عملیاتی

۶ هزار دانش‌آموز قمی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند

جانشین فرمانده سپاه قم گفت:راهیان نور و بازدید از یادمان‌های شهدا با ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری میان نوجوانان و جوانان انجام می‌شود و تا پایان امسال ۶ هزار دانش‌آموز قمی به مناطق عملیاتی جنوب کشور ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: صفحه نخست

کشف378کیلو تریاک در عملیات یگان تکاوری113قرارگاه عملیاتی ابوذر

کشف378کیلو تریاک در عملیات یگان تکاوری113قرارگاه عملیاتی ابوذر گروه استان ها-کرمان- ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 123
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

​صادقي فر خبر داد : تهيه مدل‌هاي جديد عملياتي براي تأمين مسكن كارگران

... جامعه کار وتلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود. وی درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت

تصاویر مسابقه عملیاتی آتش نشانان تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: عکس

بازدید رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه از محور عملیاتی - تدمر -

به گزارش دولت بهار، خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که سرلشگر «علی عبدالله ایوب»‌ رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح سوریه به همراهی شماری از فرماندهان نظامی، بازدیدی میدانی از محور عملیاتی «تدمر» (پالمیرا) ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 126
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه

دکترحریرچیگفتفازعملیاتیبسیجملیفشارخونبافعالیتهزارخانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتوبیمارستاندولتیوخصوصیتاتیرادامهدارد بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدربرنامهگفتگویویژهشبکهپنجسیمادرخصوصاجرایبسیجملیفشارخوندرسراسرکشوربااشارهبهاینکهطبقبرآوردهادرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریم،گفتحداقلدرصدازمبتلایانبهفشارخونبالا،ازاینموضوعاطلاعیندارندوزمانیکهدچاربیماریمزمنکلیوییاسکتهمغزیوقلبیمیشوند،اطلاعپیدامیکنندکهدیراست ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد مشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازمشارکتپرستاراندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرقالبهزارونفرشیفتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت عملیاتی شدن طرح های بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

استاندار قم تاکید کرد :ضرورت عملیاتی شدن طرح های بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر استاندار قم بر ضرورت عملیاتی شدن طرح های بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تاکید کرد. به گزارش قم پرس دکتر بهرام سرمست استاندار ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

خدمت رسانی تمامی خانه های بهداشت، بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سلامت در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

خدمترسانیتمامیخانههایبهداشت،بیمارستانهاومراکزجامعخدماتسلامتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون       معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتالزامیاستکهصنایعغذاییوکارخانجات،میزاننمکمصرفشدهدرفرآوریغذاهاراکاهشدهندالبتهایناقدامتوسطمعاونتغذاوداروآغازشدهاست،اماضرورتداردکهباجدیتبیشتریاینموضوعپیگیریشود ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ترسیم برنامه عملیاتی مقابله با بیسوادی ضروری است

به گزارش خبرگزاری اقتصادآینده، ولی الله حیاتی در شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی، اظهار کرد: در برنامه عملیاتی با برش شهرستانی باید سنین مختلف و گروه‌های هدف شناسایی ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز می شود

فازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود مشاورعالیوزیربهداشتگفتهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امضای برنامه عملیاتی همکاری بین وزارت بهداشت ایران و اندونزی در حاشیه مجمع جهانی سلامت در ژنو

امضایبرنامهعملیاتیهمکاریبینوزارتبهداشتایرانواندونزیدرحاشیهمجمعجهانیسلامتدرژنو برنامهعملیاتیهمکاریهایبهداشتیبینایرانواندونزیتوسطمدیرانارشدوزارتبهداشتدوکشورامضاشد بهگزارشوبدا،دراینبرنامهعملیاتیدرزمینههمکاریدوکشوراعمازتولیدمشترکواکسنودارو،پوششهمگانیسلامت،،بیماریهایواگیردار،فوریتهایپزشکیومدیریتسلامتبلایابهامضایمدیرکلبینالمللوزارتبهداشتکشورمانومعاونداروییوزارتبهداشتاندونزیرسید ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سويیس، کانال مالی ویژه که برای تامین کالاهای اساسی و موردنياز کشور تنظیم شده، سريعتر راه اندازی كند - ضرورت عملیاتی کردن همکاریهای بانکی سوييس در زمینه غذا و دارو

