قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

شیوع

شیوع دوباره بیماری روده ای در رفیع

محمد سواری شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در یک هفته اخیر موارد متعددی از ابتلا به بیماری اسهال به مرکز درمانی این شهرستان مراجعه داشته اند که به نظر می آید ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 148
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بار اصلی پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام برعهده‌ی دامپزشکی می‌باشد.

خطا 404 ! یافت نشد صفحه مورد نظر شما یافت نشد , احتمال دارد حذف شده باشد و یا لینک و نام آن تغییر کرده ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 62
دسته بندی: اقتصادی

شیوع عارضه پوستی در مهاباد - سایت پسماند مجوز زیست محیطی ندارد

... انجام خواهد گرفت. عارضه پوستی اهالی روستای سیدآباد کهیر است معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مهاباد نیز در خصوص مشکل بهداشتی بوجود آمده در روستای احمدآباد گفت: پس از شیوع نوعی عارضه پوستی در بین ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 140
دسته بندی: اقتصادی

کشاورزان نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع مراقب باشند

... اعلام کنند. در صورت مشاهده علایم این بیماری در مزارع استان اردبیل به ویژه مراکز تولید گندم باید هر چه سریع‌تر عملیات سمپاشی با استفاده از قارچ‌کش‌ها آغاز شود تا از گسترش این بیماری که امکان شیوع سریع ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 129
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

شیوع بیماری کبد چرب با روند نگران کننده بی تحرکی و چاقی در ایران

شیوعبیماریکبدچربباروندنگرانکنندهبیتحرکیوچاقیدرایران معاونتحقیقاتوزیربهداشتهمزمانبا«روزبینالمللی »،کبدچربراشایعترینبیماریکبدیدرایراناعلامکردونسبتبهافزایششیوعآنبهدلیلروندنگرانکنندهبیتحرکیوچاقیدرکشورهشدارداد  ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

    عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست    دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خبربرداشتن گام های موثر در بحث کنترل شیوع فشار خون بالا در سطح ملی و استانی

خبربرداشتنگامهایموثردربحثکنترلشیوعفشارخونبالادرسطحملیواستانی   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهبحثپیمایشملیعواملخطربیماریهایغیرواگیردرزمینهکنترلشیوعفشارخونبالاازوجوداطلاعاتمربوطبهفشارخوندرسطوحملیواستانیخبرداد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع فشار خون در 30 درصد جمعیت بالای 30 سال استان خراسان شمالی

درنشستخبریدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبهمناسبتبسیجملیفشارخونمطرحشد شیوعفشارخوندردرصدجمعیتبالایسالاستانخراسانشمالی رییسدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیازهمهخبرنگارانواصحابرسانهخواستتاباپیوستنبهپویشبسیجملیکنترلفشارخون،دراطلاعرسانیبهجامعه،یاریرسانسیستمسلامتکشورباشند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع سه برابری بیماری فشار خون در کشور - کاهش 30 درصدی مرگ و میرهای منتسب به فشار خون با آگاهی و اطلاع رسانی

شیوعسهبرابریبیماریفشارخوندرکشورکاهشدرصدیمرگومیرهایمنتسببهفشارخونباآگاهیواطلاعرسانی     دکترحریرچیگفتمیزانمرگومیرهایمنتسببهفشارخوندرصدافزایشداشتهومتاسفانهشیوعسهبرابریداشتهاست   بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویزندهباشبکهخبربهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخون،بااشارهبهاینکه،پرفشاریخونمهمترینعاملخطرمرگومیروبیماریزاییایرانیاندرسالاخیربودهاست،گفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتماهجاریبهدستوررییسجمهورآغازشدهاستکهتاخردادماهمرحلهآموزشواطلاعرسانیبهمردمومجریانطرحبودهوازخردادبهمدتیکماهدرمراکزمختلفخانههایبهداشت،بیمارستانهایدولتی،ایستگاههاییکهدرسطحشهرایجادمیشوند،فشارخونافراداندازهگیریوبررسیمیشود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع 18 درصدی فشار خون بالا در ایران

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتمطرحشد   مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتبابیاناینکهشیوعفشارخونبالادرایرانحدوددرصدگزارششدهومصرفزيادنمك،يكيازدلايلاصليآنبهشمارميرود،گفتفشارخونبالاعلتمیلیونمرگزودرسومیلیونناتوانیوعوارضناشیازبیماریدرجهانبودهاست ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع رفتارهای پر خطر نوجوانان پسر به دلیل دلبستگی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد انواع مختلف دلبستگی می‌تواند بر رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر تاثیرگذار باشد. به گزارش جی پلاس؛ دلبستگی ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تکذیب خبر شیوع وبا و شپش در مناطق سیل‌ زده

