قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

علوم

بازدید قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مراکز تحقیاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

بازدیدقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتازمراکزتحقیاتیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر دکترآخوندزادهقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرسفرخودبهایرانشهردر نشستیبارییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر،راههایهمکاریبیشتروارزیابیراهکارهایلازمجهتارتقایشاخصهایآموزشیوپژوهشیایندانشگاهرابررسیکرد  ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب شد

دبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبشد     دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرحکمیدکترمعصومهجرجانیاستاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیرابهعنواندبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبکرد   ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

سرپرست مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی منصوب شد

سرپرستمرکزملیآموزشهایمهارتیوحرفهایعلومپزشکیمنصوبشد     دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرحکمیدکترجمشیدحاجتیاستاددانشگاهعلومپزشکیتهرانرابهعنوانسرپرستمرکزملیآموزشهایمهارتیوحرفهایعلومپزشکیمنصوبکرد  ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان

درنشستخبریبسیجملیکنترلفشارخوندردانشکدهعلومپزشکیآبادانمطرحشد آغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتدانشکدهعلومپزشکیآبادان رییسدانشکدهعلومپزشکیآبادنازآغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتایندانشکدهخبرداد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر همتی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیایلاممنصوبشدقدردانیازخدماتدکترهمتی دکترسعیدنمکیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمحمدکریمیانرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایلاممنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 65
دسته بندی: دولت

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر نقش کلیدی مردم و رسانه ها در بسیج ملی کنترل فشارخون

تاکیدرییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرنقشکلیدیمردمورسانههادربسیجملیکنترلفشارخون   رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبااشارهبهآغازبسیجملیکنترلفشارخون،ازروزگذشتهجمعهدرسراسرکشور،برنقشکلیدیمردمورسانههادردستیابیبهاهدافپیشبینیشدهبرایاینپویشملی،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح شد

پلیکلینیکتخصصیوفوقتخصصیدانشگاهعلومپزشکیشاهرودافتتاحشد   پلیکلینیکتخصصیوفوقتخصصیدانشگاهعلومپزشکی شاهرودباحضوردکترجانباباییمعاوندرمانوزارتبهداشتافتتاحشد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرحاشیهآیینافتتاحاینکلینیکگفتاینکلینیکیکیازکلینیکهایبزرگکشوراستکهساختآن،درطرحتحولسلامتسیاستگذاریشدهبود  ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت

حضور پررنگ دانشگاه‌های علوم پزشکی در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - دانشگاه علوم پزشکی تبریز در صدر قرار دارد

حضورپررنگدانشگاه‌هایعلومپزشکیدردهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغدانشگاهعلومپزشکیتبریزدرصدرقراردارد میزانمشارکتدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوردردهمیندورهازجشنوارهبینالمللیسیمرغتاتاریخ۱۷اردیبهشتماه۹۸اعلامشد،کهبرایناساسدانشگاهعلومپزشکیتبریزباهزارو۴۲۷دانشجوبیشترینمیزانمشارکتازنظرتعدادثبتنامکنندگانراداشتهاست ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

آیین نامه نشریات علمی کشور بازنگری شد

منصور غلامی در این باره اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید، سیاست‌ها، استانداردها، ضوابط کلی و شرایط تأسیس قید شده است و متقاضیان واجد شرایط انتشار نشریه می‌توانند بدون مراجعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: صفحه نخست

هزارتوی آمایش و ساماندهی آموزش عالی در کارشناسی ارشد

... دلخواه مجوز جذب دانشجو دریافت کند. مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، گفت: وضعیت اشتغال در رشته ها رصد می شود و اگر رشته هایی نیاز به توسعه بیشتر و اشتغال دارد باید گسترش یابد، در غیر اینصورت، رشته های دارای ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر واحدی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیکردستانمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترواحدی     وزیربهداشتدرحکمی،دکتروحیدیوسفینژادرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیکردستانمنصوبودرپیامیازتلاشهایدکترواحدیدرطولدورانتصدیریاستایندانشگاه،تقدیرکرد ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

راه‌اندازی - پویش ملی دانشگاهیان ایران - با عنوان - بهار همدلی - در دانشگاه‌ علوم پزشکی بابل

راه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی»دردانشگاه‌علومپزشکیبابل رييسدانشگاهعلومپزشكيبابلازپیوستناساتید،کارکنانودانشجویانایندانشگاهدرپویشملیدانشگاهیانایرانبهارهمدلیخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسيدفرزادجلالی،بابياناينمطلب،گفتراه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی» باجمع‌آوریکمک‌هاینقدی«دانشجویان»،«کارکنان»و«اساتید»دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،برایاسکاندائمآسیب‌دیدگاندرحادثهسیلاخیراستکهامیدواریمبااینحرکتبتوانیم بااحداثواحدهایمسکونیکاملاًتخریبشده،مرهمیبردردهایهموطنانعزیزباشیم ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد - قدرداتی از خدمات دکتر ایلامی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمدمنصوبشدقدرداتیازخدماتدکترایلامی وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دكترپرویزیزدان‌پناهرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمد،منصوبكرد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

نظام ارجاع پزشکی از تیرماه عملیاتی می شود

علیرضا رئیسی در نشست با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرونده الکترونیک کارآمد را اولویت و زمینه اجرای مناسب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اعلام و بیان کرد: در قالب این پرونده می توان با ایجاد دستور ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 224
دسته بندی: صفحه نخست

