قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

درمانی

حضور دادیار ناظر زندان مستقر در زندان قم از اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم، محمدی قاضی ناظر مستقر در زندان قم  با همراهی  حسنی معاون اردوگاه  ، مسئولین بهداری و مددکاری اردوگاه   از بند دانا  بازدید بعمل آوردند . دراین ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 145
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

مراسم عزاداری در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،به مناسبت شهادت امام محمد تقی علیه السلام مراسم عزاداری با دعوت از حجت الاسلام   والمسلمین سیدمجتبی خاتمی جهت سخنرانی  و حضور مسئولین و روحانیون ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 144
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

آتش گرفتن یک مرکز درمانی در تهران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش‌سوزی در یک مرکز درمانی تهران خبر داد. به ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 176
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

حضور قاضی ناظر زندان در اندرزگاه اشتغال اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،محمدی   قاضی ناظر زندان در معیت قربانی و مسئولین اردوگاه   ضمن حضور در بین مددجویان بند اشتغال از کاراگاههای قالیبافی ،کفاشی ، بسته بندی تزئینات ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 261
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

برگزاری مراسم به مناسبت هفته دهه کرامت در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،  به مناسبت هفته کرامت مراسم شادی با دعوت از هنرمند استانی در مجنمع فرهنگی اردوگاه با حضور قربانی ریاست ، روسای اندرزگاهها ،  روحانیون و جمعی از ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 173
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

برگزاری مراسم هفته قرآنی و عترت در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم، در راستای اجرای برنامه های هفته قرآن و عترت مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین تهامی مدیر کل ، آقای نظری ریاست اداره فرهنگی و تربیتی ، آقای قربانی ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 176
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

راه‌های درمانی برای سرفه و سرماخوردگی

... اکنون به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید. اگر علائم نامبرده را ندارید، توصیه های خانگی را مطالعه کنید. اگر بعد از گذشت 3 روز ، هنوز خلط سبز دارید یا سرفه بدتر می شود؟  یا  حال تان در مجموع بدتر شده است؟ ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 153
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

مراسم قرآنی با حضور مفسر قرآنی استاد بهرام پور در اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم، مراسم قرآنی در مجتمع فرهنگی اردوگاه با دعوت از استاد و مفسر   قرآنی بهرام پور به مناسبت هفته قرآن کریم با شعار( به بدی ها نه بگویید)  برگزار گردید ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهخراسانشمالیعنوانکرد ضرورتهمدلیدانشگاههایعلومپزشکیدرارائهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم دکترحریرچیگفتدرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدمترسانیبهبیماراندراولویتقرارگیرد ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کاروان سلامت هلال احمر قم به بیش از 1600 نفر در بسطام

... خدا و مردم قرار گرفته باشد و توانسته باشیم گامی در کاهش محرومیت در این مناطق برداریم. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم تصریح کرد: تا کنون بیش از 1300 نفر از خدمات تیم های درمانی کاروان سلامت که شامل، ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ژنتیک افراد پاسخ آن ها به مداخلات درمانی را تعیین می کند

رییسپژوهشگاهعلومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهران ژنتیکافرادپاسخآنهابهمداخلاتدرمانیراتعیینمیکند دکترلاریجانیباارائهتوضیحاتیدرخصوصپزشکیشخصیواثرآنبرتشخیصودرمانهدفمندبیماریهادرافرادگفتمرکزتحقیقاتپزشکیشخصیدرپژوهشگاهعلومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهرانراهاندازیشدهوهدفایناستکهباتوجهبهشرایطوژنتیکجمعیتکشوربسترهایلازمبرایبهبوددرمانبیماریهارافراهمکنیم ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوه انتصاب روسای بیمارستان ها، تغییر می کند - از توان مدیریتی کادر درمانی در بیمارستان های کشور استفاده می کنیم

شیوهانتصابروسایبیمارستانها،تغییرمیکندازتوانمدیریتیکادردرمانیدربیمارستانهایکشوراستفادهمیکنیم   معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتگفتدرشیوهجدیدتعیینمدیرانبیمارستانیدروزارتبهداشت،مهارتهایفنی،انسانیوادراکیدرکنارتخصص،ازشرایطانتصابمدیرانبیمارستانیمحسوبمیشود ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران

سفرسالانه۳۰۰هزارخارجیبرایانجاماموردرمانیبهایران دکترحریرچیگفتسالانه۳۰۰هزارخارجیبرایمسایلدرمانیبهایرانسفرمیکنندوهدفماایناستکهایرانبهمرکزاتصالمنطقهدرگردشگریسلامتتبدیلشدهوبهکشورهایدوستوهمسایهخدماتارائهدهد ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد

پیرشدنجمعیت،بارمراجعاتدرمانیراافزایشمیدهد معاونکلوزارتبهداشتگفتتورمومشکلاتاقتصادیدرجامعهمنجربهکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیمیشود بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدرگفتگویزندهباشبکهرادیوییسلامتدرخصوصکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبهدلیلمشکلاتاقتصادیهشداددادوافزوددرسالدرکشورحدودتادرصدشاهدکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبودیمدرحالیکهاینرقمبایدسالانهتادرصدافزایشداشتهباشد ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلسه شورای طبقه بندی با حضور قضات ناظر زندان دراردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ، جلسه شورای طبقه بندی با حضور قضات ناظر زندان حجت الاسلام دادور و عظیمی ، قربانی  ریاست و مسئولین ستادی در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی برگزار ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیاستانکردستان     دکترقاسمجانباباییدرسفربهاستانکردستانازمراکزبهداشتیدرمانیشهرستانهایبانه،مریوان،سروآبادونیزسقزبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،معاوندرمانوزیربهداشتدراینسفریکروزه،باهمراهیمدیرانومسئولانارشددانشگاهعلومپزشکیکردستانضمنبازدیدازبخشهایمختلفبیمارستانهایرازیوصلاحالدینبانه،فجروبوعلیمریوان،شهیدچمرانسروآبادونیزبیمارستانامامخمینیرهسقزوعیادتازبیماران،ازنزدیکدرجریاندرخواستهاونیازمندیهاونحوهارائهخدماتدرمانیومراقبتیبهبیمارانقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نماز عید فطر در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم، با توجه به اعلام روئت حلال ماه و فرا رسیدن عید سعید فطر نمازعید  با حضور قربانی ریاست اردوگاه حرفه آموزی و مسئولین قسمتهای مختلف و حضور کلیه  مددجویان ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مراکز درمانی و تیم های امدادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال آماده باش هستند

