قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

بهداشتی

تاکید رئیس مرکز توسعه سلامت کیش برتوجه به تاریخ تولید و انقضاء محصولات غذایی و بهداشتی

... غذایی و آرایشی و بهداشتی در سوپر مارکت ها و انبارهای توزیع و پخش جزیره کیش خبر داد. رئیس مرکز توسعه سلامت کیش پیرو کشف و معدوم کردن 3 هزار و276عدد قوطی شیر عسل تاریخ گذشته در بازرسی های این مرکز گفت: ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: اقتصادی

کشف لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق در بانه

کشف لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق در بانه گروه استان ها - کردستان - فرمانده انتظامی استان ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیاستانکردستان     دکترقاسمجانباباییدرسفربهاستانکردستانازمراکزبهداشتیدرمانیشهرستانهایبانه،مریوان،سروآبادونیزسقزبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،معاوندرمانوزیربهداشتدراینسفریکروزه،باهمراهیمدیرانومسئولانارشددانشگاهعلومپزشکیکردستانضمنبازدیدازبخشهایمختلفبیمارستانهایرازیوصلاحالدینبانه،فجروبوعلیمریوان،شهیدچمرانسروآبادونیزبیمارستانامامخمینیرهسقزوعیادتازبیماران،ازنزدیکدرجریاندرخواستهاونیازمندیهاونحوهارائهخدماتدرمانیومراقبتیبهبیمارانقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت 311 واحد بهداشتی و ایستگاه ثابت و سیار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

فعالیتواحدبهداشتیوایستگاهثابتوسیاردراجرایبسیجملیکنترلفشارخون رييسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتبیشازمرکزخدماتَجامعسلامتشهریوروستایی،پایگاهسلامتوخانهبهداشتوایستگاهثابتوسیاردرسبزواروشهرستانهایتحتپوششدانشگاهآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونهستند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی در ايران

معاوندرمانوزارتبهداشتدردیداربامدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچینعنوانكرد   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتروندمستمروروبهرشددرکیفیتخدماتدهیبهمردم،موجبتوسعهشاخصهایبهداشتیودرمانیايرانشدهاست     بهگزارشوبدا،دكترقاسمجانباباييدرنشستمشتركباشیاچونشن،مدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچین،ضمنتشریحاقداماتودستاوردهايحوزهبهداشتودرمانکشور،اظهاركرددرطولچنددههاخیردرحوزهبهداشتودرمان،اقداماتقابلتوجهیدرایرانانجامشدهاست ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش بیش از 90 درصدی مراقبتهای اولیه بهداشتی در مناطق روستایی ایران

پوششبیشازدرصدیمراقبتهایاولیهبهداشتیدرمناطقروستاییایران وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتبهمنظورتکمیلتلاشهایمابرایدستیابیبهاهدافپوششهمگانیسلامت،متعهدبهایجادپروندهالکترونیکبرایتمامخانوادهها،گسترشپزشکیخانوادهبهعنوانیکراهبردبرایارائهخدمات،تقویتسیستمارجاعومشارکتبخشخصوصیودولتی،حفظهزینههایسلامتوکاهشهزینههایسلامتازجیبمردمهستیم ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مقاومت در برابر آنتی بیوتیک، رهاورد مصرف بی رویه

... دیگر صدمه به کلیه ها، آسیب کبدی، تشنج و اختلال اعصاب محیطی از پیامدهای مصرف آنتی بیوتیک است. مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جامعه امروز است چرا که باعث خطر برای افرادی می شود که عفونت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روزانه بیش از 600 هزار نفر به مراکز بهداشتی وزارت بهداشت مراجعه می کنند

روزانهبیشازهزارنفربهمراکزبهداشتیوزارتبهداشتمراجعهمیکنند قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهگفتهرروزبیشازهزارنفربهمراکزبهداشتیوزارتبهداشتمراجعهوخدماتموردنیازخودرادریافتمیکنندتلاشماایناستکهشمارهتلفنهمراهافرادتحتپوششمراکزبهداشتیودرمانی،ثبتشودودانشگاههایعلومپزشکیکهدرصدثبتتلفنهمراهافرادتحتپوششآنهاپایینباشد،جریمهمیشوند ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد - قدرداتی از خدمات دکتر ایلامی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمدمنصوبشدقدرداتیازخدماتدکترایلامی وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دكترپرویزیزدان‌پناهرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمد،منصوبكرد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

"زندگی" در حباب اسکان‌های اجباری بدون امکانات بهداشتی و رفاهی مردم: فقط زنده‌ایم

... امدادی مستقر شوند که این روزها خبر می‌رسد ساکنان این کمپ‌ها با مشکلات بهداشتی و رفاهی بسیاری مواجهند و اغلب آنها شرایط زندگی مناسبی ندارند. مردم می‌گویند: زنده‌ایم ولی زندگی نمی‌کنیم!  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

50 پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی اشتان زنجان افتتاح شد

پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاشتانزنجانافتتاحشد دردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانهایاردبیلوزنجان،درمراسمیباحضوردکترنمکی،پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاستانزنجانازطریقویدیوکنفرانسافتتاحشد بهگزارشوبدا،اینپروژهبااعتباریبالغبرمیلیاردتومانشاملپروژهبهداشتیوششپروژهدرمانی،آموزشیوپژوهشیاستکهباافتتاحآن،بیشازمترمربعفضایفیزیکیبهدانشگاهعلومپزشکیزنجاناضافهمیشود ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی خلخال، مشكين شهر و كوثر

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستاناردبيلانجامشد؛ بازدیدازمراکزبهداشتی،درمانیخلخال،مشكينشهروكوثر   معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستاناردبیل،ازمرکزبهداشتیودرمانیمشكینشهر،کوثروخلخالبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدراينسفر،ازبیمارستانهایولیعصرعجمشکین‌شهر،امکاناتموجوددرمانی،بخش‌هایمختلف،پروژههایتوسعهایتختخوابیومحلاحداثبیمارستان۱۲۰تختخوابیجدیدمشکینشهر،بیمارستان۳۲تختخوابیامامخمینیرهشهرستانکوثروبخشهایمختلفبیمارستانامامرهخلخال،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تبادل تجربیات ایران و قزاقستان در حوزه نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدردیدارباوزیربهداشتقزاقستانعنوانکرد تبادلتجربیاتایرانوقزاقستاندرحوزهنظاممراقبتهایبهداشتیاولیه معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرحاشیهنشستوزیربهداشتقزاقستانبامعاونینومدیرانارشدوزارتبهداشتایرانبااشارهبهاجراینظاممراقبتهایاولیهبهداشتیبهخصوصدرمناطقروستاییکشور،گفتایرانوقزاقستاندرحوزهنظاممراقبتهایبهداشتیاولیهمیتوانندتبادلتجربیاتیداشتهباشند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی استان لرستان

