قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

تغذیه

تاکید بر نقش زنان در مدیریت سبک تغذیه خانواده

... ابتکارباتاکیدبرنقشموثرزناندرارتقایسلامتخانواده،تصریحکردزناندرزمینهارتقایسلامتفرزندانوهمسرشان،نقشمحوریدارندواینزنانهستندکهمیتوانندبامدیریتصحیح،سبکزندگیوفرهنگسلامترادرخانوادهارتقابخشند ویافزودامروزه،مصرففستفودها،کنسروهاوغذاهایآمادهرواجزیادیپیداکردهاست،میزاننمکدرایننوعغذاهابسیاربالابودهوفردرابهسمتافزایشفشارخونسوقمیدهدبنابراین،زنانبانقشتاثیرگذاریکهدارند،میتوانندسبکتغذیهخانوادهرانیزمدیریتکنند ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

با آب سرد افطار نکنیم

... سنگین را در افطار قرار می دهند که این کار درستی نیست. شروع و وعده افطار باید از خوراک ها و غذاهای ساده باشد. این متخصص تغذیه گفت: مواد پروتئینی مانند مرغ، ماهی، تخم مرغ و گوشت را به اندازه، نه زیاد در ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تنوع و تعادل در برنامه غذایی بهترین شیوه تغذیه در ماه مبارک رمضان است

مسئولبهبودتغذیهمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهد تنوعوتعادلدربرنامهغذاییبهترینشیوهتغذیهدرماهمبارکرمضاناست     مسئولبهبودتغذیهمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهداظهارکرددرماهمباركرمضاننیزمانندهمیشهپیرویازبرنامهغذاییمتنوعومتعادلشاملچهارگروهاصلیغذایینانوغلات،میوههاوسبزیها،گوشت،حبوبات،تخممرغ،شیرولبنیاتضروریاست ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات مراقبت های تغذیه ای در مراکز خدمات جامع سلامت

مدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتبهمناسبتهفتهسلامتعنوانکرد ارائهخدماتمراقبتهایتغذیهایدرمراکزخدماتجامعسلامت مدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتبهمناسبتهفتهسلامتبااشارهبهشعارهفتهسلامتمبنیبرمراقبتهایاولیهبهداشتیراهیبهسویپوششهمگانیسلامت،گفتدرنظاممراقبتهایبهداشتی،توجهبهاصلاحسبکتغذیهومراقبتهایتغذیهای، یکیازاجزایاصلیاینمراقبتهااست ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش موثر سبک تغذیه ای صحیح بر سلامت روان

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتمطرحشد مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتیکرژیمغذاییمتعادلدرطولزمان،بهافزایشتمرکز،هوشیاری،انرژیبالاوکاهشاسترسکمکمیکند بهگزارشوبدا،دکترزهراعبداللهیدرخصوصنقشتغذیهدرکاهشاسترس،اظهارکردتغذیهسالمنقشحیاتیدرافزایشتواناییبدنبرایمقابلهباباراسترساضافیدارد ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش موثر تغذیه سالم در کاهش مضرات هوای آلوده

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتعنوانکرد مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتدرحالتعادی،سیستمدفاعیبدن،سلولهاراازتمامآسیبهایبیرونیمحافظتمیکنداماعواملمخربمحیطیمثلاشعهماوراءبنفش،الکلوآلودگیهایمحیطباعثمیشوند،بدننتواندمبارزهکند،درنتیجهساختمانوعملسلولهایبدنتوسطمخربهایینظیررادیکالهایآزادتخریبمیشود ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بايدها و نبايدهاي طب ايراني در مورد تغذيه در فصل بهار

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتعنوانكرد بايدهاونبايدهايطبايرانيدرموردتغذيهدرفصلبهار مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتبااشارهبهتلاشحکمایایرانیبرایحفظتندرستیمردموپیشگیریازبروزبیماری،بررعایتتدابیرمرتبطبامزاجهرفصلبرایپیشگیریازبروزبیماری‌هایرایجآنفصلتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات موثر رژیم درمانی برای 60 درصد از بیماران تغذیه ای در مراکز جامع سلامت

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد ارائهخدماتموثررژیمدرمانیبرایدرصدازبیمارانتغذیهایدرمراکزجامعسلامت معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتبیشازدرصدازبیمارانتغذیهایارجاعیازسویپزشکانومراقبینسلامتبهمراکزخدماتجامعسلامتبرنامههایموثررژیمدرمانیراازمشاورانتغذیهدانشگاهعلومپزشکیزاهداندریافتکردهاند   ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توصیه های تغذیه ای سالم در ایام نوروز

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتاعلامکرد مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت،گفتدرميهمانيهاينوروزي،دروعدهنهاروشام،برايجلوگیریازدريافتزيادكالريكهبامصرفغذاهايچربوسرخشدهواردبدنميشود،مردمبایدسعيکنند،نيميازبشقابخودراباسالادوسبزيپرکنند ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

