قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

تجهیزات

سیستم dmr یکی از سیستم های کارآمد ارتباطی - نیروی انتظامی فارس پیشرو و پیشگام در استفاده از تجهیزات هوشمند

سیستم DMR یکی از سیستم های کارآمد ارتباطی / نیروی انتظامی فارس پیشرو و پیشگام در استفاده از تجهیزات هوشمند  ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

کشفیات تجهیزات دریافت از ماهواره در قم ۱۰۳ درصد افزایش یافت

مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی قم گفت: از آغاز سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه ۲ هزار و ۱۲۷ قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره شامل ۴۸ دستگاه گیرنده در این استان کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 222
دسته بندی: صفحه نخست

کشف تجهيزات پزشکي 6 میلیاردی قاچاق در رشت

... انتظامی استان گیلان از کشف بیش از 567 قلم انواع تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش 6 ميليارد ريال توسط کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز رشت خبر داد. سرهنگ " رحیم شعبانی ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

نصب تجهیزات خنک‌کننده آب از محل طرح مودت در مزار شیخان

قم پرس ؛ طرح مودت یکی از برنامه‌های مهم سازمان اوقاف و ادارات کل آن در اقصی نقاط کشور به شمار می‌رود. این طرح با توجه به عدم وجود اعتبارات دولتی کافی و پاسخگو نبودن ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 171
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

ملت یمن در برابر مدرنترین تجهیزات نظامی جهان ایستاد

... آب رسانی، 140 نیروگاه برق و تجهیزات نیروگاهی، 167 دکل مخابراتی. 14 فرودگاه و 10 بندر، 345 هزار و 722 منزل مسکونی، 615 مسجد، 810 مدرسه و مرکز آموزشی و تعطیلی 3 هزار و 809 مدرسه، 39 دانشگاه، 242 بیمارستان ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 123
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

دستگیری قاتل رئیس قطار باری و سارقان تجهیزات ریلی توسط پلیس راه آهن

دستگیری قاتل رئیس قطار باری و سارقان تجهیزات ریلی توسط پلیس راه آهن گروه ناجا ـ فرمانده ...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحقیقات ما به دلیل قدیمی بودن تجهیزات رد می‌شوند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

آماده باش تیم های امدادی و تجهیزات لجستیکی جمعیت هلال احمر استان قم

... احمر همراه با تجهیزات کامل به حالت آماده باش درآمدند.وی با بیان اینکه با اعلام ساعت صفر، با سرعت فرایند فراخوان انجام شد و تجهیزات لجستیکی و انسانی نیز آماده شدند، گفت: در پی این فراخوان 80 نجاتگر آماده ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دستگاه کنترل هوشمند تجهیزات سرمایشی توسط محققان دانشگاه تبریز طراحی شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ایجاد معاونت تولید داخل در سازمان غذا و دارو - تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های ارزی دارو و تجهیزات پزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهدومینجلسهقرارگاهسازمانغذاوداروخبرداد ایجادمعاونتتولیدداخلدرسازمانغذاوداروتصمیم‌گیریدرمورداولویت‌هایارزیدارووتجهیزاتپزشکی وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیازایجادمعاونتتولیدداخلدرسازمانغذاوداروبهمنظورتسهیلامورتولیدداخلدرآیندهنزدیکخبرداد ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت

تاپایانسال،کمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت     سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتتاپایانسالچیزیبهنامکمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت   بهگزارشوبدابهنقلازپانا،دکترحیدرعلیعابدیبابیاناینکهتأمیندارودرکشوردروضعفعلیتحریمیقابلکنترلاست،اظهارداشتوضعتولیددارودرکشورخوباستوکسری‌ایکهقابلمدیریتنباشددراینزمینهوجودندارد ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تولیدکنندگان داخلی

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانعنوانکرد تامینتجهیزاتوملزوماتپزشکیتوسطتولیدکنندگانداخلی     رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانگفتبرخیازتولیدکنندگانتجهیزاتوملزوماتمعتقدندتحریمهاباوجودمشکلاتیکهبهوجودآوردهموجبشدهتابازاررقابتیبهوجودآیدوتولیدکنندگانکیفیتتجهیزاتوملزوماتپزشکیخودراارتقادهند ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شدند

اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشورمنصوبشدند وزیربهداشتدراحکامیجداگانه،اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشوررامنصوبکرد  بهگزارشوبدا،وزیربهداشتدرایناحکامبااشارهبهسیاستهایجدیدمدیریتیدرنحوهادارهسازمانغذاوداروواعتقادبهنقشتاثیرگذارکلیهذینفعانوصاحبنظرانعرصهدارووتجهیزاتپزشکیدرادارههرچهبهترامورمربوطه،ابزارامیدواریکردهکهباهمدلی،همفکریوهمافزائیهرچهبیشتربتوانیمباحفظمنافعملیوپایبندیبهحمایتازمردمنیازمندوبالطفبیکرانپروردگارازاینبرههپیچیدهتاریخینیزسرافرازبگذریم ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پایش مدوام نحوه فروش تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی از سامانه توزیع و با بازرسی های دوره ای

رییسادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد پایشمدوامنحوهفروشتجهیزاتوملزوماتمشمولارزدولتیازسامانهتوزیعوبابازرسیهایدورهای رییسادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیازپایشمدوامتجهیزاتوملزوماتمشمولارزدولتیازسامانهتوزیعوبابازرسیهایدورهایخبرداد ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز تحویل لیست ارزی تجهیزات پزشکی به بانک مرکزی از امروز +زمان اعطای ارز به شرکت‌ها ۱۱ خرداد ۱۲:۰۳ ۱۱ خرداد ۱۲:۰۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران-ابوالفتح صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از آغاز تخصیص بدهی‌های ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: بعد از پیگیری‌های طولانی مدت بالاخره بانک مرکزی ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

