قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

بیماری

حضور تیم مشاوره مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش تیم مشاوره مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت، 21 مهر ضمن دیدار با دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت و ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: اقتصادی

از بیماری - نارکولپسی - چه می‌دانید؟

به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، بروز این بیماری اغلب در دهه دوم عمر بوده و با یک کاهش بروز در دهه سوم و چهارم زندگی همراه است. این بیماری معمولا مزمن است ولی با افزایش سن تخفیف می‌یابد.   علت ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 103
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

کشاورزان نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع مراقب باشند

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس از اردبیل، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توجه به مشاهده علایمی از بیماری زنگ زرد در مزارع شمال استان و استقرار هوای خنک همراه با رطوبت و حاکم شدن شرایط ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 134
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

فعالیت ورزشی 6 گروه بیماری در قم

علی‌اصغر فرمانی اظهار کرد: ورزشکارانی که زیر مجموعه این هیأت‌ ورزشی هستند شامل گروه‌های بیماری ام اس، دیابت، تالاسمی، همودیالیز، هموفیلی و پیوند عضاء می‌شوند که در 13 رشته ورزشی در حوزه‌های همگانی و قهرمانی ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع دوباره بیماری روده ای در رفیع

محمد سواری شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در یک هفته اخیر موارد متعددی از ابتلا به بیماری اسهال به مرکز درمانی این شهرستان مراجعه داشته اند که به نظر می آید ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بار اصلی پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام برعهده‌ی دامپزشکی می‌باشد.

خطا 404 ! یافت نشد صفحه مورد نظر شما یافت نشد , احتمال دارد حذف شده باشد و یا لینک و نام آن تغییر کرده ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شبکه‎سازی هیأتی با خودمحوری و بیماری عقل کل سنخیت ندارد

... تعریف پروژه ها و فرایند چینش آنها، تدوین پیش نویس‎ها توسط ستاد و نقد و نظارت اجرا است. وی گفت: اصول مهم در فرایند تصمیم گیری نیز شامل اصل صبر، گفت وگو، تحمل اختلاف نظر و اصل جلوگیری از بیماری عقل کل ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشانه های بیماری های روانی در قرآن و حدیث

... سلامت و بیماری روانی   مقدمه 1. اسلام وجود آدمی را متشکل از دو بعد روانی (غیرمادی) و جسمانی (مادی) معرفی می کند و سلامت هر یک را در گرو سلامت دیگری و متأثر از آن می داند. سلامت روان به معنای ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شیوع بیماری کبد چرب با روند نگران کننده بی تحرکی و چاقی در ایران

شیوعبیماریکبدچربباروندنگرانکنندهبیتحرکیوچاقیدرایران معاونتحقیقاتوزیربهداشتهمزمانبا«روزبینالمللی »،کبدچربراشایعترینبیماریکبدیدرایراناعلامکردونسبتبهافزایششیوعآنبهدلیلروندنگرانکنندهبیتحرکیوچاقیدرکشورهشدارداد  ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است

بیماریفشارخونبالایکیازعللسکتههایقلبیومغزیاست     نمایندهمردمسمیرمدرمجلسشورایاسلامیازبیماریپرفشاریخونبهعنوانیکیازعللشایعمرگومیریادکردوگفتدرایرانبیشازمیلیوننفربهاینبیماریمبتلاهستندکهحدوددرصدازافراد،ازبیماریخوداطلاعدارند  ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود 57 درصد مبتلایان به فشار خون از بیماری خود اطلاع ندارند

حدوددرصدمبتلایانبهفشارخونازبیماریخوداطلاعندارند   نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیربابیاناینکهبیاطلاعیمبتلایانبهفشارخونبالاازبیماریخودخطرعوارضاینبیماریراافزایشمیدهد،گفتیکیازمهمتریناهدافبسیجملیکنترلفشارخونآگاهیافرادمبتلابهاینبیماریاست ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بدون تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی، نمی توان بیماری ها را کنترل کرد

بدونتغییرسبکزندگیورژیمغذایی،نمیتوانبیماریهاراکنترلکرد وزیربهداشتگفتبایدسبکزندگیمردمراتغییردادامروزباشیوعبیماری‌هایغیرواگیروافزایشبیماری‌هایقلبیوعروقی،دیابت،حوادثجاده‌ایوده‌هامورددیگر،وزارتبهداشتحداقلتاثیرگذاریرادرنظامسلامتمی‌تواندداشتهباشد  ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازوزیرووزارتبهداشتبهدلیلراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،گفتمتاسفانهوضعیتفشارخونبالادربینمردمچندانمناسبنیستوبخشزیادیازمردمازوجودبیماریپرفشاریخونخودودرنهایتمرگخاموشخوداطلاعیندارند ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر نیازمند کار بین بخشی و فرهنگسازی هستیم

برایپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیرنیازمندکاربینبخشیوفرهنگسازیهستیم معاونکلوزارتبهداشتبااشارهبهتغییرالگویبیماریهاوگرفتارشدنجوامعبهبیماریهایغیرواگیر،گفتبرایکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیرکهعلتاصلیمرگومیرمردمایرانوجهاناست،نیازمندکاربینبخشی،فرهنگیوفرهنگسازیهستیم ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت مشارکت های بین بخشی برای مقابله با بیماری های غیرواگیر

وزیربهداشتدرنشستشورایهماهنگیروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییعنوانکرد ضرورتمشارکتهایبینبخشیبرایمقابلهبابیماریهایغیرواگیر وزیربهداشتگفتدربسیجملیکنترلفشارخون،درصددهستیمکهبامشارکتهایبینبخشی،مردمراباعاملخطرفشارخونآشناکردهوباشناساییمواردجدیدمبتلابهفشارخون،مردمرادرخصوصشیوههایکنترلوپیشگیریازابتلابهفشارخونآگاهکنیم ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مصرف حبوبات در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون بالا موثر است

مصرفحبوباتدرپیشگیریازبیماریهایقلبیوعروقیوفشارخونبالاموثراست مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتکنترلوزنبارعایترژیمغذاییصحیحواصلاحالگویغذاییدرکنارکاهشمصرفروزانهقند،نمکوچربی،مصرفبیشترمیوهوسبزیجاتوهمچنینحبوباتمیتواندازابتلابهفشارخونبالاپیشگیریکند ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آنفلوآنزای اخیر پرندگان تاکنون باعث ایجاد بیماری انسانی نشده است

آنفلوآنزایاخیرپرندگانتاکنونباعثایجادبیماریانسانینشدهاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتاعلامکردنوعآنفلوآنزایاخیرپرندگانکهمواردیازآندرکشورمشاهدهشدهاست،تاکنونباعثایجادبیماریانسانینشدهاست بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودمواردمعدودیازابتلایبعضیازکانونهایپرورشونگهداریپرندگانبهآنفلوآنزادرسالجاریگزارششدهاستکهآخرینآنهاموردیبودکهازاستانآذربایجانشرقیگزارششد ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

