تولد

تصاویر هشتاد و پنجمین سالگرد تولد استاد نصیریان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هشتاد و پنجمین سالگرد تولد استاد نصیریان تصاویر هشتاد و پنجمین سالگرد تولد استاد نصیریان تصاویر هشتاد و پنجمین سالگرد تولد استاد نصیریان تصاویر هشتاد و پنجمین ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 46
دسته بندی: عکس

ماجرای تولد نوزاد نیم کیلویی در قم

... و پنجم بارداری پس از شروع دردهای زایمان به بیمارستان ایزدی قم مراجعه کرده و فرزند او با وزن 500 گرم به دنیا آمد. به همت تیم پزشکی و پرستاری این بیمارستان به سرعت در بدو تولد اقدامات احیا و مراقبت‌های ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر تولدی با حضور کودکان مبتلا به سرطان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تولدی با حضور کودکان مبتلا به سرطان تصاویر تولدی با حضور کودکان مبتلا به سرطان تصاویر تولدی با حضور کودکان مبتلا به سرطان تصاویر تولدی با حضور کودکان مبتلا ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 48
دسته بندی: عکس

ثبت 267 مورد دوقلو زایی درقم/ تولد 19 هزار و 274 نوزاد تا پایان آذرماه سالجاری

... 17مورد سه قلو و 2 مورد چهار قلو در استان قم ثبت شد. وی با اشاره به این که از ابتدای سال 96 تا پایان آذرماه، 19 هزار و 274 نوزاد در قم متولد شد گفت: از این تعداد تولد 9 هزار و 353 مورد نوزاد دختر و 9 هزار ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید: 39511
منبع: ادارات
دسته بندی: قیمت ها

فراخوان مشمولان متولد سال ۱۳۷۷ به خدمت وظیفه عمومی

به گزارش دولت بهار به نقل از مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا با صدور اطلاعیه ای ضمن فراخوان کلیه مشمولان متولد سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۷اعلام کرد: مشمولانی که به سن مشمولیت رسیده اند می بایست جهت تعیین تکلیف وضعیت ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 118
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

بخشش قاتل شهید - جوان دلاور - در روز تولد شهید - انجام اقدامات فرهنگی از سوی قاتل تنها شرط بخشش - خاطرات والدین این شهید از فرمانده ناجا

... را به قصاص محکوم کرد که رای مزبور در دیوان عالی کشور تائید شد و در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز شده بود، 11 آذر امسال و همزمان با روز تولد این شهید ناجا، پدر و مادرش با حضور در شعبه اجرای ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تولد مسعود کیمیایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر تولد مسعود کیمیایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تحفه سبز اخت الرضا فاطمه معصومه (س) برا ی مهمانان جشن تولدبرادرش ، غریب الغربا علی ابن موسی الرضا ، در زندان قم

... تولد این بیت کریم با مشارکت این خیل عظیم تفسیر دیگری دارد .زندانیان این دیار به پاس تکریم کریمه اهل البیت  که واسطه فیض بین سبب الاسباب و نیازمندیهای خویشند ، خود مجلس گردانی میکنند . آری زندانیان می ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر تولد جوجه لاک پشت های پوزه عقابی در کیش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تولد جوجه لاک پشت های پوزه عقابی در کیش تصاویر تولد جوجه لاک پشت های پوزه عقابی در کیش تصاویر تولد جوجه لاک پشت های پوزه عقابی در کیش تصاویر تولد جوجه لاک ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

مشارکت علما و سران طوایف شهرستان خاش در پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی

مشارکتعلماوسرانطوایفشهرستانخاشدرپیشگیریازتولدنوزادمبتلابهتالاسمی معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدانبابیاناینکهعلماوطوایفشهرستانخاشدراقدامیمشترکبهکمپیننهبهتولدنوزادتالاسمیپیوستند،گفتسالانهمیلیاردتومانبرایارائهخدماتدرمانیبهبیمارانتالاسمیسیستانوبلوچستانهزینهمیشود ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماماها، حامی اصلی سلامت خانواده در دوران های مختلف زندگی از تولد تا سالمندی