فراخوان اجرای طرح بازسازی تجهیزات پزشکی overhaul

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیاعلامکرد فراخواناجرایطرحبازسازیتجهیزاتپزشکی   نحوهاجرایفراخواناجرایطرحبازسازیتجهیزاتپزشکیاعلامشد بهگزارشوبدا،مهندسمحمدمهدیعلاءالدینرییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیگفتدرراستای اجرایراهبردپنجمادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرسالرونقتولید باموضوعبرنامهملیبازسازیوبروزرسانیتجهیزاتپزشکیسرمایهایمراکزدرمانیبااستفادهازظرفیتانجمنهایتخصصیوتولیدکنندگانداخلیبهمنظورکاهشهزینههاوجلوگیریازخریدهایغیرضرور،برنامهریزیاجرایطرحبازسازیبرخیدستگاههایپزشکیدرمراکزدرمانیسراسرکشوردردستورکارقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل

ممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیدارایتولیدمشابهداخل مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،خبرداد بهگزارشوبدابهنقلازفارس،مهندسسیدحسینصفویمدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرخصوصآخریناقداماتدرزمینهممنوعکردنوارداتتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،توضیحداد‌هرسالباتوجهبهظرفیتتولیدکشور،فهرستحمایتازکالاهایتولیدداخلبررسیمی‌شودوکالاهاییکهدرکشورتولیدشدهباشندوارداتمشابهآنهاممنوعاعلاممی‌شود    ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انهدام باند سرقت خودرو و تجهیزات داخل خودرو درکرج

... خاطرنشان کرد : متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های اولیه به 50 فقره سرقت خودرو و تجهیزات داخل خودرو با مشارکت یک خانم اعتراف کردند که ازمجموع سرقت های انجام شده 16 فقره سرقت خودرو و بقیه تجهیزات ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایران از تهدیدات دشمن هراسی ندارد

امیرسرتیپ 2 ستاد علی حاجیلو در آئین تودیع و معارفه فرماندهان تیپ 216 زرهی زنجان به تهدیدات آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا روز به روز تجهیزات نظامی خود را وارد منطقه می کند. وی اظهار داشت: ما اقدامات ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سهم ۶۰ درصدی تولیدات داخلی از بازار تجهیزات پزشکی

سهم۶۰درصدیتولیداتداخلیازبازارتجهیزاتپزشکی   مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیگفتتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرکشور،بازاریبهارزش۲ونیممیلیارددلارداردکه۶۰درصدمحصولاتوملزوماتموردنیازرابهلحاظعددیتولیداتداخلتـأمینمی‌کند   ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت تشکل‌های تجهیزات پزشکی برای ساخت منازل مددجویان کمیته امداد در مناطق سیل زده - در سیل‌ اخیر کمبود تجهیزات پزشکی نداشتیم

مشارکتتشکل‌هایتجهیزاتپزشکیبرایساختمنازلمددجویانکمیتهامداددرمناطقسیلزدهدرسیل‌اخیرکمبودتجهیزاتپزشکینداشتیم مدیرکلادارهتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازمشارکتتشکل‌هایتجهیزاتپزشکیبرایساختمنازلمددجویانکمیتهامداد درمناطقسیلزدهکشورخبرداد ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارسال محموله های اهدایی تجهیزات و ملزومات پزشکی در چهار نوبت به مناطق سیل زده

بامشارکتتامینکنندگان،تولیدکنندگانوصادرکنندگانواصنافحوزهتجهیزاتپزشکیانجامشد ارسالمحمولههایاهداییتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرچهارنوبتبهمناطقسیلزده محمولههایاهداییتجهیزاتوملزوماتپزشکیتوسطتامینکنندگان،تولیدکنندگانوصادرکنندگانواصنافحوزهتجهیزاتپزشکیدرچهارنوبتبهمناطقسیلزدهارسالشد ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتشار اطلاعیه شماره ٤ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

انتشاراطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهی اطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهی،منتشرشد بهگزارشوبدا،ادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکی،اطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیرابهشرحذیلمنتشرکرد ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت اولویت قراردادن تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی توسط تامین کنندگان

رییسادارهموادوتجهیزاتدندانپزشکیتاکیدکرد ضرورتاولویتقراردادنتامینموادوتجهیزاتدندانپزشکیدانشکدههایدندانپزشکیتوسطتامینکنندگان     رییسادارهموادوتجهیزاتدندانپزشکیگفتمقتضیاست،شرکتهایتامینکنندهجهتفروشوارائهکالاهایوارداتیمشمولارزدولتی،تامیننیازدانشکدههایدندانپزشکیرادراولویتقراردهندتاخدشهایبهمحیطهای آموزشیدرمانیواردنشود ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تبیین اولویت های اصلی وزارت بهداشت در تامین تجهیزات پزشکی موردنیاز

رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتدراجلاسمعاونیندرماندانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورعنوانکرد تبییناولویتهایاصلیوزارتبهداشتدرتامینتجهیزاتپزشکیموردنیاز رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتگفتدانشگاههایعلومپزشکیکشوربالاخصمراکزقطبدرمانناباروری،نسبتبهاعتباراتتخصیصیافتهازمحلسیاست‌هایجمعیتیکاملاحساسباشندودرهزینه‌کردایناعتباراتکمالدقترابهکارگیرندتامطابقباسیاست‌هایجمعیتی،توفیقاتخوبیراکسبکنیم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توربین گازی ام.جی.تی 40 در کشور تولید شد

...  علی آبادی خاطرنشان ساخت: تلاش می شود با جمع آوری گاز فلر آن را برای تولید برق استفاده، تا بدین ترتیب آسیب محیط زیست کاهش یابد. به گفته این تولید کننده تجهیزات نیروگاهی گاز فلر در عسلویه و خوزستان تولید ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهره گیری از ظرفیت بانک های برزیل برای کمک به مبادلات بانکی در خرید دارو و تجهیزات پزشکی

بهرهگیریازظرفیتبانکهایبرزیلبرایکمکبهمبادلاتبانکیدرخریددارووتجهیزاتپزشکی     رییسسازمانغذاوداروگفتایرانبرایمراوداتبانکیدرموردخریدداروتجهیزاتبهکمک‌نیازداردکهامیدواریمبتوانیمازبانک‌هایبرزیلدراینزمینهاستفادهکنیم ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تفاهم نامه هایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با عراق امضا می شود