...   بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویادرخصوصانتشارشایعاتیمبنیبرشیوعبیماری‌هایینظیروباوشپشدرمناطقسیل‌زده،ضمنرداینشایعات،باتاکیدبراینکهدرطول۲۷روزگذشتههیچطغیانیازبیماری‌هایاسهالیدرمناطقسیل‌زدهنداشتیم،افزودبی‌تردیدایندستاوردثمرهتلاشصدهانفرازنیروهایبهداشتیوهمکارانشرکتآبوفاضلابشهریوروستاییومقاماتمسئولمحلیاستکهتوانسته‌اندسلامتآبآشامیدنیمردمراتامینکنند ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهای منطقه کمتر است - ثبت بیماری ها در بهبود دسترسی به خدمات و مدیریت منابع و مصارف موثر است

شیوعسرطاندرایراننسبتبهکشورهایمنطقهکمتراستثبتبیماریهادربهبوددسترسیبهخدماتومدیریتمنابعومصارفموثراست معاوندرمانوزارتبهداشتگفتشیوعسرطاندرایراننسبتبهکشورهایمنطقهکمتراستاماوزارتبهداشتبهکنترلوپیشگیریازسرطاندرسطحکلانتوجهویژهایدارد ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش چشمگیر میزان شیوع اچ آی وی و دیگر بیماری های قابل انتقال از راه خون در بین خون های اهدایی

مدیرعاملسازمانانتقالخونایراندرپیامیبهمناسبتروزجهانیایدزاعلامکرد کاهشچشمگیرمیزانشیوعاچآیویودیگربیماریهایقابلانتقالازراهخوندربینخونهایاهدایی مدیرعاملسازمانانتقالخونایراندرپیامیبهمناسبتروزجهانیایدزدهمآذرماهمصادفبااولدسامبراعلامکردسازمانانتقالخونایرانخودرامتعهدمیداندهمسوباتعهدجهانی،تمامیسعیخودرادرراستایدستیابیبهصفرشدنخطرانتقالاچآیویازطریقخونوفرآوردههایآن،معطوفکردهوبرنامهریزیهایلازمدراینزمینهراانجامدهد  ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع برخی از سرطان ها در زنان با مصرف دخانیات افزایش پیدا می کند

رییسمرکزتحقیقاتسیاستگذاریسلامتدانشگاهعلومپزشکیشیراز شیوعبرخیازسرطانهادرزنانبامصرفدخانیاتافزایشپیدامیکند   رییسمرکزتحقیقاتسیاستگذاریسلامتدانشگاهعلومپزشکیشیرازبابیاناینکهچندینسالاستکهمصرفسیگاردربینزنان،تقریباثابتماندهوحدوددرصداست،گفتمشکلاصلیدر بینزنان،افزایشمصرفقلیاناستوبراساسآمارهادربرخیازکلانشهرهایکشور،زنانیکسوممشتریهایثابتمراکزعرضهکنندهقلیانهستندواینوضعیتبسیارخطرناکاست ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچگونه شیوع و یا افزایش شیوع بیماری های عفونی در مناطق زلزله زده نداشتیم

سخنگویوزارتبهداشتدرنشستخبریدستگاههایخدماتیدولتدرسالگردزلزلهکرمانشاه هیچگونهشیوعویاافزایششیوعبیماریهایعفونیدرمناطقزلزلهزدهنداشتیم سخنگویوزارتبهداشتگفتبرخیرسانههابابزرگنماییوبیاننابجافشارواسترسهایروانیبرایمردممناطقزلزلهزدهکرمانشاهایجادنکنند ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

در سال 2050 ایران بیشترین شیوع پوکی استخوان را در منطقه خواهد داشت

نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیرهشدارداد؛ درسالایرانبیشترینشیوعپوکیاستخوانرادرمنطقهخواهدداشت دکترلاریجانیدرسمیناریکروزهاستئوپورزضمنبیانوضعیتشیوعوعوارضاینبیماریدرکشوروجهان،برمدیریتوپیشگیریازابتلابهپوکیاستخواندرکشورتاکیدوگفتنقشهراهپیشگیریازاینبیماریترسیمشدهواقداماتمتعددیدرسطحملیدردستاجرااستولیلازماستهموطنانمابدانندکهتغییرسبکزندگیازجملهافزایشفعالیتفیزیکی،اجتنابازمصرفسیگاروالکلوتغذیهمناسبعاملبسیارمهمیدرپیشگیریازاینبیماریاست ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت های بهداشت محیطی بر کنترل کیفی آب و مواد غذایی، عامل بازدارنده شیوع بیماریهاست

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان در میرجاوه: نظارت های بهداشت محیطی بر کنترل کیفی آب و مواد غذایی، عامل بازدارنده شیوع بیماریهاست با نظارت ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری واگیرداری در مناطق زلزله زده شیوع پیدا نکرده است - روند پیشرفت و توسعه خانه های بهداشت و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده، وضعیت مناسبی دارد