یکی از وظایف سازمان غذا و دارو، ترویج تغذیه سالم است

یکیازوظایفسازمانغذاودارو،ترویجتغذیهسالماست معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروگفتیکیازنیازهایجامعهومردم،غذایسالماستوثابتشدهکهبسیاریازبیماریهایغیرواگیربراثرتغذیهنامناسباستوبیماریهایناشیازغذادردنیا،میزانبالاییدارد ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارواعلامکرد  مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارو،درخصوصروندصدورپروانهثبت،برایفرآوردههایمکملتغذیهایوارداتی،توضیحاتیارائهداد  بهگزارشوبدابهنقلازمهر،مهنازخانوی،بهجزئیاتدستورالعملابلاغیخطاببهمدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،اشارهکردوگفتبراساسابلاغرایکمیتهفنیدرخصوصبررسیپروندهفرآورده‌هایمکملتغذیهایوارداتیدرسامانهصدورپروانهثبت،مدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،ملزمبهرعایتمواردیشدند ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت حضور کارشناسان بالینی تغذیه در بیمارستان ها

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتعنوانکرد ضرورتحضورکارشناسانبالینیتغذیهدربیمارستانها   رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتگفتتوجهبهارائهخدماتمناسبدرزمینهتغذیهباعثکوتاهشدنزمانماندگاریبیماردربیمارستانبهدلیلتسهیلپروسهدرمانوکوتاهشدندوراننقاهتمیشودوبهاینترتیبموجبصرفهاقتصادیچشمگیریدرمیانمدتودرازمدتبرایبیمارستانهاودرنهایتدولتمیشود ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی سلامت مادر، کودک و تغذیه در هند

حضورجمهوریاسلامیایراندراجلاسبینالمللیسلامتمادر،کودکوتغذیهدرهند قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللازسفروزیربهداشتکشورمانبههندبهمنظورشرکتدراجلاسبینالمللیسلامتمادر،کودکوتغذیهدراینکشورخبردادوگفتدرایناجلاس،فعالیتکشورهادرزمینهبهبودخدماتبهداشتمادروکودکوتغذیهوچالشهایپیشرویکشورهایشرکتکنندهدراینزمینه،موردبررسیقرارخواهدگرفت ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه در یمن‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه در یمن‎ تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه در یمن‎ تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه در یمن‎ تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه در یمن‎ تصاویر گرسنگی و سوء تغذیه ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فعالیت مداخله ای گفتار درمانگران بر رفع مشکلات بلع و تغذیه نوزادان نارس، موثر است

مدیرگروهآموزشیگفتاردرمانیدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی فعالیتمداخلهایگفتاردرمانگرانبررفعمشکلاتبلعوتغذیهنوزاداننارس،موثراست مدیرگروهآموزشیگفتاردرمانیدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشیگفتفعالیتمداخلهایآسیبشناسانگفتاروزبانبررویاختلالاتمربوطبهبلعوتغذیهنوزاداننارس،موثراست ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگاه آموزشی بررسی الگوی مصرف غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوارهای ایرانی برگزار شد

کارگاهآموزشیبررسیالگویمصرفغذاییووضعیتتغذیهایخانوارهایایرانیبرگزارشد کارگاهآموزشتخصصیبررسیالگویمصرفغذاییووضعیتتغذیهایخانوارهایایرانیباحضورتماممدیرانگروهبهبودتغذیهجامعهمعاونتهایبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکشوردرمحلستادوزارتبهداشتبرگزارشد ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر سوءتغذیه بلای جان کودکان زلزله زده

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سوءتغذیه بلای جان کودکان زلزله زده تصاویر سوءتغذیه بلای جان کودکان زلزله زده تصاویر سوءتغذیه بلای جان کودکان زلزله زده تصاویر سوءتغذیه بلای جان کودکان زلزله ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

توصیه های تغذیه ای سخنگوی وزارت بهداشت به دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس

توصیههایتغذیهایسخنگویوزارتبهداشتبهدانشآموزاندرآستانهبازگشاییمدارس   دکترحریرچیدرآستانهبازگشاییمدارس،موادغذاییقابلعرضهدربوفهمدرسههارابرشمردواظهارداشتانواعخوراکی‌هایبسته‌بندیشدهبایددارایپروانهساختازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباشندوعلامتاستاندارد،نامونشانیکارخانه،تاریختولیدوانقضایمعتبر،مشخصاتترکیباتتشکیل‌دهندهراداشتهباشندهمچنیناینموادبایدازپوششسالموتمیزوبرچسبغذاییبرخوردارباشند ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم تامین نیروی متخصص تغذیه در بیمارستان ها

