قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

فشار

هدف اصلی دشمن فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌باشد - شورای حل اختلاف تمرکز بر سازش دارد

... مظفری را متمایز ساخت، این بود که توانستند مسائل مختلف را جمع کنند چراکه امروز شرایط ما شرایط خاصی است و هدف اصلی دشمن  فشار بر اقتصاد و معیشت  مردم می‌باشد که در این میان تولید و اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دین و اندیشه

بیست و ششمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار + تصاویر

بیست‌ و ششمین جایزه ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به «یوشیفوسا سکی»، ایرانشناس ژاپنی تعلق گرفت و طی مراسمی در کانون زبان فارسی به وی اهدا شد.  ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۶۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال مرند در کمپین کنترل فشارخون شرکت کردند

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، صمد طاهری، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت اجرای کمپین ملی کنترل فشار خون بالا برگزار شد، بااشاره به اینکه امروز الگوی بیماری ها نسبت به گذشته متفاوت ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دست یابی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پوشش صد در صد جمعیت مورد انتظار در بسیج کنترل فشار خون

دستیابیدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبهپوششصددرصدجمعیتموردانتظاردربسیجکنترلفشارخون دانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانموفقبهسنجشفشارخونصددرصدجمعیتحدانتظارتحتپوششدانشگاهدراجرایپویشغربالگریفشارخونبالاشد بهگزارشوبدا،دکتردانائیرییسدانشگاه علوم‌پزشکیسمنانضمنقدردانیاز تمامیمجریانبسیجملیکنترلفشارخونبالا،کسبموفقیتدستیابیبهپوششصددرصدیجمعیتحدانتظارتحتپوششايندانشگاهرابهجامعهدانشگاهیایندانشگاهبهویژهبهداشتیانومجریاناینبسیجملیتبریکگفت ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل فشار خون ده هزار نفر راننده تاکسی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا که از ۱۵خردادماه به مدت یک ماه برگزار می‌شود، رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهرداری قم نیز شرکت نموده اند. به ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سنجش فشار خون بیش از پنج هزار بابلی و ارائه خدمات مشاوره ای

سنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیوارائهخدماتمشاورهای   رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرگزارشیدرخصوصاقداماتانجامشدهدرطرحشب،مسجد،ازبهره‌مندیبیشازهزارنفرازخدماتوسنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیدراینطرحخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیبااعلاماینخبرافزوددانشگاهعلومپزشکیبابلطرحشب،مسجداعزامگروهپزشکیتخصصیوعمومیبهصورتکاملاداوطلبانههمراهباویزیترایگانوآموزشمطالببهداشتیدرمانیبهمساجدشهرستانبابلبهویژهمناطقمحرومدرشبهایماهمبارکرمضانرابرایاولینباردرکشوردرسالراهاندازیکرد ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون نمایندگان و کارکنان مجلس مورد سنجش قرار گرفت

باحضورتیمبهداشتیازدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی؛ فشارخوننمایندگانوکارکنانمجلسموردسنجشقرارگرفت باحضورتیمازمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،فشارخونتعدادیازنمایندگانوکارکنانمجلسشورایاسلامیموردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر سنجش فشار خون نمایندگان مجلس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سنجش فشار خون نمایندگان مجلس تصاویر سنجش فشار خون نمایندگان مجلس تصاویر سنجش فشار خون نمایندگان مجلس تصاویر سنجش فشار خون نمایندگان مجلس تصاویر سنجش فشار ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -

بزرگترینخطرابتلابهفشارخونبالا،مصرفدخانیاتاست دبیرکلجمعیتمبارزهبادخانیاتکشورباانتقادازوضعیتنابساماندخانیاتدرکشور،گفتامسالدرکنوانسیونجهانیکنترلدخانیات،بدتریننمرهمالیاتبهسیگاردردنیارابهایراندادند   بهگزارشوبدادکترمحمدرضامسجدیدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات،بابیاناینکهوضعیتدخانیاتدرکشورنابساماناست،اظهارکردیکصنعترامثالزنیدکهدرعرضهشتسال،کارخانجاتآنبرابرشدهباشددرسال،کارخانهتولیدسیگارداشتیمودرسال،اینکارخانجاتبهکارخانهرسیدهاستتنهاصنعتیکهتولیدآندوبرابرشدهاست،سیگاروتوتونبودهاستبهاینمعناکهباافزایشتولید،سودبیشترینیزنصیبتولیدکنندگانمیشودسودتولیدنیزحاصلمصرفبیشتراستبهطوریکه،مصرفقلیاندردخترانچندبرابرشدهونوجواناننیزبیشازگذشته،سیگارمصرفمیکنند ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل فشار خون بیش از 102 هزار سبزواری - شناسایی 20 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا

کنترلفشارخونبیشازهزارسبزواریشناساییهزاربیمارمبتلابهفشارخونبالا     رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتاززمانآغازبسیجملیکنترلفشارخونبیشازهزارنفردرپایگاههاومراکزسنجشفشارخوندرسبزواروشهرستانهایتابعهغربالگیریشدهاند  ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتباتوجهبهاجرایبسیجملیفشارخوناعلامکرد کاهشدرصدیمرگهایناشیازسکتههایقلبیومغزیباکنترلفشارخوندرایران  معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتبااشارهبهافزایشدرصدیمرگهایناشیازفشارخونبالادرایرانطی۲۵سالگذشته،گفتفشارخونبالامهمترینعاملخطرسکتههایقلبیومغزیومرگهایزودرسدرایراناست ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

احتمال ابتلا به فشار خون بالا در افرادی که سابقه پرفشاری خون در والدین دارند، زیاد است

