آخرین اخبار

جمعیت

صادقي فر: شناخت صحيح از تغييرات جمعيتي، زمينه ساز برنامه ريزي درست در حوزه اشتغال است

... در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد که نسبت به تحولات جمعیتی بی تفاوت باشد. وی ماموریت ها و موضوعات کاری در معاونت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه را نشانه اهتمام و توجه به آینده کشور دانست ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 42
دسته بندی: دولت

نیروهای امدادی هلال احمر قم آماده باش هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمرقم گفت: نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر این استان برای کمک به مردم زلزله زده مناطق شمال غرب کشور، آماده هستند. به گزارش روز شنبه روابط عمومی جمعیت هلال احمرقم؛ محمد ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مدیر کل زندانهای قم،استفاده از تمام ظرفیتها وامکانات در راستای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

  به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان  جلسه کاهش جمعیت  کیفری  با حضور روسای زندانهای توابع و مسئولین ستادی اداره کل برگزار گردید. در ابتداء حجت الاسلام تهامی مدیر کل  زندانهای ...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

۵۰ درصد جمعیت استان ایلام عضو تعاونی هستند

... هستند. وی با بیان اینکه ۴۰ درصد جمعیت تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: سال گذشته ۵۴ تعاونی جدید و امسال نیز ۱۸ تعاونی با مجموع ۴۱۹ عضو به تعاونی‌های استان افزوده شد. شیرخانی در ادامه گفت: سال ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اجرای طرح پابند الکترونیکی گامی درجهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان درقم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،درابتدای اجرای این طرح داودی معاون دادستان ورئیس اجرای احکام کیفری بااشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برتأکید معظم له برکاهش جمعیت کیفری واستفاده ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مشارکت بیش از 100 تن در آزمون اعطا و ارتقای درجه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر

به گزارش قم پرس؛ هادی سلیمی با اشاره به حضور 100 تین از امدادگران و نجاتگران در این آزمون اظهار کرد: این آزمون در محل آموزشهای توان افزایی جمعیت واقع در پایگاه امداد برگزار شد. وی بیان کرد: امدادگران ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تشکیل جلسه شورای طبقه بندی زندان قم در راستای کاهش جمعیت کیفری و رعایت حقوق شهروندی زندانیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم،در راستای تحقق سیاست های قوه قضائیه و اجرای بهینه دستورالعمل سازمان زندان ها در امر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و با هدف رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آماده باش تیم های امدادی و تجهیزات لجستیکی جمعیت هلال احمر استان قم

به گزارش قم پرس؛ دکتر محمد گل فشان با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع زلزله در استان خوزستان و اعلام ساعت صفر، در ساعت 20:10 دقیقه شب 17 تیرماه در کمتر از یک ساعت 80 امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دست یابی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پوشش صد در صد جمعیت مورد انتظار در بسیج کنترل فشار خون

دستیابیدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبهپوششصددرصدجمعیتموردانتظاردربسیجکنترلفشارخون دانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانموفقبهسنجشفشارخونصددرصدجمعیتحدانتظارتحتپوششدانشگاهدراجرایپویشغربالگریفشارخونبالاشد بهگزارشوبدا،دکتردانائیرییسدانشگاه علوم‌پزشکیسمنانضمنقدردانیاز تمامیمجریانبسیجملیکنترلفشارخونبالا،کسبموفقیتدستیابیبهپوششصددرصدیجمعیتحدانتظارتحتپوششايندانشگاهرابهجامعهدانشگاهیایندانشگاهبهویژهبهداشتیانومجریاناینبسیجملیتبریکگفت ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد

پیرشدنجمعیت،بارمراجعاتدرمانیراافزایشمیدهد معاونکلوزارتبهداشتگفتتورمومشکلاتاقتصادیدرجامعهمنجربهکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیمیشود بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدرگفتگویزندهباشبکهرادیوییسلامتدرخصوصکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبهدلیلمشکلاتاقتصادیهشداددادوافزوددرسالدرکشورحدودتادرصدشاهدکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبودیمدرحالیکهاینرقمبایدسالانهتادرصدافزایشداشتهباشد ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر وضعیت بحرانی در دومین شهر پرجمعیت آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر وضعیت بحرانی در دومین شهر پرجمعیت آمریکا تصاویر وضعیت بحرانی در دومین شهر پرجمعیت آمریکا تصاویر وضعیت بحرانی در دومین شهر پرجمعیت آمریکا تصاویر وضعیت بحرانی ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