مسئول تغذیه برنامه تحول سلامت و تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: لزوم تامین نیروی متخصص تغذیه در بیمارستان ها مسئول تغذیه برنامه ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی جهرم

بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی جهرم    مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از چند مرکز بهداشتی دانشگاه ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر برای 120 هزار کودک در کلینیک های مشاوره شیردهی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد: اجرای دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر برای 120 هزار کودک در کلینیک های مشاوره شیردهی دستورالعمل ترویج تغذیه ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند

مدیرکل اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو: مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند مدیرکل ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حفظ، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر امری حیاتی برای یک جهان پایدارتر است

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در همایش کشوری تغذیه با شیر مادر: حفظ، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر امری حیاتی برای یک جهان پایدارتر است رییس دانشگاه علوم ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

یونیسف از دستاوردهای برنامه های تغذیه در ایران تقدیر کرد

یونیسف از دستاوردهای برنامه های تغذیه در ایران تقدیر کرد در نشست مشورتی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با نمایندگان یونیسف و سازمان جهانی بهداشت، نماینده یونیسف از اقدامات و دستاوردهای ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمايت از ترويج تغذيه با شير مادر در ارتقاء سلامت مادران نقش اساسی دارد

... با بیان اینکه، ترویج تغذیه با شیر مادر یکی از موثرترین سرمایه گذاریها بوده که هر کشوری می تواند برای اطمینان از داشتن  جامعه ای سالم تر و کارآمدتر در این زمینه سرمایه گذاری کند، افزود: مدیریت تغذیه با ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تغذیه نوزاد با شیر مادر موجب تضمین سیستم ایمنی نوزاد در برابر بیماری ها می شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش هفته جهانی تغذیه با شیر مادر: تغذیه نوزاد با شیر مادر موجب تضمین سیستم ایمنی نوزاد در برابر بیماری ها می شود معاون بهداشت ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات آموزشی فراموز تغذیه سالم شهرداری تهران، در حوزه طب سنتی ایرانی

با همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت انجام می‌شود؛ ارائه خدمات آموزشی فراموز تغذیه سالم شهرداری تهران، در حوزه طب سنتی ایرانی  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم درج وجود گلوتن بر بسته بندی مکمل های تغذیه ای

مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: لزوم درج وجود گلوتن بر بسته بندی مکمل های تغذیه ای مدیر ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماران دیابتی از کارشناسان تغذیه، رژیم غذایی مناسب دریافت کنند

در گفت و گو با مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مطرح شد: بیماران دیابتی از کارشناسان تغذیه، رژیم غذایی مناسب دریافت کنند مدیرکل دفتر بهبود تغذیه ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات تن سنجی و مشاوره تغذیه به کارکنان وزارت بهداشت

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در هفته سلامت اقدام کرده است؛ ارائه خدمات تن سنجی و مشاوره تغذیه به کارکنان وزارت بهداشت  ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات رایگان کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در هفته سلامت

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، همزمان با برگزاری هفته سلامت در سال جاری از ارائه خدمات رایگان در این انستیو خبر داد و گفت: کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، همزمان با هفته سلامت و در راستای ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

درمصرف شيرني و آجيل اعتدال را رعايت كنيد - مراقب تغییر رفتارهای تغذیه ای در میهمانی ها و سفرهای نوروز باشید

... فرصتي برای بها دادن، به سنن و رسوم گذشتگان است. طبعا رعایت آیین و رسوم مربوط به این روزها ممکن است بر وعده‌های غذایی، مقدار و نوع غذایی مصرفی اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این متخصص تغذیه افزود: همچنین ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست روسای ادارات تغذیه و خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود

در روزهای ۱۳ و ۱۵ اسفند ماه؛ نشست روسای ادارات تغذیه و خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود نشست روسای ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ریشه اصلی بسیاری از بیماری ها در نوع تغذیه است

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که قسمت اعظمی از جامعه فعال ما را کارکنان وکارمندان تشکیل می دهند، گفت: داشتن تغذیه سالم در بهبود عملکرد جامعه کارکنان، ‌موثر است. به گزارش وبدا، دکتر علیرضا ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اصلاح الگوی غذایی با فرهنگسازی و آموزش میسر می شود - الزام گذراندن دوره آموزشی تغذیه برای کارکنان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح الگوی غذایی در کارکنان در درجه اول، نیازمند فرهنگسازی است، گفت: گذراندن دوره اجباری تغذیه برای کارکنان الزامی است. به گزارش وبدا، دکتر ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عرضه رایگان قرص آهن برای نوجوانان دختر در مدارس - با رعایت تنوع و تعادل تغذیه ای نیازی به مصرف خودسرانه مکمل نیست