وزیربهداشتدرپیامیبهمناسبتروزجهانیماماییعنوانکرد؛ ماماها،حامیاصلیسلامتخانوادهدردورانهایمختلفزندگیازتولدتاسالمندی   دکترسعیدنمکیدرپیامیبهمناسبتروزجهانیمامایی،ضمنگرامیداشتاینروزتاکیدکردماماهایتوانمندوماهر،فاصلهمیانمرگوزندگیصدهاهزارمادرونوزاددرسراسردنیاهستند ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تولدی دوباره

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

نجات جان مادر باردار پرخطر و تولد فرزند سالم 2کیلویی

نجاتجانمادرباردارپرخطروتولدفرزندسالمکیلویی رییسبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدانازنجاتجانمادرباردارپرخطروتولدسالمنوزادویخبرداد بهگزارشوبدا،دکترمحمدکاظممومنی،رییسبیمارستانعلیابنابیطالبعگفتازحدودسالقبل،یکخانمسالهبهدلیلنارساییکلیهوداشتنفشارخونبالاتحتمراقبتودرمانهایویژهدراینبیمارستانقرارگرفتکهاینفرددرپیازدستدادنفرزنددبستانیخودمجدداقدامبهبارداریکرد ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واکنش امام جمعه تکاب به جشن تولد یکی از مسئولین در سعد آباد

... امام جمعه تکاب به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با شکست آمریکا در تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، در دهه هفتاد آمریکایی‌ها به ایران تهاجم فرهنگی کردند، اما متولدین ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تزریق واکسن فلج اطفال برای کودکان متولد شده از سال ۹۵ به بعد

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتاعلامکرد تزریقواکسنفلجاطفالبرایکودکانمتولدشدهازسال۹۵بهبعد رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتبرایکودکانیکهمتولدمردادماهسال۹۵بهبعدهستندوواکسنتزریقیفلجاطفالرانتوانستنددریافتکنند،شرایطیرافراهمکردیمتاتایکنوبتیکهواکسنتزریقیفلجاطفالرادریافتنکردند،بتواننددریافتکنند  ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر جشن تولد شهید محمد حسین حدادیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر جشن تولد شهید محمد حسین حدادیان تصاویر جشن تولد شهید محمد حسین حدادیان تصاویر جشن تولد شهید محمد حسین حدادیان تصاویر جشن تولد شهید محمد حسین حدادیان تصاویر ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

جشن تولد فرزند استوکس در تمرین تراکتورسازی+ تصاویر

تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی امروز در شرایطی برگزار شد که در حاشیه آن به مناسبت تولد فرزند آنتونی استوکس جشن تولدی برپا شد.  ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت دی ماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم رونمایی از مستند - متولد آذر -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر آیین رونمایی مستند پرتره - متولد آذر -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آیین رونمایی مستند پرتره «متولد آذر» تصاویر آیین رونمایی مستند پرتره «متولد آذر» تصاویر آیین رونمایی مستند پرتره «متولد آذر» تصاویر آیین رونمایی مستند پرتره ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

مرگ مادران باردار از 25 در هر صد هزار تولد زنده به 19 در هر صد هزار تولد زنده کاهش یافته است

وزیربهداشتدردومیننشستهمکاریهایبینبخشیبرایتامینسلامتمادر،نوزادوکودکدرهندوستان مرگمادرانباردارازدرهرصدهزارتولدزندهبهدرهرصدهزارتولدزندهکاهشیافتهاست وزیربهداشتگفتدردودههگذشتهسلامتمادران،نوزادان،کودکانوتغذیهدرقالبشبکهبهداشتیودرمانیکشور،بهبودیافتهاستوایرانتجربیاتموفقیدراینزمینههاداشتهکهآمادگیانتقالتجربیاتخودبهسایرکشورهارادارد ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نوزاد عجول با کمک اورژانس هوایی دزفول متولد شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر جشن تولد 84 سالگی جمشید مشایخی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

