قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

جویی

تصاویر دومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ و ماجراجویی تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: عکس

درخشش دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

... های رشته الهیات و معارف بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور افتخاری دیگر را برای این دانشگاه کسب کردند. حجت الله لطفی بیان کرد: مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در پردیس فنی ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر تجمع دانشجویی درحمایت ازشیخ‌ زکزاکی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تجمع دانشجویی درحمایت ازشیخ‌ زکزاکی تصاویر تجمع دانشجویی درحمایت ازشیخ‌ زکزاکی تصاویر تجمع دانشجویی درحمایت ازشیخ‌ زکزاکی تصاویر تجمع دانشجویی درحمایت ازشیخ‌ ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر فراهانی

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترفراهانی وزیربهداشتدرحکمی،دکترسیماساداتلاریرابهعنوانمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدراینحکمانتظاراتیازمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمطرحکردهکهشاملانطباقامورفرهنگیدانشگاههاباقوانینبالادستی،سیاستهایابلاغیمقاممعظمرهبریوبیانیهگامدومانقلاباسلامی،برونرفتدانشگاههاازفضاییاسودلمردگیباایجادکرسیهایآزاداندیشیوایجادفضایامیدونشاط،تشکیلسریعکمیتههایبینبخشیجهتجذبنخبگانوبررسیراهکارهایفرهنگیواقتصادیآن،اجتماعی­کردنوجامعه­­محورنمودن­کلیهفعالیت­هایدانشگاه­ها،تقویتآموزشهایلازمجهتمهارتزندگیبامردموخدمتمفیددرجامعهبرایدانشجویان،احیایاخلاق،چارهاندیشیجهتحلمشکلاترفاهیومعیشتیدانشجویان،دستیارانوحتیاعضایهیاتعلمیوبرنامهریزیبرایتوسعهفضاهایخوابگاهی­­،ورزشی،فرهنگیوتفریحیدانشگاه­هااست ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع متوازن و عادلانه پروژها در سطح استان و اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام در سال ۹۸/ تغییر ساعت کاری ادارات استان قم به دستور استاندار

... مربع و طرح کارگاه تزریق پلاستیک در روستای جوزه بخش خلجستان مورد تصویب قرار گرفتند.   همچنین استاندار قم  ضمن دعوت از مشارکت مردم جهت مدیریت و صرفه جویی انرژی ، طی دستوری تغییر ساعت کاری ادارات ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند

۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکی،اسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارند ۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکیکاراسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارندکهازاینتعداد،۱۸۱خوابگاهدخترانهو۱۲۳خوابگاهپسرانههستند ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه‌جویی هزینه‌ها در نظام سلامت با کنترل فشار خون

صرفه‌جوییهزینه‌هادرنظامسلامتباکنترلفشارخون سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،گفتبااجرایاینطرحتمامیافرادیکهفشارخونبالادارند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرند   ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کرد

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازنمایشگاهبینالمللیقرآنکریمبازدیدکرد   همزمانبادهمینروزازبرپاییبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم؛دکترمحمدرضافراهانی؛معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازبخشقرآنوسلامتوبخشدانشگاهیایننمایشگاهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه تصاویر دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه تصاویر دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

- ورزش، سلامتی و نشاط - شعار روز دوم هفته خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت

ورزش،سلامتیونشاطشعارروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییوزارتبهداشت اهمیتنقشورزشدرافزایشتحرک،نشاطوسلامتیانسانهابرهیچکسپوشیدهنیست،بخصوصاینکهایننقشدرفضاهایدانشگاهیتأثیرگذارباشدامسالروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیبهنام«ورزش،سلامتیونشاط»نامگذاریشدهاستکهایننامگذاریحکایتازاهمیتتوسعهورزشدرمحیط‌هایدانشگاهیدارد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مردم در خرید کالا رفتارهای کنترل شده نشان دهند

... مردم عادی نیست بلکه مساله گرانی و نوسان بازار امروز مهم ترین دغدغه اجتماعی اقتصادی وفرهنگی کشور در بین تمامی قشرهای جامعه است. **سودجویی سودجویان از بازار ارز عضوهیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی به پویش ملی - بهار همدلی - پیوست

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبههمراهجمعیازمدیرانمجموعهخودجهتکمکبهسیل‌زدگانبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست بهگزارشوبدا،پویشملی«بهارهمدلی»جهتبازسازیبخشیازمنازلکاملاویرانشدهدرمناطقسیلزدهتوسطتعدادیازنهادهایمستقلدانشجوییتاسیسشدهاستهمچنینپویشملی«بهارهمدلی»باتکیهبرموجسومکمک‌هایموردنیازخسارتدیدگاندرحادثهسیلایجادشدهچراکهموجاولودومکمک‌هایمالیمردمدرزمانبروزحوادثوبلایایطبیعیدرکشوربودهاست ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