سويیس،کانالمالیویژهکهبرایتامینکالاهایاساسیوموردنيازکشورتنظیمشده،سريعترراهاندازیكندضرورتعملیاتیکردنهمکاریهایبانکیسوييسدرزمینهغذاودارو وزيربهداشتگفتسرمايهگذارانانديشمندسوييسيميدانندكهدورانكمخرديترامپسپريشدهوملتايرانايندورهرانيزطيخواهندكرد،بنابراينسرمايهگذاريدركشوريكه٨٥ميليوننَفَرجمعيتداشتهوميتواندبرايبازار٣٠٠ميليوننفريمنطقهنيزتوليدوصادراتداشتهباشد،بسياردورانديشانهومنطقياست  ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش ها برای عملیاتی کردن اینستکس ادامه دارد

...  به گزارش جماران؛ سخنگوی وزارت خارجه آلمان با تاکید دوباره بر پایبندی کشورش به برجام و همکاری با 2 طرف دیگر اروپایی این توافق، گفت که برلین گفت و گو با ایران را برای عملیاتی ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نظام ارجاع پزشکی از تیرماه عملیاتی می شود

علیرضا رئیسی در نشست با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرونده الکترونیک کارآمد را اولویت و زمینه اجرای مناسب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اعلام و بیان کرد: در قالب این پرونده می توان با ایجاد دستور ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور - تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولید

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور/ تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولیدمشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه به صورت میدانی توسط ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جلسه کمیته راهبردی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا برگزار شد - تشریح برنامه ها و اقدامات عملیاتی بسیج ملی فشارخون در سراسر کشور

باحضوروزيربهداشت؛ جلسهکمیتهراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالابرگزارشدتشریحبرنامههاواقداماتعملیاتیبسیجملیفشارخوندرسراسرکشور     جلسهکمیتهراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالاصبحامروزباحضوروزیربهداشت،معاونینومدیرانوزارتبهداشتازطریقبرقراریارتباطویدئوییباروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور،برگزارشد ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملياتي شدن برنامه های راهبردی رونق تولید در استان قم يك ضرورت اساسي است

... در برنامه های راهبردی رونق تولید بايد به طور دقیق مشخص و مسیر عملیاتی آن نيز تبیین شود. استاندار قم با اشاره به زمينه سازي صورت گرفته براي تدوين برنامه راهبردی یکساله رونق تولید در استان قم گفت: برنامه ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بهره برداری آزمایشی از طرح ملی دکتر نوربخش در قم - عملیاتی شدن ارائه 65 خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی

در راستای تحقق دولت الکترونیک بهره برداری آزمایشی از درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی با عنوان طرح ملی دکتر نوربخش در قم ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پلیسی هوشمند با عملیاتی شدن سه سامانه از ابتدای سال جاری در استان اصفهان

... های کاری پلیس در سال 98، هوشمند سازی این نیروی خدمتگذار است ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال جاری سه سامانه هوشمند در اصفهان عملیاتی گردیده است و هدف آن ارتقاء نظم و امنیت جامعه و سرعت بخشی به پلیس ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اعزام چهارمين تيم ويژه عملياتي اورژانس كشور به مناطق سيل زده پلدختر و معمولان

اعزامچهارمينتيمويژهعملياتياورژانسكشوربهمناطقسيلزدهپلدخترومعمولان رييسسازماناورژانسكشورگفتتيمهايسلامترواناعمازروانشناسانوروانپزشكان،درمنطقهحضورداشتهودرحالارائههرگونهخدمتدرزمينهسلامتوبهداشتروانيمردمسيلزدههستند ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دومین هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور عملیاتی شد

هواپیمای دورنیر ۲۲۸ (EP-TZA) ساخت ۱۹۹۳ در آلمان است که در همان سال (۱۳۷۱) به ایران وارد شده است. به گزارش جماران؛ دومین هواپیمای ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آماده باش کامل نیروهای عملیاتی شهرداری در روز طبیعت

