آخرین اخبار

عشایر

قدردانی سازمان امور عشایری کشور از بانک کشاورزی

رئیس سازمان امور عشایری کشور با ارسال نامه ای از عملکرد بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری تشکر کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری کرمعلی ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: اقتصادی

واگذاری مراتع موردنیاز عشایر در کوچ آنان مشکل ایجاد می‌کند

رئیس اداره امور عشایری قم گفت:‌ واگذاری مراتع موردنیاز زندگی عشایر استان به نهادهای دولتی و خصوصی طی مقاطع مختلف، در کوچ آنان مشکل ایجاد می‌کند. محمود تندرو  بیان کرد: همچنین اجرای طرح‌های عمرانی ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 59
دسته بندی: اخبار قم

امکان برق رسانی برای ۴۷۰ نقطه عشایری خراسان جنوبی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، حسین حسین‌پور  ظهر پنج شنبه در شورای عشایر خراسان‌جنوبی که در محل استانداری خراسان‌جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان‌جنوبی چهارمین استان عشایری کشور بوده که ۱۳ درصد ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

اجرای آیین نامه جامع عشایر نیازمند همکاری نهادهای ذیربط است

مدیر امور عشایر استان اصفهان پنجشنبه شب در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عشایری استان اصفهان در سمیرم، به خبرنگار ایرنا گفت: امور عشایر یک حلقه واسط و تسهیلگر امور جامعه ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر عشایر شاهسون

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

پرداخت بیش از 817 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان یزد

شعب بانک کشاورزی استان یزد در چهارماهه سال 1398، بیش از 817  میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان یزد، با ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

عشایر شهرستان سمنان دارای ۴۳ هزار واحد دامی هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، سید عباس دانایی ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات عشایر شهرستان سمنان با حضور مدیران امور عشایری و به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه عشایر ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ایجاد گذر ورزش‌ها و بازی‌های بومی در جشنواره اقوام و عشایر

ابوالقاسم مقیمی با اشاره به برگزاری گذر بازی و ورزش‌های اصیل ایرانی در جشنواره اقوام و عشایر، اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای، بازی‌های بومی و هاکی که از ورزش‌های اصیل و فراموش‌شده ایرانی است،‌ به‌عنوان نمونه‌هایی ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز به کار جشنواره “اقوام و عشایر” همزمان با میلاد حضرت معصومه(س)

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم خبر داد: جشنواره “اقوام و عشایر” همزمان با میلاد کریمه اهل بیت(س) در بوستان علوی قم، افتتاح شد. ابوالقاسم مقیمی عنوان کرد: جشنواره “اقوام و عشایر” به منظور ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۲۵۱ اثر به جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر رسید

...  فرخنده افزود: به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و ایجاد رقابت سازنده بین فیلم‌سازان، نخستین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه عشایر و روستا در بجنورد برگزار می شود. وی معرفی ظرفیت ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

نجات مادر باردار عشایری در منطقه صعب العبور شاه جهان

نجاتمادرباردارعشایریدرمنطقهصعبالعبورشاهجهان رییساورژانسسبزوارگفتمادرباردارعشایریساکندرکوههایشاهجهاناسفراینتوسط بالگرداورژانسهواییسبزوارنجاتیافت بهگزارشوبدا،دکترعباسکافیضمناعلاماینخبرگفتبااعلامبهمرکزاورژانسسبزوار مبنیبرانتقالمادرباردارازعشایرمنطقهصعبالعبوروکوهستانیشاهجهاندراسفراین،بلافاصلهبالگرداورژانسهواییسبزواربهمحلاعزامشد ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عشایر زاگرس نشین

کوچ بهاره عشایر به طور رسمی از نیمه فروردین شروع می‌شود و به مدت ۴۵ روز ادامه دارد، اما امسال باتوجه به بارش‌های ایده آل در فصل بهار و وجود مراتع مناسب در قشلاقات و همچنین وقوع سیلاب و تخریب ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