برایارائهخدمتبهزائرانمراسمسالگردارتحالملكوتيامامخمينيره؛ مراکزدرمانیوتیمهایامدادیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرحالآمادهباشهستند درآستانهبرگزاريسیامینسالگردمراسمارتحالامامخمینیره،رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیازآمادگیتمامیمراکزدرمانیوتیمهایعملیاتامدادیایندانشگاهخبرداد  ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات درمانی و مشاوره سلامت به زائران حرم امام خمینی (ره) توسط بیمارستان بانک‌ملی ایران

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی شهرستان شهریار

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزدرمانیشهرستانشهریار   دکترجانبابایی،معاوندرمانوزارتبهداشتودکترکلانتریمدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیصبحامروزبهصورتسرزدهازمراکزدرمانیوپروژههایعمرانیدرحالساختحوزهسلامتشهرستانشهریاربازدیدکردند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارسال بیش از دو هزار واحد خون و فرآورده های خونی به مراکز درمانی استان یزد درنیمه اول ماه رمضان

مدیرکلانتقالخوناستانیزدخبرداد ارسالبیشازدوهزارواحدخونوفرآوردههایخونیبهمراکزدرمانیاستانیزددرنیمهاولماهرمضان مدیرکلانتقالخوناستانیزدازارسالدوهزاروواحدخونوفرآوردههایخونیبهمراکزدرمانیاستانیزددرنیمهنخستماهرمضانخبرداد ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی در ايران

معاوندرمانوزارتبهداشتدردیداربامدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچینعنوانكرد   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتروندمستمروروبهرشددرکیفیتخدماتدهیبهمردم،موجبتوسعهشاخصهایبهداشتیودرمانیايرانشدهاست     بهگزارشوبدا،دكترقاسمجانباباييدرنشستمشتركباشیاچونشن،مدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچین،ضمنتشریحاقداماتودستاوردهايحوزهبهداشتودرمانکشور،اظهاركرددرطولچنددههاخیردرحوزهبهداشتودرمان،اقداماتقابلتوجهیدرایرانانجامشدهاست ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تدوین پروتکل درمانی خدمات تخصصی سطوح 2 و 3 برای بیماران شناسایی شده در بسیج ملی کنترل فشار خون

تدوینپروتکلدرمانیخدماتتخصصیسطوحوبرایبیمارانشناساییشدهدربسیجملیکنترلفشارخون     معاوندرمانوزارتبهداشتبابیاناینکهپویشبسیجملیکنترلفشارخونباهدفآگاهیمردموشناساییافرادمبتلابهفشارخونبالادرکشورآغازشدهاست،گفتدستورالعملاجراییاینپویشبهتمامیدانشگاههاابلاغشدهومرحله‌اجراییآننیزازخردادماهسالجاریآغازمی‌شود  ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رژیم های اینترنتی تهدیدی برای سلامت افراد

امروزه جملاتی از قبیل 'یک ماهه لاغر شوید' ، 'به کمک این برنامه به وزن دلخواه برسید'، 'رژیم درمانی برخط برای لاغری سریع' و صدها جمله تحریک کننده دیگر همگی با یک جستجوی دو کلمه ای رژیم غذایی در گوگل مقابل ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

20421 تبعه غیرایرانی به مراکز درمانی قم مراجعه کرده اند

محمود پرهام افزود: با توجه به شرایط ویژه قم در زائرپذیری به دلیل وجود حرم حضرت معصومه(س) و مراکز علمی و حوزوی از جمله جامعه المصطفی، بسیاری از مسلمانان به ویژه شیعیان تمایل دارند امور درمانی خود را در ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزارت بهداشت چاره ای جز مدیریت منابع ندارد

... های مجلس به این طرح ها معترض هستند و می گویند که باید برداشته شود. ولی تنها راه عدالت در سلامت با توجه به محدودیت منابع، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است. *محدودیت برای مراجعه به مراکز درمانی ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد - قدرداتی از خدمات دکتر ایلامی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمدمنصوبشدقدرداتیازخدماتدکترایلامی وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دكترپرویزیزدان‌پناهرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمد،منصوبكرد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

75 درصد تخت ‌های بیمارستان های دولتی کشور، درمانی و 25 درصد آموزشی هستند

رییسدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیبالینیوزارتبهداشتدراجلاسمعاونیندرماندانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور درصدتخت‌هایبیمارستانهایدولتیکشور،درمانیودرصدآموزشیهستند رییسدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیبالینیوزارتبهداشتگفتبیمارستان،زیرنظردانشگاههایعلومپزشکیبودهوحدود۶۹درصدتخت‌هایبسترینیزدراینمراکزقراردارد ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

50 پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی اشتان زنجان افتتاح شد

پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاشتانزنجانافتتاحشد دردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانهایاردبیلوزنجان،درمراسمیباحضوردکترنمکی،پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاستانزنجانازطریقویدیوکنفرانسافتتاحشد بهگزارشوبدا،اینپروژهبااعتباریبالغبرمیلیاردتومانشاملپروژهبهداشتیوششپروژهدرمانی،آموزشیوپژوهشیاستکهباافتتاحآن،بیشازمترمربعفضایفیزیکیبهدانشگاهعلومپزشکیزنجاناضافهمیشود ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی خلخال، مشكين شهر و كوثر

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستاناردبيلانجامشد؛ بازدیدازمراکزبهداشتی،درمانیخلخال،مشكينشهروكوثر   معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستاناردبیل،ازمرکزبهداشتیودرمانیمشكینشهر،کوثروخلخالبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدراينسفر،ازبیمارستانهایولیعصرعجمشکین‌شهر،امکاناتموجوددرمانی،بخش‌هایمختلف،پروژههایتوسعهایتختخوابیومحلاحداثبیمارستان۱۲۰تختخوابیجدیدمشکینشهر،بیمارستان۳۲تختخوابیامامخمینیرهشهرستانکوثروبخشهایمختلفبیمارستانامامرهخلخال،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی اهر و هریس - افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان باقرالعلوم اهر

