قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

تحریم

جنگ اقتصادی کنونی نیازمند قوانینی درحمایت از تولید است جنگ اقتصادی کنونی نیازمند قوانینی درحمایت از تولید است

محمود سیجانی روز پنجشنبه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی نیازمند کار شبانه روزی است، ‌افزود: وضعیت اقتصادی کشور ویژه است و در شرایط خاصی قرارداریم که در این شرایط ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 201
دسته بندی: صفحه نخست

دریافت غرامت ناشی از تحریم‌های ظالمانه، مایه سربلندی نظام بانکی کشور است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در پیامی خطاب به مدیرعامل بانک ملت، موفقیت این بانک در دریافت غرامت ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب از انگلستان را تبریک گفت. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: اقتصادی

عبور مارپیچ از فراز تحریم‌ها با پمپ ایرانی

... اقدام کنند. اما شرایط سخت تحریم از یک‌سو و قیمت بالای واردات این دستگاه از سوی دیگر، سبب شد راهکاری دیگر برای تأمین این دستگاه‌های حیاتی برای تأسیسات فاضلاب انتخاب شود. اطمینان به تولید کننده داخلی ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 139
دسته بندی: صفحه نخست

تحریم‌ها فرصت نیز ایجاد کرده است

... «تحریم‌ها فرصت نیز ایجاد کرده است و همچنان حوزه‌ها و مسیرهایی جهت تقویت و ارتقاء سطح همکاری تجاری و اقتصادی فیمابین دو کشور و کانال‌هایی جهت رفع و یا کاهش اثرات چالش‌ها، وجود دارد.»  ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 200
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

خم‌شدن کمر شرکت‌های صهیونیستی زیر بار تحریم

... می افزاید: فشارهای ناشی از تحریم کالاها و تولیدات شرکت های اسراییلی و دیگر محدودیت های ایجاد شده، علت توقف فعالیت آنها در شهرکهای صهیونیست نشین است.   روزنامه هاآرتص نوشت 20 تا 30 درصد شرکت هایی ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 268
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

سرلشکرجعفری: دشمن با برجام نیز قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد

... غیبی است که در ابعاد مختلف امنیتی از آن برخورداریم. * دشمن با برجام نیز قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد وی با تصریح بر اینکه دشمن با برجام تحریم‌ها را برنداشته است، یادآور شد: به نظر می‌رسد دشمن ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 130
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

اروپا تجارت نفت ایران را تحریم نکرده است

به گزارش جماران؛ راب مکر، سفیر انگلیس در ایران، در حساب توییتری خود مدعی شد: «‌در مورد کشتی گریس ١، قانون کاملاً روشن است. اروپا تجارت نفت ایران را تحریم نکرده ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مقامات آمریکایی غذا و دارو را هم تحریم کرده است

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند تحریم‌های غیرقانونی آن‌ها بر ضد اقتصاد و مردم ایران، شامل کالاهای بشردوستانه همچون مواد غذایی و دارو نمی‌شود اما اکنون ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آمریکا ظریف را تحریم کرد - واکنش وزیر امور خارجه: حقیقت برایتان دردناک است!

به گزارش جماران؛ وزیر امور خارجه کشورمان در حساب توییتری خود نوشت: «دلیل اینکه آمریکا مرا تحریم کرده این است که من «سخنگوی اول ایران در سراسر جهان هستم».  ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سرپا ماندن صنعت در شرایط تحریم ها نشان از توان ماست

استاندار کردستان گفت: در شرایط کنونی تحریم های سخت، سرپا ماندن صنعت نشان از قوی بودن ماست و تجلیل از واحدهای نمونه استان توانمندی تولیدکنندگان را نشان ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌‌های شورای امنیت علیه ایران حمایت لازم را ندارد

یک تارنمای آمریکایی می‌نویسد: «مقامات تیم ترامپ اکنون برای بازگرداندن خود به خودی تحریم‌های ایران بر فرانسه و انگلیس تکیه کرده اند تا این تدبیر را به اجرا درآورند. اما به گفته ...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انتقاد چین از تحریم های آمریکا علیه ایران و تاکید بر حظ روابط تجاری خود با تهران

سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه با محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، گفت: تجارت بین‌المللی با ایران در چهارچوب قوانین جهانی، منطقی و مشروع بوده و مستحق حفظ شدن ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحریم و مشکلات اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است - همه پروژه‌ها و پروسه‌های کلان باید پیوست سلامت داشته باشند

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتتاکیدکرد تحریمومشکلاتاقتصادی،مصرفلبنیاتراکاهشدادهاستهمهپروژه‌هاوپروسه‌هایکلانبایدپیوستسلامتداشتهباشند کوچکشدنسفرهمردمومشکلاتاقتصادیبه‌دنبالتحریم‌هایبین‌المللیاخیر،سهملبنیاتدرسبدمصرفیخانواده‌هاراکاهشدادهاست  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اشتغالزایی قابل توجه فعالیت شرکت های دانش بنیان در فضای تحریم

