزستان یکی از بهشت‌های ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: صفحه نخست

هیات ایرانی در مجمع جهانی کاهش خطرپذیری بلایا شرکت می کند

... کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای حضور موثر و ارائه دستاوردها و توانمندی های کشورمان در زمینه مدیریت بحران، جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی به ریاست اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 40
دسته بندی: صفحه نخست

20421 تبعه غیرایرانی به مراکز درمانی قم مراجعه کرده اند

... این استان پیگیری نمایند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر وجود امکانات پزشکی به روز و هزینه های مقرون به صرفه درمانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، باعث شده قدرت رقابت ایران در گردشگری سلامت در مقایسه ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 46
دسته بندی: صفحه نخست

رتبه نخست بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: اقتصادی

آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

... حسن روحانی رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در واکنش به اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌ها، دو گام نخست ایران شامل «توقف فروش اورانیوم غنی‌سازی شده و آب‌سنگین برای 60 روز» ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 154
دسته بندی: صفحه نخست

حوزه نجف و ملت عراق در برابر تعدی به ایران می ایستند

'محمد صادق الهاشمی' در یادداشتی که در شبکه های مجازی عراق منتشر شد، تاکید کرد که جنگ احتمالی آمریکا علیه ایران، تنها علیه ایران نیست بلکه علیه عراق، تشیع و اسلام است و عراقی ها در چنین جنگی بی طرف و دست ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 149
دسته بندی: صفحه نخست

جایگاه جهانی استاندارد ایران 10 رتبه ارتقا یافت

... بین المللی کسب کرده است. وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران یکی از 15 کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد، در حالی که حضور در مجامع بین المللی با وجود کینه ورزی های برخی ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: صفحه نخست

هشدار افزایش دو برابری ابتلا به فشارخون بالا در ایرانی ها

... درمانی شخصی سازی شده می توان با تشخیص زود هنگام ، این بیماری را درمان کرد. دهمین همایش داروسازی بالینی ایران با شعار'دارودرمانی شخصی شده' 29 تا 31 خرداد در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. مراقبت های ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 145
دسته بندی: صفحه نخست

فوتبال ساحلی ایران به دنبال جبران ناکامی مسابقات آسیایی است

مسلم مسیگر افزود: تیم فوتبال ساحل ایران درمسابقات قهرمانی آسیا زودهنگام حذف شد که با توجه به پیشینیه درخشان تیم ملی فوتبال ساحلی این نتیجه هیچگاه خوشایند فوتبال ساحلی کشور نبوده و باید آن را جبران کنیم. ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 145
دسته بندی: صفحه نخست

راه‌اندازی - پویش ملی دانشگاهیان ایران - با عنوان - بهار همدلی - در دانشگاه‌ علوم پزشکی بابل

راه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی»دردانشگاه‌علومپزشکیبابل رييسدانشگاهعلومپزشكيبابلازپیوستناساتید،کارکنانودانشجویانایندانشگاهدرپویشملیدانشگاهیانایرانبهارهمدلیخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسيدفرزادجلالی،بابياناينمطلب،گفتراه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی» باجمع‌آوریکمک‌هاینقدی«دانشجویان»،«کارکنان»و«اساتید»دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،برایاسکاندائمآسیب‌دیدگاندرحادثهسیلاخیراستکهامیدواریمبااینحرکتبتوانیم بااحداثواحدهایمسکونیکاملاًتخریبشده،مرهمیبردردهایهموطنانعزیزباشیم ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

تصاویر ایرانِ ما؛ زیارتگاه خالد نبی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: عکس

جلسه تیم امنیت ملی ترامپ در خصوص ایران

مقام‌های دولت آمریکا گفته‌اند اعضای تیم امنیت ملی این کشور قرار است روز پنجشنبه برای بررسی تهدیدهای امنیتی از سوی ایران و کره شمالی تشکیل جلسه دهند.  ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 215
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

