قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

فضای

۸۵ درصد اراضی قم محدودیت بالا برای کاشت گونه‌های گیاهی دارند

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: حدود ۸۵ درصد اراضی شهر قم که در اختیار شهرداری است دارای آب شور با درصد بالای نمک و املاح و با محدودیت بسیار زیاد برای کاشت گونه‌های گیاهی است. ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 280
دسته بندی: صفحه نخست

فرهنگ را به معنی واقعی در کشور، تفسیر نکرده ایم - لزوم پرهیز از دوقطبی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه ها

وزیربهداشتدرمراسمتکریمومعارفهمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت فرهنگرابهمعنیواقعیدرکشور،تفسیرنکردهایملزومپرهیزازدوقطبیشدنوامنیتیشدنفضایدانشگاهها وزیربهداشتگفتدردورانقبلوبعدازانقلاباسلامی،شایدتنهاوزیریباشمکهتغییراتحداقلیدرسطحمعاونیناینوزارتخانهداشتمچونهمکارانزحمتکشودانشمندیدراینوزارتخانهمشغولبهخدمتهستندوبهجزدرمواردیاندک،احساسکردمکهنیازیبهتغییرتیممدیریتیوزارتبهداشتوجودندارد ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت

سرانه فضای کتابخانه در یزد افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، رقیه دوست فاطمی‌ها امروز در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان یزد با بیان اینکه رگ حیات کتابخانه‌های یزد به شهرداری‌ها متصل است، اظهار ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: اقتصادی

تحلیل و بررسی گونه‌های قابل کاشت در شهر توسط کمیته طراحی سازمان پارک‌ها (2)

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم از تحلیل و بررسی گونه‌های قابل کاشت در شهر توسط کمیته طراحی سازمان پارک‌ها خبر داد. به گزارش قم پرس، پیام جوادیان با اشاره به فرآیند طراحی فضای سبز در شهرداری ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 251
دسته بندی: صفحه نخست

اشتغالزایی قابل توجه فعالیت شرکت های دانش بنیان در فضای تحریم

اشتغالزاییقابلتوجهفعالیتشرکتهایدانشبنیاندرفضایتحریم معاونعلمیوفناوریریاستجمهوریبااشارهبهاینکهشرکتهایدانشبنیانجدید،آیندهحوزهتوسعهتکنولوژیوفناوریدرحوزهتجهیزاتپزشکیوفناوریهستند،گفتفضایتحریمباعثشدتاشرکتهایدانشبنیاندرمواردیهمکهورودنداشتندواردشدهوفعالیتداشتهباشندتاازاینطریق،اشتغالایجادشود ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

تکذیب ادعاهای یک مامای متخلف در فضای مجازی - درخواست لغو مجوز فعالیت این فرد خاطی از سازمان نظام پزشکی

تکذیبادعاهاییکمامایمتخلفدرفضایمجازیدرخواستلغومجوزفعالیتاینفردخاطیازسازماننظامپزشکی مشاوروزیربهداشتدرامورماماییدرواکنشبهرفتارمتخلفانهیکماماومتعاقبآنادعایدروغینمبنیبردلجوییتلفنیازوی،ضمنتکذیباینموضوعبرادامهپیگیریجهتبرخوردبااینافرادمتخلفومواردمشابهآنازسویوزارتبهداشتونظامپزشکیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

فضای مجازی بدون ضابطه ، بنیان خانواده را به شدت تهدید می کند

... اساس از مسائلی که امروزه بر ساختار و کارکرد خانواده تأثیر بسیار زیادی داشته و با وجود کارکردهای مثبتی که برای این نهاد اجتماعی به‌همراه دارد، لکن بنیان آن را به طور جدی تهدید می کند، اینترنت و فضای گسترده ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دین و اندیشه