ر بیمارستان بستری شود، همه افراد خانواده بیمار باید کنارش باشند و هرچه پرسنل بیمارستان می‌گویند نیازی به حضورشان نیست نمی پذیرند و این را نشانه وفاداری می‌دانند.وی با تاکید بر این که نظام ثبت برای این ...
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارشناسان سلامت روان و تغذیه به شبکه بهداشت کشور افزوده شده اند

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت: کارشناسان سلامت روان و تغذیه به شبکه بهداشت کشور افزوده شده اند رییس ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

در بیماری هایی مانند دیابت و فشار خون بالا که منجر به مرگ می شود، عامل تغذیه دخیل است

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بازدید از مراکز بهداشتی شهر گراش؛ در بیماری هایی مانند دیابت و فشار خون بالا که منجر به مرگ می شود، عامل تغذیه دخیل است  ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

با اجرای طرح تحول سلامت، 1400 کارشناس تغذیه در مراکز بهداشتی مشاوره می دهند

... واگیر و ۵۷.۲ درصد بیماریها، غیرواگیر بود که آمار بیماریهای غیرواگیر در سال ۹۰ به ۷۶.۴ درصد رسیده است که ریشه این بیماری‌ها در تغذیه است، گفت: اولین عامل اصلی از ۱۰ عامل اصلی بروز بیماری‌های غیرواگیر، ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

همایش بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری فردا برگزار می شود - 40 درصد موارد سرطان و 50 درصد بیماری های قلبی عروقی با رعایت تغذیه صحیح قابل پیشگیری هستند

 همایش بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری فردا (شنبه)  توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و با مشارکت دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار می ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرطان اولین عامل مرگ در دهه های آینده خواهد بود - قابل پیشگیری بودن سرطان با بهبود تغذیه

  مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرطان بعد از بيماري هاي قلبي- عروقي به عنوان مهم ترین عامل مرگ و مير در كشورهای دنیا و از جمله کشور ما مطرح است و طی دهه های آینده ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اذعان نماینده سازمان جهانی بهداشت به موفقیت ایران به عنوان تنها کشور در اجرای نشانگر های رنگی تغذیه ای

    سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: نماینده سازمان جهانی بهداشت اذعان کرد که ایران تنها کشوری است که برچسب گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه ای را اجرا کرده و شاید در کشور های دیگر نتوان ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعيت تبلیغات محصولات غذايي تاثیر بسزایی در رفتارسازی تغذیه ‌ای دارد

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بيان اينكه ممنوعيت تبلیغات محصولات غذايي تاثیر بسزایی در رفتارسازی تغذیه‌ای دارد، گفت: اقدامات وزارت بهداشت، براي كنترل چاقی كافي نيست و لذا باید دسترسی ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی تغذیه سالم با شعار چاقی یا سلامت، انتخاب با شماست برگزار می شود

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: امسال هفتمین بسیج ملی تغذیه سالم از 15 تا 30 دی ماه در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با همکاری رسانه ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، معاونت بهداشت ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شعار امسال بسیج ملی تغذیه، - چاقی یا سلامتی، انتخاب با شماست - - اعلام اسامی روزها

15 دی: کنترل وزن با تغذیه سالم و افزایش تحرک بدنی 16دی: آگاه سازی جامعه در پیشگیری و کنترل چاقی با تاکید بر آموزش( bmi ) 17 دی: نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی در دانش آموزان 18 دی: نقش همیاران تغذیه ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع انواع کنسرو، آب معدنی و نان بسته ای بین زلزله زدگان - ارزیابی سوء تغذیه در گروه های خاص

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعلام کرد: توزیع انواع کنسرو، آب معدنی و نان بسته ای بین زلزله زدگان/ ارزیابی سوء تغذیه در گروه های خاص  ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

جذب 1300 کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت - 50 درصد از اهداف سند ملی تغذیه و امنیت غذایی محقق شده است

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از طرح تحول سلامت در سیستم بهداشتی کارشناس تغذیه وجود نداشت، گفت: در حال حاضر 1300 کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت جذب شده است. ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی کلینیک تغذیه ورزشی در فدراسیون پزشکی ورزشی

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی از راه اندازی کلینیک تغذیه ورزشی در محل درمانگاه این فدراسیون خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  پایگاه خبری- تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، تورج ملک محمدی ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

استفاده از بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام - اجرا در ۱۱ استان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح استفاده از بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام ها در ۱۱ استان کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، تورج ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ایران جزو 29 کشور جهان است که سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال را تا 75 درصد کاهش داده است

  مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به مناسبت روز جهاني غذا از گرسنگی 815 میلیون نفر در جهان خبر داد.   به گزارش وبدا، دکتر زهرا عبداللهی گفت: روز جهانی غذا هر ساله در روز 16 اکتبر مطابق با ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

