قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

خواب

۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند

۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکی،اسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارند ۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکیکاراسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارندکهازاینتعداد،۱۸۱خوابگاهدخترانهو۱۲۳خوابگاهپسرانههستند ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدف از بیداری در لیالی قدر بیدار شدن از خواب غفلت است

... بیدار شدن از خواب غفلت است، چراکه دل مرده، با توجه به خداوند زنده می‌شود. حجت الاسلام عبداللهی با تأکید بر این‌که بایستی لیالی قدر را در بیداری باشیم تا بتوانیم فیوضات را درک کنیم، اذعان داشت: شب‌های ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

- ورزش، سلامتی و نشاط - شعار روز دوم هفته خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت

ورزش،سلامتیونشاطشعارروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییوزارتبهداشت اهمیتنقشورزشدرافزایشتحرک،نشاطوسلامتیانسانهابرهیچکسپوشیدهنیست،بخصوصاینکهایننقشدرفضاهایدانشگاهیتأثیرگذارباشدامسالروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیبهنام«ورزش،سلامتیونشاط»نامگذاریشدهاستکهایننامگذاریحکایتازاهمیتتوسعهورزشدرمحیط‌هایدانشگاهیدارد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر ازدواج دو کارتن خواب‌ بهبود یافته

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز هفته خوابگاه‌های دانشجویی از ۲۱ اردیبهشت ماه

آغازهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییاز۲۱اردیبهشتماه   روزشمارونامگذاریهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییسال۹۸دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوراعلامشد   بهگزارشوبدا،براساساینروزشمار،امسالهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدرروزهای۲۱تا۲۷اردیبهشتماههمزماندردانشکدههاودانشگاه‌هایعلومپزشکی برگزارمی‌شود،ازسویمعاونتفرهنگیدانشجوییوزارتبهداشتباشعار«خوابگاهدانشجویی‎،نماداتحادملیدربهارهمدلی»برگزارمی‌شود  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان 540 تختخوابی ایرانشهر

بازدیداستاندارسیستانوبلوچستانازروندپیشرفتفیزیکیپروژهبیمارستانتختخوابیایرانشهر استاندارسیستانوبلوچستانبههمراهمدیراناجراییایناستانازروندپیشرفتفیزیکیبیمارستانتختخوابیایرانشهرازروندپیشرفتفیزیکیپروژهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعزام ٢٦ نفر پرستار بحران، تكنسين اتاق عمل و هوشبري برای راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان

اعزام٢٦نفرپرستاربحران،تكنسيناتاقعملوهوشبريبرایراهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدرمناطقسیلزدهخوزستان معاونپرستاريوزارتبهداشت ازاعزام٢٦نفرپرستاربحران،تكنسيناتاقعملوهوشبريجهتراهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدراردوگاهجوادالائمهحمیدیهخبرداد ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان

مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازخبرداد راهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدرمناطقسیلزدهخوزستان مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازازراهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدراردوگاهجوادالائمهحمیدیهخبرداد ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بیمارستان 222 تختخوابی دکتر پیروز لاهیجان و 11 پروژه آموزشی و درمانی در گیلان به بهره برداری رسید

درسفروزیربهداشتبههمراهکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلان؛ بیمارستانتختخوابیدکترپیروزلاهیجانوپروژهآموزشیودرمانیدرگیلانبهبهرهبرداریرسید     وزیربهداشتدرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلانوبادستوررییسجمهورازطریقویدیوکنفرانس،پروژهآموزشیودرمانیاستانگیلانراافتتاحکرد ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت از بیمارستان 85 تختخوابی خصوصی میلاد لاهیجان بازدید کرد

درسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلان؛ وزیربهداشتازبیمارستانتختخوابیخصوصیمیلادلاهیجانبازدیدکرد وزیربهداشتدرسفرخودبهاستانگیلانبههمراهکاروانتدبیروامید،ازبیمارستانتختخوابیخصوصیمیلادلاهیجانبازدیدکرد بهگزارشوبدا،بیمارستانخصوصیمیلادلاهیجاندرزمینیبهمساحتهزارمترمربعوبامبلغمیلیاردریالدرطبقهتوسطبخشخصوصیساختهشدکهباافتتاحاینبیمارستانبراینفراشتغالایجادمیشود ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خوابگاه دانشجویی شهدای منا آبادان افتتاح شد