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در مناطق زلزله زده: بیماری واگیرداری در مناطق زلزله زده شیوع پیدا نکرده است/ روند پیشرفت و توسعه خانه های بهداشت و همچنین ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش شیوع لاغری در استان سیستان و بلوچستان از 17 به 5.9 درصد - کاهش شیوع کم وزنی در این استان از حدود 25 درصد به حدود 12 درصد

کاهش شیوع لاغری در استان سیستان و بلوچستان از 17 به 5.9 درصد/ کاهش شیوع کم وزنی در این استان از حدود 25 درصد به حدود 12 درصد دکتر عبداللهی گفت: مطالعات انجام شده در ایران نشان ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر شیوع جهانی آنفولانزا در یک قرن پیش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر شیوع جهانی آنفولانزا در یک قرن پیش تصاویر شیوع جهانی آنفولانزا در یک قرن پیش تصاویر شیوع جهانی آنفولانزا در یک قرن پیش تصاویر شیوع جهانی آنفولانزا در یک قرن ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

قدردانی اتحادیه اروپا از تعهد ایران برای بهبود امنیت سلامت جهانی و آمادگی برای مقابله با شیوع حوادث غیرمترقبه

... های کشاورزی و افزایش همکاری در حوزه تحقیقات حوزه سلامت، تاکید کردند. کمیسیونر سلامت و امنیت غذایی اتحادیه اروپا از تعهد ایران برای بهبود امنیت سلامت جهانی و آمادگی برای مقابله با شیوع حوادث غیرمترقبه ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش شیوع اعتیاد در میان دختران

... وجود دارد که شیوع اعتیاد در میان زنان گروه سنی پایین رو به افزایش است، این علامت هشدار جدی است، باید نسبت به دختران به عنوان مادران آینده جامعه حساس تر باشیم.  ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

در ایران، سونامی شیوع سرطان نداریم

وزیر بهداشت با بیان اینکه بسیاری از سرطانها مربوط به سنین سالمندی است، ادامه داد: در ایران سونامی شیوع سرطان نداریم. به گزارش وبدا، دکتر سیدحسن هاشمی در همایش ملی مبارزه با سرطان با اشاره به سخنان رییس ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت تسریع در آواربرداری در مناطق زلزله زده برای پیشگیری از شیوع سالک

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه آواربرداری در مناطق زلزله زده باید به طور کامل انجام شود، گفت: با آواربرداری ها، امکان شیوع بیماری سالک به حداقل می رسد دکتر محمدمهدی گویا ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

معضل چاقی در روستاها هم شیوع پیدا کرده است - در شهرها از هر ۴ نفر یک نفر و در روستاها از هر ۵ نفریک نفر چاق است

... در روستاها به شهرها نزدیک شده و شاهد شیوع معضل چاقی در روستاها هم هستیم. وی تحرک کم و دریافت کالری زیاد را از عوامل چاقی دانست و افزود: نسبت چاقی در استانها متفاوت است و در استانهای مرکزی و شمالی چاقی ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمیته کشوری سل با حضور معاون بهداشت تشکیل شد - شیوع سل در کشور بسیار پایین تر از میانگین جهانی است

... سل را بیشتر می کند. معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: میزان شیوع سل در کشورمان 16 مسلول در هر 100 هزار نفر جمعیت است و این میزان بسیار پایین تر از میانگین جهانی است. گفتنی است پیش از سخنان معاون ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

برای کنترل بیماری سل نیازمند یک برنامه جامع اجتماعی هستیم - شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر اجتماع در شیوع و کنترل بیماری سل دخیل هستند

... داشته باشیم. وی در ادامه با بیان این که عوامل و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر اجتماع در شیوع و کنترل بیماری سل دخیل هستند، افزود: برای همین وقتی شرایط اقتصادی یک کشور و GDP ارتقاء می یابد شاهد کاهش ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شيوع اضافه وزن و چاقى در شهرها دو برابر روستاها است - 60 درصد دانش آموزان روزانه شير مصرف نمى كنند - ٤٨ درصد دانش آموزان روزانه مسواك نمى زنند

سخنگوی وزارت بهداشت: شيوع اضافه وزن و چاقى در شهرها دو برابر روستاها است/ 60 درصد دانش آموزان روزانه شير مصرف نمى كنند/ ٤٨ درصد دانش آموزان روزانه مسواك ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

درمان بی‌تحرکی و شیوع بیماری‌های غیرواگیر، ورزش است

... و بختیاری با بیان این مطلب افزود: درمان بی‌تحرکی و شیوع بیماری‌های غیرواگیردار ورزش است چرا که با ورزش می‌توان به خوبی با این بیماری‌ها مبارزه کرد و زندگی بدون ورزش امکان پذیر نخواهد بود.وی با تاکید بر ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع تب برفکی در 18 واحد دامداری قم - 410 هزار راس دام زیر پوشش واکسن تب برفکی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ؛، مهدی رفیعی محمدی در این خصوص گفت: بیماری تب برفکی در 18 واحد دامداری سبک و سنگین مجتمع دامشهر و بخش جعفریه استان شیوع پیدا کرده و اداره کل دامپزشکی نیز ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رئیس دفترصلیب سرخ درلبنان : بیماری وبا در یمن به شکل بی سابقه شیوع پیدا کرده است

