قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

داخلی

تامین 80 درصد تجهیزات جدید آتش‌نشانی از شرکت‌های داخلی

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم گفت: بیش از 80 درصد تجهیزاتی که برای سازمان آتش‌نشانی قم خریداری شده از شرکت‌های داخلی بوده است. سیدامیر سامع  با تاکید بر اینکه مجموعه پیشگیری و لوازم ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: صفحه نخست

استقبال ایرلاین‌ها از برقراری پروازهای داخلی در فرودگاه امام(ره)

... در این زمینه وجود ندارد. علی رستمی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: برقراری پروازهای داخلی یکی از اقداماتی بود که در کنار فراهم کردن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

پیشگامی قزوین در جذب سرمایه گذارخارجی و داخلی در شهرکهای صنعتی

... از شهرک های صنعتی امن برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که در این راستا مشوقهای اعطایی به واحدهای صنعتی شامل ۷ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی، بهره مندی از مزایای صندوق ضمانت صنایع کوچک، کاهش پرداخت نقدی و ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: اقتصادی

خرید دو هزار میلیارد ریال کالای بادوام داخلی با تسهیلات بانک ملی ایران تا پایان تیرماه

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: اقتصادی

تولیدات داروی دامی کشور کاملاً بومی است - حمایت از تولیدکننده داخلی

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، علی رضا رفیعی پور صبح شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست یک کارخانه تولید داروی دامی در گرمسار با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که شرکت‌های ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلث تحریمهایظالمانهفرصتیرابرایتولیدکنندگانداخلیفراهمآوردهاستتاباافزایشکیفیتتولیداتخود،نیازکشورراتامینکنند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهمراقبت‌هایپرستاریمهمتریننقشرادردرمانبیماراندیالیزیدارد،گفتتلاشمی‌کنیمبافراهمکردنتجهیزاتوامکاناتلازم،آسایشروانیرابرایبیمارانفراهمکنیم ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تولیدکنندگان داخلی

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانعنوانکرد تامینتجهیزاتوملزوماتپزشکیتوسطتولیدکنندگانداخلی     رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانگفتبرخیازتولیدکنندگانتجهیزاتوملزوماتمعتقدندتحریمهاباوجودمشکلاتیکهبهوجودآوردهموجبشدهتابازاررقابتیبهوجودآیدوتولیدکنندگانکیفیتتجهیزاتوملزوماتپزشکیخودراارتقادهند ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سهم ۶۰ درصدی تولیدات داخلی از بازار تجهیزات پزشکی

سهم۶۰درصدیتولیداتداخلیازبازارتجهیزاتپزشکی   مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیگفتتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرکشور،بازاریبهارزش۲ونیممیلیارددلارداردکه۶۰درصدمحصولاتوملزوماتموردنیازرابهلحاظعددیتولیداتداخلتـأمینمی‌کند   ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توان تولید داخلی کشور قادر به پاسخگویی نیازهای مردم است

... و با انجام فعالیت های میدانی، نمونه داخلی قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور را تولید کنند. وی ادامه داد: همکاری متقابل صنعت و دانشگاه و اعتماد بیش از پیش این 2 نهاد به یکدیگر، موجب خودکفایی در تولید ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سیاست وزارت بهداشت، حمایت از تولید داخلی است

وزيربهداشتدرآيينرونمايياز٤دارويضدسرطانوضدديابت؛ وزیربهداشتبابياناينكهسیاست‌ماندروزارتبهداشتحمایتازتولیدداخلیاست،گفتتلاشمی‌کنیمتاگره‌هایتولیددارودرداخلرابازکنیم بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرمراسمرونماییازدارویضدسرطانوضددیابت،اظهاركرددرسالهاييكهدرسازمانبرنامهوبودجه،درگيركاربرنامهريزيكشوربودم،هموارهيكيازتعاريفتوسعهرابيشترمدنظرداشتموآنتعريف،اينبودكهتوسعهیعنیتبدیلنیرویانسانیبهسرمایهانسانی؛چراکهاینسرمایهانسانیاستکهمی‌توانددرتولیدملینقشآفرینیکندعزیزانیکهدرحوزهتولیدکشورزحمتمی‌کشندیکیازبزرگترینشاهکارهارادرکشورانجاممی‌دهند ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