نخستین نوزاد سالم با استفاده از روش پیشرفته لقاح خارجی (IVF) در استان سیستان و بلوچستان متولد شد

نخستیننوزادسالمبااستفادهازروشپیشرفتهلقاحخارجیدراستانسیستانوبلوچستانمتولدشد بههمتمتخصصانمرکزدرمانناباروریمولودبراینخستینباردرزاهدان،خانوادهایبااستفادهازروشپیشرفتهدرمانناباروریموسومبهلقاحدرخارجازبدنصاحبفرزندسالمیشدند  ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد مرداد ماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

كشف یک محموله قاچاق لوازم جشن تولد

... يك مركز دپوي لوازم قاچاق جشن تولد را براي شان نمايان ساخت. فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي اظهار داشت: تيم هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي سبزوار پس از تكميل تحقيقات نامحسوس خود وارد عمل ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انجام رایگان آزمایشات پیش از تولد برای بیماران خاص تحت پوشش بیمه سلامت

انجام رایگان آزمایشات پیش از تولد برای بیماران خاص تحت پوشش بیمه سلامت      مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: آزمایش‌های پیش از تولد نوزاد برای دارندگان بیمه سلامت ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

در ایران، در هر یک دقیقه، ۳ تولد اتفاق می افتد

دکتر شهلا خسروی، گفت: ۷۵ درصد زایمان های طبیعی توسط ماماها انجام می شود. به گزارش وبدا، دکتر شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما، با بیان این که هدف از برگزاری ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سازمان انتقال خون از متولدین 73 به بعد دعوت به اهدای خون کرد

سازمان انتقال خون از متولدین 73 به بعد دعوت به اهدای خون کرد مدیرعامل سازمان انتقال خون از جوانان متولد سال 1373 به بعد برای اهدای خون و مشارکت در سلامت خون دعوت کرد.   ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر جشن تولد فرشته های فروردینی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم جشن تولد ۶۱ سالگی شهید - ابراهیم هادی -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مراسم جشن تولد ۶۱ سالگی شهید «ابراهیم هادی» عصر پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور خانواده شهدا, جانبازان, ایثارگران و جمع کثیری از مردم در کنار مزار یادبودش واقع در قطعه ۲۶ گلزار ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولد 82 نوزاد در بیمارستان ها و زایشگاه های لارستان در ایام نوروز - انجام ١٠٧ مورد عمل جراحی در طرح سلامت نوروزی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لارستان اعلام کرد: تولد 82 نوزاد در بیمارستان ها و زایشگاه های لارستان در ایام نوروز/ انجام ١٠٧ مورد عمل جراحی در طرح سلامت نوروزی  ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

یوم‌الله 12 فروردین تولد حکومت مردم‌سالاری دینی در جهان - آمادگی نیرو‌های مسلح در دفاع از دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی

... و پرسنل جان برکف نیروی انتظامی، آمادگی خود را در دفاع از دستاورد‌های این نظام مقدس و علوی، اعلام می‌کنند. این بیانیه بدین شرح است: امسال یوم الله 12 فروردین، روز رویش آیه‌های سبز انقلاب اسلامی و تولد ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر جشن تولد مسعود رایگان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولد ۲ هزار و ۶۲ نوزاد در بیمارستان امام رضا(ع)

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم از تولد ۲ هزار و ۶۲ نوزاد در بیمارستان امام رضا خبر داد. به گزارش فجر۲۴، داوود علیمحمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه فاز نهایی بیمارستان تأمین ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تولد 2 هزار و 62 نوزاد در بيمارستان امام رضا(ع)

