آخرین اخبار

داروخانه

نظارت بر داروخانه‌های خراسان رضوی تشدید شد

... ماسک، الکل و ژل ضد عفونی در داروخانه‌های زیرپوشش این دانشگاه مشاهده نشده است.  وی ادامه داد: در قالب گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون از ۵۵ داروخانه ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 47
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

۱۶۸ هزار ماسک در داروخانه‌های شبانه‌روزی قم توزیع شد

 بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، مراکز داروخانه‌ای موظف هستند با قیمت ۵۰۰ تومان ماسک‌ها را در اختیار همشهریان قرار دهند. گزارش حاکی است: شهروندان در صورت مشاهده تخلف هر یک از واحدهای ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 64
دسته بندی: صفحه نخست

سازمان‌های بیمه‌گر ۴۳۰ میلیارد ریال به داروخانه قم بدهکار هستند

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم گفت: سازمان‌های بیمه‌گر۴۳۰ میلیارد ریال به داروخانه‌های این استان بدهکارهستند که باعث کاهش قدرت خرید و نقدینگی داروخانه‌ها شده‌است. علی‌اصغر اکرمی با بیان این‌که ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فعالیت ۱۲۰ کارخانه داروسازی، ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور

فعالیت۱۲۰کارخانهداروسازی،۷۰کارخانهمواداولیهداروییو۱۲هزارداروخانهدرسطحکشور سرپرستسازمانغذاوداروگفتنمی‌تواندرهایکشوررابهروییافتههایجدیدداروییبست؛چراکهپزشکانوبیمارانبهایندستهازداروهانیزنیازدارند بهگزارشوبدا،دکترمحمدرضاشانه‌سازدرنشستخبریكهباحضوراصحابرسانهوباموضوعشفافيتدرسازمانغذاوداروبرگزارشد،بااشارهبهسیاست‌هایداروییوزارتبهداشت،اظهاركردصنعتداروسازیکشوردردهه‌هایگذشتهازتوانبالقوهخوبیبرخوردارشدهاستوباوجودآنکههمیشهتلاششدهکهتامیندارویمردمبامشکلمواجهشود،امابهدلیلپتانسیلموجوددرکشور،ایننقشههامحققنشدهومردمتوانسته‌انددارویموردنیازشانرابابهترینکیفیتوقیمتدریافتکنند ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعيت فروش داروهای گیاهی در عطاری ها - داروخانه ها مراجع مجاز عرضه داروهای گیاهی هستند

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاوداروإعلامكرد ممنوعيتفروشداروهایگیاهیدرعطاریهاداروخانههامراجعمجازعرضهداروهایگیاهیهستند مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاوداروبااشارهبهاینکهعطاریهاتنهامجازبهعرضهگیاهانداروییهستند،گفتفروشداروهایگیاهیتنهادرداروخانهمجازبودهوعرضهآندرعطاریهاممنوعاست ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دعوت از داروخانه ها برای پیوستن به - بسیج ملی کنترل فشار خون -

دعوتازداروخانههابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»   سازمانغذاوداروتمامیداروخانههایکشوررابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»دعوتکرد    بهگزارشوبدا،بیماریپرفشاریخوناولینعاملخطرمرگومیردرجهانوایراناستسالانهمیلیوننفربهعلتبالابودنفشارخونبالادرجهانمیمیرندومیلیونسالناتوانیومرگزودرسناشیازآنبهجامیماند ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

احکام داروها و داروخانه ها

... های گوناگون تقدیم حضور علاقمندان می گردد.   * احکام داروها و داروخانه ها   - استفاده از داروهای ضروری حرام یا نجس س۱۲. با توجه به اینکه برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برای اولین بار در کشور، داروخانه سیار در مناطق سیل زده استان خوزستان راه اندازی شد

برایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردرمناطقسیلزدهاستانخوزستانراهاندازیشد     معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروگفتهمهتلاشمااینبودهکهرونددارورسانیدرمناطقسیلزدهدرمراکز دولتیوخصوصیبهتعویقنیفتدوپخشهایداروییدرایامتعطیلات،فعالبودندوخوشبختانهبرایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردراستانخوزستانراهاندازیشد ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی ابلاغ شد