دانشکده علوم پزشکی آبادان آماده اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون - آغاز بسیج ملی از 27 اردیبهشت ماه

دانشکدهعلومپزشکیآبادانآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونآغازبسیجملیازاردیبهشتماه  سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازآمادگیاینمجموعهبرایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‎زادهدراینخصوصاظهارداشتبرایاجرایاینبسیجملیجمعیتگروههدفمادرآبادان،خرمشهروشادگانبیشازهزارنفراست ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

تصاویر نقد و بررسی برنامه عصر جدید در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نقد و بررسی برنامه عصر جدید در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تصاویر نقد و بررسی برنامه عصر جدید در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تصاویر نقد و بررسی ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 167
دسته بندی: عکس

ورود گفتمان تحول به زیرمجموعه دانشگاه ها موجب ماندگاری برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی خواهد شد

معاونآموزشیوزارتبهداشتدرحاشیهدومینهمایشمدیریتوسیاستگذاریآموزشعالیسلامت ورودگفتمانتحولبهزیرمجموعهدانشگاههاموجبماندگاریبرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیخواهدشد   معاونآموزشیوزارتبهداشتبابیاناینکهبرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبراساسسیاستهاواسنادبالادستیکشورطراحیشده،گفتاینبرنامههابانگاهیآیندهنگارانهبرایپاسخگوییبهتحولاتسلامتجامعهتدوینشدهاست  ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور، همراستا با تحولات جهانی پیش می رود

تحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیکشور،همراستاباتحولاتجهانیپیشمیرود معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهنکاتقابلتوجهدربرخیمجامعجهانیمرتبطباآموزشعلومپزشکی،گفتبانگاهبهایننکاتدرمییابیمکهبسته‌هایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکینیزشاملاینمواردمیشودونشانمیدهدمسیردرستیراطیکردهایم  ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت

بازديد روساي دانشگاه هاي مجارستان از مراكز و واحدهاي پژوهشكده علوم توليد مثل يزد

بازديدروسايدانشگاههايمجارستانازمراكزوواحدهايپژوهشكدهعلومتوليدمثليزد بهدنبالبرگزارياولینکنفرانسروسایدانشگاههایایرانومجارستان،برخیازروسايدانشگاههايمجارستانازمراكزوواحدهايپژوهشكدهعلومتوليدمثليزدبازديدكردند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

ثبت نام بیش از 2000 نفر جهت شرکت در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریعنوانکرد ثبتنامبیشازنفرجهتشرکتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریگفتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری،درمجموعبیشازنفرجهتشرکتدرهمایشثبتنامکردندومقالهفارسیوانگلیسیبهاینجشنواره،ارسالشد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

3 هزار دانشجوی خارجی در رشته های علوم پزشکی ایران در حال تحصیل هستند - برنامه وزارت بهداشت برای ارتقای جذب دانشجوی خارجی

هزاردانشجویخارجیدررشتههایعلومپزشکیایراندرحالتحصیلهستندبرنامهوزارتبهداشتبرایارتقایجذبدانشجویخارجی   دکترلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتودکترعباسعلیکریمی،رییسدانشگاهعلومپزشکیتهرانپسازبازدیدازپردیسبینالمللدانشگاهعلومپزشکیتهران،دردیداربادانشجویان،ازنزدیکدرجریانمسائلوچالشهایآنهاقرارگرفتند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی اهر و هریس - افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان باقرالعلوم اهر

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستانآذربایجانشرقیانجامشد؛ بازدیدازبیمارستانهاومراکزدرمانیاهروهریسافتتاحبخشسیتیاسکنبیمارستانباقرالعلوماهر باحضورمعاوندرمانوزارتبهداشت،بخشسیتیاسکنبیمارستانباقرالعلوماهربهبهرهبرداریرسید ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت

نقش چشمگیر هیات های ممتحنه در سیاستگذاری آموزش علوم پزشکی

نقشچشمگیرهیاتهایممتحنهدرسیاستگذاریآموزشعلومپزشکی معاونآموزشیوزارتبهداشتدراولیننشستدبیرانهیاتهایممتحنهعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیبااشارهبهنقشسهگانههیاتهایممتحنهدرسیاستگذاری،ارزشیابیواعتباربخشیوطراحیسوال،برلزومترجمانبرنامهتحولونوآوریدرآموزشدرعلومپایهپزشکیتاکیدکردوگفتکمکبهسیاستگذاریآموزشعلومپزشکییکیازمواردیاستکهاینهیاتهامیتواننددرآننقشچشمگیریداشتهباشند ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

پیوستن رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پویش بهار همدلی

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد پیوستنرییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلی رییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلیپیوستند بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهریرییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتاقدامانساندوستانهجمعیازدانشجویانفعالواعضایتشکلهایدانشگاهیدرراهاندازیپویشبهارهمدلیمقدمهمشارکتجمعبسیاریازاعضایهیاتعلمی،کارکنانودانشجویاندرامورخیریهوعامالمنفعهخواهدشد ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