قیر خودترمیم با کمک توانمندی‌ داخلی تولید شد

علی قنبری مدیرعامل این واحد فناور درباره تولید این محصول گفت: با توجه به آسیب‌پذیری آسفالت‌های خیابان‌ها و بزرگراه‌ها ما توانستیم با به‌کارگیری دانش بومی در کشور برای نخستین بار قیر خود ترمیم‌شونده تولید ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افرادی که از دی ماه 1397 در دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند نمی توانند به دانشگاه های داخلی منتقل شوند

افرادیکهازدیماهدردانشگاههایخارجازکشورمشغولبهتحصیلشدهاندنمیتوانندبهدانشگاههایداخلیمنتقلشوند   باتوجهبهانتشارشایعاتیدرفضایمجازیمبنیبرتکمیلظرفیتکلورودیدانشگاههایایراندرچندسالآیندهتوسطدانشجویانمنتقلشدهازخارجازکشور،معاونتآموزشیوزارتبهداشتدراطلاعیهایضمنتکذیباینمطالب،تاکیدکردظرفیتکنکورسراسریارتباطیبهانتقالیهایخارجبهداخلنداردوبامکانیزمدیگریمحاسبهمیشود،لذاتوضیحاتیدرخصوصموضوعانتقالدانشجویانایرانیشاغلبهتحصیلدرخارجازکشوروتدابیریکهبرایساماندهیاینموضوعاندیشیدهشدهارائهمیشود ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت قطعا با تمام وجود از صنایع داخلی حمایت می کند

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحکارخانهداروسازیاکتوور٢ وزارتبهداشتقطعاباتماموجودازصنایعداخلیحمایتمیکند وزیربهداشتگفتمجموعهاکتوورازواحدهایبزرگصنعتداروسازیکشوراست،چراكهبندهدرصنایعداروییکارکردهاموبنیانگذاربسیاریازکارخانههایداروسازیکشوربودهامواینمجموعهازبینظیرترینواحدهایتولیدیدارودرمنطقهاست ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

قیمت خودروها داخلی 19 فروردین - پراید گران شد

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پاسخ هیات امنای ارزی در ارتباط با شائبه رسانه ای مطرح شده در خصوص خرید خارجی کالای دارای مشابه تولید داخلی

پاسخهیاتامنایارزیدرارتباطباشائبهرسانهایمطرحشدهدرخصوصخریدخارجیکالایدارایمشابهتولیدداخلی هیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیماراندرارتباطباشائبهرسانهایمطرحشدهدرخصوصخریدخارجیکالایدارایمشابهتولیدداخلیاطلاعیهایصادرکرد ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجازه واردات به داروهایی که مشابه داخلی دارند، نمی دهیم

وزیربهداشتدریکصدوهشتمیناجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی٢ اجازهوارداتبهداروهاییکهمشابهداخلیدارند،نمیدهیم وزیربهداشتگفتوزارتبهداشتازبیمهتامیناجتماعیحدود٧هزارمیلیاردتومانمطالبهداردکهباپیگیریها،بخشیازآنراتاقبلازپایانسالوبخشدیگررادربهارسالآیندهدریافتمیکنیم ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده از کالای داخلی لازمه تقویت اقتصاد کشور است

... ازکالاهای داخلی را موجب تقویت بنیان اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: باید از کالاهای داخلی استفاده کرد و از ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود جلوگیری کنیم و برای تقویت کارخانه‌ها و اشتغال جوانان ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

گردشگری جدید داخلی جایگزین مقاصد سنتی سفر

... های شمالی، شیراز و اصفهان نیستند، گفت: در دو سه سال گذشته استان های کهگیلویه و بویراحمد، همدان و استان های شمال غربی و غربی کشور از دیگر مقصد گردشگران داخلی شدند. وی این جایگزینی و علاقمندی گردشگران اتفاقی ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار + جدول - 4 اسفند 97

... به فروش می‌رسد. قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/12/04  به شرح زیراست: ردیف نوع خودرو قیمت خودرو کارخانه قیمت خودرو بازار ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سهم بازار ‏٧٠٠ میلیون دلاری تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی کشور

مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرنخستينهمايشمليتجهيزاتپزشكيايرانعنوانکرد سهمبازار‏٧٠٠میلیوندلاریتولیداتداخلیتجهیزاتپزشکیکشور   مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروگفتحوزهتجهیزاتپزشکیبازاربزرگیدرایرانداردوحدود‏‏میلیاردومیلیوندلارارزشداردکهمیلیوندلارآنمربوطبهتولیداتداخلیاست‏ ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث با حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی

رییسستادبرگزاریبیستودومیننمایشگاهبینالمللیایرانهلثخبرداد برگزاریبیستودومیننمایشگاهبینالمللیایرانهلثباحضور۶۰۰شرکتداخلیوخارجی رییسستادبرگزاریبیستودومیننمایشگاهبینالمللیایرانهلثگفتنمایشگاهایرانهلث،موقعیتخوبیبرایارتقایسلامتجامعهوارائهجدیدتریندستاوردهایتجهیزاتپزشکی،دارووآزمایشگاهیکشوراست ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی سلامت گوشت قرمز داخلی و وارداتی بر عهده سازمان دامپزشکی است - تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سلامت گوشت های قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است

بررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیاستتاکنونتخلفومشکلخاصیدرموردسلامتگوشتهایقرمزوارداتییاداخلیبهوجودنیامدهاست معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشت،گفتهمکارانمامراکزعرضهگوشتراازنظرسلامتمحیطعرضهبررسیمیکنندامابررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیکشوراست ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ساماندهی سفرهای داخلی با نمایشگاه گردشگری

... این شده است که تمام غرفه های استانی بتوانند با نرم افرازها سفر، به بازدیدکنندگان خدمات سفر ارائه کنند. ** تهیه بسته سفرهای نوروزی با نمایشگاه گردشگری معاون گردشگری کشور با اشاره به حضور 660 شرکت داخلی ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کارآفرینان جوان، سرمایه های ذی قیمت کشورند - ما بیش از خارجی ها باید برای سرمایه گذاران داخلی فرش قرمز پهن کنیم

... خارجی ها باید برای سرمایه گذاران داخلی فرش قرمز پهن کنیم  ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ترامپ های داخلی بدتر از رئیس جمهوری آمریکا هستند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اختلافات داخلی نباید ما را از اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب غافل کند

... است، اظهار داشت: وجود اختلافات داخلی و بحث های سیاسی و جناحی در کشور نباید باعث شود که ما از تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی آن غافل شویم. وی افزود: همگی باید تلاش کنیم که متناسب ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر - - - اطلاع‌نگاشت | همه به تولید داخلی کمک کنند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - اطلاع‌نگاشت | همه به تولید داخلی کمک کنند  ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - همه به تولید داخلی کمک کنند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - همه به تولید داخلی کمک کنند  ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جزیره کیش مهیای میزبانی از 135 شرکت کننده داخلی وخارجی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی

... نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی های نو، آب و برق  وتجهیزات صنعت نفت  به معرض نمایش گذاشته می شود. دراین نمایشگاه علاوه بر128 شرکت داخلی 7 شرکت نماینده ازکشورهای آمریکا، بلژیک، چین، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف باکیفیت داخلی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر ضرورت استفاده از تجهیزات و شیرآلات کاهنده مصرف با کیفیت داخلی تاکید کرد. به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی سیدزاده ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ظرفیت تأمین 100درصدی داروی فاکتور9 و IVIG از پلاسمای داخلی - معرفی ایران به‌عنوان نمونه موفق درزمینه تأمین دارو از پلاسمای داخلی

ظرفیتتأمیندرصدیدارویفاکتوروازپلاسمایداخلیمعرفیایرانبه‌عنواننمونهموفقدرزمینهتأمینداروازپلاسمایداخلی   رئیسادارهبیولوژیکسازمانغذاوداروگفتدرشرایطعادیپلاسمایداخلیظرفیتتأمیندرصدیدارویفاکتوروکشوررادارد بهگزارشوبدا،دکترعلیواشقانیبابیاناینکهبخشقابلتوجهیازدارویموردنیازبیمارانخاصباپلاسمایداخلیتولیدمی‌شود،گفتپلاسمایجمع‌آوری‌شدهتوسطسازمانانتقالخونویابخشخصوصیبرایتولیدداروبهکشورهایاروپاییارسالوبه‌صورتدارویموردنیازبیمارانخاصمجدداًبهکشورواردمی‌شود ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدف گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی، افزایش ١٠ برابری صادرات است - تولیدکنندگان داخلی پتانسیل خوبی برای افزایش صادرات دارند