بصیرت افزایی حوزه انقلابی، لازمه کاهش آفات فضای مجازی است

... در این راستاست. وی همچنین با اشاره به این که امروز یکی از عرصه های بسیار مهم و موثر در ساحت فرهنگی مرتبط با مقوله مهم فضای مجازی است، افزود: نقل قولی از رهبر فرزانه انقلاب مشهور است که ایشان فرمودند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: دین و اندیشه

تبلیغات دارویی در فضای مجازی و غیر مجازی ممنوع و جرم است

تبلیغاتداروییدرفضایمجازیوغیرمجازیممنوعوجرماست   معاونکلوزارتبهداشتگفتاکثرتبلیغاتفضایمجازی،رسانههایدیداری،شنیداریونوشتاریممنوعاستوتخلفمحسوبمیشود    بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیمعاونکلوزارتبهداشتدربرنامهگفتگویشبکهخبردرخصوصتبلیغاتخارجازعرفپزشکاندرفضایمجازیبااشارهبهاینکهتبلیغاتداروییکلاممنوعاستواینموضوعدوزمینهاخلاقیوفلسفیوزمینهقانونیدارد،افزودبازارطبیومسایلپزشکیمصداقشکستبازاراستودرآنتقاضایالقاییوالقایخدماتغیرضروریبهدلیلاختلافسطحآگاهیکهبینارائهکنندهخدمتودریافتکنندهآنوجودداردوبیمارمعمولاتجربهایدرخریدخدماتیکهبهآنپیشنهادمیشودندارد،رویمیدهدبرایمثالبیماردرخصوصضروریبودنانجامآزمایشیاسونوگرافیکهتجویزمیشودتجربهایندارد ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت

هفت پیشنهاد برای سامان‌د‌هی فضای مجازی

... پرداخت که متن این سخنان بدین شرح است:   بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم إِنَّ‌اللَّهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ سخن من درباره فضای مجازی است، یعنی به‌روزترین ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دین و اندیشه

حمایت از زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد جهت بازگشت به فضای جامعه - لزوم اهتمام ویژه جهت اشتغال پایدار زندانیان آزاد شده

استاندار قم اظهار کرد:حمایت از زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد جهت بازگشت به فضای جامعه/ لزوم اهتمام ویژه جهت اشتغال پایدار زندانیان آزاد شدهاستاندار قم با اشاره به لزوم اشتغال زندانیان آزاد شده از جرائم ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: اخبار قم

سیطره اداری موجب ناکارآمدی مدارس شده است

... تهران بعد از سیستان و بلوچستان بدترین فضای آموزشی را دارد وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تهران و شهرستان‌های استان تهران بعد از سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت فضای آموزشی را از نظر تراکم دانش آموز، ایمنی ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 654
دسته بندی: صفحه نخست

انتقاد آیت مکارم شیرازی از سخنان رئیس جمهور درباره حجاب و فضای مجازی

کسی نمی گوید فضای مجازی را تعطیل کنید بلکه باید جلوی مفاسد آن گرفته شود. شما رئیس جمهور یک کشور اسلامی هستید نه کشور دموکراتیک سکولار.  رئیس جمهور اخیرا درباره مسئله حجاب و فضای مجازی دو جمله گفته ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 71
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

حمایت از زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد جهت بازگشت به فضای جامعه - لزوم اهتمام ویژه جهت جهت اشتغال پایدار زندانیان آزاد شده

استاندار قم اظهار کرد:حمایت از زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد جهت بازگشت به فضای جامعه/ لزوم اهتمام ویژه جهت جهت اشتغال پایدار زندانیان آزاد شدهاستاندار قم با اشاره به لزوم اشتغال زندانیان آزاد شده ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نابسامانی فضای مجازی برای کشور اسلامی به بلا مبدل شده است

...  معظم‌له اظهار کرد: منافقان شایعه ساختند که روابط امام علی(ع) و پیامبر(ص) تیره شده است؛ امروز نیز شایعات در فضای مجازی وجود دارد که متأسفانه، برای کشور اسلامی ما به بلا مبدل شده است؛ می‌خواهند شایعات، ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جمع آوری روان آبها در کشور نیازمند مدیریت و برنامه ریزی