شهردار قزوین از آماده باش کامل نیروهای عملیاتی شهرداری قزوین در روز سیزدهم فروردین خبر داد.  ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اعزام بیش از ۲۴۰ نفر از طلاب خواهر خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب

... مقام معظم رهبری می توانند محکم تر از نسل های گذشته بیانیه گام دوم انقلاب را عملیاتی کنند. این بانوی طلبه، با اشاره به اینکه باید هدف مسئولان و دولت مردان انقلاب اسلامی خدمت برای خدا باشد تصریح کرد: ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رسالت حوزویان در عملیاتی شدن اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بسیار کلیدی است

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»با اشاره به این که صدور بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، موجی از امید و نشاط را در بین ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

امنیت کامل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حاکم است

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اهواز، سرهنگ منصور رضا عزیزی، امروز در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای راهیان نور، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر مانور عملیاتی آتش‌نشانی جنوب تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر بازدید دانشجویان خارجی از یادمان‌های عملیاتی جنوب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

ضرورت ارائه برنامه های عملیاتی در حوزه پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای استان

استاندار قم تاکید کرد:ضرورت ارائه برنامه های عملیاتی در حوزه پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای استاناستاندار قم ضمن تأکید بر آسیب شناسی فعالیت های جاری استان در موضوع پدافند غیرعامل، ارائه برنامه های عملیاتی ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

وزارت بهداشت، برجسته ترین دستگاهی است که بودجه ریزی عملیاتی را اجرایی کرده است

وزارتبهداشت،برجستهتریندستگاهیاستکهبودجهریزیعملیاتیرااجراییکردهاست دکترصدرالسادات،پشتیبانیازماموریتهایانجامشدهدرحوزهسلامتراازوظایفمعاونتتوسعهمدیریتومنابعانسانیدانستوگفتدرحوزهعمرانیبیشاز۹هزارپروژهبامساحتیبالغبر۵میلیونمترمربعبهپایانرسیدو۳۰هزارتختجدیدبهبخشدرمانیافزودهشد ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جاری سازی برنامه عملیاتی در ستاد وزارت بهداشت و ۶۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی

معاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتاعلامکرد؛ جاریسازیبرنامهعملیاتیدرستادوزارتبهداشتو۶۲دانشگاهودانشکدهعلومپزشکی   معاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیگزارشیازعملکرداینحوزهارائهکرد ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مانور عملیاتی آموزشی زندگی در شرایط سخت BHCU

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان قم از حضور تیم BHCU  هلال احمر قم در مانور عملیاتی آموزشی زندگی در شرایط سخت همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در بوئین زهرا خبر داد. به ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استقرار نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور است - عملیاتی سازی کامل نظام ارجاع در کل کشور تا پایان سال 1400

مدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت استقرارنظامارجاعازمهمترینبرنامههایراهبردینظامسلامتکشوراستعملیاتیسازیکاملنظامارجاعدرکلکشورتاپایانسال مدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت،گفتبراساسبرنامهریزیهایصورتگرفتهگاماولاستقرارنظامارجاعدرشهرهایزیربیستهزارنفر،گامدومدرتمامیمراکزدولتیوگامسومدرتمامیمراکزدولتیوخصوصياستکهدرسهمرحلهاعلامآمادگی،استقراروعملیاتیشدناست  ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تدوین برنامه‌ عملیاتی ستاد مدیریت بحران شهرداری قم

علی‌اکبر رحیمی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی ستاد مدیریت بحران شهرداری مناطق و تعدادی از سازمان های شهرداری اظهار کرد: ۱۷ حوزه فعالیت شهرداری در بحران شناسایی شده که چارچوب این برنامه ها برای تمام حوزه‌ها ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیران کشور باید برنامه عملیاتی مشخص برای تحقق اهداف داشته باشند

معاون وزیر کشور:مدیران کشور باید برنامه عملیاتی مشخص برای تحقق اهداف داشته باشندمعاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مدیران و مسؤولان کشور باید برای تحقق آرمان ها و اهداف نظام اسلامی، برنامه عملیاتی ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اقدامات راهگشا و عملیاتی حوزه درمان وزارت بهداشت در مدیریت منابع و مصارف

