زیادی

منابع آگاه: پیشرفت زیادی در گفت‌وگوهای فتح و حماس حاصل شده است

به گزارش دولت بهار به نقل از خبرگزاری سما، یک منبع فلسطینی گفت که پیشرفت زیادی در موضوع کارکنان و تشکیل دولت حاصل شده است و وخامت حال حلیمه خواهر موسی ابومرزوق از رهبران جنبش حماس باعث شد که مذاکرات به ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 135
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

وزیر فرهنگ و ارشاد: تعداد زیادی از هنرمندان درآمدی کمتر از کارمندان دارند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخش وسیعی از اصحاب فرهنگ و هنر که کمتر از حقوق کارمندان درآمد داشته و حقوق های آنان به صورت منقطع است، می توانند مشمول معافیت مالیاتی شوند.  ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نپال در زمینه فوتسال با ضعف های زیادی روبه رو است

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، بیشنو گورونگ ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه به علت ضعف امکانات در نپال ما تنها دو ماه است که تیم را تشکیل دادیم افزود: این ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دنیزلی: می خواهم جوانان زیادی را به فوتبال ایران معرفی کنم

پیرمرد محبوب ترکیه ای در فوتبال ایران، اضافه کرد: «هدف اصلی من این موضوع است که همه از فوتبال لذت ببرند. باید راهکاری برای رقم خوردن این اتفاق هم پیدا کنیم. باتجربه ها، بازی را کنترل می کنند و بازیکنان ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مطالبه حوزه خبری ایجابی است - رسالت خطیر و کمک های بی دریغ رسانه تاثیر گذاری زیادی دارد

... استان در بخش دیگر افزود: مطالبه حوزه خبری ایجابی است و رسالت خطیر و کمک های بی دریغ رسانه اعم از دیداری، شنیداری و دیجیتال تاثیرگذاری زیادی دارد به نحوی که خواسته مردم را به مسئولان منعکس کرده و همچنین ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استیلی: ویلموتس انگیزه زیادی به ملی‌پوشان امید داد

... بعد ما مقابل تیم ملی بزرگسالان است که امیدوارم که بتوانیم بازی بهتری ارائه دهیم.   او ادامه داد: از همه چیز مهم‌تر بودن آقای ویلمتوس بود که به بازیکنان انگیزه زیادی می‌داد. جا دارد از او به خاطر ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عضو خبرگان رهبری: بقاع متبرکه نقش زیادی در رشد معنوی و فرهنگی مردم دارند

قم پرس ؛آیت الله علی اسلامی با اشاره به جایگاه امامزادگان در بین مردم دین دار و ولایتمدار ایران اسلامی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقشی که امامزادگان در رشد معنوی ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هلال احمر توانمندی های زیادی در سیستم نرم افزاری در حوزه امداد و نجات دارد

... های آموزشی برگزار شود تا تاثیر دو چندانی در حوزه فرهنگ سازی و آموزش شاهد باشیم. اوروجی افزود: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد و در کاهش خسارات موثر است، باید در مناطق دارای ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

    عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست    دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازوزیرووزارتبهداشتبهدلیلراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،گفتمتاسفانهوضعیتفشارخونبالادربینمردمچندانمناسبنیستوبخشزیادیازمردمازوجودبیماریپرفشاریخونخودودرنهایتمرگخاموشخوداطلاعیندارند ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر بازدید از مرکز بازپروری شهید زیادیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

زمینه های زیادی برای گسترش روابط ایران و نیجر وجود دارد

... وزیر امور خارجه گفت: زمینه های زیادی برای گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری بین دو کشور وجود دارد و لازم است که دولت و پارلمان های دو کشور در این زمینه تلاش بیشتری کنند. وی ادامه داد: زمینه خوبی برای همکاری ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تعداد زیادی از مصدومان سیل شیراز ترخیص شده اند

معاوندرمانوزارتبهداشتپسازجلسهستادبحرانشیراز   معاوندرمانوزارتبهداشتبااشارهبهسیلروزگذشتهشیراز،گفتدانشگاهعلومپزشکیشیرازبهخوبیتوانستمصدوماناینحادثهرابهمراکزدرمانیمنتقلکندوبهجزنفریکهجانخودراازدستدادند،تعدادزیادیازمصدومسیلشیراز،ازبیمارستانهاترخیصشدهاند ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

روزانه 2 تا 4 واحد میوه مصرف شود - میوه ها حاوی مقادیر زیادی ویتامین، فیبر، املاح معدنی و آنتی اکسیدان هستند

روزانهتاواحدمیوهمصرفشودمیوههاحاویمقادیرزیادیویتامین،فیبر،املاحمعدنیوآنتیاکسیدانهستند مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتبابیاناینکهمیوههابایدبهخوبیشستهشوندوموقعمصرفپوستآنهاگرفتهشود،گفتمیوههاوقتیبریدهیاپوستگرفتهمیشوند،بایدهمانموقعمصرفشوند،باقیماندنمیوهدرمدتزمانطولانیتر،حتیدرظروفدربسته،ارزشغذاییآنراکاهشمیدهدوویتامینهایشراازبینمیبرد ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انواع مغزها و تخمه ها حاوی مقادیر زیادی چربی هستند