نخستین رتبه بندی ٣٠ استان در شایع ترین سرطان ها براساس نتایج دومین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران

نخستینرتبهبندی٣٠استاندرشایعترینسرطانهابراساسنتایجدومینگزارشثبتسرطانمبتنیبرکلجمعیتایران   معاونتحقیقاتوزیربهداشتضمنتشریحنتایجدومینگزارشثبتسرطانمبتنیبرکلجمعیتایران،پرخطرتریناستانهایکشوردرموردشيوع١٠سرطانشایعکشوررامعرفیکرد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از ٢٥ درصد جمعيت تربت جام دچار فشار خون بالا هستند

درکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییتربتجاممطرحشد بیشاز٢٥درصدجمعيتتربتجامدچارفشارخونبالاهستند رییسدانشکدهعلومپزشکیتربتجامدراولینجلسهکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتبیشاز۲۵درصدجمعیتشهرستانتربتجامدچارفشارخونبالاهستندکهبایدمورددرمانوپایشقرارگیرند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمک پنج میلیارد ریالی ایرانسل به سیل‌زدگان اهدا شدکمک پنج میلیارد ریالی ایرانسل برای رفع نیازهای ضروری آسیب‌دیدگان سیل در استان‌های مختلف، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.1398 - 1 - 20 سه‌شنبه

کمک پنج میلیارد ریالی ایرانسل برای رفع نیازهای ضروری آسیب‌دیدگان سیل در استان‌های مختلف، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اهدا شد. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، طی مراسمی که صبح سه‌شنبه ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شیوع فشار خون در 30 درصد جمعیت بالای 30 سال استان خراسان شمالی

درنشستخبریدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبهمناسبتبسیجملیفشارخونمطرحشد شیوعفشارخوندردرصدجمعیتبالایسالاستانخراسانشمالی رییسدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیازهمهخبرنگارانواصحابرسانهخواستتاباپیوستنبهپویشبسیجملیکنترلفشارخون،دراطلاعرسانیبهجامعه،یاریرسانسیستمسلامتکشورباشند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جمعیت مبتلایان به فشار خون در سه دهه گذشته سه برابر شده است

رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهردردومینکارگروهبسیجملیکنترلفشارخون جمعیتمبتلایانبهفشارخوندرسهدههگذشتهسهبرابرشدهاست رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهرگفتفشارخونبالامهمترینعاملمرگومیرزودرسوابتلابهبیماریهایقلبی،کلیویوسکتهمغزیاستوجمعیتمبتلایانبهاینبیماریدرسهدههگذشتهسهبرابرشدهاستحدوددرصدافرادازبیماریخوداطلاعندارندوازبیندرصدافرادمطلعبهبیماریفقطدرصدتحتنظرپزشکدارودریافتمیکنند ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری مراسم ترتیل خوانی قرآن در مدارس قم

... مجمع مدیران خیراندیش مدارس استان قم و جمع آوری کمک های دانش آموزان و نیکوکاران به منظور اطعام در این ماه پرخیر و برکت با همکاری کمیته امداد امام خمینی برگزار شد. جمعیت دانش آموزی استان قم در سال تحصیلی ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ابتلای یک سوم جمعیت کشور به فشارخون بالا

...   دکترباقرلاریجانیدرگفتوگویاختصاصیباوبدا،بابیاناینمطلب،افزوددرایران،یکسومجمعیتمبتلابهفشارخونبالاهستند،همچنین،یکچهارمجمعیتبزرگسالمبتلابهچربیخونبودهویکسومجمعیتنیزچاقبودهودرصدجمعیتکشور،فعالیتفیزیکیکافیندارند ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابتلای یک سوم جمعیت بزرگسالان کشور به فشار خون

...   بهگزارشوبدا،دکترباقرلاریجانی،نایبرییسکمیته‌یملیبیماری‌هایغیرواگیروعضوشورایراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالادرجلسه‌کارگروهآموزشکمپینکنترلفشارخونبااشارهبهدرگیربودنیکسومجمعیتبزرگسالانایرانبهفشارخونبالاگفتهدفاصلیاینکمپین،راه‌اندازیگفتمانفشارخوندرخانواده‌هاوآگاهسازیاجتماعیاست ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

چرا دو و نیم میلیون نفر سر کارند؟

آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، حاکی از این است که از 27 میلیون جمعیت فعال کشور، سه میلیون و 261 هزار نفر در سال 1397 بیکار بوده‌اند که این عدد معادل 12 درصد جمعیت فعال است و از نظر نسبی در مقایسه ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه پرستاران در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق - ۹ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند

تاکیدبرنقشواهمیتجایگاهپرستاراندرپیشگیریازبیماریهایقلبوعروق۹درصدازجمعیتکشورراسالمندانتشکیلمیدهند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبااشارهبهافزایشروبهرشدجمعیتسالمندانکشور،برضرورتتوجهبهراهکارهایپیشگیرانهدرمسایلینظیربیماریهایقلبیعروقیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نسبت داروسازان به جمعیت کشور نصف میانگین جهانی است

نسبتداروسازانبهجمعیتکشورنصفمیانگینجهانیاست   معاونوزیربهداشتورییسسازمانغذاوداروگفتمقایسهتعداددانشجویانداروسازیدر۸۹کشورحاکیازآناستکهبهازایهر۱۰هزارنفر،شاهدفعالیت۶داروسازهستیم،درحالیکهاینآماردرایرانبه۳داروسازمیرسد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیر ملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت منصوب شد

وزیربهداشتدرحکمی،دکترسارهمحمدیمشاورامورزنانوخانوادهخودرابهعنوانمدیرملیپروژهجمعیتدروزارتبهداشت،منصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست  سرکارخانمدکترسارهمحمدی مشاورمحترمدرامورزنانوخانواده باسلام؛       بدینوسیلهبهعنوانمدیرملیپروژهجمعیتدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمنصوبمیشویدامیداستبااتکالبهخداوندوبهرهگیریازکلیهظرفیتهایموجوددرونوبیرونازمجموعهدرانجامامورمحولهمؤیدباشیداهمانتظاراتازسرکارعالیبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انجام واکسیناسیون تکمیلی برای جمعیت هدف در مناطق سیل زده

انجامواکسیناسیونتکمیلیبرایجمعیتهدفدرمناطقسیلزده معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتیکیازاولینکارهاییکهدرسیلاخیرانجامدادیم،بهدلیلوجودپروندهالکترونیکسلامت،شناساییگروههایآسیبپذیربهتفکیکخانههایبهداشتبودومیدانستیمکههرخانهبهداشت،چندمادرباردار،بیمارفشارخونیودیابتیدارد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با برنامه، دغدغه راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد جمعیت را مرتفع می کنند

وزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیبابرنامه،دغدغهراهبردیرهبرمعظمانقلابدرخصوصرشدجمعیترامرتفعمیکنند وزیربهداشتدرجمعاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتاخیرابههمراهمعاوناولرییسجمهوروبرخیاعضایدولتملاقاتیباحضرتآیتاللهخامنهایرهبرمعظمانقلابداشتیم،درپایانایندیدارایشانبندهراصداکردندوبحثودغدغهراهبردیخوددرموردرشدجمعیترامطرحکردندامروزبحثرشدجمعیتیکدغدغهجدیوملیاست ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ديدار استاندار قم با جمعيت قمي هاي مقيم تهران

گزارش تصويري:ديدار استاندار قم با جمعيت قمي هاي مقيم تهران قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم  
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازنگری در جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات حوزه بهداشت

بازنگریدرجمعیتتحتپوشششبکههایبهداشتیدرمانیازمهمتریناقداماتحوزهبهداشت معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیبابیاناینکهدریکسالاخیربرنامههایمختلفیبراساساولویتدرسطحکشوربهاجرادرآمداظهارکردبابرنامهریزیانجامشدهدریکسالاخیردستاوردهایمطلوبیکسبشدکهمهمترینآنبازنگریدرجمعیتتحتپوششمراکزبهداشتیدرمانیبود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود ۸۹ درصد جمعیت زنان ایران باسوادند

... 89 درصد جمعیت زنان ایران باسواد و بیش از 35 درصد زنان نیز دارای تحصیلات عالیه هستند. مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ابراز کرد: با توجه به رشد علمی و سواد زنان پس از انقلاب اسلامی، حوزه علمیه خواهران ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

استاندار قم عضو داوطلب جمعیت هلال احمر شد

استاندار قم به عضویت جمعیت هلال احمر استان قم درآمد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم، محمد گل‌فشان مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران جمعیت هلال احمر استان قم با حضور در دفتر استاندار ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عضويت استاندار قم در جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران - تاكيد استاندار بر تقويت جنبه ي مردمي هلال احمر

... قم با بیان اینکه امروز کشورهای جهان براي حل مسائل خود به سمت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد روی آورده اند افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد فرابخشی و فراملی در این راستا نقش خاصی ایفا می کند. سرمست ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