اشتغالزاییقابلتوجهفعالیتشرکتهایدانشبنیاندرفضایتحریم معاونعلمیوفناوریریاستجمهوریبااشارهبهاینکهشرکتهایدانشبنیانجدید،آیندهحوزهتوسعهتکنولوژیوفناوریدرحوزهتجهیزاتپزشکیوفناوریهستند،گفتفضایتحریمباعثشدتاشرکتهایدانشبنیاندرمواردیهمکهورودنداشتندواردشدهوفعالیتداشتهباشندتاازاینطریق،اشتغالایجادشود ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلث تحریمهایظالمانهفرصتیرابرایتولیدکنندگانداخلیفراهمآوردهاستتاباافزایشکیفیتتولیداتخود،نیازکشورراتامینکنند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهمراقبت‌هایپرستاریمهمتریننقشرادردرمانبیماراندیالیزیدارد،گفتتلاشمی‌کنیمبافراهمکردنتجهیزاتوامکاناتلازم،آسایشروانیرابرایبیمارانفراهمکنیم ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تداوم و حفظ برجام صرقا با هزینه ایران امکان‌پذیر نیست - تحریم‌های یک جانبه آمریکا بخش وسیعی از برجام را خنثی و بی اثر کرد

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: متأسفانه، علیرغم صدور بیانیه‌های سیاسی بی شمار و حمایت‌های لفظی، هیچ مکانیزم اجرایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ملت بزرگ ایران خواستار کمال و پیشرفت است اما پاسخش تحریم از طرف مثلث شوم بوده است

... تحریم های ضد ایرانی این سوال را مطرح کرد که ملت های مسلمان تا چه زمانی باید تحت ظلم و شکنجه ترامپ و نتانیاهو باشند. مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق روز جمعه در توییتی با مروری به وضعیت کشورهای اسلامی ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واکنش خانم بازیگر به یک تحریم

... اشک‌های یک مادر جلوی دوربین برنامه «اختیاریه، شهر باران» وقتی از تاثیر تحریم‌ها بر زندگی‌اش می‌گفت و اینکه چون تحریم هستیم نمی‌تواند برای پسرش پای مصنوعی تهیه کند، ویدئویی تاثیربرانگیز داشت که در فضای ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پانسمان بیماران پروانه ای همچنان رایگان است - تحریم ها هیچ تغییری در ارائه‌ خدمات و پانسمان رایگان به بیماران پروانه ای ایجاد نکرده است

رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشت پانسمانبیمارانپروانهایهمچنانرایگاناستتحریمهاهیچتغییریدرارائه‌خدماتوپانسمانرایگانبهبیمارانپروانهایایجادنکردهاست رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشتگفتتحریمهاهیچگونهتغییریدرارائه‌خدماتوپانسمانرایگانبهبیمارانپروانهاییاایبیایجادنکردهاستواینخدماتبرایاینبیمارانخاصهمچنانرایگاناست ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ملت با تبعیت از رهبری سدهای تحریم را خواهند شکست

... دشمن نخواهد کرد و مسیر خود را ادامه می دهد، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی اجازه نمی دهد که دشمنان با فشار، تهدید و تحریم کشورمان، عمیق راهبردی ایران اسلامی در منطقه را تضعیف کنند. امام جمعه گلوگاه مازندران ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تحریم های یکجانبه و ناعادلانه بر پوشش همگانی سلامت اثر می گذارد

وزیربهداشتدرهفتادودومینمجمعجهانیسلامتدرژنو تحریمهاییکجانبهوناعادلانهبرپوششهمگانیسلامتاثرمیگذارد   وزیربهداشتگفتمامتعهدبهاطمینانازدسترسیهمهافرادبهبستهجامعباکیفیتوموثرخدماتسلامتبدونتحملمشکلاتمالیهستیموگزارشمشترکوزارتبهداشتایرانوسازمانجهانیبهداشتدرزمینهنقشهراهدستیابیبهپوششهمگانیسلامتدیروزمنتشرشد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تدابیر روس ها برای حفظ ارزش پول ملی دربرابر تحریم ها

ارزش روبل در روسیه رابطه مستقیمی با تحریم ها، عوامل روانی در خصوص بهبود یا بدتر شدن روابط مسکو و واشنگتن و از همه مهم تر قیمت نفت دارد. به عبارت ساده تر، با اعلام هر تحریمی علیه روسیه بلافاصله ارزش روبل ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کمبود داروهای اساسی علیرغم تحریم‎ها کاهش یافته است

کمبودداروهایاساسیعلیرغمتحریم‎هاکاهشیافتهاست وزیربهداشتگفتخوشبختانهعلیرغمفشارهایناشیازتحریم‌هامیزانکمبودداروهایاساسیکشوردرمقایسهباروزمشابهدرسالگذشتهکمترشدهاست بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهنشستامروزبافراکسیونمستقلینولاییمجلسشورایاسلامی،اظهارداشترایزنی‌هاییدرخصوصنقلوانتقالپول،تامینمنابع،شیوهنقلوانتقالداروومسیروارداتداروهادرحالانجاماستتامردممشکلیبهعنوانکمبوددارونداشتهباشندوتلاشمی‌کنیمذخیرهدارورادرحدمطلوبحفظکنیمتامردمدراینزمینهاضطرابینداشتهباشند ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمبود داروهای اساسی علیرغم تحریم‎ها کاهش یافته است