تهران - ایرنا - روزنامه آلمانی'برلینر سایتونگ'به نقل از آسترید نیسن رئیس دفتر صلیب سرخ در یمن که بطور مرتب به این کشور جنگزده رفت و آمد می کند، نوشت: شیوع بیماری وبا در یمن بی سابقه است ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تمهیدات لازم برای جلوگیری از شیوع وبا میان زائران ایرانی در حج96

تهران - ایرنا - مشاور اجرایی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با اعلام نبود نگرانی جدی درباره شیوع انتشار بیماری وبا در زمان حج تمتع در عربستان سعودی گفت: تمهیدات لازم با همکاری وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

داروی جدید هپاتیت B تا پایان سال جاری عرضه می شود - شیوع در تهران کمتر از 1.2درصد

... (مصرف الکل و مواد مخدر) و بیماری های خود ایمنی نیز جزء دلایل هپاتیت محسوب می شوند. رئیس شبکه هپاتیت کشوربه شیوع این بیماری در ایران اشاره کرد و افزود: شیوع بیماری در چند سال گذشته 5 درصد بوده که الان به ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع بیماری تب زرد در بنگلادش

دهلی نو-ایرنا- رئیس موسسه تحقیقات اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای بنگلادش اعلام کرد بیماری تب زرد (چیکونگونیا) در داکا پایتخت این کشور به شدت شیوع یافته است. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نرخ شیوع مستمر مصرف مواد مخدر در کشور 5.4 درصد اعلام شد

کرمان - ایرنا - مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: نرخ شیوع مستمر مصرف مواد مخدر در کشور 5.4 درصد و این مقدار در کرمان 8.68 درصد است. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع سرطان در جهان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید - ابتلای ایرانیان به سرطان کمتر از متوسط جهانی است - 22 مرکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان در کشور راه اندازی شده است - 71 مرکز دیگر تا پایان شهریور تکمیل و راه اندازی می شود - ایران

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، با بیان اینکه رشد سرطان در جهان رو به افزایش است، گفت: شیوع سرطان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید.دکتر علی قنبری مطلق، رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، در گفت ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مقام فائو در یمن: آلودگی آبهای زیر زمینی باعث شیوع وبا در یمن شده است

تهران–ایرنا– ولید صالح از مسئولان سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در یمن روز یکشنبه گفت: آلودگی آبهای زیر زمینی یمن باعث شیوع وبا در این کشور شده است. پایگاه ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گلستان دومین استان کشور در شیوع و مصرف مواد مخدر است

گنبدکاووس - ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان از رتبه دوم این استان در شیوع و مصرف مواد مخدر در کشور خبر داد و گفت: برای پیشگیری و کاهش مصرف مواد مخدر، همه ادارات، نهادها ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سازمان بهداشت جهانی: علائم کاهش نسبی شیوع وبا در یمن مشاهده می شود

تهران- ایرنا- سازمان بهداشت جهانی امروز سه شنبه اعلام کرد وبا در یمن که تاکنون منجر به مرگ 1400 نفر طی دو ماه شده است، بیانگر علائم کاهش نسبی شیوع همراه با کاهش میزان مرگ ومیر به نصف شد. ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع سالک درایران بالاترازمیانگین دنیا - ثبت سالانه 20هزار مورد جدید

تهران-ایرنا-عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران گفت: شیوع بیماری سالک در کشور 20 تا 30 نفر در100 هزار نفر است که این تعداد از میانگین دنیا بالاتر است. سالَک ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یمن خواستار کمک‌ جهانی برای مقابله با شیوع وبا شد

تهران- ایرنا- وزارت بهداشت یمن ضمن هشدار نسبت به خطر شیوع وبا در این کشور، خواستار افزایش تلاش‌های داخلی و کمک‌های بین المللی برای مقابله با این بیماری شد. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صادرات مرغ کره جنوبی به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان متوقف شد

پکن - ایرنا - دولت کره جنوبی تایید کرده است که صادرات مرغ این کشور به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در حال توقف کامل است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، شیوع آنفلوآنزای ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کمپین اطلاع رسانی مقابله با شیوع وبا در یمن

... شیوع وبا در یمن' را در شبکه توئیتر فعال کرده اند. به گزارش روزشنبه ایرنا، این حرکت رسانه ای با هدف محکومیت تجاوز رژیم سعودی به حاکمیت سرزمینی یمن و تاکید بر رسیدگی درمانی به شهروندان ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تا کنون 33 مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شده است - وضعیت تب کریمه کنگو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تفاوتی نداشته است - شیوع بیماری تب کریمه کنگو، بیشتر مربوط به فصول بهار و تابستان است - تب کریمه کنگو عمدتا بیماری افرادی است