امضای یادداشت تفاهم همکاری در حوزه علوم پزشکی بین ایران و عراق

امضاییادداشتتفاهمهمکاریدرحوزهعلومپزشکیبینایرانوعراق باحضوردکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایرانوقصیالسهیل،وزیرآموزشعالیوپژوهشعلمیعراق،یادداشتتفاهمهمکاریدرزمینهعلومپزشکیبیندوکشورامضاشد ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

امضای یادداشت تفاهم همکاری علوم پزشکی بین ایران و عراق

امضاییادداشتتفاهمهمکاریعلومپزشکیبینایرانوعراق باحضوردکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانوقصیالسهیل،وزیرآموزشعالیوپژوهشعلمیعراق،یادداشتتفاهمهمکاریدرزمینهعلومپزشکیبیندوکشورامضاشد   بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،اینیادداشتتفاهمپیشازظهرامروزسهشنبهدرمحلوزارتخانهآموزشعالیوپژوهشعلمیعراقبهامضایمعاونینوزارتخانههایدوکشوررسید ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی در تربیت پزشک بیشتر به تقویت ایمانش بپردازد

به گزارش خبرنگار «حوزه» در بیرجند، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی، صبح امروز در دیدار با ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در هر مکانی که فقدان سلامت وجود دارد باید دلایل آن ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دین و اندیشه

افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال

افزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرامسال     سیزدهمیناجلاسمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،بهصورت‌ویدئوکنفرانسوباموضوعبررسیوضعیتمنابعمالیموردنیازحوزهتغذیهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوربرگزارشد  ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

داده ها و اطلاعات علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، جایگزینی ندارد

    وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرپیامیبهمناسبتروزعلومآزمايشگاهيگفتدادههاواطلاعاتعلومآزمایشگاهیدرحوزهسلامت،جایگزینینداردوهرگونهاعتلایعلومپزشکیوسلامت،مستلزمپیوستگیوهمافزاییعلومپایهوبالینیاست     بهگزارشوبدا؛متناینپیامبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

افتتاح بیست و دومین سمینار داروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

افتتاحبیستودومینسمینارداروسازیایرانبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیزنجان بیستودومینسمینارداروسازیایرانباحضوردکترمهدیپیرصالحی،معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروازروزسهشنبه۲۷فروردیندرسالنغدیردانشگاهزنجانبهمدتسهروزآغازبهکارکرد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از پرسنل اورژانس و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدردانی کرد

درپیبازنشرواقبالگستردهافکارعمومیبهکلیپامدادطلبیکودکیخردسالازسامانهپاسخگوییفوریتهایپزشکیاستاناصفهان؛ سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتازپرسنلاورژانسوروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانقدردانیکرد   ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ

ازسویدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغاعلامشد اولینفهرستازثبتکنندگاندانشگاه‌هاودانشکدههایعلومپزشکیکشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ دبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ،فهرستیازتعداددانشجویانودانشگاه‌هاییکهدرایندورهازجشنوارهثبتنامکرده‌اندرااعلامکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

اقدامات حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مناطق سیل زده

اقداماتحوزهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیاهوازدرمناطقسیلزده    رییسمرکزبهداشتخوزستانبااشارهبهپیامدهایوقوعسیلابدرحوزهبهداشتوسلامت،اظهارداشتطبیعتاوقوعسیلابعلاوهبرخساراتیکهبهمنازل،تاسیساتواموالواردمی‌کند،سلامتجسمیوروانیافرادرانیزتحتتاثیرخودقرارمی‌دهد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

رئیس سازمان اوقاف: طلاب علوم دینی در زمینه حفظ کل قرآن پیشگام باشند

قم پرس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد اظهار کرد: قرآن ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری : اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی

گزارش تصویری : اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی جهان اسلام _ شهر مقدس قم                        ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 104
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری : تجدید میثاق متسابقین سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی با امام راحل (ره)

گزارش تصویری : تجدید میثاق متسابقین سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی با امام راحل (ره)                      ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری : کرسی تلاوت قاریان بین المللی شرکت کننده در سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی جهان اسلام

گزارش تصویری : کرسی تلاوت قاریان بین المللی شرکت کننده در سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی جهان اسلام در حرم امام راحل (ره)           ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 104
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتعنوانکرد دانشگاهعلومپزشکیتهران،میزبانهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتمتبوعوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

نفرات برتر سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی معرفی شدند

قم پرس ؛ در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم طلال علوم دینی که عصر روز شنبه در سالن همایش رسول اعظم(ص) مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، آیت‌الله العظمی ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه - مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی جهان اسلام -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه «مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی جهان اسلام» تصاویر اختتامیه «مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی جهان اسلام» تصاویر اختتامیه «مسابقات بین‌المللی ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: عکس

دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بن کتاب تهیه کنند

همزمانباایامبرپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهران؛ دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندبنکتابتهیهکنند   دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیهمزمانبا برپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانمی‌توانندتاتاریخفروردینماهاقدامبهتهیهبنکتابكنند ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری : در حاشیه برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی (01)

گزارش تصویری : زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل البیت علیهما السلام و بازدید از مدرسه فیضیه توسط متسابقین شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن کریم         ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 99
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