9527 کودک در قم علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شیوع سه برابری بیماری فشار خون در کشور - کاهش 30 درصدی مرگ و میرهای منتسب به فشار خون با آگاهی و اطلاع رسانی

شیوعسهبرابریبیماریفشارخوندرکشورکاهشدرصدیمرگومیرهایمنتسببهفشارخونباآگاهیواطلاعرسانی     دکترحریرچیگفتمیزانمرگومیرهایمنتسببهفشارخوندرصدافزایشداشتهومتاسفانهشیوعسهبرابریداشتهاست   بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویزندهباشبکهخبربهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخون،بااشارهبهاینکه،پرفشاریخونمهمترینعاملخطرمرگومیروبیماریزاییایرانیاندرسالاخیربودهاست،گفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتماهجاریبهدستوررییسجمهورآغازشدهاستکهتاخردادماهمرحلهآموزشواطلاعرسانیبهمردمومجریانطرحبودهوازخردادبهمدتیکماهدرمراکزمختلفخانههایبهداشت،بیمارستانهایدولتی،ایستگاههاییکهدرسطحشهرایجادمیشوند،فشارخونافراداندازهگیریوبررسیمیشود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت همکاری همه معاونت های وزارت بهداشت با کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

ضرورتهمکاریهمهمعاونتهایوزارتبهداشتباکمیتهملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیر وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی درابلاغیبههمهمعاونینوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیونیزرییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامتایرانوسرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیاینوزارتخانهبرضرورتهمکاریبا کمیتهملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیرتاکیدکرد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار خون بالا، علت 70 درصد بیماری های کلیوی در استان سیستان و بلوچستان

فشارخونبالا،علتدرصدبیماریهایکلیویدراستانسیستانوبلوچستان   معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتدراستانسیستانوبلوچستانبیمارکلیویدرهفتهاینوبتتحتپوششخدماتدیالیزقرارمیگیرندکهدرصدآناندارایبیماریزمینهایپرفشاریخونبودهاند  ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش فلزات بر ترشح انسولین و بیماری دیابت

... به نام سی پپتید مورد بررسی قرار گرفته است. این پپتید نقش مهمی در درمان بیماری‌های کلیه و آسیب‌های عصبی ناشی از دیابت دارد. زمانی که پانکراس انسولین تولید می‌کند، سی پپتید در مرحله اول دو زنجیره انسولین ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

53 درصد مرگ و میر سبزواری ها بر اثر بیماری های قلب و عروقی است

درصدمرگومیرسبزواریهابراثربیماریهایقلبوعروقیاست رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتدرصدازمرگومیرهایجمعیتشهریشهرستانهایسبزوار،جوین،جغتای،خوشابوداورزندرغربخراسانرضویناشیازبیماریهایقلبیوعروقیاست بهگرارشوبدا،دکترعلیرضامسلمدرنشستخبریبسیجملیکنترلفشارخوناظهارکردمیانگینمرگومیرناشیازبیماریهایقلبیوعروقیدرکشورحدوددرصداستکهاینشاخصدرحوزهدانشگاهعلومپزشکیسبزوارسهدرصدبیشترازآناست ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون، زمینه ابتلای بسیاری از بیماری های غیرواگیر را مهیا می کند - 15میلیون نفر در کشور به فشارخون مبتلا هستند

مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشت فشارخون،زمینهابتلایبسیاریازبیماریهایغیرواگیررامهیامیکندمیلیوننفردرکشوربهفشارخونمبتلاهستند مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتگفتازسالتا،شیوعپرفشاریخوندرایران،حدودبرابرشدهوپیشبینیمیشودکهاینروندادامهپیداکردهودرسالهایآینده،بهبرابرافزایشپیداکند ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حذف آزمایشات غیرضروری با استفاده از هوش مصنوعی

... شد 639 بیمار (97درصد) از بیمارانی که سیستم ARTICA انجام آزمایشات بیشتر را در خصوص آن‌ها غیرضروری دانسته بود،‌ فاقد هرگونه بیماری قابل توجه عروق کرونر هستند. بنابر این تصمیم‌گیری ARTICA در 97 درصد از موارد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خواص نبات در طب سنتی و درمان بیماری ها

به گزارش جی پلاس، یکی از خواص و فایده‌های مهم نبات جلوگیری از جاری شدن آب دهان می‌باشد، بخصوص افرادی که آب دهانشان در خواب جاری می‌شود توصیه می‌شود از ترکیب‌های مختلف نبات، نبات زعفرانی، نبات سفید به‌صورت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فشارخون یک بیماری کشنده به ظاهر بی علامت است

...   دکترعلینوبختدرگفتوگویاختصاصیباوبدا،درخصوصمخاطراتفشارخونبالا،اظهارکردفشارخونیکبیماریکشندهبهظاهربیعلامتبودهوبهاصطلاح،قاتلخاموشنامیدهمیشود    ویدرخصوصمیزانشیوعفشارخوندرکشور،تصریحکرددربزرگسالان،ازهرنفریکنفربهفشارخونمبتلااست،همچنین،باافزایشسن،خطرابتلابهفشارخوننیزافزایشمییابد؛بهطوریکهدرافرادمسن،ازهردونفر،یکنفربهاینبیماریمبتلااست  ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار خون بالا یکی از عوامل مهم خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی - ۵۰ درصد افرادی که از فشار خون خود مطلع هستند، دارو مصرف نمی کنند

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهدودبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخون فشارخونبالایکیازعواملمهمخطرابتلابهبیماریهایقلبیوعروقی۵۰درصدافرادیکهازفشارخونخودمطلعهستند،دارومصرفنمیکنند     معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهدودبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخونگفت۴۲درصدمرگومیرهادرکشوربهعلتابتلابهبیماریهایقلبیوعروقیبودهویکیازعواملمهمخطرابتلابهبیماریهایقلبیعروقینیزابتلافشارخونبالادرافراداست ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هشدار افزایش دو برابری ابتلا به فشارخون بالا در ایرانی ها

... تحرک و تغذیه ناسالم عمده علت ابتلا به این بیماری به شمار می رود با توجه به این موضوعات می توان با تشخیص زودهنگام و درمان و پیگیری مناسب پیشرفت بیماری را کند کرد و در نتیجه هزینه های نظام سلامت را کاهش ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۴۰ تا ۵۰ درصد مردم از بیماری فشار خون خود اطلاعی ندارند