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهلرستانانجامشد؛   معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانلرستانضمنبازديدازمراكزبهداشتيدرمانيايناستان،براستمرارارائهخدماتبهداشتيودرمانيدرمناطقسيلزدهتاعاديشدنشرايط،تاكيدكرد بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانبابایی،معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانلرستانباحضوردرمناطقآسیبدیدهسیلاخیر،ازچندینبیمارستانومراکزدرمانی،آموزشیوبهداشتیایناستانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حذف مالاریا در کشور نه یک هدف بهداشتی بلکه یکی از اهداف توسعه کشور و منطقه است

حذفمالاریادرکشورنهیکهدفبهداشتیبلکهیکیازاهدافتوسعهکشورومنطقهاست   رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتسالدردنیاکشورمتعهدشدندکهتاسالمالاریاراحذفکننداماکشورنتوانستندوکشوردیگرازجملهایرانتصمیمگرفتندکهاینمسیرراادامهدهند ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری جلسه با سازمان های بین المللی به منظور بررسی نیازهای بهداشتی درمانی مناطق سیل زده

برگزاریجلسهباسازمانهایبینالمللیبهمنظوربررسینیازهایبهداشتیدرمانیمناطقسیلزده مشاوروزیربهداشتدراموربهداشتیازبرگزاریجلسهایبابرخیازنمایندگانسازمانهایبینالمللیبهمنظوربررسینیازهایوزارتبهداشتوجلبکمکهایاینسازمانهابهمناطقسیلزدهخبرداد ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

5 سند همکاری بهداشتی درمانی میان ایران و عراق امضا شد

سندهمکاریبهداشتیدرمانیمیانایرانوعراقامضاشد باحضوروزرایبهداشتجمهوریاسلامیایرانوجمهوریعراقبعدازظهرامروزسهشنبهسندهمکاریدرزمینه،بهداشت،درمانوداروبیندوکشوربهامضارسید بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،باحضوردکترسعیدنمکیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیودکترعلاءالدینعلوانوزیربهداشتومحیطزیستعراقبعدازچندساعترایزنیباحضورمدیرانوکارشناسانبرجستهایندووزارتخانه،ایناسنادهمکاریبهامضامعاونینهردووزارتخانهبهامضارسید ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

طرح تحول سلامت نقطه عطفی در ارائه خدمات سلامت روان در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

همزمانباهفتهسلامت،مدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتاعلامکرد طرحتحولسلامتنقطهعطفیدرارائهخدماتسلامترواندرنظاممراقبتهایاولیهبهداشتی مدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیهمزمانباهفتهسلامتامسالاولتاهفتماردیبهشتماه،طرحتحولسلامترانقطهعطفیدرارائهخدماتسلامترواندرنظاممراقبتهایاولیهبهداشتیاعلامکرد ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقشه راه همکاری بهداشتی بین ایران و عراق طراحی می شود

نقشهراههمکاریبهداشتیبینایرانوعراقطراحیمیشود وزیربهداشتومحیطزیستعراقگفتدوکشورایرانوعراقدرصددترسیمنقشهراههمکاریبهداشتیبینهمدیگرهستند بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،دکترعلاءالدینعلواندرخصوصاهمیتسفروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایرانبهبغداددربعدازظهرامروزدوشنبهاظهارداشتدراینسفرپیرامونپنجپروتکلالحاقییادداشتتفاهمهمکاریکهقبلابینوزارتخانههایدوکشوربهامضارسیدهبحثورایزنیمیشود ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش زایمان های غیر بهداشتی با انجام بیش از 1700 مورد زایمان طبیعی در مرکز تسهیلات زایمانی حضرت فاطمه زهرا (س) زاهدان

کاهشزایمانهایغیربهداشتیباانجامبیشازموردزایمانطبیعیدرمرکزتسهیلاتزایمانیحضرتفاطمهزهراسزاهدان معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتتسهیلاتزایمانیحضرتفاطمهزهراسدرطییکسالگذشتهباانجامبیشازموردزایمانطبیعینقشبسزاییدرکاهشزایمانهایغیربهداشتیحاشیهشهرزاهدانداشتهاست ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت تداوم اقدامات بهداشتی در مناطق سیل زده کشور

ضرورتتداوماقداماتبهداشتیدرمناطقسیلزدهکشور وزیربهداشتگفتهرچهسیلابهابیشترفروکشمیکند،مشکلاتجدیدترینیزپیشرویماخودنماییمیکندبنابرایننیازاستکهقبلازوقوعمعضل،راهکارهایاحتمالیرابرنامهریزیکنیمتادرمواقعلزومآمادگیداشتهباشیم ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشاور وزیر در امور بهداشتی منصوب شد

وزيربهداشتدرحكمي،دکترمحمدآسائیرابهعنوانمشاورخوددراموربهداشتیمنصوبكرد   بهگزارشوبدا،متناينحكمبهشرحزيراست؛     جنابآقایدکترمحمدآسائی   باتوجهبهسوابقعلمیواجرائیارزندهجنابعالیدربرنامههایبهداشتیملیوبینالمللیبهموجباینابلاغبهعنوانمشاوروزیردراموربهداشتیمنصوبمیشوید ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرد استمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطردرمناطقسیلزدهباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم درگیر سیلاب، به هیچ وجه نباید متوقف شود

معاونبهداشتوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستان ارایهخدماتبهداشتیومراقبتیبهمردمدرگیرسیلاب،بههیچوجهنبایدمتوقفشود   معاونبهداشتوزارتبهداشتازاردوگاههایهموطنانسیلزدهدرشهرستانهایحمیدیه،دشتآزادگانوهویزهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش صد در صدی خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت در مناطق سیل زده

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد پوششصددرصدیخدماتبهداشتیودرمانیوزارتبهداشتدرمناطقسیلزده مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایا،گفتدرخصوصبیماری‌هایپوستیکهممکناستدرمنطقهبهوجودآیدآموزش‌هایلازمبهافراددادهشدهوحتیدربرخیروستاهاکهاحتمالوجودمیندادهمی‌شد،اطلاعرسانیانجامشدهاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده‌باش شرکت‌های تولید و توزیع دارو، تجهیزات و محصولات بهداشتی برای کمک رسانی به استانهای سیل زده

آماده‌باششرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزاتومحصولاتبهداشتیبرایکمکرسانیبهاستانهایسیلزده رییسسازمانغذاودارواعلامکردتمامیشرکت‌هایتولیدوتوزیع‌کنندهبرایتامیناقلامداروییوبهداشتیمناطقسیل‌زدهآماده‌باشهستند   بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرادامهسفربهمناطقسیل‌زدهبرایارزیابی،ازشرایطتامیناقلامموردنیازدارویی،تجهیزاتپزشکی،غذاییوبهداشتیازکمپسیل‌زدگاناهوازبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق هستند