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستانآذربایجانشرقیانجامشد؛ بازدیدازبیمارستانهاومراکزدرمانیاهروهریسافتتاحبخشسیتیاسکنبیمارستانباقرالعلوماهر باحضورمعاوندرمانوزارتبهداشت،بخشسیتیاسکنبیمارستانباقرالعلوماهربهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید مدیر عامل بنیاد تعاون زندانهای کشور از کارگاههای اشتغال اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی قم

... حرفه آموزی کاردرمانی بازدید بعمل آوردند . مطهری نژاد پس  ازبازدید محل اشتغال مددجویان ، کارگاههای  خیاطی، بسته بندی ،کندو سازی  واقع در کارگاههای بند اشتغال- سالن اشتغال حرفه آموزی که شامل کارگاه قالیبافی ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای بیمه‌ های درمانی

ضرورتتامینمنابعمالیپایداربرایبیمه‌هایدرمانی   مدیرعاملسازمانبیمهسلامتگفتتقویتبیمهسلامتایرانیانیکیازرویکردهای‏مناسبدرتامینمنابعمالیپایداربودبااینحالبایدبهمنابعمالیپایدارتوجهکنیمتاسلامتمردمبهدرآمدهایعمومیمتصلنشود‏ ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی استان لرستان

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهلرستانانجامشد؛   معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانلرستانضمنبازديدازمراكزبهداشتيدرمانيايناستان،براستمرارارائهخدماتبهداشتيودرمانيدرمناطقسيلزدهتاعاديشدنشرايط،تاكيدكرد بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانبابایی،معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانلرستانباحضوردرمناطقآسیبدیدهسیلاخیر،ازچندینبیمارستانومراکزدرمانی،آموزشیوبهداشتیایناستانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری جلسه با سازمان های بین المللی به منظور بررسی نیازهای بهداشتی درمانی مناطق سیل زده

برگزاریجلسهباسازمانهایبینالمللیبهمنظوربررسینیازهایبهداشتیدرمانیمناطقسیلزده مشاوروزیربهداشتدراموربهداشتیازبرگزاریجلسهایبابرخیازنمایندگانسازمانهایبینالمللیبهمنظوربررسینیازهایوزارتبهداشتوجلبکمکهایاینسازمانهابهمناطقسیلزدهخبرداد ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

5 سند همکاری بهداشتی درمانی میان ایران و عراق امضا شد

سندهمکاریبهداشتیدرمانیمیانایرانوعراقامضاشد باحضوروزرایبهداشتجمهوریاسلامیایرانوجمهوریعراقبعدازظهرامروزسهشنبهسندهمکاریدرزمینه،بهداشت،درمانوداروبیندوکشوربهامضارسید بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،باحضوردکترسعیدنمکیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیودکترعلاءالدینعلوانوزیربهداشتومحیطزیستعراقبعدازچندساعترایزنیباحضورمدیرانوکارشناسانبرجستهایندووزارتخانه،ایناسنادهمکاریبهامضامعاونینهردووزارتخانهبهامضارسید ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرد استمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطردرمناطقسیلزدهباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش صد در صدی خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت در مناطق سیل زده

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد پوششصددرصدیخدماتبهداشتیودرمانیوزارتبهداشتدرمناطقسیلزده مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایا،گفتدرخصوصبیماری‌هایپوستیکهممکناستدرمنطقهبهوجودآیدآموزش‌هایلازمبهافراددادهشدهوحتیدربرخیروستاهاکهاحتمالوجودمیندادهمی‌شد،اطلاعرسانیانجامشدهاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح پروژه های درمانی شهرستان گراش با حضور وزیر بهداشت

افتتاحپروژههایدرمانیشهرستانگراشباحضوروزیربهداشت چندینپروژهدرمانیشهرستانگراششاملبخشهای،طرحتوسعهاورژانس،کلینیکدندانپزشکیوپانسیونپزشکانبیمارستانامیرالمومنینعلیعگراشکهبامشارکتخیرینساختهشدهدرسفروزیربهداشتبهاستانفارسبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سقوط یک فروند بالگرد نیروی انتظامی در ارتفاعات دالامپر ارومیه - اعزام 5 دستگاه آمبولانس به محل حادثه - انتقال تعدادی از مصدومین به مراکز درمانی

سخنگویسازماناورژانسکشورخبرداد سقوطیکفروندبالگردنیرویانتظامیدرارتفاعاتدالامپرارومیهاعزامدستگاهآمبولانسبهمحلحادثهانتقالتعدادیازمصدومینبهمراکزدرمانی     سخنگویسازماناورژانسکشورازسقوطیکفروندبالگردنیرویانتظامیدرارتفاعاتدالامپرارومیهوانتقالمصدومینبهمراکزدرمانیخبرداد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتتاحوبازدیدازپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلام     وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانایلام،چندینپروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلامراافتتاحوازچندپروژهعمرانیایندانشگاهنیزبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعيت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده بررسي شد

وضعيتارائهخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهبررسيشد وزیربهداشتکهبهعنواننمایندهرييسجمهوربهاستانایلامسفرکردهاست،باحضوردرروستاهایشهرستانسیروان،درجریانمسائلومشکلاتاینمناطقازجملهمشکلاتبهداشتیودرمانیقرارگرفت بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهبازدیدهایخودازمناطقسیلزدهاستانایلام،اظهاركردبادستوررییسجمهوربهاستانایلامسفرکردیمتامشکلاتمناطقسیلزدهایناستانازجملهمشکلاتحوزهسلامترابررسیکنیم ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد از بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني استان ايلام به منظور بررسي خسارات ناشي از سيل

رییسدانشگاهعلومپزشکیایلامدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانایلامعنوانكرد بازديدازبيمارستانهاومراكزبهداشتيودرمانياستانايلامبهمنظوربررسيخساراتناشيازسيل رییسدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتبالگرداورژانسهواییایلامدر١٩سورتیپروازکه٤پروازآنمربوطبهارائهخدماتبهمردماستانلرستانبود،بیمارانومصدومانزیادیرابهمراکزدرمانیمنتقلکرد ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

از بیماران کمپ - شعیبیه - پول ویزیت می‌گیرند! مسئولان برای تامین نیازهای درمانی همکاری لازم را نمی کنند