١٨ خانه بهداشت عشایری در شیراز افتتاح شد

  ١٨خانهبهداشتعشایری،باحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرشيرازافتتاحوموردبهرهبرداريقرارگرفت بهگزارشوبدا،این١٨خانهبهداشتکانکسعشایری،فازاولخرید٤٨دستگاهکانکسبرایعشایراستانفارساستکهباحضور٢٠بهورزبهعشایراستانفارس،خدماتبهداشتيارائهمیدهد ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امسال خانه های بهداشت سیار برای عشایر کشور تهیه و توزیع می شود

وزیربهداشتدرشیراز امسالخانههایبهداشتسیاربرایعشایرکشورتهیهوتوزیعمیشود   وزیربهداشتگفتاولویتبهداشتبردرمانازمهمترینسیاستهایوزارتبهداشتاستودرصددهستیمکههیچبخشیازکشورازخدماتبهداشتیاولیهمحرومنباشدوخوشبختانهبااقدامیکهانجامشد،خانههایبهداشتعشایریدراستانفارسایجادشد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیش بینی 220 خانه بهداشت سیار عشایری برای ارائه خدمات بهداشتی به عشایر کشور

پیشبینیخانهبهداشتسیارعشایریبرایارائهخدماتبهداشتیبهعشایرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبعدازانقلاباسلامی،هیچنقطهایازکشورنیستکهجمعیتبیشترازنفرداشتهباشدوفاقدخانهبهداشتباشدواینشبکهگستردهارائهخدمتدرحوزهبهداشت،یکیازافتخاراتنظامجمهوریاسلامیاستکهموردتقدیرسازمانجهانیبهداشتقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری اولین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه عشایر و روستا

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، اولین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه عشایر و روستا با نگاهی نو، برای ساختن فیلم‌ از زندگی آنها در دو بخش سینمای ملی و ویژه با موضوعات آداب و رسوم ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تصریح کرد: ظرفیت‌های روستاها و عشایر باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ سیدموسی حسینی کاشانی عصر پنجشنبه 16 اسفند در آیین اختتامیه جشنواره کشوری هنرهای تجسمی روستا و عشایر که در تالار شهید آوینی قم برگزار شد، ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ارسال بیش از ۱۷۰۰ اثر به جشنواره هنرهای تجسمی روستا و عشایر

... و عشایر که امروز (دوشنبه 13 اسفندماه) در سالن جلسات شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، درخصوص مراحل برگزاری این جشنواره گفت: پس از اینکه کار به کانون مساجد واگذار شد، جلسات مختلفی با ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

قم میزبان جشنواره ملی هنرهای تجسمی روستا و عشایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ سیدموسی حسینی کاشانی در نشست خبری نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی روستا و عشایر که ظهر امروز دوشنبه 13 اسفند در سالن جلسات شهید آوینی برگزار ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تخصیص 400میلیارد تومان وام قرض الحسنه به عشایر در 4سال گذشته

تهران- اقتصاد آینده- رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در چهار سال گذشته 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کمک سازمان مدیریت بحران به مناطق عشایری اختصاص یافته است.  ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر مراسم اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب تصاویر مراسم اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب تصاویر مراسم اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری برنامه های 17 گانه دهه فجر توسط کمیته روستایی و عشایری در استان قم

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه جهاد کشاورزی استان قم از برگزاری 17 برنامه ویژه در دهه فجر با محوریت کمیته روستایی و عشایری در استان قم خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نجات عشایر گرفتار سیلاب در منطقه سیاه منصور دزفول

فرماندار دزفول گفت: با توجه به شدت بارش در دزفول و آب‌گرفتگی معابر و روستاها، تعدادی از عشایر در منطقه سیاه منصور در سیلاب گرفتار شدند ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران تصاویر چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران تصاویر چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران تصاویر چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان فارس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان فارس تصاویر نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان فارس تصاویر نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