انواعمغزهاوتخمههاحاویمقادیرزیادیچربیهستند مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتدرمصرفآجیلنبایدزیاده‌رویشود؛چراکهانواعمغزهاوتخمههاحاویمقادیرزیادیچربیهستند،بهطوریکههرگرمآنهاحاویتاکالریاست دکترزهراعبداللهیدرگفتوگوباوبدادرخصوصبایدهاونبایدهایتغذیهایدرایامتعطیلنوروزگفتباتوجهبهاینکهآجیلیکیازوسایلپذیراییدرایامنوروزاست،بایددرموردمصرفآننکاتیرعایتشودنبایددرمصرفآجیلزیاده‌رویشود؛چراکهانواعمغزهاوتخمههاحاویمقادیرزیادیچربیهستند،بهطوریکههرگرمآنهاحاویتاکالریاست ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت بازدیدهای مستمری از رستوران ها و اغذیه فروشی ها دارد - تشدید بازرسی و نظارت ها می تواند تاثیر زیادی در کاهش تخلفات داشته باشد - مردم در ایام نوروز در انتخاب رستوران ها دقت کنند

وزارتبهداشتبازدیدهایمستمریازرستورانهاواغذیهفروشیهاداردتشدیدبازرسیونظارتهامیتواندتاثیرزیادیدرکاهشتخلفاتداشتهباشدمردمدرایامنوروزدرانتخابرستورانهادقتکنند     عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتوزارتبهداشتدارایآزمایشگاههایمجهزیاستکهازجهاتمختلفموادغذاییرستورانهاراآزمایش،نمونهبرداریونمونهگیریمیکندوچنانچهتخلفیکشفشودبهکمیسیونماده۱۱گزارشدادهمیشودتابامتخلفانبرخوردشود ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روحانیون زیادی جان خود را برای حفظ اسلام، انقلاب و نظام فدا کرده اند

... است.  وی اضافه کرد: چهل سال بعد از پیروزی انقلاب وبا همه گرفتاری که نظام داشته ولی حوزه در همه مراحل تأمین نیروی انسانی، تدوین امور تربیتی و حقوقی همراه نظام بوده و درمسائل زیادی مانند تبلیغ، پاسخ ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

یکی از ویژگی های مثبت دکتر نمکی، فعالیت در سازمان برنامه و بودجه است - دکتر نمکی توانایی های زیادی دارد

نمایندهمسیحیانآشوریوکلدانیدرمجلسشورایاسلامی یکیازویژگیهایمثبتدکترنمکی،فعالیتدرسازمانبرنامهوبودجهاستدکترنمکیتواناییهایزیادیدارد نمایندهمسیحیانآشوریوکلدانیدرمجلسشورایاسلامیبابیاناینکهدکترهاشمیخدماتبسیارخوبیدرحوزهبهداشتودرمانکشورانجامداد،گفتوزیرسابقبهداشتیکیازوزراییبودکهباتماموجودوباخلوصنیتبرایمردموکشورکارکردوامیدوارمکهروحیهدکترنمکینیزماننددکترهاشمیباشد ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برخی مسئولان اعتماد زیادی به آمریکا و مسئله برجام کردند - دشمن به فکر طراحی فتنه جدید است

... شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: پیامبر اکرم (ص) توجه زیادی به این بانوی بزرگوار داشتند؛ نه تنها به عنوان دخترشان، بلکه به این دلیل که ایشان حضرت فاطمه (س) را هدیه ای از سوی خداوند می دانستند. مشاور ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کشور افغانستان و ایران مشترکات زیادی دارند

به گزارش اقتصاد آینده، عبدالمتین قلندری شامگاه سه شنبه در نشست کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شومر: اختلاف زیادی با جمهوری‌خواهان داریم

العالم-آمریکا چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا می‌گوید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هنوز اختلافات زیادی بر سر چگونگی پایان بخشیدن به تعطیلی دولت فدرال دارند. این مطلب را ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بخش زیادی از مناطق قم از تعریف سکونتگاه غیر رسمی خارج شدند.

صبوری تصریح کرد: بخش زیادی از مناطق قم از تعریف سکونتگاه غیر رسمی خارج شدند. تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 آذر 1397|   ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فرصت زیادی برای خدمت کردن وجود ندارد - هر کسی اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود

وزیربهداشتدراجلاسمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکی فرصتزیادیبرایخدمتکردنوجودنداردهرکسیاعتقادیبهنظامارجاعنداردبایدبرود   وزیربهداشتگفتدرمورداهمیتبهداشتحرفهایزیادیگفتهشدهکهبهداشت،مقدمبردرماناستیاشبکهبهداشتودرمانکشور،قلبکارمااستویاآرزویمااستقرارنظامارجاعاستاینگفتههاصرفابهخاطرخوشامدبرخیافرادنبودهبلکهاعتقادمابراینبودهاست،امافرصتزیادیبرایخدمتکردنوجودنداردوحداکثرتا۳سالآیندهحتمابایدنظامارجاعدرکشوراجراییشود  ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دولتی که کارهای زیادی انجام می‌دهد و تبلیغاتی برای معرفی آنها ندارد کارش اشکال دارد - دولت منابع ارزی و ریالی لازم برای تأمین دارو و نیازهای مردم را دارد