احتمالابتلابهفشارخونبالادرافرادیکهسابقهپرفشاریخوندروالدیندارند،زیاداست عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیازطرحبسیجملیکنترلفشارخونبهعنوانیکیازمهمترینطرحهایوزارتبهداشتیادکردوگفتاجرایاینطرح،نشاندهندهاهمیتپیشگیریاستچونبیماریپرفشاریخون،بیعلامتوخاموشاست  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون؛اولینکمپیندیجیتالدرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخونرااولینکمپیناجراشدهدیجیتالدرکشورخواندوآنراازاینجهتبیسابقهاعلامکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدراولینمجمعسراسریکارگروههایتخصصیمشاورانمرکزمدیریتشبکهگفتسایرویژگیهایاینبسیجایجادهماهنگیکاملدرسراسرکشور،استفادهازتوانسایربخشهاونهادهاست  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون،اولینکمپیندیجیتالدرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخونرااولینکمپیناجراشدهدیجیتالدرکشورخواندوآنراازاینجهتبیسابقهاعلامکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدراولینمجمعسراسریکارگروههایتخصصیمشاورانمرکزمدیریتشبکهگفتسایرویژگیهایاینبسیجایجادهماهنگیکاملدرسراسرکشور،استفادهازتوانسایربخشهاونهادهاست  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتخبرداد حمایتومشارکتاجتماعیکمنظیرافراد،اقشار،نهادهایدولتیوغیردولتیورسانههایگروهیازبسیجملیکنترلفشارخون   رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتازمشارکتفعالواستقبالکمنظیرشخصیتهایاثرگذار،مراجعوعلمایدینی،ائمهجمعه،قهرمانانوهنرمندانمحبوب،سازمانها،ارگانهاونهادهایدولتیوغیردولتی،بسیججامعهپزشکی،شهرداریها،اتحادیههایصنفی،نیروهایمسلحوسازمانهایمردمنهادازطرحبزرگبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماران شناسايي شده در بسیج ملی کنترل فشار خون بعد از شناسایی رها نشوند

بیمارانشناساييشدهدربسیجملیکنترلفشارخونبعدازشناساییرهانشوند     مشاورعاليوزيربهداشتدريزدگفتبیمارانشناساييشدهدربسیجملیکنترلفشارخونبعدازشناساییرهانشوند   بهگزارشوبدا،مشاورعاليوزيربهداشتدرنشستتخصصيبسيجمليكنترلفشارخونواجتماعيسازيسلامتدريزدگفتمراقبتازافرادبافشارخونبالابعدازشناساييبايدبهصورتجديانجامشودکهگروهپرستاریبسیاردراینامرکمکرسانهستندوبایدبیشتردرامرسلامتوپیشگیریدخالتکنند ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمهیدات اورژانس تهران برای کنترل فشار خون در نماز جمعه

رييسمرکزاورژانستهراناعلامكرد تمهیداتاورژانستهرانبرایکنترلفشارخوندرنمازجمعه      رييسمرکزاورژانستهرانازبرپاييپايگاهسنجشفشارخوندرروزجمعهدردانشگاهتهران،محلبرگزارينمازجمعه،خبرداد    بهگزارشوبدا؛دکترپیمانصابریان،ريیسمرکزاورژانستهرانباتوجهبهآغازمرحلهعملياتيبسیجملیکنترلفشارخون،ازتمهیداتاینمرکزدرروزجمعه۲۴خردادماهدردانشگاهتهرانجهتکنترلفشارخونکادراجراییونمازگزاندرنمازجمعهخبرداد ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است

بیماریفشارخونبالایکیازعللسکتههایقلبیومغزیاست     نمایندهمردمسمیرمدرمجلسشورایاسلامیازبیماریپرفشاریخونبهعنوانیکیازعللشایعمرگومیریادکردوگفتدرایرانبیشازمیلیوننفربهاینبیماریمبتلاهستندکهحدوددرصدازافراد،ازبیماریخوداطلاعدارند  ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سنجش فشار خون 64 هزار و 919 نفر در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاعلامکرد سنجشفشارخونهزارونفردرطرحبسیجملیکنترلفشارخون     معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیگفتتاکنوندر طرحبسیجملیکنترلفشارخون،وضعیتفشارهزارونفردرایناستانسنجشوثبتشدهاست ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه

دکترحریرچیگفتفازعملیاتیبسیجملیفشارخونبافعالیتهزارخانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتوبیمارستاندولتیوخصوصیتاتیرادامهدارد بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدربرنامهگفتگویویژهشبکهپنجسیمادرخصوصاجرایبسیجملیفشارخوندرسراسرکشوربااشارهبهاینکهطبقبرآوردهادرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریم،گفتحداقلدرصدازمبتلایانبهفشارخونبالا،ازاینموضوعاطلاعیندارندوزمانیکهدچاربیماریمزمنکلیوییاسکتهمغزیوقلبیمیشوند،اطلاعپیدامیکنندکهدیراست ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون  نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ازآحادمردماستانفارسدعوتکردتاباهدفارتقایسلامتخودوجامعه،بهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مسابقه عکاسی ثبت لحظه های بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار می شود

مسابقهعکاسیثبتلحظههایبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارمیشود      همزمانبابرگزاریبسیجملیکنترلفشارخونمسابقهعکاسیثبتلحظههاازتاریخخردادتاتیرماه،توسطگروهآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانبرگزارمی‌شود ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتخاب سبک زندگی سالم، راهکاری برای کنترل فشار خون

انتخابسبکزندگیسالم،راهکاریبرایکنترلفشارخون امامجمعهسبزوارگفتتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفنمکوپرداختنبهفعالیت‏هایبدنی،عمدهراهکارهایمقابلهبافشارخوناست بهگزارشوبدا،حجتالاسلاموالمسلمینغلامرضامقیسهباتاکیدبرانتخابسبکزندگیسالمبهعنوانمهمترینراهکارکنترلفشارخوناظهارکردبیماریفشارخونارتباطمستقیمیباسبکزندگیوانتخابشیوهزندگیسالمدارد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله مکارم شیرازی به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست - تاکید بر استقبال مردم از این طرح

آیتاللهمکارمشیرازیبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوستتاکیدبراستقبالمردمازاینطرح آیتاللهمکارمشیرازیامروزباسنجشفشارخونخودبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست بهگزارشوبدا،ایشانپسازسنجشفشارخونبابیاناینکهپیشگیری،کمهزینهترینراهحلبرایجلوگیریازابتلاءبهبیماریاست،گفتپیشگیریموجبمیشودتاآثارمنفیبیماریواستفادهازداروهادرانسانبهوجودنیایدوانساندچارمشکلاتناشیازبیماریهانیزنشود ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سنجش فشار خون ۹۴۰۰ نفر در سطح شهرستان اسد آباد از ابتدای شروع طرح

معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکیاسدآبادهمداناعلامکرد سنجشفشارخون۹۴۰۰نفردرسطحشهرستاناسدآبادازابتدایشروعطرح معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکیاسدآباداستانهمداندرچهارمینجلسهستادیبسیجملیفشارخونبهریاستدکتریوسفیگفتفشارخون۹۴۰۰نفردرسطحشهرستانازابتدایشروعطرحموردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عدم کنترل فشار خون در دوران بارداری باعث بروز مسمویت می شود

رییسگروهسلامتخانوادهمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی عدمکنترلفشارخوندردورانبارداریباعثبروزمسمویتمیشود رییسگروهسلامتخانوادهمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبرلزومکنترلفشارخونمادرانباردارتاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اقداماتی مانند طرح بسیج ملی کنترل فشار خون و مدارس عاری از پوسیدگی دندان، قابل تحسین هستند

اقداماتیمانندطرحبسیجملیکنترلفشارخونومدارسعاریازپوسیدگیدندان،قابلتحسینهستند عضوفراکسیونامیدمجلسبااشارهبهنشستصبحامروزاعضایفراکسیونامیدباوزیربهداشت،گفتایننشستبسیارسودمندبودچوننقطهنظراتنمایندگانبهدکترنمکیمنعکسواقداماتوزیرووزارتبهداشتتشریحشدکهایناقداماتبراینمایندگان،امیدوارکنندهبودوموردتقدیرقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه آشخانه به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

امامجمعهآشخانهبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   حجتالاسلامعباسعلیاحمدزادهامامجمعهآشخانهاستانخراسانشمالیبامراجعهبهمرکزبهداشتاینشهروباسنجشفشارخونخود،بهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست    بهگزارشوبدا،حجتالاسلاماحمدزادهضمنتاکیدبرحسناجرایاینطرحبزرگکشوریوهمکاریدستگاههایاجراییبادانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاظهارکردسلامتییکیازبزرگتریننعمتهایالهیاستکهبایدقدرآنرابدانیم ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبهپویشملیکنترلفشارخونپیوستند درراستایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،فشارخوناعضایهیاترییسهدانشگاهسنجیدهشد   بهگزارشوبدا،دراینپویشفشارخوندکترمحمدآقاجانیرییسدانشگاهوتماماعضایهیاترییسهازجملهدکترامیرمحسنضیاییمعاونآموزشی،دکترافشینزرقیمعاونتحقیقاتوفناوری،دکترمحمودخدادوستمعاوندانشجویی،دکترشهنامعرشیمعاونبهداشت،دکتربابکشریفکاشانیمعاونبینالملل،دکترفرزاد پیرویانمعاونغذاودارو،مژگانجزیزادهکریمیمدیرروابطعمومیوحجتالاسلاموالمسلمینفرهادزادهمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریباهمکاریمراکزبهداشتوابستهبهدانشگاهسنجیدهشد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار خون خبرنگاران و پرسنل خبرگزاری دانشجو و پخش اخبار رادیو اندازه گیری شد

درراستایعملیاتیسازیبسیجملیکنترلفشارخون؛ فشارخونخبرنگارانوپرسنلخبرگزاریدانشجووپخشاخباررادیواندازهگیریشد باهمتسازماناورژانسوهمراهیرسانهها،فشارخونخبرنگارانوپرسنلخبرگزاریدانشجووپخشاخباررادیوتوسطاورژانس،موردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن استاندار فارس به بسیج ملی کنترل فشار خون

همزمانباآغازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون،استاندارفارسازآحادمردمدرسراسراستاندعوتکردتادرراستایسلامتخودوجامعهبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند   بهگزارشوبدا،دکترعنایتاللهرحیمیضمنتقدیرازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیودانشگاهعلومپزشکیشیرازبهپاستلاشبرایارتقایسلامتمردم،اجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانفارسراارزشمندبرشمردوگفتپیشبینیمیشوداینبسیجملیبتواندسلامتافرادوجامعهراگسترشدادهوهزینههایدرمانیافرادرانیز،کاهشدهد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی فشار خون - تبلیغات گسترده دیداری در تاکسی‌های سطح شهر اصفهان انجام می‌شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح ترغیب شوند

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخبرداد کنترلفشارخونرانندگانتاکسیدرطرحبسیجملیفشارخونتبلیغاتگستردهدیداریدرتاکسی‌هایسطحشهراصفهانانجاممی‌شودتاشهرونداننسبتبهحضوردراینطرحترغیبشوند     مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانگفتدرطرحبسیجملیکنترلفشارخونکهاز۱۵خردادماهبهمدتیکماهبرگزارمی‌شود،رانندگانناوگانتاکسیرانیشهرداریاصفهاننیزشرکتخواهندکرد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل فشار خون بالا به عنوان یکی از خدمات اولیه‌ سلامت، همواره در دسترس بیماران قرار خواهد داشت

کنترلفشارخونبالابهعنوانیکیازخدماتاولیه‌سلامت،هموارهدردسترسبیمارانقرارخواهدداشت   نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیربابیاناینکهانتارمیروددربسیجملیکنترلفشارخونحدودمیلیوننفرازافرادبالایسالکشورموردپایشقرارگیرند،گفتکنترلفشارخونتنهامحدودبهاینبرنامهنبودهوادامهدارد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون کارمندان و خبرنگاران شبکه العالم اندازه گیری شد

باحضورتکنسینهایاورژانستهراندرصداوسیما؛ فشارخونکارمندانوخبرنگارانشبکهالعالماندازهگیریشد تکنسینهایاورژانستهرانهمزمانبابسیجملیکنترلفشارخوندرصداوسیمامستقرشدهوفشارخونپرسنلشبکهالعالمراموردسنجشقراردادند بهگزارشوبدا،همزمانبامرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخونوباهمتاورژانسوهمراهیرسانهها،تکنسینهایاورژانستهراندرساختمانشبکهالعالمصداوسیمامستقرشدهوفشارخونکارمندانوخبرنگاراناینشبکهموردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین سلامت، از چهار مرکز خیریه مجری بسیج ملی کنترل فشارخون بازدید کرد

همزمانبادومینروزازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون؛ مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیرینسلامت،ازچهارمرکزخیریهمجریبسیجملیکنترلفشارخونبازدیدکرد مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیرینسلامتوزارتبهداشتازچهارمرکزخیریهدرمانیمجریبسیجملیکنترلفشارخوندرجنوبوشرقتهران،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود 57 درصد مبتلایان به فشار خون از بیماری خود اطلاع ندارند