توصیه های تغذیه‌ای به مسافران فصل گرم

هفته نامه سلامت - دکتر آراسب دباغ‌مقدم*: درست است که یکی از لذت‌های سفر، غذا خوردن است، اما همه ما می‌توانیم در تمام طول سال، هرآنچه که دوست داریم را در شهر یا خانه خودمان مصرف کنیم، بنابراین ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تغییر الگوی مصرف مواد غذایی مهمترین مشکل تغذیه ای در ایران - در حال حاضر بیماریهای غیر واگیر مهمترین عامل مرگ و میر کشور است - حدود 60 درصدمردم کشور اضافه وزن و چاقی دارند - وزارت بهداشت با صنایع غذایی همکاری بسیار خوبی دارد - بازرسین بهداشت محیط در

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: مهمترین مشکل تغذیه‌ای ایران، وضعیت تغییر الگوی مصرف مواد غذایی است و شامل تغییر مصرف نمک، قند و چربی است که عامل خطر بیماری ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای برنامه ملی تغذیه در ایران - موفقیت های خوبی در کاهش کمبود وزن کودکان زیر 5 سال و کاهش کمبود روی و ید داشته ایم - تمرکز بر پیشگیری و کنترل سوء تغذیه در ایران تا سال 2025

مدیر کل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: در استراتژی تغذیه ای ایران، پیشگیری و کنترل تولد نوزاد با وزن کم، کاهش مصرف نمک و چربی، بهبود وضعیت تغذیه ای و افزایش مصرف میوه و سبزی حداقل 5 واحد ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور - ضرورت فرهنگ‌سازی در کاهش ضایعات مواد غذایی، بهبود وضعیت نان‌های تولیدی و کالاهای آسیب‌رسان

... محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل بیش‌تر ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیر مادر اولین واکسن کودک و بهترین منبع تغذیه برای اوست - براساس نتایج مطالعات ، تغذیه با شیر مادر در تکامل اعصاب مغز نوزاد و افزایش توان یادگیری او تاثیر مهمی دارد

نماینده یونیسف در ایران با بیان اینکه عدم حمایت مادر از سوی افراد خانواده و جامعه یکی از موانع تغذیه با شیر مادر است، گفت: تغذیه با شیر مادر تنها به عهده مادر نیست بلکه نیازمند حمایت مشاوران زبده، اعضای ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری های تنفسی، دیابت و چاقی ناشی از تغذیه ناسالم در دوران نوزادی است - ترویج تغذیه با شیر مادر نیاز به فرهنگسازی دارد - سلامت بیشتر نوزاد با تغذیه با شیر مادر

معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش روز جهانی شیر مادر: بیماری های تنفسی، دیابت و چاقی ناشی از تغذیه ناسالم در دوران نوزادی است/ ترویج تغذیه با شیر مادر ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش 13 درصدی مرگ و میرهای کودکان زیر یک سال با تغذیه با شیر مادر - تغذیه با شیر مادر در 24 ساعت ابتدایی تولد، 16 درصد مرگ و میرها در نوزادان را کاهش می دهد

دکتر مرندی با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر 13 درصد مرگ های زیر یک سال را کاهش می دهد، تاکید کرد: عدم تغذیه با شیر مادر در 50 یا 60 درصد مرگ و میرهای زیر پنج سال نقش دارد. به گزارش وبدا، دکتر علیرضا ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمپین های اسراییلی در شبکه های اجتماعی عراق از کجا تغذیه می شوند؟

بغداد-ایرنا- 'کلنا اسراییل' یا همه ما اسراییلی هستیم، عنوان هشتکی است که این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، با القای اینکه عراقی ها با اسراییل همدردی می کنند، راه افتاده است و ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دولت یازدهم سالانه 20هزار میلیارد ریال برای رفع سوء تغذیه هزینه کرده است

اراک - ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت یازدهم سالانه 20 هزار میلیارد ریال برای سوء تغذیه هزینه کرده و در حوزه رفاهیات گام های بلندی برداشته است. پایگاه ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکلی برای اسکان و تغذیه زائران ایرانی در حج وجود ندارد

تهران - ایرنا - مدیرکل اسکان و تغذیه زائران سازمان حج و زیارت گفت: برای اسکان و همچنین تغذیه زائران با مشکلی مواجه نیستیم و هماهنگی های لازم برای تامین امکانات انجام شده است.  ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سازمان ملل:بحران تغذیه در سوریه همچنان ادامه دارد

نیویورک-ایرنا-سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد که به رغم پیشرفت های اندکی که در تامین مواد غذایی و کشاورزی در سوریه حاصل شده ؛ امنیت تغذیه در این کشور همچنان در سطحی به شدت ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تامین و توزیع پانسمان های تخصصی و ویژه بیماران ای بی از یکسال پیش تا کنون - شناسایی550 بیمار ای بی در کشور از حدود 800 بیمار - ویزیت متخصصان گروه های مختلف پزشکی و انجام مشاوره های تغذیه، کاردرمانی و فیزیوتراپی به این گروه ها ارائه می شود