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت حدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقهستند سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت،گفتمتاسفانهحدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقاست بهگزارشوبدابهنقلازایلنا،دکترکیانوشجهانپوردرخصوصقاچاقموادآرایشیوبهداشتیدرکشورگفتمتاسفانهحدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقهستنددربارهفرآوردهقاچاقهماصلبرایناستکهجعلیوتقلبیاست،مگراینکهخلافآنثابتشود،زمانیکهازفرآوردهقاچاقاستفادهمی‌شود،مواردیمانندرنگ‌هایتقلبیوفلزاتسنگینوهزاریکمشکلدیگربرآنمحتملاست ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیش بینی 220 خانه بهداشت سیار عشایری برای ارائه خدمات بهداشتی به عشایر کشور

پیشبینیخانهبهداشتسیارعشایریبرایارائهخدماتبهداشتیبهعشایرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبعدازانقلاباسلامی،هیچنقطهایازکشورنیستکهجمعیتبیشترازنفرداشتهباشدوفاقدخانهبهداشتباشدواینشبکهگستردهارائهخدمتدرحوزهبهداشت،یکیازافتخاراتنظامجمهوریاسلامیاستکهموردتقدیرسازمانجهانیبهداشتقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش کامل بهداشتی مناطق سیل زده اولویت نخست وزارت بهداشت است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستکمیتهمدیریتبحرانسیل پوششکاملبهداشتیمناطقسیلزدهاولویتنخستوزارتبهداشتاست دومیننشستکمیتهمدیریتبحرانسیلباحضورمعاونبهداشتوزارتبهداشتبرگزارشد بهگزارشوبدا،درایننشستکهتماممدیرانمعاونتحضورداشتند،دکترعلیرضارییسیباتشریحابعادسیلاخیراظهارداشتپوششکاملبهداشتیمناطقسیلزدهاولویتنخستاینحوزهاست ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتتاحوبازدیدازپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلام     وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانایلام،چندینپروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلامراافتتاحوازچندپروژهعمرانیایندانشگاهنیزبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعيت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده بررسي شد

وضعيتارائهخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهبررسيشد وزیربهداشتکهبهعنواننمایندهرييسجمهوربهاستانایلامسفرکردهاست،باحضوردرروستاهایشهرستانسیروان،درجریانمسائلومشکلاتاینمناطقازجملهمشکلاتبهداشتیودرمانیقرارگرفت بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهبازدیدهایخودازمناطقسیلزدهاستانایلام،اظهاركردبادستوررییسجمهوربهاستانایلامسفرکردیمتامشکلاتمناطقسیلزدهایناستانازجملهمشکلاتحوزهسلامترابررسیکنیم ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد از بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني استان ايلام به منظور بررسي خسارات ناشي از سيل

... بهگزارشوبدا،دكتركريمهمتي،درجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانایلام،اظهاركرددراستانایلامبیشاز٣٠٠مرکزبهداشتیودرمانیو٩بیمارستانوجودداردکهدرجریانسیلاخیرازتمامیاینمراکزبازدیدکردیموخوشبختانهخسارتبسیارکمیبهاینزیرساختهاواردشدهاست ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معدوم سازی بیش از 980 هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تا چهاردهم فروردین

معدومسازیبیشازهزارکیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیدربرنامهسلامتنوروزیتاچهاردهمفروردین رییسمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتازتشدیدبرخوردبامواردتخلفاتبهداشتیدرسراسرکشوردرروزهایپایانیسفرهاینوروزیخبرداد بهگزارشوبدا، دکتراحمدجنیدیضمناعلاماینخبرافزودتعدادبازرسیبهداشتمحیطیازمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییازآغازبرنامهبهداشتمحیطدرسلامتنوروزیتاروزچهاردهمفروردینبه موردرسیدهاست ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق‌ سیل‌زده - ارائه خدمات رایگان درمانی در - پلدختر - و - معمولان -

وضعیتبهداشتیودرمانیمناطق‌سیل‌زدهارائهخدماترایگاندرمانیدرپلدخترومعمولان   سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتبهدنبالمشکلاتمردممناطقسیلزدهپلدخترومعمولاندردسترسیبهدفترچه‌هایبیمه،تاکیدکردکهکلیهخدماتداروییودرمانیبهسیل‌زدگانبهصورترایگاندرحالانجاماست ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر

بازدیدمدیرکلدفتربازرسیوارزیابیعملکردوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیدرمانیشهرستانشوشتر   دکترمحمدحسینحیدریمدیرکلدفتربازرسی،ارزیابیعملکردوپاسخگوییبهشکایاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباحضوردرشهرستانشوشترازمراکزبهداشتیدرمانیتحتنظردانشکدهعلومپزشکیشوشتربازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمات بهداشتي و درماني به سيل زدگان درحال انجام است - تاكنون ٢٠ نفر از مصدومان از بیمارستان ترخيص شده‌اند

وزيربهداشتدرنشستاضطراریستادبحراناستانداریفارس خدماتبهداشتيودرمانيبهسيلزدگاندرحالانجاماستتاكنون٢٠نفرازمصدومانازبیمارستانترخيصشده‌اند وزيربهداشتگفتاقداماتبهداشتيودرمانيدرحالانجامبودهودرحالحاضر٢٠نفرازمصدومانازبیمارستانترخيصشده‌اند ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معدوم سازی بیش از 552 هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاروز سوم فروردین

معدومسازیبیشازهزارکیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیدربرنامهسلامتنوروزیتاروزسومفروردین معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتازتشدیدبرخوردبامواردتخلفاتبهداشتیدرسراسرکشوردرتعطیلاتنوروزخبرداد بهگزارشوبدا،مهندسمحسنفرهادیضمناعلاماینخبرافزودتعدادبازرسیبهداشتمحیطیازمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییازآغازبرنامهبهداشتمحیطدرسلامتنوروزیبهموردرسیدهاست ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امكانات بهداشتي و درماني در مناطق سيل زده فراهم است

وزيربهداشتدرحاشیهبازدیدازمناطقسيلزده امكاناتبهداشتيودرمانيدرمناطقسيلزدهفراهماست   وزيربهداشتگفتخوشبختانهدربخشبهداشتودرمانتماميامكاناتموردنيازدرمناطقسیلزدهفراهمشدهوكمبوديدرحوزهدارووملزوماتبهداشتيوجودندارد،چنانچهكمبودينيزاعلامشود،سريعامرتفعخواهدشد ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

10 میلیارد لوازم بهداشتی قاچاق در تبریز

10 میلیارد لوازم بهداشتی قاچاق در تبریز گروه استان ها ـ آذربایجان شرقی ـ فرمانده انتظامی ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معدوم سازی بیش از ۳۹۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاکنون

معدومسازیبیشاز۳۹۶هزارکیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیدربرنامهسلامتنوروزیتاکنون معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتازتشدیدبرخوردبامواردتخلفاتبهداشتیدرسراسرکشوردرآستانهنوروزخبرداد   بهگزارشوبدا،مهندسمحسنفرهادیضمناعلاماینخبرافزودتعدادبازرسیبهداشتمحیطیازمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییازآغازبرنامهبهداشتمحیطدرسلامتنوروزیبهموردرسیدهاست ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معدوم سازی 200 هزار و 975کیلو گرم مواد غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته

معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاعلامکرد معدومسازیهزاروکیلوگرمموادغذاییوآشامیدنیغیربهداشتیوتاریخگذشته معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشت،گفتدر بازرسیهایبرنامهسلامتنوروزیمرکزسلامتمحیطوکار،۱۹۴۶محلمتخلفبهداشتیبهمراجعقضاییمعرفیو۶۷۷محلمتخلفبهداشتیپلمبشدند ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده باش شبکه آزمایشگاه های بهداشتی کشور در ایام تعطیلات نوروز

رییسآزمایشگاهمرجعسلامتاعلامکرد؛ آمادهباششبکهآزمایشگاههایبهداشتیکشوردرایامتعطیلاتنوروز       شبکهآزمایشگاههایبهداشتیکشور،آزمایشگاههایمرجعمنطقهایومرجعکشوریبیماریهاوآزمایشگاهرفرانسبهمنظورارائهخدماتآزمایشگاهیمعتبروبههنگامبااولویتنظاممراقبتسندرمیکازاسفندتافروردیندرآمادهباشقراردارند ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت همواره در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران عملکرد مطلوبی داشته است

وزارتبهداشتهموارهدرارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهمسافرانعملکردمطلوبیداشتهاست     عضوهیاترییسهکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهدرسالهایاخیربیشاز۲۰پایگاهامدادهواییدرکشورراه‌اندازیشدهاستگفتخوشبختانهازنظررعایتاستانداردهایبهداشتمحیطینیرویکافیبهاندازهکافیدرکشوروجوددارد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بزرگترین و مهمترین گردهمایی بهداشتی منطقه مدیترانه شرقی، مهر 98 به میزبانی تهران برگزار می شود

بزرگترینومهمترینگردهماییبهداشتیمنطقهمدیترانهشرقی،مهربهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللگفتشصتوششمیناجلاسوزرایبهداشتکشورهایمنطقهمدیترانهشرقی،تامهرماهتااکتبربهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انجام بیش از 26 هزار بازدید توسط بازرسان بهداشت محیط - معدوم سازی 13 تن مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارعنوانکرد انجامبیشازهزاربازدیدتوسطبازرسانبهداشتمحیطمعدومسازیتنموادغذاییفاسدوغیربهداشتی     معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتبیشازهزاربازدیدازاماکنعرضهوتولیدموادغذاییتوسطبازرسانبهداشتمحیطدرسالجاریانجامشدهاست ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح نظارت و بازرسیهای بهداشتی، ویژه ایام نوروز 98در جزیره کیش

... اقامتی و عرضه کنندگان اقلام آرایشی، بهداشتی را به صورت مستمر مورد بازرسی قرار دهند. دکتر رضانیا با اشاره به ورود حجم زیاد مسافران و  میهمانان نوروزی و گردشگران در ایام نوروز افزود : این طرح نظارتی ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بازنگری در جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات حوزه بهداشت

بازنگریدرجمعیتتحتپوشششبکههایبهداشتیدرمانیازمهمتریناقداماتحوزهبهداشت معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیبابیاناینکهدریکسالاخیربرنامههایمختلفیبراساساولویتدرسطحکشوربهاجرادرآمداظهارکردبابرنامهریزیانجامشدهدریکسالاخیردستاوردهایمطلوبیکسبشدکهمهمترینآنبازنگریدرجمعیتتحتپوششمراکزبهداشتیدرمانیبود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گردش مالی ۶۵ هزار میلیارد تومانی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور

مدیرکلامورفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیسازمانغذاودارواعلامکرد گردشمالی۶۵هزارمیلیاردتومانیفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیدرکشور مدیرکلامورفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیسازمانغذاودارو گفتگردشمالیفراوده‌هایآرایشیوبهداشتیخانوارهایایرانی۴۷هزارمیلیارد،محصولاتسلولزی۸هزارمیلیاردوشویندهها۱۲هزارمیلیاردتوماناستکهنشانمی‌دهدمیزانگردشمالیحوزهآرایشیبهداشتیبهحدود۶۵هزارمیلیاردتومانمیرسد ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح ٢۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور وزیر بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی جهرم، میزبان دومین جشنواره عمران و سلامت

افتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیجهرمباحضوروزیربهداشتدانشگاهعلومپزشکیجهرم،میزباندومینجشنوارهعمرانوسلامت     رییسدانشگاهعلومپزشکیجهرمازافتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیایندانشگاهباحضوروزیربهداشتدراسفندسالجاریخبرداد   ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روند بهبود شاخص های بهداشتی خوزستان در 5 سال گذشته بسیار قابل قبول بوده است - ریزگردها و ورود فاضلاب به کارون دو مشکل عمده خوزستان هستند که نیاز به مشارکت بین بخشی دارند

معاونبهداشتوزارتبهداشت روندبهبودشاخصهایبهداشتیخوزستاندرسالگذشتهبسیارقابلقبولبودهاستریزگردهاوورودفاضلاببهکاروندومشکلعمدهخوزستانهستندکهنیازبهمشارکتبینبخشیدارند معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتدرحوزهبهداشتدرچندسالاخیر،اقداماتبسیارخوبیبهویژهدرتوسعهزیرساختهادرسطحاستانخوزستانانجامشدهوروندبهبودشاخصهایبهداشتیایناستاندرطولسالگذشته،بسیارقابلقبولبودهاست ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

3 پروژه حوزه سلامت شهرستان شادگان به بهره برداری رسید - ابراز امیدواری وزیر بهداشت نسبت به فراهم کردن حداقل های بهداشتی و درمانی برای مردم شادگان

پروژهحوزهسلامتشهرستانشادگانبهبهرهبرداریرسیدابرازامیدواریوزیربهداشتنسبتبهفراهمکردنحداقلهایبهداشتیودرمانیبرایمردمشادگان دوطرحاورژانسوساختمانشبکهبهداشتودرمانشهرستانشادگاندردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانخوزستانبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایجاد محدودیت در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای حمایت از محصولات تولید داخل

ایجادمحدودیتدروارداتمحصولاتآرایشیوبهداشتیدرراستایحمایتازمحصولاتتولیدداخل     سازمانغذاوداروهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیتهاوعملکرداینسازماندرزمینههایمختلفداروییوغذاییرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اتصال نزدیک به 25 هزار مرکز و واحد خدمات سلامت بهداشتی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت

حوزهآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتاعلامکرد اتصالنزدیکبههزارمرکزوواحدخدماتسلامتبهداشتیبهسامانهپروندهالکترونیکسلامت حوزهآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیتهاوعملکرداینحوزهرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

112 هزار مادر باردار قمی تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفتند

رئیس گروه سلامت مادران و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت سال 93 تاکنون، حدود 112هزار مادر باردار این استان تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پلمب واحدهای غیربهداشتی در قم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به پلمب چندین واحد غیربهداشتی در استان قم گفت: شهروندان موارد غیربهداشتی را با می توانند با شماره گیری با سامانه 190 گزارش داده و پیگیری کنند. به گزارش روابط ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فرآیندهای ارائه خدمات بهداشتی روستاها، حاشیه شهرها و شهرها اصلاح می شود

فرآیندهایارائهخدماتبهداشتیروستاها،حاشیهشهرهاوشهرهااصلاحمیشود معاونبهداشتوزارتبهداشتازاصلاحوارتقایفرآیندهایارائهخدماتبهداشتیدرروستاها،حاشیهشهرهاوشهرهایسراسرکشورخبرداد بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیازبررسیراهکارهایعملیواجرایینتایجپایشهاوبازدیدهایمیدانیکهدرسالجاریدراستانهاانجامشدهدردومیناجلاسمعاونانبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیکشوردرسال۹۷خبرداد ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت انعقاد تفاهم نامه با شهرداری تهران برای ارتقای همکاری های بهداشتی

ضرورتانعقادتفاهمنامهباشهرداریتهرانبرایارتقایهمکاریهایبهداشتی معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیضمنتاکیدویژهبراهمیتثبتاقداماتبهداشتی،برضرورتانعقادتفاهمنامهباشهرداریتهرانبرایارتقایهمکاریهایبهداشتیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارنامه قابل قبول وزارت بهداشت در حوزه ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و جایگاه علمی و پژوهشی کشور

کارنامهقابلقبولوزارتبهداشتدرحوزهارتقایشاخصهایبهداشتیودرمانی،عدالتدردسترسیبهخدماتسلامتوجایگاهعلمیوپژوهشیکشور     وزیرسابقبهداشت،گفتبایدسیاستگذارانرامتقاعدکردکهبخشبهداشتودرمانجزوبخشهاییاستکههزینهحسابنمیشودسرمایهگذاریدراینحوزه،سرمایهگذاریبرایاقتصادکشوراست،چراکهمحورتوسعه،انسانسالماست  ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه های بهداشتی و درمانی شهرستان نیکشهر افتتاح شد

پروژههایبهداشتیودرمانیشهرستاننیکشهرافتتاحشد درسفروزیربهداشتبهاستانسیستانوبلوچستان،چهارپروژهبهداشتیودرمانیشهرستاننیکشهرشاملکلینیکتخصصیوفوقتخصصی،بخش،سیتیاسکنبیمارستانمحمدرسولاللهومجموعهمسکونیواحدیمتخصصیناینشهرستانباحضوردکترهاشمیبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگروه پیگیری تفاهم نامه های بهداشتی ایران و ارمنستان تشکیل می شود

دردیدارمعاونانوزرایبهداشتایرانوارمنستانمطرحشد؛ کارگروهپیگیریتفاهمنامههایبهداشتیایرانوارمنستانتشکیلمیشود     بهپیشنهادمعاونبهداشتوزارتبهداشت،کارگروهپیگیریتفاهمنامههایبهداشتیایرانوارمنستانتشکیلمیشود   بهگزارشوبدا،دردیدارآناهیتاآوانسیانمعاونوزیربهداشتارمنستانودکترعلیرضارئیسیمعاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهپیشنهاددکتررئیسیمقررشدکارگروهپیگیریتفاهمنامههایبهداشتیایرانوارمنستانتشکیلشود ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح، بهره برداری و بازدید از پروژه های بهداشتی

درسفرمعاونبهداشتوزارتبهداشتبهگیلانانجامشد افتتاح،بهرهبرداریوبازدیدازپروژههایبهداشتی     باحضورمعاونبهداشتوزارتبهداشتومسئولانمحلی،ساختمانستادشبکهبهداشتودرمانشهرستانسیاهکلافتتاحشد   بهگزارشوبدا،معاونبهداشتوزارتبهداشتپسازافتتاحساختمانشبکهبهداشتودرمانسیاهکلازبخشهایبهداشتروان،بهداشتمدارس،دهانودندانوبهداشتمحیطبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح 40 پروژه بهداشتی درمانی و برگزاری برنامه های فرهنگی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قم

افتتاحپروژهبهداشتیدرمانیوبرگزاریبرنامههایفرهنگیهمزمانباچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرقم     رییسدانشگاهعلومپزشکیقمگفتهمزمانباچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،پروژهبهداشتیدرمانیدرحوزهسلامتاستانقمافتتاحوچندینبرنامهفرهنگیدرراستایبهتصویرکشیدنپیشرفتهایانجامشدهدرسالاخیروهمچنیناقداماتفرهنگیدرراستایارتقایسلامتعمومیدرقمبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای بیش از 100 طرح بهداشتی بعد از اجرای طرح تحول در استان مرکزی

درسفرمعاونبهداشتوزارتبهداشتبهاراکعنوانشد؛ اجرایبیشازطرحبهداشتیبعدازاجرایطرحتحولدراستانمرکزی     معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتبراساسسامانهنظرسنجی،درصدمردمازفعالیتهایحوزهبهداشتوبرنامههایطرحتحولسلامتدرحاشیهشهرهارضایتدارند ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان های گرمسار و آرادان

بازدیدرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسومعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتی،درمانیشهرستانهایگرمساروآرادان معاوندرمانوزارتبهداشتازبهرهبرداريازکلینیک‌هایویژه‌درحالاحداثدرآيندهاينزديكخبردادوگفت‌ راه‌اندازیاینکلینیک‌هامی‌تواندبخشعمده‌ایازمشکلاترادرحوزهارائهخدماتدرمانیبهعموممردمرفعكند ...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۹ پروژه بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به بهره برداری رسید

۹پروژهبهداشتیودرمانیدانشکدهعلومپزشکیتربتجامبهبهرهبرداریرسید درسفروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهشهرستانتربتجام،۹پروژهبهداشتیودرمانیدانشکدهعلومپزشکیتربتجامبهبهرهبرداریرسید  بهگزارشوبدا،اینپروژههاشاملپایگاهسلامتنصرآباد،بازسازیمرکزدیالیزنصرآباد،پایگاهسلامتآزادیتربتجام،بابمحلزیستپزشکدرمرکزجامعخدماتسلامتنصرآبادویکبابمحلزیستپزشکدرمرکزجامعخدماتسلامتشمارهشهریتربتجاماست ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران امام رضا(ع) بررسی و ارزیابی شد

روندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعبررسیوارزیابیشد     معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزسفرشبهمشهدمقدسروندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعراموردبررسیوارزیابیقرارداد   بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزازسفرشبهخراسانرضویازدارالشفایحرمامامرضاعوپایگاههایاورژانساطرافحرمرضویبازدیدکردودرمیانجمععظیمعزادارانحضرتعلیابنموسیالرضاعکهباپایپیادهعازمحرممطهربودند،حضوریافت ...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تیم های بهداشتی و درمانی برای خدمات رسانی به زائران امام رضا(ع) در آماده باش کامل هستند - ارائه خدمات به زائران توسط ۸۵۰ پزشک، پرستار و پیراپزشک