دیدار و گفت وگو معاون رییس جمهور با مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دیداروگفتوگومعاونرییسجمهوربامدیراندانشگاهعلومپزشکیلرستان  دکترمعصومهابتکارمعاونرییسجمهوردرامورزنانوخانوادهدرسفربهمناطقسیلزدهاستانلرستاندرجلسهایباحضورمدیرانسلامتمادرانوماماییدانشگاهعلومپزشکیلرستانشرکتکرد ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری : در حاشیه برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طلاب علوم دینی جهان اسلام

 گزارش تصویری : بازدید متسابقین شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن کریم  از موزه آستانه مقدسه _ شهر مقدس قم                    ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده

درنشستشورایمدیرانحوزهمعاونتآموزشیوزارتبهداشتوباتاکیدونظرموافقوزیربهداشتمقررشد؛ تعویقآزمونهایعلومپزشکیبهمنظوررفاهحالداوطلباندرمناطقسیلزده دراولیننشستشورایمدیرانحوزهمعاونتآموزشیوزارتبهداشتدرسالضمنبررسیگزارشعملکردسالوبرنامههایسالاینمعاونت،مقررشدتاباتوجهبهشرایطمناطقسیلزدهکشور،آزمونهایعلومپزشکیباتاخیربرگزارشودبرایناساسآزموندکترایتخصصیدرتاریخوخردادوآزمونکارشناسیارشددرتاریخوتیروآزمونزباندرتاریخاردیبهشتبرگزارخواهدشد  ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری : نشست خبری سومین دوره مسابقات بین المللی طلاب علوم دینی جهان اسلام

گزارش تصویری : نشست خبری سومین دوره مسابقات بین المللی طلاب علوم دینی  جهان اسلام                             ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 134
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای خدمات رسانی به مصدومان سیلاب لرستان و خوزستان

آمادگیدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرایخدماترسانیبهمصدومانسیلابلرستانوخوزستان   رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازنسبتبهارسالکمکهایبهداشتیودرمانیبهمناطقسیلزدهلرستانوخوزستانخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترعلیبهادردرجمعاصحابرسانهبابیاناینخبر،ضمنتقدیرازتلاشهایخبرنگارانبهمنظورتسریعدراطلاعرسانیدرحادثهسیلشیراز،گفتباتوجهبهاستقراراتوبوسآمبولانساورژانسدردروازهقرآن،درطولتعطیلاتنوروز،بهسرعتکارامدادرسانیبهمصدوماناینحادثهآغازشدوهمینامردرکاهشحجمآسیبهاموثرواقعشد،درکناراینموضوع،بهسرعتکارانتقالبهمراکزدرمانی،ارائهخدماتسرپایی،بستریوخدماتویژهانجامگرفتوهماکنوننیزپنجمصدوماینحادثهدرمراکزدرمانیشیرازبستریهستند ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

اعزام اولین محموله کمک های دانشگاهیان علوم پزشکی فسا به مناطق سیل زده استان لرستان

رییسدانشگاهعلومپزشکیفساخبرداد اعزاماولینمحمولهکمکهایدانشگاهیانعلومپزشکیفسابهمناطقسیلزدهاستانلرستان رییسدانشگاهعلومپزشکیفساگفتنخستینمحمولهازکمکهایانساندوستانهدانشگاهیانعلومپزشکیفساشاملاقلامضروریبرایکمکبه هموطنانسیلزدهاستانلرستانارسالشد  ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتتاحوبازدیدازپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلام     وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانایلام،چندینپروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلامراافتتاحوازچندپروژهعمرانیایندانشگاهنیزبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با برنامه، دغدغه راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد جمعیت را مرتفع می کنند

وزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیبابرنامه،دغدغهراهبردیرهبرمعظمانقلابدرخصوصرشدجمعیترامرتفعمیکنند وزیربهداشتدرجمعاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتاخیرابههمراهمعاوناولرییسجمهوروبرخیاعضایدولتملاقاتیباحضرتآیتاللهخامنهایرهبرمعظمانقلابداشتیم،درپایانایندیدارایشانبندهراصداکردندوبحثودغدغهراهبردیخوددرموردرشدجمعیترامطرحکردندامروزبحثرشدجمعیتیکدغدغهجدیوملیاست ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: دولت

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارائه خدمات به مصدومان سیل روز گذشته مطلوب بود

عملکرددانشگاهعلومپزشکیشیرازدرارائهخدماتبهمصدومانسیلروزگذشتهمطلوببود وزیربهداشتضمنتقدیرازخدماتدانشگاهعلومپزشکیشیرازدررسیدگیبهوضعیتمصدومانسیلروزگذشتهشیراز،گفتایندانشگاهبادلسوزیویژهوبدونادعاوتظاهر،اقداماتارزشمندیدررسیدگیبهوضعیتمصدوماناینحادثهانجامدادکهجایتقدیروسپاسگزاریدارد ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

تشکیل نشست واکنش سریع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور رییس دانشگاه

تشکیلنشستواکنشسریعدردانشگاهعلومپزشکیشیرازباحضوررییسدانشگاه   درپیشدتگرفتنبارشهادراستانفارس،رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازباحضورمسوولاندانشگاه،نشستواکنشسریعتشکیلداد بهگزارشوبدا،رییسدانشگاهعلوم‌پزشکیشیرازدرایننشستبابررسیوضعیتآمادهباشمراکزارائهخدماتسلامتدراستانباحضورمسوولاندانشگاه،راهکارهایارتقایآمادگیدربرابرهرگونهآبگرفتگیوپذیرشمصدوماناحتمالیموردتاکیدقرارگرفت ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