... بسیاری از مشکلات باشد. به عنوان مثال، حدود پنج هزار متر فضای سبز در شهر اصفهان وجود دارد و برای آبیاری این وسعت فضای سبز در طول سال به حدود 50میلیون متر مکعب آب نیاز است. متوسط بارندگی در اصفهان سالانه ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نباید فضای مجازی به محیط امنی برای مجرمان و متخلفان تبدیل شود

... نوین تبلیغی تلاش می کند اعتقادات دینی جوانان ایرانی را سست کند. حجت الاسلام موسوی با بیان این که متأسفانه امروز فضای مجازی به یک ابزار مهم در اختیار دشمن برای تغییر باورهای دینی جوانان ایرانی تبدیل ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

عزم جدی پژوهشگاه فضایی برای توسعه دولت الکترونیکی

حسین صمیمی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در جهت توسعه فناوری‌های فضایی و اشاعه کاربرد این دستاوردها برای رفع نیازهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، گفت: ما نیازمند فناوری اطلاعات و قابلیت‌های آن ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بی تفاوتی مسئولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است - ایران کشوری اسلامی است نه سکولار

... کشورهاي سكولار قابل قیاس باشد.   ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم فضای مجازی اشاره کردند و با انتقاد از اظهارات اخیر بعضي از مسئولين كشور در این خصوص گفتند: جای تاسف است که نسبت به ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

واکنش فعال سیاسی اصولگرا به واکنش فعال رسانه ای اصولگرا به اظهارات دادستان کل کشور درباره فضای مجازی و وزیر ارتباطات

به گزارش جماران، محمد مهاجری در حساب توییتری خود نوشت:  دادستان کل کشور از وزیرارتباطات خواسته به تلویزیون بیاید و در حضورکارشناسی که ایشان معرفی می کند در باره فضای مجازی توضیح دهد. ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تبلیغ رایگان کالاها و خدمات در سایت و کانال فضای مجازی اداره کل تامین اجتماعی قم

... و همچنین جامه عمل پوشاندن به شعار سال 98 با عنوان رونق تولید، در نظر دارد کالاهایی که در استان قم تولید می شود را به صورت رایگان در کانال فضای مجازی و  همچنین صفحه سایت اطلاع رسانی خود تبلیغ کند. تولیدکنندگان ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اکثر مدارس غیردولتی استان قزوین در فضای استیجاری فعالیت می‌کنند

... بهره برداری است. رحمانی عنوان کرد: اردوگاه یانس آباد دارای یک سالن ورزشی زیبا و بزرگ تکمیلی بوده و یک سالن آمفی تئاتر هم در دست احداث است و با داشتن فضای سبز مناسب می‌تواند یک اردوگاه ملی برای برگزاری ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آموزش های مبتنی بر سواد رسانه ، لازمه فعالیت امن و سالم در فضای مجازی است

علی صابری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به بحث ارتقای سواد رسانه ای و فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به این که افکار و رفتارها، سبک زندگی ما را شکل می دهند، لذا ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آموزه های ناب مهدوی را با ابزار رسانه و فضای مجازی جهانی کنیم

... و امام زمان(عج) را با ابزارهای روز همچون رسانه و فضای مجازی به خوبی تبیین و ترویج کنیم. وی با تاکید بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت عظیم رسانه های نوین در شرایط فعلی افزود: در این خصوص نه تنها در ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ایجاد انگیزه و فضای رقابت سالم، از اهداف مسابقات قرآنی است

...  وی ضمن اشاره به برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز عنوان کرد: این دوره از مسابقات در ۱۴ رشته قرآنی برگزار می‌شود که مهم‌ترین هدف آن، ایجاد فضای رقابت و انگیزه برای بهبود فعالیت‌های ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انتشار تصاویر شکار درفضای مجازی شکارچیان متخلف را گرفتار کرد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مردمی بودن امور تبلیغی کمرنگ شده است - فضای تبلیغی در طراز انقلاب اسلامی باشد

... جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر لزوم تبیین مفاهیم دینی متناسب با نوآوری‌ها و نیازهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: فضای تبلیغ دین باید به گونه‌ای باشد که اعتقادات مردم تحت تأثیر تکانه‌های اقتصادی قرار ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر نمایشگاه دستاوردهای هوافضای سپاه در یادمان بیت‌المقدس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

عکس العمل پلیس فارس به انتشار کلیپ در فضای مجازی

عکس العمل پلیس فارس به انتشار کلیپ در فضای مجازی گروه استان ھا- فارس- معاون اجتماعي فرماندھي انتظامي استان درباره انتشار خبری مبنی خريد لوازم تنظیف براي پلیس راه "شیراز-اصفھان" ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هم‌اندیشی فعالان فضای مجازی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، سومین نشست فعالان حوزوی در فضای مجازی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی،  در سالن جلسات مرکز خدمات برگزار شد. حامد عبدالهی، سرپرست روابط عمومی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هیچ عزمی در مسئولان برای اصلاح فضای مجازی نیست - همه روحانیون در جهاد امروز شرکت کنند

... داخلی و از همه مهم‌تر فضاهای مجازی سه عنصری هستند که به فرهنگ ما حمله ور می‌شوند. این مرجع تقلید ابراز کردند: ما منکر اینکه با جمع شدن فضای مجازی برخی تجارت ها از بین می‌رود نیستیم، ما می‌گوییم در ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

امنیت در فضای مجازی باید همواره مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ" علی نیک نفس" در نشست تخصصی پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری اظهار داشت: تمام اقداماتی که در فضای مجازی انجام می شود باید مدیریت شود و وظیفه پلیس و دستگاه ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه فضای سبز شهر قم نیازمند طرح های پژوهشی است

... داشت: مدیریت شهری قم از طرحهایی که در این زمینه توسط کارشناسان تهیه و ارائه می شود، استقبال می کند. وی تعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با سازمان نظام مهندسی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اعلام آمادگی اختصاص زمین به شهرداری برای توسعه فضای سبز

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم گفت: ما آماده هستیم تا زمین‌های لازم برای توسعه فضای سبز را در اختیار شهرداری قرار دهیم. محسن بهشتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته شهرداری برنامه‌های خوبی برای توسعه ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مجید انصاری: هرکجا فساد هست، حرکت برخلاف مکتب فاطمی است - نباید حیثیت شخصیت‌ها به راحتی در فضای مجازی لکه‌دار شود

به گزارش جماران؛ گزیده اظهارات مجید انصاری به این شرح است: یکی از خیرات کثیر حضرت زهرا(س) انقلاب اسلامی است امروز دشمنان هزاران نفر را در فضای مجازی بسیج کرده اند تا اعتماد ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اولین تصاویر از کارخانجات تولید موشک بالستیک نیروی هوافضای سپاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اولین تصاویر از کارخانجات تولید موشک بالستیک نیروی هوافضای سپاه تصاویر اولین تصاویر از کارخانجات تولید موشک بالستیک نیروی هوافضای سپاه تصاویر اولین تصاویر از ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر جشنواره ورزش های هوایی نیروی هوافضای سپاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر جشنواره ورزش های هوایی نیروی هوافضای سپاه تصاویر جشنواره ورزش های هوایی نیروی هوافضای سپاه تصاویر جشنواره ورزش های هوایی نیروی هوافضای سپاه تصاویر جشنواره ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فعالان فضای مجازی با آیت‌الله سعیدی دیدار کردند

جمعی از فعالان فضای مجازی با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) با آیت‌الله سعیدی، نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس دیدار کردند. به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سلام‌الله علیها، ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سخنان رئیس جمهور درباره حجاب و فضای مجازی زننده بود - شما رئیس جمهوری اسلامی هستید؛ نه رئیس جمهور دموکراتیک سکولار