چهل سال خدمت تامین اجتماعی در قم - افزایش 20 برابری جمعیت زیر پوشش

زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن ساعت 10:00 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت 13:58 | تعداد بازدید: 15 | کد مطلب: ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

از تجدید پیمان با شهدا تا کوهپیمایی کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر قم

آئین گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با برنامه ی کوهپیمایی کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر و تجدید میثاق با شهدای گمنام در کوه خضر نبی (ع) قم آغاز شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صد درصد جمعیت شهری قم تحت پوشش آب سالم هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با بیان این که تعداد مشترکین آب در قم بیش از 316 هزار و تعداد مشترکین فاضلاب بیش از 92 هزار فقره است گفت: درحال حاضر صد درصد جمعیت شهری تحت پوشش آب سالم و بهداشتی قرار دارند. ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آموزش و امداد دو رکن مهم در خدمات جمعیت هلال احمر است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: آموزش و امداد دو رکن مهم در خدمات جمعیت هلال احمر است و نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری دارد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد گل فشان در آئین ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین استان قم در جمعیت هلال احمر

پس از برگزاری انتخابات که با هدف ساماندهی امور خیر و با حضور مسئولان کشوری مجامع خیرین و استان تشکیل شد، نخستین نشست هیئت مدیره مجمع خیرین استان قم در جمعیت هلال احمر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نخستین نشست ستادی اجرای طرح نوروزی 98 در جمعیت هلال احمر قم کلید خورد

با حضور معاونان و همکاران نخستین نشست ستادی اجرای طرح نوروزی 98 در جمعیتهلال احمر قم با بررسی دستورالعمل اجرایی امداد نوروزی برگزار شد. با حضور معاون امداد و نجات، معاون درمان و توانبخشی، معاون اداری ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

از بازآموزی تا برگزاری جلسه توجیهی طرح امداد و نجات زمستانی جمعیت هلال احمر در کهک

رئیس جمعیت هلال احمر شهر کهک از برگزاری نشست توجیهی امداد زمستانی در این بخش با حضور اعضای تیم های امدادی خبر داد. علیرضا شیرمردی با بیان اینکه تیم های امدادی هلال احمر کهک آماده خدمت رسانی به عموم مردم ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تقدیر سرپرست استانداری قم از خدمات مدیرعامل جمعیت هلال احمر در اربعین

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم، در متن اوح سپاس سید محمدرضا هاشمی، سرپرست استانداری قم خطاب به دکتر گل فشان آمده است: درسی که اربعین به ما می دهد زنده نگهداشتن یاد و خاطره ی شهادت در مقابل ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جمعیت سالمندی بالای ۶۰ سال در استان های شمالی، ۹.۲ درصد است

مدیرکلدفترسلامت،جمعیت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتدررشت جمعیتسالمندیبالای۶۰سالدراستانهایشمالی،۹۲درصداست مدیرکلدفترسلامت،جمعیت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتگفتجمعیتسالمندیبالای۶۰سالدراستانهایشمالی،۹۲است،کهاینآماردرگیلان،۱۳۲درصدبودهوتاپایانسال۹۷،به۱۴درصدخواهدرسید ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مسئولان جمعیت هلال احمر قم سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی را گرامی داشتند

 به مناسبت 7دی سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی(ره) مدیرعامل به همراه جمعی از مدیران جمعیت هلال احمر با حجت الاسلام محمدرضا قاسم نیا از اعضای داوطلبان قدیمی و عضو هیئت مدیره جمعیت ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سهم جمعیت روستایی و شهر نشین استان از امکانات ورزشی عادلانه باشد

سرپرست استانداری قم اظهار کرد:سهم جمعیت روستایی و شهر نشین استان از امکانات ورزشی عادلانه باشدسرپرست استانداری قم، با اشاره به اهمیت ورزش روستایی در استان، بر رعایت عدالت در برخورداری جمعیت روستایی ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

27 درصد جمعیت کشور به فشار خون بالا مبتلا هستند

    معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتدرصدجمعیتکشوردچاردیابت،درصدمبتلابهفشارخونبالاودرصدچاقهستندکهرژیمغذاییناسالمازمهمترینعواملبروزاینبیماریهامحسوبمیشود   بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،دکترعلیرضارییسیدرمراسمگشایشسومینهمایشبینالمللیتغذیهدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیاظهارداشتدرصدمرگومیرهادرکشورناشیازبیماریهایغیرواگیراستواینمسالهباتغذیهناسالمگرهخوردهاستتغذیهناسالممهمترینعواملمرگومیربیماریهایغیرواگیراستوبایداینحلقهرابشکنیم  ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