... ریالی لازم را برای تأمین دارو و نیازمندی عمومی مردم در اختیار داشته و آنها را به مقدار زیادی تهیه کرده است و هیچگونه نگرانی‌ در این زمینه وجود ندارد. لذا در شرایط کنونی باید تلاش کنیم مردم نسبت به این ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ایران و سوئد در حوزه بیمه و درمان می توانند همکاری های مشترک زیادی داشته باشند

ایرانوسوئددرحوزهبیمهودرمانمیتوانندهمکاریهایمشترکزیادیداشتهباشند سفیرایراندرسوئدگفتکشورسوئدازنظرسیستمبیمهایبسیارپیشرفتهاستوازسیستمبیمهایآمریکاوبسیاریازکشورهایاروپایی،کارآمدتراستودرحوزهدرماننیزپیشرفتهایبسیارخوبیداشتهاندوایرانوسوئد،دراینزمینههامیتوانندهمکاریهایمشترکزیادیداشتهباشند ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوند حوزه و دانشگاه باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد - نسل جوان امروز، سوالات زیادی دارند که بی پاسخ می ماند

وزیربهداشتدرآیینتکریمومعارفهرییسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهها پیوندحوزهودانشگاهباعثپیروزیانقلاباسلامیشدنسلجوانامروز،سوالاتزیادیدارندکهبیپاسخمیماند وزیربهداشت،گفتپیوندحوزهودانشگاه،باعثپیروزیانقلاباسلامیشدواگراینرخدادمهمبهوقوعنمیپیوست،انقلاببهثمرنمینشستبزرگتریناتفاقیکهرخدادوامامراحلپرچمدارآنبود،قبولدانشگاهودانشگاهیانوتماس،ارتباطونزدیکیبیشترروحانیونباجامعهدانشگاهیبود ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در حوزه علوم پزشکی در روسیه تحصیل می کنند

معاون آموزشی وزارت بهداشت در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت بهداشت روسیه: تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در حوزه علوم پزشکی در روسیه تحصیل می کنند      ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین گروه بیماران هستند - حمایت بیمه ای و اجتماعی از بیماران اعصاب و روان اهمیت زیادی دارد

وزیر بهداشت در آیین افتتاح بیمارستان اعصاب و روان مهر خرم آباد: بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین گروه بیماران هستند/ حمایت بیمه ای و اجتماعی از بیماران اعصاب و روان اهمیت زیادی دارد ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراجعه به پایگاه های سلامت و غربالگری، نقش زیادی در شناسایی زودهنگام اختلالات روانی دارد

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت: مراجعه به پایگاه های سلامت و غربالگری، نقش زیادی در شناسایی زودهنگام اختلالات روانی دارد     معاون ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مردم برای اسلامی شدن پاکستان قربانیان زیادی داده اند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، سناتور سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: مردم برای اسلامی شدن پاکستان قربانیان زیادی داده اند، اما متاسفانه هنوز هم در کشور، نظام اسلامی اجرا ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

در یک کلام باید گفت استقلال عالی شده - سیاه جامگان شانس زیادی ندارد

پیشکسوت آبی پوشان گفت: بعید است سیاه جامگان بتواند مشکلی برای استقلال ایجاد کند. آنها برای سقوط نکردن تلاش می‌کنند اما شانس زیادی ندارند. به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، جعفر ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

توطئه‌های زیادی را در منطقه با همکاری‌های مشترک خنثی کردیم

... تخصصی بین دو کشور باشیم. وی به همکاری‌های سه جانبه ایران، روسیه و سوریه و اخیراً ترکیه در مبارزه با تروریسم در سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: بحمدالله توانستیم با همکاری‌های مشترک توطئه‌های زیادی ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حضرت علی(ع) در دوران حکومت خلفا خدمات زیادی انجام دادند

... رسول الله در سخنرانی خود در  این کنفرانس گفت:  حضرت علی (ع) در دوران حکومت خلفا خدمات زیادی انجام داده اند، ایشان برای ترویج و حفظ اسلام زحمات زیادی انجام دادند. او گفت: فضائل حضرت (ع) از زبان پیامبر ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح در حومه شرقی دیرالزور + فیلم

...  نیروهای ارتش سوریه مقادیر زیادی سلاح و مهمات و یک پایگاه شلیک موشک که نزدیک منازل شهروندان واقع در میان حومه المیادین ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ظرفیتهای زیادی برای همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی بین ایران و بلژیک وجود دارد - همکاری دو کشور ایران و بلژیک بین کارآفرینان بخش خصوصی و همچنین بین دولتهای دو کشور

دبیر کل وزارت رفاه، سلامت عمومی و خانواده فلاندر بلژیک گفت: ما تازه در آغاز راه همکاری با ایران هستیم و ظرفیتهای زیادی برای همکاری از جمله بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران و بلژیک وجود دارد.   ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرصت های زیادی برای همکاری ایران و بلژیک وجود دارد - تشکیل کارگروه مشترک ایران، اتحادیه اروپا و بلژیک برای همکاری در آینده