دردومینروزازسفروزیربهداشتبهخوزستان؛ خوابگاهدانشجوییشهدایمناآبادانافتتاحشد خوابگاهدانشجوییپسرانهشهدایمنادانشکدهعلومپزشکیآبادانباحضوروزیربهداشتافتتاحشد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیپسازافتتاحاینخوابگاه،ضمنگرامیداشتیادوخاطرهشهدا،اظهارداشتامیدوارمثواباینساختمانبهروحشهدابهویژهشهدایمنابرسد ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شريعتمداري بيمارستان ۳۲ تخت خوابي تامين اجتماعي اميرالمومنين خوي را افتتاح كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  محمد شریعتمداری  امروز که به استان آذربایجان غربی سفر کرده است بیمارستان ۳۲ تخت خوابی تامین اجتماعی ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مسؤولان از خواب غفلت بیدار شوند/قاچاق و اختلاس ثمره بی توجهی به فرهنگ است

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه برخی از مسائلی که جدیدا به ما خبر داده اند به گونه است که نمی توان آن را بیان کرد گفت: امیدواریم که مسؤولان از خواب غفلت بیدار شوند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در درس ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خواب آلودگی راننده پژو206 حادثه آفرید

خواب آلودگی راننده پژو206 حادثه آفرید گروه استان ها- خراسان رضوی– جانشين فرماندهي انتظامي ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ساخت بیمارستان 600 تختخوابی در گرگان از برنامه های رییس جمهور برای توسعه خدمات در استان گلستان است - پیش گامی استان گلستان در اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده

سرپرستوزارتبهداشتدرحاشیهافتتاحمرکزتروماواورژانسشهیدنبویگرگان ساختبیمارستانتختخوابیدرگرگانازبرنامههایرییسجمهوربرایتوسعهخدماتدراستانگلستاناستپیشگامیاستانگلستاندراجراینظامارجاعوپزشکیخانواده     سرپرستوزارتبهداشتگفتمرکزتروماواورژانسشهیدنبویگرگانباظرفیتتختبیمارستانیساختهوتکمیلشدهاستکهعملیاتساختآنازاردیبهشتماهسالگذشتهآغازوامروزافتتاحشد ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راننده کامیون خواب به خواب رفت

راننده کامیون خواب به خواب رفت گروه استان ها_اصفهان_ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - در خواب بیند پنبه دانه...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - در خواب بیند پنبه دانه...  ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان باشت استان کهکیلویه و بویراحمد - ساخت و تجهیز در مدت ۲.۵ سال

باحضوروزیربهداشتانجامشد؛ افتتاحبیمارستان۳۲تختخوابیشهرستانباشتاستانکهکیلویهوبویراحمدساختوتجهیزدرمدت۲۵سال   بیمارستان۳۲تختخوابیشهرستانباشتدراستانکهکیلویهوبویراحمدباحضوروزیربهداشتافتتاحشد بهگزارشوبدا،اینبیمارستاندرزمینیبهمساحت۵هزارمترمربعبازیربنای۳هزارو۷۰۰مترمربعدر۲طبقهاحداثشدهاست ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات احداث بیمارستان 540 تختخوابی زاهدان آغاز شد

درهشتمینسفروزیربهداشتبهسیستانوبلوچستان؛ عملیاتاحداثبیمارستانتختخوابیزاهدانآغازشد     عملیاتاحداثپروژهبیمارستانتختخوابیدرحاشیهشهرزاهدانباحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیآغازشد    بهگزارشوبدا،اینبیمارستاندرزمینیبهمساحت۱۵۰هزارمترمربعوبازیربنایبیشاز۵۶هزارمترمربعدر۶طبقهاحداثخواهدشد ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حجره‌های طلاب نباید به خوابگاه تبدیل شوند

... مهذب امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: معاونت تهذیب به حجره‌ها توجه ویژه داشته باشد، حجره‌های طلاب نباید به خوابگاه مبدل شود. کارکردهای حجره و نقشی که در تربیت و پرورش طلبه دارد، مورد توجه قرار گیرد؛ طلبه‌ای ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

افتتاح بيمارستان ۲۲۵ تختخوابي امام خميني(ره) خوي با حضور روحاني

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی ضمن افتتاح این بیمارستان از بخش‌های مختلف ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرداخت صد درصد بودجه آموزش سال آینده - فراهم شدن تسهیلات بانکی ویژه ساخت خوابگاه دانشجویی

پرداختصددرصدبودجهآموزشسالآیندهفراهمشدنتسهیلاتبانکیویژهساختخوابگاهدانشجویی     معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،گفتطبقاعلامکمیسیونآموزشمجلس،بودجهآموزشسالآینده،صددرصدبهدانشگاه‌هاپرداختمی‌شودودرمذاکرهبابانکمسکنموفقشدیمبرایدریافتوامساختخوابگاهدانشجوییباآنهابهتوافقبرسیم ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

7 کشته، نتیجه خواب آلودگی راننده

7 کشته، نتیجه خواب آلودگی راننده گروه استان ها-آذربایجان شرقی-فرمانده انتظامی شهرستان ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