... با ثباتی دارند و رو به بهبود هستند و نگرانی ها در مورد هر دو نفر آنها، رفع شده است. رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: وضعیت شیوع این بیماری در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مرگ سالانه ۴ میلیون نفر در جهان براثر بیماری های مزمن تنفسی - شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان ۱۰ درصد و در بالغین ۹ درصد است

... می باشد، افزود: شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان ۱۰ درصد و در بالغین ۹ درصد است. مدیرکل دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: برنامه های پیشگیری وزارت بهداشت از بیماری های تنفسی در حال ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان - مردم جگر خام نخورند

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه موردی از ابتلا به تب کریمه کنگو در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است، گفت: بالغ بر ۱۰ میلیون قطعه طیور بر اساس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، معدوم شدند. به گزارش ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شیوع آنفلوانزا در کشور فروکش کرد - همچنان در معرض خطریم

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور فروکش کرده است، گفت: خطر شیوع این بیماری هنوز به طور کامل برطرف نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

میزان شیوع سرطان در استان خوزستان، بیشتر از متوسط کشوری نیست - مرکز جامع خدمات سرطان در اهواز راه اندازی می شود - به دلیل کمبود نیرو، فشار کاری زیادی بر نیروهای تخصصی در حوزه پزشکی وارد می شود - وزارت بهداشت را از نظر استخدام نیروی انسانی متفاوت با سا

وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان شیوع سرطان در استان خوزستان، بیشتر از متوسط کشوری نیست، گفت: خدماتی که در حوزه سرطان به بیماران ارائه می شود از نظر فنی و تخصصی و همچنین پوشش بیمه ای و دارویی بسیار مناسب ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع چاقی در زنان 29.7 و در مردان 15.29 درصد است - دیابت در بین زنان 10.3 و در مردان 8.8 درصد شیوع دارد - بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی عامل 50 درصد از مرگ و میر مردم کشور - مصرف متوسط نمک در بین مردم 3 برابر مصرف مجاز است - پیشگیری از بیما

... در زمینه بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آن در کشور پرداخت. وزیر بهداشت گفت: شیوع چاقی در زنان 29.7 و در مردان 15.29 درصد است همچنین 24 درصد از مردم ساکن در مناطق شهری و 19 درصد از مردم ساکن در مناطق روستایی ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

آموزش همگانی، بهترین پیشگیری از شیوع اعتیاد است

... مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، مهمترین مانع رشد و توسعه برنامه های اقتصاد مقاومتی است. وی شیوع اعتیاد در محیط‌ های صنعتی و کارگری را خطرناک دانست و گفت: بروز اعتیاد در محیط‌های کار موجب وارد شدن صدمات جبران ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شایعه شیوع آنفلوانزای مرغی در طیور صنعتی مازندران هدفمند بود

به گزارش خبرنگار ایرنا، امیر میران آملی شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در آمل افزود : با گزارش های میدانی کارشناسان دامپزشکی ، به هیچ وجه ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیرکل بهزیستی: برخی آرایشگاه های زنانه آذربایجان غربی عامل شیوع اعتیاد ناخواسته می شوند

سعید فریور روز چهارشنبه در جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی زنان آذربایجان غربی با موضوع پیشگیری از اعتیاد افزود: همه قرص های لاغری و تقویت جنسی ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشورهای اروپایی

وزیر کشاورزی فرانسه گفت ویروس آنفلوانزای پرندگان در 13 کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه شیوع پیدا کرده است. به گزارش گروه بین الملل شبکه العالم ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

افزایش سطح هشدار در کره جنوبی در پی شیوع آنفلوآنزای پرندگان

به گزارش ایرنا، این بیماری که با ویروس «اچ ۵ ان ۶» شناخته می شود،‌ بخصوص در فصل زمستان شیوع گسترده ای در کشورهای منطقه شرق و شمال شرق آسیا پیدا ...
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع آفت در مزارع هندوانه هشت بندی هرمزگان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر شیوع آفت در مزارع هندوانه هشت بندی هرمزگان تصاویر شیوع آفت در مزارع هندوانه هشت بندی هرمزگان تصاویر شیوع آفت در مزارع هندوانه هشت بندی هرمزگان تصاویر شیوع آفت ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

سلامت دهان در طرح تحول سلامت بی بهره نماند - شیوع پوسیدگی دندانی از معضلات نظام های سلامت دهان در ت

... جغرافیایی و توسعه خدمات متنوع تر کماکان در دستور کار نظام سلامت کشور قرار دارد. البته شیوع پوسیدگی دندانی از معضلات نظام های سلامت دهان در تمام جهان است و کشور ما هم با وجود متخصصان متبحر از این مشکل ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع وبا در یمن