مدير درمان تأمين اجتماعي استان قم از تولد 2 هزار و 62 نوزاد در بيمارستان امام رضا خبر داد. به گزارش قم پرس ،داوود علیمحمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه فاز نهایی بیمارستان تأمین ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر تولد یدالله کابلی خوانساری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تولد یدالله کابلی خوانساری تصاویر تولد یدالله کابلی خوانساری تصاویر تولد یدالله کابلی خوانساری تصاویر تولد یدالله کابلی خوانساری تصاویر تولد یدالله کابلی ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر جشن تولد و بزرگداشت یدالله کابلی خوانساری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر جشن تولد کیومرث پوراحمد در موزه هنرهای دینی امام علی(ع)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

در بیمارستان جایگزین شهدای سرپل ذهاب، تمام اعمال جراحی انجام می شود - روز گذشته اولین نوزاد در این بیمارستان متولد شد

... نیز در آن انجام شده است. دکتر مازیار طهماسبی در گفتگو با خبرنگار وبدا، اظهار داشت: روز گذشته در بیمارستان جایگزین شهدای سرپل ذهاب یک زایمان طبیعی انجام شد و اولین نوزاد در این بیمارستان متولد شد. وی با ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اولین کانکس در ثلاث باباجانی، برای تسهیلات زایمانی در نظر گرفته شد - از زمان وقوع زلزله تا امروز ۵ تولد در این شهرستان ثبت شده است

... ثلاث باباجانی اختصاص یافت را برای تسهیلات زایمانی مادران باردار در نظر گرفتیم و صبح اولین روز پس از زلزله، شاهد اولین تولد در این شهرستان در کانکس بودیم. وی اظهار داشت: در شهرستان ثلاث باباجانی ۵۲۴ مادر ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عزم جزم دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز برای لبخند دوباره زلزله زدگان غرب کشور - از شیرینی تولد نوزاد تا خدمت به وقت نیمه شب

... دکتر فرح بخش، به اعزام مادر یک مادر باردار، شب گذشته از یکی از روستاهای منطقه و تولد موفقیت آمیز نوزاد او با کمک تیم اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان یکی از شیرینی های کار در این روزها یاد ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تولد نوزاد عراقی در شب اربعین حسینی به دست تیم پزشکان شیرازی

... کار زایمان با حضور تیم پزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کمترین امکانات مامایی موجود، انجام گرفت، اما نوزاد دختر پس از تولد، شرایط مساعدی نداشت. دکتر قهرمانی ادامه داد: نوزاد که به دلیل ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تولد در کشور ثبت شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تولد در کشور ثبت شد و این نوزادان باید 74 تا 75 سال زندگی با کیفیت و مولد داشته باشند و یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت، ارتقای ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تولد تلخ - انور صادق - در کمپ آوارگان (+ فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر جشن تولد فرزندان شهدای مدافع حرم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مراسم اولین جشن تولد فرزندان شهدای مدافع حرم عصر یکشنبه بیست و ششم شهریور با حضور سردار نقدی، صفار هرندی و جمعی از خانواده‌‌های این شهدای عزیز در حوزه هنری برگزار شد. فرمانده ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم جشن تولد فرهاد آئیش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

شرکت محسن رضایی در جشن تولد ۵۰ فرزند شهید مدافع حرم

جشن تولد ۵۰ فرزند شهید مدافع حرم با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، جشن تولد و آیین قدردانی از ۵۰ فرزند شهدای مدافع حرم در موسسه ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر مراسم جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد مرداد ماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر جشن تولد علی کوچولو مبتلا به بیماری نادر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مادر یک هفته‌ای است که ذوق آمدن 16 مرداد و جشن تولد علی را دارد. علی بر عکس پیش‌بینی پزشکان هنوز زنده است و نفس می‌کشد، علی یا همان بنیامین 16 مرداد سه ساله می‌شود، پسرک قرار ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