حضور فعال و مستمر کلیه عوامل اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق درگیر سیل ضروری است

ابلاغیهوزیربهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور؛ حضورفعالومستمرکلیهعواملاجراییدانشگاههایعلومپزشکیدرمناطقدرگیرسیلضروریاست   وزیربهداشتدرابلاغیبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیبرحضورفعالدانشگاههایعلومپزشکیبویژهدانشگاههایعلومپزشکیاستانهایدرگیردرمناطقسیلزدهتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت

ایجاد زبان مشترک در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی یکی از الزامات ماندگاری برنامه تحول و نوآوری است

ایجادزبانمشترکدربیندستاندرکارانآموزشعلومپزشکییکیازالزاماتماندگاریبرنامهتحولونوآوریاست     معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهبرخیاقداماتیکهدرزمینهتوسعهکیفیوارتقایاستانداردهایآموزشعلومپزشکیکشورانجامشدهگفتلازماستبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبامشارکتمسئولاندانشگاهها،اعضایهیاتعلمیودانشجویان،اجراییشود ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت

اقدامات کارشناسان سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مناطق سیل زده استان

معاوندفترسلامترواني،اجتماعيواعتيادوزارتبهداشتخبرداد اقداماتکارشناسانسلامترواندانشگاهعلومپزشکیگلستاندرمناطقسیلزدهاستان معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتاقداماتگروهسلامترواندانشگاهوبرنامههایمعاونتبهداشتوزارتبهداشتپیرامونسلامترواندرمناطقسيلزدهراتشریحکرد ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت

گفت و گوی رئیس فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با خبرگزاری حوزه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» محمد پهلوانی قمی امروز  با حضور در رسانه رسمی حوزه های علمیه در نشستی با حسن صدرایی عارف سردبیر خبرگزاری حوزه، راه های تعامل بخش فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: دین و اندیشه

دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعملستادنوروزیبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدستورالعملستادنوروزیرابهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور،ابلاغکرد بهگزارشوبدا،وزیربهداشتدرایندستورالعمل،برتنظیمبرنامهکاریکلیهبیمارستانهایوابستهبهدانشگاههااعمازعمومیدولتیوخصوصیبهمنظورارائهخدماتدرمانیبهافرادمراجعهکنندهبهاینمراکزدرایامتعطیلات،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دولت

امین‌زاده: شایعه مخالفت مراجع قم با انتخابم به عنوان وزیر علوم صحت ندارد

... کردند، همچنین راهنمایی‌هایی زیادی درباره مسائل حقوقی، علم و فناوری مطرح شد که در کل این ملاقات‌ها مفید بود. وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود مراجع قم با انتخابش به عنوان وزیر علوم مخالفت دارند، گفت: ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید: 172
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می تواند نقش آفرینی مهمی در تحولات زیست محیطی داشته باشد

وزیربهداشتدرنشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهر دانشگاهعلومپزشکیبوشهرمیتواندنقشآفرینیمهمیدرتحولاتزیستمحیطیداشتهباشد نشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهربادکترسعیدنمکی،وزیربهداشتهمزمانباسفرکاروانتدبیروامیدوبهمنظوربررسیمشکلاتایندانشگاهدرحوزههایمختلف،برگزارشد ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب شد

رییسمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشعلومپزشکیمنصوبشد     دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعلیاکبرحقدوسترابهمدتسالبهعنوانرییسمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشعلومپزشکیمنصوبکرد   بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

باحضوروزیربهداشت؛ پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیآغازشد     پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورباتقدیرویژهازشهدایاورژانسباحضوروزیربهداشتدرتالاربزرگلیانبوشهرباحضوروزیربهداشتآغازشد ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت، فرصت همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و 24 دانشگاه‌ تراز اول عضو پیمان گروه هشت را فراهم کرده است - توسعه پایدار سلامت یعنی اینکه بتوانیم بدون آنکه از منابع نسل آینده هزینه کنیم، نیازهای نسل حاضر را به خوبی پاس

رییسگروهسلامتجهانیدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهران هفتمیننشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامت،فرصتهمکاریمشترکدانشگاهعلومپزشکیتهرانودانشگاه‌ترازاولعضوپیمانگروههشترافراهمکردهاستتوسعهپایدارسلامتیعنیاینکهبتوانیمبدونآنکهازمنابعنسلآیندههزینهکنیم،نیازهاینسلحاضررابهخوبیپاسخدهیم ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصاویر // - دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصاویر // - دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر درفشی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیالبرزمنصوبشدقدردانیازخدماتدکتردرفشی وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترحسینکریمرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیالبرزمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست جنابآقايدكترحسینکریم ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان: علوم حوزوی منهای ارتباط معنوی با علوم آسمانی کاربرد ندارد

... عجین شود و برای او ماندگار شود نه فقط درس خوانده و فارغ التحصیل حوزه شود، آیا خواندن دروس حوزوی به تنهایی ما را به نتیجه می رساند؟ وی ادامه داد:  آیا می شود انسان با فراگیری علوم ظاهری مبین فرهنگ الهی ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