سعید نمکی درباره تامین داروهای اساسی مورد نیاز بیماران اظهارداشت: رایزنی‌هایی درخصوص نقل و انتقال پول، تامین منابع، شیوه نقل و انتقال دارو و مسیر واردات داروها در حال انجام است تا مردم مشکلی به عنوان کمبود ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مخالف تحریم های آمریکا علیه ایران هستیم

'گائو فنگ' در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از جمله تحریم های نفتی، عامل بی ثباتی در بازار انرژی و باعث افزایش بهای نفت خام در منطقه می شود. وی از چین و ایران به ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ترساندن مردم از نبود کالا توطئه دشمن در جنگ اقتصادی است

... بیان کرد: وضعیت اقتصادی امروز کشور نسبت به سال گذشته رو به بهبود است و ما بسیاری از مشکلاتی که دشمنان با ابزار تحریم برای کشور ایجاد کرده بودند را سپری کردیم و در حال عبور از این فضا و از بین بردن تاثیرگذاری ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آمریکا آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را بار دیگر تحریم کرد

این فرمان اجرایی دونالد ترامپ در سالروز خروج یکجانبه از توافق بین المللی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم های غیرقانونی صادر شد. وی، سیاست آمریکا را تداوم 'جلوگیری از تمام مسیرهای ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حمایت از استارت آپ ها راه مطمئن غلبه بر تحریم ها است

دکتر جلال صبا افزود: این واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط قبل از تحریم واردات در کشور زیاد بود و همین امر باعث می شد تا ظرفیت داخلی در تولید محصولات رقابت پذیر تقویت نشود. وی اظهار داشت: اکنون با سخت ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سلامتی مردم ما را هدف قرار داده است

تحریم‌هایظالمانهآمریکا،سلامتیمردمماراهدفقراردادهاست     وزیربهداشتگفتتحریم‌هایظالمانهآمریکاهمهچیزمردمماحتیسلامتیشانراهدفقراردادهواعلاممی‌کنندکهدارووتجهیزاتپزشکیمشمولتحریمنیست،امااینسخنقطعادروغاستچون انتقالمالیبرایهمهشرکت‌هایداروییوغیرداروییامکانپذیرنیستوحتیایرانیهایخارجازکشورنیزنتوانستنددرسیلاخیربهمردمکشورکمککنندوبااینگرفتاریها،تلاشکردیمکهدارووتجهیزاتپزشکیموردنیازکشورراتامینکنیم  ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نهادهای فرهنگی از نظر بودجه ای تحریم اند - آبروی طرفداران برجام رفت

... کرد و بیان داشت: ارگان های فرهنگی از نظر بودجه ای تحریم هستند، حداقل از این دولت نمی شود، انتظار بودجه داشت، آقای نوبخت می فرمایند در مرحله نخست یارانه، حقوق کارمندان، بازنشسته ها و طلب پیمانکار ها را ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جامعه آکادمیک تاثیر تحریم‌ها بر سلامت را به گوش جهانیان خواهد رساند

جامعهآکادمیکتاثیرتحریم‌هابرسلامترابهگوشجهانیانخواهدرساند   رییسهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،گفتجامعهآکادمیکمتوجهاثراتتحریمبرحوزهسلامتایراناستوبهراحتیدرموردآنصحبتمی‌کندواینموضوعتاثیرتحریم‌هابرسلامترابهگوشجهانیانخواهدرساند ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رئیس همایش بیابان لوت: صنعت گردشگری تحریم شکن است

به گزارش اقتصادآیندهمحمدرضا مجیدی روز چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت در دانشگاه بیرجند ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

حمایت قاطعانه اتحادیه اروپا از کوبا در برابر تحریم‌های آمریکا

اروپا اعلام کرد که در برابر تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا می ایستد و برای این کار یا پای ایالات متحده آمریکا را به سازمان تجارت جهانی می کشاند و یا این که از تحریم های متقابل ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحريم بخش سلامت ايران به معناي تحريم حوزه سلامت كشورهاي منطقه است

معاوناولرییسجمهوردرنشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامت تحريمبخشسلامتايرانبهمعنايتحريمحوزهسلامتكشورهايمنطقهاست معاوناولرییسجمهوربابیاناینکهمتأسفانهامروزشاهدرفتار‌هایمخرب،غیرسازندهوضدبشریدولتآمریکاعلیهمردمایرانهستیم،گفتمتأسفانهدولتآمریکاعلی‌رغمقوانینحقوقبشریبادستزدنبهاقداماتضدانسانیووضعسخت‌ترینتحریم‌هابربخشسلامت،عملاًامکانتأمینووارداتدارو‌هایموردنیازبیمارانخاصوتجهیزاتپزشکیرابامشکلاتجدّیمواجهکردهاستوجانبیمارانزیادیرابهخطرانداخته‌اند ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحریم‌های نفتی هیچگونه اثری نخواهد داشت - ایستادگی ملت بزرگ ایران، دشمنان را پشیمان خواهد کرد

تحریم‌های نفتی هیچگونه اثری نخواهد داشت/ ایستادگی ملت بزرگ ایران، دشمنان را پشیمان خواهد کرد گروه ناجا ـ رئیس قوه قضائیه گفت: امروز اقدامات آل سعود یا برخی از حکومت‌هایی ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - اطلاع‌نگاشت | نتیجه تحریم آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - اطلاع‌نگاشت | نتیجه تحریم آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران  ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تحریم های آمریکا بر همکاری ما با ایران اثری نخواهد گذاشت