کاهش 13 درصدی مرگ و میرهای کودکان زیر یک سال با تغذیه با شیر مادر - تغذیه با شیر مادر در 24 ساعت ابتدایی تولد، 16 درصد مرگ و میرها در نوزادان را کاهش می دهد

... ناکافی با شیر مادر است. رییس کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر، گفت: اگر نوزادان در 24 ساعت اول تولد، با شیر مادر تغذیه شوند، 16 درصد مرگ و میرها کاهش پیدا می کند و چنانچه در ساعت اول تولد با شیر مادر ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تولد بیش از یک هزار لاک پشت پوزه عقابی در کیش

کیش – ایرنا- رئیس اداره محیط زیست کیش گفت : یک هزار و 44 لاک پشت پوزه عقابی در سایت حفاظت شده ساحلی جزیره کیش در پایان این دوره از زاد آوری متولد شدند . مریم محمدی روز ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یک جریان جدید سیاسی در عراق متولد شد - عمار حکیم: عراق پل ارتباط است نه جنگ

بغداد-ایرنا- عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی، بزرگترین جریان سیاسی عراق ، دوشنبه شب در سخنانی خطاب به مردم عراق از تشکیل یک جریان سیاسی جدید خبر داد، از جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیام معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به مناسبت تولد سه سالگی یک نشریه

... تولد سه سالگی «قلک» آن هم با رعایت آداب حرفه‌ای و بدور از کاستی‌ها و کم‌فروشی‌های رایج، تحسین‌برانگیز و قابل تقدیر است. خاصه آنکه برگ‌های این قلک دوست‌داشتنی برای کودکانی ورق می‌خورد که آینده این سرزمین ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران متولد می شود

قزوین-ایرنا-رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سالانه بین 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران متولد می شود،گفت: برای پیشگیری از تولد این دسته نوزادان، اجرای طرح غربالگری ژنتیک در کشورمان ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتتاح مركز اورژانس اجتماعي تفت - رييس سازمان بهزيستي: سالانه از تولد 25 هزار كودك معلول در دولت يازدهم پيشگيري شد

... سازمان بهزیستی کشور در این آیین گفت: سالانه در دولت یازدهم از تولد 25 هزار کودک معلول پیشگیری شده است. انوشیروان محسنی پندبی افزود: در دولت تدبیر و امید تلاس های زیادی در زمینه پیشگیری از اسیب های اجتماعی ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس سازمان بهزیستی: سالانه از تولد 25 هزار کودک معلول در دولت یازدهم پیشگیری شد

یزد - ایرنا - معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه در دولت یازدهم از تولد 25 هزار کودک معلول پیشگیری شده است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس انوشیروان محسنی ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر مراسم جشن تولد و رونمایی از مجموعه شخصی زنده یاد داود رشیدی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

بزرگداشت هشتاد و چهارمین سالروز تولد زنده یاد داود رشیدی

ایرنا - تهران - نمایشگاه ویژه ای در سالن انتظار مجموعه تئاتر شهر تهران، به مناسبت هشتاد و چهارمین سالروز تولد زنده یاد داود رشیدی بازیگر صاحب نام سینما و تئاتر،عصر یکشنبه و با حضور ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مرگ مادران به 18.5 در ١٠٠ هزار تولد زنده کاهش یافته است - بیش از 9 میلیون میانسال تحت پوشش برنامه مراقبت از میانسالان قرار گرفته اند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس آخرین آمار رسمیِ تولدها، زایمان ها ، مرگ و میرها و پوشش خدمات گروه های مختلف سنی را اعلام کرد. به گزارش وبدا، دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: مرگ و میر مادران بر اساس ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچ صاحب بنگاهی بدهکار متولد نشده است- حسین سلاح ورزی **

تهران- ایرنا- تکلیف بنگاه های بدهکار به نظام بانکی که قادر نیستند بدهی خود را تسویه کنند چیست؟ طرح مسأله بسیار ساده است. بنگاه های زیادی وجود دارند که در سال های گذشته ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تولد سالانه حدود30 هزار کودک معلول مادرزاد در کشور