۴۰تا۵۰درصدمردمازبیماریفشارخونخوداطلاعیندارند وزیربهداشتودرمانازآغازطرحبسیجملیکنترلفشارخونبالااز۲۷اردیبهشتماهخبردادوافزایشآگاهیمردمازفشارخونواثراتسوءآنراازاهدافاینطرحبرشمرد بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکترسعیدنمکیازآغازاجرایطرحبسیجملیفشارخونازاردیبهشتماهخبردادوگفتاینطرحخانهبهخانهنیستوبهزودیجزئیاتآنتوسطمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستیخبریبهمردمارائهمیشود ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری های مزمن تنفسی، سومین عامل مرگ و میر در دنیا

رییسادارهبیماریهایمزمنتنفسیوزارتبهداشتاعلامکرد بیماریهایمزمنتنفسی،سومینعاملمرگومیردردنیا رییسادارهبیماریهایمزمنتنفسیوزارتبهداشت،معضلاصلینظامسلامتدردنیارابیماریهایغیرواگیر،ازجملهبیماریهایقلبیوعروقی،دیابت،سرطانوبیماریهایمزمنتنفسی،عنوانکردوگفتدرحالحاضر،بیماریهایمزمنتنفسیسومینعاملبروزمرگومیرهستندوایندرحالیاستکهدرگذشتهچهارمینبیماریدربروزمرگومیرمحسوبمیشدند ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت انگ زدایی از بیماری ها و اختلالات روانپزشکی - هنر، نقش موثری در افزایش سلامت روان جامعه دارد

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمراسماختتامیهپنجمینجشنوارهبینالمللیعکسسلامتروانعنوانکرد ضرورتانگزداییازبیماریهاواختلالاتروانپزشکیهنر،نقشموثریدرافزایشسلامتروانجامعهدارد معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبراساسپیمایشیکهدرزمینهسلامترواندرکشورانجامشدهاستدرگروهسنی۱۵تا۶۴سالحدود۱۲میلیوننفرداراینوعیاختلالروانپزشکیهستند ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

الگوی نامناسب غذایی زمینه ساز بیماری های غیر واگیر در جامعه است

رییسدانشگاهعلومپزشکیکاشاندرهمایشمعاونینغذاودارو الگوینامناسبغذاییزمینهسازبیماریهایغیرواگیردرجامعهاست رییسدانشگاهعلومپزشکیکاشانگفتالگوینامناسبغذاییزمینهسازبیماریهایغیرواگیرمانندسرطانودیابتدرجامعهاست بهگزارشوبدا،دکترابراهیمکوچکیدرهمایشمعاونینغذاودارو کهدرکاشاندرحالبرگزاریاست،گفتبسیاریازبیماری‌هاییکهبهآنهامبتلامی‌شویمبهدلیلرژیمغذایینامناسباست،لذاضرورتداردرویکمیتوکیفیتغذایمصرفیاقداماتلازمانجامشود ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) به موجب تعریف ذکر شده در قانون تامین‌اجتماعی، بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

غربالگری 20 بیماری ژنتیکی نوزادان

مدیرکلدفترسلامتجمعیتخانوادهومدارسوزارتبهداشتدرهفتهسلامتاعلامکرد   مدیرکلدفترسلامتجمعیتخانوادهومدارسوزارتبهداشتازتوسعهغربالگریبیماری‌هایژنتیکیوسرشتینوزادانبهموردخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدحامدبرکاتیبااشارهبهاینکههمهسالهاولتاهفتماردیبهشتبهعنوانهفتهسلامتنامگذاریشدهوهرسالشعاریازسویسازمانبهداشتجهانیبرایاینهفتهاعلاممیشود،گفتشعارهفتهسلامتامسالمراقبتهایبهداشتیاولیهراهیبهسویپوششهمگانیسلامتدرنظرگرفتهشدهاست ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه پرستاران در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق - ۹ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند

تاکیدبرنقشواهمیتجایگاهپرستاراندرپیشگیریازبیماریهایقلبوعروق۹درصدازجمعیتکشورراسالمندانتشکیلمیدهند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبااشارهبهافزایشروبهرشدجمعیتسالمندانکشور،برضرورتتوجهبهراهکارهایپیشگیرانهدرمسایلینظیربیماریهایقلبیعروقیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل بیماری های واگیر یکی از ابعاد مهم پوشش همگانی سلامت است

کنترلبیماریهایواگیریکیازابعادمهمپوششهمگانیسلامتاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبهتشریحبرنامههایکنترلوپیشگیریازبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامتپرداخت دکترمحمدمهدیگویابهمناسبتهفتهسلامتودرگفتوگوباوبدا،درتشریحبرنامههایکنترلبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامت،اظهارداشتپوششهمگانیسلامتچندهدفعمدهرادنبالمیکندکهمهمترینهدفاصلیآن،ایناستکهتمامآحادمردمیکجامعهبتوانندازخدماتسلامتبرخوردارشوندهمچنیناینامر،کیفیتمناسبیداشتهباشدبدوناینکهپرداختهایمردمراافزایشدهدکهاگرچنینهدفیرامحققکند،یعنیخدمتعادلانهارائهکردهاستومارابهجاییمیرساندکهمردمکمتربیمارشوندوکمترهزینهبرایدرمانشانپرداختکنندوکمترجانخودراازدستبدهند ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم ارائه آموزش های پیشگیرانه از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده - همکاران ما در وزارت بهداشت تجارب و اقدامات خود در سیل اخیر را ثبت کنند

رییسسازماناورژانسکشوراعلامکرد لزومارائهآموزشهایپیشگیرانهازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدههمکارانمادروزارتبهداشتتجاربواقداماتخوددرسیلاخیرراثبتکنند     رییسسازماناورژانسکشورگفتبایدآموزشهایپیشگیرانهازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهراعلاوهبررسانههایمحلی،درشبکههایمجازیوهمچنینرسانهملیبهمردمارائهکنیم،زیراکارمادراینمناطقتمامنشدهوهنچنانادامهدارد ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیر اجرایی بسیج همگانی مقابله با بیماری پرفشاری خون منصوب شد

باحکموزیربهداشت؛ مدیراجراییبسیجهمگانیمقابلهبابیماریپرفشاریخونمنصوبشد دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعلیرضارییسیرابهعنوانمدیراجراییبسیجهمگانیمقابلهبابیماریپرفشاریخونمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد   بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تجربیات موفق ایران در کنترل بیماری ها در سیل و بعد از آن مستندسازی می شود - آمادگی کامل ایران برای برگزاری اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی در تهران