... و فضای مجازی گفتند که متأسفانه هر دو زننده بوده است؛ ان‌شاءالله در زمان مناسب، مفصل درباره این موضوع سخن خواهم گفت؛ اما امروز اشاره ای به آن خواهم داشت. ایشان با اشاره به اینکه مسئله حجاب جزو مسائل ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مازنی: در انتخابات 92 و 96 می‌خواستیم از فضای تند عبور کنیم - از هر کسی سوال کنیم تفاوت قائل است بین دولت روحانی و احمدی نژاد

... در انتخابات 92 و 96 می‌خواستیم کشور را از یک جهنم وارد برزخ کنیم و از آن فضای تند عبور کنیم. از هر کسی سوال کنیم تفاوت قائل است بین دولت روحانی و احمدی نژاد یا بین مجلس دهم و مجلس نهم و اساسا بین فضای ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۳۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب به زودی وارد مدار آبیاری فضای سبز می شود

...  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم افزود: دستگاه ازن‌زن این تصفیه‌خانه به دلیل مشکلات ارزی وارد نشده بود که مشکلات حل شده و به زودی نصب و افتتاح می‌شود. وی اذعان کرد: از تصفیه‌خانه شهری ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واكنش شريعتمداري به پخش كليپ دردناك كودكان كار در فضاي مجازي

... کودکان کار که طی چند روز گذشته در فضای مجازی پخش شد، واکنش نشان داد و آن را تاسف آور خواند .  ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم مقابله با شایعه سازی دشمن درفضای مجازی *مرتضی نجفی قدسی

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی قم یادداشتی با عنوان «لزوم مقابله با شایعه سازی دشمن در فضای مجازی» را به رشته تحریر درآورده است. در این یادداشت آمده است: آگاهی بخشی به عموم مردم وظیفه همه است و هر کس ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز

عضو شورای سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری قم لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز در شهر را امری ضروری عنوان کرد. به گزارش قم پرس؛‌ سیدمحمد تقی سجادی یکی از چالش های توسعه فضای سبز را ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فضاهای تاریخی فرسوده به مرکز محله تبدیل می شود/آب انبار لب چال نخستین فضای تاریخی مرکز محله در قم

... باشیم و به جای اینکه یک خانه را خریده و خراب کنیم تا مرکزی ایجاد شود از عنصر موجود و ارزشمند فضایی استفاده کنیم.  ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش بیش از 20 درصدی بودجه فضای سبز در سال 98

پیام جوادیان با بیان اینکه در سال 94 بودجه فضای سبز حدود 60 میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: این بودجه در سال 95 به بیش از 90 میلیارد تومان رسید و در سال 96 نیز با یک جهش بسیار خوب به بیش از 200 میلیارد ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ظریف: ایران به برنامه‌های هوافضای خود ادامه می‌دهد - هیچ قانون بین‌المللی چنین برنامه‌ای را ممنوع نکرده است

...  به گزارش جماران؛ محمد جواد ظریف در مصاحبه با رویترز در هند گفت: به ‌رغم هشدارهای آمریکا، ایران برنامه‌های هوافضای خود را تعلیق نخواهد کرد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران که ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

منع کردن استفاده از فضای مجازی صحیح نیست

... فضای مجازی دست پیدا کنیم. وی با تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برای همراهی در برپایی کارگاه های سواد رسانه ای در مساجد استان قم، گفت: این کارگاه های آموزشی علاوه بر ۴۰ مسجد منتخب، ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آیین افتتاح کارگاه‌های سواد رسانه‌ای و تقدیر از برگزیدگان تولیدات محتوای فضای مجازی در قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مراسم افتتاحیه اولین دوره کارگاه های آموزشی سواد رسانه ای استان قم و تقدیر از برگزیدگان تولید محتوای فضای مجازی، عصر یکشنبه ۱۶ دیماه ۹۷ با حضور ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سرانه فضای سبز قم باید به بالای 25 مترمربع برسد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: سرانه کل فضای سبز شهر قم باید به بالای 25 مترمربع به ازای هر شهروند قمی برسد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به آمار فضای سبز شهر قم اظهار ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم: هدف از برگزاری کارگاه های سواد رسانه ای؛ کاهش آسیب‌های فضای مجازی است

