آخرین اخبار

فشارخون

یوگای داغ بر بهبود علائم فشارخون چه تاثیری دارد؟

طبق نتایج یک مطالعه جدید، یوگای داغ با کاهش فشارخون در افراد بزرگسال مرتبط است. به گزارش جی پلاس، ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۶۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال مرند در کمپین کنترل فشارخون شرکت کردند

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، صمد طاهری، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت اجرای کمپین ملی کنترل فشار خون بالا برگزار شد، بااشاره به اینکه امروز الگوی بیماری ها نسبت به گذشته متفاوت ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کنترل فشار خون ده هزار نفر راننده تاکسی

... مردم نسبت به خطرات فشارخون بالا عنوان شده است، امیدواریم با اجرای این طرح شاهد ‌کنترل بهتر این بیماری در میان شهروندان و رانندگان باشیم.  ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فشارخون نمایندگان و کارکنان مجلس مورد سنجش قرار گرفت

باحضورتیمبهداشتیازدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی؛ فشارخوننمایندگانوکارکنانمجلسموردسنجشقرارگرفت باحضورتیمازمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،فشارخونتعدادیازنمایندگانوکارکنانمجلسشورایاسلامیموردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -

بزرگترینخطرابتلابهفشارخونبالا،مصرفدخانیاتاست دبیرکلجمعیتمبارزهبادخانیاتکشورباانتقادازوضعیتنابساماندخانیاتدرکشور،گفتامسالدرکنوانسیونجهانیکنترلدخانیات،بدتریننمرهمالیاتبهسیگاردردنیارابهایراندادند   بهگزارشوبدادکترمحمدرضامسجدیدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات،بابیاناینکهوضعیتدخانیاتدرکشورنابساماناست،اظهارکردیکصنعترامثالزنیدکهدرعرضهشتسال،کارخانجاتآنبرابرشدهباشددرسال،کارخانهتولیدسیگارداشتیمودرسال،اینکارخانجاتبهکارخانهرسیدهاستتنهاصنعتیکهتولیدآندوبرابرشدهاست،سیگاروتوتونبودهاستبهاینمعناکهباافزایشتولید،سودبیشترینیزنصیبتولیدکنندگانمیشودسودتولیدنیزحاصلمصرفبیشتراستبهطوریکه،مصرفقلیاندردخترانچندبرابرشدهونوجواناننیزبیشازگذشته،سیگارمصرفمیکنند ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتخبرداد حمایتومشارکتاجتماعیکمنظیرافراد،اقشار،نهادهایدولتیوغیردولتیورسانههایگروهیازبسیجملیکنترلفشارخون   رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتازمشارکتفعالواستقبالکمنظیرشخصیتهایاثرگذار،مراجعوعلمایدینی،ائمهجمعه،قهرمانانوهنرمندانمحبوب،سازمانها،ارگانهاونهادهایدولتیوغیردولتی،بسیججامعهپزشکی،شهرداریها،اتحادیههایصنفی،نیروهایمسلحوسازمانهایمردمنهادازطرحبزرگبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون  نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ازآحادمردماستانفارسدعوتکردتاباهدفارتقایسلامتخودوجامعه،بهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله مکارم شیرازی به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست - تاکید بر استقبال مردم از این طرح

آیتاللهمکارمشیرازیبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوستتاکیدبراستقبالمردمازاینطرح آیتاللهمکارمشیرازیامروزباسنجشفشارخونخودبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست بهگزارشوبدا،ایشانپسازسنجشفشارخونبابیاناینکهپیشگیری،کمهزینهترینراهحلبرایجلوگیریازابتلاءبهبیماریاست،گفتپیشگیریموجبمیشودتاآثارمنفیبیماریواستفادهازداروهادرانسانبهوجودنیایدوانساندچارمشکلاتناشیازبیماریهانیزنشود ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه آشخانه به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

امامجمعهآشخانهبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   حجتالاسلامعباسعلیاحمدزادهامامجمعهآشخانهاستانخراسانشمالیبامراجعهبهمرکزبهداشتاینشهروباسنجشفشارخونخود،بهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست    بهگزارشوبدا،حجتالاسلاماحمدزادهضمنتاکیدبرحسناجرایاینطرحبزرگکشوریوهمکاریدستگاههایاجراییبادانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاظهارکردسلامتییکیازبزرگتریننعمتهایالهیاستکهبایدقدرآنرابدانیم ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون کارمندان و خبرنگاران شبکه العالم اندازه گیری شد