مخالف تحریم های آمریکا علیه ایران هستیم

'گائو فنگ' در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از جمله تحریم های نفتی، عامل بی ثباتی در بازار انرژی و باعث افزایش بهای نفت خام در منطقه می شود. وی از چین و ایران به ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 282
دسته بندی: صفحه نخست

ادعای واهی ریاض برای جبران کسری نفت ایران

... هستند که در گذشته از خرید نفت از ایران توسط آمریکا معاف شده اند و اکنون واشنگتن این معافیت ها را تمدید نکرده است. این منبع ادامه داد: بر اساس این میزان تقاضا، پیش بینی می شود که تولید نفت عربستان در ماه ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 149
دسته بندی: صفحه نخست

سلاح های اتمی بزرگترین خطر امنیت جهانی است

... هیچ پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای حاصل نشده است. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه براساس ماده یک پیمان، کشورهای هسته ای متعهد شده اند از انتقال سلاح‌های هسته‌ای به سایر کشورها خودداری ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 270
دسته بندی: صفحه نخست

کلینتون ازسیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران انتقاد کرد

... از عملکرد ترامپ اضافه کرد: اکنون ما یک دولت داریم که اعتقادی به موافقت نامه ها ندارد. ایرانی ها هم گفته اند: اگر شما به موافقت نامه ها پایبند نباشید، ما هم نخواهیم بود و شروع به غنی سازی اورانیوم خواهیم ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 273
دسته بندی: صفحه نخست

بودجه‌ای برای ترغیب متقاضیان تحصیل در ایران پیش‌بینی شد

حسین مختاری گروه دانشگاه اظهار داشت: افرادی که از خارج برای تحصیل به دانشگاه های ایران می آیند دنبال بورسیه هستند، بنابراین دانشگاه ها با توجه به بودجه های در نظر گرفته شده در توافق نامه های همکاری متقابل ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 151
دسته بندی: صفحه نخست

ابرتورم به آسمان اقتصاد ایران نمی رسد

در طول یک سال گذشته به دلایل متعددی که سرچشمه آن آغاز جنگ اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» با جمهوری اسلامی ایران بود، به سرعت قیمت ارز افزایش یافت و در برابر افزایش قیمت دلار، ارزش واحد پول ملی کشورمان کاهش ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 151
دسته بندی: صفحه نخست

آمریکا آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را بار دیگر تحریم کرد

... دسترسی ایران به سلاح اتمی، موشک های بالستیک قاره پیما' و آنچه را که 'مقابله کامل با نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه' نامید، برشمرد. وی افزود: همچنین سیاست آمریکا این است که راه های درآمد دولت ایران را ببندد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: صفحه نخست

خروج چهار کماندار ایرانی از گردونه جام جهانی شانگهای

در ادامه مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان که به میزبانی شانگهای در حال برگزاری است، در رشته ریکرو زنان زهرا نعمتی کماندار المپیکی و پارالمپیکی کشورمان ، در مرحله حذفی این رقابت ها با شکست حریفی از ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 37
دسته بندی: ورزشی

به دنبال نتیجه در روسیه نبودیم

... مهسا کمالی را ارزیابی کنیم که خیلی خوب درخشیدند و این ها بازیکنان جوانی هستند که به تازگی وارد ترکیب تیم شده اند . مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان ایران ادامه داد: فوتسال ما می تواند در جهان آینده درخشانی ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 42
دسته بندی: صفحه نخست

بانک ملی ایران بیشترین میزان تسهیلات بانک های تجاری را پرداخت کرد

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: اقتصادی

قیمت نفت در بازارهای جهانی 2.5درصد کاهش یافت

... همراه شد، اما در مقایسه با سایر نفت ها، کاهش کمتری داشت و 38 سنت پایین آمد. سبد نفتی اوپک، 70 دلار و 23 سنت داد و ستد شد. رقبای سنتی نفت ایران با وجود آنکه همواره در بازارهای جهانی از افزایش میزان تولید ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 164
دسته بندی: صفحه نخست