دستورالعملتعرفهخدماتسرپاییداروییدرداروخانههایدولتیوخصوصیابلاغشد دستورالعملتعرفهخدماتسرپاییداروییدرداروخانههایدولتیوخصوصیکهبهتاییددکترنمکیوزیربهداشترسیدهاست،توسطدکترپیرصالحیمعاونوزیرورییسسازمانغذاوداروبهدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیسراسرکشورابلاغشد ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی مراکز درمانی و داروخانه ها برای خدمت رسانی به بیماران خاص و صعب العلاج

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتخبرداد آمادگیمراکزدرمانیوداروخانههابرایخدمترسانیبهبیمارانخاصوصعبالعلاج رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتگفتبیمارانجدیددیالیزیبایدبادیالیزصفاقیآشناشوند،بنابراینمشاورههایآشناییبادیالیزصفاقیبرایاینبیمارانضرورتداردبسیاریازبیمارانیکهدیالیزمیشوند،ازنحوهدیالیزصفاقیاطلاعینداشتهونمیدانندایندیالیزدرافزایشکیفیتزندگیآنهاتاثیربیشتریدارد ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هورمون رشد در داروخانه‌های منتخب عرضه می‌شود

مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاودارو هورمونرشددرداروخانه‌هایمنتخبعرضهمی‌شود     مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروبااشارهبهاستفادهنابه‌جایهورمونرشددرباشگاه‌هایبدنسازیازتوزیعآندرداروخانه‌هایمنتخبخبرداد ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح مرکز جدید اطلاع رسانی دارو و سموم سامانه ۱۹۰ استان تهران در داروخانه ۱۳ آبان

مدیرکلدفترنظارتوپایشفرآورده‌هایسلامتسازمانغذاوداروخبرداد افتتاحمرکزجدیداطلاعرسانیدارووسمومسامانه۱۹۰استانتهراندرداروخانه۱۳آبان مدیرکلدفترنظارتوپایشفرآورده‌هایسلامتسازمانغذاوداروگفتمرکزجدیداطلاعرسانیدارووسمومسامانه۱۹۰استانتهراندرداروخانه۱۳آباندانشگاهعلومپزشکیتهرانافتتاحشد ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دارو را صرفا از داروخانه های مجاز سراسر کشور تهیه کنید

داروراصرفاازداروخانههایمجازسراسرکشورتهیهکنید   سخنگویسازمانغذاودارودرخصوصمحمولههایداروومکملهایتقلبیوقاچاقمکشوفهگفتیکیازمعضلاتهمهبازارهایسلامت،پدیدهدارووکالاهایسلامتمحورقاچاقهست،چنانکهدرپیشرفتهترینممالکدنیااینعددشایدبهدهدرصدارزشبازارداروبرسدوهشدارهادرموردعدمتهیهداروازبازارهایغیررسمیومحلیجزوداروخانههایمجازسراسرکشور،همیشگیاست ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مجهز ترین داروخانه مرزی کشور در مرز چذابه راه اندازی شد

بهمنظورارائهخدماتبهزائراناربعینحسینی؛ مجهزترینداروخانهمرزیکشوردرمرزچذابهراهاندازیشد   امسالدانشگاهعلومپزشکیاهوازوداروسازاناستانخوزستانمتفاوتترازسالهایگذشتهباتشکیلکمیتههایتخصصیویژهدرراستایخدمترسانیمطلوبوشایستهبهزوارتلاشکردندتابزرگترینومجهزترینداروخانهمرزیکشوردرمرزچذابهراهاندازیشود ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مردم بدون نگرانی، والزارتان مورد نیاز خود را از داروخانه های سراسر کشور تهیه کنند

سازمانغذاوداروخبراعلامکرد مردمبدوننگرانی،والزارتانموردنیازخودراازداروخانههایسراسرکشورتهیهکنند معاونفنیمدیرکلداروومواد تحتکنترلسازمانغذاوداروبااشارهبهجمعآوریکاملوالزارتانشرکتدارویی،گفتمردمبدوننگرانی،والزارتانموردنیازخودراازداروخانههاتهیهکنند ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سازوکار جدید سازمان غذا و دارو در تامین به موقع داروی بیماران خاص - توزیع داروی بیماران خاص در داروخانه هایی که توسط این بیماران اعلام می شود