حدوددرصدمبتلایانبهفشارخونازبیماریخوداطلاعندارند   نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیربابیاناینکهبیاطلاعیمبتلایانبهفشارخونبالاازبیماریخودخطرعوارضاینبیماریراافزایشمیدهد،گفتیکیازمهمتریناهدافبسیجملیکنترلفشارخونآگاهیافرادمبتلابهاینبیماریاست ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حد انتظار غربالگری فشار خون در استان سیستان و بلوچستان، شناسایی بیش از 40 هزار بیمار فشار خونی است

حدانتظارغربالگریفشارخوندراستانسیستانوبلوچستان،شناساییبیشازهزاربیمارفشارخونیاست   رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتشناساییدرصدبیمارانفشارخونیدراستانسیستانوبلوچستان و اقداماتدرمانیجهتکنترلمیزانفشارخونآنهاازبرنامههایطرحبسیجملیکنترلفشارخوناست ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز رسمی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در استان یزد - غربالگری بیش از 80 هزار نفر تاکنون

دبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخوندریزدخبرداد آغازرسمیاجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانیزدغربالگریبیشازهزارنفرتاکنون مرحلهدومبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردراستانیزدبهطوررسمیاجراشد بهگزارشوبدا،دبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخوندریزدبااعلاماینخبرگفتازآغازاجرایاینطرح،اردیبهشتتاکنونتعدادهزارونفرافرادغربالگريشدهاند ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

    عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست    دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت 311 واحد بهداشتی و ایستگاه ثابت و سیار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

فعالیتواحدبهداشتیوایستگاهثابتوسیاردراجرایبسیجملیکنترلفشارخون رييسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتبیشازمرکزخدماتَجامعسلامتشهریوروستایی،پایگاهسلامتوخانهبهداشتوایستگاهثابتوسیاردرسبزواروشهرستانهایتحتپوششدانشگاهآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونهستند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مقابله چین و روسیه با فشارهای آمریکا - حذف دلار از مبادلات تجاری ۱۶ خرداد ۱۳:۰۳ ۱۶ خرداد ۱۳:۰۳

روسای جمهور روسیه و چین قراردادی را امضا کردند که براساس آن دلار از مبادلات تجاری دو کشور حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با افزایش فشارهای ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،درسراسرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخونبسیارمطلوبپیشرفتهاستوازروزشنبه،فازاجراییآنآغازخواهدشد ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سال گذشته حدود 30 درصد از مرگ و میرها مربوط به پرفشاری خون بوده است

سالگذشتهحدوددرصدازمرگومیرهامربوطبهپرفشاریخونبودهاست سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتپرفشاریخونیکیازبیماریهایمهمیاستکهبهمرگخاموششهرتداردوافرادقبلازاینکهمتوجهاینبیماریشوند،ممکناستعوارضناگواریراتجربهکنندووقتیفشارخون،بیشازحدافزایشپیداکندمیتواندبهبخشهایمختلفبدن،آسیبواردکند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت جامعه علمی و دانشگاهی طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون

حمایتجامعهعلمیودانشگاهیطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخون مشاوروزیربهداشتبااعلامحمایتجامعهعلمیودانشگاهیطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخون،براصلاحسبکزندگیبهعنوانمهمترینعاملپیشگیریازبروزبیماری‌هایغیرواگیر،ازجملهفشارخونبالا،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خبربرداشتن گام های موثر در بحث کنترل شیوع فشار خون بالا در سطح ملی و استانی

خبربرداشتنگامهایموثردربحثکنترلشیوعفشارخونبالادرسطحملیواستانی   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهبحثپیمایشملیعواملخطربیماریهایغیرواگیردرزمینهکنترلشیوعفشارخونبالاازوجوداطلاعاتمربوطبهفشارخوندرسطوحملیواستانیخبرداد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عوامل استرس‌زای شغلی، پزشکان و کادر درمان را در معرض پرفشاری خون قرار می‌دهد

رییسمرکزروابطعمومیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکی عواملاسترس‌زایشغلی،پزشکانوکادردرمانرادرمعرضپرفشاریخونقرارمی‌دهد رییسمرکزروابطعمومیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیگفتمطالعاتمتعددیدردنیابررویگروههایشغلیازجملهپزشکانوپرستاراندرخصوصفشارخونانجامشدهوبهنظرمی‌رسدکهبرخیگروه‌هایپزشکیبیشترتحتتاثیرعواملمختلفشغلیدرمعرضابتلابهپرفشاریخونهستند ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازوزیرووزارتبهداشتبهدلیلراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،گفتمتاسفانهوضعیتفشارخونبالادربینمردمچندانمناسبنیستوبخشزیادیازمردمازوجودبیماریپرفشاریخونخودودرنهایتمرگخاموشخوداطلاعیندارند ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر طرح ملی کنترل فشار خون در حاشیه نماز عید سعید

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر طرح ملی کنترل فشار خون در حاشیه نماز عید سعید تصاویر طرح ملی کنترل فشار خون در حاشیه نماز عید سعید تصاویر طرح ملی کنترل فشار خون در حاشیه نماز عید سعید  ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، نمونه ای از آموزه های دینی و تقدم پیشگیری بر درمان است

طرحبسیجملیکنترلفشارخون،نمونهایازآموزههایدینیوتقدمپیشگیریبردرماناست عضوفراکسیونامیدمجلسشورایاسلامیگفتطرحبسیجملیکنترلفشارخون،نمونهایازآموزههایدینیمایعنیتقدمپیشگیریبردرماناستالبتهبایدبگویمکهدرکشوردرحوزهپیشگیریازبیماریها،مقداریکمکاریکردهایمواطلاعرسانیوآگاهیبخشیبهمردموشناختبدنوبیماریهابایدتقویتشود ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد مشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازمشارکتپرستاراندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرقالبهزارونفرشیفتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشکده علوم پزشکی اسفراین با جدیت طرح ملی بسیج کنترل فشار خون را اجرا می کند