زیان همگانی در سایه منفعت جویی های فردی

... چندی پیش، کوچکترین رغبتی برای خرید آن نبود و این مسئله، زمینه ساز بروز و ظهور سودجویی هایی می شود که منافع عمومی را تهدید می کند. ** ضرورت ثبات قیمت ها یکی از شهروندان رشت در پاسخ به این پرسش مبنی بر ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حضور 14 دانشکده در جشنواره حرکت علم و صنعت

در این دوره از جشنواره حرکت دانشگاه، آخرین دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی را به نمایش گذاشته اند که پس از سه مرحله داوری توسط کمیته داوران (متشکل از دبیران انجمن های علمی)، مقام های برتر معرفی و در ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز هفته خوابگاه‌های دانشجویی از ۲۱ اردیبهشت ماه

آغازهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییاز۲۱اردیبهشتماه   روزشمارونامگذاریهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییسال۹۸دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوراعلامشد   بهگزارشوبدا،براساساینروزشمار،امسالهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدرروزهای۲۱تا۲۷اردیبهشتماههمزماندردانشکدههاودانشگاه‌هایعلومپزشکی برگزارمی‌شود،ازسویمعاونتفرهنگیدانشجوییوزارتبهداشتباشعار«خوابگاهدانشجویی‎،نماداتحادملیدربهارهمدلی»برگزارمی‌شود  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام جزییات - بیمه دانشجویی - سازمان تامین اجتماعی

... این سازمان ابلاغ شده آمده است که به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، دانشجویان دانشگاه‌ها با ارائه کارت دانشجویی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از ١‏‏‏ / ١ برابر حداقل دستمزد ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

خوابگاه دانشجویی شهدای منا آبادان افتتاح شد

دردومینروزازسفروزیربهداشتبهخوزستان؛ خوابگاهدانشجوییشهدایمناآبادانافتتاحشد خوابگاهدانشجوییپسرانهشهدایمنادانشکدهعلومپزشکیآبادانباحضوروزیربهداشتافتتاحشد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیپسازافتتاحاینخوابگاه،ضمنگرامیداشتیادوخاطرهشهدا،اظهارداشتامیدوارمثواباینساختمانبهروحشهدابهویژهشهدایمنابرسد ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون دلاری ارز با کاربرد ۸ نوع کاتالیست پالایشگاهی ۱۰ بهمن ۰۹:۱۱ ۱۰ بهمن ۰۹:۱۱

... ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در پی داشته است. وی دلیل صرفه‌جویی ارزی در این کاتالیست‌ها را دارا بودن فلزات گران‌بهایی مانند پلاتین دانست. انتهای پیام  ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

صرفه‌جويي 175 ميليارد ريالي در پتروشيمي اميركبير

... نظام مشارکت در پتروشیمی امیرکبیر تاکنون، 4 هزار و 780 پیشنهاد از کارکنان دریافت شده است، گفت: پس از بررسی و ارزیابی در کمیته‌های کارشناسی، 640 مورد آن در سازمان اجرایی شد که صرفه‌جویی مالی اقتصادی بالغ ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

رییس هيات امناء صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران منصوب شد

رییسهياتامناءصرفهجوييارزيدرمعالجهبيمارانمنصوبشد دکترسعیدنمکیسرپرستوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمهدییوسفیرابهعنوانرییسهياتامناءصرفهجوييارزيدرمعالجهبيمارانمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای جدید هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند

اعضایجدیدهیاتامناءصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانمنصوبشدند دکترسعیدنمکی،سرپرستوزارتبهداشتدرحکمی،دکترمهدییوسفی،دکترمحمدتوکلی،دکترغلامرضااصغری،دکترعلیرضایوسفیودکترجوادآقازادهرابهعنواناعضایهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانمنصوبکرد ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشجویی که پیش از فوت در سانحه اتوبوس یک زندانی را آزاد کرد

العالم - ایران به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و نایب رئیس هیأت امنای این نمایندگی با اعلام این خبر گفت: ...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شفافیت در قیمت گذاری و صرفه جویی ارزی با اجرای طرح تحول سلامت