سازوکارجدیدسازمانغذاودارودرتامینبهموقعدارویبیمارانخاصتوزیعدارویبیمارانخاصدرداروخانههاییکهتوسطاینبیماراناعلاممیشود سخنگویسازمانغذاوداروگفتمعاونتغذاودارویاستانمربوطهبیمارانخاصوداروخانههاینزدیکآنهاراشناساییمیکند ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نباید اجازه دهیم مشکلی برای مردم پیش آید - تشکر دادستان تهران از داروخانه ها

وزير بهداشت در همایش سراسری معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور : نباید اجازه دهیم مشکلی برای مردم پیش آید/ تشکر دادستان تهران از داروخانه ها  ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تخلفات داروخانه ها نسبت به سایر صنوف، کمتر است

تخلفات داروخانه ها نسبت به سایر صنوف، کمتر است سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس اظهارات دادستانی و بازدیدهای آنها از داروخانه ها، تخلفات داروخانه ها نسبت به ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

داروخانه ها مستندات ایجاد سقف ریالی را ارائه دهند

داروخانه ها مستندات ایجاد سقف ریالی را ارائه دهند   سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت، ایجاد سقف برای داروخانه‌ها را بی معنی خواند و از انجمن داروسازان خواست ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

میانگین پرداختی مطالبات داروخانه ها به دو ماه رسیده است

میانگین پرداختی مطالبات داروخانه ها به دو ماه رسیده است مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه اعتبارات استانها در سال 97 براساس عملکرد سالهای قبل در نظر گرفته شده ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چاپ کتاب مراکز درمانی، داروخانه و آزمایشگاه و سایر مراکز استان برای رفاه حال مردم

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای نخستین بار کتابی در حدود ١٥٠ صفحه چاپ کردیم که تمام مراکز درمانی استان، داروخانه، آزمایشگاه و سایر مراکز در آن ذکر شده است.به گزارش وبدا، دکتر حسن طاهراحمدی با بیان ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت 100 درصدی بیمارستان های دولتی در ایام عاشورا و تاسوعا - داروخانه‌های بیمارستان‌ ها و داروخانه ‌های شبانه ‌روزی در سراسر کشور در روزهای تعطیل فعال خواهند بود

معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: فعالیت 100 درصدی بیمارستان های دولتی در ایام عاشورا و تاسوعا / داروخانه‌های بیمارستان‌ ها و داروخانه ‌های شبانه ‌روزی ...
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

خطر تشکیل مناطق خالی از داروخانه در شهر با یک مصوبه

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر برداشته شدن ضابطه برای تاسیس داروخانه، گفت: برداشته شدن ضابطه هایی مانند رعایت نسبت جمعیت ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مصوبه شورای رقابت درباره جغرافیای تاسیس داروخانه راقابل اجرانمی دانیم

تهران - ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مصوبه اخیرشورای رقابت مبنی بر برداشته شدن محدودیت های جغرافیایی تاسیس داروخانه گفت: اجرای این مصوبه موجب انفجار کلانشهرها ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون سازمان غذا و دارو: آرایشگاه، داروخانه نیست

تهران - ایرنا - معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غدا و دارو گفت: آرایشگاه، داروخانه نیست و متصدیان و آرایشگران حق تجویز یا استفاده از دارو و مکمل های دارویی ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

>  30 مورد بازرسی از داروخانه های استان انجام شد - انجام 51 نمونه آزمایش

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم: 30 مورد بازرسی از داروخانه های استان انجام شد/انجام 51 نمونه آزمایش  ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  فعالیت 21 داروخانه شبانه روزی و کشیک در قم

همزمان با ایام نوروز صورت می‌گیرد فعالیت 21 داروخانه شبانه روزی و کشیک در قم معاون غذا و داروی دانشگاه ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

داروخانه ها در انتظار وصول بدهی بیمه ها

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: داروخانه ها در انتظار وصول بدهی بیمه ها دکتر جعفریان گفت: در صورتی که بیمه ها ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

قرآن، داروخانه روح و اهل بیت(ع) طبیبان روح اند - گروه های تکفیری نتیجه دوری از ولایت است