باحضورتکنسینهایاورژانستهراندرصداوسیما؛ فشارخونکارمندانوخبرنگارانشبکهالعالماندازهگیریشد تکنسینهایاورژانستهرانهمزمانبابسیجملیکنترلفشارخوندرصداوسیمامستقرشدهوفشارخونپرسنلشبکهالعالمراموردسنجشقراردادند بهگزارشوبدا،همزمانبامرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخونوباهمتاورژانسوهمراهیرسانهها،تکنسینهایاورژانستهراندرساختمانشبکهالعالمصداوسیمامستقرشدهوفشارخونکارمندانوخبرنگاراناینشبکهموردسنجشقرارگرفت ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین سلامت، از چهار مرکز خیریه مجری بسیج ملی کنترل فشارخون بازدید کرد

همزمانبادومینروزازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون؛ مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیرینسلامت،ازچهارمرکزخیریهمجریبسیجملیکنترلفشارخونبازدیدکرد مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیرینسلامتوزارتبهداشتازچهارمرکزخیریهدرمانیمجریبسیجملیکنترلفشارخوندرجنوبوشرقتهران،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،درسراسرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخونبسیارمطلوبپیشرفتهاستوازروزشنبه،فازاجراییآنآغازخواهدشد ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی به بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیگفتامیدوارم،بارویکردمثبتدکترنمکیوزیربهداشت،حوزهبهداشتوپیشگیری،جایگاهواقعیخودرابیابد  بهگزارشوبدا،شهبازحسنپوربيگلري،نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیوعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس،ضمنپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخوندرجمعتعدادیازپرسنلمرکزاورژانس۱۱۵سیرجان،اظهاركردبرنامهبسیجملیکنترلفشارخونکهتوسطوزارتبهداشتدرحالاجرااست،درپیشگیریودرمانبیماریفشارخونکهیکیازبزرگترینبیماریهایخطرسازوشایعکشوراست،اقدامیبزرگوقابلتقدیراستوایننکتهوقتیارزشمندتربودهکهطرحمذکوردرراستایپیشگیریازبیماریگامبرداشتهکهمسلماپیشگیریهموارهبهتروکم‌هزینهترازدرماناست ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگردان نام آشنای سینمای ایران به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

کارگرداننامآشنایسینمایایرانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوست رسولصدرعاملیکارگردانوفیلنامهنویسنامآشنایایرانباانتشارپستیآموزشیدرصفحهاینستاگرامخود،گروههایمردمیرادعوتبهکنترلفشارخونکرد بهگزارشوبدا،کارگردانآثارسینماییماندگاریمانند«منترانهسالدارم»،«گلهایداوودی»و«دختریباکفش‌هایکتانی»درصفحهشخصیخوددراینستاگرامنوشتوزارتبهداشتطرحملیکنترلملیفشارخونرادردستاجراداردوبرایسلامتیخودوخانواده‌تان،یاخودتاندستبهکاربشویدوفشارخونخودتانرابگیریدیابهمراکزدرمانیمراجعهکنید ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون با همکاریهای برون‌بخشی

دردومینجلسهستاداجرایی«بسیجملیکنترلفشارخون»دراسدآبادتاکیدشد؛ ضرورتاجرایموفقبسیجملیکنترلفشارخونباهمکاریهایبرون‌بخشی دومینجلسهستاداجرایی«بسیجملیکنترلفشارخون»باحضورمعاونینتوسعه،بهداشتوآموزش،رييسدفترحوزهریاستوهمچنیناعضایکارگروه‌هایاینستاد،بهریاستدکترفریدیوسفیرييسدانشکدهعلومپزشکیاسدآبادودبیریمعاونتبهداشت تشکیلشد ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در تهران برگزار شد

نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرتهرانبرگزارشد   نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرشهرتهرانباحضوردکترفرشادرییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،خانمدکترنصیریمدیرکلسلامتشهرداریتهرانومدیرانسلامتمناطقگانهشهرداریتهرانوهمچنیندکترصابریان،رییساورژانستهرانونیزنمایندگانیازمعاونتبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیاستانتهراندرستادوزارتبهداشتبرگزارشد ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام آمادگی 20 وزارتخانه و دستگاه ملی برای کمک به اجرای بهتر بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییعنوانکرد اعلامآمادگیوزارتخانهودستگاهملیبرایکمکبهاجرایبهتربسیجملیکنترلفشارخون رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییگفتیکیازوظایفمادردبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،تامینوتقویتمشارکتهایبینبخشیدرحوزهسلامتاستودرطرحملیبسیجکنترلفشارخوننیزوظیفهفراهمکردنبسترهمکاریهایبیشتررابرعهدهداریم ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز می شود

فازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود مشاورعالیوزیربهداشتگفتهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

طرح ملی ثبت فشارخون به شیوه خود اظهاری در البرز اجرا می‌شود

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان البرز از آغاز طرح ثبت فشار خون شهروندان استان البرز بعد از پایان ماه رمضان خبر داد. ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برگزاری نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع کنترل فشارخون