80 درصد جمعیت ایران دوران انقلاب اسلامی را درک نکردند

... چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: 80 درصد از جمعیت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمدند، در تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جوان موفق نبودیم و باید به جوانان نشان بدهیم که خدمات نظام ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جمعیت شهرنشین دنیا به 66 درصد می‌رسد

عضو شورای شهر بارسلونای اسپانیا گفت: امروز در دنیایی از شهرها زندگی می‌کنیم و 54 درصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می‌کنند و انتظار داریم تا 2050 این جمعیت به 66 درصد برسد که تغییرات آب و هوایی برای آنها ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اطلس جمعیتی تامین اجتماعی قم منتشر شد

تا پایان تابستان سال جاری، 229 هزار و 612 نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی استان قم هستند که در گروه‌های اجباری، اختیاری، ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

14 هزار تن به جمعیت دانش آموزی قم اضافه شده است

حمیدرضا شیخ الاسلام اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیتی که در سال های گذشته در قم رخ داده است، پیش بینی می شود در آینده این رشد افزایش چشمگیری داشته باشد. وی با بیان این که افزایش جمعیت دانش آموزی درقم ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تن پوش هلال احمر بر قامت خیّرین و هیات امنا مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر

جمعی از خیرین استان و اعضای هیات امنای مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در آمدند. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ امیر حسین علیمردانی ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نخستین نشست هیات امنا ساخت مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر استان قم

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ نخستین نشست هیات امنا ساخت مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر استان قم با حضور مدیرعامل و جمعی از خیرین داوطلب در جمعیت هلال احمر برگزار شد. بر ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۸۰ درصد جمعیت جهان در محیط هایی با کیفیت پایین هوا زندگی می کنند

۸۰درصدجمعیتجهاندرمحیطهاییباکیفیتپایینهوازندگیمیکنند معاونبهداشتوزارتبهداشتدرژنوبابیاناینکه۸۰درصدجمعیتجهاندرمحیطهاییباکیفیتپایینهوازندگیمیکنند،گفت۹۳درصدازکودکانزیر۱۵سالدرسراسرجهان،هوایآلودهتنفسمی‌کنندکهاینامرباعثخطراتجدیبرایسلامتآنهامیشود ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اسکان 30 درصد از جمعیت قم در بوستان ها و پارک ها هنگام وقوع بحران

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با بیان اینکه هم اکنون امکان اسکان اضطراری 17 درصد از شهروندان شهر در بوستان‌ها و پارک‌ها وجود دارد، بیان کرد: در افق 1404 هدفمان رسیدن به اسکان 30 درصد از جمعیت ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیش از 9 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدربازدیدازآسایشگاهخیریهمعلولینوسالمندانکهریزک معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهسرعترشدافرادبالایسال،بیشازسرعترشدکلجمعیتجهاناست،گفتبیشازدرصدجمعیتایرانراسالمندانتشکیلمیدهند بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدربازدیدازآسایشگاهخیریهمعلولینوسالمندانکهریزکبابیاناینمطلب،اظهارداشت  براساستعریفسازمانجهانیبهداشت،سنسالمندیسالوبالاترتعریفشدهودرسالمیلادی،میلیوننفرازجمعیتجهانراسالمندانتشکیلمیدادندکهاینرقمدرسالبهمیلیوننفررسیدوپیشبینیمیشودتاسالمیلادیاینرقمبهبهمیلیاردنفربرسد ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جمعیت وفاق بحرین خواستار تحقیق در خصوص سرنوشت انقلابیون بازداشتی شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین اعلام کرد: از آغاز سال 2018 میلادی 174 مورد بازداشت غیر قانونی و ربودن شهروندان توسط ماموران امنیتی را رصد کرده است. ربودن شهروندان ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سالمندی جمعيت، تهديد نظام سلامت و بيمه كشور

... سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، سالمند شدن جمعيت كشور را يكي از تهديدهاي نظام بيمه كشور  در آينده عنوان كرد و  افزود: یکی از مسائل عمده جمعیتی در کشورهای جهان مسئله سالخوردگی و پیامدهای ناشی از آن است در ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شناسایی دقیق بیماران غیرواگیر جمعیت روستایی در سلماس

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت خبر داد: شناسایی دقیق بیماران غیرواگیر جمعیت روستایی در سلماس      مدیرکل دفتر مدیریت بیماری غیرواگیر ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نیمی از جمعیت جهان به تماشای جام‌جهانی ۲۰۱۸ نشستند