... 800 بیمار/ ویزیت متخصصان گروه های مختلف پزشکی و انجام مشاوره های تغذیه، کاردرمانی و فیزیوتراپی به این گروه ها ارائه می شود معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از 80 هزار کودک مسلمان میانماری دچار سوء تغذیه هستند

کوالالامپور - ایرنا - برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بیش از 80 هزار کودک مسلمان میانماری نیازمند درمان سوء تغذیه در بخش هایی از غرب میانمار هستند، جایی که مسلمانان این کشور هدف حملات بوداییان ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شمارش معکوس تا کنکور؛ حفظ آرامش و تغذیه مناسب یک گام تا موفقیت

... دیگری نیز برای دریافت نتیجه مطلوب از آزمون کنکور مورد نیاز است که این ابزارها می تواند شامل حفظ آرامش و خونسردی و البته تغذیه مناسب در روزهای قبل از امتحان باشد. کارشناسان معتقدند که صرف ورق زدن کتاب‌ها ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیر کل فائو:امسال شمار گرسنگان جهان افزایش پیدا خواهد کرد - 20 میلیون نفر دچار سوء تغذیه و بحران گرسنگی

... امسال شمار گرسنگان جهان افزایش پیدا خواهد کرد. در جنوب سودان قحطی شده است و هزاران نفر از گرسنگی جان خود را از دست داده اند. در نیجریه و سومالی و ... نیز 20 میلیون نفر دچار سوء تغذیه و بحران گرسنگی شده ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش 50 درصدی کوتاه قدی در کودکان زیر پنج سال - در دو دهه اخیر، سوءتغذیه 70 درصد کاهش داشته است - ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها - به کارگیری کارشناسان سلامت تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت با اجرای طرح تحول سلامت

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: در دو دهه اخیر، کوتاه قدی در کودکان زیر پنج سال بیش از 50 درصد کاهش یافته و همچنین سوءتغذیه در کشور کاهش 70 درصدی داشته است.دکتر زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

محور نقض حقوق بشر، آمریکای جنایتکار است - جریان های تکفیری توسط این کشور تغذیه می شوند

... توسط این کشور تغذیه می ‌شوند به همین علت آمریکایی ‌ها عامل اصلی نقض حقوق بشر هستند. هفته دوم تیرماه (ششم تا دوازدهم) به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی معروف شده است. وی با اشاره به شهادت 17 هزار تن توسط ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تغذيه ی صحيح به هنگام سحر و افطار

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان، به مناسبت ماه مبارك رمضان اصول تغذيه صحيح در هنگام سحر و افطار را تشریح کرد. به گزارش وبدا ، دکتر محمد کاظم زاده با بيان اينكه روزه داران همانند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

6200 واحد بهداشتی در حال ساخت است - افزوده شدن 4500 پزشک خانواده به حوزه بهداشت - بکارگیری دو هزار کارشناس سلامت روان و تغذیه و 15 هزار کارشناس مراقبت سلامت، برای اولین بار در سیستم بهداشت کشور

... بهداشت کشور، دو هزار کارشناس تغذیه و سلامت روان و 15 هزار کارشناس مراقب سلامت بکار گرفته شدند. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به سکونت 75 درصد از جمعیت ایران در مناطق شهری، یادآور شد: شبکه بهداشت در ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه جامعه برگزار می شود

به مدت سه روز؛ کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه جامعه برگزار می شود کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه جامعه با حضور مدیر گروه های تغذیه ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از هجمه تبلیغات دمنوش های لاغری خبر داد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از هجمه تبلیغات دمنوش های لاغری خبر داد مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

جذب 15 هزار کارشناس مراقب سلامت و 2 هزار کارشناس تغذیه و روان در سیستم بهداشتی - افزوده شدن 2هزار و ۴۰۰ خودرو به ناوگان بهداشت - مردم ایران کارت سلامت دریافت می کنند

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد: جذب 15 هزار کارشناس مراقب سلامت و 2 هزار کارشناس تغذیه و روان در سیستم بهداشتی / افزوده شدن 2هزار و ۴۰۰ خودرو به ناوگان ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از چهار هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی اجرا شد

... ، علاوه برشبکه تغذیه و توزیع گاز، 811 کیلومتر خطوط انتقال اجرا شده است. وی بیان کرد: از مجموع شبکه اجرا شده 2هزار و 280 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و هزار و 817 کیلومتر شبکه روستایی است. مدیر عامل ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استقراراتوبوس‌های تغذیه‌ای در میادین پایتخت