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتعنوانکرد شفافیتدرقیمتگذاریوصرفهجوییارزیبااجرایطرحتحولسلامت دکترمسائلیگفتطرحتحولسلامت،مسالهارجاعبیمارانبهخارجازبیمارستانبرایتهیهتجهیزاتوملزوماتپزشکیراحلکرد    بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی،مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبااشارهبهبرخیاقداماتانجامشدهدرحوزهتجهیزاتپزشکیوبااجرایطرحتحولنظامسلامت،گفتدکترهاشمیبادرکصحیحیکهازحوزهتجهیزاتپزشکیدرارائهخدماتسلامتداشت،جایگاهاینحوزهرابهدرستیشناساییکردهوتجهیزاتپزشکیرادرموقعیتواقعیخودقرارداد  ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خاطره استاد فلسطینی ترامپ از ناکامی وی در پاس کردن واحدهای درسی در دوران دانشجویی

العالم _ آمریکا «نبیل شعث» مشاور امور بین‌الملل «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی گفت‌وگویی ویژه‌ای درباره مسأله فلسطین که با حضور تعدادی از مفکران در اردن برگزار شد، به ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استکبارستیزی و مطالبه گری در تحقق عدالت از رسالت های مهم جنبش دانشجویی است

... گری زد، چنان که همین مطالبه گری خودش از جمله اصلی ترین خواسته های رهبر معظم انقلاب از دانشجویان و جنبش دانشجویی است. وی همچنین با اشاره به تعبیر خاص مقام معظم رهبری نسبت به دانشجویان که آنان را افسران ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نظام ارجاع، صرفه جویی 30 درصدی هزینه ها را در بردارد

معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتاجرایطرحنظامارجاعدرسطحکشورصرفهجوییدرصدیدرهزینههایسلامترابدنبالدارد بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیامروزپنجشنبهدرهمایشآشناییباالزاماتطرحنظامارجاعدرقالبپروندهالکترونیکافزودنظامارجاعپزشکییاسطحبندیخدماتعلاوهبرصرفهجوییدرهزینههایسلامت،مزایایبسیاردیگریازجملهجلوگیریازسرگردانیومراجعهبیمارانازمطبیبهمطبدیگررابدنبالدارد ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرداخت صد درصد بودجه آموزش سال آینده - فراهم شدن تسهیلات بانکی ویژه ساخت خوابگاه دانشجویی

پرداختصددرصدبودجهآموزشسالآیندهفراهمشدنتسهیلاتبانکیویژهساختخوابگاهدانشجویی     معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،گفتطبقاعلامکمیسیونآموزشمجلس،بودجهآموزشسالآینده،صددرصدبهدانشگاه‌هاپرداختمی‌شودودرمذاکرهبابانکمسکنموفقشدیمبرایدریافتوامساختخوابگاهدانشجوییباآنهابهتوافقبرسیم ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه جویی 5 میلیارد و 100 میلیون تومانی با راه اندازی دفاتر خدمات سلامت

صرفهجوییمیلیاردومیلیونتومانیباراهاندازیدفاترخدماتسلامت   معاونمرکزسلامتمحیطوکارازصرفهجوییمیلیاردومیلیونتومانباواگذاریکارهابهبخشخصوصیدرطرحراهاندازیدفاترخدماتسلامتدرشهرتهرانخبرداد    بهگزارشوبدا،مهندسمحسنفرهادیدرحاشیهنشستمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیکشورگفت۴۶دفتردرتهرانبرایپایلوتاینبرنامهراهاندازیشدکهمنجربهثبت۱۴۸هزارو۳۴۹دیتا،شاغلشدن۲۱۰نفر،شناسایی۹۵۰واحدجدیدصنفیو۲میلیاردومیلیونتومانصرفهجوییدرمنابعانسانیشد  ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه آزاد میزبان سی و چهارمین جشنواره دانشجویی قرآن و عترت شد - شرکت بیش از ۶۰ هزار نفر از دانشگاهیان در جشنواره قرآنی وزارت بهداشت

دانشگاهآزادمیزبانسیوچهارمینجشنوارهدانشجوییقرآنوعترتشدشرکتبیشاز۶۰هزارنفرازدانشگاهیاندرجشنوارهقرآنیوزارتبهداشت   معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،درمانوآموزشکشوربااشارهبهشرکتبیشاز۶۰هزارنفرازدانشگاهیانوزارتبهداشتدرجشنوارهقرآنیاینوزارتخانه،گفتسیوچهارمینجشنوارهدانشجوییقرآنوعترت،سالآیندهبهمیزبانیدانشگاهآزادبرگزارمی‌شود ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم نامه میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با انجمن سینمای جوانان ایران

درحاشیهسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهرانانجامشد؛ انعقادتفاهمنامهمیانمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتباانجمنسینمایجوانانایران درحاشیهسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهران،تفاهمنامهبرگزاریدوره‌هایآموزشیعکاسیوفیلمبرداریمیانمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتوانجمنسینمایجوانانایرانباحضورمعاونوزیرارشادمنعقدشد ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه جویی ۲ میلیارد تومان در بیمارستان ها و درمانگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در شش ماهه اول سال ۹۷ بدون تغییر در ارائه خدمات

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیفسااعلامکرد صرفهجویی۲میلیاردتوماندربیمارستانهاودرمانگاههایتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیفسادرششماههاولسال۹۷بدونتغییردرارائهخدمات معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیفساازصرفهجویی۲میلیاردتومانیدرحوزههایدارو،تجهیزات،آزمایشگاهوتصویربرداریبیمارستانهاودرمانگاههایتحتپوششدانشگاهدرششماهاولسالجاریبدونتغییردرارائهخدمات،خبرداد ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بزرگترین رویداد مطبوعات دانشجویی کشور آغاز به کار کرد - آغاز ثبت‌نام و ارسال آثار جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور

بزرگترینرویدادمطبوعاتدانشجوییکشورآغازبهکارکردآغازثبت‌ناموارسالآثارجشنوارهرسانهونشریاتدانشجوییدانشگاه‌هایسراسرکشور   فرآیندثبت‌ناموارسالآثارجشنوارهرسانهونشریاتدانشجوییدانشگاه‌هایسراسرکشوربانام«تیتر۱۱»ازامروز۲۰آبانماه۱۳۹۷آغازشد ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام تازه ترین تصمیمات در مورد ارز دانشجویی

روز شنبه 12 آبان ماه، چهار هزار نفر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان بازگشت ارز دانشجویی به نرخ دولتی شده بودند  ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر - - - مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا(ع) با حضور هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا(ع) با حضور هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی تصاویر // - مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا(ع) با حضور هیئت‌های دانشجویی ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

میزان مبلغ - کار دانشجویی - دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید

ادارهکلدانشجوییمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتاعلامکرد میزانمبلغ«کاردانشجویی»دانشجویانعلومپزشکیبرایسالتحصیلیجدید     ادارهکلدانشجوییمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،میزانمبلغ«کاردانشجویی»دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیدرسالتحصیلیجدیدرااعلامکرد ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاروان دانشجویی دانشگاه آزاد شهرری به کربلا اعزام شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

صرفه جویی ماهانه دو میلیارد تومان در هزینه های کلی بیمارستان نمازی شیراز

صرفهجوییماهانهدومیلیاردتوماندرهزینههایکلیبیمارستاننمازیشیراز     رییسبیمارستاننمازیشیرازگفتبابکارگیریروشهایمختلفدرجهتصرفهجوییدرهزینهها،ماهانهبهطورمیانگین،دومیلیاردتوماندرهزینههایکلیبیمارستاننمازیصرفهجوییشدهکهبرخیازماههانیزصرفهجوییدرهزینهها،بهارقامیبیشازمیلیاردتومانهمرسیدهاست          ...
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

میزان تسهیلات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید

ازسویصندوقرفاهدانشجویانوزارتبهداشتاعلامشد؛ میزانتسهیلاتدانشجوییدانشگاههایعلومپزشکیبرایسالتحصیلیجدید     ازسویصندوقرفاهدانشجویانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،میزانتسهیلاتدانشجوییدانشگاههایعلومپزشکیبرایسالتحصیلیجدیدازجملهوامضروری،وامضروریدوبرابرووامخریدکالااعلامشد ...
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست هيات امنای صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر قریب

... امیداستبااتکالبهخداوندمتعالدرانجامشایستهوظایفبارعایتقانونمداری،اعتدالگراییومنشوراخلاقیدولتتدبیروامیدموفقوسرافرازباشید   قدردانیازخدماتدکترقریب    وزیربهداشتهمچنیندرپیامیازتلاشوخدماتدکترحسینقریبدرمدتتصدیریاستهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانقدردانیکرد ...
تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند

اعضایهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانمنصوبشدند   وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترحمیددرفشی،دکترمهدییوسفیودکتراسماعیلکسانیرابهعنواناعضایهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانمنصوبکرد   بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حذف تکرار آزمایش های متداول در بیمارستان ها در جهت کنترل منابع و صرفه جویی در هزینه ها

درگفتوگوبارییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازمطرحشد حذفتکرارآزمایشهایمتداولدربیمارستانهادرجهتکنترلمنابعوصرفهجوییدرهزینهها       رییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازگفتدرحالحاضرخدماتدرمانیبااجرایراهنماهایبالینیبهسمتمنطقیسازیپیشمیرودومبنایعلمیپیدامیکندوازسلیقهایکارکردندرموردمصرفدارووتجهیزاتوملزوماتپزشکیپیشگیریبهعملمیآید،لذادرصرفهجوییهزینهها،بستهخدمتیبیمارانکوچکترنمیشودوهدف،علمیسازیفرآینددرمانواستفادهبهینهازامکاناتاست ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایجاد نظام ارجاع الکترونیک و سطح بندی خدمات و استحقاق سنجی مهم ترین راهکار در صرفه جویی و کاهش هزینه ها

ایجادنظامارجاعالکترونیکوسطحبندیخدماتواستحقاقسنجیمهمترینراهکاردرصرفهجوییوکاهشهزینهها       معاوندرمانوزارتبهداشتگفتدرحالحاضربرایاغلبخدماتپرهزینهراهنمایبالینینوشتهشدهواستانداردخدمتهمانجامشدهاست     بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرجلسهنظامارجاعالکترونیکوسطحبندیخدماتکه دردانشگاهعلومپزشکیگلستانبرگزارشد،گفتایجادنظامارجاعالکترونیکوهمچنینسطحبندیخدماتواستحقاقسنجیدرشرایطفعلی،مهمترینراهکارجهتصرفهجوییوکاهشهزینههااست ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تفاهم نامه همکاری بین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران امضا شد

تفاهمنامههمکاریبینمعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتوهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانامضاشد   تفاهمنامههمکاریبینمعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتوهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبهمنظورحمایتازحوزهتحقیقاتوفناوریدانشگاههایعلومپزشکیودرراستایحفظ،ارتقاءوتوسعهزیرساختفعالیتهایتحقیقاتیوفناوریبهامضایدکترملکزادهمعاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتودکترقریبرییسهیاتامنایارزیدرمعالجهبیمارانرسید ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

- انجمن‌های ورزشی دانشجویی - در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور راه‌اندازی می‌شوند - بیش از ۳ هزار نفر از دانشجویان، اعضای کادر فنی، داوران و عوامل اجرایی در این المپیاد حضور دارند

رییس سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی: «انجمن‌های ورزشی دانشجویی» در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور راه‌اندازی می‌شوند/ بیش از ۳ هزار نفر از دانشجویان، اعضای ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

معرفي داوران بخش کوتاه و دانشجویی جشنواره فیلم سلامت

معرفي داوران بخش کوتاه و دانشجویی جشنواره فیلم سلامت  ترکیب هیات داوران دو بخش فیلم‌های کوتاه و دانشجویی سومین جشنواره فیلم سلامت اعلام شد. به گزارش وبدا به نقل از ستاد خبری ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابلاغ شیوه‌نامه فعالیت خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد: ابلاغ شیوه‌نامه فعالیت خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت  معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، شیوه نامه پیشنهادی ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری به مناسبت روز خبرنگار معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری وزارت بهداشت در پیام های جداگانه ای فرارسیدن روز خبرنگار ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فیلم‌های کوتاه و دانشجویی سومین جشنواره فیلم سلامت معرفی شدند

فیلم‌های کوتاه و دانشجویی سومین جشنواره فیلم سلامت معرفی شدند   46 فیلم کوتاه و 22 فیلم دانشجویی در سومین جشنواره ملی فیلم سلامت به نمایش درمی‌آیند.    به گزارش ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه جویی ۱۰۰ میلیون تومانی با استریل کردن تجهیزات اتاق عمل در چند دانشگاه علوم پزشکی

صرفه جویی ۱۰۰ میلیون تومانی با استریل کردن تجهیزات اتاق عمل در چند دانشگاه علوم پزشکی وزیر بهداشت، گفت: کمبود دارو همیشه در کشور وجود دارد و ما در بهترین شرایط 30 قلم کمبود دارو ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش می‌کنیم در دوران تحریم ها با بهره وری و صرفه جویی، به خدمات سلامت، آسیبی‌ وارد نشود

معاون کل وزارت بهداشت در همایش مدیریت بیمارستانی: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم ها با بهره وری و صرفه جویی، به خدمات سلامت، آسیبی‌ وارد نشود دکتر حریرچی گفت: ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهلت ثبت‌نام در انتخابات خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت امروز به پایان می‌رسد