قائممقاموزیربهداشتدرحاشیهبازدیدازروندخدماترسانیبهزائرانپیادهامامرضاع تیمهایبهداشتیودرمانیبرایخدماترسانیبهزائرانامامرضاعدرآمادهباشکاملهستندارائهخدماتبهزائرانتوسط۸۵۰پزشک،پرستاروپیراپزشک   قائممقاموزیربهداشتگفتبیشاز۸۵۰پزشک،پرستاروپیراپزشکدریکحرکتخودجوشوداوطلبانهوبهصورتشبانهروزیدرایستگاههایبینراهیودرونشهریبهزائرانامامرضاعخدماتدرمانیومراقبتیارائهمیدهند ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی 70 تیم بهداشتی و 56 مرکز درمانی برای خدمات رسانی به زائرین مشهد مقدس

آمادگیتیمبهداشتیومرکزدرمانیبرایخدماترسانیبهزائرینمشهدمقدس سرپرستسازماناورژانسکشورگفتدرحوزهارائهخدماتبهداشتیودرمانیهیچگونهنگرانیوجودندارد،چراکهعلاوهبربرنامهریزیهایقبلیبرایخدماترسانیبهزائرینبارگاهامامرضاع،ازموضوعاربعینحسینیبهتازگیخارجشدهایمولذامیتوانیمازآمادگیها،تجاربونقاطقوتیکهدراینخصوصنیزکسبشدهبرایخدماترسانیبهزائرینمشهدمقدسنیزبهرهگیریم ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آخرین اقدامات بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی همجوار در مرزهای عراق

رییسمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاعلامکرد آخریناقداماتبهداشتیدانشگاههایعلومپزشکیهمجواردرمرزهایعراق رییسمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتازکلرزنیمیلیونوهزارولیترآبدرمسیرراهپیماییاربعیندرعراقخبرداد بهگزارشوبدا،دکتراحمدجنیدیبااعلاماینخبرگفتدرمدتراهپیماییاربعیندرعراق،هزاروموردبازدیدبهداشتیوهزاروموردکلرسنجیازشبکههایتوزیعومخازنآبانجامشد ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

39 هزار بار نظارت بهداشتی بر مواکب و مراکز تهیه و توزیع غذا

همزمانبامراسمپیادهرویبزرگاربعینحسینیانجامشد؛ هزاربارنظارتبهداشتیبرمواکبومراکزتهیهوتوزیعغذا رییسادارهبهداشتموادغذاییوبهسازیاماکنعمومیمرکزسلامتمحیطوکارازانجامموردبازدیدونظارتبهداشتیبرمواکب،مراکزتهیهوتوزیعوعرضهوپختموادغذایی،محلهایاسکانزائرین،پایانههایمسافربریداخلیومرزیوسرویسهایبهداشتیپایانههاومسیرترددزائریندرمراسماربعینحسینیخبرداد ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت 705 کارشناس بهداشتی در منطقه مرزی شلمچه

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتازمشارکتکارشناسبهداشتیدرمراسماربعینوگندزدایییکمیلیونوهزارولیترآبدرجریانراهپیماییاربعینحسینیدرمنطقهمنتهیبهمرزشلمچهخبرداد بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلمطلق،گفتازگروهبیماریها،ازگروهبهداشتمحیط،ازگروهمامایی،ازگروهپزشکیوازگروهدندانپزشکینفردراینراهپیماییتحتمدیریتمعاونتبهداشتدانشکدهعلومپزشکیآبادانخدماتسلامت،ارائهدادند ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح خدمات بهداشتی به زائران اربعین حسینی در استان ایلام

تشریحخدماتبهداشتیبهزائراناربعینحسینیدراستانایلام معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیایلام،خدماتوفعالیتهایحوزهبهداشتدرایامترددزائراناربعینحسینیدرسطحاستانراتشریحکرد بهگزارشوبدا،دکترراضیناصریفرگفتپرسنلحوزهبهداشتدرایامترددزائراناربعینحسینیتمامتلاشخودرابهکارگرفتهاندتابهترینخدماتراارائهکنند ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمام شهرهای ایران ظرف 10 سال، تحت پوشش شبکه بهداشتی و درمانی قرار گرفتند

وزیربهداشتدرافتتاحیهاجلاسجهانیمراقبتهایاولیهسلامتدرآستانهقزاقستان تمامشهرهایایرانظرفسال،تحتپوشششبکهبهداشتیودرمانیقرارگرفتند   وزیربهداشتدرجمعوزرایبهداشتونمایندگیهایکشورجهانودرچهلمینسالگردبیانیهآلماآتیدراولینپانلاجلاسجهانیآستانهبهتشریحمراقبتهایاولیهسلامتودوتجربهموفقازسالتاسیسشبکهبهداشتیودرمانیدرایرانپرداخت ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون بهداشت وزارت بهداشت دستورالعمل فنی و بهداشتی واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده های لبنی را ابلاغ کرد

معاونبهداشتوزارتبهداشتدستورالعملفنیوبهداشتیواحدهایتولید،عرضهوتوزیعفرآوردههایلبنیراابلاغکرد   دکترعلیرضارییسی،معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدستورالعملفنیوبهداشتیواحدهایتولید،عرضهوتوزیعفرآوردههایلبنیصنفیراابلاغکرد ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای 2 هزار و 236 مورد بازرسی بهداشتی در راهپیمایی اربعین حسینی در مهرماه

رییسادارهبهداشتموادغذاییوبهسازیاماکنعمومیوزارتبهداشتخبرداد اجرایهزاروموردبازرسیبهداشتیدرراهپیماییاربعینحسینیدرمهرماه     رییسادارهبهداشتموادغذاییوبهسازیاماکنعمومیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاهمفعالیتهایانجامشدهتا۳۰مهرماهدرکشورعراقراتشریحکرد ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیش از 2 میلیون 300 هزار نفر بیمه شده سلامت در استان سیستان و ‌بلوچستان

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرهمایشبیمهسلامتعنوانکرد ارائهخدماتبهداشتیدرمانیبهبیشازمیلیونهزارنفربیمهشدهسلامتدراستانسیستانو‌بلوچستان     بهگزارشوبدا،دکترقاسم‌میریعلیآباد،معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرهمایشبیمهسلامتباتاکیدبراینکهمردمبهدلیلمشکلاتاقتصادینبایدازخدماتدرمانیمحرومشوند،خاطرنشانکردهمهمردمبایددرهروضعیتیکههستندازخدماتبیمهو‌درمانبرایداشتنزندگیسالمبرخوردارباشند ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توصیه های بهداشتی رییس مرکز بهداشت استان خوزستان به زائران اربعین حسینی