اقداماتراهگشاوعملیاتیحوزهدرمانوزارتبهداشتدرمدیریتمنابعومصارف معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباتوجهبهمحدودیتمنابع،مدیریتمنابعومصارف،یکیازاولویتهایوزارتبهداشتبودهوهستودراینزمینهبااقداماتیکهانجامشدهاستعلاوهبرایجادفرهنگحمایتازمحصولاتباکیفیتتولیدداخلدربیمارستانهاومراکزارائهدهندهخدمت،بهاستانداردسازیخدماتدرمانینیزپرداختهایموبستربرنامههایکلاننظامسلامتهمچوننظامارجاع،استقرارراهنماهایبالینیوسنددرمانرافراهمکردهایم ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع اینترنتی تجهیزات پزشکی، به زودی عملیاتی می شود

توزیعاینترنتیتجهیزاتپزشکی،بهزودیعملیاتیمیشود مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،گفتباطراحیسامانهتوزیعاینترنتیتجهیزاتپزشکی،تشریفاتاداریحذفونظارتبرفرآیندهایتوزیع،شفافترمیشود بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلیبااشارهبهاینکه،توزیعتجهیزاتپزشکیجزواولویتهایمهممسئولیتهاوماموریتهایوزارتبهداشتاست،گفتدرهمینراستانظارتدقیقیتوسطگمرک،بانکمرکزیوادارهکلتجهیزاتپزشکیبرنحوهدریافتوهزینهکرددریافتکنندگانارزتومانیاعمالمیشود ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارزیابی انطباق آمایشی در برنامه عملیاتی مشترک حوزه آموزش و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور

ارزیابیانطباقآمایشیدربرنامهعملیاتیمشترکحوزهآموزشودانشگاه‌هایعلوم‌پزشکیکشور جلسهارائهوتشریحمدلارزیابیانطباقآمایشیدرسامانهبرنامه‌هایمشترکحوزه‌آموزشودانشگاه‌هایعلومپزشکیباحضوردکترحمیداکبریمشاورمعاونآموزشیوزارتبهداشت،دکترزهرهقمیانمدیرپایشبرنامهعملیاتیحوزهآموزش،کارشناسانمعاونتهماهنگیوبرنامه‌ریزیوزارتبهداشتودبیرانهماهنگکننده‌کلانمنطقه‌آمایشیومدیرانپایشدانشگاه‌هایکلانمناطقدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استقرار 14 خودروی عملیاتی آتش‌نشانی در هسته مرکزی شهر

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: استقرار بیش از 14 خودروهای عملیاتی آتش نشانی و اکیپ موتوری در روز تاسوعا و عاشورا در قم در دستور کار این سازمان است. به گزارش قم پرس؛ عباس جعفری ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استقرار 11 اکیپ عملیاتی آتش‌نشانی در سطح شهر

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: همزمان با مراسم دعای عرفه 11 اکیپ عملیاتی آتش‌نشانی در سطح شهر استقرار خواهند یافت. به گزارش قم پرس؛ عباس جعفری با بیان اینکه سازمان آتش نشانی ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش 56 درصدی تماس های عملیاتی پلیس 110 مازندران - رضایتمندی 83 درصدی مردم از عملکرد پلیس

... افزایش صحت آماری و رشد 53 درصدی تماس های شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 بوده ایم. سردار میرفیضی از افزایش 56 درصدی تماس های عملیاتی با مرکز فوریت های پلیسی 110 با اجرای طرح تجمیع خبر داد و بیان ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اعزام کاروان راهیان نور قم به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

لزوم عملیاتی شدن تفاهم‌نامه قم و نبطیه لبنان

شهردار قم بر لزوم عملیاتی شدن تفاهم‌نامه قم و نبطیه لبنان تاکید کرد. به گزارش قم پرس؛ سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه شهر قم در دیدگاه جهانی از نظر مباحث اعتقادی و اسلامی حرف اول را می‌زند ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تفاهم‌نامه قم و نبطیه عملیاتی شود

شهردار نبطیه لبنان یکی از نتایج رویداد فرهنگی قم در نبطیه را امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دو شهرداری ذکر کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این یادداشت تفاهم را تبدیل به برنامه‌ها و طرح‌های عملیاتی کنیم. ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه آموزش های عملیاتی در راستای مقابله با آنفولانزای پرندگان در دستور کار قرار بگیرد