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه را ۳.۴ میلیارد نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان از طریق شبکه‌های تلویزیونی تماشا کردند.  ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

57 درصد جمعیت قم زیرپوشش تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: 57 درصد جمعیت استان قم که شامل 750 هزار تن می شود زیرپوشش این سازمان هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم علی اصغر دادخواه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

۵۷ درصد جمعیت قم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم گفت: ۷۵۰ هزار نفر در استان قم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که ۵۷ درصد جمعیت قم را تشکیل می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم علی اصغر دادخواه ظهر ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مقدمات همکاری سازمان انتقال خون و جمعیت هلال احمر در قالب تفاهم نامه همکاری فراهم می شود

در نشست مشترک مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با رییس جمعیت هلال احمر: مقدمات همکاری سازمان انتقال خون و جمعیت هلال احمر در قالب تفاهم نامه همکاری فراهم می شود  ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رویکرد تثبیت جمعیت، انتقال و جابجایی ساکنان سکونت گاه های غیر رسمی

صبوری تاکید کرد: رویکرد تثبیت جمعیت، انتقال و جابجایی ساکنان سکونت گاه های غیر رسمی  ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ایران در آینده با رشد سریع جمعیت سالمندان مواجه است

ایران در آینده با رشد سریع جمعیت سالمندان مواجه است دکتر حریرچی یکی از مسائل عمده در کشور را افزایش تعداد افراد بالای ۶۰ سال دانست و گفت: در حال حاضر ۹۶۲ میلیون سالمند در جهان ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایران در آینده با رشد سریع جمعیت مواجه است

... از سریعترین تغییرات جمعیتی را در آینده خواهد داشت، اظهار کرد: یکی از شایع ترین بیماری های سالمندی، اختلال حافظه یا دمانس است که این اختلال شامل دو نقص اصلی، اختلال در حافظه یا اختلال در فعالیت‌های اجتماعی ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیرشدن جمعیت هزینه های بهداشتی درمانی را افزایش می دهد

پیرشدن جمعیت هزینه های بهداشتی درمانی را افزایش می دهد معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه جمعيت كشور رو به مسن شدن است و از سويي بیماریهای غیرواگیر شيوع زيادي دارد، بر لزوم ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 1000 تختخوابی قم تا سه سال دیگر آماده بهره‌برداری می‌شود/تشکیل‌ پرونده سلامت برای 60 درصد جمعیت استان قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: برای 60 درصد جمعیت استان قم پرونده سلامت تشکیل‌شده و کلیت این طرح باقدرت مورد انتظار در استان قم در دست اجراست. به گزارش قم پرس، ابوالفضل ایرانی خواه ظهر امروز در نشست ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بایدها و نبایدهای طرح پذیرش جمعیت سرریز پایتخت به سمنان

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۰۷:۴۰:۰۴  ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

قم داراي كمترين نرخ جمعيت روستايي در كشور است - ضرورت تلاش براي كاهش آمار مهاجرت روستائيان

... شاهد کمترین نرخ جمعیت روستایی در کشور هستیم که برای حفظ همین تعداد و حتی افزایش جمعیت روستاها باید فرصت های شغلی را در مناطق روستایی فراهم کنیم. وی ادامه داد: 55 درصد سهم اقتصاد استان قم در بخش گردشگری ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جمعیت جوان هیات علمی، مسیر توسعه علمی کشور را هموار می کند

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت: جمعیت جوان هیات علمی، مسیر توسعه علمی کشور را هموار می کند  ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر هفتمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: هفتمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی صبح امروز پنج شنبه پنجم بهمن ماه با حضور جمعی از اعضای این کنگره از سراسر کشور در ساختمان مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد. تصاویر ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

قدرداني استاندار قم از خدمات داوطلبان جمعيت هلال احمر در كمك به زلزله زدگان كرمانشاه

قدرداني استاندار قم از خدمات داوطلبان جمعيت هلال احمر در كمك به زلزله زدگان كرمانشاهاستاندار قم با حضور در مراسم بزرگداشت داوطلبان جمعيت هلال احمر استان قم از خدمات ايشان در كمك به مردم زلزله زده كرمانشاه ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تا سال 2050 میلادی بیش از 30 درصد جمعیت ایران سالمند هستند

... دو هفته پیش جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حضور رییس جمهور گزارشی ارائه کردیم که بر اساس آن، در حال حاضر 8.2 درصد جمعیت کشور سالمند است و تا سال 2050 میلادی، 30.2 درصد جمعیت کشور سالمند هستند که ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش یکهزار و 740 تن از جمعیت بیسوادان قم از ابتدای سالجاری تاکنون