توصیههایبهداشتیرییسمرکزبهداشتاستانخوزستانبهزائراناربعینحسینی درآستانهمراسمبزرگراهپیماییاربعین،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازتوصیههایبهداشتیبهزائرینحسینیارائهداد    بهگزارشوبدا،دکترسیدمهدیحسینیزاده گفتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازافتخاردارددرایاماربعینسالجاریمانندسالهایگذشتهبااستقرارشبانهروزیتیمهایبهداشتیدرمرزچذابهوانجاماقداماتکنترلعواملمحیطیومراقبتسندرمیکبیماریهایواگیردرحفظسلامتزائرینوبهرهمندیآنهاازبرکاتاینسفرمعنوینقشبسزاییداشتهباشد ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعزام 31 کارشناس بهداشت محیط به عراق - انجام تمهیدات بهداشتی لازم برای زائران اربعین

اعزامکارشناسبهداشتمحیطبهعراقانجامتمهیداتبهداشتیلازمبرایزائراناربعین باتوجهبهاهمیتکنترلعواملمحیطیبهویژهآبوغذایزائریناربعینحسینی،مرکزسلامتمحیط وکاروزارتبهداشتباهماهنگیکمیتهبهداشتودرمانستاداربعینکشوردرقالبتیمسلامتمرکزپزشکیحجوزیارتهلالاحمرجمهوریاسلامیایران،تعداد۳۱نفرازکارشناسانمهندسیبهداشتمحیطرابهکشورعراقاعزامکرد ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

زمان ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات سلامت و ممیزان بهداشتی تمدید شد

زمانثبتناممتقاضیاندفاترخدماتسلامتوممیزانبهداشتیتمدیدشد مهلتثبتناممتقاضیاندفاترخدماتسلامتوممیزانبهداشتیتاروزشنبهپنجمآبانماهتمدیدشد بهگزارشوبدا،مرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشت،بهاستنادماده۲۴،۲۵و۴۱آییننامهاجراییقانوناصلاحماده۱۳قانونموادخوردنی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیابلاغیمورخ۱۸۳۱۳۹۲وبهمنظوراستفادهازتوانبخشخصوصیدرجهتارتقایوضعیتبهداشتیمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییواماکنعمومی،تاروزشنبه۵آبانازمتقاضیانواجدشرایطثبتناممیکند ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ۶۰۰ هزار نفر - تشریح مهمترین دستاورد های حوزه سلامت در سبزوار

ارائهخدماتبهداشتیدرمانیبه۶۰۰هزارنفرتشریحمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوار     رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزواردرگفتگوبارادیوسلامتمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوارراتشریحکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامسلم،رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزواردرگفتگوبارادیوسلامتضمنتشریحمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوارگفتدرحالحاضردانشگاهعلومپزشکیسبزواربادارابودن۵دانشکدهو۲۰۰عضوهیاتعلمیوبیشازدوهزاردانشجوکه۳۳درصددانشجویانبومیشهرستانهستند،سالقدمتخودراسپریمیکند ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از هزار کیلومتر سفر زمینی، بازدید از ۱۶ شهر و افتتاح بيش از ٥٠ پروژه بهداشتی و درمانی جهادگرانه و امیدبخش بود

تقدیرنمایندگاناستانخوزستانازسفرهجدهموزیربهداشتبهخوزستان بیشازهزارکیلومترسفرزمینی،بازدیداز۱۶شهروافتتاحبيشاز٥٠پروژهبهداشتیودرمانیجهادگرانهوامیدبخشبود مجمعنمایندگاناستانخوزستاندرپیامیازسفرهجدهمدکترسیدحسنقاضیزادههاشمی،وزیربهداشتودرمانوآموزشپزشکیبهاستانخوزستانتقدیروتشکرکردند ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی اهواز

بهمنظورارزیابیفعالیتهایحوزهبهداشتصورتگرفت؛ بازدیدرییسمرکزمدیریتشبکهوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیاهواز      قائممقاممعاونبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهوزارتبهداشتدرسفرروزهبهاهوازبههمراهدکترشکراللهسلمانزادهمعاونبهداشتایندانشگاهوجمعیازکارشناسانازمراکزخدماتجامعسلامتوپایگاههایسلامتمنطقهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خوزستان، یکی از مقاصد اصلی سفرهای وزیر بهداشت - تصمیم گیری در مورد کمبودهای بهداشتی و درمانی خوزستان

معاونکلوزارتبهداشتدرپایانسفر۵روزهوزیربهداشتومعاونینویبهخوزستانعنوانکرد خوزستان،یکیازمقاصداصلیسفرهایوزیربهداشتتصمیمگیریدرموردکمبودهایبهداشتیودرمانیخوزستان معاونکلوزارتبهداشت،گفتاستانخوزستانبهعنوانیکیازمقاصداصلیسفرهایوزیربهداشتدرطولپنجسالگذشتهبودودکترهاشمی۱۷باربهایناستانسفرداشتندودراینسفرروزه،درشهرستانومعاونینوزارتبهداشتنیزدرسایرشهرستانهایایناستانحضورپیداکردند ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی هفتکل و باغملک

بازدیدوزیربهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیهفتکلوباغملک   وزیربهداشتدرسفرخودبهاستانخوزستانازپروژهدرحالساختبیمارستانباغملکوهمچنینبخشهایمختلفمرکزبهداشتیودرمانیشبانهروزیدرجهیکشهدایهفتکلبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترهاشمیدربازدیدازبیمارستاندرحالساختباغملک،تاکیدکردکهاینمراحلساختبیمارستانحتمابایدتادیماهتکمیلوبرایتجهیزدراختیاروزارتبهداشتقراربگیرد ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توصیه های لازم بهداشتی برای توزیع نذورات در مراسم عزاداری محرم

توصیههایلازمبهداشتیبرایتوزیعنذوراتدرمراسمعزاداریمحرم  عدمرعایتموازینبهداشتیدرتوزيعنذوراتدرمراسمعزاداري،مساجد،تكاياوهياتهامیتوانداحتمالبروزبيماريهايمرتبطباغذابهوي‍‍ژهبيماريهايعفونيرودهايراافزايشدهد   بهگزارشوبدا،باتوجهبهبرگزاریمراسمعزاداریسالارشهیدانحضرتحسینبنعلیعوتوزیعگستردهنذوراتدراینمراسم،لازماستنکاتبهداشتیدرتوزیعنذوراتبطورکاملرعایتشود ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی استان یزد افتتاح شد

باحضوروزیربهداشت؛ پروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیاستانیزدافتتاحشد   وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدردومینروزسفربهیزدپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیشاملپایگاهسلامت،خانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتومرکززیستپزشکرابهصورتویدئوکنفرانسافتتاحکرد ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جزییات کنترل‌های بهداشتی وزارت بهداشت در ایام محرم اعلام شد

جزییاتکنترل‌هایبهداشتیوزارتبهداشتدرایاممحرماعلامشد معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتدرتشریحاقداماتاینوزارتخانهدرایاممحرموصفر،گفتایناقداماتبهصورتدرون‌مرزیوبرون‌مرزیانجاممی‌شودودرسطحشهرها،کنترل‌هایبهداشتیدرچهارمحوراصلیصورتمی‌گیرد ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نگاهی بر دستاوردهای بهداشتی و پزشکی انقلاب اسلامی ایران