احداث بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده، می‌تواند موجب اشتغال مستقیم 600 الی 700 نفر و افراد متعددی به طور غیر مستقیم شود

احداثبیمارستانتختخوابیخدابنده،می‌تواندموجباشتغالمستقیمالینفروافرادمتعددیبهطورغیرمستقیمشود    رئیسدانشگاهعلومپزشکیزنجاندرمراسمآغازعملیاتاحداثبیمارستانتختخوابیخدابندهبااشارهبهچهارمینسفروزیربهداشتبهشهرستانخدابنده، گفتآغازعملیاتساختواحداث بیمارستانتختخوابیاتفاقبسیارمبارکیدرشهرستانخدابندهاستوامیدواریمهمراهباایناتفاق،بازهمشاهدرشدوپیشرفتروزافزوندرحوزهسلامتاستانباشیم ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات احداث بیمارستان جایگزین 150 تختخوابی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان رزن آغاز شد

درسفروزیربهداشتبهاستانهمدان؛ عملیاتاحداثبیمارستانجایگزینتختخوابیحضرتولیعصرعجشهرستانرزنآغازشد باحضوروزیربهداشت،عملیاتاحداثبیمارستانجایگزینتختخوابیحضرتولیعصرعجشهرستانرزندراستانهمدانآغازشد بهگزارشوبدا،بیمارستانجایگزینتختخوابیحضرتولیعصرعجشهرستانرزندرزمینیبهمساحتهزارمترمربعدرطبقهساختهمیشود ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات ساخت بیمارستان 220 تختخوابی حضرت رسول اکرم(ص) خدابنده آغاز شد

باحضوروزیربهداشت؛ عملیاتساختبیمارستانتختخوابیحضرترسولاکرمصخدابندهآغازشد عملیاتاجراییساختبیمارستانتختخوابیحضرترسولاکرمصشهرستانخدابندهبامجموعمساحتهزارمترمربعدرپنجطبقهباحضوروزیربهداشتآغازشد بهگزارشوبدا،برایساختبیمارستانتختخوابیرسولاکرمشهرستانخدابندهاعتباریبالغبرمیلیاردریالمصوبشدهاست ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشکل کمبود نیرو منحصر به حوزه پزشکی نیست - ضرورت تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین ۱۵۰ تخت خوابی ولیعصر (عج) رزن

مشکلکمبودنیرومنحصربهحوزهپزشکینیستضرورتتسریعدرساختبیمارستانجایگزین۱۵۰تختخوابیولیعصرعجرزن وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبرلزومتسریعدرساختبیمارستانجایگزین۱۵۰تختخوابیولیعصرعجرزنتاکیدکرد بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرحاشیهآیینآغازاحداثبیمارستانجایگزینولیعصرعجرزنگفتپیمانکاراینبیمارستانانتخابشدهاستوامیدواریمعملیاتاجراییاینپروژهبهسرعتآغازشود ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش صددرصدی متقاضیان خوابگاه - تجهیز کامل خوابگاه ها به امکانات رفاهی

    مدیردانشجوییدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتازهزارودانشجویدانشگاه،نفرازخدماتخوابگاهیبهرهمندشدند    بهگزارشوبدا،مهدیمعتکففربااعلاماینخبرافزودباتوجهبهعدمتعهدپوششخوابگاهیوجذبدانشجویانجدیدالورددرسالتحصیلیجاری،درصدمتقاضیانخوابگاهازامکاناترفاهیدانشگاهبهرهمندشدند ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش ١٠٠ درصدي اسکان دانشجویان دختر در خوابگاه‌ ها

معاونفرهنگیودانشجوییدانشگاهعلومپزشکیاردبیلاعلامكرد پوشش١٠٠درصدياسکاندانشجویاندختردرخوابگاه‌ها معاونفرهنگیودانشجوییدانشگاهعلومپزشکیاردبیلبااشارهبهپوشش۱۰۰درصدیاسکاندانشجویاندختردرخوابگاه‌هایدانشجوییگفتتنها۶۷نفرازدانشجویانپسرمشکلاسکاندارندکهاسکانآنهابهزودیمرتفعمی‌شود ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چه کنیم در حال خواب هم عبادت خدا کنیم؟

... شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می گردد. * خواب بنده عابد، عبادت است از امام صادق عليه السلام روايت شده كه به سدير صيرفى فرمود: دوستان ما، خدا را در همه حال عبادت مى كنند. در حال ايستاده ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آغاز عمليات ساخت بيمارستان ٩١ تختخوابي گالیکش استان گلستان

باحضورمعاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتانجامشد؛ آغازعملياتساختبيمارستان٩١تختخوابيگالیکشاستانگلستان     عملیاتساختبیمارستان٩١تختخوابیشهرستانگالیکشازتوابعاستانگلستانباحضوردکترگلمکانی،معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتبههمراهنمایندگانمجلسمنطقهشرقاستان،استاندارومسئولیندانشگاهیومحلیآغازشد  ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز عملیات ساخت بیمارستان جایگزین 160 تختخوابی امام خمینی(ره) نور

آغازعملیاتساختبیمارستانجایگزینتختخوابیامامخمینیرهنور عملیاتساختبیمارستانجایگزینتختخوابیامامخمینیرهشهرستاننورباحضوروزیربهداشتآغازشد بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرمراسمآغازعملیاتساختاینبیمارستاناظهارداشتمتاسفمکهباچندماهتاخیربرایآغازعملیاتساختاینبیمارستانبهنورآمدیموامیدوارمکهباهمکاریمسئولانمحلی،نمایندهمردمدرمجلس،دانشگاهعلومپزشکیمازندرانووزارتبهداشتشاهدباشیمکهاینپروژهفقطبهزدنکلنگمحدودنشدهوعملیاتساختآنبهسرعتآغازشود ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

زمستان امن تهران برای کارتن خواب‌ها، بی خانمان‌ها و آسیب‌دیدگان اجتماعی

... به آسیب دیدگان اجتماعی از جمله کارتن خواب ها و بی خانمان‌ها خبرداد. شجاع پوریان با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر برنامه‌ریزی منسجم پیش از شروع فصل سرما گفت: کمک به بی خانمان ها، جدای از تکالیف ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیمارستان ۵۰ تختخوابی آیت الله خامنه ای شهرستان عباس آباد به بهره برداری رسید

باحضوروزیربهداشت؛ بیمارستان۵۰تختخوابیآیتاللهخامنهایشهرستانعباسآبادبهبهرهبرداریرسید     بیمارستان۵۰تختخوابیآیتاللهخامنهایشهرستانعباسآبادباحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهبهرهبرداریرسید   بهگزارشوبدا،اینبیمارستاندرزمینیبامساحت۱۰هزارمترمربعوزیربنای۵۸۰۰مترمربعدرچهارطبقهباهزینهایبالغبر۲۵میلیاردتوماناحداثوتجهیزشد ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه هاي درماني انديمشك افتتاح شد - آغاز عملیات ساخت بیمارستان 100 تختخوابی اندیمشک

پروژههايدرمانيانديمشكافتتاحشدآغازعملیاتساختبیمارستانتختخوابیاندیمشک     باحضوروزیربهداشت،چندینپروژهدرمانیشاملبیمارستانمحلیکویلوروکلینیکویژهوطرحتوسعهاورژانسبیمارستانامامعلیعاندیمشکافتتاحوعملیاتساختبیمارستانتختخوابیوبخشمادرونوزادبیمارستانامامعلیعاینشهرستانآغازشد ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمامی امکانات خوابگاه ها و واحدهای رفاهی، آماده خدمت رسانی به دانشجویان است

معاونفرهنگی–دانشجوییدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی تمامیامکاناتخوابگاههاوواحدهایرفاهی،آمادهخدمترسانیبهدانشجویاناست معاونفرهنگی–دانشجوییدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشیدرجریانثبتنامازدانشجویانجدیدمقطعکارشناسیسالتحصیلی۹۸۹۷ایندانشگاهگفتتمامیامکاناتخوابگاههاوواحدهایرفاهیدانشگاه،آمادهخدمترسانیبهدانشجویاناست ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خواب آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد - احتمال احیای دوباره سهمیه بندی سوخت

... یک ماه به‌صورت نمادین صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، اما این خواب هیچگاه تعبیر نمی‌شود. العالم ـ ایران ـ اقتصادی «بیژن زنگنه» روز دوشنبه در حاشیه ...
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ارائه خوابگاه براساس قانون صورت می گیرد - تشریح شرایط اسکان خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی ارائهخوابگاهبراساسقانونصورتمیگیردتشریحشرایطاسکانخوابگاهیبرایدانشجویانجدیدالوروددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی     معاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرخصوصوضعیتخوابگاه‌هایدانشجوییایندانشگاهتوضیحاتیراارائهداد  ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واکنش ترامپ به اظهارات انتقادی اوباما: هنگام تماشای سخنرانی او خوابم برد!