استاندار قم:ارائه آموزش های عملیاتی در راستای مقابله با آنفولانزای پرندگان در دستور کار قرار بگیرداستاندار قم، با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اظهار داشت: ارائه ی آموزش ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نوبخت: ۵ برنامه عملیاتی تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود

العالم - ایران / سیاسی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط زنده تلویزیونی گفت: هفته آینده 5 برنامه عملیاتی از سوی سازمان برنامه و بودجه تقدیم رییس‌جمهوری ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سردار صفوی: طرح عملیاتی برای پاسخ به هر تهدید فرا منطقه‌ای داریم

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: جنگ نیابتی یک احتمال است و ما یاد گرفته ایم سناریوهای مختلف را بررسی کنیم و برای هر تهدید یک طرح عملیاتی داشته باشیم.  ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اولین تونل زیردریایی عملیاتی حماس در حمله صهیونیست‌ها نابود شد

العالم _ فلسطین اشغالی ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه اعلام کرد که یک تونل دریایی متعلق به جنبش مقاومت اسلامی «حماس» را نابود کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حضور در مراسم روز قدس و بازديد از قرارگاه عملياتي رمضان

گزارش تصويري :حضور در مراسم روز قدس و بازديد از قرارگاه عملياتي رمضان قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سامانه - نیما - تا پایان اردیبهشت عملیاتی می شود

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه «نیما» تا پایان اردیبهشت عملیاتی می شود و این سامانه به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سه سطح ستادی، کلان مناطق و دانشگاهها عملیاتی می شود

قائم مقام رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت : اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سه سطح ستادی، کلان مناطق و دانشگاهها عملیاتی ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعزام كارشناسان و پرسنل عملياتي اورژانس ایران به مراكز تخصصي وزارت كشور و اورژانس آلمان به منظور بالا بردن مهارت فني

دکتر کولیوند دستاوردهای سفر به آلمان و دیدار با مسئولان بهداشت این کشور را تشریح کرد؛ اعزام كارشناسان و پرسنل عملياتي اورژانس ایران به مراكز تخصصي وزارت كشور و اورژانس آلمان به منظور ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیاتی سازی شعار سال به عزم ملی و عمومی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌، امروز در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال جدید با آرزوی سالی موفق برای مدیران استانی، با بیان اینکه دوره‌های ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر مناطق عملیاتی جنوب کشور در روزهای پایانی تعطیلات نوروز

... تصاویر مناطق عملیاتی جنوب کشور در روزهای پایانی تعطیلات نوروز تصاویر مناطق عملیاتی جنوب کشور در روزهای پایانی تعطیلات نوروز تصاویر مناطق عملیاتی جنوب کشور در روزهای پایانی تعطیلات نوروز تصاویر مناطق ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در سال جدید، با محوریت - مدیریت هزینه ها - خواهد بود

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت: برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در سال جدید، با محوریت "مدیریت هزینه ها" خواهد بود مدیرکل ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر بازدید کاروان راهیان نور از منطقه عملیاتی شلمچه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید کاروان راهیان نور از منطقه عملیاتی شلمچه تصاویر بازدید کاروان راهیان نور از منطقه عملیاتی شلمچه تصاویر بازدید کاروان راهیان نور از منطقه عملیاتی شلمچه ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر کاروان های راهیان نور قم در مناطق عملیاتی جنوب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: کاروان های راهیان نور قم همزمان با ایام نوروز عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند. از ابتدای سال 96 تا کنون حدود 20 هزار نفر از مردم قم عازم سرزمین های نور شده اند و حضور در مناطق ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر بازدید از مناطق عملیاتی ارتش در دفاع مقدس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: دهمین کاروان رسانه‌ای «راهیان نور» نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در قالب بازدید از مناطق عملیاتی ارتش در دوران دفاع مقدس، 21 و 22 اسفند از یادمان پل نادری، یادمان شهدای عملیات ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