وزیربهداشتقبلازعزیمتبهعراق تفاهمنامههاییدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیباعراقامضامیشود وزیربهداشتبااشارهبهوجودمشترکاتبسیارمیانایرانوعراقبهخصوصدرزمینههایبهداشتی،درمانیودارویی،گفت هرسالهتعدادزیادیاززائریناربعینبهکشورعراقسفرمیکنندوهمچنینزائرینعراقبهکشورماسفرمیکنند وبههمیندلیلبایدبهتوریسمسلامتتوجهویژهشود ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور در پارک علم و فناوری پردیس در سال 1398

رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد راهاندازینمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسال     رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیازنمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسالخبرداد  ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق

حضورشرکتهایایرانیتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیدراولیننمایشگاهبینالمللیسیریاهلثدمشق شرکتتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیایرانیدراولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثشرکتکردند بهگزارشوبدا،اولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثبهمنظورارائهآخریندستاوردهادرزمینهتجهیزاتپزشکی،لوازمبیمارستانیودارو،ازتاآوریلالیفروردیندرمحلشهرکهاینمایشگاهیدمشقپایتختسوریه،درحالبرگزاریاست ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده‌باش شرکت‌های تولید و توزیع دارو، تجهیزات و محصولات بهداشتی برای کمک رسانی به استانهای سیل زده

آماده‌باششرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزاتومحصولاتبهداشتیبرایکمکرسانیبهاستانهایسیلزده رییسسازمانغذاودارواعلامکردتمامیشرکت‌هایتولیدوتوزیع‌کنندهبرایتامیناقلامداروییوبهداشتیمناطقسیل‌زدهآماده‌باشهستند   بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرادامهسفربهمناطقسیل‌زدهبرایارزیابی،ازشرایطتامیناقلامموردنیازدارویی،تجهیزاتپزشکی،غذاییوبهداشتیازکمپسیل‌زدگاناهوازبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی استان قم برای کمک به سیل زدگان لرستان - اعزام بالگرد و تجهیزات سنگین از استان قم

استاندار قم مطرح كرد:بسیج دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی استان قم برای کمک به سیل زدگان لرستان / اعزام بالگرد و تجهیزات سنگین از استان قماستاندار قم اقدامات استان قم در کمک به سیل زدگان استان لرستان ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تعامل و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی کردن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیخبرداد تعاملوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونی رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیازادامهتعاملاتوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونیخبرداد ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تجهیزات امدادی از قم برای سیل زدگان لرستان ارسال شد

... و با هماهنگی اداره های دولتی و دستگاه های امدادی لیستی از تجهیزات قابل ارسال تهیه گردید. وی گفت: تجهیزات ارسالی شامل 2 دستگاه پمپ کف کش، 2 دستگاه ماشین آتش نشانی، 2 دستگاه پمپ آتش نشانی، 2 دستگاه ماشین ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان از قم

استاندار قم خبرداد:ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان از قماستاندار قم از ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان، توسط ستاد مدیریت بحران استان قم خبر داد.  ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

راهبردهای هفت گانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای - رونق تولید - در سال 1398

مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدراولینروزکاریسالاعلامکرد راهبردهایهفتگانهادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرراستایرونقتولیددرسال راهبردهایهفتگانهادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرراستایرونقتولیددرسالتوسطمدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامشد ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت بر حسن انجام خدمت رسانی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده - آمادگی وزارت بهداشت برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات اورژانسی در این مناطق

دستوراکیدوزیربهداشتبهنمایندگانویژهدرمناطقسیلزدهکشور؛ نظارتبرحسنانجامخدمترسانیبهمردمآسیبدیدهمناطقسیلزدهآمادگیوزارتبهداشتبرایتامیندارو،تجهیزاتپزشکیوملزوماتاورژانسیدراینمناطق وزیربهداشتدرابلاغی،دکترجانباباییودکترکولیوندرابهعنواننمایندگانویژهوزارتبهداشتبهمناطقسیلزدهاعزاموآمادگیمعاونتهاومدیرانوزارتبهداشترادرتامیندارو،تجهیزاتپزشکیودیگرنیازهایاورژانسیمردممناطقسیلزده،اعلامکرد  ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتصاب اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

باحکممدیرکلامورتجهیزاتوملزوماتپزشکیانجامشد انتصاباعضایکارگروهتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبراینیلبهاهدافسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی باحکممهندسصفوی،اعضایکارگروهتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبراینیلبهاهدافسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیوتهیهوتدویننقشهراهصادراتتجهیزاتپزشکیومدیریتمشوقهایصادراتیدولتدرحوزهتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تایید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با استاندارد ایزو 17025

انعقادتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هابااستانداردایزو دکترافروزلطیفیازامضایتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هایتستتجهیزاتپزشکیبااستانداردایزوخبرداد ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای کارگروه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی منصوب شدند

اعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرحکمی،اعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد بهگزارشوبدا،مهندسسیدحسینصفوی،درحکمیاعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمتشکلازاتحادیههاوانجمنهایتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمهیدات اداره کل تجهیزات پزشکی برای روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروز - انتشار فهرست اسامی پرسنل آنکال شرکت های تجهیزات پزشکی در نوروز 1398 به منظور استمرار ارائه خدمات

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد تمهیداتادارهکلتجهیزاتپزشکیبرایروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتنوروزانتشارفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکتهایتجهیزاتپزشکیدرنوروزبهمنظوراستمرارارائهخدمات ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات پزشکی منصوب شدند

اعضایکمیتهتسهیلدرفرآیندتامینتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکی،درحکمی،اعضایکمیتهتسهیلدرفرآیندتامینتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست؛ جنابآقایمهندسسلیمانیمعاونمحترمفنیادارهکلتجهیزاتپزشکی ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رونمایی از سامانه الکترونیکی ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

رییسادارهمهندسیونگهداریتجهیزاتپزشکیخبرداد رونماییازسامانهالکترونیکیارزیابیخدماتپسازفروششرکتهایتجهیزاتپزشکی رییسادارهمهندسیونگهداریتجهیزاتپزشکیگفتسامانهالکترونیکیارزیابیخدماتپسازفروششرکتهایتجهیزاتپزشکیباهدفیکپارچهسازیاطلاعاتوثبتالکترونیکیرضایتمندیوشکایات،درهمایشملیتجهیزاتپزشکیرونماییشد ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمبودی در حوزه تامین تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی وجود ندارد