ضرورت توجه جدي به رفع نيازهاي عشاير استان قم

استاندار قم تاكيد كرد:ضرورت توجه جدي به رفع نيازهاي عشاير استان قم استاندار قم بر ضرورت توجه جدي به رفع نيازهاي عشاير استان قم تاكيد كرد. به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد مهدي صادقي استاندار قم ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر دیدار سران عشایر کرد سوریه با علی اکبر ولایتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دیدار علی اکبر ولایتی با سران عشایر کرد سوریه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

عشایر سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت و ۳۵۰ هزار تن لبنیات تولید می کنند

قزوین- رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: عشایر کشور با داشتن ۲۳ میلیون واحد دامی سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز و ۳۵۰ هزار تن انواع فرآورده های لبنی تولید می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی رئیس ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر مراسم بله‌بران عشایر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم بله‌بران عشایر تصاویر مراسم بله‌بران عشایر تصاویر مراسم بله‌بران عشایر تصاویر مراسم بله‌بران عشایر تصاویر مراسم بله‌بران عشایر تصاویر مراسم بله‌بران ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

حضور شمخانی در سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور

... سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور در تهران از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و با دست اندرکاران صنایع روستایی و عشایری دیدار و گفتگو کرد. دریابان شمخانی در جریان این بازدید ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بازدید شمخانی از سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر

دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر امروز با حضور در سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور در تهران از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ايجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با پرداخت تسهيلات جديد اشتغالزايي

معاون رئیس‌جمهور در قم عنوان كرد:ايجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با پرداخت تسهيلات جديد اشتغالزاييمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه هاي دولت براي اشتغال ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

عشایر در جهاد اقتصادی پیشتازند - لزوم حمایت مسئولان از اشتغال روستایی

حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد، امام جمعه باغملک، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خوزستان، با اشاره به نقش عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارداشت: عشایر با حضوری فعال در عرصه‌های ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

همایش بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری فردا برگزار می شود - 40 درصد موارد سرطان و 50 درصد بیماری های قلبی عروقی با رعایت تغذیه صحیح قابل پیشگیری هستند

 همایش بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری فردا (شنبه)  توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و با مشارکت دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار می ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر عشایر کرمانجی خراسان شمالی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر عشایر کرمانجی خراسان شمالی تصاویر عشایر کرمانجی خراسان شمالی تصاویر عشایر کرمانجی خراسان شمالی تصاویر عشایر کرمانجی خراسان شمالی تصاویر عشایر کرمانجی خراسان ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر زندگی عشایر کهگیلویه و بویراحمد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: زندگی عشایر استان کهگیلویه‌وبویراحمد در روستاهای اطراف شهرستان مارگون دشواری‌های بسیاری دارد. صعب‌العبور بودن مسیر دسترسی به روستاهای کمیه علیا و سفلی باعث محرومیت‌های بسیاری ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

از ایران تشکر می کنیم - دعوت عربستان از شیوخ عشایر شیعه، مشکوک است

... عشایر شیعه و همچنین تجمع نیرو های شکست خورده داعش در مناطق مرزی و گروه های پنهان در استان ها هشدار داد. حجت الاسلام قپانچی عملیات آزاد سازی تلعفر را به صورت زود هنگام و با کمترین خسارت ها، ستود و تصریح ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هدف از نظام ارجاع، مدیریت هزینه ها و بیماری ها است - برنامه نظام ارجاع را در سراسر کشور برای همه روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر تعمیم خواهیم داد - فعالیت 700 کلینیک و پلی کلینیک ویژه در کشور

... پزشکی شکل گیرد و هدفمان این است که این برنامه را در سراسر کشور برای همه روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر تعمیم دهیم. دکتر آقاجانی در پایان ضمن قدردانی از از همکاری تمامی دست اندرکاران از حمایتها ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

80 هزار میلیارد ریال امسال برای اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص یافت

کاشان - ایرنا - معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: 80 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سالجاری برای اشتغال روستاییان و عشایر به استان های کشور تخصیص داده شد.  ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آب رسانی به عشایر - شهر آشخانه - خراسان شمالی

شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عشایر از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردارند

اصفهان- ایرنا- رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: حوزه عشایری از ظرفیت بالایی برای طبیعت گردی و جذب گردشگر برخوردار است و ‌نباید از این ظرفیت ها برای رونق اقتصاد کشور غافل شد.  ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طرح های خدمات رسانی به جامعه عشایری کشور در حال اجراست

تهران - ایرنا - رئیس سازمان بسیج عشایری کشور گفت: در تعامل با قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و در راستای خدمت رسانی به جامعه عشایری کشور طرح های مشترکی در دست اجرا است. به ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارومیه - عشایر منطقه مرزی دالامپر‎

ایرنا - ارومیه - ساکنان مناطق مرزی مرگور ارومیه با فرا رسیدن فصل تابستان برای یافتن مرتع برای چرای دامها، همه ساله به دامنه کوه دالامپر کوچ میکنند.کوه دالامپر با ارتفاع حدود ۳۵۰۰ ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز اردوی دانش آموزان عشایر با حضور وزیر آموزش و پرورش در مشهد

مشهد- ایرنا- هجدهمین اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان دختر برگزیده عشایر کشور روز پنجشنبه طی مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه ثامن الحجج(ع) مشهد آغاز شد. مدیرکل ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر ترویج فرهنگ عشایری کشور

تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی عشایر را جزو ذخایر فرهنگی کشور دانست و بر ارائه خدمات مناسب به جامعه عشایر و ایجاد بستر لازم برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی عشایر به مصرف‌کنندگان ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رشد 9 درصدی تعداد دانش آموزان عشایر در دولت تدبیر و امید

مشهد-ایرنا-مدیر کل امور دانش آموزان عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: شمار دانش آموزان عشایر در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در کشور رشد حدود 9 درصدی یافته است. علینقی ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون وزیر: حق کوچ معلمان عشایر به زودی پرداخت می شود

مشهد - ایرنا - معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: حق کوچ معلمان عشایر در راستای عدالت آموزشی و حمایت از آنان به زودی در سراسر کشور پرداخت می شود. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان پسرعشایر کشور در مشهد آغاز شد

مشهد- ایرنا- هیجدهمین اردوی فرهنگی - تربیتی دانش آموزان پسر برگزیده عشایر کشور روز جمعه در اردوگاه ثامن الحجج مشهد آغاز به کار کرد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، مدیرکل ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رئیس سازمان امور عشایر: مصوبات شورای عشایری از امسال اجرایی می شود

بجنورد- ایرنا- رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به احیای شورای عالی امور عشایری در دولت تدبیر و امید گفت: این شورا در 2 سال گذشته مصوبات خوبی برای جامعه عشایری داشته که از امسال اجرایی می ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دولت یازدهم شواری عالی عشایر را پس از 10 سال تعطیلی احیا کرد

بجنورد-ایرنا -رئیس فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دولت تدبیر و امید برای احیای شورای عالی عشایر کشور پس از 10سال تعطیلی گفت: مصوبات خوبی با احیای شورای عالی عشایر برای عشایر ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فراکسیون اشتغال مجلس لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری را بررسی کرد

تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه اعضای این فراکسیون با موضوع بررسی لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری خبر داد که قرار است در صحن علنی ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دید و بازدید عشایر عرب ساکن جنوب کشور به مناسبت عید فطر

ایرنا- اهواز- عشایر عرب ساکن جنوب کشور در ایام مربوط به عید سعید فطر با برگزاری آئین دید و بازدید به گرامیداشت این عید بزرگ مسلمین می‌پردازند. (عکس:محمدرضا خبازان و صادق بوعذار)*15* ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اهتمام ویژه دولت یازدهم به امور عشایر - تولید28 درصددام کشورتوسط عشایر

کرج- ایرنا- رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه حدود 35 درصد صنایع دستی و 28 درصد دام کشور توسط عشایر تولید می شود، گفت که دولت یازدهم اهتمام ویژه ای به امور عشایر داشته است. ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش 60 درصدی جمعیت دانش آموزان عشایر در خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: شمار دانش آموزان عشایر این استان در دوره فعالیت دولت یازدهم در مقایسه با دولت گذشته 60 درصد افزایش یافته است.  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تدارک افطاری عشایر یاسوجی