تجربیاتموفقایراندرکنترلبیماریهادرسیلوبعدازآنمستندسازیمیشودآمادگیکاملایرانبرایبرگزاریاجلاسوزرایبهداشتمدیترانهشرقیدرتهران   دکتراحمدالمنظری،مدیرمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتدرگفتگویتلفنیباوزیربهداشتجمهوریاسلامیایرانضمنابرازهمدردیسازمانجهانیبهداشتبامردممناطقسیلزدهایران،ازآمادگیاینسازمانبرایکمکبهوزارتبهداشتایرانخبرداد  ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ادامه مراقبت بیماری های واگیر در مناطق سیل زده توسط وزیر بهداشت مدیریت خواهد شد

ادامهمراقبتبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهتوسطوزیربهداشتمدیریتخواهدشد رییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتازوزیربهداشتومعاونینویبهدلیلرسیدگیبهمناطقسیلزدهدرارائهخدماتبهداشتیودرمانیتشکرمیکنیم،اماازنظربیماریهایواگیربایدمراقبتهاهمچنانادامهداشتهباشدکهقطعاتوسطدکترنمکیومعاونینویاینمسالهمدیریتخواهدشد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای برنامه مراقبت بیماری های غیر واگیر در مناطق سیل زده

معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتاعلامکرد اجرایبرنامهمراقبتبیماریهایغیرواگیردرمناطقسیلزده معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشت،گفتبحرانوبلایاعاملتشدیدکنندهبیماریهایغیرواگیرهستندکهعوارضناشیازاینبیماریهافوریتهایسلامتراایجادمیکند،لذاکنترلومراقبتبیماریهایغیرواگیردربلایادراولویتقرارمیگیرد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

طغیانی از بیماری های واگیر در هیچ نقطه ای از مناطق سیل زده رخ نداده است - سلامت آب آشامیدنی در مناطق سیل زده به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته و عملیات کلرزنی نیز انجام شده است

درگفتوگوبارییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتمطرحشد طغیانیازبیماریهایواگیردرهیچنقطهایازمناطقسیلزدهرخندادهاستسلامتآبآشامیدنیدرمناطقسیلزدهبهطورمستمرموردپایشقرارگرفتهوعملیاتکلرزنینیزانجامشدهاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتسلامتآبآشامیدنیدرمناطقسیلزدهبهطورمستمرموردپایشقرارگرفتهوعملیاتکلرزنینیزانجامشدهوتداومدارد  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچگونه بیماری واگیر در مناطق سیل زده مشاهده نشده است 

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستان؛ هیچگونهبیماریواگیردرمناطقسیلزدهمشاهدهنشدهاست      رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتصبحامروزازمناطقسیلزدهاستانخوزستانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حتي یک مورد بیماری عفوني در مناطق سیل زده نداشتیم

وزيربهداشتدرجلسهستادمدیریتبحراناستانلرستان   وزيربهداشتگفتبهتماميهمکارانابلاغکردیمکهبهطورویژه،بهاستان‌هایسیل‌زدهتوجهداشتهباشندوبراياينمنظور،استان‌هایمجاوررابهعنواناستانمعینانتخابکردیم خوشبختانهتاكنونباتوجهبهگستردگیسیلدرکلکشور،یکموردبیماریحادعفونينداشتهايم ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیشگیری از بیماری‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت بهداشت است

پیشگیریازبیماری‌هایکیازاولویت‌هایاصلیدولتووزارتبهداشتاست معاونبهداشتوزارتبهداشت، گفتپیشگیریازبیماری‌هایغیرواگیریکیازاولویت‌هایاصلیدولتتدبیروامیدووزارتبهداشتاستکهبایدبهدقتپیگیریشود بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدرسفربهاستانبوشهرضمنبازدیدازمرکزخدماتجامعسلامتشبانه‌روزیشهریدالکیگفتپیگیریبهداشتودرمان،هردو، وظیفهمادرمراکزخدماتجامعسلامتاستامابایدبرنامه‌ریزی‌هابه‌گونه‌ایصورتگیردکهبهسمتپیشگیریازبیماری‌هاحرکتکنیم ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حتي يك مورد بيماري عفوني در مناطق سيل زده، مشاهده نشده است - استقرار ١٤ اكيپ سيار در سطح استان گلستان و ٢ اكيپ ثابت در كنار اردوگاه ها

وزيربهداشتدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانگلستان حتييكموردبيماريعفونيدرمناطقسيلزده،مشاهدهنشدهاستاستقرار١٤اكيپسياردرسطحاستانگلستانو٢اكيپثابتدركناراردوگاهها وزيربهداشتگفتدرهرجايدنيا،وقتيباچنينگسترهآبگرفتگيمواجهميشوند،حداقلبايكموردبيماريعفونيمواجهميشوند،اماباتلاشهايهمكارانما،حتييكموردبيمارياسهاليامشكلاتپوستيكهمعمولادرچنينبلايايياتفاقميافتد،ديدهنشد  ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

گواهی موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم اهدا شد

درمراسمیباحضورکریستفهملمننمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران،گواهیموفقیتایراندرمهاروریشهکنیبیماریتراخمبهمعاونبهداشتوزارتبهداشتاهداشد بهگزارشوبدا،ایرانبهعنوانهشتمینکشوردنیاودومینکشورآسیاییموفقبهمهاروریشهکنیتراخمشدهوبیشازسالاستکههیچموردیازاینبیماریعفونیچشمیدرایرانمشاهدهوگزارشنشدهاست ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

97درصد از مردان حداقل یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و عروقی دارند

درصدازمردانحداقلیکعاملخطربرایبیماریهایقلبیوعروقیدارند   معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتمردانکمتراززنانبهمراکزبهداشتیودرمانیمراجعهمیکنندوزنانمراجعهومشارکتبیشتریدراینزمینهدارند،اماازسالباتوجهبهسیاستهایسلامتمردان،باهمکاریوزارتبهداشتوانجمنهایعلمیاینمسالهجدیترازقبلپیگیریشد  ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سکته‌ های مغزی دومین علت مرگ و میر در بین بیماری‌های غیر واگیر هستند

رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماری‌هایوزارتبهداشت سکته‌هایمغزیدومینعلتمرگومیردربینبیماری‌هایغیرواگیرهستند رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماری‌هایوزارتبهداشتگفتدرسال۹۵حدود۵۴بیمارستاندرمراکزاستان‌هابرایارائهخدماتبهبیمارانسکتهمغزیتحتعنوانکد۷۲۴تجهیزشدندکهدرسال۹۶باافزایش۲۳مرکزاینخدماتبهبودپیداکرد ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری احتکارواختلاس را آزمایشگاه موش جواب نمی دهد - تاکید بر لزوم خودکفایی در زمینه پزشکی

... انسان را حیوان ناطق ندانیم! بسیاری از بیماری ها می تواند در انسان به وجود بیاید که برای آنها نمی توان از طریق آزمایش هایی که روی موش صورت می گیرد درمانی پیدا کرد؛ بیماری هایی مانند اختلاس و احتکار و گرفتن ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ضرورت استقرار آزمايشگاه تخصصي تشخيص بيماري هاي دامي در استان قم