... برگزار شد، اظهار داشت: نظر به اهمیت بحث فضای مجازی، ضرورت برگزاری کارگاه های سواد رسانه ای بیش از پیش احساس می شد و بر همین اساس اقدام به برپایی آن کردیم. وی افزود: علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور: برخورد سلبی با فضای مجازی صحیح نیست

...  آن غفلت نمی کند. دبیر شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور، با بیان این که فضای مجازی یکی از واقعیت های امروزی جامعه و دنیای امروز است، گفت: فضای مجازی نیاز جامعه ما هست و البته ما هم باید با هوشیاری ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دستگیری شکارچی متخلف و کشف تاکسیدرمی از طریق فضای مجازی

... زیست استان قم تصریح کرد: دو قطعه تاکسیدرمی پازن و قوچ وحشی نیز که در فضای مجازی جهت فروش آگهی شده بودند، با مراجعه به محل از متخلف زیست محیطی کشف و ضبط شدند. وی با بیان اینکه خرید و فروش و نگهداری هرگونه ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغ وقف در استان البرز

... فضای مجازی برای تبلیغات مربوط به بقاع متبرکه وی افزود: استفاده از ظرفیت جاده زیبای چالوس یکی از راهکارها در این زمینه محسوب می‌شود همچنین در جاده‌های منتهی به تهران و قزوین هم تبلیغات خوبی داشته‌ایم که ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر بازدید وزرای علوم و جهاد کشاورزی از پژوهشگاه فضایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید وزرای علوم و جهاد کشاورزی از پژوهشگاه فضایی تصاویر بازدید وزرای علوم و جهاد کشاورزی از پژوهشگاه فضایی تصاویر بازدید وزرای علوم و جهاد کشاورزی از پژوهشگاه ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

ایجاد فضای اختصاصی برای عرضه محصولات غذایی سلامت محور در فروشگاهها

براساستفاهمنامهسازمانغذاودارووفروشگاههایزنجیرهایرفاهانجامشد؛ ایجادفضایاختصاصیبرایعرضهمحصولاتغذاییسلامتمحوردرفروشگاهها براساسانعقادتفاهمنامهبینسازمانغذاودارووفروشگاههایزنجیرهایرفاه،فضایاختصاصیعرضهمحصولاتغذاییسلامتمحوردراینفروشگاهایجادمیشود ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر بازدید وزرای نیرو و ارتباطات از پژوهشگاه فضایی ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ندارد

... تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: عملکرد شهرداری قم در زمینهٔ نحوه صدور تجاری‌های موقت ابهاماتی داشته که باید برطرف شود. فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هزینه 120 میلیارد ریالی شهرداری برای نگهداری فضای سبز منطقه سه

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از هزینه 120 میلیارد ریالی شهرداری برای نگهداری فضای سبز منطقه سه خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با تاکید بر اینکه سرانه فضای سبز منطقه سه بیش ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیگیری شهرداری برای اجرای طرح حمایت از فضای سبز خانگی

معاون خدمات شهری شهردار قم از پیگیری شهرداری برای اجرای طرح حمایت از فضای سبز خانگی خبر داد. سیدامیر سامع دوشنبه شب در هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که به ریاست عبدالله جلالی در سالن جلسات ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فرهنگ حفظ محیط زیست و صیانت از فضای سبز باید نهادینه شود