دانشکدهعلومپزشکیاسفراینباجدیتطرحملیبسیجکنترلفشارخونرااجرامیکند   رییسدانشکدهعلومپزشکیاسفرایندرگفتگویویژهخبریصداوسیمایخراسانشمالیبابیاناینکهطرحبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتدرسهمرحلهاجراشدهاستگفتدانشکدهعلومپزشکیاسفرایننیز،همگامباسراسرکشوراینطرحراباجدیتآغازکردهوبرایتحققهرچهبهتراهدافاینطرحازتمامظرفیتهایخودبهرهمیبرد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

١٥٠ ايستگاه سنجش فشار خون در مسير نمازگزاران عيد فطر مستقر شد

١٥٠ايستگاهسنجشفشارخوندرمسيرنمازگزارانعيدفطرمستقرشد معاونبهداشتدانشگاهعلوم‌پزشکیشهیدبهشتیازتواناندازهگيريفشارخونبيشاز٥٠هزارنفرازنمازگزارانعيدسعيدفطرضمناستقرار١٥٠تيمازمراقبينسلامتدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتيخبرداد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعاليت ۱۴ پایگاه موقت سنجش فشار خون در حاشیه برپايي نماز عید سعید فطر در استان سيستان و بلوچستان

درراستايبرگزاريبسيجمليكنترلفشارخونانجامشد؛ فعاليت۱۴پایگاهموقتسنجشفشارخوندرحاشیهبرپايينمازعیدسعیدفطردراستانسيستانوبلوچستان بهمنظورارائهخدماتسنجشفشارخونواطلاعرسانيدراينزمينه،۱۴پایگاهموقتفشارخوندرمصلیهاینمازعیدفطرشهرستانهایتابعهدانشگاهعلومپزشکیزاهدان،راهاندازیشد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده از ظرفیت مراکز بیمارستانی و درمانگاه ها برای دستیابی به اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون

استفادهازظرفیتمراکزبیمارستانیودرمانگاههابرایدستیابیبهاهدافبسیجملیکنترلفشارخون معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیشیرازگفتکمیتهدرمانبسیجملیکنترلفشارخونبراستفادهازظرفیتبیمارستانهاودرمانگاههایتحتپوششدانشگاهدرمسیردستیابیبراهدافاینبسیجملیتاکیددارد  ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی به بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیگفتامیدوارم،بارویکردمثبتدکترنمکیوزیربهداشت،حوزهبهداشتوپیشگیری،جایگاهواقعیخودرابیابد  بهگزارشوبدا،شهبازحسنپوربيگلري،نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیوعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس،ضمنپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخوندرجمعتعدادیازپرسنلمرکزاورژانس۱۱۵سیرجان،اظهاركردبرنامهبسیجملیکنترلفشارخونکهتوسطوزارتبهداشتدرحالاجرااست،درپیشگیریودرمانبیماریفشارخونکهیکیازبزرگترینبیماریهایخطرسازوشایعکشوراست،اقدامیبزرگوقابلتقدیراستوایننکتهوقتیارزشمندتربودهکهطرحمذکوردرراستایپیشگیریازبیماریگامبرداشتهکهمسلماپیشگیریهموارهبهتروکم‌هزینهترازدرماناست ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت 53 مدیرِ معاونت بهداشت بر اجرای - بسیج ملی کنترل فشار خون - - نظارت قلب تپنده بسیج ملی

معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتخبرداد نظارتمدیرِمعاونتبهداشتبراجرای«بسیجملیکنترلفشارخون»نظارتقلبتپندهبسیجملی   معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتازنظارترییسادارهومدیرستادیبهعنوانناظرستادیبرنحوهاجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرسراسرکشورخبرداد  ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلسه هماهنگی - بسیج ملی کنترل فشار خون - برگزار شد

باحضوروزیربهداشت؛ جلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارشد     جلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونباحضوروزیربهداشتوازطریقبرقراریارتباطویدئوییباروسایدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور،برگزارشد   بهگزارشوبدا،دراینجلسهکهظهرامروزوباحضوروزیربهداشت،معاونینومدیراناینوزارتخانهوازطریقبرقراریارتباطویدئوییباروسایدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور،برگزارشد،بهتشریحاقداماتانجامشدهدرفازاولبسیجملیکنترلفشارخونوهمچنین،بیاناقداماتوهماهنگیهایلازمبهمنظوراجرایفازدومعملیاتیاینطرحملی،پرداختهشد ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی کنترل فشار خون، کار بزرگی است و نتایج مطلوب و بزرگتری را به دنبال خواهد داشت

وزیربهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخون بسیجملیکنترلفشارخون،کاربزرگیاستونتایجمطلوبوبزرگتریرابهدنبالخواهدداشت وزیربهداشتگفتچنانچهفازعملیاتیبسیجملیفشارخونرانیزبهخوبیمدیریتکنیم،مبنایبسیارپراهمیتیرابرایاقداماتبعدیدرکنترلبیماریهایغیرواگیردرکشور،برجایگذاشتهایم ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی سازمان ها و ادارات تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون

دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهاعلامشد پیوستنخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتتربتحیدریهبهبسیجملیکنترلفشارخون دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهجمعیازخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتشهرستانازجملهروابطعمومیشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی،ورزشوجوانان،آموزشوپرورش،نیرویانتظامی،اوقاف،هلالاحمر،فرمانداریوآبفایروستاییبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند  ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سمینار تازه های پیشگیری و درمان فشار خون ویژه پزشکان سراسر کشور برگزار می شود

همزمانبااجرایبسیجملیکنترلفشارخون؛ سمینارتازههایپیشگیریودرمانفشارخونویژهپزشکانسراسرکشوربرگزارمیشود همزمانبااجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،کنفرانستازههایپیشگیریودرمانفشارخونویژهپزشکانسراسرکشور،خردادماهازسویسازماننظامپزشکیدرمحلبیمارستانقلبشهیدرجائیتهرانبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگردان نام آشنای سینمای ایران به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

کارگرداننامآشنایسینمایایرانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوست رسولصدرعاملیکارگردانوفیلنامهنویسنامآشنایایرانباانتشارپستیآموزشیدرصفحهاینستاگرامخود،گروههایمردمیرادعوتبهکنترلفشارخونکرد بهگزارشوبدا،کارگردانآثارسینماییماندگاریمانند«منترانهسالدارم»،«گلهایداوودی»و«دختریباکفش‌هایکتانی»درصفحهشخصیخوددراینستاگرامنوشتوزارتبهداشتطرحملیکنترلملیفشارخونرادردستاجراداردوبرایسلامتیخودوخانواده‌تان،یاخودتاندستبهکاربشویدوفشارخونخودتانرابگیریدیابهمراکزدرمانیمراجعهکنید ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل فشار خون بیش از 5 هزار بابلی در طرح سی شب سی مسجد