... در تأمین دام و گذرگاه مبادلات دامی را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: برای پیشگیری از تبدیل این فرصت به تهدیدی در زمینه های بیماری های دام و نیز مساله قاچاق، دستورات مؤکد برای افزایش نظارت توسط دستگاه ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

از سامانه ملی طبقه‌بندی بیماری‌ها و اقدامات در طب ایرانی رونمایی شد

ازسامانهملیطبقه‌بندیبیماری‌هاواقداماتدرطبایرانیرونماییشد     باحضورنمایندگانسازمانجهانیبهداشت،ازسامانهملیطبقه‌بندیبیماری‌هاواقداماتدرطبایرانی،درهمایشملی«طبسنتیایرانی؛یکدههفعالیتآکادمیک،نقدگذشته،افقآینده»،رونماییشد  ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت توجه همه سازمان های مرتبط با نظام‌سلامت به کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیر واگیر

سرپرستوزارتبهداشتدرهمایشبزرگمردمیکنترلو‌پیشگیریازسرطان‌‌ ضرورتتوجههمهسازمانهایمرتبطبانظام‌سلامتبهکنترلوپیشگیریازابتلابهبیماریهایغیرواگیر دکترنمکیباتاکیدبرضرورتتوجههمهسازمانهایمرتبطبانظام‌سلامتبهکنترلوپیشگیریازابتلابهبیماریهایغیرواگیرگفتدرراستایطرحتحولسلامتهزینههایکمرشکندرمانکاهشیافت،داروهایبیماری‌هایصعبالعلاجتامینشدودرراستایتوسعهزیرساختهایدرمانیگامبرداشتهشد ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت راه اندازی بسیج ملی برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در کشور

سرپرستوزارتبهداشتدرنشستکمیتهملیبیماریهایغیرواگیر ضرورتراهاندازیبسیجملیبرایپیشگیریازبیماریهایغیرواگیردرکشور سرپرستوزارتبهداشت،گفتبیماریهایغیرواگیریکیازبزرگترینمشکلاتنظامسلامتاستسبکزندگینادرست،عدمباورسیاستگذارانبهبیماریهایغیرواگیرودگرگونیهایفرهنگیمدیریتشدهعواملیهستندکهامروزجامعهرابهاینبیماریهاگرفتارکردهاند  ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای پویش ملي مبارزه با سرطان به منظور کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از این بیماری

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدعنوانکرد اجرایپویشمليمبارزهباسرطانبهمنظورکاهشبروزومرگومیرناشیازاینبیماری معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدگفتهدفکلیازاجرایمليمبارزهباسرطان،کاهشبروزومرگومیرناشیازسرطانوبهبودکیفیتزندگيبيمارانمبتلابهسرطاناست ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

داروی جدید برای درمان بیماری ای ال اس

بیماری ال ای اس یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، از جمله بیماری هایی است که به سرعت سلول های مغزی مسئول کنترل عضلات را از کار می اندازد و تا به حال درمان قطعی نداشت. اما حالا روشی ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

باید با آینده پژوهی، به بار بیماری های فردا بیندیشیم

سرپرستوزارتبهداشتدربیستوچهارمینجشنوارهتحقیقاتیعلومپزشکیرازی بایدباآیندهپژوهی،بهباربیماریهایفردابیندیشیم   سرپرستوزارتبهداشتگفتبایدباآیندهپژوهی،بهباربیماریهایفردابیندیشیمباربیماریهایامروز،تلنبارنادیدهگرفتنهایدیروزمادرحوزهسلامتاستبههمیندلیل،پژوهشگران،بایدبهحوزهسلامتکمککنندتااتفاقاتآیندهراپیشبینیکنیمکهناگهانبهسیاهچالبیماریهاینوظهورینیفتیمکهتماممنابعمالیکشورراخواهدبلعید ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فوت پرستار لارستانی به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بوده است

فوتپرستارلارستانیبهدلیلبیماریقلبیمادرزادیبودهاست معاونپرستاریوزارتبهداشت،گفتمتاسفانهمرحومسعیدعالیان،کارشناسپرستاری۲۳سالهاهلشهرستانلار،جانخودراازدستدادکهدرفضایمجازیبرخیشایعاتدرخصوصمرگویمطرحشد،اماضمنتسلیتبهخانوادهویوجامعهپرستاری،بایدبگویمکهمرحومعالیان،مبتلابهبیماریمادرزادیقلبیآئورتبودهوسالپیشنیز،جراحیقلبانجامدادهبود  ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چرخه مراقبت، بیماریابی، انتقال و درمان برای حفظ جان مادران باردار پرخطر در جریان است

چرخهمراقبت،بیماریابی،انتقالودرمانبرایحفظجانمادرانباردارپرخطردرجریاناست رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتفعالیتمشترکواحدهایبهداشتیودرمانیبرایشناسایی،ارائهخدماتمراقبتی،بیماریابی،انتقالودرمانمادرانباردارپرخطربهصورتشبانهروزیاستمرارداردواینفعالیتهایارزشمند،جانبسیاریازمادرانباردارکهحاملگیهایپرخطردارندراحفظکردهاست ...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز به کار کلینیک های سیار HIV ایدز در خاش و زاهدان - زمانی در کنترل بیماری HIV موفق خواهیم بود که مباحث مرتبط با این بیماری به راحتی مطرح و نگرانی های مردم کاهش پیدا کند

آغازبهکارکلینیکهایسیارایدزدرخاشوزاهدانزمانیدرکنترلبیماریموفقخواهیمبودکهمباحثمرتبطبااینبیماریبهراحتیمطرحونگرانیهایمردمکاهشپیداکند     بهمنظورارائهخدماتبهمردمدرزمینهآموزش،مشاورهوانجامتستاچآیوی،کلینیکسیاردرمحلههایمختلفشهرزاهدانوخاشفعالیتخودراآغازکرد  ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایران از نظر تولید مقالات علمی و پژوهشی در بین کشورهای اسلامی دنیا رتبه اول را دارد - ۸۲ درصد علل مرگ ها در ایران ناشي از بیماریهای غیر واگیر است

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرهمایشتجلیلازپژوهشگراندانشگاهعلومپزشکیزاهدان ایرانازنظرتولیدمقالاتعلمیوپژوهشیدربینکشورهایاسلامیدنیارتبهاولرادارد۸۲درصدعللمرگهادرایرانناشيازبیماریهایغیرواگیراست معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتگفتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانباتولید۴۰۰مقالهدرسال۹۷نقشموثریدرتولیدعلمکشورخصوصادررشتههایبالینی،علومپایهوبهداشتداشتهاست ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهای منطقه کمتر است - ثبت بیماری ها در بهبود دسترسی به خدمات و مدیریت منابع و مصارف موثر است