... بیان داشت: مشکل مشهود دیگر در این منطقه، مسئله خدمات درمانی و تأمین بهداشت است! متأسفانه از سوی دانشگاه علوم پزشکی گفته شد که به دلیل وجود بیمارستان محلی، نمی‌توان مرکز درمانی سیار برای سیل‌زدگان این منطقه، ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق‌ سیل‌زده - ارائه خدمات رایگان درمانی در - پلدختر - و - معمولان -

وضعیتبهداشتیودرمانیمناطق‌سیل‌زدهارائهخدماترایگاندرمانیدرپلدخترومعمولان   سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتبهدنبالمشکلاتمردممناطقسیلزدهپلدخترومعمولاندردسترسیبهدفترچه‌هایبیمه،تاکیدکردکهکلیهخدماتداروییودرمانیبهسیل‌زدگانبهصورترایگاندرحالانجاماست ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اقدامات حوزه بهداشت مازندران در واقعه سیل اخیر - ارائه خدمات درمانی سرپایی به 2034 مصدوم

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمازندرانتشریحکرد اقداماتحوزهبهداشتمازندراندرواقعهسیلاخیرارائهخدماتدرمانیسرپاییبهمصدوم معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمازندرانگفت ارائهخدماتسرپاییبهمصدومیندربخشبهداشتتاتاریخدوازدهمفرودیننفروتعدادخدماتبهداشتیودرمانیارائهشدهتوسطتیمهایسیاردرمناطقسیلزدهنفرتوسطکلینیکسیاردندانپزشکیبودهاست ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگران سیل‌زده مشمول بیمه بیکاری می‌شوند - تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در آماده باش کامل هستند.

... محل استقرار آسیب‌دیدگان را فعال کرده است. شریعتمداری در ادامه به تشریح اقدامات وزارتخانه پرداخت و گفت: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در مناطق سیل زده در آماده باش کامل و به صورت ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازدید مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر

بازدیدمدیرکلدفتربازرسیوارزیابیعملکردوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیدرمانیشهرستانشوشتر   دکترمحمدحسینحیدریمدیرکلدفتربازرسی،ارزیابیعملکردوپاسخگوییبهشکایاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباحضوردرشهرستانشوشترازمراکزبهداشتیدرمانیتحتنظردانشکدهعلومپزشکیشوشتربازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمات بهداشتي و درماني به سيل زدگان درحال انجام است - تاكنون ٢٠ نفر از مصدومان از بیمارستان ترخيص شده‌اند

وزيربهداشتدرنشستاضطراریستادبحراناستانداریفارس خدماتبهداشتيودرمانيبهسيلزدگاندرحالانجاماستتاكنون٢٠نفرازمصدومانازبیمارستانترخيصشده‌اند وزيربهداشتگفتاقداماتبهداشتيودرمانيدرحالانجامبودهودرحالحاضر٢٠نفرازمصدومانازبیمارستانترخيصشده‌اند ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید‌ معاون پرستاری وزیر بهداشت از مراکز درمانی استان قم

بازدید‌معاونپرستاریوزیربهداشتازمراکزدرمانیاستانقم دکترمریمحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتبههمراهاحمدنجاتيانمديركلتوانمندسازينيرويانسانيمعاونتپرستاريدرسفربهاستانقمباحضوردرمراکزدرمانیاستان،ازروندخدماترسانیبهبیمارانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امكانات بهداشتي و درماني در مناطق سيل زده فراهم است

وزيربهداشتدرحاشیهبازدیدازمناطقسيلزده امكاناتبهداشتيودرمانيدرمناطقسيلزدهفراهماست   وزيربهداشتگفتخوشبختانهدربخشبهداشتودرمانتماميامكاناتموردنيازدرمناطقسیلزدهفراهمشدهوكمبوديدرحوزهدارووملزوماتبهداشتيوجودندارد،چنانچهكمبودينيزاعلامشود،سريعامرتفعخواهدشد ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد از بيمارستان ها و مراکز درمانی شيراز - ارزيابي روند ارائه خدمات درماني در ايام نوروز

درسفرمعاونكلوزارتبهداشتبهاستانفارسانجامشد؛ بازديدازبيمارستانهاومراکزدرمانیشيرازارزيابيروندارائهخدماتدرمانيدرايامنوروز   معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهاستانفارس،ازروندخدمترسانیدرمراكزدرمانيبازديدكرد بهگزارشوبدا؛دکترایرجحریرچی،ازمجموعهبازدیدهایسرزدهازمراکزبهداشتیدرمانیشهرهایمختلفکشورکهازنخستینساعاتسالجديدآغازشدهاست،ضمنبازدیدازپنجبیمارستانشیرازدراستانفارس،نحوهرسیدگیکادردرمانیوروندارائهخدماتدرمانیدراینمراکزراازنزدیکموردبررسیقرارداد ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون كل وزارت بهداشت از مراكز درماني استان خوزستان بازديد كرد - بازدید از محل اسکان و مراکز تهیه و طبخ غذای کاروان های راهیان نور

بهمنظورارزيابيروندارائهخدماتدرمانيدرايامنوروز؛ معاونكلوزارتبهداشتازمراكزدرمانياستانخوزستانبازديدكردبازدیدازمحلاسکانومراکزتهیهوطبخغذایکاروانهایراهیاننور معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهاستانخوزستان،ازمراکزدرمانیشهرهایآبادان،خرمشهرواهوازبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

روند مطلوب ارائه خدمات درماني در ايام نوروز - حضور مستمر كادر تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانها در ايام نوروز

وزیربهداشتدربازديدنوروزيازبیمارستانهايتهرانعنوانكرد روندمطلوبارائهخدماتدرمانيدرايامنوروزحضورمستمركادرتخصصیوفوقتخصصیدربیمارستانهادرايامنوروز وزیربهداشتدرنخستينروزسالجدید،ضمنبازدیدازدوبیمارستانبهارلوتهرانوشهدایهفتمتیرشهرری،ازبیمارانبستریدرایندوبیمارستانعیادتوباپرسنلایندوبیمارستانبهگفتگوپرداختهوفرارسیدنسالجدیدرابااهدایگلبهپرسنلوبیمارانتبریکگفت ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصویب تعرفه های تشخیصی درمانی سال 98 در هیات دولت