45*44 شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر انتخابات در روستاهای قشلاقی و عشایری اهر

... در روستاهای قشلاقی و عشایری شهرستان اهر به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار گردید. تصاویر انتخابات در روستاهای قشلاقی و عشایری اهر تصاویر انتخابات در روستاهای قشلاقی و عشایری اهر تصاویر انتخابات در ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دیدار محمدباقر قالیباف با سران عشایر، بزرگان و نخبگان خوزستان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار محمدباقر قالیباف با سران عشایر، بزرگان و نخبگان خوزستان تصاویر دیدار محمدباقر قالیباف با سران عشایر، بزرگان و نخبگان خوزستان تصاویر دیدار محمدباقر قالیباف ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید رئیس سازمان امور عشایری از مناطق اسکان عشایر شرق استان در شهرستان ریگان

ایرنا- کرمان- کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایری کشور در سفر به شهرستان ریگان از اسکان عشایر چاه ملک فردوس بازدید کرد.3028 عکس از موسی مولائیان  ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر همایش بزرگ ایلات و عشایر استان لرستان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر همایش بزرگ ایلات و عشایر استان لرستان تصاویر همایش بزرگ ایلات و عشایر استان لرستان تصاویر همایش بزرگ ایلات و عشایر استان لرستان تصاویر همایش بزرگ ایلات و ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز مسابقات قرآنی روستایی و عشایری کشور در مشهد

مسئول اجرایی مسابقات مزبور به خبرنگار ایرنا گفت: در این مسابقات 180 نفر از عشایر و روستائیان کشور در سنین 12 سال به بالا حضور دارند که از این ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نقش عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی بی‌بدیل است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، حجت‌الاسلام دغاغله، نماینده ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، امروز در همایش تجدید بیعت عشایر خوزستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تشکر عشایر عراق از مرجعیت و بسیج مردمی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، حسین عبدالله ماجد الجبوری شیخ عشیره الظاهر الحسن در منطقه الشرقاط عراق گفت: مرجعیت دینی و در راس آنها آیت الله سیستانی موجب وحدت مردم عراق هستند. ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

روزگار سخت عشایر در قم - راه‌اندازی اداره امور عشایری

.jwplayer قم - عشایر استان ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

افزون بر 70 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر خراسان جنوبی پرداخت می شود

... و 400 میلیون ریال تسهیلات در راستای اجرای طرح خودکفایی گوشت قرمز عشایر مصوب شد. وی با بیان اینکه زمان پرداخت این تسهیلات پنج ساله با کامزد چهاردرصد است، گفت: سقف پرداخت این تسهیلات 100 میلیون ریال است. ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آن دسته از آداب و رسوم عشایری را که مخالف شریعت است کنار بگذارید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، جمعی از عشایر و شیوخ بصره از شهرهای عراق با حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع شیعه عراق دیدار کردند. حضرت آیت الله حکیم در این دیدار، ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

450 خانوار عشایری رفسنجان نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند

به گزارش ایرنا حمید ملانوری روز چهارشنبه در نشست شورای عشایری شهرستان رفسنجان با بیان اینکه تولیدات عشایری نقش مهمی در اقتصاد دارد افزود: عشایر ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویارویی عشایر قنیطره با النصره

العالم- پس از اعدام 11 تن از فرزندان عشایر قنیطره به اتهام پیوستن به گروه تروریستی داعش، وضعیتی بحرانی میان عشایر و تروریست های "جبهه النصره" در شهر قنیطره حاکم شده است.  ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روستاییان و عشایر بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند

... رفع ایراد شورای نگهبان به ماده‌ای از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت را مکلف به پرداخت مستمری بازنشستگی به روستاییان و عشایر عضو صندوق بیمه اجتماعی کرد. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هشت هزار تن جو و کنسانتره دام بین عشایر لرستان توزیع می شود