ساری – ایرنا – رئیس سازمان بهزیستی استان مازندران از متولد شدن سالانه تا حدود 30 هزار کودک معلول مادرزاد در کشور خبر داد و گفت: امید است با اجرای طرح غربالگری ژنتیکی این موضوع مدیریت و ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انجام سالانه 6500 سیکل درمانی - تولد ۹ بُز شبیه‌سازی شده

... توانسته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جذب کند، اظهار کرد: حدود چهار پروژه پژوهشگاه که به فناوری ختم می‌شود و خطرپذیر نیز هست توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پشتیبانی می‌شود. ** تاکنون شاهد تولد 9 بز شبیه سازی ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیست و چهارمین تولد ماه به مناسبت زاد روز اکبر عالمی

ایرنا-تهران-بیست و چهارمین «تولد ماه» به مناسبت زادروز اکبر عالمی(مجری، کارشناس تلویزیونی و کارگردان پیشکسوت ایرانی) عصر دوشنبه با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی امام ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیست و چهارمین تولد ماه به مناسبت زادروز اکبر عالمی

ایرنا-تهران-بیست و چهارمین «تولد ماه» به مناسبت زادروز اکبر عالمی(مجری، کارشناس تلویزیونی و کارگردان پیشکسوت ایرانی) عصر دوشنبه با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی امام ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تولد سالانه 7 تا 10 هزار کودک مبتلا به اوتیسم در ایران

تبریز - ایرنا - معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سالانه به طور متوسط 7 تا 10 هزار نفر از کودک مبتلا به اوتیسم قابل تشخیص و شنایی در طیف های یک، دو و سه در کشور متولد می شوند. ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خوزستان رتبه سوم ولادت و رتبه پنجم ازدواج در کشور - 13 درصد نوزادان از مادران کمتر از 15 سال متولد شدند

اهواز - ایرنا - مدیرکل ثبت احوال خوزستان این استان را در رتبه سوم کشوری از نظر نرخ ولادت عنوان کرد و گفت: بر اساس سرشماری پارسال نرخ ولادت در خوزستان 24.3 است که 13 درصد ولادت ها از مادران ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تولد نوزاد عجول در آسمان

 رئیس مرکز فوریت های پزشکی البرز اعلام کرد: نوزاد عجول قبل از فرود بالگرد اورژانس در آسمان این استان متولد شد. به گزارش جماران، دکتر مهرداد بابایی با بیان اینکه امروز پایگاه هوایی اورژانس 115 البرز ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تولد نوزاد عجول در آسمان البرز

کرج- ایرنا- رئیس مرکز فوریت های پزشکی البرز اعلام کرد: نوزاد عجول قبل از فرود بالگرد اورژانس در آسمان این استان متولد شد. دکتر مهرداد بابایی عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگار ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تولد نوزاد 6 کیلو و 100گرمی در بیمارستان کنگان بوشهر

بوشهر-ایرنا- رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: یک نوزاد 6 کیلو و 100گرمی در این بیمارستان متولد شد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آیا ماه تولد بر سلامتی تاثیر دارد؟

تهران- ایرنا- محققان اسپانیایی بر اساس نتایج یک مطالعه جدید اعلام کردند که ماه تولد می تواند بر نوع بیماری هایی که فرد به آنها مبتلا خواهد شد، تاثیر بگذارد. به گزارش ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر روز تولد بودا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر روز تولد بودا تصاویر ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

جشن تولد در اردوی استقلال+عکس

جشن تولد در اردوی استقلال+عکس به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از بازگشت استقلال از حرم مطهر رضوی اعضای این تیم برای حمید بابازاده، سید صالح مصطفوی و میلاد زکی پور جشن تولد گرفتند. استقلالی ها امشب با تهیه ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مسخره کردن محل تولد اوباما از سوی وزیر ترامپ: یک قاضی جزیره، علیه فرمان رییس جمهور حکم می دهد