استقبال مردم از تسهیلات مسکن بانک ملی ایران

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: اقتصادی

بانک ملی ایران را در - تور مجازی - ببینید

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: اقتصادی

تأکید بر احیای پرواز مستقیم بین ایران و قرقیزستان

رئیس اتاق ایران و سفیر قرقیزستان در تهران با یکدیگر دیدار کردند. در این نشست بر لزوم اهمیت توسعه سطح روابط بین دو کشور تأکید شد. در این بین احیای ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: اقتصادی

تلاش هند و چین برای ادامه واردات نفت از ایران

... چین در زمینه نفت و گاز همکاری کنند. براساس این گزارش چین و هند به عنوان دومین و سومین خریدار بزرگ نفت خام در جهان درصددند راهکاری برای ادامه واردات نفت از ایران بیابند. به گفته یک مقام هندی، در پی سفر ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 273
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر تصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر تصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: عکس

آمادگی موسسه شیکاگو برای تحویل الواح هخامنشی به ایران

محمدحسن طالبیان با اشاره به تلاش‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا به ایران گفت: فرایند ارسال الواح هخامنشی از آمریکا به ایران از مدت‌ها پیش آغاز و مجوزهای لازم برای ارسال 1780 لوح گلی هخامنشی ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 160
دسته بندی: صفحه نخست

کارگران عامل اصلی تحقق رونق تولید هستند

سرهنگ پاسدار احمد فعله گری بیان کرد: آنان ستون های استوار چرخه اقتصادی کشور هستند که در صورت توجه بیشتر، می توانند موجب افزایش سطح تولید ملی در بخش های مختلف گردند. وی افزود:اگر به کار و تلاش کارگر ایرانی ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: صفحه نخست

وضعیت ملی پوشان کشتی ایران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

براساس طرح سید بندی اتحادیه جهانی، کشتی گیرانی که در رقابت های جهانی، قاره ای و رقابت های بین المللی دارای طرح سیستم رنکینگ شرکت کنند با توجه به مقام بدست آورده امتیازاتی را بدست خواهند آورد که 4 نفر برتر ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 48
دسته بندی: ورزشی

زمینه های زیادی برای گسترش روابط ایران و نیجر وجود دارد

«محمدجواد ظریف» در دیدار با «سوولی ایدی» نایب رییس مجلس نیجر و اعضای گروه دوستی پارلمانی دو کشور بر اهمیت روابط با کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی ایران، به روابط خوب و دوستانه کشورمان با نیجر تاکید کرد. ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 154
دسته بندی: صفحه نخست

توليد40 هزاردستگاه محصولات ايران خودرو از ابتداي سال 98 تاكنون

 به گزارش ايكو پرس ، شتاب متقاضیان برای خرید خودرو، صرفا باعث افزایش كاذب بهای خودروها مي شودكه این افزایش قیمت پس از فروكش كردن تقاضای كاذب بازار، افول خواهدكرد. افرادی كه در روزهای جاری از بازارخریدداشته ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر بازدید خبرنگاران از مرز ریلی ایران و ترکمنستان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید خبرنگاران از مرز ریلی ایران و ترکمنستان تصاویر بازدید خبرنگاران از مرز ریلی ایران و ترکمنستان تصاویر بازدید خبرنگاران از مرز ریلی ایران و ترکمنستان  ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: عکس

بی تفاوتی مسئولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است - ایران کشوری اسلامی است نه سکولار

... و عفاف در جامعه قوی باشد.   معظم له با انتقاد از برخی غفلت و تغافل ها و مقایسه نادرست ایران با برخی کشورها دیگر در خصوص موضوع حجاب، اظهار داشتند: ما جمهوری اسلامی هستیم نه یک کشور سکولار که با ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دین و اندیشه

قصه بنزین یک ‌راه دارد؛ شناور شدن قیمت‌ همگام با بازار جهانی

حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای اعلام کرد: حال که سهمیه‌بندی بنزین، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در دستور کار دولت قرارگرفته است، به نظر می‌رسد ابعاد مختلف این تصمیم باید مورد کنکاش قرار گیرد تا ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 150
دسته بندی: صفحه نخست