... کرد، ترامپ که برای حضور در یک مراسم خیریه به غرب میانه آمریکا سفر کرده گفت: تلاش کرده سخنرانی اوباما را دنبال کند اما "خوابش برده" است. وی همچنین افزود: "اوباما تلاش دارد امتیاز اتفاقات عالی که برای کشورمان ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خواب به انسان حمله می کند - علائم

یک متخصص طب اورژانس با اشاره به اختلال حمله خواب، گفت: حمله خواب یک اختلال خواب مزمن است که با خواب آلودگی و حملات ناگهانی خواب در روز همراه است.  ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خستگی و خواب آلودگی راننده 2 کشته برجای گذاشت

خستگی و خواب آلودگی راننده 2 کشته برجای گذاشت گروه استان ها - خوزستان - رئیس پلیس راه ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎ تصاویر خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎ تصاویر خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎ تصاویر خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎ ...
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید معاون وزیر بهداشت از خوابگاه ها و امکان ورزشی در دست احداث دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازدید معاون وزیر بهداشت از خوابگاه ها و امکان ورزشی در دست احداث دانشگاه علوم پزشکی تبریز معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از خوابگاه‌ها و اماکن ورزشی در دست ساخت دانشگاه ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان مهر خرم آباد افتتاح شد

با حضور وزیر بهداشت؛ بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان مهر خرم آباد افتتاح شد بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان خرم آباد با ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 32 تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان کوار به بهره برداری رسید

در دومین روز از سفر وزیر بهداشت به استان فارس؛ بیمارستان 32 تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان کوار به بهره برداری رسید  ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری بهره‌بردای از بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان کوار استان فارس با حضور وزیر بهداشت

گزارش تصویری بهره‌بردای از بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان کوار استان فارس با حضور وزیر بهداشت برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات ساخت بیمارستان 300 تختخوابی اقلید آغاز شد

با حضور وزیر بهداشت؛ عملیات ساخت بیمارستان 300 تختخوابی اقلید آغاز شد عملیات ساخت بیمارستان 300 تختخوابی حضرت سید الشهدا(ع) ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات ساخت بیمارستان 160 تختخوابی شهدای پتروشیمی شازند آغاز شد

عملیات ساخت بیمارستان 160 تختخوابی شهدای پتروشیمی شازند آغاز شد  عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 160 تختخوابی شهدای پتروشیمی با حضور وزیر بهداشت آغاز شد.   به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دیدار صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشجویان خوابگاه الزهرا(س) - هدیه رئیس دانشگاه به ۱۴خوابگاه دانشجویی

دیدار صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشجویان خوابگاه الزهرا(س)/هدیه رئیس دانشگاه به ۱۴خوابگاه دانشجویی دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تا پایان دولت دوازدهم مجموعاً ۳۷۰ هزار متر مربع به سرانه خوابگاهی افزوده خواهد شد

تا پایان دولت دوازدهم مجموعاً ۳۷۰ هزار متر مربع به سرانه خوابگاهی افزوده خواهد شد معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان  آموزش پزشکی از افزایش ۳۹ درصدی سرانه خوابگاهی در ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توصیه‌هایی برای داشتن خوابی راحت در هواپیما

وب سایت بدونیم: کسانی که می توانند در هواپیما بخوابند حقیقتا خوشبختند! در حالی که بسیاری از ما در این شرایط نه چندان راحت و در میان غریبه ها حتی نمی توانیم چرت کوتاهی بزنیم. این موارد را به ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماجرای عجیب سرگردانی دختران بسکتبالیست در فرودگاه و خوابیدن در نمازخانه + عکس

تیم بسکتبال بانوان نفت آبادان که قرار بود راهی رقابت های غرب آسیا شود، با دستور مدیران باشگاه از پای پرواز برگردانده شد و پس از معطلی حدود 12 ساعته در فرودگاه و خوابیدن در ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همه کمک کنیم تا اقدام ارزشمند و خیر بزرگ بانک پاسارگاد در ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی قم با سرعت بیشتری به نتیجه برسد

وزیر بهداشت پس از بازدید از پروژه بیمارستان 1000 تختخوابی خاتم قم: همه کمک کنیم تا اقدام ارزشمند و خیر بزرگ بانک پاسارگاد در ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهر مقدس قم - بیمارستان 1000 تختخوابی قم

گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهر مقدس قم/ بیمارستان 1000 تختخوابی قم برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید  ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح بیمارستان ۱۷۲ تختخوابی شهدا قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت

بیمارستان ۱۷۲ تختخوابی شهدا قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. به گزارش فجر۲۴به نقل ازخبرگزاری تسنیم قم، بیمارستان شهدا قم صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیمارستان 172 تختخوابی شهدا قم به بهره برداری رسید

با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت؛ بیمارستان 172 تختخوابی شهدا قم به بهره برداری رسید   بیمارستان 172 تختخوابی شهدا قم با حضور رییس مجلس شورای اسلامی ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت از پروژه ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی خاتم قم بازدید کرد - ابراز امیدواری برای افتتاح فاز اول این بیمارستان در سال ۹۸