۵۴ ساختمان دانشگاه علوم تحقیقات روی گسل تهران

مهدی زارع با اشاره به زمین‌لغزش فعال در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اظهار کرد: این مکان آموزشی بر روی پهنه گسل‌ زلزله ساخته شده که کار اشتباهی بوده است. در این منطقه ساخت‌وساز، زیاد صورت گرفته ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی جایزه ملی - برخط نصیر - را کسب کرد

درسیزدهمینهمایشکشوریوهفتمینکنفرانسبین‌المللییاددهیویادگیریالکترونیکی؛ دانشگاهعلومپزشکیمجازیجایزهملیبرخطنصیرراکسبکرد     دانشگاهعلومپزشکیمجازیموفقبهکسب جایزهملیبرخطنصیردرزمینهبرترینمرکزآموزشمجازیکشورشد ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماندگار شدن تطبیق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری

ماندگارشدنتطبیقبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبابیانیهراهبردیمقاممعظمرهبری   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااعلاماینخبرکهراهکارهایپیادهسازیبیانیهمقاممعظمرهبریبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرحوزهآموزشعلومپزشکیوزارتبهداشتدردستپیگیریاستگفتلازماستعزمیملیدرحوزهآموزشعلومپزشکیکشوربرایحرکتدرمسیراجراییسازیبیانیهراهبردیمقاممعظمرهبریایجادشود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت دانشمندان ایرانی برتر جهان در حوزه علوم پزشکی از بیانیه گام دوم انقلاب

حمایتدانشمندانایرانیبرترجهاندرحوزهعلومپزشکیازبیانیهگامدومانقلاب نفرازدانشمندانایرانیدرصدبرترجهاندرحوزهعلومپزشکیطینامهایبهمقاممعظمرهبری،حمایتخودراازبیانیهراهبردیایشانبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیایراناعلامکردند  ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای فرآیند بررسی الکترونیک اسناد بیمه‌ای در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی

اجرایفرآیندبررسیالکترونیکاسنادبیمه‌ایدربیمارستانهاىدانشگاهعلومپزشكىشهیدبهشتی رییسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدردیداربامدیرعاملومعاونانسازمانبیمهسلامت،برایاجرایفرآیندبررسىالکترونیکاسنادبیمه‌ایدربیمارستانهاىایندانشگاهاعلامآمادگیکرد ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تسلیت وزارت بهداشت در پی درگذشت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

پیامتسلیتوزارتبهداشتدرپیدرگذشتمدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیجیرفت مرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرگذشتمهندسروحاللهافشارمنشمدیرروابطعمومیواموربینالمللدانشگاهعلومپزشکیجیرفتراتسلیتگفت ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح ٢۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور وزیر بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی جهرم، میزبان دومین جشنواره عمران و سلامت

افتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیجهرمباحضوروزیربهداشتدانشگاهعلومپزشکیجهرم،میزباندومینجشنوارهعمرانوسلامت     رییسدانشگاهعلومپزشکیجهرمازافتتاح٢۰پروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیایندانشگاهباحضوروزیربهداشتدراسفندسالجاریخبرداد   ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی ارتش یادگار دوران دفاع مقدس است

وزیربهداشتدرآیینگرامیداشتبیستوپنجمینسالتاسیسدانشگاهعلومپزشکیارتش دانشگاهعلومپزشکیارتشیادگاردوراندفاعمقدساست وزیربهداشتگفتدانشگاهعلومپزشکیارتشیادگاردوراندفاعمقدساستدوراندفاعمقدسبهماودشمنانخیلینکاتآموخت؛بهدشمنانماآموختکهنمیشودبهاینسرزمینتاختوبادستیآلودهبهسویاوتجاوزکرد ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رقابت حدود ۷۰۰ ورزشکار در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی

رقابتحدود۷۰۰ورزشکاردرچهارمینالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندخترعلومپزشکی   باپایانمهلتثبتنامتیم‌هابرایشرکتدرچهارمیندورهالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندختردانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،حدود۷۰۰دانشجویورزشکاردختردرقالب۵۲دانشگاهدراینرویدادبزرگورزشیدانشگاهیشرکتخواهندکرد ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می‌شود - ۱۵ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تجلیل می‌شوند

مراسمتقدیرازدانشجویاننمونهکشوری۶اسفندبرگزارمی‌شود۱۵دانشجویدانشگاهعلومپزشکیتجلیلمی‌شوند   مراسمتقدیرازدانشجویاننمونهکشوری۶اسفندماهدرتالارشهیدبهشتینهادریاستجمهوریبامعرفیبرگزیدگانبرگزارمیشود   بهگزارشوبدا،بیستوهفتمیندورهجشنوارهتقدیرازدانشجویاننمونهکشوریباحضورمعاونرییس‌جمهورووزرایبهداشتودرمانوعلوم،روزدوشنبهششماسفندماهدرتالارشهیدبهشتینهادریاستجمهوریبرگزارمی‌شود ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور ۵۲ دانشگاه در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی

رییسادارهورزش‌هایهمگانیوزارتبهداشتاعلامکرد حضور۵۲دانشگاهدرچهارمینالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندخترعلومپزشکی رییسادارهورزش‌هایهمگانیوزارتبهداشتازقطعیشدنحضورورزشکاران۵۲دانشگاهعلومپزشکیدرچهارمیندورهالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندختردانشگاه‌هایعلومپزشکیدرخزرآبادساریخبرداد ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رشد 12 درصدی قبولی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مدیرآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکیسبزواراعلامکرد رشددرصدیقبولیدانشآموختگاندانشگاهعلومپزشکیسبزواردرمقاطعتحصیلاتتکمیلی مدیرآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتقبولیدانشجویانایندانشگاهدرمقاطعتحصیلاتتکمیلیدرسالجارینسبتبهسالگذشتهبیشازدرصدرشدداشتهاست ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عیادت رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجروحان حمله تروریستی زاهدان به نمایندگی از سوی وزیر بهداشت

عیادترییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهانازمجروحانحملهتروریستیزاهدانبهنمایندگیازسویوزیربهداشت دکترطاهرهچنگیز،رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهانبهنمایندگیازسویوزیربهداشتازمجروحانحملهتروریستیزاهدانکهبعدازظهردیروزبهاصفهانمنتقلشدهاندعیادتکرد ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استراتژی 4 گانه دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شد

استراتژیگانهدبیرخانهکمیسیونانجمنهایگروهعلومپزشکیاعلامشد   دبیرکمیسیونانجمنهایعلمیگروهعلومپزشکیبااشارهبهسیاستهایکمیسیونانجمنهایعلمیگروهپزشکیمبنیبرعدمافزایشبیرویهتعدادانجمنهاومتمرکزکردنانجمنهایمنشعبازیکرشتهمادر،اقداماتایندبیرخانهدریکسالگذشتهرا برشمرد ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طی 40 سال گذشته در تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی خودکفا شده ایم - عزیمت دانشجویان به خارج از کشور با رشد آموزش های تخصصی کاهش یافته است

طیسالگذشتهدرتربیتنیرویانسانیعلومپزشکیخودکفاشدهایمعزیمتدانشجویانبهخارجازکشوربارشدآموزشهایتخصصیکاهشیافتهاست باادغامآموزشعلومپزشکیونظامارائهخدماتوتشکیلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرسال،تربیتنیرویانسانیحوزهسلامتبهاینوزارتخانهمحولشد ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت به دنبال تقويت رويكرد جامعه نگري در دانشگاه های علوم پزشکی است

وزیربهداشتدردیدارباآیتاللهالعظمینوریهمدانی وزارتبهداشتبهدنبالتقويترويكردجامعهنگريدردانشگاههایعلومپزشکیاست       وزيربهداشتگفتاگردانشجویان،دیرینهارزشمندخودرابازشناسیکنند،ازبیخویشتنیرهاشدهوبافرهنگومردمبیشترآشنامیشوند ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد از بيمارستان هاي امام رضا (ع) و رازي بيرجند - بررسي روند ارائه خدمات درماني در مراكز درماني درميان، زيركوه و حاجي آباد - نشست با اعضاي هیات رييسه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهخراسانجنوبيانجامشد؛ بازديدازبيمارستانهايامامرضاعورازيبيرجندبررسيروندارائهخدماتدرمانيدرمراكزدرمانيدرميان،زيركوهوحاجيآبادنشستبااعضايهیاترييسهدانشگاهعلومپزشكيبيرجند     معاوندرمانوزارتبهداشتدرادامهسفربهخراسانجنوبي،ازمراكزدرمانيبيرجند،زيركوهودرميانبازديدكرد  ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جاری سازی برنامه عملیاتی در ستاد وزارت بهداشت و ۶۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی

معاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتاعلامکرد؛ جاریسازیبرنامهعملیاتیدرستادوزارتبهداشتو۶۲دانشگاهودانشکدهعلومپزشکی   معاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیگزارشیازعملکرداینحوزهارائهکرد ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه های علوم پزشکی، همراه با تحولات جهانی در علوم پزشکی حرکت می کنند

دانشگاههایعلومپزشکی،همراهباتحولاتجهانیدرعلومپزشکیحرکتمیکنند   معاونآموزشیوزارتبهداشتدرجمعاساتیدوپژوهشگراندانشگاهعلومپزشکیبابیانتاریخچهتوسعهآموزشعلومپزشکیدرکشورودستاوردهایبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیگفتاینمسیربایدبانظرتمامیاساتیدودانشجویانپیشبرودوامیدواریمشاهدمشارکتبیشتردراجرایبرنامههایتحولآموزشباشیم ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه آموزش مجازی، آموزش علوم پزشکی کشور را متحول می کند

توسعهآموزشمجازی،آموزشعلومپزشکیکشوررامتحولمیکند دکترلاریجانیبااشارهبهاقداماتصورتگرفتهدرحوزهتوسعهآموزشمجازیعلومپزشکیدرسطحکشورگفتزیرساختهایبسیارخوبیدراینزمینهایجادشدهوازاینزیرساختهاعلاوهبرمجازیسازیدروسدرسایرامورآموزشنیزبهرهبرداریمیشود ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ششمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان پسر علوم پزشکی برگزار می شود