استقراراتوبوس‌های تغذیه‌ای در میادین پایتخت   در راستای برگزاری بسیج ملی تغذیه سالم از 29 آذر تا 15 دی ماه، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت ...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی تغذیه سالم در سراسر کشور اجرا می شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح ملی بسیج تغذیه سالم را در سراسر کشور اجرا می کند. به گزارش وبدا به نقل از ایرنا امروز  کمپین « 1،2،3 غذای سالم » با عنوان بسیج ملی تغذیه سالم به منظور فرهنگسازی ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ریشه بسیاری از بیماری های غیرواگیر رفتار تغذیه ای ناسالم است

  معاون بهداشت در همایش تغذیه سالم در انستیتو تغذیه ایران گفت: ریشه بسیاری از بیماری های غیرواگیر رفتار نامناسب تغذیه ای افراد است به گزارش وبدا ، دکتر علی اکبر سیاری افزود: 76 درصد مرگ و میرها ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

5 عامل خطر از 7 عوامل خطر بیماری های غیرواگیر، تغذیه ای است

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: از 7ریسک فاکتور بیماری های غیرواگیر 5 ریسک فاکتور مربوط به تغذیه است. به گزارش وبدا، دکتر زهرا عبداللهی در نشست معاونان بهداشت گفت: مصرف زیاد نمک، قند، چربی ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

1.2 میلیارد از مردم جهان دارای اضافه وزن یا چاقی هستند - افزایش سواد تغذیه ای مهمترین عامل در پیشگی

وزیر بهداشت با بیان این که توسعه پایدار سلامت به شدت با غذا و امنیت تغذیه مرتبط است، گفت: موضوع " گرسنگی " از نگرانیهای کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین است و این نگرانیها در کشورهای با درآمد ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

سبد غذایی بین 200 کودک دچار سوء تغذیه در دیشموک کهگیلویه توزیع شد

... مرغ، عدس، لوبیا و دیگر مواد پروتئینی اعلام کرد. ایزدی عنوان کرد: تنها 10 درصد این کودکان زیر پوشش کمیته امداد هستند. وی اظهار کرد: کودکان سوء تغذیه بعد از شناسایی از سوی شبکه بهداشت و تشکیل پرونده به کمیته ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیماری های غیر واگیر، خدمات سلامت روان و تغذیه در نظام خدمات نوین سلامت در نظر گرفته شده است

قائم مقام معاون وزیر بهداشت در حاشیه در نمایشگاه مطبوعات: بیماری های غیر واگیر، خدمات سلامت روان و تغذیه در نظام خدمات نوین سلامت در نظر گرفته شده است ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

1،5میلیون کودک یمنی دچار سوء تغذیه هستند

... تغذیه حاد رو به رو ساخته؛ این وضع، درمان فوری برای جلوگیری از مرگ و میر کودکان را می طلبد. بتینا لوشر، سخنگوی برنامه جهانی غذا در کنفرانسی خبری اوضاع یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت: وقتی می بینید مادران ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارتقای شاخص های سلامت کودکان و نوزادان - راه اندازی 700 تخت NICU در کشوررشد 7 درصدی تغذیه با شیر ما

وزیر بهداشت خبر داد: ارتقای شاخص های سلامت کودکان و نوزادان/ راه اندازی 700 تخت NICU در کشوررشد 7 درصدی تغذیه با شیر مادر/ گروه متخصصین اطفال در سه سال ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

یونیسف: 30 درصد کودکان یمن از سوء تغذیه رنج می برند

به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری 'المسیره'، وی افزود: موارد سوء تغذیه کودکان یمن در ماههای اخیر به دلیل تدوام حملات نظامی عربستان به 30 درصد ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش 75 درصدی سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال طی دو دهۀ گذشته - - آب و هوا در حال تغییر است و غذا و کشا

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش 75 درصدی سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال طی دو دهۀ گذشته خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر زهرا عبداللهی به مناسبت روز جهانی غذا گفت: ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

یونیسف: 83 درصد کودکان خرد سال از تغذیه مناسب برخوردار نیستند

یونیسف روز جمعه با انتشار نتایج تحقیقات تازه خود افزود: به رغم کاهش محسوس سوء تغذیه مزمن درکودکان در دهه گذشته، هنوز 156 میلیون کودک زیر پنج ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نباید در کربلا متوقف شویم - هیئت ها به دنبال تغذیه فکری مردم باشند

...  وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این نکته که هیئت ها همانگونه که از ماه ها قبل به فکر خوراک مردم هستند، به فکر تغذیه فکری و تشکیل اتاق فکر نیز باشند، افزود: این موضوع نیاز به حضور روحانیونی دارد ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پایگاه های تغذیه سالم در مدارس زنجان شناسنامه دار می شوند