... سلامت روحی قرآن و تشخیص دهنده  درد، ائمه  معصومین(ع) هستند؛ داروخانه بدون طبیب گمراه کننده است. امام جمعه اصفهان تصریح کرد:  روحانیت و طلاب کاری را پذیرفته اند  که بسیار سنگین است، آنها در حقیقت دوا ...
تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

داروخانه های گیاهی؛ فرصت یا تهدید

... یافته و متولیان امر با راه انداری اینگونه مراکز در صدد ساماندهی و دسترسی آسان مردم به داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی هستند. دست اندرکاران حوزه بهداشت معتقد اند که داروخانه گیاهی مکمل داروخانه شیمیایی ...
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

توزیع داروی - اکسی کدون - در 200 داروخانه منتخب - هدفمان در پسابرجام باز کردن در واردات نیست

رییس سازمان غذا و دارو از توزیع داروی اکسی کدون در 200 داروخانه منتخب خبر داد و گفت: اعتراض درمانگران اعتیاد در این زمینه قابل قبول نیست؛ چرا که این دارو در زمره داروهای درمان کننده اعتیاد قرار نمی‌گیرد. ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع داروی - اکسی کدون - در 200 داروخانه منتخب - هدفمان در پسابرجام باز کردن در واردات نیست - سهم

رییس سازمان غذا و دارو از توزیع داروی اکسی کدون در 200 داروخانه منتخب خبر داد و گفت: اعتراض درمانگران اعتیاد در این زمینه قابل قبول نیست؛ چرا که این دارو در زمره داروهای درمان کننده اعتیاد قرار نمی‌گیرد. ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارتقاء اقتصاد داروخانه ها ضروری است - از واگذاری داروخانه ها به بخش خصوصی استقبال می‌کنیم - طب سن

سخنرانی وزیربهداشت در همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران (بخش دوم)؛ ارتقاء اقتصاد داروخانه ها ضروری است/ از واگذاری داروخانه ها به بخش خصوصی استقبال ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی ۴۰۹۵ داروخانه در مناطق روستایی - بیش از ۹ میلیون نفر دفترچه بیمه دریافت کرده اند - انج

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: راه اندازی ۴۰۹۵ داروخانه در مناطق روستایی / بیش از ۹ میلیون نفر دفترچه بیمه دریافت کرده اند/ انجام یک میلیون و ۱۴۳ هزار ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام آمادگي انجمن علمي طب سنتي ايران براي آموزش داروسازان عمومي متقاضي تاسيس داروخانه طبيعي و سنتي

انجمن علمي طب سنتي ايران در بيانيه‌اي، آمادگي خود را براي همفكري،‌ طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي داروسازان عمومي به منظور اجرايي كردن آيين‌نامه تاسيس داروخانه طبيعي و سنتي اعلام كرد. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

در زمینه مصرف بهینه داروها و تداخلات دارویی از مسئولین فنی داروخانه مشاوره بگیرید - داروسازان در فر

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حاشیه بازدید سرزده از داروخانه های شبانه روزی بندرعباس گفت: شهروندان توجه داشته باشند همانطور که در زمینه تشخیص و درمان بیماریها به پزشک خانواده مراجعه می کنند ...
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاسیس داروخانه های سنتی تهدیدی برای داروخانه های کشور نیست - همه داروخانه ها ی کشور می توانند در حو

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تاسیس داروخانه های سنتی تهدیدی برای داروخانه های کشور نیست. به گزارش وبدا، دکتر رسول دیناروند ضمن بیان این مطلب گفت: ابلاغ آئین نامه " تاسیس داروخانه های طبیعی ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده از دانش فنی و تخصص داروسازها در داروخانه های گیاهی - اشتغال زایی برای داروسازها با راه اندا

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی و اسلامی گفت: با راه اندازی داروخانه های گیاهی، اقبال مردم در استفاده از این نوع داروها سامان می یابد . به گزارش وبدا، دکتر محمود خدادوست ، با اشاره به توجه ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمه ها هنوز حمایتی از خدمات طب سنتی ندارند - داروخانه های گیاهی با روش علمی در کشور ایجاد می شود -