... بود که فرصت های زیادی برای همکاری دو كشور در حوزه سلامت وجود دارد و بهره گیری از این فرصت ها نیازمند هنرمندی از سوی طرفین است./207   شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی: هنر خوشنویسی مورد تأیید بزرگان و علما بوده است - استان قم در عرصه‌های هنری ظرفیت زیادی دارد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به نقل از ستاد خبری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین، سیدموسی حسینی کاشانی در آیین رونمایی از کتاب کلک صبا اظهار کرد: امروز از کتاب کلک صبا رونمایی ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

- غلط زیادی - امریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید

... فلسطین یک مجموعه و تاریخ «از بحر تا نهر» است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه ای بر این حقیقت، وجود ندارد. ایشان، اقدام اخیر امریکا نسبت به قدس را «غلط زیادی» خواندند و گفتند: آنها قادر به انجام ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

در زمینه تبلیغات برای جذب گردشگر ضعف ‌های زیادی داریم

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه در زمینه تبلیغات جهت جذب گردشگر ضعف‌های زیادی داریم، گفت: صنعت توریسم سلامت در کشور ما بیمار است و همه باید دست به دست هم دهیم ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

خیرین سلامت در حوزه توسعه فضای حوزه سلامت شهرستان بروجرد کمک زیادی کردند - هر گونه دریافت و پرداخت خارج از صندوق بیمارستانها، ممنوع است

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت شهر بروجرد و سابقه تاریخی آن، گفت: بروجرد از نظر امکانات درمانی دچار کمبود و عقب ماندگی جدی بوده است چراکه بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی امام خمینی(ره) این شهرستان، ۹۰ ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مردم اعتماد بسیار زیادی به پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی دارند

... برکت و در آخرت، اجر عمل صالح را به آنها و نسلشان عطا فرماید.   وزیر بهداشت تاکید کرد: مردم اعتماد بسیار زیادی به پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی دارند. در فضای غوغا سالار رسانه ای و بداخلاقی های ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

برنامه ملی ایران در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگير؛ یکی از 10 برنامه برتر دنیا بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت - موفقیتهای زیادی در ارتقای شاخص های بهداشتی کشور داشته ایم

... کند. وی تاکید کرد: نظام سلامت ایران توانسته در سالهای اخیر موفقیت های بسیار زیادی در حوزه های مختلف داشته و در حوزه بهداشت، شاهد ارتقای شاخص های بهداشتی مهمی مانند مرگ مادران باردار، نوزادان و کودکان ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سازمان زدگی ، ضربات زیادی وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین ربانی امروز در اولین اجلاس مشترک مدیران استانی نهادهای عالی حوزوی که در سالن همایش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: امروز ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

زمینه های همکاری زیادی بین مراکز پزشکی ایران و کره جنوبی وجود دارد - در برخی از بیمارستانهای ایران سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پیوند کبد انجام می شود - در رشته چشم پزشکی سالانه شش هزار پیوند قرنیه داریم - از تجارب کره جنوبی در زمینه تجهیزات پزشکی استفاده می

... اینکه زمینه همکاری زیادی بین مراکز پزشکی دو کشور وجود دارد گفت: در جریان پیشرفت های چشمگیر کره جنوبی در زمینه تجهیزات پزشکی هستم و از تجربیات این کشور در این زمینه  استفاده می کنیم.   وزیر بهداشت ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفر وزیر بهداشت به کره جنوبی، به تقویت همکاری های مشترک دو کشور در حوزه سلامت کمک زیادی می کند - استفاده از تجارب کره جنوبی در زمینه نظام اطلاعات بیمارستانی

  قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با اشاره به سفر وزیر بهداشت و هیات بلند پایه نظام سلامت ایران به کره جنوبی، استفاده از تجارب فاینانس(استفاده از منابع مالی خارجی) این کشور در زمینه توسعه ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده از منابع فاینانس در برنامه ششم توسعه، مصوب شده است - سفر وزیر بهداشت به کره جنوبی، به تقویت همکاری های مشترک دو کشور در حوزه سلامت کمک زیادی می کند

    قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با اشاره به سفر وزیر بهداشت و هیات بلند پایه نظام سلامت به کره جنوبی، استفاده از تجارب فایننس این کشور در زمینه توسعه و ساخت بیمارستانها را از ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سلامت روانی زلزله زدگان اهمیت بسیار زیادی دارد - حضور مردم در کمک رسانی به زلزله زدگان از زیباترین جلوه های مسئولیت اجتماعی

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضمن تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روحی و روانی آسیب دیدگان، به ارایه گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه پرداخت. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازیکنان زیادی می‌توانند به تیم ملی دعوت شوند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید مشاهداتش از بازیکنان ادامه پیدا می‌کند و نفرات زیادی می‌توانند به تیم ملی دعوت شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش  بعد از اعلام اسامی بازیکنان برای انجام ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

وزیر بهداشت،به رغم مشکلات اعتباری و بودجه ای وزارت بهداشت، توجه زیادی به بیماران ای بی داشت