کمبودیدرحوزهتامینتجهیزاتمصرفیآزمایشگاهیوجودندارد رییسادارهتجهیزاتوفرآوردههایتجهیزاتپزشکیگفتباتوجهبهتامینمناسباقلامموردنیازآزمایشگاههایتشخیصطبیوقیمتمناسبآنهادرسطحعرضه،موضوعتامینازطریقکولبریوقاچاقمقرونبهصرفهاقتصادینیست ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سهم بازار ‏٧٠٠ میلیون دلاری تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی کشور

مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرنخستينهمايشمليتجهيزاتپزشكيايرانعنوانکرد سهمبازار‏٧٠٠میلیوندلاریتولیداتداخلیتجهیزاتپزشکیکشور   مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروگفتحوزهتجهیزاتپزشکیبازاربزرگیدرایرانداردوحدود‏‏میلیاردومیلیوندلارارزشداردکهمیلیوندلارآنمربوطبهتولیداتداخلیاست‏ ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط سخت تحریم، دچار بحران نشد

رییسسازمانغذاودارودرمراسمتکریمومعارفهمدیرکلتجهیزاتپزشکی حوزهتجهیزاتپزشکیدرشرایطسختتحریم،دچاربحراننشد رییسسازمانغذاوداروگفتمجموعهغذاوداروبایدمنسجمترعملکند،بنابراینبرایمدیریتبهتروهماهنگیبیننهادهایبیرونی،خواستارفعالیتادارهکلتجهیزاتپزشکیبهطورمنسجمدرسازمانغذاوداروشدیم ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل کمیته - تامین تجهیزات به هنگام - - معرفی اعضای این کمیته

ازسویهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانانجامشد؛ تشکیلکمیتهتامینتجهیزاتبههنگاممعرفیاعضایاینکمیته     هیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیماران،باتوجهبهتاکیدوزیربهداشتدرخصوصتامینبهموقعتجهیزاتوملزوماتپزشکیموردنیازمراکزدرمانیوبیماران،کمیتهتامینتجهیزاتبههنگامراتشکیلداد  ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابلاغ دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه مؤسسات پزشکی

ابلاغدستورالعملمسئولینفنیتجهیزاتپزشکیویژهمؤسساتپزشکی بهاستنادمادهآییننامهفعالیتدرحوزهتجهیزاتپزشکیکهدردیماهسال‌جاریتوسطوزیربهداشتابلاغشدهاست،موسساتپزشکیمکلفبهمعرفیمسئولفنیتجهیزاتپزشکیهستند بهگزارشوبدا،مهندسشیواخسروینیاکارشناسمسئولنگهداشتتجهیزاتپزشکیگفتبهاستنادمادهآییننامهفعالیتدرحوزهتجهیزاتپزشکیکهدردیماهسال‌جاریتوسطوزیرمحترمبهداشتابلاغشدهاستموسساتپزشکیمکلفبهمعرفیمسئولفنیتجهیزاتپزشکیگردیده‌اندبنابراینبدینمنظورشرایطاحرازصلاحیت،الزاماتوشرحوظایفمسئولینفنیطیدستورالعملمسئولینفنیتجهیزاتپزشکیویژهمؤسساتپزشکیدرتاریخبهمنماهابلاغگردیدوتوسطمؤسساتپزشکیلازمالاجراست ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، مانع هدررفت منابع حوزه سلامت مي شود - مردم در تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلي نخواهند داشت

وزیربهداشتدردیدارباحضرتآیتاللهالعظمیجوادیآملی تکمیلپروندهالکترونیکسلامت،مانعهدررفتمنابعحوزهسلامتميشودمردمدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیمشکلينخواهندداشت وزيربهداشتگفتنقشعلما،روحانیون،مراجععظامتقلید،دانشگاهیانورسانههابهویژهصداوسیمادرآموزشبهمردمبهویژهدرموردکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر،بسیارمهمواساسیاست ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر سومین همایش نگهداری و تعمیر تجهیزات نیرو‌های مسلح

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

رونمایی از تجهیزات پزشکی مرکز جامع سلامت دستجرد قم

تجهیزات پزشکی مرکز جامع سلامت دهستان دستجرد از توابع بخش خلجستان قم روز دوشنبه و در آستانه ایام الله دهه فجر با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل بخش خصوصی با حضور سید محمد رضا هاشمی معاون سیاسی امنیتی ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

میزان تنوع تجهیزات پزشکی در جهان بیش از 500 هزار و در ایران بیش از 280 هزار نوع است

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتخبرداد میزانتنوعتجهیزاتپزشکیدرجهانبیشازهزارودرایرانبیشازهزارنوعاست مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتازحضوربهعنواناولینفعالدرحوزهصدورگواهیتطابقباالزاماتاتحادیهاروپادرایران،خبرداد  ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استعلام خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از پورتال imed.ir

دکترمسائلیبااشاره بهتامینبیشازدرصدازنیازبازارتجهیزاتپزشکیازتولیدداخل،گفتبیشازمحصولتجهیزاتپزشکیبهکشوردردنیاصادرمیشود بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلیدرنامهایخطاببهروسایدانشگاههایعلوم پزشکیکشوربااشارهبهبخشنامهسرپرستوزارتبهداشتدرخصوصعدمسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتوموادمصرفیکهتولیدمشابهداخلدارند،گفتبنابرسیاستهایوزارتبهداشت،درمانو‌آموزشپزشکیدرارتقاینظامکنترلکیفیتجهیزاتپزشکی،کلیهتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیازاردیبهشتماهسالجاریاقدامبهاخذاستانداردهایبینالمللیازجملهنشاناروپاکردهاندکهتاکنونبسیاریازتولیدکنندگانموفقبهاخذشدهویادرمراحلاقدامآنهستندوپروانهساختآنانمطابقاقداماتانجامشدهتمدیدخواهدشد ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۹۵ درصد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی از داخل تامین می شود

رییس مرکز توسعه و مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد از تامین ۹۵ درصدی تجهیزات کشاورزی در ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پرهیز از سفارش و واردات هرگونه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی مشابه تولید داخل

درنامهایازسویسرپرستوزارتبهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشورتاکیدشد؛ پرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیمشابهتولیدداخل سرپرستوزارتبهداشتدرنامهایبهروسایدانشگاهعلومپزشکیکشورضمنتاکیدبرپرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیکهتولیدمشابهداخلدارد،وارداتاینکالاهاراموجبدلسردیصنعتگرانوتولیدکنندگانداخلیبرشمرد ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل تجهیزات پزشکی و اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس

امضایتفاهمنامههمکاریبینادارهکلتجهیزاتپزشکیواتاقبازرگانیمشترکایرانوسوییس مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،ازنشستمشترکادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتورییساتاقبازرگانیمشترکایرانوسوییسخبردادوگفتدرایننشست،تفاهمنامههمکارینیزبهامضارسیدکهدرآننحوهتعاملحوزهتجهیزاتپزشکیدرماههایآیندهتبیینشدهوهمچنینبهموجباینتفاهمنامه،مقررشد،کارگاههایآموزشینیزبرایتامینکنندگان،صادرکنندگانوتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیبرگزارشودتابراساساینکارگاهها،نحوهتامینمالیوانتقالوجهبراساسشرایطروزاتحادیهاروپاانجامشود ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی قیمت خرید وسایل IVD توسط آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از شرکت های تجهیزات پزشکی - پایش بازار و معرفی شرکت های متخلف

رییسادارهتجهیزاتوفرآوردههایآزمایشگاهیوزارتبهداشتخبرداد بررسیقیمتخریدوسایلتوسطآزمایشگاههایتشخیصپزشکیازشرکتهایتجهیزاتپزشکیپایشبازارومعرفیشرکتهایمتخلف رییسادارهتجهیزاتوفرآوردههایآزمایشگاهیوزارتبهداشتازانجامبررسیقیمتخریدوسایلتوسطآزمایشگاههایتشخیصپزشکیازشرکتهایتجهیزاتپزشکیخبرداد ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابلاغ دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی

رییسادارهمهندسیونگهداریتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتخبرداد ابلاغدستورالعملرتبهبندیمسئولینفنیتجهیزاتپزشکی رییسادارهمهندسیونگهداریادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتنحوهرتبهبندیمسئولینفنیتجهیزاتپزشکیوضوابطمربوطبهآنراتشریحکرد ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف باکیفیت داخلی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر ضرورت استفاده از تجهیزات و شیرآلات کاهنده مصرف با کیفیت داخلی تاکید کرد. به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی سیدزاده ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کشف تجهیزات دامپزشکی قاچاق در دیلم

کشف تجهیزات دامپزشکی قاچاق در دیلم گروه استان ها- بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دیلم ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاري نشست مشترك مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و انجمن هاي علمي تخصصي دندانپزشكي - تشريح فرآيندهاي تخصيص ارز رسمي براي تامين مواد و تجهيزات دندانپزشكي

برگزارينشستمشتركمديركلتجهيزاتپزشكيوزارتبهداشتوانجمنهايعلميتخصصيدندانپزشكيتشريحفرآيندهايتخصيصارزرسميبرايتامينموادوتجهيزاتدندانپزشكي   مشاوروزيرومديركلتجهيزاتپزشكيوزارتبهداشتگفتموادوتجهيزاتدندانپزشكيكهمشمولتخصيصارزرسميهستندبايدبراساسقيمتيكهمبنايمحاسباتينرخارزرسمياست،قيمتگذاريشدهوبهفروشبرسند ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کشف انبار تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي قاچاق در البرز

... استان از کشف 4 میلیون و 218 هزار عدد تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی قاچاق به ارزش 50 میلیارد ریال از یک انبار خبر داد .     سردار "عباسعلی محمدیان" در گفت و گو با خبرنگار ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدف گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی، افزایش ١٠ برابری صادرات است - تولیدکنندگان داخلی پتانسیل خوبی برای افزایش صادرات دارند

هدفگذاریادارهکلتجهیزاتپزشکی،افزایش١٠برابریصادراتاستتولیدکنندگانداخلیپتانسیلخوبیبرایافزایشصادراتدارند     رییسادارهصادراتتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتگفتاولویتماتامیننیازداخلاست،امامی‌توانبامکانیزم‌هاییظرفیتتولیدکارخانجاتراافزایشدادتاصادراتنیزافزایشپیداکند ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارسال غافلگیر کننده تجهیزات ارتش سوریه به ریف حماه

العالم - سوریه نیروهای ارتش سوریه، به شکلی غافلگیرکننده، تجهیزات نظامی جدیدی متشکل از خودروهای زرهی، توپخانه و نفربر به ریف حماه و ریف ادلب ارسال و هم چنین یگان هایی نظامی را از ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دیدار مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دیدارمشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتبارییسدانشگاهعلومپزشکیگلستان دکترمسائلیمشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرسفرخودبهاستانگلستانبادکترعبدالرضافاضلرییسدانشگاهعلومپزشکیگلستاندیداروگفتگوکرد ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین حدود 50 درصد از تجهیزات متروی قم از کالای تولید داخل

قاری قرآن اذعان کرد: اگر مصالح و تجهیزاتی که در استان تولید می شود مشخصات لازم را داشته باشد، پیمانکار بدون نیاز به الزام خاصی آن را تهیه خواهد کرد . علیرضا قاری قرآن معاون فنی عمرانی شهردار قم در ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حدود 50 درصد از تجهیزات متروی قم از کالای تولید داخل تامین شد

قاری قرآن اذعان کرد: اگر مصالح و تجهیزاتی که در استان تولید می شود مشخصات لازم را داشته باشد، پیمانکار بدون نیاز به الزام خاصی آن را تهیه خواهد کرد . علیرضا قاری قرآن معاون فنی عمرانی شهردار قم در ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی در کشور - ورود تجهیزات پزشکی ساخت ایران به بازارهای جهانی - رونمایی از پکیج صادراتی نگهداری خون و فرآورده های خونی در گرگان