تحریمهایآمریکابرهمکاریماباایراناثرینخواهدگذاشت وزیربهداشتومحیطزیستعراقتاکیدکردکهتحریمهاییکجانبهآمریکابرروندهمکاریهایبهداشتیبینعراقوجمهوریاسلامیایراناثرگذارنخواهدبود بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،دکترعلاءالدینعلوانوزیربهداشتومحیطزیستجمهوریعراقشامگاهدوشنبهبعدازپایاندورنخستمذاکراتبادکترسعیدنمکیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایراندرنشستخبریمشترکگفتکهتحریمهاییکجانبهآمریکابههیچوجهبررویهمکاریهایبهداشتیودرمانیبینعراقوجمهوریاسلامیایراناثرگذارنخواهدبود ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه تهران: به جهنم که تحریم‌ها تشدید می‌شود

... کاظم صدیقی در خطبه دوم نمازجمعه امروز تهران گفت: عجول بودن و انفعالی زندگی کردن و برنامه نداشتن و بی‌صبری در برابر حوادث بی‌تقوایی است. چرا نگران هستید که تحریم‌ها تشدید شود به جهنم که تشدید شود. مگر شما ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهمترین نشست های حوزه سلامت در دنیا است

علیرغمتحریمهاومحدودیتها،ایرانمیزبانمهمتریننشستهایحوزهسلامتدردنیااست معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،گفتیکیازمهمتریناهدافسازمانبهداشتجهانی،دستیابیبهسلامتحداقلیبرایهمهکشورهایدنیااستوایننشستدرتلاشاستتاصرفنظرازاختلافاتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیواعتقادیکهوجوددارد،بهبررسیروشهاییبرایرفعموانعیکهبرسردستیابیبهسلامتبرایهمهقراردارد،بپردازد ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هوک مدعی شد: تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به هیچ کشوری داده نمی‌شود

...  به گزارش جماران؛ نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران گفت که تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به هیچ کشوری داده نمی‌شود. «برایان هوک» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رویترز: تهران راه واقعی عبور از تحریم ها را پیدا کرده است

... تصویر واضح تری که اکنون از عملکرد «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا»(اینستکس - INSTEX) وجود دارد به راه عملی و واقعی دور زدن تحریم های آمریکا بسیار نزدیک شده است. آسیا تایمز نیز در این باره ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وضع تحریم‌های جدید بر ضد مقامات ونزوئلا از سوی آمریکا

... انسان‌دوستانه خارجی به ونزوئلا داشته‌اند، تحریم کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌ها اموال و دارایی‌های احتمالی این افراد در آمریکا را هدف قرار می‌دهد و آمریکایی‌ها را از رابطه تجاری ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شکستن مرزهای تحریم های ظالمانه و تامین نیازهای نظام سلامت کشور

مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرپیامیبهمناسبتروزمهندسعنوانکرد شکستنمرزهایتحریمهایظالمانهوتامیننیازهاینظامسلامتکشور مهندسسیدحسینصفوی،مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرپیامیروزمهندسرابهمهندسینفعالحوزهتجهیزاتپزشکیونظامسلامتکشورتبریکگفت ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفیر اتریش: تحریم های آمریکا تاثیری در روابط ایران و اتریش ندارد

...  به گزارش جماران؛ سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران مورد پذیرش اتریش نیست گفت: تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیری در روابط اتریش و ایران ندارد. اشتفان شولتز ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط سخت تحریم، دچار بحران نشد

رییسسازمانغذاودارودرمراسمتکریمومعارفهمدیرکلتجهیزاتپزشکی حوزهتجهیزاتپزشکیدرشرایطسختتحریم،دچاربحراننشد رییسسازمانغذاوداروگفتمجموعهغذاوداروبایدمنسجمترعملکند،بنابراینبرایمدیریتبهتروهماهنگیبیننهادهایبیرونی،خواستارفعالیتادارهکلتجهیزاتپزشکیبهطورمنسجمدرسازمانغذاوداروشدیم ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رویترز: تحریم ایران، اتحادیه اروپا را به جنگ با دلار وادار کرد ۲۵ بهمن ۱۴:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۴:۱۱

رویترز اعلام کرد تحریم‌های نفتی ایران باعث شد اتحادیه اروپا هم به جنگ با دلار وارد شود، شرکت‌های بزرگ نفتی امروز در بروکسل پشت درهای بسته و تحت حمایت کمیسیون اروپا، جلسه دارند.  به گزارش سرویس ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تحریم‌های آمریکا علیه ۲ شرکت و ۹ فرد مرتبط با ایران

«سازمان افق نو» و شرکت نت پیگرد سماوات نیز به عنوان دو مجموعه ایرانی در لیست تحریمها قرار گرفته‌اند. به گزارش جماران؛ به نقل ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحریم ها مانع رشد صنعت گردشگری در ایران نشد

به گزارش خبرنگار فرهنگی اقتصادآینده،علی اصغر مونسان روز سه شنبه در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آلمان بی توجه به تحریم ها، مناسبات اقتصادی با ایران را ادامه می دهد