هدفگذاریادارهکلتجهیزاتپزشکی،افزایش١٠برابریصادراتاستتولیدکنندگانداخلیپتانسیلخوبیبرایافزایشصادراتدارند     رییسادارهصادراتتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتگفتاولویتماتامیننیازداخلاست،امامی‌توانبامکانیزم‌هاییظرفیتتولیدکارخانجاتراافزایشدادتاصادراتنیزافزایشپیداکند ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

موانع داخلی دستیابی به اهداف انقلاب

... خارجی به جای مشابه داخلی و یا تجمل گرایی و اسراف کاری را از جمله دیگر موانع درونی در حوزه دستیابی به همه اهداف انقلاب عنوان کرد. مدیر پروژه علمی دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی با اشاره به ارتقا عزت ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بحران های داخلی و خارجی پیش روی کابینه رژیم صهیونیستی در انتخابات آتی

... بحران های اولیه ای که این رژیم از ابتدا با آن مواجه بود مورد بررسی قرار داد. به این منظور می توان تاکید داشت بحران پیش روی رژیم صهیونیستی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. بعد داخلی بحران سیاسی ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مجوز خرید تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل، تنها در شرایط اضطرار - فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم، می تواند کمبود های شدید را جبران کند

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد مجوزخریدتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخل،تنهادرشرایطاضطرارفعالیتمضاعفتولیدکنندگانداخلیدرشرایطتحریم،میتواندکمبودهایشدیدراجبرانکند مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرددرشرایطتحریمبایدمدیریتاقلامتجهیزاتپزشکیبهخوبیپیگیریشود،چراکهکمبودیانقصاندررابطهباملزوماتپزشکی،سلامتجامعهوجانانسانهارابهمخاطرهمیاندازدبنابراینبهواسطهمصوبهاجازهوارداتقلمکالایتجهیزاتپزشکی،امکانخریدایناقلامازخارجازکشورنیزمیسرمیشود ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت فرهنگ سازي براي استفاده از كالاهاي داخلي

سرپرست استانداري قم تاكيد كرد:ضرورت فرهنگ سازي براي استفاده از كالاهاي داخليسرپرست استانداري قم بر ضرورت فرهنگ سازي براي استفاده از كالاهاي داخلي تاكيد كرد و گفت: امر فرهنگ سازي بايد از مدارس آن هم در ...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی+ جدول

... و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:  ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نیروی انتظامی،پیشانی قدرتمند امنیت داخلی کشور - تعامل گسترده با مردم؛ شاخصه بارز پلیس است

نیروی انتظامی،پیشانی قدرتمند امنیت داخلی کشور/ تعامل گسترده با مردم؛ شاخصه بارز پلیس است گروه استان ها- خراسان رضوی - استاندار، نیروی انتظامی را پیشانی قدرتمند امنیت داخلی ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای تزیینات نمای داخلی ضریح امامزاده سید معصوم(ع)

... چوبی داخل ضریح کرده است. وی ادامه داد: تزیین نمای داخلی ضریح به وسیله رحل، دستگه گل، تندیس و چوب معرق کاری شده صورت گرفته است. قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم    ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دستگیری سارق لوازم داخلی 30 خودرو

دستگیری سارق لوازم داخلی 30 خودرو گروه استان ها – تهران بزرگ- رئیس کلانتری 152 خانی ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اردوغان: به وزرا گفتم روی توانمندی‌های داخلی تکیه کنند

... با تاکید بر برخی سوء استفاده‌های داخلی از مشکلات ارزی این کشور، به «فرصت‌طلبان» هشدار داد که مجازات‌های اقتصادی دولت علیه این افراد در راه است. اردوغان گفت: «ما مردم خودمان را در معرض فرصت‌طلب‌ها و ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نورپردازی محیط داخلی گنبد آستان امامزاده ابراهیم(ع)

... امامزاده ابراهیم(ع) به شیوه سنتی بنا شده و زیبایی‌های معماری ایرانی – اسلامی در آن نمایان است؛ با توجه به لزوم بهسازی بقعه و آرامش‌بخشی بیشتر به زائران، نورپردازی محیط داخلی این گنبد در دستور کار هیئت ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رمز پیشرفت کشور کنار گذاشتن اختلافات داخلی است