رییس خانه ای بی گفت: با وجود مشکلات اعتباری و بودجه ای وزارت بهداشت، وزیر بهداشت توجه زیادی به بیماران ای بی داشت. به گزارش وبدا، حجت الاسلام و المسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی با حضور در غرفه ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

خوشرو: واشنگتن اقدامات زیادی ضدبرجام انجام داده‌است

العالم- ایران/ سیاسی   «غلام‌ علی خوشرو» نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای اختصاصی با «رادیوی ملی آمریکا» تأکید کرد که این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که باید ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

- اصلاحات - سخنگوهای زیادی دارد - تخریبها علیه هاشمی را درست می دانستم

... انتخابات ریاست جمهوری در این سمت باقی ماند.   صبح روز دوم خرداد ۷۶ در شرایطی که شانس زیادی برای پیروزی خاتمی قائل نبود، همراه وی به حوزه رای گیری در خیابان پاسداران رفت. خاتمی قبل از رای دادن، ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تاخیر در پرداخت بیمه ها، در 6 ماهه دوم سال جاری، تا حد زیادی جبران می شود - مهمترین اقدام ما در حوزه طب اسلامی، روشنگری مردم است - پروژه های کلان کشور باید دارای پیوست سلامت باشند

... ارایه خدمات درمانی، نگذاشتند مشکلی برای مردم به وجود بیاید. وی با بیان این که اگر پرداختی بیمه ها اندک و با تاخیر همراه باشد، مشکلات زیادی ایجاد می شود، گفت: با توجه به تایید طرح تحول سلامت از سوی مقام ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آنچه به انسان ‌در‌ پایان عمر کاری و مدیریتی آرامش می دهد، دستاوردهاست - در چهار سال گذشته شاهد تنقیح قوانین زیادی در حوزه سلامت بوده ایم

... گذشته شاهد تنقیح قوانین زیادی در حوزه سلامت بوده ایم مهندس موهبتی با بیان این که در چهار سال گذشته شاهد تنقیح قوانین زیادی در حوزه سلامت بوده ایم، افزود: اگر حمایت نمایندگان ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمات بسیار زیادی به کشور کرده است - تلاش ما در چهار سال گذشته، نگاه متوازن به دانشگاه های علوم پزشکی در تهران بود - برنامه های دولت دوازدهم کاملا شفاف و روشن است و باید با خطای بسیار کم، اجرا شود - ابلاغ سند درمان کشور

وزیر بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمات بسیار زیادی به کشور کرده و فارغ التحصیلان آن در سطح بین المللی به بشریت خدمت کرده اند و باعث افتخار ایران و ایرانیان هستند. به گزارش وبدا، دکتر سید ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آثار ارسالی به جشنواره فیلم سلامت نشان داد که هنرمندان کشور، در حوزه سلامت دغدغه های زیادی دارند‌

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در اختتامیه دومین جشنواره فیلم سلامت: آثار ارسالی به جشنواره فیلم سلامت نشان داد که هنرمندان کشور، در حوزه سلامت دغدغه های زیادی ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

العبادی: استقلال كردستان عراق اختلافات زيادی را به وجود خواهد آورد

... را عامل ایجاد تنش و تشنج در منطقه و نقض قانون اساسی عراق بر شمرد.  بکر بوزداغ در این باره گفت: ترکیه اهمیت زیادی برای برقراری امنیت و آرامش در عراق قائل است.  وی با اشاره به اینکه تصمیم منطقه کردستان برای ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت زحمات زیادی کشید - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری کند

رییس جمهور در دفاع از دکتر هاشمی: وزیر بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت زحمات زیادی کشید/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری کند  ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش سه برابری شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون در دولت یازدهم - طرح تحول سلامت آثار و برکات بسیار زیادی در کل کشور و استان مازندران داشته است

... و محروم استان مازندران بپردازند. وی تاکید کرد: طرح تحول سلامت آثار و برکات بسیار زیادی در کل کشور و استان مازندران داشته است و من به عنوان پزشک و نه رییس دانشگاه علوم پزشکی در دوران قبل از طرح تحول سلامت ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آموزش و سلامت از اجزای پیشرفت کشورها است - ارایه آموزش با کیفیت، نیازمند وجود دانش آموزان سالم است - ایجاد فضای آموزشی برای دانش آموزان دارای بیماری های خاص و صعب العلاج در مراکز درمانی، تاثیر بسیار زیادی در معالجه و بهبودی آنها دارد

... برطرف شده است. وی اضافه کرد: یکی از اساتید پزشکی این بیمارستان می گفت که بنا بر تحقیقات انجام شده، ایجاد فضای آموزشی برای دانش آموزان، تاثیر بسیار زیادی (حدود 60 درصد) در معالجه و بهبودی آنها دارد و با ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیشنهاد زیادی برای تغییر ملیت دارم - امیدوارم به تیم ملی دعوت شوم

گرگان – تکواندوکار گلستانی تیم النصر امارات با بیان اینکه پیشنهادهای زیادی برای تغییر ملیت دارد عنوان کرد که اولویتش حضور در تیم ملی تکواندو ایران است. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: تکواندو ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و یا مصدومان با استفاده از موتورلانس ها - مجهز بودن موتورلانس ها کمک زیادی به کاهش معلولیت و فوت بیماران می کند - در تهران روزانه 8 هزار تماس با اورژانس برقرار می شود - در شهر تهران هر 5 دقیقه یک حادثه مغزی و هر ساعت چ