هاوایی زادگاه اوباماست. سشنز هاوایی را یک جزیره در اقیانوس آرام توصیف کرد و گفت بسیار جای تعجب دارد که حکم یک قاضی جزیره ای در اقیانوس آرام، فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا را بی اثر می کند. "جف سشنز" ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر تجلیل از هنرمندان پیشکسوت متولدین فروردین ماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت متولدین فروردین

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت متولدین فروردین تصاویر مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت متولدین فروردین تصاویر مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت متولدین فروردین ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

>  347 نوزاد در مراکز درمانی قم متولد شدند

از ابتدای امسال تاکنون 347 نوزاد در مراکز درمانی قم متولد شدند از ابتدای سال جدید تاکنون 347 نوزاد در ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جشن تولد ۳ پرسپولیسی امروز برگزار شد

جشن تولد ۳ پرسپولیسی امروز برگزار شد به گزارش خبرگزاری فارس، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که جشن تولد 3 بازیکن پرسپولیس هم در حاشیه این تمرین انجام شد. بازیکنان پرسپولیس با کیک مالی ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

عامل حمله تروریستی قلب لندن، متولد انگلیس بود - دستگیری 10 نفر در ارتباط با این حمله تروریستی

... داده بودند. پلیس هنوز هویت دو نفر از دستگیر شدگان را اعلام نکرده‌است. پلیس متروپلیتن لندن اعلام کرده مهاجم که  خالد مسعود متولد منطقه «کنت» انگلیس بوده‌است. این مرد 52 ساله پیش از این تحت اسامی مستعار ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مراسم جشن تولد 49 سالگی ایه‌رو

در سالن همایش والدبباس باشگاه رئال مادرید برگزار شد؛مراسم جشن تولد 49 سالگی ایه‌رو به گزارش خبرگزاری فارس، فرناندو ایه‌رو مدافع پیشین تیم فوتبال باشگاه رئال مادرید اسپانیا امروز تولد 49 سالگی خود ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

اجرای - طرح یک تولد یک نهال - توسط جهاددانشگاهی واحد استان قم - عکاس ابوالفضل کردی زاده

کودکان متولدین در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم امروز یک نهال کاشتند.  ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جشن تولد 64 سالگی برانکو در تمرین پرسپولیس+عکس

جشن تولد 64 سالگی برانکو در تمرین پرسپولیس+عکس به گزارش خبرگزاری فارس، در حاشیه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس، بازیکنان این تیم برای برانکو جشن تولد گرفتند. سرمربی قرمزپوشان سالگرد تولد 64 سالگی خود را جشن ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تصاویر جشن تولد علی دایی در تمرین نفت تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: جشن تولد علی دایی ظهر چهارشنبه بیست و هفتم بهمن بعد از تمرین این تیم و در حالی توسط احمدرضا عابدزاده در محل تمرین تیم نفت برگزار شد که دروازه بان اسبق تیم ملی به دلیل اینکه ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

اطلاعات 54 میلیون نفر ایرانی در سامانه سیب ثبت شده است - 50 درصد از تولد نوزادان دارای اختلالات ژنتیکی در کشور قابل پیشگیری است - روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، سامانه سیب و سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر را به طور جدی در دستور

... و معلولیت خواهد شد، متولد می شوند که 50 درصد از آنها قابل پیشگیری است. وی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در کشور، گفت: خوشبختانه زنجان به عنوان یکی از استانهای نمونه ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

جشن تولد در اردوی استقلال در آستانه دربی+عکس

جشن تولد در اردوی استقلال در آستانه دربی+عکس به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای تیم فوتبال استقلال به مناسبت تولد ٢٤ سالگی بهنام برزای برای این بازیکن جشن تولد گرفتند. تیم استقلال پس از تمرین امروز ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تصاویر مراسم نود و هشتمین سالروز تولد شهید مطهری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم نود و هشتمین سالروز تولد شهید مطهری تصاویر مراسم نود و هشتمین سالروز تولد شهید مطهری تصاویر مراسم نود و هشتمین سالروز تولد شهید مطهری تصاویر مراسم نود ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