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۰۰:۰۹  ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مدیران نشریات می توانند درخواست تأمین کاغذ را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال کنند

... داخلی با دو شرکت بزرگ وارد کننده کاغذ، برای توزیع کاغذ با قیمت مناسب (محاسبه بر اساس دریافت ارز دولتی) تمام نشریات فعال می توانند درخواست های خود را با ذکر مقدار مورد نیاز به این اداره کل اعلام کنند ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

افرادی که از ابتدای سال 2019 مشغول تحصیل در دانشگاه های خارجی می شوند تا پایان تحصیل نمی توانند به دانشگاه های داخلی منتقل شوند - در حذف کنکور، وزارت بهداشت تابع قوانین بالادستی است

معاونآموزشیوزارتبهداشتودبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیدرافتتاحیهبوردتخصصی افرادیکهازابتدایسالمشغولتحصیلدردانشگاههایخارجیمیشوندتاپایانتحصیلنمیتوانندبهدانشگاههایداخلیمنتقلشونددرحذفکنکور،وزارتبهداشتتابعقوانینبالادستیاست ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هر کدام از پیام‌ رسان‌ های داخلی چند عضو دارد؟ + تصاویر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در زمینه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی گفته است که کاربران پیام‌رسان‌های داخلی از ۱.۵ میلیون به ۷.۵ میلیون نفر افزایش داشته‌اند که رشد خیلی ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بودجه 50 میلیارد تومانی منطقه هشت عمدتا از منابع داخلی شهرداری تامین می‌شود

... داخلی پرداخت می‌شود. به گزارش قم پرس؛ ابوالفضل مستقیمی با بیان اینکه منطقه هشت قم در جنوب این شهر شامل شهر و شهرک پردیسان است که بیش از دو دهه از احداث آن می‌گذرد، اظهار کرد: محدوده منطقه از بلوار ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وجود 1000 شرکت تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی داخلی

مشاور وزیر بهداشت در دیدار مدیرعامل و مدیران شرکت صنایع الکترونیکی شیراز (صا شیراز): وجود 1000 شرکت تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی داخلی مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

با دستور وزیر نفت؛ ممنوعیت خرید 84 کالای نفتی خارجی دارای مشابه داخلی

... آن‌ها در امر صادرات» صادر کرده است. به گزارش جماران؛ وزیر نفت در ابلاغیه‌ای خرید ۸۴ قلم کالا و تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت نفت را که دارای تولید مشابه داخلی ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سهم 800 میلیون دلاری تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی داخلی از بازار - اعلام نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی؛ به زودی

در گفت و گو با مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مطرح شد: سهم 800 میلیون دلاری تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی داخلی از بازار/ اعلام نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی مشمول ...
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تحقق توانمندی داخلی در توسعه میدان نفتی یاران شمالی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند

مدیرکل اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو: مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند مدیرکل ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رفع مشکلات اقتصادی کشور درگرو تکیه به توان داخلی است

حجت‌الاسلام علی محمدی، استاد حوزه علمیه خراسان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خراسان شمالی، با اشاره به تداوم دشمنی و اقدامات خصمانه آمریکا در قبال ایران، اظهار کرد: سران فعلی ایالات متحده ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر نشست مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی تصاویر نشست مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی تصاویر نشست مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تلاش ما تقویت شرکت های تولیدکننده داخلی دارو است

تلاش ما تقویت شرکت های تولیدکننده داخلی دارو است   معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: مهمترین موضوع در بحث تامین دارو و افزایش ذخایر دارویی کشور، نقدینگی است، چراکه شرکت ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بایدها و نبایدهای تولید داخلی در قم

... و چه از لحاظ قیمت می باشد تا بتوانیم تناسب بین قیمت و کیفیت بگونه ای تعین شود که رغبت مصرف کننده به سمت استفاده از محصولات داخلی و بومی رفته و از خرید محصولات داخلی متضرر نشوند. شاخه های صنعتی پربازده ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رابطه ایران و حماس بسیار مستحکم است - کشورهای عربی درگیر اختلافات داخلی هستند

... های عربی امروز درگیر اختلافات داخلی هستند عضو مقاومت فلسطین اشاره کرد: قومیت عربی و وطن عربی امروز درگیر شکاف ها، اختلافات و فروپاشی های داخلی است؛ به همین دلیل منافع روسیه، ایران، سوریه و مقاومت این ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هاتگرام و تلگرام طلایی دو فیلتر شکن داخلی هستند!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نوشت: هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آمادگی بانک رفاه برای پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی

... داخلی تجهیزات پزشکی در دیدار مدیرعامل و اعضا هیات مدیره بانک رفاه با مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث، آمادگی بانک ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سلامت مردم را به اغراض گروهی و سیاسی آلوده نکنید - تقدیر از سازمان صدا وسیما و برنامه ماه عسل - نگاه ما در مرحله نخست به تولیدات داخلی است

سلامت مردم را به اغراض گروهی و سیاسی آلوده نکنید/ تقدیر از سازمان صدا وسیما و برنامه ماه عسل/ نگاه ما در مرحله نخست به تولیدات داخلی است    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۱۰ مقصد بکر داخلی برای سفرهای نوروزی

... از ایران را از نزدیک دیده و رازهای گوناگونی را در مقاصد داخلی کشف کرده، درباره کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: «این استان دو بخش گرمسیری و سردسیری دارد. نوروز بهترین زمان برای دیدن بخش گرمسیری آن است.» به ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از تولید کنندگان داخلی را افتخار می دانند

وزیر بهداشت در آیین رونمایی از پنج داروی ضد ویروس جدید: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از تولید کنندگان داخلی را افتخار می دانند وزیر بهداشت گفت: سیاست ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

امروز برخی به سخن رهبر انقلاب رسیدند که آمریکا قابل اعتماد نیست - مسئولان پیام رسان های داخلی را تقویت کنند

... آگاه بوده و دوستان را از نفوذ دشمنان آگاه کنیم. این مرجع تقلید در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع پیام رسان های داخلی نیز اشاره کردند و گفتند: امروز به واسطه پیشرفت تلگرام ها در ایران، اکاذیب و مفاسد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نیازمند یک عزم عمومی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی هستیم

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: نیازمند عزم عمومی برای حمایت از تولید کنندگان هستیم و باید وزارتخانه‌های دیگر در این جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یاری کنند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کانال رسمی اداره کل تامین اجتماعی استان قم در پیام رسان های داخلی راه اندازی شد

... پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، کانال های رسمی این اداره کل در پیام رسان های داخلی سروش، بیسفون، ایتا، ویسپی، گپ و آی گپ ایجاد شد. به گزارش پایگاه ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کانال های رسمی اداره کل تامین اجتماعی استان قم در پیام رسان های داخلی راه اندازی شد

... پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، کانال های رسمی این اداره کل در پیام رسان های داخلی سروش، بیسفون، ایتا، ویسپی، گپ و آی گپ ایجاد شد. به گزارش پایگاه ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر: امکانات پیام رسان های داخلی تقویت شود

... سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیام رسان های خارجی مثل تلگرام که رئیس کل بانک مرکزی یکی از عوامل التهابات بازار ارز را نقش مخرب تلگرام اعلام کرد، باید امکانات پیام رسان های داخلی تقویت شود و همچنین فتوای رهبری ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی - حرام شرعی - است

... ایشان همچنین با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

منحرفین داخلی و فتنه‌گران با بن سلمان همنوا شدند

ری- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اقدامات فتنه‌گران و منحرفین، گفت: بن سلمان در سفر به آمریکا به ولایت فقیه حمله کرد و منحرفین داخلی نیز با وی همنوا شدند. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دستگاه‌های اجرایی پیشگام استفاده از محصولات داخلی باشند

رئیس مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پیشگام استفاده از محصولات داخلی باشند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه قوه مقننه در سال ۹۶ (جشنواره ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ارزش تولید داخلی دارو به ۷۱ درصد رسیده است

وی تصریح کرد: در عین حال آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن، ارتقای سطح نگهداری و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکید نماینده ولی فقیه در لرستان در حمایت از تولید داخلی

... کارساز نیست بلکه واحد های تولید کننده نیز باید کیفیت محصولات داخلی را ارتقا دهند. نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به روایات و نهی از یاس و ناامیدی تاکید کرد: همواره در تمام امور باید بر این باور باشیم ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دولت باید همه نیازهای خود را از محصولات داخلی تأمین کند

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:مسئولان، نهادها، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باید همه‌ نیازهای خود را از محصولات داخلی تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد یزدی ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