ابراهیم جاپلقی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، گفت: هشت هزار تن جو توسط اتحادیه امور عشایری استان از طریق بورس خریداری شده و به صورت پرداخت مدت ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همایش روز ملی روستا و عشایر

                                                                                                                      ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اعطای یک میلیارد و 460 میلیون ریال به صندوق های خرد زنان عشایری سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایری سیستان و بلوچستان، حمید طوقی روز دوشنبه در این مورد اظهار داشت: این کمک ها در قالب فعالیت های تولیدی ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عشایر عراق بر علیه اردوغان به پا خاستند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها تن از رهبران عشائر عراق امروز یکشنبه 25 مهرماه تجمعی را در شهر بصره در اعتراض به حضور نظامی ترکیه در اطراف موصل برگزار ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عزاداری تاسوعای حسینی عشایر خراسان شمالی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مراسم سوگواری تاسوعای حسینی در میان عشایر خراسان شمالی اهمیت خاصی دارد که این نشانه انس و الفت آنها با اهل بیت (ع) است. در روز تاسوعای حسینی مراسم سینه زنی و مداحی توسط بزرگان ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولید سالیانه 39 هزار تن فرآورده های دامی توسط عشایر استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اشرف آزادی روز دوشنبه در نشست شورای عشایر شهرستان گیلانغرب افزود: عشایر استان کرمانشاه 14 هزار و 109 خانوار با جمعیت ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عشایر الانبار و احزاب کرد عراق با حضور نظامی ترکیه مخالفت کردند

به گزارش ایرنا، سخنگوی عشایر الانبار در بیانیه ای که امروز (دوشنبه) منتشر کرد، اعلام نمود که عشایر الانبار حضور نظامیان ترکیه را در شمال عراق ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حمله آمریکا به عشایر عراقی عمدی است

نماینده ائتلاف دولت قانون درمجلس عراق، حمله جنگنده های آمریکایی به نیروهای داوطلب عشایر را "جنایتی عمدی" دانست. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حملۀ ائتلاف آمریکا به بسیج عشایر عراق

منابع عراقی از کشته شدن 20 نفر از نیروهای داوطلب عشایر (الحشد العشائری) این کشور در حمله هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به نزدیک شهر موصل خبر دادند.  ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رئیس سازمان امور عشایر: منزلت اجتماعی باید به روستاها باز گردد

به گزارش خبرنگار ایرنا، کرمعلی قندالی روز دوشنبه در آیین اختتامیه پنجمین کنگره ملی فرهنگ و هنر روستا و عشایر استان های غرب کشور در مجتمع فرهنگی ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اقامتگاه عشایری در صحرای تگزاس

برترین ها: «El Cosmico» مکانی جذاب برای اقامت در تگزاس برای کسانی است به سبک زندگی عشایری علاقمندند و می خواهند از زندگی روزمره فرار کنند و جایی بروند که هیچ کس نتواند آن ها را پیدا کند. این مکان ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

کوچ پاییزه عشایر به 350 منطقه قشلاقی کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

مجید علی پور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در هریک از مناطق عشایری که مراتع و منابع ذخیره آب آنها پیش بینی شده است بین 15 تا ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تامین آب آشامیدنی عشایر از طریق هشت تانکرسیار

قادر هنرمند روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای تامین آب آشامیدنی عشایر شاهسون اقدامات خوبی انجام شده وهشت تانکر سیار را در اختیار ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اجرای طرح بهبود مدیریت گله داری در مناطق عشایر لرستان

سعید کریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این طرح به منظور افزایش زاد و ولد دام های مولد عشایر لرستان اجرا می شود و در اجرای آن درآمد ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازی های جهانی عشایر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازی های جهانی عشایر تصاویر بازی های جهانی عشایر تصاویر بازی های جهانی عشایر تصاویر بازی های جهانی عشایر تصاویر بازی های جهانی عشایر تصاویر بازی های ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

13 مدال حاصل حضور ایران در بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان+تصاویر