... آن باشیم. به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه آیین آغاز ورود و ادغام خدمات تایید شده طب سنتی ایرانی به نظام مراقبت های اولیه بهداشتی کشور که امروز در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، در خصوص گسترش داروخانه ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

داروخانه های گیاهی زنجیره ای تاسیس می شوند

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاسیس داروخانه های گیاهی در کشور خبر داد و گفت: آیین نامه داروخانه های یاد شده ابلاغ شده است و مجوز آنها به زودی صادر می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

داروخانه ها ویترین دارویی کشور هستند - نباید در حوزه دارو یک نفره تصمیم گیری کنیم

رییس انجمن داروسازان ایران در مراسم اعطای جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران: داروخانه ها ویترین دارویی کشور هستند / نباید در حوزه دارو یک نفره ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیین نامه داروخانه ‌های گیاهی که یک آرزو بود، برای اجرا ابلاغ شده است - امیدوارم شورای فرهنگ عمومی

... دانشگاهی و غیر دانشگاهی این حیطه رقم می زند. اما هم اکنون: آیین نامه داروخانه ‌های گیاهی که آرزوی دیرین اینجانب و بسیاری از همکارانم بوده برای اجرا ابلاغ شده است. آیین نامه محدوده عملکرد پزشکان عمومی ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

داروخانه مرکزی هلال‌احمر تا ساعت 20 در خدمت هموطنان است

داروخانه مرکزی جمعیت هلال‌احمر در ماه مبارک رمضان از ساعت 7:30 تا 20 برای ارائه خدمت به هموطنان، فعال است. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پرداخت ماهانه دو هزار میلیارد ریال به داروخانه ها - پیوستن بیش از هفت هزار داروخانه به طرح جدید

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، محمدعلی همتی با اشاره به تفاهم نامه جدید این سازمان با داروخانه های طرف قرارداد، افزود: از ٩ هزار داروخانه ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد از اول خرداد با روش جدید پرداخت می‌شود

... افزود: در این طرح داروخانه‌ها اسناد مربوط به نسخ بیمه شدگان سازمان را تا پانزدهم ماه بعد به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نموده و ظرف مدت دو ماه مطالبات خود را از طریق بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند. ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرقت 3 میلیاردی از یک داروخانه در قم

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از پایگاه خبری پلیس، احمد کرمی اظهار کرد: در پی شکایت مدیر یک داروخانه مبنی بر اینکه در حسابرسی مالی متوجه سرقت داروهای گران‌قیمت و وجوه نقد موجودی صندوق به ارزش ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کدام داروخانه‌ها در نوروز فعالند؟

همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اطلاع‌رسانی لازم را در استان و شهر مربوطه خود انجام می‌دهند تا مردم بدانند کدام داروخانه‌ها در ایام تعطیل خدمت‌رسانی می‌کنند.  رییس سازمان غذا و دارو ضمن اعلام نحوه فعالیت ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

32 داروخانه در ایام نوروز در طول 24 ساعت فعال است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ایام نوروز، 32 داروخانه در سطح استان در طول 24 ساعت فعال است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، محمد میلانی روز چهارشنبه در ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ساعات کاری داروخانه های هلال احمر در نوروز

داورخانه تک نسخه ای هلال احمر نیز به غیر از ایام تعطیل رسمی نوروز 95 همه روزه از ساعت 7 و30 تا 16 و30 پاسخگوی مراجعان خواهند بود. ساعات کاری داروخانه های هلال احمر در تعطیلات نوروز 95 اعلام شد.   به ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

داروخانه مرکزی تا 6 فروردین از ساعت 8 تا 13 در خدمت هموطنان است

ساعات کاری داروخانه مرکزی و و داروخانه‌های هلال‌احمر در ایام نوروز اعلام شد. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ابطال تعرفه حق فنی داروخانه ها

... در مورد حق فنی داروخانه ها گفت: تعرفه حق فنی ابطال شده است و ما هم در این زمینه مشکلی نداریم. وی اظهار داشت: رئیس محترم دیوان عدالت هم در این مورد سخن گفته است؛ اما تعرفه خدمات دارویی مسئله دیگری است و ...
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top