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدربازدیدازشرکتدانشپژوهشفجردرگرگانخبرداد افزایشظرفیتتولیدتجهیزاتپزشکیدرکشورورودتجهیزاتپزشکیساختایرانبهبازارهایجهانیرونماییازپکیجصادراتینگهداریخونوفرآوردههایخونیدرگرگان ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دریافت تجهیزات پزشکی امانی الکترونیکی می‌شود

انک تجهیزات پزشکی امانی معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم از جمله پروژه‌های موفق داوطلبی است که از سال 1385 به همت اعضا، داوطلبان و خیرین استان قم ایجاد شده است. این طرح حدود 12 سال است در ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ثبت 5650 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور - ثبت و فعالیت 170 شرکت در حوزه تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی - 50 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز رسمی هستند

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتعنوانکرد ثبتقلمموادوتجهیزاتدندانپزشکیدرکشورثبتوفعالیتشرکتدرحوزهتامینموادوتجهیزاتدندانپزشکیقلمموادوتجهیزاتدندانپزشکیمشمولدریافتارزرسمیهستند مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتازفعالیتشرکتدرحوزهتامینموادوتجهیزاتدندانپزشکیدرکشورخبردادوگفتتاکنونقلممحصول،تحتعنوانموادوتجهیزاتدندانپزشکیدرکشوربهثبترسیدهاست ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سامانه های آنلاین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، از صفر تا صد توزیع ارز دولتی را نظارت می کنند

سامانههایآنلاینتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،ازصفرتاصدتوزیعارزدولتیرانظارتمیکنند رییسادارهفناریاطلاعاتتجهیزاتپزشکیگفتسامانههایآنلاینتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،ازصفرتاصدتوزیعارزدولتیراباهدفپایشوضعیتتوزیع،نظارتبرعادلانهبودنآن،پیشگیریازاحتکار،ممانعتازوروداقلامغیرمجازبهزنجیرهتامینوکنترلقیمت،نظارتمیکنند ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات تجهیزات پزشکی دست‌دوم، مطلقا - ممنوع است - در حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم با کسی تعارف نداریم

وارداتتجهیزاتپزشکیدست‌دوم،مطلقاممنوعاستدرحفظوارتقایسطحسلامتمردمباکسیتعارفنداریم دکترمسایلیگفتلغوممنوعیتوارداتکالاهایمستعملودستدوم،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکینمیشودوبخشنامهصادرهمربوطبهحوزهسلامتنیست بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی،مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپیروابلاغوزارتصنعت،معدنوتجارتبهمدیرکلمرکزوارداتوامورمناطقآزادگمرکجمهوریاسلامیایرانمبنیبرلغوممنوعیتثبتسفارشووارداتکالاهایمستعملمشمولاستاندارداجباری،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکیکهارتباطمستقیمباجانوسلامتمردمدارد،نمیشودوکمافیالسابقممنوعاست ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

امضاي تفاهم نامه همکاری توسعه صادرات تجهیزات پزشکی بين اداره کل تجهیزات پزشکی و شرکت گروه دارویی برکت

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتخبرداد امضايتفاهمنامههمکاریتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبينادارهکلتجهیزاتپزشکیوشرکتگروهداروییبرکت     مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتاز امضايتفاهمنامههمکاریتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیباشرکتگروهداروییبرکتخبرداد ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع اینترنتی تجهیزات پزشکی، به زودی عملیاتی می شود

توزیعاینترنتیتجهیزاتپزشکی،بهزودیعملیاتیمیشود مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،گفتباطراحیسامانهتوزیعاینترنتیتجهیزاتپزشکی،تشریفاتاداریحذفونظارتبرفرآیندهایتوزیع،شفافترمیشود بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلیبااشارهبهاینکه،توزیعتجهیزاتپزشکیجزواولویتهایمهممسئولیتهاوماموریتهایوزارتبهداشتاست،گفتدرهمینراستانظارتدقیقیتوسطگمرک،بانکمرکزیوادارهکلتجهیزاتپزشکیبرنحوهدریافتوهزینهکرددریافتکنندگانارزتومانیاعمالمیشود ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

50 میلیارد ریال برای تکمیل تجهیزات طرح زمستانی قم هزینه شد

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با تاکید بر آمادگی همه جانبه برای مواجهه با هرگونه بحران احتمالی در فصل سرما و یخبندان گفت: در سال جاری برای تکمیل تجهیزات و ابزارآلات طرح زمستانی شهرداری قم ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهره‌برداری از مترو در سال 98 منوط به حل مشکل تجهیزات است/بافت فرسوده متولی ندارد

... اوایل سال 98 به بهره‌برداری برسد؛ ایستگاه‌ها فعال است و مشکل اصلی ورود تجهیزات به کشور است که به دلیل تغییرات نرخ ارز با معضل روبه رو شده است. شهردار قم افزود: برنامه‌ریزی بر این است که 5.2 کیلومتر فاز ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهره‌برداری از مترو در سال 98 منوط به حل مشکل تجهیزات است - بافت فرسوده متولی ندارد

شهردار قم گفت: برنامه‌ریزی بر این است که 5.2 کیلومتر فاز اول مترو تا اوایل سال 98 به بهره‌برداری برسد اما این منوط به ورود تجهیزات و واگن‌ها است. به گزارش قم پرس؛ دکتر سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی مکلف به رعایت استانداردهای بین المللی هستند

تولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمکلفبهرعایتاستانداردهایبینالمللیهستند   مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتگفتدرزمینهتجهیزاتپزشکیبایدمزیتهاینسبیکشورراشناساییکنیموبراساساینمزیتهابهرقابتباسایرکشورهابپردازیم ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مالیات علی الحساب تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات یدکی و ساخت آنها مشمول معافیت شوند

نامهوزیربهداشتبهوزیرصنعت،معدنوتجارت؛ مالیاتعلیالحسابتجهیزاتوملزوماتپزشکی،مواداولیهوقطعاتیدکیوساختآنهامشمولمعافیتشوند     وزیربهداشتدرنامهایبهوزیرصنعت،معدنوتجارتبااشارهبهدستوررییسجمهورمبنیبرعدمافزایشقیمتتجهیزاتوملزوماتپزشکی،خواستارمعافیتپرداختمالیاتعلیالحسابوارداتقطعیتجهیزاتوملزوماتپزشکی،مواداولیهوقطعاتیدکیوساختآنهامانندداروشد ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز همکاری های مشترک در حوزه تجهیزات پزشکی با کشور ارمنستان