وزیر بهداشت از پروژه ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی خاتم قم بازدید کرد/ابراز امیدواری برای افتتاح فاز اول این بیمارستان در سال ۹۸ وزیر بهداشت در سفر خود به استان قم، از پروژه ساخت ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح بيمارستان 172 تختخوابي شهداي نيروگاه قم

با حضور مقامات ملي و استاني صورت گرفت:افتتاح بيمارستان 172 تختخوابي شهداي نيروگاه قمبيمارستان 172 تختخوابي شهداي نيروگاه قم با حضور استاندار قم و مقامات ملي و استاني افتتاح شد. به گزارش روابط عمومي استانداري ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

چادرخواب نوروزي در استراحت گاه هاي قم ركورد زد

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری قم گفت: در هفتمين روز سال جدید بیش از 3 هزار و ٥٠٠ تخته چادر در استراحت‌گاه‌های شهر قم برپا شده كه بيشترين آمار چادرخواب از ابتداي نوروز بوده است. به گزارش ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

چادرخواب نوروزي در استراحت گاه هاي شهر ركورد زد

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری قم گفت: در هفتمين روز سال جدید بیش از 3 هزار و ٥٠٠ تخته چادر در استراحت‌گاه‌های شهر قم برپا شده كه بيشترين آمار چادرخواب از ابتداي نوروز بوده است. به گزارش ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازدید سرزده معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجموعه ورزشی شهید نوری و خوابگاه‌های بهار و اندیشه

بازدید سرزده معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجموعه ورزشی شهید نوری و خوابگاه‌های بهار و اندیشه دکتر مهران محسنی معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از 60 درصد از تصادفات در کشور مربوط به عامل انسانی است - رانندگان از شب قبل از سفر، خواب کافی داشته باشند

... خواب آلودگی و تعجیل در رانندگی تاثیر داشته است. علی اسدی در گفت و گو با وبدا درخصوص نکات و توصیه های سلامت روان در سفرهای نوروزی با بیان اینکه بیش از 60 درصد تصادفات در کشور ناشی از عوامل روانی است، گفت: ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جوانان چینی رکورددار بی‌خوابی در جهان

به گزارش جی پلاس؛ نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد جوانان چینی متولدشده در دهه ۱۹۹۰ خواب کافی ندارند؛ علاوه بر اینکه این افراد بی‌خواب‌ترین مردم جهان نیز به شمار می‌آیند. نتایج یک نظرسنجی ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

لزوم نظارت بیشتر بر روند برپایی چادرخواب در شهر

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم خواستار نظارت بیشتر بر روند چادرخواب در شهر شد. به گزارش قم پرس؛ عباس جعفری در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری قم  ضرورت جلوگیری از نصب چادر ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش بالای 60 درصدی چادرخواب در استراحت‌گاه‌های شهری قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از افزایش بالای 60 درصدی چادرخواب در استراحت‌گاه‌های شهری قم خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری قم با بیان اینکه ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جلوگیری از چادرخواب در هسته مرکزی شهر و محدوده حرم و جمکران

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از جلوگیری از چادرخواب در هسته مرکزی شهر و محدوده حرم و جمکران خبر داد. به گزارش قم پرس؛ احمدرضا شفیعی با اشاره به اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد نظم شهری ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتتاح خوابگاه حوزه علمیه بانوان در غنا

      افتتاح خوابگاه حوزه علمیه بانوان در غنا   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١١:١٥   شماره خبر: ٩٢٦٨١ گروه بین‌الملل – خوابگاه ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بیمارستان 1000 تختخوابی قم تا سه سال دیگر آماده بهره‌برداری می‌شود/تشکیل‌ پرونده سلامت برای 60 درصد جمعیت استان قم

... که امید می‌رود با همین وضعیت نیز ادامه داشته باشد. ایرانی خواه ادامه داد: در حوزه آموزش وضعیت استان نسبت به سابق بسیار بهتر شده است، افتتاح و راه‌اندازی مجموعه پردیس با 500 تخت خوابگاهی فاخر و مدرن ازجمله ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

باید در زمینه گسترش خوابگاه‌های دانشجویی از توانمندی خیرین بهره‌مند شویم

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع مجمع خیرین سلامت دزفول گفت: باید از ظرفیت‌های خیرین در احداث خوابگاه‌های دانشجویی نیز استفاده کنیم. در خیلی از خوابگاه‌های کشور که بازدیدهایی ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست روسای ادارات تغذیه و خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود

در روزهای ۱۳ و ۱۵ اسفند ماه؛ نشست روسای ادارات تغذیه و خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود نشست روسای ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی برخوار آغاز شد

با حضور وزیر بهداشت؛ عملیات ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی برخوار آغاز شد   عملیات ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهرستان برخوار ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 174 تختخوابی منظریه خمینی شهر به بهره برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت؛ بیمارستان 174 تختخوابی منظریه خمینی شهر به بهره برداری رسید بیمارستان 174 تختخوابی 9 دی منظریه خمینی ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح روش‌های جذب منابع مالی برای احداث خوابگاه‌های استاندارد دانشجویی - رضایت دانشجویان و احساس امنیت آنان در فضای دانشگاه، شاخص سنجش عملکرد معاونان فرهنگی و دانشجویی است

در دومین روز از نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در وزارت بهداشت برگزار شد، چندین روش جذب منابع مالی برای احداث خوابگاه‌های استاندارد دانشگاه‌های علوم پزشکی ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

متفاوت‌ترین خوابگاه دانشجویی کشور در آستانه بهره‌برداری است - احداث خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پیشرفت ۹۵ درصدی احداث خوابگاه استاندارد دانشجویی این دانشگاه در مجتمع پیامبر اعظم(ص) خزرآباد ساری خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر محمد رضا حق ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

همراهی مردم در زلزله غرب کشور، تحسین برانگیز است - بیمارستان 100 تختخوابی سرپل ذهاب با کمک خیرین کاشانی ساخته می شود

وزيربهداشت در سرپل ذهاب: همراهی مردم در زلزله غرب کشور، تحسین برانگیز است/ بیمارستان 100 تختخوابی سرپل ذهاب با کمک خیرین کاشانی ساخته می شود  ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عزم جدي مسئولان استان براي بهره برداري هر چه سريعتر از بيمارستان هزار تخت خوابي

استاندار قم در ديدار مدير عامل شركت هلدينگ نسيم سلامت پاسارگاد مطرح كرد:عزم جدي مسئولان استان براي بهره برداري هر چه سريعتر از بيمارستان هزار تخت خوابياستاندار قم در ديدار مدير عامل شركت هلدينگ نسيم سلامت ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

اقدامات 100 روزه حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اعلام شد: اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید سرزده دکتر جان بابایی از بیمارستانهای ایرانشهر - افتتاح بخش دياليز بيمارستان ٣٢ تخت خوابي ولايت سرباز

... بیماران نیز گفت و گو کرد. به گزارش وبدا، دكتر قاسم جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت در اولين سفر خود به استان سيستان و بلوچستان از بيمارستان٣٢تخت خوابي ولايت سرباز، بازديد و بخش دياليز اين بيمارستان ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

خواب شوم محمد سلمان برای آینده عراق

العالم - عربستان سعودی پروژه ای که در آن محمد بن سلمان متعهد شده برنامه ها و وعده های انتخاباتی ترامپ را اجرایی کند. این فصل جدید، درباره نقشه عربستان سعودی است که از قبل برای ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

قذاف الدم: قذافی در هتل هزار ستاره می خوابید!

... همه تعلقات و محدودیت ها دل کند و بر روی زمین می خوابید. وی در ادامه شرح خاطراتش افزود: رهبر لیبی خطاب به ما می گفت که شما شبها در هتل پنج ستاره می خوابید و من در هتل هزار ستاره می خوابم. این بدان معناست ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تعمیرات خوابگاه‌های علوم پزشکی

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از تصویب مصوبه‌ای برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان بودجه در راستای تعمیرات خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.به گزارش وبدا به نقل از ایسنا، دکتر عباس عطوف ضمن اعلام این ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد معاون دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بازديد معاون دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد معاون فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت،درمان ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کابوس مرگ برای شهری که خواب ندارد (+فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

120 بُرج روی گسل های تهران تخلیه شوند - من مجبورم در تهران زندگی کنم - هر شب قبل از خواب وصیت می کنم

... فعلی که روی گسل یا در حاشیه گسل ها هستند چه پیشنهادی دارید؟ -من که از زور اجبار در تهران زندگی می کنم. چون واقعا می ترسم. باور کنید همه مسائل را به اعضای خانواده ام نمی گویم. چون اگر صحبت کنم  خواب و آرامش ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مجموعه های ورزشی و خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مجموعه های ورزشی و خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر صدرالسادات, معاون توسعه ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود 38 هزار مترمربع پروژه عمرانی در مجتمع پردیس دانشگاهی مازندران در دست اجراست - ساخت نخستین خوابگاه سوئیتی کشور در این مجتمع

... خوابگاه سوئیتی کشور در این مجتمع معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به وجود ۳۸ هزار متر مربع پروژه عمرانی در مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