اعزام کاروان های راهیان نور استان قم به مناطق عملیاتی جنگ

طی مراسمی با حضور استاندار قم صورت گرفت:اعزام کاروان های راهیان نور استان قم به مناطق عملیاتی جنگ کاروان های راهیان نور استان قم طی مراسمی با بدرقه استاندار و مسئولان استانی راهی مناطق عملیاتی جنگ تحميلي ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اجرای 100درصدی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه پرستاری - جذب دانشجوی پرستاری بومی در دانشکده علوم پزشکی آبادان

رئیس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد: اجرای 100درصدی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه پرستاری /جذب دانشجوی پرستاری بومی در دانشکده ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اقدامات عملیاتی شهرداری قم در حوزه شهر هوشمند

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از اقدامات عملیاتی شهرداری قم در حوزه شهر هوشمند با تغییرات تشکیلاتی در این مجموعه خبر داد. به گزارش قم پرس؛ محسن رنجبر در جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اجراي 11 طرح عملياتي پيشگيري از سرقت در اردبيل - انهدام 15 باند سارقان حرفه ای

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "جواد تقوي" در نشست خبري با اصحاب رسانه و نمايندگان خبرگزاري هاي فعال در استان اردبيل با قدرداني از تلاش هاي ايثارگونه اصحاب قلم در هدايت افكار عمومي منطبق با ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

راهكارهاي عملياتي مقابله با آنفولانزاي پرندگان در كارگروه تخصصي بررسي شود

استاندار قم:راهكارهاي عملياتي مقابله با آنفولانزاي پرندگان در كارگروه تخصصي بررسي شوداستاندار قم با اشاره به تلفات ناشي از آنفولانزاي پرندگان در مرغداري هاي استان اظهار داشت: راهكارهاي عملياتي مقابله با ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

معاونت غذا و دارو پیشتاز در اجرای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت عنوان کرد: معاونت غذا و دارو پیشتاز در اجرای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت  ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده باش کامل نیروهای عملیاتی برق در پی زلزله تهران و البرز

شرکت توانیر ضمن تکذیب شایعات در خصوص بروز خاموشی در شهر قم، اعلام کرد: نیروهای عملیاتی برق در پی زلزله تهران و البرز در حالت آماده باش کامل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توانیر اعلام کرد:  تاکنون ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آغاز تدوین برنامه عملیاتی سال 97 وزارت بهداشت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت خبر داد: آغاز تدوین برنامه عملیاتی سال 97 وزارت بهداشت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه های علوم پزشکی، مشارکت حداکثری در تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۷ داشته باشند

... اساسی و کابردی را نشر دهید تا در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرند. معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت اظهار کرد: ما باید در برنامه ریزی عملیاتی، علم و عمل را متصل کنیم. وی افزود: برخی تجربیات ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیاتی شدن طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب تامین اجتماعی استان قم

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب تامین اجتماعی استان قم با هدف سرعت بخشی در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع عملیاتی شد. به گزارش فجر۲۴ قم به نقل از پایگاه اطلاع ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

طرح توسعه فضای سبز پردیسان با جدیت پیگیری و عملیاتی می شود

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از احداث بوستان 13 هزار مترمربعی انقلاب اسلامی برای ساکنان هزاره‌های 4 و 5 پردیسان خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به سرانه فضای سبز پردیسان، ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

توان عملياتي پليس در پيش بيني، پيشگيري و كشف جرايم بالاست

توان عملياتي پليس در پيش بيني، پيشگيري و كشف جرايم بالاست گروه استان ها - اردبيل- فرمانده انتظامي استان در دیدار با استاندار اردبیل ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیاتی شدن ادامه احداث و توسعه فضای سبز بلوار زائر

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از ادامه احداث فضای سبز بلوار زائر در زیر مسیر منوریل قم با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد ریال خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به آخرین وضعیت ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حذف بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به حسابرسی عملیاتی

هیئت وزیران حذف نام بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر،  هیات وزیران مصوب کرد نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بازديد استاندار قم از قرارگاه عملياتي اربعين فرماندهي انتظامي استان قم

... قرارگاه عملیاتی اربعین فرماندهی انتظامی استان بمنظور هماهنگی بیشتر دستگاه های انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی در ایام اربعین در استان قم اجرا می شود. شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استقرار ۶۳ تیم عملیاتی بهداشت محیط در مرز خسروی