13 مدال حاصل حضور ایران در بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان+تصاویر به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، بانوان ایرانی شب گذشته در مسابقات «آلیش»، 2 مدال نقره و  یک برنز کسب کردند. ...
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

- هادی وفاپور - نخستین مدال بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان را کسب کرد

«هادی وفاپور» نخستین مدال بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان را کسب کرد به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، روز گذشته در روز اول بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان، «هادی وفاپور» ورزشکار ایرانی توانست ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

برداشت انجیر از منطقه عشایری بوم بَردَک چهارمحال و بختیاری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: برداشت انجیر همه ساله از نیمه اول شهریور در منطقه عشایری «بوم بَردَک» استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان لُردگان روستای بوگر آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد. مزارع انجیر ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

قیام عشایر رمادی علیه - داعش - + ویدیو

... شده است. همچنین استان الانبار در غرب عراق نیز شاهد قیام عشایر علیه این گروه تروریستی در مناطق اشغال شده است. منابع آگاه در فرماندهی عملیات "جزیره" گفتند که عشایر شهر "عانه" در غرب الرمادی ضد "داعش" قیام ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نخسین پاسگاه انتظامی مناطق عشایری کشور در استان تهران افتتاح شد

سیروس نصیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به منظور افزایش امنیت عشایر استان تهران در هفته دولت پاسگاه انتظامی در حوزه عشایری ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قیام شماری از عشایر عراقی علیه داعش در غرب الرمادی

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، سرلشکر «قاسم المحمدی» روز جمعه گفت: عشایر شهر «عنه» در غرب الرمادی مرکز استان الانبار عناصر ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تخریب منابع طبیعی با ورود دام عشایر - ضرورت اجرای طرح کنترل چراگاهی

... طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس گفت: ورود دام عشایر، باعث فشار مضاعف بر عرصه‌های طبیعی و مراتع این شهرستان شده که همین موضوع، تخریب این مراتع را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

عرضه گوشت عشایر تا ۲۰ روز آینده به بازار - مرغ به زیر ۷۵۰۰ تومان رسید

معاون وزیر جهاد در امور بازرگانی:عرضه گوشت عشایر تا ۲۰ روز آینده به بازار/ مرغ به زیر ۷۵۰۰ تومان رسید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اکبر مهرفرد پیش از ظهر امروز در حاشیه دومین نمایشگاه خوراک ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

8 طرح عمرانی در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان در هفته دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل امور عشایری سیستان و بلوچستان حمید طوقی اظهار داشت: اعتبارات این طرح ها از محل اعتبارات استانی تامین ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

جهانگیری در جلسه شورای عالی عشایرکارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه از جامعه ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تأمین امکانات آموزشی و فرهنگی برای عشایر از سیاست های جدی دولت است

جلسه شورای عالی عشایر عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد به گزارش قم پرس به نقل از دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه از جامعه عشایر کشور به عنوان طبقه ای محروم ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

46 هزار خانوار عشایری در دولت یازدهم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: 46 هزار خانوار عشایر در دولت تدبیر و امید تحت پوشش بیمه اجتماعی عشایر قرار گرفته اند. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

من روستایی زاده ام - بار اقتصاد مقاومتی بردوش عشایر و روستاییان

... با عشایر و روستاییان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: برای تحصیل در حوزه های قم و مدتی نجف و دانشگاههای داخل و خارج بوده ام اما روستا جای دیگری است. وی به دلاور مردیهای عشایر در طول تاریخ اشاره کرد و  ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

زندگی مردم عشایر شاهسون

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر زندگی مردم عشایر شاهسون تصاویر زندگی مردم عشایر شاهسون تصاویر زندگی مردم عشایر شاهسون تصاویر زندگی مردم عشایر شاهسون تصاویر زندگی مردم عشایر شاهسون  ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

الانبار شوراهای عشایر را منحل کرد

شورای استان الانبار در تازه ترین تصمیم خود شوراهای عشایر این استان را منحل کرد. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، صباح کرحوت به سایت السومریه نیوز ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top