... در کنار خواندن و نوشتن حرفه آموزی و مهارت های زندگی آموزش داده می شود، نیز در این سال انجام پذیرفته است. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش قم با اشاره به با سواد بودن 90 درصد از جمعیت 6 سال به بالا و همچنین ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاخیر در فرزندآوری، جامعه را با چالش جمعیتی مواجه می کند

... در سال های ابتدایی زندگی خود نیز معمولاً یا بچه دار نمی شوند و یا اگر هم بچه دار شوند به یک فرزند اکتفا می کنند و حال آن که اگر این فرهنگ در کشور وجود داشته باشد ما در آینده با چالش جمعیتی و سالمندی جمعیت ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بیانیه جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت در محکومیت اعلام پایتخت جدید رژیم صهیونیستی

جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت در محکومیت سخنان رئیس جمهور آمریکا در اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بیانیه ای صادر کرد. به گزارش فجر۲۴ به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا, جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روایت اعضای جمعیت امام علی از اتفاقات پس از زلزله کرمانشاه (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مرکز مطالعات جمعیتی آینده نگر سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به کار کرد

با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ مرکز مطالعات جمعیتی آینده نگر سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به کار کرد  ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

با پر جمعیت‌ترین مکان‌های دنیا آشنا شوید

... کلان‌شهرها، جمعیت زیاد ایستگاه های مترو یا صف‌های طولانی ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس مصداق ازدحام بشمار می روند.همچنین، برخی از مردم از شلوغی بیزار و گریزان هستند و برخی دیگر بودن در میان مردم و قدم زدن ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

صلیب سرخ می‌تواند از توانمندی جمعیت هلال احمر استفاده کند

معاون اول رییس جمهوری بر توسعه همکاری های جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی تاکید کرد و گفت: فدراسیون جهانی صلیب سرخ می تواند از توانمندی های جمعیت هلال احمر استفاده کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحت پوشش قراردادن جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری حاشیه شهر مشهد یکی از موفقیت های بزرگ ماست - همکاری های بین بخشی در استان خراسان رضوی بی نظیر است

... موفقیت در پوشش جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری حاشیه شهر مشهد که بزرگترین و بیشترین جمعیت حاشیه نشین در کشور را داراست، یکی از موفقیت های بزرگ در حوزه سلامت است. معاون کل وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش ...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایانه‌های مرزی ایران و عراق

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایانه‌های مرزی ایران و عراق تصاویر بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایانه‌های مرزی ایران و عراق تصاویر بازدید رئیس جمعیت هلال احمر ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

- لیسانسه‌ها - بالاترین جمعیت بیکار - - دیپلمه‌ها - بیشترین جعیت شاغل

فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیشترین سهم را از جمعیت بیکار کشور دارند و شاغلان دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نیز بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات جدیدترین ...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر مراسم تکریم و معارفه ی رییس سازمان جمعیت هلال احمر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

مرکز مطالعات جمعیتی آینده نگر شنوایی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز افتتاح شد

مرکز مطالعات جمعیتی آینده نگر شنوایی (کوهورت) هویزه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افتتاح شد. به گزارش وبدا، دکتر رضا ملک‌زاده ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پارک موزه‌ دفاع مقدس و بوستان کوثر به مرکز ثقل جمعیتی شهر تبدیل شود

شهردار قم گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بوستان کوثر و موزه دفاع مقدس با ظرفیت‌های عظیمی که پیش‌بینی شده به یک مرکز ثقل جمعیت با پیش‌بینی‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری تبدیل شود. به گزارش قم ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تعداد زائرانی که از مرز مهران در اربعین حسینی می گذرند، 4 برابر جمعیت استان ایلام است - استقرار 250 دستگاه آمبولانس در استان ایلام

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام: تعداد زائرانی که از مرز مهران در اربعین حسینی می گذرند، 4 برابر جمعیت استان ایلام است/ استقرار 250 دستگاه آمبولانس در استان ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

لحظه تیراندازی به سمت جمعیت در لاس وگاس (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اکیپ جمعیت هلال‌احمر استان قم ماه آینده در کربلا مستقر می‌شود