منافذ قاچاق رسمی و غیررسمی کالا بسته شود - حمایت از کالای داخلی لازمه اشتغال کارگر ایرانی است

... تولید می شود، تلاش می شود از همان کالا استفاده شود و استفاده از تولید داخلی به غرور ملی تبدیل می شود. این استاد حوزه علمیه به اهتمام علما به ضرورت مصرف کالای داخلی اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ سال پیش در دوره ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پوشش‌های جدید بیمه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به لزوم تقویت بخش نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و پاسخگویی به شکایات بیمه گذاران از پوشش های جدید بیمه ای برای حمایت از تولیدات داخلی خبرداد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

حمایت از تولید داخلی ریشه در فرهنگ دینی دارد

... ایرانی» نام‌گذاری کردند را حمایت و خریداری کالاهای تولید داخلی دانست و افزود: مردم با خرید خود از تولید داخلی حمایت کنند و بدانند که استفاده از کالای ایرانی، حمایت از تولید کنندگان است. مدیر کل تبلیغات ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

قلعه نویی: کی روش باید با مربی‌های داخلی تعامل داشته باشد - آیا طارمی از خانه پدرش لژیونر شد؟

... بسیار بچه است. اکنون چه فرقی بین سعید عزت اللهی و وریا غفوری است؟ می‌خواهم بگویم ایرانیان جزو ۲۰ تای دنیا هستند. ما در این چند ساله عقب افتاده‌ایم اما نباید زحمات مربی‌های داخلی را نادیده بگیریم. سرمربی ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خطیب نماز جمعه تهران: خرید کالاهای داخلی باید از مسئولین شروع شود

به گزارش جماران، آیت‌الله موحدی کرمانی با تاکید بر این‌که «مسئولین تولید باید کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند تا بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند»، افزود: با به حرکت در آمدن چرخ‌های تولید داخلی و بالا ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خرید کالای داخلی باید به فرهنگ خانوادگی مردم ایران تبدیل شود - جوایز طرح آرامش بهاری فقط از محل کالای ایرانی خریداری شده است

... به نام «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: این نامگذاری و حمایت از کالای ملی، استمرار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: یکی از مهمترین مولفه‌های این نوع اقتصاد، حمایت از کالای داخلی است و بر این اساس ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تولید ملی و خصومت های داخلی

... الله عبدالملکی برگرفته از کتاب اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل است که در ادامه می خوانید؛ خصومت های داخلی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از خصومت ها مربوط به فرهنگ ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بازیکنان داخلی‌مان آماده حضور در جام‌جهانی نیستند

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: دوست داشته باشید یا نه بازیکنان داخلی آماده حضور در جام جهانی نیستند. اگر آنها تا جام جهانی تمرینات با کیفیتی انجام ندهند، ما شانسی نخواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

حمایت ویژه از تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی و ارتقاء کیفیت آنها را ادامه خواهیم داد

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو: حمایت ویژه از تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی و ارتقاء کیفیت آنها را ادامه خواهیم داد معاون ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سازمان تامین اجتماعی خود را موظف به حمایت از تولید ملی و کالای داخلی می داند

... و کارفرمایان عزیز افزود: حمایت از تولید ملی و کالای داخلی جهت گیری عمده کشور در سال جاری خواهد بود و این  سازمان نیز در راستای تحقق فرمایشات رهبری برنامه ریزی خواهد کرد. وی تاکید کرد: از آن جایی که ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

رونمایی از دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی تولید داخلی

با حضور وزیر بهداشت انجام شد؛ رونمایی از دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی تولید داخلی   با حضور وزیر بهداشت، از طرح کلان ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت شناسایی ظرفیت ها در کشور برای تولید محصولات داخلی

ضرورت شناسایی ظرفیت ها در کشور برای تولید محصولات داخلی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی در حوزه خون شناسی تولید داخلی با اشاره به وجود  ظرفیت بالا ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تقویت پیام‌رسان‌های داخلی دنبال نشود، جهرمی را به مجلس می‌آوریم

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت و توسعه پیام‌رسانهای داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم. حجت‌الاسلام نصرالله ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نقش مصاحبه‌های داخلی درافزایش نرخ ارز - قیمت دلار سیر کاهشی دارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که قیمت دلار سیر کاهشی دارد گفت: سوال درباره نرخ دلار رسمی غیر معمول است که فقط در در کشور ما مطرح است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ­ولی الله سیف رئیس کل ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