  وزیربهداشتگفتبرایاولینباردرسالیاناخیر،تعرفهخدماتتشخیصیودرمانیمطابقوعدهقبلی،پیشازآغازسالدیددرهیاتدولتبهتصویبرسید   بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهبازدیدازایستگاهسلامتنوروزیدرمنطقهقوریچایآزادراهکرجتهران،اظهارداشتروزدوشنبهدرآخرینجلسههیاتوزیراندرسال،موضوعتعرفههایتشخیصیودرمانیموردبحثوبررسیقرارگرفتودرنهایتمصوبشدکهتعرفههادربخشدولتیبطورمیانگینودربخشخصوصیدرصدرشدداشتهباشد ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات موثر رژیم درمانی برای 60 درصد از بیماران تغذیه ای در مراکز جامع سلامت

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد ارائهخدماتموثررژیمدرمانیبرایدرصدازبیمارانتغذیهایدرمراکزجامعسلامت معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتبیشازدرصدازبیمارانتغذیهایارجاعیازسویپزشکانومراقبینسلامتبهمراکزخدماتجامعسلامتبرنامههایموثررژیمدرمانیراازمشاورانتغذیهدانشگاهعلومپزشکیزاهداندریافتکردهاند   ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بالگرد اورژانس قم 1292 مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد

... آن بر همگان مسلم شده است. فراهانی گفت: اگر مصدومانی که دچار آسیب های جدی در نواحی حساس بدن شده اند، با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شوند، به طور قطع جان آن ها به خطر می افتد. وی تصریح کرد: اورژانس هوایی ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزارت بهداشت همواره در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران عملکرد مطلوبی داشته است

وزارتبهداشتهموارهدرارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهمسافرانعملکردمطلوبیداشتهاست     عضوهیاترییسهکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهدرسالهایاخیربیشاز۲۰پایگاهامدادهواییدرکشورراه‌اندازیشدهاستگفتخوشبختانهازنظررعایتاستانداردهایبهداشتمحیطینیرویکافیبهاندازهکافیدرکشوروجوددارد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز درمانی ارومیه - ارزیابی روند ارائه خدمات درمانی در این مراکز

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهارومیهانجامشد؛ بازدیدازمراکزدرمانیارومیهارزیابیروندارائهخدماتدرمانیدراینمراکز     معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانآذربایجانغربی،ازمراکزدرمانیارومیهبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترجانباباییدراینسفردرابتداباحضوردرشهرستانخوی،ازپروژهبیمارستانآیتاللهخوییدربیمارستانهايآیتاللهمدنیوبیمارستانقمربنیهاشمشهرستانخوی،بازدیدکردهوباکادردرمانیاینمراکزبهگفتوگوپرداختودرادامهنیزروندارائهخدماتدرمانیراموردبررسیقرارداد ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی مراکز درمانی و داروخانه ها برای خدمت رسانی به بیماران خاص و صعب العلاج

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتخبرداد آمادگیمراکزدرمانیوداروخانههابرایخدمترسانیبهبیمارانخاصوصعبالعلاج رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتگفتبیمارانجدیددیالیزیبایدبادیالیزصفاقیآشناشوند،بنابراینمشاورههایآشناییبادیالیزصفاقیبرایاینبیمارانضرورتداردبسیاریازبیمارانیکهدیالیزمیشوند،ازنحوهدیالیزصفاقیاطلاعینداشتهونمیدانندایندیالیزدرافزایشکیفیتزندگیآنهاتاثیربیشتریدارد ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بار اجتماعی و روانی حوادث چهارشنبه‌ آخر سال به مراتب بیشتر از بار مالی آن است - تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، در شب چهار شنبه سوری در آمادگی کامل قرار دارند

باراجتماعیوروانیحوادثچهارشنبه‌آخرسالبهمراتببیشترازبارمالیآناستتمامبیمارستان‌هاومراکزدرمانی،درشبچهارشنبهسوریدرآمادگیکاملقراردارند دکترطیبقدیمیگفتتمامبیمارستان‌هاومراکزدرمانی،شبچهارشنبهسوریدرآمادگیقراردارندومتخصصانموردنیازمانندارتوپدوچشمپزشکدرمراکزدرمانیمقیمهستند ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

409 حادثه ویژه در هفته گذشته 1142 مصدوم بر جای گذاشت - از مجموع 1142 مصدوم حوادث ویژه در هفته گذشته، 992 نفر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل و 150 نفر در محل درمان شدند

رییسسازماناورژانسکشور حادثهویژهدرهفتهگذشتهمصدومبرجایگذاشتازمجموعمصدومحوادثویژهدرهفتهگذشته،نفرتوسطنیروهایاورژانسبهمراکزدرمانیمنتقلونفردرمحلدرمانشدند     رییسسازماناورژانسکشورگفتهفتهگذشتهازتااسفندماهدرمجموعحادثهویژهدرسامانهمرکزمدیریتعملیاتبحرانثبتشدکهدراینحوادثنفرمصدومشدند ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیمارستان 222 تختخوابی دکتر پیروز لاهیجان و 11 پروژه آموزشی و درمانی در گیلان به بهره برداری رسید

درسفروزیربهداشتبههمراهکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلان؛ بیمارستانتختخوابیدکترپیروزلاهیجانوپروژهآموزشیودرمانیدرگیلانبهبهرهبرداریرسید     وزیربهداشتدرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلانوبادستوررییسجمهورازطریقویدیوکنفرانس،پروژهآموزشیودرمانیاستانگیلانراافتتاحکرد ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

با ابداع روش نوین درمانی، طول عمر و کیفیت زندگی مبتلایان به تومور مغزی بدخیم افزایش می یابد

باابداعروشنویندرمانی،طولعمروکیفیتزندگیمبتلایانبهتومورمغزیبدخیمافزایشمییابد رییسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیازارتقایطولعمروکیفیتزندگیبیمارانمبتلابهتوموربدخیممغزیباابداعروشینوینبراینخستینباردرجهانتوسطمتخصصانجراحمغزواعصابوستونفقراتایندانشگاهخبرداد ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی - نهضت کاهش خطا در سطح خدمات درمانی کشور - با هدف ارائه خدمات ایمن به بیمار

مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتخبرداد راهاندازینهضتکاهشخطادرسطحخدماتدرمانیکشورباهدفارائهخدماتایمنبهبیمار مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتگفتدرسالهایگذشته،واحدهاینظارتیتنهابهدنبالمچگیریوتخلفبودهاند،امااکنونروندنظارتدرراستایارتقایکیفیتخدماتاستتاخدماتبهشکلایمنوسالمبهمردمارائهشودکهتجليآندرنظاموقايعناخواستهوتحليلريشهايآناست ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازنگری در جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات حوزه بهداشت

بازنگریدرجمعیتتحتپوشششبکههایبهداشتیدرمانیازمهمتریناقداماتحوزهبهداشت معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیبابیاناینکهدریکسالاخیربرنامههایمختلفیبراساساولویتدرسطحکشوربهاجرادرآمداظهارکردبابرنامهریزیانجامشدهدریکسالاخیردستاوردهایمطلوبیکسبشدکهمهمترینآنبازنگریدرجمعیتتحتپوششمراکزبهداشتیدرمانیبود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح ٢۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور وزیر بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی جهرم، میزبان دومین جشنواره عمران و سلامت

افتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیجهرمباحضوروزیربهداشتدانشگاهعلومپزشکیجهرم،میزباندومینجشنوارهعمرانوسلامت     رییسدانشگاهعلومپزشکیجهرمازافتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیایندانشگاهباحضوروزیربهداشتدراسفندسالجاریخبرداد   ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماران بیش از 50 کشور برای گرفتن خدمات درمانی به ایران سفر می کنند

بیمارانبیشازکشوربرایگرفتنخدماتدرمانیبهایرانسفرمیکنند معاونپرستاریوزارتبهداشتبااشارهبهاینکهپیشازانقلاباسلامیبیشترپزشکانونیروهایسلامتوارداتیوعمدتاازکشورهایهندوپاکستانبودند،گفتامروزبهلطفانقلاباسلامیدررشتهفوقتخصصیپزشکتربیتشدهوازبیشازکشوربرایگرفتنخدماتدرمانیبهایرانسفرمیکنند  ...
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بهره مندی بیش از 3 هزار بیمار از خدمات درمانی پزشکی هسته ای در سبزوار

بهرهمندیبیشازهزاربیمارازخدماتدرمانیپزشکیهستهایدرسبزوار     معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیسبزوارازبهرهمندیبیشازهزاربیمارازخدماتدرمانیپزشکیهستهایخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترمحمدنعمتشاهیبااعلاماینخبرافزودازابتدایراهاندازیبخشپزشکیهستهایدرمرکزآموزشیدرمانیواسعیسبزوارتاکنون،بیشازهزاربیمارازخدماتتشخیصیودرمانیپزشکیهستهایبهرهمندشدهاند ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه مطلوب ترین خدمات تشخيصي و درمانی به مصدومین حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان

معاونکلوزارتبهداشتدرعيادتازمصدومينحادثهتروريستياهوازعنوانكرد ارائهمطلوبترینخدماتتشخيصيودرمانیبهمصدومینحادثهتروریستیمحورخاشبهزاهدان   معاونكلوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر۷مجروححادثهتروریستیزاهدانپسازدریافتخدماتامدادیاولیهوپایدارشدنشرایطجسمی،امکانانتقالپیداکردهوبهشهرمحلسكونتخودمنتقلخواهندشد ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

3 پروژه حوزه سلامت شهرستان شادگان به بهره برداری رسید - ابراز امیدواری وزیر بهداشت نسبت به فراهم کردن حداقل های بهداشتی و درمانی برای مردم شادگان

پروژهحوزهسلامتشهرستانشادگانبهبهرهبرداریرسیدابرازامیدواریوزیربهداشتنسبتبهفراهمکردنحداقلهایبهداشتیودرمانیبرایمردمشادگان دوطرحاورژانسوساختمانشبکهبهداشتودرمانشهرستانشادگاندردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانخوزستانبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی چابهار بازدید کرد

مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتازمراکزدرمانیچابهاربازدیدکرد   مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانسیستانوبلوچستان،ازمراکزدرمانیچابهاربازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضاعسگری،درحاشیهبازدیدازبیمارستانامامعلیعچابهار،بابیاناینکهاعتباربخشیدربيمارستانهابدونوقفهوطيبازدیدهایمداومانجاممیشود،اظهارکردمدیریت،فناوریواستفادهازاطلاعاتسلامتدراعتباربخشی،محوریتاصلینسلچهارماعتباربخشیمحسوبمیشودهمچنینثبتوقایعناخواستهحیاتدربيمارستانها،تلاشدرجهترسیدنبهنظاممراقبتیایمنوپیشگیریازبروزمجددخطااستتحلیلریشهایاینخطاهانیزباهدفشناسایینواقصسازمانیوفرآيندیورفعايراداتباهدفارائهخدماتايمناست ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و گرامیداشت چهلمین فجر انقلاب اسلامی ایران دراردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی قم برگزارگردید

... کل زندانهای استان حجت الاسلام تهامی ، مسئولین اداره کل ، دادیار ناظر زندان حجت الاسلام دادور و قربانی سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کادرمانی و با دعوت ازحضرت آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه  موقت شهر مقدس ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازديد از بزرگترین و مجهزترین مركز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمال غرب كشور

بازديدازبزرگترینومجهزترینمركزآموزشی،درمانیوتحقیقاتیشمالغربكشور     معاونكلوزارتبهداشتدرسفربهتبريزازمراكزدرمانياينشهربازديدكرد      بهگزارشوبدا،دكترايرجحريرچي،درسفربهاستانآذربايجانشرقي،ازبخشهايمختلفبيمارستانامامرضاعكهشامل،درمانگاههایتخصصی،بخشهایپاراکلینیکی،آزمایشگاه،بخشهایسرطانشناسیانکولوژی،بخشهایشیمیدرمانی،بخشدیالیز،اورژانس،اطفال،نوزادان، واحدهایتصویربرداری،بخشهایویژهوبخشتیپیانتغذیهوریدینوزاداناست،بازدیدکرد  ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت: اجازه افزایش هزینه‌های درمانی را نمی‌دهیم