برگزارینشستکمیسیونبهداشتودرمانمجلسباموضوعکنترلفشارخون نشستامروزکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیبابررسیموضوعاتمختلفازجملهکنترلفشارخونواجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرکشوربرگزارشد بهگزارشوبدا،دکترحسینعلیشهریاریدرایننشستازپرفشاریخونبهعنوانیکیازمهمتریندلایلبیماریهایقلبیوعروقیوسکتههایمغزیوقلبیاشارهوازوزارتبهداشتدراجرایبسیجملیکنترلفشارخونتقدیروتشکرکرد ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر نقش کلیدی مردم و رسانه ها در بسیج ملی کنترل فشارخون

تاکیدرییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرنقشکلیدیمردمورسانههادربسیجملیکنترلفشارخون   رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبااشارهبهآغازبسیجملیکنترلفشارخون،ازروزگذشتهجمعهدرسراسرکشور،برنقشکلیدیمردمورسانههادردستیابیبهاهدافپیشبینیشدهبرایاینپویشملی،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتظار داریم که حداقل 2 میلیون بیمار جدید مبتلا به فشارخون را در کشور شناسایی کنیم

انتظارداریمکهحداقلمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونرادرکشورشناساییکنیم   وزیربهداشتگفتدرسالهایبعدازانقلاباسلامی،دستاوردهایارزشمندیدرنظامسلامتکشورداشتهایمویکیازکشورهایپیشتازمنطقهدرحوزهسلامتبودهایموتوانستیمدربینکشورشرقمدیترانهازنظرشاخصهایبهداشتیمانندکاهشمرگومیرمادرانبارداروکودکان،درجایگاهنخستقراربگیریم ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

97 هزار مورد از مرگ و میر مردم ایران در سال 96 مستقیما به دلیل فشارخون بوده است - بخش عمده ای از مرگ های ناشی از فشارخون، مرگ های زودرس هستند

وزیربهداشتدرویژهبرنامهاستودیوسلامتشبکهدومسیمابهمناسبتآغازبسیجملیکنترلفشارخون هزارموردازمرگومیرمردمایراندرسالمستقیمابهدلیلفشارخونبودهاستبخشعمدهایازمرگهایناشیازفشارخون،مرگهایزودرسهستند   وزیربهداشتگفتبعدازانقلاباسلامیدستاوردهایمهمیدرنظامسلامتداشتهایمکهمیتوانبهکاهشمرگومیرکودکانومادرانبارداراشارهکردوعللآننیزوجودظرفیتارزشمندشبکهبهداشتودرمان،افزایشپوششواکسیناسیون،تقویتمراقبتازمادرانبارداروکودکانوتروجتغذیهباشیرمادربود ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

به ازای کاهش یک سانتیمتر چربی دور شکم، فشارخون یک درجه کاهش خواهد یافت

متخصصداخلیوعضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیزاهدان بهازایکاهشیکسانتیمترچربیدورشکم،فشارخونیکدرجهکاهشخواهدیافت     چربیدورشکمیخطرناکتریننوعچربیبرایافراددارایفشارخونودیابتاستوبههرمیزانکهچربیدورشکمکمترباشد،فشارخوننیز کاهشخواهدیافتکهلازمهآنفعالیتفیزیکیورژیمغذاییمناسباست ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون، زمینه ابتلای بسیاری از بیماری های غیرواگیر را مهیا می کند - 15میلیون نفر در کشور به فشارخون مبتلا هستند

مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشت فشارخون،زمینهابتلایبسیاریازبیماریهایغیرواگیررامهیامیکندمیلیوننفردرکشوربهفشارخونمبتلاهستند مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتگفتازسالتا،شیوعپرفشاریخوندرایران،حدودبرابرشدهوپیشبینیمیشودکهاینروندادامهپیداکردهودرسالهایآینده،بهبرابرافزایشپیداکند ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم استفاده از ظرفیت های استانها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در طول بسیج ملی کنترل فشارخون

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتتاکیدکرد لزوماستفادهازظرفیتهایاستانهادراطلاعرسانیوآگاهیبخشیبهجامعهدرطولبسیجملیکنترلفشارخون سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتبااشارهبهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتدرکشور،گفتبسیجملیفشارخون،طرحبسیاربزرگوباگسترهوسیعیاستودراینمسیرنبایدازظرفیتهایموجوددراستانهاوشهرستانهادرحوزهآگاهیبخشی،فرهنگسازیواطلاعرسانیبهجامعهغفلتکرد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون یک بیماری کشنده به ظاهر بی علامت است

درگفتوگوباعضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیمطرحشد عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتبسیجملیفشارخونبالا،یکطرحاجراییبسیاربزرگازسویوزارتبهداشتمحسوبمیشود؛چراکهکنترلفشارخونبراینظامسلامتکشور،صرفهاقتصادینیزبههمراهدارد  ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابتلای یک سوم جمعیت کشور به فشارخون بالا

نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیردرآستانهروزجهانیفشارخون،اعلامکرد نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیرگفتبراساسمطالعات،یکیازریسکفاکتورهایابتلابهبیماریهایغیرواگیر،ابتلابهفشارخونبالااست ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هشدار افزایش دو برابری ابتلا به فشارخون بالا در ایرانی ها

فرزانه داستان، افزود: بر اساس آمارهای جهانی پر فشاری خون تا سال 2026 حدود یک میلیارد نفر را در جهان درگیر می کند و در کشور ما نیز آمار آن طی این سال ها دو برابر خواهد شد. وی گفت: زندگی نامناسب شهری، عدم ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش نارسایی قلبی با رژیم غذایی کاهنده فشارخون

رژیم غذایی DASH سال‌هاست که به عنوان بهترین رژیم برای مبارزه با انواع سرطان، سکته مغزی، سنگ کلیه، دیابت و کاهش وزن انتخاب می‌شود. این رژیم غذایی یک رویکرد مادام العمر برای مصرف غذای سالم است که تمرکز عمده ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جلسه کمیته راهبردی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا برگزار شد - تشریح برنامه ها و اقدامات عملیاتی بسیج ملی فشارخون در سراسر کشور

باحضوروزيربهداشت؛ جلسهکمیتهراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالابرگزارشدتشریحبرنامههاواقداماتعملیاتیبسیجملیفشارخوندرسراسرکشور     جلسهکمیتهراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالاصبحامروزباحضوروزیربهداشت،معاونینومدیرانوزارتبهداشتازطریقبرقراریارتباطویدئوییباروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور،برگزارشد ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فشارخون بالا، یکی از تهدیدکننده های خاموش سلامتی است

وزیربهداشتدرجلسهکمیتهراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالا فشارخونبالا،یکیازتهدیدکنندههایخاموشسلامتیاست وزیربهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونبالا،درواقعشروعیبرایکنترلیکیازمعضلاتخطرناکسلامتیانسانهامحسوبمیشودبااینحرکت،قصدداریمآگاهیاجتماعیراافزایشدادهوبرنامههاییراتدوینکنیمکهتداوماینطرحملی،حفظشود ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز به کار بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 27 اردیبهشت در سراسر کشور

آغازبهکاربسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشتدرسراسرکشور وزیربهداشتدرنامهایبهرییسجمهوربااعلامآغازبهکاربسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشتدرسراسرکشور،ازایشاندرخواستکردکهدستورپشتیبانیاجراییوهمکاریسایردستگاههاراکهمتضمنتوفیقاینحرکتملیاست،صادرکند ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

از هر پنج ايراني، يك نفر دچار مشكل فشارخون بالا است

از هر پنج ايراني، يك نفر دچار مشكل فشارخون بالا است   مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور با بيان اينكه بين 25 تا 35 سالگي 3 درصد ايرانيان كلسترول ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش سه برابری شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون در دولت یازدهم - طرح تحول سلامت آثار و برکات بسیار زیادی در کل کشور و استان مازندران داشته است

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تا پایان امسال، 1700 تخت بیمارستانی جدید در استان مازندران به ظرفیت تخت های بیمارستانی این استان اضافه می شود اما به دلیل اینکه حدود نیمی از جمعیت این استان در روستاها ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

حدود 70 درصد ایرانیان مبتلا به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: تقریبا 70 درصد مبتلایان به فشارخون و نیمی از مبتلایان به دیابت نمی دانند که به این بیماری ها مبتلا هستند بنابراین مصرف دارو در ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۶ راهکار طبیعی کاهش فشارخون

فشارخون بالا، افراد را با خطرهایی جدی و احتمال بروز حملات قلبی، بیماری قلبی، سکته، دیابت و سایر بیماری ها مواجه نی کند. العالم - گوناگون محققان ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

19 درصد در کشور به فشارخون بالا و 8 درصد به دیابت مبتلا هستند

علیرضا مهدوی روز شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه ملی فعالیت بدنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستیابی به آمار دقیق مبتلایان به فشارخون بالا ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سیب زمینی فشارخون را بالا می‌برد

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد مصرف سیب زمینی می‌تواند در افزایش احتمال بروز فشارخون بالا نقش داشته باشد.به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند مصرف سیب زمینی با شیوه‌های متفاوت طبخ خطر بالا رفتن فشار خون ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خوردن آب آلبالو فشارخون را کنترل می کند

یافته محققان نشان می دهد نوشیدن آب آلبالو به اندازه دارو در کاهش فشار خون موثر است.به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه نورث آمبریا انگلستان، افرادی که ۶۰ میلی لیتر افشره آلبالو که با کمی آب مخلوط شده ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top