مهلت ثبت‌نام در انتخابات خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت امروز به پایان می‌رسد مهلت ثبت نام انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات و خانه نشریات ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نشست با هیات امنای صرفه جویی ارزی پیرامون وضعیت تجهیزات پزشکی در کشور - نگرانی در این حوزه وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد: برگزاری نشست با هیات امنای صرفه جویی ارزی پیرامون وضعیت تجهیزات پزشکی در کشور/نگرانی در این حوزه وجود ندارد ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشهد میزبان یازدهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی

مشهد میزبان یازدهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی   یازدهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ۱۳ و ۱۴ تیرماه جاری ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه جویی در هزینه های درمانی با اجرای سیستم ارجاع

صرفه جویی در هزینه های درمانی با اجرای سیستم ارجاع دکتر هاشمی با بیان این که سیستم ارجاع به نوعی صرفه جویی در هزینه های درمانی و در دسترس بودن خدمات است، گفت: مراجعه مستقیم بیماران ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشدید نظارت ها برای برخورد با سودجویان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی - سازمان غذا و دارو لیست و قیمت داروهای کشور را منتشر کند - سودجویی غیرمعمول، یک خیانت ملی است

تشدید نظارت ها برای برخورد با سودجویان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی/ سازمان غذا و دارو لیست و قیمت داروهای کشور را منتشر کند/ سودجویی غیرمعمول، یک خیانت ملی است   وزیر بهداشت ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نخستین جلسه بازجویی از معاون دبیرستان پسرانه غرب تهران برگزار شد

... افراد دیگری که از این محیط آموزشی اخبار و اطلاعاتی داشتند، نیازمندیم تا تحقیقات را تکمیل کنیم. تغییر مدیر مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز دیروز گفت: بازجویی از معاون متخلفی که به اقدامات ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دیدار صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشجویان خوابگاه الزهرا(س) - هدیه رئیس دانشگاه به ۱۴خوابگاه دانشجویی

دیدار صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشجویان خوابگاه الزهرا(س)/هدیه رئیس دانشگاه به ۱۴خوابگاه دانشجویی دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تقدیر بسیج دانشجویی استان از مدیرکل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم

مسوول بسیج دانشجویی استان قم از خدمات مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم در راستای حمایت از گروه‌های جهادی و دانشجویی تقدیر کرد. به گزارش قم پرس؛ داود محبی مسئول بسیج دانشجویی استان قم از ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ماجراجویی در تایلند؛ تجربه آدرنالین در سرزمین لبخند‌ها

وب سایت اراول: اگر ماجراجویی در تایلند را برای افزایش آدرنالین خود انتخاب کرده اید باید بگوییم انتخابتان کاملا درست است.اینجا خانه هیجان است درست همان جایی که تپش قلب شما بالا می رود و می توانید ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتقام جویی وحشیانه آل خلیفه از شهروندان و زندانیان ادامه دارد

    مؤسسه حقوق بشر "سلام" گزارش داد:   انتقام جویی وحشیانه آل خلیفه از شهروندان و زندانیان ادامه دارد   تاريخ  انتشار خبر: سه شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١٠:٣٤  ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

توضیحات جهانگیری در مورد ارز دانشجویی

... رییس جمهور حضور داشتند، پیرامون نحوه تأمین ارز دانشجویی، کارآمدی سامانه «نیما» و آخرین وضعیت نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور بحث و تبادل نظر شد.  ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بانک مرکزی نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را اعلام کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای یکسان سازی نرخ ارز، نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزارت بهداشت - یازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی - را برگزار می‌کند

وزارت بهداشت «یازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی» را برگزار می‌کند مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با اعلام این خبر که وزارت بهداشت یازدهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتقام جویی پیوسته آل خلیفه از روحانی بحرینی در زندان

... آل خلیفه در تازه ترین انتقام جویی خود از این روحانی شیعه وی را در زندان انفرادی حبس کرده اند. شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن دانشجویی در مصر

      تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن دانشجویی در مصر   تاريخ  انتشار خبر: پنج شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١٢:١٩   شماره خبر: ٩٢٨٠٦ گروه بین‌الملل ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بازدید سرزده معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجموعه ورزشی شهید نوری و خوابگاه‌های بهار و اندیشه