به گزارش روز چهارشنبه اقتصاد آینده از روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، «میشائیل کلور برشتولد» در آیین امضای ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۷ - ۱۱ - ۰۹| تحریم نفت ونزوئلا قیمت نفت را ۶۰ دلار کرد ۹ بهمن ۱۱:۱۱ ۹ بهمن ۱۱:۱۱

پس از آنکه دولت آمریکا در اقدامی با هدف توقف صادرات نفت ونزوئلا، شرکت دولتی نفت این کشور را تحریم کرد، قیمت نفت روز سه شنبه اندکی افزایش یافت. پس از آنکه دولت آمریکا در اقدامی با هدف توقف صادرات ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تجمع مردم قم در اعتراض به تلاش ها برای تصویب لوایح خودتحریمی و تشدید مشکلات معیشتی

جمعی از اقشار مختلف مردم قم بعد از اقامه نماز جمعه با تجمع در مصلای قدس نسبت به تلاش های صورت گرفته برای پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی واکنش نشان دادند. شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصویب لوایح استعماری جلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد/ دغدغه مردم مشکلات معیشتی است نه رفتن زنان به ورزشگاه‌ها

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمانی که به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستیم، دادن اطلاعات معاملات و انتقال پول، جلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور در تجمع ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایران‌ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است

‌وزیر راه و شهرسازی در واکنش به تحریم پروازهای ماهان توسط آلمان گفت: ما همواره شاهد حرکت‌های تروریستی آنها بوده‌ایم، آمریکا حامی تروریسم و تروریست‌پرور است و به صورت ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شورای سیاسی نُجَباء: تحریم مقاومت نتیجه‌ی شکست نقشه‌های آمریکا در منطقه است

... تحریمی این جنبش؛ بیانیه ای را صادر کرد. «شیخ علی الاسدی» آورده است: صدایی که از تریبون شوم کنگره برخاسته؛ همانا تحریم مقاومت اسلامی نُجَباء است که نقشه‌های خرابکارانه‌شان را برنمی‌تابد. همان طرح‌هایی ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آلمان هواپیمایی ماهان را تحریم می‌کند

العالم - ایران به گزارش زود دویچه سایتونگ، دولت آلمان تصمیم دارد شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کند. پس از آنکه برخی از رسانه های آلمانی ادعای دستگیری فردی افغانی-آلمانی به اتهام ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

لغو تحریم ها، کلید نشست دوم کیم و ترامپ

... برای انجام این ماموریت اعلام آمادگی کرده است. کاشناسان معتقدند مهمترین محور این نشست «رویکرد اقتصادی» است کیم به دنبال توسعه اقتصادی کشورش است و لازمه توسعه اقتصادی نیز لغو یا حداقل کاهش تحریم های اقتصادی ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کسب‌وکارهای نوین از اثرات تحریم‌های اقتصادی می‌کاهد/سفره ایرانی اسلامی حفظ شود

شهردار قم گفت: کسب‌وکارهای نوین از ظرفیت‌های بالقوه است که از آن در کشور غفلت شد، اگر به این کسب‌وکارها توجه شود، از بسیاری از تاثیرات تحریم‌های اقتصادی کاسته می‌شود. سید مرتضی سقائیان نژاد در مراسم ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویکرد دولت در بحث تحریم‌ها واقع بینانه است - نمی‌گوییم تحریم هیچ ضربه یا مشکلی برای کشور ایجاد نکرده است

...  به گزارش جماران؛ مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر این که رویکرد دولت در بحث‌ تحریم ها، صادقانه و واقع بینانه است ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نشست - بررسی آثار تحریم بر حق سلامت - برگزار شد

باحضورجمعیازوکلایکانونوکلایدادگستریمرکز،نمایندگانیازوزارتبهداشت،سازمانغذاودارووانجمنهاوسازمانهایمردمنهادحامیبیمارانخاص،نشست«بررسیآثارتحریمبرحقسلامت»بهمیزبانیکانونوکلایدادگستریمرکزبرگزارشد بهگزارشوبدا،درایننشستدرسهپنل،ازمنظرحقوقی،وزارتبهداشتوانجمنهاوسازمانهایمردمنهادحامیبیمارانخاص،تاثیرتحریمهاییکجانبهآمریکابرسلامتمردمایرانموردبحثوبررسیقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بروجردی: سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره تحریم‌های ایران سخیف و بی‌ارزش است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد هدف از وضع تحریم‌های ایران و به دنبال آن بهتر شدن زندگی مردم را سخیف و ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حمایت آمریکا از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

العالم - آمریکا مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه طی پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود، از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت کرد. پامپئو با مطرح کردن ادعاها ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحریم و تهدید تأثیری بر اراده پولادین ملت ایران ندارد

... ملت ایران چشم دیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی را ندارند. وی با بیان این که نظام اسلامی در سایه تحریم چهل ساله آمریکا و سایر کشورهای غربی امروز به کشوری قدرتمند در منطقه و جهان تبدیل شده است، افزود: تحریم ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