چگونه دل بستگان به دنیا از خواب غفلت بیدار می شوند؟

خبرگزاری «حوزه»،‌ متن روایت را از کتاب شریف نهج البلاغه منتشر می کند: قَالَ علی(ع) يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ [اقْصُرُوا] أَقْصِرُوا فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

خواب سنگین حقوق بشر در قبال کشتار زنان و کودکان میرزاولنگ!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، 14مرداد ماه طالبان با حمله به منطقه میرزا ولنگ در ولایت سرپل افغانستان حدود ۵۰ غیر نظامی را از خانه‌ها بیرون برده و به صورت گروهی تیرباران کردند. ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بیمارستان هزار تخت‌خوابی قم تا ۲ سال آینده افتتاح می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: بیمارستان هزار تخت‌خوابی قم که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال احداث است، تا دو سال آینده افتتاح می‌شود. به گزارش فجر۲۴ به نقل ازخبرگزاری مهرقم، ابوالفضل ایرانی‌خواه ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خوابی راحت در هواپیما، با رعایت این نکات

وب‌سایت فارنت - محمد کاملان: هیچ‌چیز دلچسب‌تر از یک خواب خوش و راحت در هواپیما نیست، اما مسافرین زیادی را شاهد هستیم که به راحتی در هواپیما نمی‌خوابند، با این حساب بد نیست با هم ببینیم چگونه می‌توان ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

رقصنده با مرگ - خواب آرام در کنار هزاران روح سرگردان

... گذر شب و روز را تحمل می‌کند و رزق روزانه خود را به واسطه زائران امامزاده موسی مبرقع(ع) فرزند بلافصل امام جواد(ع) دریافت می‌کند. شاید قدمت قبرستان خوابی این فرد از گورخواب‌های گورستان بزرگ نصیرآباد باغستان ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رقصنده با مرگ - خواب آرام در کنار هزاران روح سرگردان مشکل گورخوابی، قبرستان‌خوانی، کارتن‌خوابی یا هر اسمی دیگری که برای آن انتخاب شود فقط با برگزاری جلسه یا برخوردهای سل

رقصنده با مرگ/خواب آرام در کنار هزاران روح سرگردان مشکل گورخوابی، قبرستان‌خوانی، کارتن‌خوابی یا هر اسمی دیگری که برای آن انتخاب شود فقط با برگزاری جلسه یا برخوردهای سلبی رفع نمی‌شود چرا که این پدیده ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رزمایش چین و روسیه و آشفته شدن خواب آرام غرب

پکن - ایرنا - یک رسانه ارگانی چین در گزارشی انجام رزمایش بزرگ چین و روسیه در دریای بالتیک را به آشفته شدن خواب آرام غرب تشبیه کرد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، روزنامه ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عملیات احداث بیمارستان 170 تخت خوابی کهریزک آغاز شد

عملیات احداث بیمارستان خیریه کهریزک به همت دکتر احمدی هاشمی، خیر این پروژه آغاز شد. به گزارش وبدا، همزمان با ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز هفته کرامت، عملیات احداث بیمارستان 170 تخت خوابی ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 64 تختخوابی سینا به بهره برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت در سمنان؛ بیمارستان 64 تختخوابی سینا به بهره برداری رسید وزیر بهداشت روز گذشته در سفر به استان سمنان، ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پایگاه های سلامت شهرستان دامغان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد - بازدید از کلینیک رضایی و پروژه در حال ساخت خوابگاه دانشجویی دخترانه

... بخش درمانی را صادر کرد. وزیر بهداشت از پروژه در حال ساخت خوابگاه دانشجویی دخترانه دامغان واقع در دانشکده بهداشت این شهر بازدید کرد. این خوابگاه در زمینی با زیربنای 2350 متر مربع توسط بنیاد برکت با ظرفیت ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون دانشگاه فنی و حرفه ‌ای: مصرف قلیان در خوابگاه ها تلنگری برای تقویت فعالیت های فرهنگی است

شیراز- ایرنا- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: برخی دانشجویان دانشگاه ها در خوابگاه ها، قلیان و سیگار مصرف می کنند، موضوعی که تلنگری برای آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مردمانی خوابیده روی نفت و زباله

تهران- ایرنا- روزنامه روزان درباره مسایلی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، فقر و ازدواج های ناموفق در خوزستان به گفت وگو با محمد صادق کریمی کیا مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری خوزستان پرداخت. ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ادعای بستن خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی صحت ندارد

تهران - ایرنا - رییس دانشگاه خوارزمی گفت: ادعای بستن خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه به روی دانشجویان صحت ندارد. محمد سبحان الهی روز دوشنبه در گفت وگو با ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top