بازدید سرزده معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجموعه ورزشی شهید نوری و خوابگاه‌های بهار و اندیشه دکتر مهران محسنی معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر ویژه برنامه دانشجویی یک شب در جبهه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: به همت بسیج دانشجویی تهران بزرگ و با پشتیبانی قرارگاه مرکزی راهیان نور و سپاه خوزستان، ویژه برنامه دانشجویی یک شب در جبهه، در موقعیت عملیاتی عاشورا «منطقه هورالعظیم - شط علی» ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سال جدید معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، با صدور پیامی فرا رسیدن «بهار طبیعت» و تقارن آن با ایام پر فضیلت ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید کرد - نشست با نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید کرد/ نشست با نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه سلسله بازدیدهای معاون فرهنگی و دانشجویی ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

باید در زمینه گسترش خوابگاه‌های دانشجویی از توانمندی خیرین بهره‌مند شویم

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع مجمع خیرین سلامت دزفول گفت: باید از ظرفیت‌های خیرین در احداث خوابگاه‌های دانشجویی نیز استفاده کنیم. در خیلی از خوابگاه‌های کشور که بازدیدهایی ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آغاز بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آغاز بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی کشور تصاویر آغاز بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی کشور تصاویر آغاز بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

انجمن‌های علمی نقش پررنگی در ارتقاء آگاهی عمومی ایفا می‌کنند - هم اکنون ۱۰ هزار دانشجو در ۴۷۰ انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی فعالیت می‌کنند

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه خاستگاه انجمن‌های علمی دانشجویی، فرهنگی است و این انجمن ها دارای پیوست فرهنگی هستند، اظهار کرد: انجمن‌های علمی نقش پررنگی در ارتقاء آگاهی ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست سراسری انجمن‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی ۹ اسفند آغاز می‌شود - حدود ۱۰ هزار تن از دانشجویان علوم پزشکی در بیش از ۴۷۰ انجمن علمی دانشجویی فعالیت می‌کنند

... و دانشجویی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: در این نشست سراسری در حدود ۵۰۰ تن از دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی و تعدادی از کارشناسان این حوزه در دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور خواهند داشت. وی با اشاره ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر جشن ازدواج دانشجویی - همسفر تا بهشت - در حرم امام رضا (ع)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری اردوی جهادی سه روزه کانون دانشجویی شهید خضری دانشگاه علوم پزشکی فسا در مناطق محروم این شهرستان - ارایه خدمات بهداشتی – درمانی و مشاوره ای به 334 نفر

برگزاری اردوی جهادی سه روزه کانون دانشجویی شهید خضری دانشگاه علوم پزشکی فسا در مناطق محروم این شهرستان /ارایه خدمات بهداشتی – درمانی و مشاوره ای به 334 نفر  ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازجویی از خطیب مصری به دلیل زیارت مراقد اهل بیت

      بازجویی از خطیب مصری به دلیل زیارت مراقد اهل بیت   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١١:٥١   شماره خبر: ٩١٠٨٨ گروه بین‌الملل: نشأت ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پلیس پیشرو ، هوشمند و مقتدر امروز و فردا ناچار از مشارکت جویی و مشارکت پذیری است

... پیشرو ، هوشمند و مقتدر امروز و آینده، ناچار از مشارکت جویی و مشارکت پذیری است. معاون اجرایی معاونت اجتماعی ناجا خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که دارای رویکرد جامعه محوری بوده و خود را خادم ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح روش‌های جذب منابع مالی برای احداث خوابگاه‌های استاندارد دانشجویی - رضایت دانشجویان و احساس امنیت آنان در فضای دانشگاه، شاخص سنجش عملکرد معاونان فرهنگی و دانشجویی است

در دومین روز از نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در وزارت بهداشت برگزار شد، چندین روش جذب منابع مالی برای احداث خوابگاه‌های استاندارد دانشگاه‌های علوم پزشکی ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلسات ستاد مدیریت منابع در وزارت بهداشت هر هفته برگزار می شود - وزارت بهداشت در حوزه مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها عزم جدی دارد

... صرفه جویی در هزینه ها عزم جدی دارد قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: در حوزه مدیریت و ساماندهی منابع حوزه سلامت و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در عرصه ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پلیس بلژیکی به خاطر فعالیت ضد اسلامی مورد بازجویی قرار گرفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، مرکز کنترل داخلی پلیس بروکسل، یک بازرس ارشد را که پیام های نژاد پرستانه ضد اسلام در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده است، مورد بازجویی قرار داد. این ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نهمین اجلاس معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد

نهمین اجلاس معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سال گذشته ۱۰۵۲ دانشجوی علوم پزشکی، تسهیلات دانشجویی ودیعه مسکن دریافت کردند