شیوعسرطاندرایراننسبتبهکشورهایمنطقهکمتراستثبتبیماریهادربهبوددسترسیبهخدماتومدیریتمنابعومصارفموثراست معاوندرمانوزارتبهداشتگفتشیوعسرطاندرایراننسبتبهکشورهایمنطقهکمتراستاماوزارتبهداشتبهکنترلوپیشگیریازسرطاندرسطحکلانتوجهویژهایدارد ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراقبت و درمان 100 درصدی بیماران تحت پوشش مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

مراقبتودرماندرصدیبیمارانتحتپوششمرکزمشاورهبیماریهایرفتاری رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارازپایش،مراقبتودرماندرصدیبیمارانتحتپوششمرکزمشاورهبیماریهایرفتاریخبرداد    بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامسلمهمزمانباهفتهاطلاعرسانیایدزگفتمرکزوپایگاهانجامدهندهتستتشخیصسریعبهمنظوردسترسیافرادمتقاضیانجامتستتشخیصسریعدردوسالگذشتهدرسبزوارراهاندازیشدهاست  ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری برنامه های آموزشی بیماری های مزمن غیرواگیر در اصفهان

درراستایاجرایبرنامههایپرستاریجامعهنگرانجاممیشود؛ برگزاریبرنامههایآموزشیبیماریهایمزمنغیرواگیردراصفهان درراستایاجرایبرنامههایپرستاریجامعهنگرمعاونتپرستاریوزارتبهداشت،ازابتدایسال۹۷برنامهآموزشبیماریهایمزمنغیرواگیردرروزهایسهشنبههرهفتهدریکیازبیمارستانهایدولتیوخصوصیدرمحلگذرچهارباغعباسیشهرستاناصفهانبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش چشمگیر میزان شیوع اچ آی وی و دیگر بیماری های قابل انتقال از راه خون در بین خون های اهدایی

مدیرعاملسازمانانتقالخونایراندرپیامیبهمناسبتروزجهانیایدزاعلامکرد کاهشچشمگیرمیزانشیوعاچآیویودیگربیماریهایقابلانتقالازراهخوندربینخونهایاهدایی مدیرعاملسازمانانتقالخونایراندرپیامیبهمناسبتروزجهانیایدزدهمآذرماهمصادفبااولدسامبراعلامکردسازمانانتقالخونایرانخودرامتعهدمیداندهمسوباتعهدجهانی،تمامیسعیخودرادرراستایدستیابیبهصفرشدنخطرانتقالاچآیویازطریقخونوفرآوردههایآن،معطوفکردهوبرنامهریزیهایلازمدراینزمینهراانجامدهد  ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای شورای عالی سیاستگذاری بیماریهای خاص و صعب العلاج منصوب شدند

باحکموزیربهداشتودرراستایتکمیلزنجیرهخدماتدرمانیبیمارانخاصوصعبالعلاج اعضایشورایعالیسیاستگذاریبیماریهایخاصوصعبالعلاجمنصوبشدند وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرراستایتکمیلزنجیرهخدماتدرمانیبیمارانخاصوصعبالعلاجدرحکمی،اعضایشورایعالیسیاستگذاریبیماریهایخاصوصعبالعلاجرامنصوبکرد ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه مراکز پیشگیری و کنترل سرطان و بیماری های غیر واگیر

رییسمرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتخبرداد توسعهمراکزپیشگیریوکنترلسرطانوبیماریهایغیرواگیر رییسمرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتبااشارهبهبرنامهایراپنبرنامهمداخلاتاساسیبیماریهایغیرواگیردرنظاممراقبتهایبهداشتیاولیه،گفتبرنامهایراپندر۴شهرستانکشوردرحالاجراستوبراساستصمیمشورایمعاونینوزارتبهداشتدرسالگذشته،مقررشداینبرنامهبهصورتمحدوددرقالب۵۰هزارنفرازهردانشگاهعلومپزشکیدرسراسرکشورگسترشیابد  ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واکسینه شدن زندانیان استان سیستان و بلوچستان علیه بیماری هپاتیت

واکسینهشدنزندانیاناستانسیستانوبلوچستانعلیهبیماریهپاتیت   باتوجهبهاینکهریسکابتلایزندانیانبههپاتیتازسایراقشاربیشتراست،بامشارکتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانوبهمنظورکاهشآسیببیماری،تمامیزندانیاناستانسیستانوبلوچستانعلیههپاتیتواکسینهمیشوند  ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچگونه شیوع و یا افزایش شیوع بیماری های عفونی در مناطق زلزله زده نداشتیم

سخنگویوزارتبهداشتدرنشستخبریدستگاههایخدماتیدولتدرسالگردزلزلهکرمانشاه هیچگونهشیوعویاافزایششیوعبیماریهایعفونیدرمناطقزلزلهزدهنداشتیم سخنگویوزارتبهداشتگفتبرخیرسانههابابزرگنماییوبیاننابجافشارواسترسهایروانیبرایمردممناطقزلزلهزدهکرمانشاهایجادنکنند ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شناسایی ابتلای حدود ۴ درصد از زنان باردار استان سیستان و بلوچستان به بی سرو صداترین بیماری قرن

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهداندرسمینارهفتهدیابتعنوانکرد شناساییابتلایحدود۴درصداززنانبارداراستانسیستانوبلوچستانبهبیسروصداترینبیماریقرن     حدود۴درصداززنانبارداراستاندارایدیابتبارداریهستند،لذابهمنظورپیشگیریازدیابتدرسالهایبعدبرایمادروکودک،اجرایروندفوریدرمانمادرانباردارازبرنامههایمحوریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانمحسوبمیشود  ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

از دولت و مجلس می خواهیم که بیماری های SMA و MPS را بیماری خاص در نظر بگیرند

ازدولتومجلسمیخواهیمکهبیماریهایورابیماریخاصدرنظربگیرند معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباتلاشهایانجامشدهبرخیبیماریهابهعنوانبیماریخاصشناختهشدندالبتهبیمارانمبتلابهبیماریهاییمانندونیزشرایطدشواریدارندوشرایطجسمیوبالینیاینبیمارانبسیارسختترازبیماریاستوهزینهآنهابسیاراست ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجتماعی شدن سلامت یکی از عوامل موفقیت کنترل بیماری های غیر واگیر است

اجتماعیشدنسلامتیکیازعواملموفقیتکنترلبیماریهایغیرواگیراست معاوناجتماعیوزارتبهداشتضمنتاکیدبرلزوماجتماعیشدنسلامت،گفتدراجتماعیشدنسلامت،مشارکتمردم،افزایشسوادسلامت،توجهبهآسیبهایاجتماعیوهمکاریهایبینبخشیدرنظامسلامتبسیارمهماست ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