مشاوروزیرورییسادارهکلتجهیزاتپزشکیدرنشستمشترکبامعاونوزیربهداشتارمنستانخبرداد آغازهمکاریهایمشترکدرحوزهتجهیزاتپزشکیباکشورارمنستان     دکترمسائلیدرنشستبامعاونوزیربهداشتارمنستان گفتبرایگسترشهمکاریهایمشترکدرحوزهتجهیزاتپزشکیمیتوانیمتفاهمنامههمکاریداشتهوبهطورجدیوعملیاتیاینهمکاریهارادنبالکنیم ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای رشد شرکت های دانش بنیان از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد

ادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتبرایرشدشرکتهایدانشبنیانازهیچکمکیدریغنخواهدکرد     مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرسومینروزازبرگزارینخستیننمایشگاهفن‌بازارنانوتجهیزاتپزشکیکهدرمحلدائمینمایشگاه‌هایدانشگاهآزاداسلامیدرحالبرگزاریاست،ازایننمایشگاهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از خطوط تولید شرکت ساخت وسایل تجهیزات پزشکی ایران

بازدیدمشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتازخطوطتولیدشرکتساختوسایلتجهیزاتپزشکیایران   مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتوهیاتهمراهدرسیامینسالروزتاسیسشرکتساختوسایلپزشکیایرانسوپاازبخشهایمختلفخطوطتولیدومونتاژمحصولاتپزشکییکبارمصرفاینشرکتبازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به افزایش کیفیت محصولات و تیراژ تولید توجه کنند

تولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیبهافزایشکیفیتمحصولاتوتیراژتولیدتوجهکنند مشاوروزيرومديركلتجهيزاتپزشكيوزارتبهداشت،گفتطبقبرنامهریزیوزارتبهداشت،صادراتتجهیزاتپزشکیبایدبه۲۴۰میلیوندلارتاپایانسال۹۷برسدمابایددرایراندرکنارفراهمکردنبازارداخلبهفکرصادراتباشیم ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی با همکاری شرکت برزیلی در ایران

راهاندازیخطتولیدتجهیزاتپزشکیباهمکاریشرکتبرزیلیدرایران     رییسادارهنظارتبرتولیدوکنترلکیفیتجهیزاتپزشکیگفتدرسفردکترمسائلیمشاوروزیربهداشتبهکشوربرزیل،مقررشدیکیازتولیدکنندگانایرانیباهمکاریشرکتبرزیلیاقدامبهراهاندازیخطتولیدمحصولاتتجهیزاتپزشکیکندکهقراراستطیآنفناوریتولیدوکنترلکیفیبهداخلایرانمنتقلشود ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشکلی در تخصیص ارز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد

رییسسازمانغذاودارو مشکلیدرتخصیصارزبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیوجودندارد رییسسازمانغذاوداروبااشارهبهاینکهتاکنونمیلیاردومیلیوندلاربرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیتخصیص‌یافتهاست،گفتخوشبختانهدرحالحاضردرزمینهتخصیصارزمشکلیوجودندارد ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صادرات 240 میلیون دلاری تجهیزات پزشکی در سال جاری

مشاوروزیرومدیرکلادارهتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرقم مشاوروزیرومدیرکلادارهتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتگفتطبقبرنامهریزیهادرسالجاریمیلیوندلارصادراتتجهیزاتپزشکیخواهیمداشتوکشورماندراینحوزهظرفیتبسیارخوبیدارد بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی،مشاوروزیرومدیرکلادارهتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرسومینکنفرانسبینالمللیمهندسیزیستپزشکیایرانکهدردانشگاهشهابدانشاستانقمبرگزارشد،بااشارهبهظرفیتبسیارخوبحوزهتجهیزاتپزشکیدرایراندرمقایسهباکشورهایخارجی،گفتحوزهتجهیزاتپزشکینسبتبهداروبسیاروسیعوگستردهاستچراکهدرحوزهتجهیزاتپزشکیهزارقلمتجهیزاتپزشکیبهثبترسیدهکهاینرقمدرحوزهداروهزارقلماست ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت مجلس از تولید محصولات هایتک تجهیزات پزشکی

دکترعابدیگفتمجلسشورایاسلامیدرراستایارتقایکمیوکیفیتولیدمحصولاتهایتکتجهیزاتپزشکیوداروازهیچحمایتیدریغنخواهدکرد بهگزارشوبدا،دکترحیدرعلیعابدی،سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتباتوسعهبیشتردرحوزهدارووتجهیزاتپزشکی،علاهبررفعنیازهایداخلمیتوانیم بادردستگرفتنبازارکشورهایهمسایهوخاورمیانه،کشورهایهمسایهرانیزبینیازکنیمبنابراینبایدشرکت‌هایحوزهتجهیزاتپزشکیوسازمان‎هایارزیابی،روندآزمایشمحصولاتوارائهمجوزراباجدیتپیگیریکنند ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مجوز خرید تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل، تنها در شرایط اضطرار - فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم، می تواند کمبود های شدید را جبران کند

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد مجوزخریدتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخل،تنهادرشرایطاضطرارفعالیتمضاعفتولیدکنندگانداخلیدرشرایطتحریم،میتواندکمبودهایشدیدراجبرانکند مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرددرشرایطتحریمبایدمدیریتاقلامتجهیزاتپزشکیبهخوبیپیگیریشود،چراکهکمبودیانقصاندررابطهباملزوماتپزشکی،سلامتجامعهوجانانسانهارابهمخاطرهمیاندازدبنابراینبهواسطهمصوبهاجازهوارداتقلمکالایتجهیزاتپزشکی،امکانخریدایناقلامازخارجازکشورنیزمیسرمیشود ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجازه خرید 35 قلم کالای تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل به معنای واردات بی رویه نیست - تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نگران نباشند - وزارت بهداشت در مواقع اضطرار و کمبود به خرید تجهیزات پزشکی از خارج اقدام خواهد کرد