مرگ اولین گوریل متولد شده در قفس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مرگ اولین گوریل متولد شده در قفس تصاویر مرگ اولین گوریل متولد شده در قفس تصاویر مرگ اولین گوریل متولد شده در قفس تصاویر مرگ اولین گوریل متولد شده در قفس  ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولد پنج قلوها در شیراز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولد پنج قلوهای خرامه‎ای در شیراز

... تصاویر تولد پنج قلوهای خرامه‎ای در شیراز تصاویر تولد پنج قلوهای خرامه‎ای در شیراز تصاویر تولد پنج قلوهای خرامه‎ای در شیراز تصاویر تولد پنج قلوهای خرامه‎ای در شیراز تصاویر تولد پنج قلوهای خرامه‎ای ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد دی ماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

جشن تولد گردان‌های قسام برای نظامی اسیر صهیونیستی! + فیلم و عکس

... سالروز تولد «شائول آرون» نظامی اسیر صهیونیستی در غزه، جشن ۲۳ سالگی وی را جشن گرفت. در بخش اول ویدیو به مدت ۳۶ ثانیه شش نفر در اطراف یک کیک نشسته‌اند که روی آن نوشته شده سه سال در زندان حماس، درحالی که ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

جشن تولد گردان های قسام برای نظامی اسیر صهیونیست!+ویدیو

... 36 ثانیه شش نفر در اطراف یک کیک نشسته اند که روی آن نوشته شده سه سال در زندان حماس، درحالی که به زبان عبری ترانه تولدت مبارک آرون می خوانند. چهره هیچکدام از این افراد که لباس نظامی پوشیده و فردی با لباس ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عکس خبری - جشن تولد شهید مدافع حرم شهید - سید احمد حسینی - در قم

عکس خبری/ جشن تولد شهید مدافع حرم شهید «سید احمد حسینی» در قم 9 دی 1395 - 22:06 : 713487 منبع : اختصاصی ابنا به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نوزادی که با تولدش قبل از سقوط هواپیما، جان پدر را نجات داد

مرد خوش شانسی که قرار بود یکی از مسافران هواپیمای روسی سقوط کرده باشد به دلیل تولد فرزندش در این پرواز شرکت نکرد و زنده ماند. العالم – اروپا وادیم ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نهم دي تولد دوباره انقلاب و دلبستگي مردم به ولايت فقيه است

... با بصیرت ملت است. حجت الاسلام والمسلمین لائینی، نهم دي روز را تولد دوباره انقلاب و دلبستگي مردم به نظام و ولايت فقيه دانست و گفت: آن حماسه عظیم از حماسه هاي ماندگار تاريخ انقلاب اسلامي بود. عضو ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تولد بچه فیل در باغ وحش چستر‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تولد بچه فیل در باغ وحش چستر‎ تصاویر تولد بچه فیل در باغ وحش چستر‎ تصاویر تولد بچه فیل در باغ وحش چستر‎ تصاویر تولد بچه فیل در باغ وحش چستر‎ تصاویر تولد ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری مراسم جشن تولد فرزندان شهدای دلاور فاطمیون و زینبیون در برج میلاد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن تولد فرزندان شهدای دلاور فاطمیون و زینبیون در تالار مولوی برج میلاد تهران برگزار شد. ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

جشن تولد کودکان شهدای مدافع حرم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: جشن تولد کودکان شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون و زینبیون عصر پنجشنبه بیست و پنجم آذر با حضور سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، پوریا پورسرخ، بازیگر و جمعی ...
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

جشن تولد هنرمندان پیشکسوت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت تصاویر جشن تولد هنرمندان پیشکسوت ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس
Scroll to Top