به گزارش ایرنا، نهاد مذکور یکی از مشکلات عمده در شرایط کنونی یمن را از کار افتادگی کامل تاسیسات پزشکی و درمانی در این مناطق ذکر کرده و یادآور ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع وبا در یمن آلام مردم را دو چندان کرده است + ویدیو

در حالی که یمن به دلیل تجاوز و محاصرۀ همه جانبۀ عربستان با کمبود تجهیزات پزشکی و تخریب بیمارستان ها رو به روست، مقام های وزارت بهداشت آن کشور از شیوع بیماری وبا در صنعا، پایتخت، ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

احتمال شیوع وبا در هائیتی‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر احتمال شیوع وبا در هائیتی‎ تصاویر احتمال شیوع وبا در هائیتی‎ تصاویر احتمال شیوع وبا در هائیتی‎ تصاویر احتمال شیوع وبا در هائیتی‎ تصاویر احتمال شیوع وبا ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

شیوع وبا در سایه کشتار آل سعود در یمن

با ادامه محاصره، کشتار و تجاوزگری‌های آل سعود، سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع بیماری وبا در یمن هشدار داد. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شیوع بیماری وبا در یمن به دلیل کمبود امکانات بهداشتی

... توقف شیوع این بیماری خطرناک خبر داد. جولیان هارنس نماینده یونیسف در یمن گفت: به دلیل کمبود امکانات بهداشتی در یمن بر اثر جنگ، کودکان بیش از دیگران در معرض خطرات جدی قرار دارند و به همین دلیل باید دست ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع مصرف گوشت الاغ در مصر!

در آستانه عید قربان، پدیده ذبح الاغ و بسته بندی گوشت آن در مصر شیوع یافته است. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت "هافینگتون پست عربی" ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هشدار چین نسبت به شیوع بیماری زیکا در جنوب شرق آسیا

... تایلند دیدن کرده اند. این در شرایطی است که بروز مواردی از زیکا و شیوع این ویروس خطرناک در برخی از کشورها موجب شده است تا چین به شهروندان خود هشدار دهد. اداره قرنطینه و امور نظارتی چین روز جمعه در بیانیه ...
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع دروغ در اخبار، اعتبار رسانه و خبرنگار را از بین می برد

آیت الله محسن فقیهی در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، گفت: خبرنگار موفق شخصی است که دارای شاخصه هایی بوده و اگر بتواند این شاخصه ها و ویژگی ها را در خود تجلی دهد، ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شیوع سیاه زخم در روسیه

... نشان می دهد هشت تن به سیاه زخم مبتلا هستند. محققان احتمال می دهند که سیاه زخم در روسیه از طریق گوزن شمالی شیوع پیدا کرده است.  بیش از دو هزار و 300 گوزن شمالی بر اثر شیوع سیاه زخم در منطقه یامالو-ننتس ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع نگران کننده عفونت‌های بیمارستانی در ایران

عفونت های بیمارستانی در تمام بخش های بیمارستان وجود دارد اما در بخش مراقبت های ویژه، کودکان و سالمندان شیوع بیشتری دارند و به راحتی می تواند از طریق فرد، محیط و فاضلاب به افراد دیگر در جامعه منتقل شود. ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

میزان شیوع هپاتیت B در افراد زیر 28 سال کمتر از یک درصد و در افراد زیر 22 سال کمتر از نیم درصد است -

رئیس شبکه هپاتیت ایران: میزان شیوع هپاتیت B در افراد زیر 28 سال کمتر از یک درصد و در افراد زیر 22 سال کمتر از نیم درصد است/ در درمان هپاتیت B پیشرفت خوبی ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

آگاهی خانواده ها از سطح شیوع قرص های روان گردان کم است

آرام حلیم روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان افزود: اعتیاد به قرص های روان گردان بیشتر در خانواده هایی مشاهده ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هشداردانشگاه علوم پزشکی درمورد احتمال شیوع تب کنگو در مازندران

... راهی برای جلوگیری از احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو دانست و ادامه داد : برای این منظور باید اقدامات لازم و مورد نیاز کنترل دام ها صورت بگیرد . وی دوره کمون بیماری تب کریمه کنگو را پنج تا هفت روز اعلام ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع بیماری ناشناس در عناصر داعش

... شمال استان صلاح الدین خبر داد. وی افزود: پس از شیوع این بیماری ناشناس در صفوف داعش در الشرقاط، داعش تا کنون ده نفر از عناصر مسلح خود را به مکان نامعلومی منتقل کرده است. المعموری ادامه داد: در این ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نگرانی از شیوع بیماری های کشنده در شهرک های تحت محاصره کفریا و فوعه در سوریه