انتصاب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی

حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجت الاسلام سیدعبدالفتاح نواب را به نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرستی حجاج ایرانی منصوب کردند.  ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 245
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

احداث بزرگترین مرکز دیالیز استان سیستان و بلوچستان در ایرانشهر

رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهرخبرداد احداثبزرگترینمرکزدیالیزاستانسیستانوبلوچستاندرایرانشهر رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهرازآغازعملیاتاجراییبزرگترینمرکزدیالیزاستاندرایرانشهرخبرداد بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهرانامینیفردبااشارهبهجمعیتنفریوقابلتوجهبیماراندیالیزیحوزهدانشگاهعلومپزشکیایرانشهراظهارداشتاینپروژهبامشارکتخیرینوباظرفیتتختدیالیزبعنوانبزرگترینمرکزارائهخدماتبیمارانکلیویاستاننقشمهمیدرتسریعوتسهیلدرخدماترسانیبهبیمارانایفاخواهدنمود ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

تصاویر دیدار فرماندهان ارشد نظامی عراق با وزیر دفاع ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار فرماندهان ارشد نظامی عراق با وزیر دفاع ایران تصاویر دیدار فرماندهان ارشد نظامی عراق با وزیر دفاع ایران تصاویر دیدار فرماندهان ارشد نظامی عراق با وزیر دفاع ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: عکس

3 هزار دانشجوی خارجی در رشته های علوم پزشکی ایران در حال تحصیل هستند - برنامه وزارت بهداشت برای ارتقای جذب دانشجوی خارجی

هزاردانشجویخارجیدررشتههایعلومپزشکیایراندرحالتحصیلهستندبرنامهوزارتبهداشتبرایارتقایجذبدانشجویخارجی   دکترلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتودکترعباسعلیکریمی،رییسدانشگاهعلومپزشکیتهرانپسازبازدیدازپردیسبینالمللدانشگاهعلومپزشکیتهران،دردیداربادانشجویان،ازنزدیکدرجریانمسائلوچالشهایآنهاقرارگرفتند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

معاون وزیر ارشاد:خلیج فارس نقشی موثر درتحولات سرزمینی ایران دارد

... استراتژیک نماد غیرت و مردانگی مردم ایران زمین و یادآور تمدن پارسی است. وی بیان کرد: ایران به واسطه تاریخ و تمدن کهن خود بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته که با نگاه کلی می توان اثرهای فرهنگ و تاریخ ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: اقتصادی

صدور روادید پستی ایران در شهر مرزی سوران عراق آغاز شد

در سفر 'مرتضی عبادی' سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل به شهرستان سوران از توابع این استان در شمال عراق، نخستین روادید الکترونیک در دفتر اداره پست این شهر صادر و تحویل متقاضی شد. سرکنسول جمهوری اسلامی ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 546
دسته بندی: صفحه نخست

جایگاه خاک در کشور را ارتقاء دهیم

علیمراد اکبری در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، افزود: تلاش براین است تا گفتمان خاک را در جامعه و بین دولتمردان، کارشناسان، بهره ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 287
دسته بندی: صفحه نخست

هر رقابت گزینشی حکم فینال را دارد

... ای پیش برود که تیم ملی ایران بتواند بدون استرس و مشکل در رویدادهای مهم دارای امتیاز المپیک 2020 حضور یابد. وی اظهار داشت: هر مسابقه برای تیم ایران حکم فینال را دارد و حتی غیبت در یک رویداد نیز برای ما ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 63
دسته بندی: ورزشی

تبادل تجربیات ایران و قزاقستان در حوزه نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدردیدارباوزیربهداشتقزاقستانعنوانکرد تبادلتجربیاتایرانوقزاقستاندرحوزهنظاممراقبتهایبهداشتیاولیه معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرحاشیهنشستوزیربهداشتقزاقستانبامعاونینومدیرانارشدوزارتبهداشتایرانبااشارهبهاجراینظاممراقبتهایاولیهبهداشتیبهخصوصدرمناطقروستاییکشور،گفتایرانوقزاقستاندرحوزهنظاممراقبتهایبهداشتیاولیهمیتوانندتبادلتجربیاتیداشتهباشند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت

مقاومت حداکثری، سیاست ایران در مقابل فشار حداکثری آمریکا

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: ایران در مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا، سیاست بسیج حداکثری و مقاومت حداکثری را در پیش گرفته است.  ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 180
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر بازدید وزیر کار از مجتمع ایران خودرو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: عکس

موضوع تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی پیشنهاد مذاکره نیست

موسوی در خصوص موضوع تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: پیشنهاد تبادل است نه مذاکره. با پیشنهاد دکتر ظریف، آمریکا که همواره از این موضوع بعنوان اهرم تبلیغاتی جهت ایران هراسی ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 190
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر ایران ما؛ قلعه فلک الافلاک خرم آباد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: عکس

بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان 540 تختخوابی ایرانشهر

بازدیداستاندارسیستانوبلوچستانازروندپیشرفتفیزیکیپروژهبیمارستانتختخوابیایرانشهر استاندارسیستانوبلوچستانبههمراهمدیراناجراییایناستانازروندپیشرفتفیزیکیبیمارستانتختخوابیایرانشهرازروندپیشرفتفیزیکیپروژهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

ارائه مهمترین مقاله منتشر شده محققان ایرانی در مجله - لنست -

درحاشیههفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتانجامشد؛ ارائهمهمترینمقالهمنتشرشدهمحققانایرانیدرمجلهلنست درحاشیههفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتکهبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیتهراندرجزیرهکیشدرحالبرگزاریاست،مقالهمنتشرشدهمحققانایرانیدرمجلهمعتبربینالمللیلنست،تحتعنوانایرانِدرحالگذار،ارائهوتشریحشد ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

تحريم بخش سلامت ايران به معناي تحريم حوزه سلامت كشورهاي منطقه است

معاوناولرییسجمهوردرنشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامت تحريمبخشسلامتايرانبهمعنايتحريمحوزهسلامتكشورهايمنطقهاست معاوناولرییسجمهوربابیاناینکهمتأسفانهامروزشاهدرفتار‌هایمخرب،غیرسازندهوضدبشریدولتآمریکاعلیهمردمایرانهستیم،گفتمتأسفانهدولتآمریکاعلی‌رغمقوانینحقوقبشریبادستزدنبهاقداماتضدانسانیووضعسخت‌ترینتحریم‌هابربخشسلامت،عملاًامکانتأمینووارداتدارو‌هایموردنیازبیمارانخاصوتجهیزاتپزشکیرابامشکلاتجدّیمواجهکردهاستوجانبیمارانزیادیرابهخطرانداخته‌اند ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

جهانگیری: ایران برای قرن ها پاسدار امنیت خلیج فارس بوده است

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در قرن ها و سال های گذشته پاسدار امنیت خلیج فارس بوده و امروز نیز به عنوان بزرگترین کشور در این آبراه بین المللی پاسدار امنیت ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 183
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

به توسعه همکاری ها در بخش آموزشی، علمی و دانشگاهی با ایران علاقه مند هستیم

وزیربهداشتقزاقستان بهتوسعههمکاریهادربخشآموزشی،علمیودانشگاهیباایرانعلاقهمندهستیم وزیربهداشتجمهوریقزاقستانگفتخیلیخوشحالمکهمجددابهایرانسفرکردموهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتدرایرانبرایمابسیارمهماستوامیدوارمکهمباحثمفیدیدرایننشستمطرحشود ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

تحریم‌های نفتی هیچگونه اثری نخواهد داشت - ایستادگی ملت بزرگ ایران، دشمنان را پشیمان خواهد کرد

تحریم‌های نفتی هیچگونه اثری نخواهد داشت/ ایستادگی ملت بزرگ ایران، دشمنان را پشیمان خواهد کرد گروه ناجا ـ رئیس قوه قضائیه گفت: امروز اقدامات آل سعود یا برخی از حکومت‌هایی ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top