- نشست بررسی آثار تحریم بر حق سلامت -

بههمتکمیسیونحقوقبشرکانونوکلایدادگستریبرگزارمیشود؛ نشستبررسیآثارتحریمبرحقسلامت نشستبررسیآثارتحریمبرحقسلامتتوسطکمیسیونحقوقبشرکانونوکلایدادگستری،سهشنبه۱۸دیماهساعت۱۷تا۱۹درمحلکانونوکلا واقعدرمیدانآرژانتینابتدایخیابانزاگرسبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - اطلاع‌نگاشت | فتنه تحریم‌ساز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - اطلاع‌نگاشت | فتنه تحریم‌ساز  ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شکست توطئه تحریم؛ ترامپ در کابوس انزوای سیاسی

العالم ـ گزارش مقامات دولت آمریکا که با خروج این کشور از برجام طی اردبیهشت ماه 1397 چنان تبلیغات گسترده ای را درزمینه بازگشت تحریم های ایران به راه انداخته بودند که گویی با شروع تحریم ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دلیل تحریم شراب و قمار

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، کتاب «يكصد و چهارده نكته درباره نماز» اثری از استاد محسن قرائتی است که به بیان نکات ناب درباره نماز پرداخته که منتخبی از این نکات در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می گردد. ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هشدار کره‌شمالی درباره تشدید تحریم‌های آمریکا

...  کره‌شمالی آمریکا را به دلیل وضع تحریم‌های جدید بر ضد پیونگ‌یانگ تقبیح کرد و هشدار داد نگرش واشینگتن می‌تواند «مسیر خلع سلاح هسته‌ای را ...
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آثار تحریم‌ها بر دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های انگلیس به روایت گاردین

العالم-اروپا همکاری بانک‌های اروپایی با تحریم‌های آمریکا وضعیت دشواری را برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های انگلیس رقم زده است. روزنامه گاردین گزارش داده دانشگاه‌های ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تاکید بر گسترش روابط استراتژیک ایران و هند در حوزه سلامت - تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران نباید خللی در روابط دو کشور در حوزه سلامت ایجاد کند

تاکیدبرگسترشروابطاستراتژیکایرانوهنددرحوزهسلامتتحریمهایظالمانهامریکاعلیهایراننبایدخللیدرروابطدوکشوردرحوزهسلامتایجادکند     وزیربهداشتدرحاشیهاجلاسبینالمللیسلامتمادر،کودکوتغذیهدردهلینو هندوستانباوزیربهداشتهنددیداروگفتگوکرد  ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش نخست وزیر عراق برای معافیت کشورش از تحریم‌های ایران

... نخست‌وزیر عراق گفت که قصد دارد هیاتی‌ را به واشنگتن اعزام کند تا با مسئولان آمریکایی درباره استثنا شدن بغداد از تحریم‌ها علیه ایران گفت‌وگو کند. «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه شب گفت که قصد ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ترامپ: کمتر کشوری تا حالا مثل ایران تحریم شده است

... در کاخ سفید در مراسم جشن یهودی «حنوکا» صحبت می‌کرد، گفت: «ما از توافق وحشتناک با ایران خارج شدیم. این توافقی وحشتناک، وحشتناک بود. هرگز نباید شکل می‌گرفت.» وی افزود: «و سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ضرورت همگرایی بیشتر در شرایط تحریم ناجوانمردانه - هنوز مرز بين نقد و تخريب مشخص نيست

وزیربهداشتدرنشستشورایاداریومعتمدینشهرستانمهدیشهرعنوانکرد ضرورتهمگراییبیشتردرشرایطتحریمناجوانمردانههنوزمرزبيننقدوتخريبمشخصنيست وزیربهداشت،گفتدولتمانندپدریعیالوارباامکاناتمحدوداستوفرزندانبسیاریدارداینپدردردرجهاولبایدبهفکرسیرکردنشکم،درمانبیماری،دارووضروریاتفرزندانشباشدوشایدنتواندبههمهخواستههایفرزندانشجامهعملبپوشاند،لذافرزنداننیزبایددرتحققخواستههایخودتلاشکنند ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استراتژی های وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم ها از زبان سخنگو

استراتژیهایوزارتبهداشتبرایمقابلهباتحریمهااززبانسخنگو سخنگویوزارتبهداشتبااشارهبهاعمالتحریمهایآمریکاعلیهایرانگفت همانطورکهدرکتابهنرتحریمهانوشتهریچاردنفيومطرحشده،آمریکاییها سیاستتحریمدردناکرادرپیشگرفتهاندودارووتجهیزاتپزشکینیزازاولویتهایاصلیآنهابرایاعمالتحریماست ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحریم، جنگ و حمله به منافع یک ملت است

وزیربهداشتدرمراسمرونماییاز۶محصولدانشبنیانحوزهسلامت وزیربهداشتبابیاناینکهمقابلهباتحریم،باسردادنشعار،امکانپذیرنیستگفتدرمواجههباتحریمهاضمنمحکومکردنآن،ازشعاردادنپرهیزودرراستایمقابلهباآنعملکنیمتحریمنوعیجنگوحملهبهمنافعیکملتبهویژهدرحوزههایانسانیازجملهحوزهسلامتاستبهدروغعنوانمیکنندکهدارووتجهیزاتپزشکیتحریمنیست ...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مجوز خرید تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل، تنها در شرایط اضطرار - فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم، می تواند کمبود های شدید را جبران کند