... در شماره های گوناگون تقدیم حضور علاقه مندان می گردد. دستاوردهای بهداشتی و پزشکی انقلاب اسلامی اشاره مقایسۀ ایرانِ قبل و بعد از انقلاب، می‌تواند واقعیت‌های مهمی را برای نسل‌های پس از انقلاب ...
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ضرورت مصرف اصولی از حشره کش های خانگی و بهداشتی

سرپرستگروهارگانیک،سموموآلایندههایادارهکلفرآوردههایغذاییوآشامیدنیتاکیدکرد سرپرستگروهارگانیک،سموموآلایندههایادارهکلفرآوردههایغذاییوآشامیدنیتاکیدکردهمهفرآوردههایحشرهکشخانگیوبهداشتیبایددارایپروانههایبهداشتیساختویاورودازسازمانغذاودارووتاریختولیدوانقضایمعتبرباشند ...
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کشف بیش از 14 تن گوشت غیر بهداشتی در کرمانشاه

کشف بیش از 14 تن گوشت غیر بهداشتی در کرمانشاه گروه استان ها - کرمانشاه - فرمانده انتظامی ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت های بهداشتی در ایام محرم و صفر تشدید می شود

معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتازآنجاییکهعدمرعایتموازینبهداشتیدرتهیهوتوزيعنذوراتدرمراسمعزاداريمساجد،تكاياوهيئتهامیتوانداحتمالبروزبيماريهايمرتبطباغذابهوي‍‍ژهبيماريهايعفونيرودهايراافزايشدهد،لازماستبهمنظورپیشگیریازبروزوشیوعبیماریهایمرتبطباآبوغذادرراستایحفظسلامتجامعه،تشدیدنظارتهایبهداشتیبراماکنومراکزموردانتظاردردستورکاردانشگاههایعلومپزشکیقرارگیرد ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کشف لوازم پزشکی و آرایشی بهداشتی قاچاق در هندیجان

... شدند. این مقام ارشد انتظامی افزود: در بازرسی از بار این خودروها تعداد زیادی لوازم پزشکی و آرایشی بهداشتی قاچاق فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و ضبط شد. سردار عباس زاده تصریح کرد: کارشناسان ارزش ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

11 واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به بهره برداری رسید

درسفروزیربهداشتبهاستانخراسانرضوی؛ واحدارائهدهندهخدماتبهداشتیدانشکدهعلومپزشکینیشابوربهبهرهبرداریرسید واحدارائهدهندهخدماتبهداشتیشاملمرکزجامعخدماتسلامت،خانهبهداشتویکپایگاهسلامتشهریدرفضاییبالغبرهزارمترمربعبااعتباریبالغبرمیلیاردومیلیونتوماندرمنطقهتحتپوششدانشکدهعلومپزشکینیشابوربهصورتهمزمانبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم ثبت خدمات بهداشتی در سامانه ها‌ی الکترونیکی

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتدربازدیدازمراکزبهداشتیشهرایواناستانایلامتاکیدکرد لزومثبتخدماتبهداشتیدرسامانهها‌یالکترونیکی      قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،بهرهبرداریفراگیرازسامانههایالکترونیکیرادرارتقایخدمترسانیدرحوزهبهداشتبسیارتاثیرگذاردانست ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی شهرستان ها تضمین کننده اجرای سیاست های بهداشتی

بازدیدازمراکزبهداشتیشهرستانهاتضمینکنندهاجرایسیاستهایبهداشتی      ‪قائممقاممعاونبهداشتورئیسمرکزمدیریتشبکهوزارتبهداشتبربازدیدهایمستمرازمراکزبهداشتیشهرستانهابرایپیشبرداهدافحوزهبهداشتتاکیدکرد‬   بهگزارشوبدا،دکترمحمدشریعتیدرحاشیهبازدیدازمراکزبهداشتیسطحشهرستانیزد،گفتبازدیدازشبکههایبهداشتودرماناستانیزددرادامهبازدیدهایمدیرانستادیدرحوزهبهداشتازدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورانجامشدواینبازدیدهاتضمینکنندهاجرایسیاستهایحوزهبهداشتدردانشگاههاومحیطاستچراکهمشکلاتمحیط،نقاطضعفوقوتدراینبازدیدهامشخصمیشود ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

 تمهیدات بهداشتی برای بازگشت حجاج به کشور

... دکتررییسیدراینخصوصبیانکرددرواقع‏کنترلدقیقیوجودنداشتوبیمارانوقتیبهاینمطب‌هاواردمی‌شدند،اصرارداشتندکهبهسطحدوارجاعشوند۱۲گاماجراییبرای‏پزشکخانوادهتعریفشدویژگیاینگام‌هاکاملامبتنیبرواقعیت‌هایموجودکشوربودوبراساسبرآوردوپیش‌بینیبودجهاینگام‌ها‏نوشتهشدهاستهمچنیندرهرگاماگربنابههردلیلیمتوقفشویم،منابعیازدستندادهایمزیراهرگامخروجیمشخصیداردو‏قابلاستفادهاستمثلادرگام‍پنجم،بحثخودمراقبتیوجودداردواز۲ماهدیگرآغازمی‌شود؛برنامهاینترفیسخودمراقبتیدرراستایطرحپزشکیدر‏حالطراحیاستکههمهافرادمی‌توانندرویتلفنهایهمراهخودنصبکنند،تاتماماطلاعاتخودراواردکنندواز‏اینطریقاطلاعاتبهداشتیومراقبتیبهآنهاارائهخواهیمکردحتیاگردراینگاممتوقفشویم،اینموضوعبازهمقابلاستفاده‏استودرگامششمنیزبرنامه‌ایداریمکهپزشکانعمومیبخشخصوصیازسامانهالکترونیکاستفادهکنند‏ ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

167 پروژه بهداشتی و درمانی در استان یزد در حال اجرا است - حضور در مناطق محروم و آمادگی برای مقابله با مواقع بحرانی رسالت بسیج جامعه پزشکی است

167 پروژه بهداشتی و درمانی در استان یزد در حال اجرا است/ حضور در مناطق محروم و آمادگی برای مقابله با مواقع بحرانی رسالت بسیج جامعه پزشکی است معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: استان ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کشف 5 تن لبنيات فاسد و غير بهداشتي در تربت حيدريه

کشف 5 تن لبنيات فاسد و غير بهداشتي در تربت حيدريه گروه استان ها - خراسان رضوي - 5 تن ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نواقص بهداشتی 11 واحد خدماتی در دزفول برطرف شد

... عرضه می کرد، سه واحد فروش فلافل، یک نانوایی به علت استفاده از جوش شیرین، یک آشپزخانه بیرون بر، 2 واحد فست فود و یک مورد آرایشگاه مردانه را به علت نواقص بهداشتی پلمب کردند. وی اظهار داشت: سهمیه آرد 2 واحد ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top