شهردار قم گفت: فرهنگ حفظ محیط زیست و صیانت از فضای سبز باید به درستی نهادینه شود. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سطح فضای سبز منطقه 6 باید ارتقاء یابد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم لزوم ارتقاء سطح فضای سبز منطقه 6 را مورد توجه قرار داد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی، هماهنگی کامل و همراهی با مسوولان مختلف بتوانیم در پیشبرد اهداف منطقه ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز عملیات احداث فضای سبز مجموعه پارک پرندگان - بهره برداری از پروژه تا پایان سال

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز عملیات احداث فضای سبز مجموعه پارک پرندگان خبر داد. به گزارش شهرنیوز؛ پیام جوادیان از آغاز عملیات احداث فضای سبز مجموعه پارک پرندگان خبر داد و ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سند۲۰۳۰ زمینه ساز نفوذ جریان های سکولار در فضای آموزشی کشور است

... آن، نفوذ جریان ها و منابع روشنفکری سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه های غربی است تا به واسطه آن از اصطکاک نسل های جدید با نظام های استکباری و سرمایه داری، جلوگیری کند. استاد دانشگاه ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

هم اندیشی فعالان فضای مجازی برگزار می‌شود

سید مهدی میرقیصری مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی با اشاره به برگزاری نشست فعالان فضای مجازی شهر قم در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام گفت : این دیدار به منظور همگرایی، همدلی و شناخت ظرفیت‌های موجود ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

- فضای مجازی و تربیت فرزند - بررسی شد

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان،  ابراهیم مهرانی کارشناس آسیب های اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان و نویسنده کتاب «رسانه یا والدین دیگر، تربیت فرزند در عصر رسانه»، در نشست «فضای مجازی و تربیت فرزند» ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

افزایش بهره‌وری در نگهداری فضای سبز با استفاده از سامانه های مکانیزه

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از افزایش بهره‌وری نگهداری فضای سبز شهری توسط بخش خصوصی با نظارت مکانیزه بر روند نگهداری خبر داد. به گزارش شهرنیوز؛ پیام جوادبان با بیان اینکه پس از شروع ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نحوه و شرایط بیمه شاغلان کسب‌وکارها در فضای مجازی

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) با توجه به گسترش کسب‌وکار در فضای مجازی، سازمان تامین‌اجتماعی نیز از قافله عقب نمانده و از این پس شاغلان شرکت‌های کسب‌وکار ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج تصاویر اختتامیه گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج تصاویر اختتامیه گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج تصاویر اختتامیه گردهمایی ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تحول در فضای سبز شهر قم با تامین منابع پایدار جهت آبیاری فضای سبز

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از اختصاص 4.5 میلیون مترمکعب پساب جهت آبیاری فضای سبز و افتتاح تصفیه خانه ثانویه پساب تا پایان آذرماه خبر داد. به گزارش شهرنیوز؛ پیام جوادیان با بیان اینکه ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حجم گسترده توهین ها در فضای مجازی زیبنده جامعه اسلامی نیست

مدیر موسسه فرهنگی ترجمان وحی قم حجت الاسلام و المسلمین محمد نقدی گفت: طبق آموزه های اسلام، مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند. وی با تاکید بر اینکه هیچ اسوه و الگوی بالاتری از پیامبراکرم ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهرام قاسمی: کشورهای منطقه فضای تحرک به رژیم صهیونیستی ندهند

... اسلامی منطقه نبايد تحت فشار كاخ سفيد به رژيم غاصب صهيونيستی فضای تحرک برای ايجاد مصائب و مشكلات جديد در منطقه دهند. بی شک اين رژيم در پی ايجاد اختلاف میان كشورهای مسلمان و سر پوش نهادن بر ۷۰ سال غصب و ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر مراسم ترحیم پدر - سردار حاجی زاده - فرمانده نیروی هوافضای سپاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بخشنامه بیمه شاغلین در کسب و کارهای فضای مجازی صادر شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای نحوه خدمت رسانی واحدهای اجرایی این سازمان به شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم بر اساس ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حضور کارشناس ویژه حوزه فضای سبز در محل سامانه 137