... کرمانشاه با بیان اینکه 63 تیم عملیاتی در پایانه مرزی خسروی مستقر خواهند شد، گفت: 63 تیم عملیاتی متشکل از 103 نفر به صورت شبانه‎روزی در شهرستان قصرشیرین در پایانه مرزی قصرشیرین حضور دارند. کرمی عنوان ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

زمان ورود به فاز عملیاتی باغ موزه دفاع مقدس خوزستان فرا رسیده است

اهواز - فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان گفت: زمان ورود به فاز عملیاتی باغ موزه دفاع مقدس استان در اهواز فرا رسیده است. به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور شامگاه امروز در نشست ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برنامه‌ریزی عملیاتی باید با شتاب و قوت بیشتری تداوم یابد - وزارت بهداشت در بودجه‌ریزی عملیاتی نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی پیشتاز است

دکتر حق دوست گفت: برنامه عملیاتی باید با شتاب و قوت بیشتری در وزارت بهداشت تداوم یابد. به گزارش وبدا، دکتر علی‌اکبر حق‌دوست در جلسه کمیته برنامه‌ریزی وزارت بهداشت با اشاره به تلاش‌های ارزنده در خصوص تدوین ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

طلاب حوزه از پایگاه های عملیاتی - قادمون یا حویجه - بازدید کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، مبلغان کمیته ارشاد و دفاع از مقدسات عراق وابسته به آستان مقدس علوی در طول چند روز از پایگاه های عملیاتی بسیج مردمی و نیرو های امنیتی عملیات آزادسازی ...
تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

۶۵۰ نفر در طرح عملیاتی ذوالفقار ۱۰ در قم دستگیر شدند

  پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ؛، سردار کاظم مجتبایی با اشاره به اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار10 اظهار داشت: سه هدف مهم و عمده در طرح مذکور شامل زمین‌گیر کردن اراذل‌واوباش و مجرمان پرخطر، دستگیری ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بررسی کارنامه عملیاتی - مجاهدین خلق - در فرهنگسرای رسانه

میزگرد بررسی کتاب «کارنامه عملیاتی مجاهدین خلق» در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی بررسی کتاب «کارنامه عملیاتی مجاهدین خلق» روز دوشنبه ۹ مرداد از ساعت ۱۷ تا ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دولت یازدهم 80 درصد قانون جامع ایثارگران را عملیاتی کرد

شهرری ـ ایرنا ـ قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ابلاغ و تاکنون 80 درصد این قانون عملیاتی شده و قابل ارائه است.  ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برنامه عملیاتی گمرک ایران در سال 96 ابلاغ شد

تهران-ایرنا- رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برنامه عملیاتی سال 96 را که با محوریت شعار سال ' اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال' تدوین شده است، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.  ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تحقق یک میلیون شغل هدفگذاری شده با برنامه ریزی راهبردی عملیاتی می شود

اراک - ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحقق یک میلیون شغل هدفگذاری شده توسط دولت تدبیر و امید در سال جاری با برنامه ریزی و نظارت اثر بخش عملیاتی خواهد شد.  ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سامانه ملی راهیان ‌نور آماده خدمات به زائرین مناطق عملیاتی است

تهران - ایرنا - ستاد مرکزی راهیان‌نور کشور اعلام کرد:مهمترین کانال ارتباطی ستاد با زائرین شهدا (مناطق عملیاتی) و جامعه مخاطب خود، سامانه ملی راهیان‌نور است. به گزارش ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فاز سوم شبکه ملی اطلاعات ایران امروز عملیاتی می شود

... ایران اجرا شود. سال 1386 برنامه های عملیاتی این پروژه اجرا شد و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید. سال ١٣٨٩ با توجه به الزام های سند چشم انداز ( 1404 ) موضوع ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعزام 5 هزار نفر از مردم قم به مناطق عملیاتی غرب کشور

... مردم قم به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور از 21 تیرماه جاری آغاز شده است و تا دهم مرداد ماه سال جاری ادامه دارد. وی با اشاره به این که پنج هزار تن از مردم قم در اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعزام پنج هزار تن از مردم قم به مناطق عملیاتی غرب کشور