ایرج مقدمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساماندهی پایگاه های تغذیه سالم در مدارس استان زنجان از سال تحصیلی 94 - 95 آغاز ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یونیسف: یک و نیم میلیون کودک نیجریه ای در معرض سوء تغذیه هستند

... دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. به گفته این نهاد، هر چه سریع تر باید دسترسی هایی به شمال نیجریه برای رساندن کمک های بشر دوستانه ایجاد شود. در گزارش یونیسف همچنین آمده است که تاکنون 2٫6 میلیون ...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

100خط شبانه روزی مشاوره تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای بزرگ دایر می شود

رئیس اداره سلامت کودکان: 100خط شبانه روزی مشاوره تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای بزرگ دایر می شود رئیس اداره سلامت کودکان ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

فتنه از خون نظام تغذیه می‌کند و خطرناک‌تر شده - رتبه پاسپورت ایرانی و عزت انقلابی‌ را با هم تنزل د

سردار قاسمی در دانشگاه تهران:فتنه از خون نظام تغذیه می‌کند و خطرناک‌تر شده / رتبه پاسپورت ایرانی و عزت انقلابی‌ را با هم تنزل دادند به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سردار سعید قاسمی از فرماندهان ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تغذیه نوزادان با شیر مادر میزان مرگ و میر آنها را به شدت کم می‌کند

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: تغذیه نوزادان با شیر مادر میزان مرگ و میر آنها را به شدت کم می‌کند دکتر مرندی گفت: باید هر چه بیشتر ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرهنگ تغذیه با شیر مادر در کشور متداول شده است - طرح تحول سلامت امكانات مناسبی برای زايمان طبیعی فر

معاون بهداشت وزارت بهداشت: فرهنگ تغذیه با شیر مادر در کشور متداول شده است/ طرح تحول سلامت امكانات مناسبی برای زايمان طبیعی فراهم کرده است  ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

63 درصد نوزادان در قم فقط با شیر مادر تغذیه می کنند

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت قم گفت: 63 درصد نوزادان این استان در 6 ماه نخست تولد فقط با شیر مادر تغذیه می کنند و غذای کمکی دریافت نمی کنند که این آمار در کشور 53 درصد است. ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تغذيه با شير مادر كليد توسعه پايدار است - تبليغات شير خشک بسيار زياد است - 60 درصد كودكان تا 6 ماه

... دارد. به گزارش وبدا، دکتر محمداسماعیل مطلق مدير كل دفتر سلامت جمعيت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت در همايش هفته جهانی تغذیه با شير مادر با تاکید بر اهمیت توجه سياستگذاران كشورهاى مختلف به تغذیه با شیر مادر ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری سمینار تغذیه اسلامی در ژاپن + عکس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه» روز چهارشنبه سمیناری درباره احکام تغذیه اسلامی و زندگی مسلمانان در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار شد. در این سمینار که با حضور جمعی از مردم و رسانه‌های ژاپنی ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هاشمی رفسنجانی: مردم نباید دغدغه‌ای در زمینه درمان، تغذیه، مسکن، تحصیل و شغل داشته باشند

... انسان از بدو تولد تا لحظه‌ی مرگ، نباید هیچ‌گونه دغدغه‌ای در زمینه درمان، تغذیه، مسکن، تحصیل و شغل داشته باشد، اظهار داشت: اگر تأمین اجتماعی شامل همه‌ی افراد جامعه شود و دیگر فردی نگران تأمین نیازهای اولیه ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شیر مادر تا 6 ماه تمام نیازهای تغذیه ای نوزاد را فراهم می کند

به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر عنوان شد: شیر مادر تا 6 ماه تمام نیازهای تغذیه ای نوزاد را فراهم می کند مدیرکل دفتر ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

متخصص تغذیه: استفاده از آب دستگاه تصفیه، توصیه نمی شود

... مواد قندی است که باعث چاقی و اضافه وزن می شود. این متخصص تغذیه با بیان اینکه مردم ایران، کم آب می نوشند، گفت: مردم در تابستان باید آشامیدن آب را بیشتر کنند و ذائقه خود را با آب آشتی دهند. ** توصیه هایی ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تغذیه فکری و الگوسازی مؤثرترین حرکت برای توانمند‌سازی جوانان است

... روحی و معنوی، مطالعۀ هدفمند، استفاده از وقت و عدم هدر دادن آن، تغذیه مناسب، خواب کافی و مناسب، ورزش برای دوری از خمودگی و کسالت، همگی از مؤلفه‌های مورد نیاز جوانان برای رسیدن یک جوان به ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هشدار یونیسف در مورد بحران سوء تغذیه کودکان نیجریه

: 706241 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه سازمان جهانی یونیسف در مورد بحران سوء تغذیه کودکان نیجریه ای در مناطق تحت اشغال گروه تروریستی "بوکوحرام" هشدار داد و اعلام کرد: حدود ۲۵۰ ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top