... مقدم بودن پیشگیری بر درمان است. به گزارش جماران؛ وزیر بهداشت گفت: با وجود تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی نمی گذاریم که هزینه مردم در خدمات بهداشتی و درمانی ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نمودار مصارف سازمان تامین اجتماعی در استان قم در سال 1396 - 64 درصد هزینه های بیمه ای و 33 درصد هزینه های درمانی

زمان انتشار: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ بهمن ساعت 08:13 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت 12:40 | تعداد بازدید: 9 | کد مطلب: ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازدید از مراکز درمانی شهرستان بیرجند - عملیات آغاز طرح توسعه الحاقی بیمارستان قائن

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهخراسانجنوبیانجامشد؛ بازدیدازمراکزدرمانیشهرستانبیرجندعملیاتآغازطرحتوسعهالحاقیبیمارستانقائن     معاوندرمانوزارتبهداشتبهمنظوربازدیدازمراکزدرمانیخراسانجنوبیبهایناستانسفرکرد    ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارسال 45240 واحد خون به مراکز درمانی قم

معاون فنی اداره کل انتقال خون قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 45 هزار و 240 واحد خون و فرآورده های خونی به مراکز درمانی قم جهت تزریق به بیماران نیازمند ارسال شد. علیرضا کبیری اظهار داشت: ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضرورت نقش سیاستگذاری بیمه در خرید خدمات درمانی - اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده راهی برای مدیریت هزینه ها است

ضرورتنقشسیاستگذاریبیمهدرخریدخدماتدرمانیاجراینظامارجاعوپزشکیخانوادهراهیبرایمدیریتهزینههااست معاوندرمانوزارتبهداشت،عنوانکردنقشسیاستگذاریبیمهدرخریدخدماتدرمانیضروریبودهوتنهاراهنجات،اجراینظامارجاعوپزشکیخانوادهاست ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عارف: مسئولان باید با صداقت بیشتری با مردم رفتار کنند - برای حل مشکلات مردم گفتار درمانی جواب نمی‌دهد - در آستانه بحران‌های اجتماعی قرار داریم

... عبور خواهیم کرد. وی با انتقاد از جزیره ای عمل کردن بخشهای از ارکان کشور ،تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم گفتار درمانی جواب نمی دهد باید  به دنبال راهکارهای اساسی‌تر برای حل چالشهای کشور بود. در ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

افزایش تمایل گردشگران خارجی برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان کیش

... عمان روند ورود گردشگران سلامت به کیش تسهیل و تسریع شد و در سه ماه گذشته 80 بیمار برای دریافت خدمات درمانی به جزیره کیش سفرکرده اند که از این تعداد 10 بیمار اعمال جراحی خود را در بیمارستان کیش انجام داده ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

استفاده بیش از 550 گردشگر سلامت از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

درکارگاهتخصصیتوسعهگردشگریسلامتدرزاهدانمطرحشد استفادهبیشازگردشگرسلامتازخدماتدرمانیدانشگاهعلومپزشکیزاهدان معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدان اعلامکرددریکسالگذشتهبیشازنفرازگردشگرانسلامتازخدماتتشخیصیودرمانیدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهرهمندشدهاند ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم جشن به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها وگرامیداشت روز پرستاردر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی قم

... و قربانی سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی و مسئولین قسمتهای مختلف در نماز خانه بند اشتغال  با دعوت از حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی  برگزارگردید. مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغازسپس ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی استان مرکزی

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزدرمانیاستانمرکزی معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستانمرکزیازبیمارستانهایحضرتولیعصرعجوبیمارستانامیرالمومنینعشهراراک،بیمارستانامامصادقعدلیجانوهمچنینبیمارستانمحلاتبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اردوی جهادی درمانی علوم پزشکی شیراز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

کارنامه قابل قبول وزارت بهداشت در حوزه ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و جایگاه علمی و پژوهشی کشور

کارنامهقابلقبولوزارتبهداشتدرحوزهارتقایشاخصهایبهداشتیودرمانی،عدالتدردسترسیبهخدماتسلامتوجایگاهعلمیوپژوهشیکشور     وزیرسابقبهداشت،گفتبایدسیاستگذارانرامتقاعدکردکهبخشبهداشتودرمانجزوبخشهاییاستکههزینهحسابنمیشودسرمایهگذاریدراینحوزه،سرمایهگذاریبرایاقتصادکشوراست،چراکهمحورتوسعه،انسانسالماست  ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سامانه صدور پروانه ها، یک الگوی خوب از خدمات دولت الکترونیک در راستای شفاف سازی و کنترل دقیق تر خدمات موسسات درمانی است

مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشت سامانهصدورپروانهها،یکالگویخوبازخدماتدولتالکترونیکدرراستایشفافسازیوکنترلدقیقترخدماتموسساتدرمانیاست مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتگفتیکیازویژگیهایمهمسامانهسامانهصدورپروانهها،بهروزرسانیوبالابردنضریباطمینانعملکردیدرحوزهمرتبطباصدورپروانههااستوامیدواریمبابهبودعملکردیروزافزوناینسامانه،درآیندهاینزدیک،برترینوفاخرترینمجموعههایارائهخدمترادرسطحکشورایجادکنیم ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت 50 حادثه ویژه در سامانه اورژانس کشور در 24 ساعت گذشته - اعزام 101 مصدوم حوادث ویژه روز گذشته به مراکز درمانی

ثبتحادثهویژهدرسامانهاورژانسکشوردرساعتگذشتهاعزاممصدومحوادثویژهروزگذشتهبهمراکزدرمانی     سرپرستسازماناورژانسکشورگفتروزگذشتهحادثهویژهدرسامانهاورژانسکشورثبتشدکهدراینحوادث،نفرمصدومشدندونفرجانخودراازدستدادندوازمصدوماینحوادث،نفرازمصدومانبهمراکزدرمانیمنتقلشدند ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش تیم درمانی برای نجات جان مصدومان بدحال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه دارد - ۸ نفر مرخص شدند