به گزارش اسپوتنیک، با توجه به شیوع بیماری های مزمن در این دو شهرک «مرگ» سرنوشت محتمل بسیاری از کودکان و زنانی است که به علت محاصره این دو شهرک ...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع اعتیاد 2 برابر شده است

... است؟ بوالهری: برآورد عددی از رشد اعتیاد در کشور نداریم، چون متولیان اعلام آمار، اعداد و ارقام را پنهان می کنند و حتی در اختیار متخصصان نیز قرار نمی دهند. ** در انستیتو روانپزشکی بررسی شیوع شناسی نداشته ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش شیوع تب‌برفکی در کشور - واکسیناسیون ۵۸میلیون راس دام سبک

... بابیان اینکه از ابتدای دی ۹۴ تا ابتدای تیر۹۵؛ ۵۸میلیون راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند،گفت:از ابتدای خرداد شیوع این بیماری کاهش بسیار چشمگیری داشته است. مهدی خلج ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مقام بهداشتی کنگو: شیوع تب زرد در کنگو قابل کنترل است

... و حدود یک هزار و 975 مورد مظنون به ابتلا به این بیماری که توسط پشه منتقل می شود، مشاهده شده است. تب زرد، به شدیدترین مورد شیوع یک بیماری در چند دهه گذشته تبدیل شده است و این بیماری توسط همان پشه هایی که ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نگرانی شیوع ویروس فلج اطفال در هند - واکسیناسیون دوباره در حیدرآباد

به گزارش ایرنا،پیدا شدن این ویروس جدید فلج اطفال در فاضلاب ،باعث نگرانی مقامات بهداشتی ایالت تلنگانا از شیوع دوباره این بیماری شده است . به ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع انواع بیماری ها در فلوجه هشدار داد

... گفت، کودکانی که در فلوجه هستند از زمانی که این شهر به کنترل داعش درآمد، خدمات واکسیناسیون دریافت نکردند. وی افزود، سطح پایین مصونیت به همراه شرایط نامناسب بهداشتی باعث خطر شیوع انواع بیماری ها مانند سرخک ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع تومورهای حفره دهان با افزایش آلودگی هوا واستعمال مواد دخانی

دبیراجرایی دومین سمینار تومورهای سر و گردن، گفت: افزایش آلودگی هوا و استعمال مواد دخانی سبب شیوع تومورهای حفره دهان می شود. به گزارش ایرنا از روابط عمومی دومین سمینار تومورهای سر و گردن دکتر سید حسین ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رئیس مرکز مطالعات زنان حوزه: فردگرایی عامل شیوع طلاق است

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم گفت: مسئولیت نپذیرفتن و ویژگی های فردگرایانه از عوامل شیوع طلاق در جامعه امروزی است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، حجت الاسلام ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

شیوع زیکا چگونه از کنترل خارج شد؟

...  شیوع گسترده نیافت، اما از سال 2015 یکباره به بیش از 40 کشور جهان کمانه کرد. زیکا از طریق نیش پشه و آمیزش جنسی منتقل می‌شود و علائمی مشابه آنفلوآنزا ایجاد می‌کند. این ویروس با عبور از سد جفتی به ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع بیماری‌های دامی با اوج گرفتن دمای هوا

... شدت گرفتن شیوع بیماری‌های مسری در بین دام‌ها، کاهش شیردهی، کاهش میزان تولید گوشت و... را به دنبال دارد. مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به تاثیر افزایش دمای هوا روی دام‌ها تصریح کرد: ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

چگونه شیوع تب‌خال را کنترل کنیم؟

... در کنترل شیوع بیماری تب‌خال بسیار مهم است. تبخال یک ویروس است که بر روی سیستم عصبی انسان تاثیر می گذارد، DNA سلول های عصبی پوست که از طریق آن ویروس وارد شده است را تغییر می دهد. بیشتر بیماران از عود ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دامپزشکی قزوین نسبت به شیوع بیماری تب کریمه – کنگو هشدار داد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین، راوال غلامپور اقدمی افزود: باتوجه به شرایط آب و هوایی جهت تزاید ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تب زرد و خطر شیوع گسترده این بیماری ویروسی

... در حال گسترش است. تب زرد اگرچه یک ویروس کنترل شده به حساب می‌آید اما دانشمندان از شیوع گسترده‌ی این ویروس در هراس هستند. تب زرد نوعی بیماری ویروسی است که توسط نیش پشه‌ به فرد منتقل می‌شود. ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: شیوع مصرف گرایی در راستای نفوذ فرهنگی است

محمدحسین صفار هرندی عصر چهارشنبه در سلسله نشستهای فرهنگی بزم اندیشه در مشهد افزود: تغییر سبک زندگی و گرایش به مصرف گرایی از مواردی است که از ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع مزاحمت نوجوانان، هرزه‌گری و قتل اینترنتی - سرقت خانه بعد از خداحافظی فیس بوکی