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: در سال تحصیلی ۹۶-۹۵، یک‌هزار و ۵۲ نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تسهیلات دانشجویی ودیعه مسکن عادی و تکمیلی را دریافت کردند. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر مراسم معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مراسم معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی صبح شنبه دوم دی با حضور سردار غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در لانه جاسوسی برگزار شد . رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرور حوادث ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم تودیع و معارفه مسئولان سازمان بسیج دانشجویی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

متفاوت‌ترین خوابگاه دانشجویی کشور در آستانه بهره‌برداری است - احداث خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پیشرفت ۹۵ درصدی احداث خوابگاه استاندارد دانشجویی این دانشگاه در مجتمع پیامبر اعظم(ص) خزرآباد ساری خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر محمد رضا حق ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

اقدامات 100 روزه حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اعلام شد: اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی(ره)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم عزاداری اربعین هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: هم‌زمان با اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و یاران باوفای ایشان، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی از سراسر کشور صبح امروز پنجشنبه هیجدم ابان نود و شش با حضور ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

بیانات در جمع هیئت‌های دانشجویی در روز اربعین حسینی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: 1396/08/18بیانات در جمع هیئت‌های دانشجویی در روز اربعین حسینی پس از اقامه‌ی نماز ظهر؛ در حسینیه امام خمینی (رحمه‌الله)بسم‌الله‌الرّحمن‌الرحیم  اوّلاً خیلی خوش‌آمدید؛ ثانیاً ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همکاری انجمن هنرهای نمایشی با هیئت دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نمایشی را با موضوع حضرت معصومه (س) به روی صحنه ببرد و در همین راستا جلسه ای با اصغر نوبخت ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رشد ۲ برابری سرانه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دکتر فراهانی با اشاره به رشد دو برابری سرانه فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: در ابتدای سال ۹۳ میانگین بودجه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر دانشجوی ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آقای قرائتی! عذرخواهی کنید لطفا و حداقل دل جویی...

...  شاید او حسین نمازیِ مشهور به آقای دوربینی نبود. همان عبدالله ابن ام مکتوم بود که وارد مجلس شما شد و شما روی برگرداندید!  پس شیخ عزیز! اگر عذر خواهی نمی کنید حد اقل دل جویی کنید ومی دانیم که این رفتار ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

توجه به استان سیستان و بلوچستان از اولویت‌های وزارت بهداشت است - بازدید مدیران و کارشناسان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر محمدرضا فراهانی در جمع مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: در چهار سال اول مسئولیت بنده به ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گذشت و ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماجراجویی سه آمریکایی در چهارمحال و بختیاری

ماهنامه مهر پارسه - فامطه علی اصغر: 92 سال پیش سه آمریکایی تصمیم می گیرند به ایران بیایند و با نبرد یک ملت برای بقا همراه شوند. آنها از گذرگاه ها و ارتفاعات سخت عبور می کنند تا از سردسیر چهارمحال ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد معاون دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بازديد معاون دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد معاون فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت،درمان ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت دستور پیگیری علت فوت دانشجوی شهرکردی را صادر کرد

درپی فوت دانشجویی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با صدور پیامی ضمن تسلیت این ضایعه ناگوار، به مسئولان این دانشگاه دستور داد هرچه سریعتر ...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پاسداری از ارزش های دینی و مشارکت جویی، از شاخص های اصلی برنامه های هفته ناجا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در نشست خبری امروز (13 مهرماه) به مناسبت هفته نیروی انتظامی، عنوان کرد: پاسداری از ارزش های دینی و مذهبی، مردم داری و مشارکت جویی آحاد مردم ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار تحریم ها بر کره شمالی: افزایش قیمت بنزین - لغو نمایش هوایی برای صرفه جویی در بنزین هواپیما - کاهش صادرات بنزین از چین به کره شمالی - بانک های چین، مشتریان کره شمالی را تحویل نمی گیرند

... اعلام کرده اما شماری از بازرگانان چینی گفته اند که به نظر انها، دلیل این موضوع صرفه جویی در مصرف بنزین هواپیماست. رویترز گزارش داده است که استفاده از پنل های انرژی خورشیدی در کره شمالی به میزان زیادی ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

المپیادهای علمی دانشجویی گامی در جهت دستیابی به مرجعیت علمی است

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تحولات آموزش پزشکی جهان و برنامه های تحول آموزش پزشکی ایران برای همسویی با این تغییرات افزود: دانشجویان در اجرای این برنامه ها نقش مهمی دارند و لازم ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top