... عملیاتی غرب و شمال غرب کشور اعزام می شوند. سرهنگ پاسدار ستار احمدوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: راهیان نور یکی از مهمترین فعالیت های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی است ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پدافند هوایی ارتش یک یکان زنده و عملیاتی است

تهران - ایرنا - جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز پدافند هوایی ارتش یک یکان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت های خود را نشان داده است. ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پدافند هوایی ارتش یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است

... مهر، امیر احمد رضا پوردستان در این بازدید در جمع معاونین و فرماندهان مناطق قرارگاه پدافند هوایی اظهار کرد: امروز پدافند ارتش یک یگان زنده، با نشاط و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صلاحیت ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روابط عمومی ها تئوریهای خوانده شده این حرفه را عملیاتی کنند

تهران - ایرنا - رییس انجمن روابط عمومی ایران گفت: روابط عمومی های ما نیاز به مشاورانی دارند که راه های عملی کردن آنچه که در کتاب های این حرفه تئوری خوانده شده راعملیاتی کنند.  ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

تهران- ایرنا- دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش تولید، رونق کشاورزی و رشد صنعتی درچارچوب عملیاتی سازی سیاست‌های ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پایگاه نظامی چین در جیبوتی عملیاتی شد

پکن - ایرنا - چین برای نخستین بار شماری از نظامیان خود را با چند فروند کشتی روانه پایگاه نظامی تازه تاسیس خود در جیبوتی کرد تا فعالیت این مرکز به طور رسمی آغاز شود. پایگاه ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعزام چهار هزار قمی به اردوی راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور

... نور به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور اعزام می شوند. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، ستار احمدوند عصر شنبه در پایان جلسه کمیته پشتیبانی راهیان نور قم در سالن جلسه های فرمانداری در گفت ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کارشناس ارشد سازمان ملل: اجلاس گرد و غبار گام مهمی برای عملیاتی شدن اقدامات سازمان ملل است

اهواز - ایرنا - کارشناس ارشد توسعه پایدار سازمان ملل متحد گفت: نخستین اجلاس سازمان ملل در رابطه با گرد و غبار، گام مهمی در راستای عملیاتی کردن اقدامات این سازمان برای کاهش پدیده ریزگردهاست. ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تقاهم نامه همکاری سازمان دارالقرآن و دانشگاه پیام ‌نور عملیاتی شد

... دلیل ما سال 1394 تفاهم‌نامه همکاری با این دانشگاه منعقد کردیم. وی با بیان اینکه بعد از انعقاد تفاهم‌نامه طبق فرآیند پیش‌بینی شده، بنا بود کارگروهی برای عملیاتی کردن تفاهم های طرفین تشکیل شود، گفت: در سال ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پاسخ موشکی به تروریست ها؛ تغییر راهبرد مستشاری به عملیاتی

... بود. این واکنش، به کشورهای ضربه خورده از داعش هم قوت قلب و روحیه داد تا با استقامت بیشتری در مقابل تروریست های منطقه بایستند. **فلاحت پیشه: تغییر استراتژی ایران از مستشاری به عملیاتی، عامل بهت و حیرت ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ظفر در سالم سازی سواحل دریای خزر - حضور پلیس در سواحل دریا

تهران - ایرنا - جانشین فرمانده یگان سوم امام حسین(ع) از آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ظفر در سواحل دریای خزر خبر داد و گفت: پلیس در سواحل دریا برای تامین امنیت اجتماعی حضور دارد.  ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آماده‌باش اورژانس کشور برای پوشش راهپیمایی روز قدس - ۱۷ هزار نیروی عملیاتی و امدادی اورژانس در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: آماده‌باش اورژانس کشور برای پوشش راهپیمایی روز قدس/ ۱۷ هزار نیروی عملیاتی و امدادی اورژانس در سراسر کشور آماده خدمت ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارزیابی طرح جلیقه عملیاتی در سازمان اورژانس کشور

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور خبر داد: ارزیابی طرح جلیقه عملیاتی در سازمان اورژانس کشور دکتر نوری از ارایه طرح جلیقه ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ناظران بازار: خالص فروشی اقلام باید عملیاتی شود

تهران ـ ایرنا ـ در نشست مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار در سال 1396 تصویب شد که خالص فروشی اقلام عملیاتی شود و با واحدهای متخلف برخورد جدی ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top