کنترلفشارخونبیشازهزاربابلیدرطرحسیشبسیمسجد رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلازکنترلفشارخونبیشازپنجهزاربابلیدرطرحسیشبسیمسجددانشگاهعلومپزشکیبابلخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیبااعلاماینخبر،افزوددردهمینسالاجرایطرحسیشبسیمسجددانشگاهعلومپزشکیبابلکهمنجربهحضورپزشکانفوقتخصص،متخصص،دندانپزشک،پزشکعمومی،پرستارومامادرروستاهادرماهمبارکرمضانشدهاست،فشارخونبیشازپنجهزارنفرموردسنجشومشاورههایلازمتوسطکارشناسانقرارگرفت ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت جامعه آکادمیک طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون

حمایتجامعهآکادمیکطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخون مشاوروزیربهداشتبااعلامحمایتجامعهآکادمیکطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخون،براصلاحسبکزندگیبهعنوانمهمترینعاملپیشگیریازبروزبیماری‌هایغیرواگیر،ازجملهفشارخونبالا،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیش‌بینی شناسایی ۲ میلیون فرد دارای فشار خون بالا در کشور

... غربالگری شوند. وی تاکید کرد که طرح بسیج ملی کنترل فشار خون به مدت سه هفته در سراسر کشور اجرا و تمام افراد بالای ۳۰ سال جامعه تحت پوشش قرار خواهند گرفت. معاون وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه برخی ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

فشار خون بالا ؛ قاتل بی صدا

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیعنوانکرد معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی،استرس،مصرفزیادنمک،الکلوچاقیراازعواملمهمابتلابهفشارخونعنوانکردوگفتاسترسهایشدیدموجببالارفتنفشارخونمی‌شوند بهگزارشوبدا،دکترسیداحمدهاشمیاظهارکرداگرچهافزایشفشارخونناشیازاسترسگذراست،امااگرادامهيابد،میتواندخطرآفرینباشد ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به آثار زیانبار فشار خون بالا

درجلسهکارگروهسلامتوامنیتغذاییدرایلامعنوانشد ضرورتآگاهسازیمردمنسبتبهآثارزیانبارفشارخونبالا سرپرستدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتحفظسلامتمردمجامعهوپیشگیریازبیماری‌هاییهمچونفشارخونیکیازسیاستهایمهموزیربهداشتاستکهدرسطحکشوربهصورتجدیبهآنپرداختهاند ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون با همکاریهای برون‌بخشی

دردومینجلسهستاداجرایی«بسیجملیکنترلفشارخون»دراسدآبادتاکیدشد؛ ضرورتاجرایموفقبسیجملیکنترلفشارخونباهمکاریهایبرون‌بخشی دومینجلسهستاداجرایی«بسیجملیکنترلفشارخون»باحضورمعاونینتوسعه،بهداشتوآموزش،رييسدفترحوزهریاستوهمچنیناعضایکارگروه‌هایاینستاد،بهریاستدکترفریدیوسفیرييسدانشکدهعلومپزشکیاسدآبادودبیریمعاونتبهداشت تشکیلشد ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمت رسانی تمامی خانه های بهداشت، بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سلامت در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

خدمترسانیتمامیخانههایبهداشت،بیمارستانهاومراکزجامعخدماتسلامتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون       معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتالزامیاستکهصنایعغذاییوکارخانجات،میزاننمکمصرفشدهدرفرآوریغذاهاراکاهشدهندالبتهایناقدامتوسطمعاونتغذاوداروآغازشدهاست،اماضرورتداردکهباجدیتبیشتریاینموضوعپیگیریشود ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دومین جلسه ویدیو کنفراس - بسیج ملی فشار خون - برگزار شد

باحضورمعاونپرستاریوشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور؛ دومینجلسهویدیوکنفراسبسیجملیفشارخونبرگزارشد   معاونپرستاریوزیربهداشتدردومینجلسهویدیوکنفرانسبسیجملیفشارخونباشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورضمنتشریحفعالیتهایشورایراهبریکمپینملیفشارخوندروزارتبهداشت،برنقشویژهپرستاراندراینطرحتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلب مشارکت انجمن های علمی و بوردهای تخصصی در بسیج ملی کنترل فشار خون

جلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدربسیجملیکنترلفشارخون  عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونازجلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدراینبسیجملیخبرداد بهگزارشوبدا،دکترنیلوفرپیکریگفتارتباطباانجمنهایعلمیمرتبطبافشارخونازجملهانجمنهایبیماریهایقلبی،عروقی،نفرولوژی،تغذیهوسایرانجمنهایعلمیکشورنوعینوآوریبودکهدرکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونصورتگرفت ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اندازه‌گیری فشار خون بیش از 150 هزار بابلی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

اندازه‌گیریفشارخونبیشازهزاربابلیدرطرحبسیجملیکنترلفشارخون دکترمصطفیجوانیانمعاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیبابل، ازاندازه‌گیریفشارخونبیشازهزاربابلیدرطرحبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترمصطفیجوانیاندرنشستخبریبااصحابرسانهوخبرنگارانبابلدربارهطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتطرحبسیجملیفشارخوندرکلکشورآغازشدهاستودانشگاهعلوم‌پزشکیبابلهمدراینراستاازتمامتوانخوددراجرایمطلوبطرحاستفادهکردهاست ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استاندار و امام جمعه زنجان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون استان زنجان پیوستند

استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوستند درراستایپویشملیبسیجکنترلفشارخوندرکشور،استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند بهگزارشوبدا،دکترفتح‌الهحقیقیدرادامهجلسهشورایبرنامه‌ریزیوتوسعهاستانکهدراستانداریبرگزارشد،بهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوست ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استقبال مجمع جهانی سلامت از برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در ایران

استقبالمجمعجهانیسلامتازبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرایران معاونبهداشتوزارتبهداشتازاستقبالمجمعجهانیسلامتدرژنوازبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرایرانخبرداد بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیدرجلسهکمیتهاجراییبسیجملیکنترلفشارخونگفتمجمعجهانیسلامتدرژنوازبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرایراناستقبالکردورییسامرونیزپیامتقدیرفرستاد ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار خون، مهم‌ترین عامل مرگ و میر در ایران - خراسان رضوی رتبه چهارم در ابتلا به فشار خون بالا

عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهبیانکرد فشارخون،مهم‌ترینعاملمرگومیردرایرانخراسانرضویرتبهچهارمدرابتلابهفشارخونبالا عضوهیاتعلمیدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه بابیاناینموضوعکهفشارخونبالایاپرفشاریخونیکبیماریمزمناستکهدرآنفشارخوندرشریان‌هابالامی‌رود،افزودبهدنبالاینافزایشفشار،قلببایدبرایحفظگردشخوندررگ‌هایخونیشدیدترازحالتطبیعیفعالیتکند ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مصرف حبوبات در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون بالا موثر است

مصرفحبوباتدرپیشگیریازبیماریهایقلبیوعروقیوفشارخونبالاموثراست مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتکنترلوزنبارعایترژیمغذاییصحیحواصلاحالگویغذاییدرکنارکاهشمصرفروزانهقند،نمکوچربی،مصرفبیشترمیوهوسبزیجاتوهمچنینحبوباتمیتواندازابتلابهفشارخونبالاپیشگیریکند ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود 2 میلیون نفر تا کنون در بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کرده اند

نایبرییسکمیته‌ملیبیماری‌هایغیرواگیردرنشستکمیته‌بیماری‌هایغیرواگیر حدودمیلیوننفرتاکنوندربسیجملیکنترلفشارخونشرکتکردهاند نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیررواگیربااشارهبهمشارکتفعالحوزههایمختلفوزارتبهداشتدربسیجملیکنترلفشارخونگفتلازماستسایرنهادهانیزدراینامر،مشارکتداشتهباشند ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در تهران برگزار شد

نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرتهرانبرگزارشد   نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرشهرتهرانباحضوردکترفرشادرییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،خانمدکترنصیریمدیرکلسلامتشهرداریتهرانومدیرانسلامتمناطقگانهشهرداریتهرانوهمچنیندکترصابریان،رییساورژانستهرانونیزنمایندگانیازمعاونتبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیاستانتهراندرستادوزارتبهداشتبرگزارشد ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای کنترل فشار خون بسیج می شوند

اعضایخانوادهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرایکنترلفشارخونبسیجمیشوند رییسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیازآمادگیبرایسنجشفشارخون۸۵۰هزارنفرازجمعیتتحتپوششایندانشگاهخبردادوگفتبرایشرکتدرطرحبسیجملیکنترلفشارخون،علاوهبر۵۳۰خانهومرکزبهداشتروستاییدانشگاه۹۴پایگاهدرمراکزپرترددیهمچونایستگاههایمترووپارکهانیزفعالیتخواهندداشت ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام آمادگی 20 وزارتخانه و دستگاه ملی برای کمک به اجرای بهتر بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییعنوانکرد اعلامآمادگیوزارتخانهودستگاهملیبرایکمکبهاجرایبهتربسیجملیکنترلفشارخون رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییگفتیکیازوظایفمادردبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،تامینوتقویتمشارکتهایبینبخشیدرحوزهسلامتاستودرطرحملیبسیجکنترلفشارخوننیزوظیفهفراهمکردنبسترهمکاریهایبیشتررابرعهدهداریم ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از ٢٥ درصد جمعيت تربت جام دچار فشار خون بالا هستند

درکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییتربتجاممطرحشد بیشاز٢٥درصدجمعيتتربتجامدچارفشارخونبالاهستند رییسدانشکدهعلومپزشکیتربتجامدراولینجلسهکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتبیشاز۲۵درصدجمعیتشهرستانتربتجامدچارفشارخونبالاهستندکهبایدمورددرمانوپایشقرارگیرند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت پنج لایه ای بر اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

معاوندفترمدیریتبیماریهایغیرواگيروزارتبهداشتاعلامکرد   معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگيروزارتبهداشتازنظارتپنجلایهایبراجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرکشورخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامغیثیبابیاناینمطلبگفتایننظارتازسطحستادوزارتبهداشتشروعمیشودوتاسطحخانهبهداشتدرروستاهاادامهخواهدداشت ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه و فرماندار ویژه بابل به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

امامجمعهوفرماندارویژهبابلبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند حجتالاسلامروحانیامامجمعهوولیزادهبورافرماندارویژهبابلدراقدامینمادینبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند   بهگزارشوبدا،حجتالاسلامروحانیامامجمعهبابلگفتضروریمیدانیمازاقدامارزشمندوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیکشوردررابطهباکنترلفشارخونهموطنانعزیزتشکركنيم ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات غربالگری فشار خون به 25 هزار مادر باردار

ارائهخدماتغربالگریفشارخونبههزارمادرباردار  بیشازهزارمادربارداردرمرکزخدماتجامعوپایگاهسلامتحوزهتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخدماترایگان سلامترادریافتمیکنندواینجمعیتدرقالببرنامهغربالگریفشارخوننیزقرارمیگیرند ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مقابل بد عهدی و فشار اقتصادی تحمیل شده واکنش نشان خواهیم داد

... بودیم؛ ما نیز در مقابله با بد عهدی و فشار اقتصادی تحمیل شده واکنش هایی خواهیم داشت. به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علیرضا رزم‌حسینی در سومین جلسه شورای اداری استانداری ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دستیابی به اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون موجب تحول در فرآیند سلامت می شود

دستیابیبهاهدافبسیجملیکنترلفشارخونموجبتحولدرفرآیندسلامتمیشود استاندارفارسبااستقبالازاولویتبخشیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهپیشگیریازشیوعبیماریهایغیرواگيروبهویژهفشارخونبالا،باایجادبسیجملیکنترلفشارخون،براهمیتگسترشهمدلیوجلبمشارکتعمومیدردستیابیبهاهدافاینبسیجملیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عدم كنترل فشار خون بالا علت 75 درصد دياليز بيماران در جهرم