دکتر هاشمی با بیان این که در شهر تهران هر 5 دقیقه یک حادثه مغزی و هر ساعت چندین حادثه قلبی رخ می دهد، گفت: مجهز بودن موتورلانس ها و سرعت رسیدن آنها بر بالین بیمار یا مصدوم ، کمک زیادی به کاهش معلولیت و ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بارش شدید تگرگ دراسپانیا خسارات مالی‌ زیادی برجا گذاشت

مادرید- ایرنا- بارش شدید تگرگ به اندازه توپ تنیس در چندین منطقه از استان تروئل واقع در شمال شرقی‌ اسپانیا به شیشه و بدنه یکصد خودرو و همچنین سقف بسیاری از منازل آسیب جدی رساند.  ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گلیم سیرجان برای جهانی شدن شانس زیادی دارد

... باشد، گفت: گلیم سیرجان برای جهانی شدن شانس زیادی دارد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، بهمن نامورمطلق روز شنبه در بازدید بازرسان بین المللی ثبت جهانی گلیم از روستای دارستان سیرجان افزود: ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قرقیزستان زمینه بسیار مساعد و ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد - می توانیم شاهد ورود قدرتمندانه بخش خصوصی به بازار منطقه اوراسیا باشیم - فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در کشورهای جهان را از دست داده ایم - امیدواریم بیشتر از امضای یادداشت های تفاهم، شاه

... منطقه اوراسیا باشیم/ فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در کشورهای جهان را از دست داده ایم/ امیدواریم بیشتر از امضای یادداشت های تفاهم، شاهد عمل به آنها باشیم وزیر بهداشت با ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرصت های زیادی پیش روی بخش خصوصی ایران و قرقیزستان وجود دارد - بخش خصوصی دو کشور از فرصتها در جهت تامین منافع دو ملت استفاده کنند

وزیر بهداشت در مصاحبه با تلویزیون ملی قرقیزستان: فرصت های زیادی پیش روی بخش خصوصی ایران و قرقیزستان وجود دارد / بخش خصوصی دو کشور از فرصتها در جهت تامین ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

روسای قبلی دانشگاه آزاد زحمت زیادی برای ارتقای دانش کشور متحمل شدند

تهران- ایرنا- رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: روسای قبلی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله جاسبی، دانشجو، میرزاده و نوریان به سهم خود تلاش‌های ارزشمندی برای این دانشگاه کردند تا ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خدری:با تحمل سختی های زیادی به طلای آسیارسیدم - مهدیزاده الگویم است

عضو تیم نوجوانان کاراته گفت: الگویم در کاراته امیرمهدیزاده است و می خواهم همانند او در ورزش کشور افتخارآفرین باشم و به مدالهای زیادی دست پیدا کنم. حسین خدری بعد از کسب طلای آسیا ضمن بیان مطلب فوق به ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ترامپ:‌ در انتظار دیدار با پوتین هستم - موضوعات زیادی برای گفت وگو وجود دارد

... هستم. وی ادامه داد: در دیدار با پوتین موضوعات زیادی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. در همین خصوص، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود: رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مناجات متوسلیان درحرم حضرت زینب(س) - به پایان انتظارت مدت زیادی نمانده

... کاظم اخوان خبرنگار و عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی » که در مسیر بیروت به طرابلس در محل ایست بازرسی «البرباره» در منطقه شرقی بیروت به وسیله عوامل رژیم صهیونیستی ربوده شدند. ** به پایان انتظارات، مدت زیادی ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پست ایران موفقیت های زیادی در بعد ملی، منطقه ای و جهانی داشته است

... پست ایران موفقیت های زیادی در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات به لحاظ توسعه خدمات داشته است وایران توانست به عضویت شورای راهبری پستی درآید، شورایی که تصمیم های مهم اتحادیه درآن گرفته می شود. این مقام پستی ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

داورزنی: تلاش زیادی برای رشد والیبال بانوان داشتیم اما انتظارات برآورده نشده است

به گزارش جی پلاس، محمدرضا داورزنی در نشست مشترک نواب رئیس بانوان هیات های استانی با نمایندگان استعدادیابی والیبال افزود: در چند ساله گذشته تلاش های زیادی برای رشد و توسعه والیبال در حوزه بانوان داشته ایم ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت توانست موفقیت های زیادی کسب کند

معاون نیروی انسانی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت توانسته به موفقیت های زیادی در صحنه های مختلف دست پیدا کند.  ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتخاری: ایران اسلامی برای حقوق زنان ارزش زیادی قائل است

تهران - ایرنا - نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان این که تساوی جنسیتی آمریکا ظلم بزرگی به زنان است، گفت: در ایران اسلامی حقوق زیادی برای زنان قائل هستیم ولی به ناحق ما را به نقض ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعتراف دیده‌بان حقوق بشر سوریه به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان سوری در حملات ائتلاف آمریکایی