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد مجوزخریدتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخل،تنهادرشرایطاضطرارفعالیتمضاعفتولیدکنندگانداخلیدرشرایطتحریم،میتواندکمبودهایشدیدراجبرانکند مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرددرشرایطتحریمبایدمدیریتاقلامتجهیزاتپزشکیبهخوبیپیگیریشود،چراکهکمبودیانقصاندررابطهباملزوماتپزشکی،سلامتجامعهوجانانسانهارابهمخاطرهمیاندازدبنابراینبهواسطهمصوبهاجازهوارداتقلمکالایتجهیزاتپزشکی،امکانخریدایناقلامازخارجازکشورنیزمیسرمیشود ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرانسه هم عربستان را به دلیل قتل خاشقجی تحریم کرد

وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد که این تحریم ها شامل ممنوعیت ورود 18 عربستانی به فرانسه به دلیل دست داشتن در قتل خاشقجی می شود. به ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خزانه داری آمریکا 9 فرد و شرکت را به بهانه انتقال نفت ایران تحریم کرد

... حماس و حزب الله می رسد. به گزارش جماران؛ وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد و شرکت را به بهانه مشارکت در انتقال نفت ایران به سوریه تحریم کرد. وزارت خزانه داری ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نخست‌وزیر عراق: تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ما مربوط نمی‌شود

... عبدالمهدی در سخنانی که از شبکه‌های تلویزیونی نیز پخش می‌کند، گفت: ما در جایگاه درستی ایستاده‌ایم و جزئی از شبکه تحریم‌ها علیه ایران نیستیم و آمریکا هر کشور یا فردی را می‌خواهد تحریم کند و این به خودش مربوط ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحریم‌ها سبب آسیب به بیماران می‌شود - پزشکان در کنار بیماران هستند

انجمنعلمیرادیولوژیایراندربیانیه‌ایاعلامکرد تحریم‌هاسببآسیببهبیمارانمی‌شودپزشکاندرکناربیمارانهستند انجمنعلمیرادیولوژیایراناعلامکردمسئولانآمریکاییادعامی‌کنندکهتحریم‌هاعلیهمردمایراناعمالنشدهوآسیبیمتوجهمردمنمی‌شود،ایندرحالیاستکهمردمعادیوبیمارانبیشترینصدمهراازاینتحریم‌هامتحملمی‌شوند ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نوری المالکی خواستار معاف عراق از تحریم‌های آمریکا عليه ایران شد

العالم-عراق المالکی روز پنجشنبه در دیدار بیک با وی، گفت که موضع عراق درخصوص تحریم های تحمیل شده به ایران روشن است و درهمین راستا باید از اجرای این تحریم ها معاف شود. وی در خصوص ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فرانس 24: بازار ایران پس از تحریم ها روزهای آرامی را سپری می کند

همزمان با سیر نزولی قیمت‌ها در بازارهای موازی ایران، بازارهای جهانی نیز در برابر تحریم‌های جدید آمریکا علیه اقتصاد ایران با خونسردی ظاهر شده‌اند.  ...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ظریف: تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند

العالم-ايران محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در توئیتر تصریح کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وی نوشت: تمامی تحریم‌های ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران تایید شد

  العالم - عراق توئیتر رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به زبان عربی روز جمعه در خبری به نقل از برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در این وزارتخانه آورده است: آمریکا، عراق را از تحریم ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تلاش وزیر خزانه‌داری آمریکا برای مجاب کردن سوئیفت به تحریم ایران

... «می‌فهمم که سوئیفت، سرویس بانک مرکزی و نهادهای مالی تحریم‌شده ایران را قطع می‌کند. سوئیفت تصمیم درست را می‌گیرد و این کار را برای حفاظت از یکپارچکی نظام مالی بین‌المللی انجام می‌دهد.» سه روز پیش بود ...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ادعای ترامپ در مورد دادن معافیت به برخی کشورها از تحریم ها علیه ایران

ترامپ با این ادعا که ما تحریم های شدیدی علیه ایران و همچنین علیه کره شمالی اعمال کرده ایم، گفت: من به بعضی از کشورها معافیت هایی دادم چرا که نمی خواستم قیمت نفت بخواهد به بیش ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

موفقیت های پیاپی صنایع دارویی کشور به رغم افزایش تحریم ها

سخنگویسازمانغذاوداروخبرداد موفقیتهایپیاپیصنایعداروییکشوربهرغمافزایشتحریمها سخنگویسازمانغذاوداروازارتقایچشمگیرسهممواداولیهوموادموثرهداروییتولیدداخلدرصنعتدارویکشورخبردادوگفتبراساسآخریناطلاعاتوهمچنینآمارهاوبرآوردهایدبيرخانهسنديكايموادموثرهدارويي،عليرغممشكلات،تهدیدهاوتحریمهایاعمالشدهدرماههاوسالهایاخیر،نسبتتولیداتداروييكشوركهمواداولیهوموثرهآن،توليدملياست،افزایشچشمگیرییافتهوبارشدافزونبر۲۴درصد،به۶۷درصدازكلدارويتولیدیكشوررسيدهاست  ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارش گاردین از آمادگی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا

... تجاری پاداش دهد. گاردین افزود: بر اساس برجام، ایران موافقت کرد تا در ازای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای خود از لغو تحریم ‌ها بهره‌مند شود. با این ‌حال دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت از ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رضایت خریداران بزرگ نفتی از معافیت تحریم های ضد ایرانی

کشورهای منطقه آسیا ازجمله ژاپن، کره جنوبی و تایوان امروز سه‌شنبه بعد از قرار گرفتن در لیست معافیت تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران اظهار خشنودی کرده و درصد ادامه واردات نفتی ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بزرگ ترین خریدار نفت ایران از تحریم های آمریکا معاف شد

...  تلویزیون مرکزی چین گزارش کرد که پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران از فهرست تحریم های نفتی ایران از سوی آمریکا حذف شده ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واکنش آمریکا به گاف تحریم سانچی و بانک تات!

العالم - آمریکا هفته نامه نیوزویک با اشاره به گاف وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر قرار گرفتن نام کشتی سانچی و بانک تات در لیست تحریمهای تازه آمریکا نوشت؛ مقامات ایرانی ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

طناب پوسیده تحریم بر گردن سیاست‌های ایالات متحده

العالم- ایران/ سیاسی  روز جمعه ۱۱ آبان دولت ایالات متحده دور دوم تحریم‌های خود را علیه ایران، که پس از اجرای برجام در دولت پیشین لغو شده بود، اعلام کرد، این تحریم ها صنعت نفت و گاز ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

- عملکرد انقلابی و روحیه جهادی - مسئولان، تحریم ها را بی اثر می سازد - تاکید بر حضور دشمن شکن ملت ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان

... از حساسیت بیشتری برخوردار است و مردم بصیر ایران اسلامی با حضور خود می توانند شکست دیگری را در کارنامه آمریکا و همپیمانانش به ثبت برساند. مدیر حوزه علمیه یزد با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

عراق هم از تحریم‌های نفتی ایران معاف شد

آمریکایی‌ها نام ژاپن، کره جنوبی، هند و چین را به عنوان دریافت‌کنندگان این معافیت‌های تحریمی اعلام کرده بود و حالا عراقی‌ها می‌گویند که نام کشور آنها هم در این لیست قید شده؛ ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحریم های جدید روسیه علیه اوکراین

العالم - اروپا روسیه تحریم‌هایی گسترده علیه اوکراین وضع کرده است. دستور این تحریم‌ها را ماه گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه صادر کرده بود. به نوشته خبرگزاری شینهوا، بر ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پامپئو: چند هفته زمان می‌خواهیم تا عاملان قتل خاشقچی را تحریم کنیم

العالم-آمریکا مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که آمریکا به چند هفته زمان نیاز دارد تا به شواهد کافی برای اعمال تحریم در خصوص قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مسکو: از منافع شرکت‌های روسی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران دفاع می‌کنیم

... مجدد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه این کشور حمایت می‌کند. پسکوف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این باره، گفت: «بدون تردید اقدامات لازم برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی نه‌تنها در ایران، بلکه ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ترامپ: تحریم های شدیدی را علیه حزب الله امضا کردم

... تروریسم به کشنده ترین سلاح های دنیا دسترسی پیدا کند، گفت: تحریم های شدیدی را علیه حزب الله لبنان هم امضا کردم. العالم - آمریکا دونالد ترامپ شامگاه پنج ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روحانی: صادرکنندگان امین کشور، سرداران عرصه مقابله با تحریم هستند - بهبود محیط کسب و کار بوده در شرایط جدید اقتصادی باید با قوت دنبال شود - دولت در همه سیاست های ارزی و صادراتی خود به دنبال حراست از چرخه صادرات کشور است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه  عصر یکشنبه هیات وزیران که ریاست آن را برعهده داشت، افزود: صادرکنندگان امین کشور بیش از هر کس دیگری باید به دنبال آن باشند که بازار ارز کشور از ثبات برخوردار ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نخستین پنل تخصصی صادرات اپلیکیشن های موبایل در عصر تحریم برگزار شد

نخستینپنلتخصصیصادراتاپلیکیشنهایموبایلدرعصرتحریمبرگزارشد   نخستینپنلصادراتاپلیکیشنهایموبایلدرعصرتحریمباحضورحمیدرضااحمدیان،مدیرکلنوآوریوسرمایه‌گذاریوزارتفناوریاطلاعاتوارتباطات،سیدسجادمروجی،رییسکارگروهسلامتالکترونیکستادتوسعهفناوریاطلاعات،ارتباطاتوفضایمجازیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،امیرحسیناسدی،دبیرعلمیجشنوارهرسانه‌هایدیجیتال،مهدییوسفزاده،معاونستادتوسعهفناوریاطلاعات،ارتباطاتوفضایمجازیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوامیرسرکندیدبیرپنل،درسالنشمارهسهمرکزهمایشهایرازیبرگزارشد ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیش‌بینی آمریکا از افزایش قیمت نفت به‌دلیل تحریم‌ها علیه ایران

...  به گزارش جماران؛ اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود به‌دلیل ابهامات نسبت به تاثیر بازگشت تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، قیمت مورد پیش‌بینی برای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top