25 درصد خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در خصوص بیماری دیابت دسترسی دارند

رییسادارهغددومتابولیکدفترمدیریتبیماری‌هایغیرواگیروزارتبهداشت درصدخانوادههادرجهانبهآموزشمطلوبدرخصوصبیماریدیابتدسترسیدارند     رییسادارهغددومتابولیکدفترمدیریتبیماری‌هایغیرواگیروزارتبهداشت،گفتبراساسمطالعاتانجامشده،فقطدرصدازخانوادههادرجهانبهآموزشمطلوبدرخصوصبیماریدیابتدسترسیدارندایندرحالیاستکهاینرقمدرایران،کمتراستوبایدتوجهبیشتریبهآنشود  ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکنون هیچ موردی از مرگ ناشی از بیماری های واگیر در بین زائران اربعین حسینی، گزارش نشده است

تاکنونهیچموردیازمرگناشیازبیماریهایواگیردربینزائراناربعینحسینی،گزارشنشدهاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتازمهرماهسالجاری،دوتیمکوچکازطرفاینمرکزدرکربلاونجفوتیمبزرگدرمرزهایمهران،شلمچهوچذابهبهمنظورمراقبتازبیماریهایواگیروگزارشدهیسریع،استقرارپیداکردهاند ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استقرار 211 کارشناس مبارزه با بیماری ها و 200 کارشناس بهداشت محیط در مرز چذابه

استقرارکارشناسمبارزهبابیماریهاوکارشناسبهداشتمحیطدرمرزچذابه مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتباحضوردرمرزچذابهازوضعیتبهداشتیمواکبمستقردرمسیر«طریقالحسین»بازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلمطلق،مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتبههمراهدکترسیدمهدیحسینیزاده،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازباحضوردرمرزچذابهازوضعیتبهداشتیمواکبمستقردرمسیر«طریقالحسین»بازدیدکردوباحضوردرپایگاهمراقبتبهداشتیمرزیدرجریانروندبیماریابیزائرینورودیبهکشورازنظرابتلابهبیماریهایواگیرقرارگرفت  ...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

احترام به بیمار و بیمار محوری در صدر سیاست‌ها - رسالت بیمه سلامت، حفاظت بیمه‌شدگان در مقابل بار مالی ناشی از بیماری است

دربیانیهپایانیهمایشروزملیبیمهسلامتمطرحشد؛ احترامبهبیماروبیمارمحوریدرصدرسیاست‌هارسالتبیمهسلامت،حفاظتبیمه‌شدگاندرمقابلبارمالیناشیازبیماریاست دکترعزتالهگلعلیزاده،عضوهیاتمدیرهسازمانبیمهسلامتايراندرپایانبرگزاریهمایشروزملیبیمهسلامتبیانیهپایانیهمایشراقرائتکرد ...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم اصلاح الگوی مصرف و کیفیت غذا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیر واگیر

معاونوزیربهداشتو‌رییسسازمانغذاودارودرهمایشملیغذاعنوانکرد لزوماصلاحالگویمصرفوکیفیتغذابرایپیشگیریازابتلابهبیماریهایغیرواگیر معاونوزیربهداشتو‌رییسسازمانغذاودارودرهمایشملیغذاگفتبهمنظورجلوگیریازابتلابهبیماریهایغیرواگیروکاهشآنها،بایدسبکزندگیاصلاحشدهوبهالگویمصرفوکیفیتغذااهمیتدادهشود ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیا بر فرض تشدید بیماری در سفر اربعین، می توان به این سفر رفت؟

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «سفر در فرض تشدید بیماری» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد. * سفر در فرض تشدید بیماری سؤال: ۱) با توجه به سفارشات ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بازدید وزیر بهداشت از مرکز نمونه پزشکی تخصصی بیماری های کلیه و قلب حضرت ابوالفضل (ع)

بازدیدوزیربهداشتازمرکزنمونهپزشکیتخصصیبیماریهایکلیهوقلبحضرتابوالفضلع وزیربهداشتدرسفربهاصفهانازمرکزنمونهپزشکیتخصصیبیماریهایکلیهوقلبحضرتابوالفضلعبازدیدکرد بهگزارشوبدا،اینمرکزدرزمینیبامساحتمترمربعوزیربناییبالغبرمترمربعدرهفتطبقهساختهوبهبهرهبرداریرسید  ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سالک بیماری مناطق حاشیه ای و فراموش شده - لزوم حمایت از تولید نانو داروها

رییسسازمانغذاودارودرمراسمتقدیرازدست‌اندرکارانتولیدژلموضعیدرمانسالکعنوانکرد سالکبیماریمناطقحاشیهایوفراموششدهلزومحمایتازتولیدنانوداروها رییسسازمانغذاوداروگفتسالکدرحاشیهشهرهاوقشرضعیفشیوعداردوبعضافراموششدهاست  ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

موفقیت چشمگیر ایران در کنترل بیماری سل

رییسادارهمبارزهباسلوجذاموزارتبهداشت،گفتامروزهیكیازبزرگترینمسائلبهداشتیجهان،بیماریسلاستحدسزدهمیشودكهازهرسهنفرجمعیتجهان،یكنفربهباسیلسلآلودهبودهودرهرثانیهیكنفربهتعدادآنانافزودهمیشودمسالهنگرانكنندهایناستكهطبقبرآوردهایموجود،۵۰میلیوننفرازاینافراد،بهباسیلسلمقاومبهچندداروآلودههستند     ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آزمایش‌های مرتبط با تشخیص بیماری MPS در داخل کشور انجام می‌شود

رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشت،خبرداد آزمایش‌هایمرتبطباتشخیصبیماریدرداخلکشورانجاممی‌شود رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشت،گفتبابرنامه‌ریزی‌هاییانجامشدهوزیرساخت‌هاییکهدرکشورایجادشدهاست،ازاینپس،آزمایش‌هایمرتبطباتشخیصبیماریدرداخلکشورانجاممی‌شود ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

داروی ایرانی بیماری MS به بیش از ۴۰ کشور دنیا، صادر می شود

دارویایرانیبیماریبهبیشاز۴۰کشوردنیا،صادرمیشود وزیربهداشت،گفتاگرابتلابهبیماریدرکشور،روندغیرمعمولیداشتهباشد،انجمنومعاونتهایبهداشتودرمانوزارتبهداشت،گزارشخواهنددادوتصورمیکنمکهابتلابهاینبیماریدرکشور،درحدمتوسطجهانیباشد ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