باید اعتماد به نفس را در دانشمندان و تولید کنندگان داخلی تقویت کنیم - به دارو و تجهیزاتی اجازه تولید می دهیم که با کیفیت و موثر باشد

وزیر بهداشت گفت: تولید و تامین 96 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل، نشان دهنده حمایت دولت های گذشته از تولید داخلی است و دولت یازدهم نیز در این زمینه کارنامه خوبی دارد. به گزارش وبدا، دکتر سید حسن ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت ۱۳۰ شرکت تولیدکننده دارو در کشور - داروهای داخلی با کیفیت مناسبی تولید می شود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر دارویی داخلی از کیفیت لازم برخوردار نباشد، اجازه توزیع در بازار کشور را پیدا نمی‌کند و سازمان غذا و دارو نظارت های خود را به صورت دوره‌ای در راستای میزان اثربخشی و دیگر ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت ۱۳۰ شرکت تولیدکننده دارو در کشور - تولید داروهای داخلی با سطح کیفی بالایی انجام می‌شود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر دارویی داخلی از کیفیت لازم برخوردار نباشد، اجازه توزیع در بازار کشور را پیدا نمی‌کند و سازمان غذا و دارو نظارت های خود را به صورت دوره‌ای در راستای میزان اثربخشی و دیگر ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دولت نتوانسته در زمینه فرهنگ مردم را با خود همراه سازد - دشمن در حال فرهنگ‌سازی مسائل داخلی ماست

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) اظهار داشت: دشمنان در مسائل و مناسبت‌های اجتماعی مختلف نفوذ می‌کنند، در اموراتی ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور مردم ایران، فتنه داخلی را خاموش کرد

... از خطبه به درخواست آمریکا مبنی بر آزادی مقامات رژیم سابق و پافشاری بر بازگشت بعثی ها به حکومت اشاره کرد و گفت: این درخواست از سوی مقامات عراقی رد شده است. حضور مردم ایران، فتنه داخلی را خاموش کرد  ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ضرورت توجه جدي ادارات نسبت به استفاده از محصولات داخلي به خصوص كالاهاي توليد استان

استاندار قم طي ابلاغيه اي از دستگاه هاي اجرايي استان خواستار شد:ضرورت توجه جدي ادارات نسبت به استفاده از محصولات داخلي به خصوص كالاهاي توليد استاناستاندار قم طي ابلاغيه اي به مديران دستگاه هاي اجرايي خواستار ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سخنگوی موگرینی سوء برداشت ها را برطرف کرد - اشاره ای به سیاست داخلی ایران نشده است

... داخلی ایران نداشته و این یک برداشت کاملا اشتباه از سخنان وی است. العالم ـ اروپا فدریکا موگرینی روز سه شنبه در سخنانی در پارلمان اروپا مطالبی در ارتباط ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اجرای عملیات تکمیل آماده‌سازی معابر داخلی محله 8 پردیسان قم

اجرای عملیات تکمیل آماده‌سازی معابر داخلی محله 8 پردیسان قم شنبه 11 آذر 1396 ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مناطق نفت‌خیز جنوب به سازندگان داخلی اعتماد کامل دارد

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: این شرکت برای تأمین نیازهای خود به سازندگان داخلی تولیدات صنعت نفت اعتماد کاملی دارد. به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله موسوی عصر امروز در ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

گام‌های ایران به سوی کشاورزی مکانیزه - ۹۵درصد ماشین‌آلات داخلی است

... آن، کماکان نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری وجود دارد البته سازنده های داخلی ماشین هایی را پیشنهاد دادند که مورد حمایت وزارت خانه قرار گرفته است.   عباسی با بیان اینکه در حوزه استحصال و جدایی گل ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ترامپ باطن و حقیقت حاکمیت آمریکاست - به جای تکیه به اروپایی ها از ظرفیت های داخلی بهره برداری کنیم

... ترامپ از ابزار تهدید بیشتر استفاده می کنند. مدیر حوزه علمیه استان کرمانشاه در پاسخ به این سؤال که در برابر مواضع اخیر دولت آمریکا چه باید کرد؟ گفت: اولاً انسجام داخلی را باید تقویت کنیم. همه نهادها ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه
Scroll to Top