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: اکیپی از جمعیت هلال احمر استان قم ماه آینده برای تحویل و استقرار امکانات و دارو در کربلای مستقر می‌شود. به گزارش فجر۲۴، محمد گلفشان ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استانهای شمالی کشور با توجه به تراکم جمعیت، از منابع و امکانات کمی برخوردار هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران: استانهای شمالی کشور با توجه به تراکم جمعیت، از منابع و امکانات کمی برخوردار هستند  ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سهم ۴۱ درصدی فارغ التحصیلان بیکار از جمعیت جویای کار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور اعلام کرد: در سال۹۵بیش از ۱۰۰درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاههای زیر ۵ نفر بوده است. به گزارش ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مرکز آمار: ایران در آستانه پیری جمعیت قرار دارد

میانگین سنی اگرچه نگران کننده است اما بحرانی نیست، لذا در حال حاضر باید تمرکز مدیران کشور روی افزایش تعداد ازدواج و موالید باشد زیرا آینده کشور به جمعیت جوان و پویا وابسته است. ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر راندن خودرو به سوی جمعیت در فرانسه‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر راندن خودرو به سوی جمعیت در فرانسه‎ تصاویر راندن خودرو به سوی جمعیت در فرانسه‎ تصاویر راندن خودرو به سوی جمعیت در فرانسه‎ تصاویر راندن خودرو به سوی جمعیت ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

راهکار دومین کشور پرجمعیت جهان برای تنظیم بازار چیست؟

... با استفاده آزادسازی ظرفیت‌های درونی خود در بخش کشاورزی سهم زیادی از نیاز غذایی جمعیت بالای خود را تأمین نموده است. هند دومین کشور پرجمعیت جهان است و بر اساس آمار جهانی در سال ۲۰۱۶، جمعیت آن از مرز ۱ میلیارد ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ضرورت ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق - سیاست های دفتر سلامت بر سه اساس سلامت، جمعیت و خانواده استوار است

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اظهار کرد: سیاست های دفتر سلامت بر سه اساس سلامت، جمعیت و خانواده استوار است که برنامه ی ششم توسعه نیز بر همین اساس تدوین شده است. به گزارش وبدا ، دکتر ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش جمعیت جهان؛توطئه‌ای صهیونیستی برای حفظ امنیت آمریکا

... مدیریت وی انجام شده بود، افزایش رشد جمعیت جهان را از جنبه‌های مختلف، مغایر امنیت و منافع ملی آمریکا اعلام کرد و در همان زمان افزود برای رفع این خطر، باید 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان کاسته شود.  ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ورود خودرو به داخل جمعیت در هلسینکی یک کشته برجای گذاشت

تهران - ایرنا - در حادثه ورود یک خودرو به داخل جمعیت در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. به گزارش جمعه شب ایرنا، پلیس هلسینکی اعلام کرد راننده ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتتاح دفتر نمایندگی جمعیت حمایت از ملت فلسطین در اصفهان

اصفهان - ایرنا- آیین آغاز به کار دفتر نمایندگی جمعیت حمایت از فلسطین در اصفهان روز پنجشنبه برگزار شد.*15* شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

5 پروژه جمعیت هلال احمر قم افتتاح شد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ؛، پنج پروژه جمعیت هلال احمر استان قم به مناسبت دهه کرامت به صورت ویدئو کنفرانس توسط مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور و سید مهدی صادقی استاندار قم ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دفتر نمایندگی جمعیت حمایت از ملت فلسطین در اصفهان گشایش یافت

اصفهان - ایرنا- دفتر جمعیت حمایت از ملت فلسطین روز پنجشنبه با حضور زهرا مصطفوی فرزند امام راحل (ره) و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گشایش یافت. پایگاه خبری تحلیلی ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فتاح :جمعیت زیرپوشش کمیته امداد کشور 10 درصد کاهش یافت

گچساران - ایرنا - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بر اساس پالایشی که در سال 1395 انجام شد تعداد جمعیت زیرپوشش این نهاد حمایتی 10 درصد کاهش یافت. پایگاه خبری تحلیلی ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شش درصد جمعیت کشور بیش از 65سال سن دارند

... عمومی نفوس و مسکن 1395 نشان می‏دهد جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است . بر اساس نتایج سرشماری ،24 میلیون و 196 هزار و 35 خانوار در کشور وجود دارد واندازه متوسط خانوار در ایران 3.3 نفر است. ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

10 زخمی در پی ورود خودرو به داخل جمعیت در کارولینای آمریکا

تهران - ایرنا - ورود خودرو به داخل جمعیت در مراسم تدفین شهر کلومبیای ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، 10 نفر زخمی به جای گذاشت. به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا، رسانه های ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top