دركارگروهاطلاعرسانيپويشمليكنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیجهرممطرحشد عدمكنترلفشارخونبالاعلتدرصددياليزبيماراندرجهرم ریيسدانشگاهعلومپزشكيجهرمدركارگروهاطلاعرسانيپويشمليكنترلفشارخونكهباحضورمعاونبهداشتوبرخيازمسئوليندانشگاه،اصحابرسانهوبرخيازمديرانروابطعمومياینشهرستانبرگزارشد،گفتسكتهقلبيومغزيعاملاولمرگوميردرايرانبهدليلفشارخونبالااستهمچنيندرصدعلتدياليزدربيمارستانهايمطهريوخاتمالانبيايخفرشهرستانجهرمبهدليلعدمكنترلفشارخونبالابودهاست ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

صرفه‌جویی هزینه‌ها در نظام سلامت با کنترل فشار خون

صرفه‌جوییهزینه‌هادرنظامسلامتباکنترلفشارخون سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،گفتبااجرایاینطرحتمامیافرادیکهفشارخونبالادارند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرند   ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز می شود

فازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود مشاورعالیوزیربهداشتگفتهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

میزان مصرف نمک در بیماران قلبی و عروقی و پرفشاری خون، کمتر از 3 گرم در روز است

میزانمصرفنمکدربیمارانقلبیوعروقیوپرفشاریخون،کمترازگرمدرروزاست  مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتوهمزمانباروزجهانیفشارخوندرکشورآغازشدوهدفآن،اطلاعرسانیوآگاهیبخشیبهمردمدرمورداهمیتفشارخونوعوارضوپیامدهایوهمچنینشناساییافرادمبتلابهفشارخونبالادرکشوراست  ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسیج ملی کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

بسیجملیکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتپویشملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیزمحسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشار خون حداقل 190 هزار نفر از مردم استان کنترل می شود

درنشستخبریدانشگاهعلومپزشکیبیرجندبهمناسبتبسیجملیفشارخونمطرحشد     رییسدانشگاهعلومپزشکیبیرجنددرنشستخبریبهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخوناعلامکردبااجرایطرحملیکنترلفشارخون،فشارخونحداقلهزارنفرازمردماستانکنترلمیشود ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تدوین پروتکل درمانی خدمات تخصصی سطوح 2 و 3 برای بیماران شناسایی شده در بسیج ملی کنترل فشار خون

تدوینپروتکلدرمانیخدماتتخصصیسطوحوبرایبیمارانشناساییشدهدربسیجملیکنترلفشارخون     معاوندرمانوزارتبهداشتبابیاناینکهپویشبسیجملیکنترلفشارخونباهدفآگاهیمردموشناساییافرادمبتلابهفشارخونبالادرکشورآغازشدهاست،گفتدستورالعملاجراییاینپویشبهتمامیدانشگاههاابلاغشدهومرحله‌اجراییآننیزازخردادماهسالجاریآغازمی‌شود  ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت صدا وسیمای استان سیستان و بلوچستان در پویش ملی کنترل فشار خون

معاونفنیمرکزبهداشتاستانسیستانوبلوچستاناعلامکرد مشارکتصداوسیمایاستانسیستانوبلوچستاندرپویشملیکنترلفشارخون     مجموعهمدیرانوتهیهکنندگانصداوسیمایاستانسیستانوبلوچستانباپیوستنبهپویشملیفشارخوندرزمینهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخوناعلامآمادگیکردند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

طرح ملی ثبت فشارخون به شیوه خود اظهاری در البرز اجرا می‌شود

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان البرز از آغاز طرح ثبت فشار خون شهروندان استان البرز بعد از پایان ماه رمضان خبر داد. ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مشارکت نانوایان یزدی در بسیج ملی کنترل فشار خون

بههمتواحدسلامتمحیطواتحادیهصنفنانوایزد،اولیندورهآموزشیبهداشتعمومی،بهداشتکاروبسیجملیکنترلفشارخونباکنترلمیزانمصرفنمکنانبرگزارشد بهگزارشوبدا،سرپرستمرکزبهداشتشهرستانیزددراینکارگاهآموزشیازاجرایبسیجملیکنترلفشارخونونقشموثرنانوایاندرکاهشمیزاننمکنانمصرفیبهعنوانقوتغالبوکنترلبیماریپرفشاریخونخبرداد ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شیوع فشار خون در 30 درصد جمعیت بالای 30 سال استان خراسان شمالی

درنشستخبریدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبهمناسبتبسیجملیفشارخونمطرحشد شیوعفشارخوندردرصدجمعیتبالایسالاستانخراسانشمالی رییسدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیازهمهخبرنگارانواصحابرسانهخواستتاباپیوستنبهپویشبسیجملیکنترلفشارخون،دراطلاعرسانیبهجامعه،یاریرسانسیستمسلامتکشورباشند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پویش کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

پویشکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیز،محسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

راهکارهایی برای پیشگیری اولیه از افزایش فشار خون در اوایل عمر

درگفتوگوبارییسپژوهشکدهپیشگیریاولیهازبیماریهایغیرواگیردانشگاهعلومپزشکیاصفهانمطرحشد راهکارهاییبرایپیشگیریاولیهازافزایشفشارخوندراوایلعمر   رییسپژوهشکدهپیشگیریاولیهازبیماریهایغیرواگیردانشگاهعلومپزشکیاصفهانگفتباتوجهبهشکلگیریعادتهایغذاییتاسنسهسالگی،ازابتدانبایدباافزودنمقادیرزیادنمکوشکربهغذاهایشیرخواروکودکذائقهویرابهمصرفغذاهایشوریاشیرینسوقداد ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تنها 6درصد از 22 هزار بیمار فشار خونی استان سیستان و بلوچستان ، فشار کنترل شده دارند

تنهادرصدازهزاربیمارفشارخونیاستانسیستانوبلوچستان،فشارکنترلشدهدارند معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهداناعلامکردازهزاربیمارفشارخونیاستانسیستانوبلوچستانفقطدرصدفشارخونکنترلشدهدارند بهگزارشوبدا،درطرحغربالگریفشارخونعلاوهبرشناساییبیماراندارایفشارخون،کنترلوبررسیوضعیتهزار بیمارشناساییشدهوارائهمراقبتهاواقداماتدرمانیاینبیماراننیزازبرنامههایدانشگاهعلومپزشکیزاهدانمحسوبمیشود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top