تلاشتیمدرمانیبراینجاتجانمصدومانبدحالحادثهواژگونیاتوبوسحاملدانشجویاندانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقاتادامهدارد۸نفرمرخصشدند مشاوروزیربهداشتتعدادمصدومینبستریشدهحادثهواژگونیاتوبوسحاملدانشجویاندانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقاتدربیمارستانهایامامخمینیره،حضرترسولاکرمص،شریعتیوبیمارستانعرفاننیایشرانفراعلامکردوگفتنفرازمصدوماناینحادثهازبیمارستانامامخمینیرهویکنفرازبیمارستانحضرترسولاکرمصمرخصشدندو ۸نفرحالعمومینامناسبدارندودراینبیمارستانهابستریهستند ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمام مصدومان حادثه به مراكز درماني منتقل شده اند - ٢١ مصدوم، وضعيت پايداري دارند - حضور گروه هاي مختلف پزشكي بر بالين مصدومان - اقدامات درماني تخصصی برای همه مصدومان در حال انجام است

معاونكلوزارتبهداشتدرحاشيهعيادتازمصدومانحادثهواژگونياتوبوسدانشگاهآزاداسلاميواحدعلوموتحقيقات تماممصدومانحادثهبهمراكزدرمانيمنتقلشدهاند٢١مصدوم،وضعيتپايداريدارندحضورگروههايمختلفپزشكيبربالينمصدوماناقداماتدرمانيتخصصیبرایهمهمصدوماندرحالانجاماست ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه های بهداشتی و درمانی شهرستان نیکشهر افتتاح شد

پروژههایبهداشتیودرمانیشهرستاننیکشهرافتتاحشد درسفروزیربهداشتبهاستانسیستانوبلوچستان،چهارپروژهبهداشتیودرمانیشهرستاننیکشهرشاملکلینیکتخصصیوفوقتخصصی،بخش،سیتیاسکنبیمارستانمحمدرسولاللهومجموعهمسکونیواحدیمتخصصیناینشهرستانباحضوردکترهاشمیبهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نباید تاخیری در پرداخت مطالبات مراکز درمانی وجود داشته باشد

نبایدتاخیریدرپرداختمطالباتمراکزدرمانیوجودداشتهباشد     عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسلامیباتاکیدبراینکهقطعامجلسدرسالآیندهمنابعبهترینسبتبهسالگذشتهبهاینحوزهاختصاصخواهدداد،گفتبایدبهاینمرحلهبرسیمکهسهممردمدرهزینه‌هایبهداشتودرماندرصدوسهمدولتدرصدباشد ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

در حال حاضر وظیفه اصلی کادر درمان استمرار مراقبت های درمانی فعلی است

نمایندهوفرستادهوزیربهداشتپسازعیادتوبررسیرونددرماندانشآموزانمصدومدربخشسوختگیکوثرزاهدان درحالحاضروظیفهاصلیکادردرماناستمرارمراقبتهایدرمانیفعلیاست نمایندهوفرستادهوزیربهداشتپسازعیادتوبررسیرونددانشآموزانمصدومزاهدانیدربخشسوختگیکوثرزاهدانگفتخوشبختانهمراقبتهایدرمانیفعلیمراقبتهایاستانداردیاستکهدربیمارستانهایمجهزمراقبتهایویژهسوختگیکشورنیزبههمینشکلارائهمیشود ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انجام بیش از 300 بازدید از مراکز درمانی توسط کارشناسان نظارتی - پلمپ 8 مرکز مداخله گر در امور درمان

انجامبیشازبازدیدازمراکزدرمانیتوسطکارشناساننظارتیپلمپمرکزمداخلهگردراموردرمان     مدیردرماندانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتکارشناساننظارتبردرمانازابتدایسالجاریدرراستاینظارتوبازرسیازمراکزدرمانیورسیدگیبهشکایاتاقداماتگسترده‌ایراانجامدادهاند ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم با اجرای سند راه درمان

عدالتدردسترسیبهخدماتدرمانیدرمناطقمحرومبااجرایسندراهدرمان معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتدرسنددرمان۱۴۰۴تمامیمواردوکمبودهاازقبیلتعدادتخت،تجهیزاتونیرویانسانیکهنیازمندمنابعقابلتوجه‌ترینسبتبهشرایطفعلیاست،موردتوجهقرارگرفتهوامیدواریمهمسازمانبرنامهوبودجهوهمدولتتامینمنابعایننیازهارادربودجهسالبعدلحاظکنند ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح 40 پروژه بهداشتی درمانی و برگزاری برنامه های فرهنگی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قم

افتتاحپروژهبهداشتیدرمانیوبرگزاریبرنامههایفرهنگیهمزمانباچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرقم     رییسدانشگاهعلومپزشکیقمگفتهمزمانباچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،پروژهبهداشتیدرمانیدرحوزهسلامتاستانقمافتتاحوچندینبرنامهفرهنگیدرراستایبهتصویرکشیدنپیشرفتهایانجامشدهدرسالاخیروهمچنیناقداماتفرهنگیدرراستایارتقایسلامتعمومیدرقمبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر ارائه خدمات جهادی درمانی به منطقه محروم مرتضی گرد و روستای لهک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قم از اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،  دکترکاهه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب به  همراه داودی معاون دادستان   ودادیاران  ناظر زندان  عظیمی و دادور به منظور رسیدگی به مشکلات زندانیان  ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازدید رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان های گرمسار و آرادان

بازدیدرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسومعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتی،درمانیشهرستانهایگرمساروآرادان معاوندرمانوزارتبهداشتازبهرهبرداريازکلینیک‌هایویژه‌درحالاحداثدرآيندهاينزديكخبردادوگفت‌ راه‌اندازیاینکلینیک‌هامی‌تواندبخشعمده‌ایازمشکلاترادرحوزهارائهخدماتدرمانیبهعموممردمرفعكند ...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ، موجب کاهش هزینه های اقتصادی می شود - ضرورت نگاهی توسعه ای به فرهنگ - پیشگیری، موجب کاهش هزینه های درمانی می شود - شورای فرهنگ سلامت باید بازوی توسعه اجتماعی نهادهای دیگر باشد

وزیرفرهنگوارشاداسلامیدریکصدمینجلسهشورایفرهنگسلامت سرمایهگذاریدرحوزهفرهنگ،موجبکاهشهزینههایاقتصادیمیشودضرورتنگاهیتوسعهایبهفرهنگپیشگیری،موجبکاهشهزینههایدرمانیمیشودشورایفرهنگسلامتبایدبازویتوسعهاجتماعینهادهایدیگرباشد ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top