ششمیندورهمسابقاتفوتسالقهرمانیدانشجویانپسرعلومپزشکیبرگزارمیشود ششمیندورهرقابت‌هایفوتسالقهرمانیدانشجویانپسردانشگاه‌هایعلومپزشکیکشورگرامیداشتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیوبهمناسبتدههمبارکفجر،روزهایپایانیخودرادرخزرآبادساریسپریمی‌کندوسرنوشت۸تیمراهیافتهبهمرحلهیکچهارمنهاییمشخصشدهاست ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طلب 1800 میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمه ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی یک هزار و 800 میلیارد ریال از سازمان های بیمه گر طلب دارد که 60 درصد آن مربوط به بیمه تامین اجتماعی است. ابوالفضل ایرانی خواه با بیان این ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - اطلاع‌نگاشت | علوم شناختی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - اطلاع‌نگاشت | علوم شناختی چیست؟  ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاههای مرتبط، ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار تصحیح پرداخت مالیات پزشکان در بودجه ۹۸ شد

معاونتوسعهدانشگاهعلومپزشکیکرمانخواستارتصحیحپرداختمالیاتپزشکاندربودجه۹۸شد معاونتوسعهومدیریتمنابعدانشگاهعلومپزشکیکرمانخواستارتصحیحپرداختمالیاتپزشکاندربودجه۹۸شدوگفتفرارمالیاتیدربخشدولتیاساسامعناییندارد دکترمسعودمقدریدرگفتوگوباخبرنگاروبدا،درزمینهالحاقبندیبهتبصره۶لایحهبودجهسال۹۸افزوداینبنددارایاشکالاتیاستزیراحکماینبندراقبلاهمدرماده۱۰۴قانونمالیاتهایمستقیمبهنرخ۳درصدمالیاتعلیالحسابداشتهایمکهدربندالحاقیبهتبصره۶به۱۰درصدافزایشیافتهاست ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی تصاویر // - دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی تصاویر // - دیدار مسئولان و محققان ستاد ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی تصاویر // - سخن‌نگاشت ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معرفی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، گیلان و مشهد به عنوان دانشگاه های پیشرو در طرح ملی پایلوت غربالگری سلامت ایرانیان بالای 30 سال

معرفیدانشگاههایعلومپزشکیاصفهان،گیلانومشهدبهعنواندانشگاههایپیشرودرطرحملیپایلوتغربالگریسلامتایرانیانبالایسال معاونپرستاریوزارتبهداشتگفتدانشگاههایعلومپزشکیاصفهان،گیلانومشهدبهعنواندانشگاههایپیشرودرطرحملیپایلوتغربالگریسلامتایرانیانبالایسالمعرفیشدند ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح سي و دومين كلينيك پرستاري كشور در دانشگاه علوم پزشكي گلستان

درسفرمعاونپرستاریوزارتبهداشتبهاستانگلستانانجامشد؛ افتتاحسيودومينكلينيكپرستاريكشوردردانشگاهعلومپزشكيگلستان باحضورمعاونپرستاريوزارتبهداشتسيودومينكلينيكپرستاريكشوردردانشگاهعلومپزشكيگلستانافتتاحشد بهگزارشوبدا،دكترمریمحضرتيدرآيينافتتاحكلينيكپرستاريسالمنديدراستانگلستانبااشارهبهروندسالمنديدركشورگفتدرسيسالآيندهجمعيتسالمنديكشوربهدوبرابروضعيتفعليخواهدرسيد،لذابایددراینخصوصسياستگذاريمناسبيداشتهباشیم ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری کارگاه غربالگری سرطان در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

درهفتهپویشملیمبارزهباسرطانانجامشد؛ برگزاریکارگاهغربالگریسرطاندرمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهران واحدبیماری‌هایغیرواگیرمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهراندرهفتهپویشملیمبارزهباسرطان،کارگاهیبهصورتوبینارهمزماندرسهشبکهتحتپوششدانشگاهدرخصوصغربالگریسرطان‌هابرایکارشنا‌سانمامادرهرسهشبکهدرسالناجتماعاتساختمانمرکزیدانشگاهبرگزارکرد   ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدیه معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به کودکان مرکز نگهداری معلولین مهرآوران

هدیهمعاونتاموراجتماعیدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهکودکانمرکزنگهداریمعلولینمهرآوران معاوناموراجتماعیدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتباتوجهبهنیازبهانجامدرمانهایدندانپزشکیدرمرکزنگهداریمعلولینمهرآوران،اینمعاونتبهمنظورفراهمکردنفرصتدسترسیعادلانهبهخدماتسلامتجهتاینکودکاننسبتبهاعزامکلینیکسیاردندانپزشکیدراینمرکزاقدامکرد ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده بیش از 550 گردشگر سلامت از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

درکارگاهتخصصیتوسعهگردشگریسلامتدرزاهدانمطرحشد استفادهبیشازگردشگرسلامتازخدماتدرمانیدانشگاهعلومپزشکیزاهدان معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدان اعلامکرددریکسالگذشتهبیشازنفرازگردشگرانسلامتازخدماتتشخیصیودرمانیدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهرهمندشدهاند ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست وزارت بهداشت درگذشت دکتر حمید بهنیا از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تسلیت گفت

سرپرستوزارتبهداشتدرگذشتدکترحمیدبهنیاازاساتیددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیراتسلیتگفت سرپرستوزارتبهداشتدرپیامی،درگذشتدکترحمیدبهنیاازاساتیددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیراتسلیتگفت بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top