فارس از مهمترین جرایم اینترنتی گزارش می‌دهدشیوع مزاحمت نوجوانان، هرزه‌گری و قتل اینترنتی/ سرقت خانه بعد از خداحافظی فیس بوکی به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در سراسر جهان میلیاردها دستگاه ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

از شیوع مزاحمت نوجوانان تا قتل اینترنتی - سرقت خانه بعد از خداحافظی فیس بوکی

فارس از شایع ترین جرایم اینترنتی گزارش می‌دهداز شیوع مزاحمت نوجوانان تا قتل اینترنتی/ سرقت خانه بعد از خداحافظی فیس بوکی به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در سراسر جهان میلیاردها دستگاه انواع ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

نفس دامهای آذربایجان غربی با شیوع تب برفکی به شماره افتاد

... خسارت بزرگی به آنها وارد کرده است. محمد اصغرزاده ادامه داد: استان ما منطقه ای مرزی بوده و قاچاق دام و جا به جایی آن به شیوع این بیماری دامن می زند. وی افزود: کم توجهی طرف عراقی به موضوع می تواند باعث ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۳ عامل شیوع بیماری تب‌برفکی - اطلاعی از خرید دام‌های مبتلا به تب‌برفکی ندارم

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور:۳ عامل شیوع بیماری تب‌برفکی/ اطلاعی از خرید دام‌های مبتلا به تب‌برفکی ندارم قاسم رضائیان‌‌زاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

3 عامل شیوع بیماری تب‌برفکی - اطلاعی از خرید دام‌های مبتلا به تب‌برفکی ندارم

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور:3 عامل شیوع بیماری تب‌برفکی/ اطلاعی از خرید دام‌های مبتلا به تب‌برفکی ندارم قاسم رضائیان‌‌زاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزیر بهداشت شیوع افسردگی در ایران را 12 درصد اعلام کرد

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: 12 درصد افراد جامعه ایران و بلکه بیشتر به افسردگی دچار هستند و آن قدر سیاست زده هستیم که از این مسئله مهم غافل شده‌ایم. به گزارش قم پرس به ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرعت شیوع مد جدید در جامعه احساساتی بیشتر است

اردبیل - مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات جامعه زنان حوزه علمیه قم تأکید دارد که سرعت شیوع مد جدید در جامعه احساساتی به مراتب بیشتر خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شیوع تلخ بیماری قند در قم - تغذیه مناسبت بهترین راه پیشگیری است

قم - شیوع بیماری دیابت در بین مردم قم رو به فزونی است به گونه‌ای که در حال حاضر یک ششم از جمعیت مردم این استان مبتلا به این بیماری هستند. خبرگزاری مهر - گروه ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

شیوع آسم در كشور

رییس انجمن آسم و آلرژی ایران گفت: شیوع بیماری آسم در كشور رو به افزایش است اما در كشورهای توسعه‌یافته وضعیت این بیماری به ثبات رسیده است. به گزارش ایرنا، دكتر مصطفی معین روز شنبه در نشست خبری همایش جهانی ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شيوع آفت برگ خواربلوط در 37هزار و 700هكتار از جنگل هاي بويراحمد

جواد رحيميان روز چهارشنبه در گفت وگو باخبرنگار ايرنا افزود: كاهش بارندگي نسبت به ميانگين نرمال زمينه را براي شيوع آفات و بيماريها آماده نموده ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش واردات و تولید واکسن تب برفکی عامل شیوع بیماری

رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی اعلام کردکاهش واردات و تولید واکسن تب برفکی عامل شیوع بیماری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید کهرام رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی امروز در حاشیه ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

عدم واردات به موقع واکسن تب برفکی عامل شیوع بیماری

رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی اعلام کردکاهش واردات و تولید واکسن تب برفکی عامل شیوع بیماری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید کهرام رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی امروز در حاشیه ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شیوع ایدز در زنان و نوجوانان رو به افزایش است

رییس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه شیوع ایدز در زنان و نوجوانان رو به افزایش است، گفت: روند انتقال بیماری از تزریق مواد مخدر به ارتباط جنسی تغییر کرده است. به گزارش جماران به ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۲۰۰ هزار نفر در قم دچار بیماری دیابت هستند - شیوع اضافه وزن

... پزشکی قم ابراز داشت: شیوع چاقی در کشور و استان بسیار زیاد است و شاهد هستیم که ۴۰ درصد جمعیت کشور مشکل اضافه وزن دارند. وی افزود: در قم ۴۰ مرکز سلامت تشکیل شد و برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پرونده ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

200 هزار نفر در قم دچار بیماری دیابت هستند - شیوع اضافه وزن

... و اسراف است و این امر منجر به چاقی خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: شیوع چاقی در کشور و استان بسیار زیاد است و شاهد هستیم که 40 درصد جمعیت کشور مشکل اضافه وزن دارند. وی با اشاره به اقدامات ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top