تهران – ایرنا – دیده بان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که تعداد زیادی از شهروندان سوریه در ماه گذشته میلادی در حملات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا کشته شدند.آمریکا ادعا دارد که ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعتراف دیده بان حقوق بشر سوریه به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان سوری در حملات ائتلاف آمریکایی

تهران – ایرنا – دیده بان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که تعداد زیادی از شهروندان سوریه در ماه گذشته میلادی در حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، کشته شدند.  ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

120 شرکت تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در کشور ثبت شده است - فرصت های شغلی زیادی در حوزه طب سنتی وجود دارد

  وزیر بهداشت با اشاره به ثبت 120 شرکت تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در کشور، گفت: تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در حال حاضر در مقایسه با ابتدای دولت یازدهم، 90 درصد رشد داشته و صادرات ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مرادی: وزنه برداران جوان درآینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت

تهران - ایرنا - رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اعتقاد دارد؛ ملی پوشان جوان وزنه برداری کشورمان در پیکارهای پیش روی جهانی و المپیک، در صورت حمایت حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.  ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

وزیر خارجه الجزایر: زمینه های زیادی برای همکاری میان ایران و الجرایر وجود دارد

تهران-ایرنا- وزیر خارجه امور الجزایر روز یکشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه الجزایر و ایران برای بهبود روابط گام هایی برداشته اند،‌ افزود: زمینه های زیادی برای ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انگیزه زیادی از بازگشت به استقلال دارم

مهاجم تیم فوتبال استقلال می گوید انگیزه زیادی از بازگشت به این تیم دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد شهباززاده بعد از امضای قرارداد با استقلال اظهار داشت: از بازگشت به استقلال که آن را خانه خودم ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

حضرت خدیجه(س) برای گسترش اسلام فداکاری های زیادی کرده است

 حجت الاسلام و المسلمین محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، گفت: حضرت خدیجه(ص) بانوی بسیار محترم، بزرگ، با کمالات، با عفت، پاکدامن بوده و توانسته ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آیت الله شبستری تلاشهای زیادی برای توسعه فکر اسلامی آذربایجان کرد

تبریز- رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: آیت الله مجتهد شبستری تلاش های زیادی برای توسعه فکر اسلامی آذربایجان کرد. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی ظهر جمعه در شورای اداری آذربایجان ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هزینه کرد سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان در کشور برای تهیه دخانیات - 70 تا 80 درصد تنباکوی معطر را مواد شیمیایی صنعتی تشکیل می‌دهد - در 10 سال گذشته مصرف قلیان رشد زیادی داشته است

... مصرف قلیان رشد زیادی داشته است. اما استفاده از تنباکوهای معطر نیز از نگرانی‌های ما است که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت. وی گفت: روند رو به رشد سیگار در کشور متوقف و کمی کاهش داشته، اما شاهد افزایش مصرف ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

روستائیان عزیز بدانند، یارانه ادامه پیدا خواهد کرد - عده‌ای برای کسب نامشروع قدرت، دروغ‌های زیادی درباره امضای سند ۲۰۳۰ منتشر کردند

... شد، گفت: عده‌ای برای کسب نامشروع قدرت، دروغ‌های زیادی را درباره امضای سند ۲۰۳۰ و قصد دولت برای ارائه آموزش‌های غیراخلاقی و منافی عفت مطرح کردند.مردم شریف ایران فریب حرف‌هایی را که با تمسک به روش‌های غیراخلاقی ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روحانی حرف های زیادی برای گفتن دارد

... روحانی حرف های زیادی برای گفتن دارد"، "وجود معاون اول دولت در روند رقابتی انتخابات برای روحانی نشانه این است که نیروهای قدرتمندی را به کار گرفته است"، فرازهایی از گفت وگوی سید محمد علی ابطحی، فعال سیاسی ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برگزیت دردناک و تاثیر مالی زیادی در زندگی مردم خواهد داشت

«مایکل بارنیر» گفت این دیدگاه که برگزیت هیچ گونه تاثیر مالی بر زندگی ما نخواهد داشت یا مذاکرات سریع و بدون درد پیش خواهد رفت، اشتباه است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مایکل بارنیر»، مذاکره ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کاندیداها و طرفداران آنها اخلاق را رعایت کنند - تمکین کاندیداهای احراز صلاحیت نشده لذت بخش است امام جمعه قم با اشاره به اینکه اینکه اخلاق در زمان برگزاری انتخابات در جامعه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد:

...  امام جمعه قم با اشاره به اینکه اینکه اخلاق در زمان برگزاری انتخابات در جامعه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهدیم در ایام برگزاری انتخابات بی اخلاقی و بد اخلاقی ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

درخشان: پرسپولیس مقابل الریان خوش‌شانس بود - پنالتی طارمی تاثیر منفی زیادی داشت

بدون سیدجلال و سروش کار سرخپوشان مقابل الهلال دشوار استدرخشان: پرسپولیس مقابل الریان خوش‌شانس بود/ پنالتی طارمی تاثیر منفی زیادی داشت حمید درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،‌ درمورد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