قدرت رهبری و کار تیمی پرستاران در پیشگیری و مدیریت بیماریهای روانی

معاونپرستاریوزیربهداشتبهمناسبتروزجهانيسلامتروانعنوانکرد قدرترهبریوکارتیمیپرستاراندرپیشگیریومدیریتبیماریهایروانی دکترحضرتی،گفتپرستارانوماماهاقدرترهبریوکارتیمیبادیگرمتخصصانسلامتدرپیشگیریومدیریتبیماریهایروانیراثابتکردهاند ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ویزیت رایگان چشم بیش از هزار بیمار در بیمارستان طرفه - - گلوکوم - ، خطرناک‌ترین بیماری خاموش چشم

رییسبیمارستانطرفهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیخبرداد ویزیترایگانچشمبیشازهزاربیماردربیمارستانطرفه«گلوکوم»،خطرناک‌ترینبیماریخاموشچشم     رییسبیمارستانطرفهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبااشارهبهانجامخدماترایگانمعاینهوغربالگریچشم در۱۲مهرسالجاریدراینبیمارستانگفتدرخصوصبیمارانیکهنیازبهجراحییاخدماتپاراکلینیکیپیشرفتهداشتندمقررگردیددرروز‌هایآیندهمراجعهکنندتااقداماتدرمانیتکمیلشود ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل کمیته فوق تخصصی بیماری SMA - مشکلات بیماران SMA سریعتر و علمی تر پیگیری می شود

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتخبرداد تشکیلکمیتهفوقتخصصیبیماریمشکلاتبیمارانسریعتروعلمیترپیگیریمیشود     رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتازدستوروزیربهداشتبرایتشکیلکمیتهایمتشکلازاساتیدمجربوصاحبنظرفوقتخصصیمغزواعصابکودکانبرایبیماریخبرداد ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

موفقیت های چشمگیری در پیشگیری از انتقال بیماریها از مرزهای شرقی کشور داشته ایم

موفقیتهایچشمگیریدرپیشگیریازانتقالبیماریهاازمرزهایشرقیکشورداشتهایم   جلسهکارگروهساماندهی،هماهنگیوکنترلبیماریهایمرزیدرمحلدفترمعاونبهداشتوزارتبهداشتبرگزارشد   بهگزارشوبدا،دراینجلسهکهبهریاستدکترعلیرضارییسی،معاونبهداشتوزارتبهداشتبرگزارشد،نمایندگانوزارتخانهها،سازمانهاونهادهایعضوکارگروهپیرامونآخرینموضوعاتاینحوزهبهبحثوتبادلنظرپرداختند ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

- طرح ملی مبارزه با هپاتیت B - گام مهمی در ریشه کنی این بیماری است

طرحملیمبارزهباهپاتیتگاممهمیدرریشهکنیاینبیماریاست   دکترسیدمویدعلویان،رییسشبکههپاتیتکشوراجرای طرحملیمبارزهباهپاتیترادرجلوگیریازمشاهدهوانتشاراینبیماریموثردانست   بهگزارشوبدا،دکترعلویانشیوعبیماریهپاتیترادرایرانکمترازدرصددانستوگفتبرایتشخیصاینبیماریهرشخصبایدیکبارآزمایشدهدودرغیراینصورتممکناستشناسایینشود ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جمهوری اسلامی ایران برنده جایزه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر شد

جمهوریاسلامیایرانبرندهجایزهسازمانمللدرزمینهپیشگیریازبیماریهایغیرواگیرشد   نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیرازاعطایجایزهکارگروهبینالدولیسازمانمللمتحدبهجمهوریاسلامیایراندرزمینهپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر خبرداد  ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از یک میلیارد نفر در جهان به بیماری تراخم مبتلا هستند - تقدیر رییس سازمان جهانی بهداشت از اقدامات ایران در مقابله با بیماری تراخم

بیشازیکمیلیاردنفردرجهانبهبیماریتراخممبتلاهستندتقدیررییسسازمانجهانیبهداشتازاقداماتایراندرمقابلهبابیماریتراخم سخنگويوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتحذفبیماریتراخمازکشورخبربسيارمهمياستکهبانامهرسمیرییسسازمانجهانیبهداشتبهوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیوبهطوربینالمللیموردتاییدوتاکیدقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تلاش زیمبابوه برای مهار بیماری وبا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تلاش زیمبابوه برای مهار بیماری وبا تصاویر تلاش زیمبابوه برای مهار بیماری وبا تصاویر تلاش زیمبابوه برای مهار بیماری وبا تصاویر تلاش زیمبابوه برای مهار بیماری ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خود اطلاع ندارند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرآیینافتتاحکلینیکپرستاریوخودمراقبتیدیابتدرسنندجمطرحکرد نیمیازبیماراندیابتیازبیماریخوداطلاعندارند معاونپرستاریوزارتبهداشت،گفتبراساسمطالعاتمختلفدرحالحاضرحدودپنجمیلیوننفردرکشورمانمبتلابهدیابتهستندکهنیمیازآنهاازبیماریخودبیاطلاعندواینرقمدرحالافزایشاست ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایران تجربیات خوبی در رابطه با استراتژی مبارزه با بیماری های غیرواگیر دارد

درديدارنایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیربامدیرمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتمطرحشد ایرانتجربیاتخوبیدررابطهبااستراتژیمبارزهبابیماریهایغیرواگیردارد نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیر گفتتمامبیماریهاوریسکفاکتورهایمرتبطبابیماریهادرموردهراستانیبهطورواضحمشخصاست،امابایدتوجهکنیمکهشرایطهراستانیبااستاندیگرمتفاوتبودهولذاضرورتداردکهبرایمبارزهبابیماریهایغیرواگیربرنامهاستانیطراحیشود ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گسترش بیماری ویروس نیل غربی در سرزمین های اشغالی

...  منابع خبری روز سه شنبه از شیوع بیماری ویروس نیل غربی در سرزمین های اشغالی خبر دادند.  ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نظارت های بهداشت محیطی بر کنترل کیفی آب و مواد غذایی، عامل بازدارنده شیوع بیماریهاست

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان در میرجاوه: نظارت های بهداشت محیطی بر کنترل کیفی آب و مواد غذایی، عامل بازدارنده شیوع بیماریهاست با نظارت ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش مهم پرستاران در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و کاهش هزینه های نظام سلامت

معاون پرستاری وزارت بهداشت در مراسم افتتاح کلینیک پیشگیری از بیماری های قلبی در همدان تاکید کرد: نقش مهم پرستاران در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و کاهش هزینه های نظام سلامت  ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابتلای اسماء اسد همسر بشار اسد به بیماری سرطان+عکس

دفتر اطلاع رسانی در ریاست جمهوری عربی سوریه امروز اعلام کرد که بانوی اول سوریه «اسماء اسد» درمان خود از سرطان سینه که در مراحل اولیه تشیخص داده شروع کرد.  ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top