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد اجازهخریدقلمکالایتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخلبهمعنایوارداتبیرویهنیستتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکینگراننباشندوزارتبهداشتدرمواقعاضطراروکمبودبهخریدتجهیزاتپزشکیازخارجاقدامخواهدکرد ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سارقان کارخانجات صنعتی شهرکرد دستگیر شدند - سرقت 27 میلیاردی تجهیزات و قطعات برقی

سارقان کارخانجات صنعتی شهرکرد دستگیر شدند/ سرقت 27 میلیاردی تجهیزات و قطعات برقی گروه ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حساسیت ویژه مجلس در تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور

حساسیتویژهمجلسدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیموردنیازکشور نایبرییسدومکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتباتوجهبهمشکلاتیکهتحریمهابرایکشوردرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیایجادکرده،امسالجلساتزیادیدرکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبامسئولانازجملهرییسمجلس،وزیربهداشت،رییسکلبانکمرکزیوسرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتبرگزارکردیمتااطمینانحاصلکنیمکهتحریمهابرایحوزهدارووتجهیزاتپزشکیبهنحویمدیریتشودکهمشکلیبرایمردمپیشنیاید ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشکلات تامین تجهیزات پزشکی و ارز مورد نیاز آن، بررسی شد

درنشستمشترکباکمیسیونبهداشتمجلسوبهمیزبانیادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت؛ مشکلاتتامینتجهیزاتپزشکیوارزموردنیازآن،بررسیشد     درنشستمشترکیباحضوراعضایکمیتهدارووتجهیزاتپزشکیکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامی،مدیرکلتجهیزاتپزشکی،معاونحقوقیوپارلمانیوزارتبهداشتومعاونوزیرورییسسازمانغذاودارو،مهمترینمشکلاتتامینتجهیزاتپزشکیوارزموردنیازآن،بررسیواقداماتادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرراستایمدیریتتحریمها،تشریحشد ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تغییر جدیدی در روند تامین دارو و تجهیزات پزشکی رخ نخواهد داد

تغییرجدیدیدرروندتامیندارووتجهیزاتپزشکیرخنخواهدداد سخنگویوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتکشورباشرایطتحریمروبرواستونمیتوانگفتکهاینتحریمهابدونتاثیربودهاست   بهگزارشوبدا،دکترحریرچیدرنشستخبریهفتگیبابیاناینکهتحریمهاشاملدوبخشخارجیوداخلیاست،افزوددریکتادوماهابتدایامسال،مشکلاتزیادیبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیداشتیموبرخیازواردکنندگانوتولیدکنندگاناینحوزهها،همراهیلازمرانداشتندوانتظارداشتندکههمانندتحریمهایسالهایگذشته،افزایشقیمتزیادیشاملمحصولاتآنهاشودوازشرایطتحریمکشور،بهسودخوداستفادهکنندایندرحالیاستکهانتظارداشتیمکهبااقتصادملیهمراهیبیشتریداشتهباشند  ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۵۰۰ میلیون یورو برای پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی به بیمه سلامت داده می‌شود

۵۰۰میلیونیوروبرایپرداختمطالباتداروییوتجهیزاتپزشکیبهبیمهسلامتدادهمی‌شود   معاوناجتماعیسازمانبرنامهوبودجهگفت۵۰۰میلیونیوروبراساسپیشنهادسرانقواوموافقتمقاممعظمرهبریازصندوقتوسعهملیبرایپرداختبدهی‌هایسازمانبیمهسلامتبااولویتپرداختمطالباتداروییوتجهیزاتپزشکیبهاینسازماندادهمی‌شود ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو ممنوع شد

صادراتدارووتجهیزاتپزشکیبدونمجوزسازمانغذاوداروممنوعشد سخنگویسازمانغذاوداروگفتصادراتهرنوعدارووتجهیزاتپزشکیبدوندریافتمجوزازسازمانغذاوداروممنوعشد   بهگزارشوبدابهنقلازایسنا،دکترکیانوشجهانپوردراینخصوصافزودباتوجهبهشرایطفعلیاقتصادیوتخصیصارزدولتیبهحوزهمواداولیهدارووتجهیزاتضروریپزشکی،هرگونهصادراتدراینحوزه‌هامنوطبهدریافتمجوزادارهکلمربوطهازسازمانغذاودارواست ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه تجهیزات پزشکی تمامی مراکز درمانی کرمانشاه

توسعهتجهیزاتپزشکیتمامیمراکزدرمانیکرمانشاه مدیرنظارتوارزیابیتجهیزاتوملزوماتپزشکیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهگفتتمامبیمارستانهایکرمانشاهبرایخدماترسانیبهزائریناربعینآمادههستندوازلحاظملزوماتپزشکی،کاملوآمادهخدمترسانیبهزائراناربعینحسینیهستندونگرانیدرخصوصتجهیزاتپزشکیمصرفیدرایناستاننداریم  ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش۴۰ درصدی تجهیزات و توان امدادی هلال احمر در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی قرارگاه مرکزی اربعین ناجا، "علی اصغر پیوندی" در حاشیه بازدید از مرز چذابه گفت: در طرح ملی اربعین از نفرات تخصصی در کشور عراق استفاده شده به طوری که امسال با افزایشی ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کیفیت تجهیزات پزشکی تولید ایران چطور تضمین می‌شود؟

در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰۰ تولیدکننده تجهیزات پزشکی به همراه صنایع وابسته‌شان در کشور وجود دارند که نزدیک به ۱۰۱۰ قلم کالای پزشکی تولید می‌کنند و با توجه به اینکه هر شرکت تولیدکننده ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ساخت فضاهای جدید بیمارستانی و بهره گیری از جدیدترین تجهیزات پزشکی، بارزترین پیشرفت های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازديدازمراكزدرمانيبيجار ساختفضاهایجدیدبیمارستانیوبهرهگیریازجدیدترینتجهیزاتپزشکی،بارزترینپیشرفتهایبیمارستانهایدانشگاهعلومپزشکیکردستان معاوندرمانوزارتبهداشتگفتساختفضاهایجدیدبیمارستانیونیزبهرهگیریازجدیدترینتجهیزاتپزشکیازجملهبارزترینپیشرفتهایبیمارستانهایدانشگاهعلومپزشکیکردستاناست ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top