نبوغ و مدیریت وزیر بهداشت، برکات زیادی در سلامت مردم داشته است

محمدنعیم امینی‌فرد گفت: نبوغ، مدیریت و شخصیت علمی دکتر هاشمی خیرات و برکات بسیاری داشته است و امیدواریم استمرار داشته باشد. به گزارش وبدا به نقل از ایسنا، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی: طلاب برای انتقال جذاب مفاهیم دینی تلاش بیشتری داشته باشند رئیس ستاد اقامه نماز گفت: فرصت‌های زیادی برای ترویج قرآن و دین

... نماز گفت: فرصت‌های زیادی برای ترویج قرآن و دین وجود دارد که با نبود مدیریت صحیح از بین می‌رود، طلاب برای انتقال جذاب مفاهیم دینی تلاش بیشتری داشته باشند. پایگاه خبری تحلیلی ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پرسپولیس قهرمان آسیا می‌شود! - به عدد ۵ اعتقاد زیادی دارم

... و اوقات زیادی را با آنها می گذرانم. در ایام نوروز هم خانواده ام کنارم سپری می‌کنم. * میانه شما با مسافرت در عید چطور است؟ - در ایام عید مسافرت می‌روم ولی فقط با همسر، پسر و دخترم. بیشتر ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

اشتیلیکه: فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و گل نزدیم

اشتیلیکه: فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و گل نزدیم به گزارش خبرگزاری فارس، اولی اشتیلیکه سرمربی تحت فشار و در معرض اخراج تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از شکست تیمش برابر چین در نشست خبری حاضر شد و گفت: ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

میزان شیوع سرطان در استان خوزستان، بیشتر از متوسط کشوری نیست - مرکز جامع خدمات سرطان در اهواز راه اندازی می شود - به دلیل کمبود نیرو، فشار کاری زیادی بر نیروهای تخصصی در حوزه پزشکی وارد می شود - وزارت بهداشت را از نظر استخدام نیروی انسانی متفاوت با سا

... این مطلب، اظهار داشت: بیمارستان شفا که به ارائه خدمات به بیماران سرطانی می پرداخت، قدمت بسیار زیادی داشت و فرسوده بود و لازم بود که این بیمارستان راه اندازی شود و با کمک سپاه پاسداران، از ظرفیت بیمارستان ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازیکنانمان اشتباهات زیادی را در بازی مقابل نفت آبادان داشتند

آبادان – سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران گفت: متاسفانه بازیکنانمان اشتباهات زیادی را در دیدار مقابل نفت آبادان داشتند که برای ما گران تمام شد. به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی عصر امروز پس از باخت تیمش ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مکزیک در شرایط جدید، علاقه بسیار زیادی دارد که تنوع بیشتری به روابط اقتصادی و همکاری های مشترک خود ببخشد - علاقه مقامات مکزیک برای تحکیم و توسعه روابط با ایران به ویژه در حوزه سلامت - ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای با کیفیت است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک: مکزیک در شرایط جدید، علاقه بسیار زیادی دارد که تنوع بیشتری به روابط اقتصادی و همکاری های مشترک خود ببخشد/ علاقه مقامات ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

در ایران انتخاب ترامپ، باعث همبستگی بیشتر مردم شد - راهپیمایی 22 بهمن برای مردم ایران به یک فریضه تبدیل شده است - برجام، برکات زیادی برای کشور داشت

... شکوه بسیار زیادی شرکت کردند. دکتر هاشمی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن برای مردم ایران به یک فریضه تبدیل شده است، افزود: خوشبختانه شاهدیم که دانش آموزان، دانشجویان و جوانان ایرانی در راهپیمایی 22 بهمن، ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی کمک زیادی به ارتقاء روابط دو کشور ایران و کوبا خواهد داشت

وزیر بهداشت با تاکید بر این که در شرایط بین المللی جدید برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی می تواند کمک زیادی به ارتقاء روابط دو کشور کند، افزود: روسای جمهور دو کشور ایران و کوبا هم علاقه مند به اجرایی شدن ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانش آشتیانی: سلطه آموزش بر تربیت زمینه ساز مشکلات زیادی شده است

... موضوع زمینه ساز فعالیت موسسات و کتابهای آموزشی بسیار زیادی در کشور شده که عملا همه آنها از موضوع تربیت دور هستند. وزیر آموزش و پرورش گفت: این نگرش در کشور باید تغییر کند تا تربیت به عنوان یکی از اصول جدی ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جشنواره کنونی با انقلاب اسلامی فاصله زیادی دارد - سهل انگاری ها ما را در ورطه خطرناکی انداخته است

: 714894 منبع : سینماپرس خلاصه جشنواره فیلم فجر با ایده آل های سال های ابتدایی برگزاری اش فاصله زیادی دارد.  ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان: از داوری ضربه زیادی خوردیم - مصرف دخانیات در بین بازیکنانمان وجود ند

... افزود: زمان زیادی برای تمرین نداشتیم ما هر 5 روز یک بازی می کنیم و این موضوع برای تیم ها بسیار سخت است. وی در خصوص بازیکنان جدید تیمش گفت: بازیکنان اضافه شده نمایش خوبی داشته اند اگر چه زمان زیادی نداشتند ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top