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از حضور کارشناس ویژه حوزه فضای سبز در محل سامانه 137 در روز های یکشنبه هر هفته خبرداد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به آمار شهریور ماه سامانه ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آرام سازی فضای روانی؛ لازمه عبور از مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری حوزه، بر اساس آنچه اخیراً مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در گفتگویی اعلام داشته، داده‌کاوی‌های صورت گرفته از بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی، نشان می دهد که سرحلقه ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فضای سبز شهر قم 50 درصد کم‌آبیاری دارد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه در حال حاضر فضای سبز شهر قم 50 درصد کم‌آبیاری دارد، گفت: در برخی عرصه‌ها شهروندان اعتراض دارند که چرا درختان رشد نمی‌کند، دلیل این مساله این ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیگیری‌ها برای تخصیص پساب به فضای سبز شهر ادامه دارد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای طرح‌های مطالعاتی کاهش مصرف آب فضای سبز شهر قم خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به روند پیگیری تخصیص پساب برای توسعه فضای سبز شهر ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وسعت بیش از 22 میلیون مترمربعی فضای سبز شهر قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: کل فضای سبز شهری که در اختیار شهرداری است 22 میلیون و 224 هزار و 746 مترمربع است که شامل بوستان‌های شهری، پارک‌ها، کمپینگ‌ها و... است. به گزارش قم ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعطای مجوز به شهرداری برای خرید املاک تا سقف 30 میلیارد تومان - آمادگی شهرداری برای احداث فضای سبز در مدارس

... همچون سرویس مدارس اندیشیده شود. رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این آمادگی در شهرداری وجود دارد که اگر در مدرسه ای امکان احداث فضای سبز باشد، این کار صورت گیرد همچنین اقلام ورزشی به مدارس شهر توسط ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تسهیلات ویژه برای توسعه رسانه‌ها در فضای مجازی ایجاد شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به اهمیت توسعه فعالیت رسانه‌های مکتوب در فضای مجازی، نشریات می‌توانند با حداقل ...
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل در فضای مجازی، مجازات می‌شوند

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتتاکیدکرد متخلفانحوزهطبسنتیایرانیومکملدرفضایمجازی،مجازاتمی‌شوند مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتبااشارهبهابلاغقانونممنوعیتتبلیغاتمحصولاتوخدماتغیرمجازوآسیب‌رسانبهسلامتدرفضایمجازی،ازبرخوردجدیبامتخلفانحوزهطبسنتیایرانیوسوءاستفاده‌گرانازاقبالمردمبهآموزه‌هاوخدماتاینمکتبغنیطبیخبرداد ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بهسازی و توسعه فضای سبز بیش از 110 مدرسه و مرکز آموزشی دولتی و خدماتی

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از بهسازی و توسعه فضای سبز بیش از 110 مدرسه و مرکز آموزشی دولتی و خدماتی خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به بهسازی و توسعه فضای سبز مدارس ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برشی از مساعی بانوان سرپرست خانوار ایلام در فضای کسب وکار

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۵:۴۰:۰۳  ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خالق دوج کوین: فضای تمرکززدایی نیازمند تفکرات جدیدی است

خالق دوج کوین: فضای تمرکززدایی نیازمند تفکرات جدیدی استReviewed by نیما ملک پور on Sep 10Rating: 5.0 جکسون پالمر، خالق دوج کوین و توسعه‌دهنده در شرکت آدوبی، اظهار داشت که توسعه‌دهندگان ...
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حذف آب شرب از آبیاری فضای سبز در صورت تامین منابع جایگزین

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با تاکید بر اینکه شهرداری این آمادگی را دارد که آب شرب را به طور کامل از چرخه آبیاری فضای سبز حذف کند، گفت: این در صورتی است که جایگزین این منابع، چاه یا پساب ...
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فضای مجازی به‌سلامت روحی و روانی فرزندان آسیب وارد خواهد کرد

حجت‌الاسلام عباس نظری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در قزوین اظهار داشت: ورود فضای مجازی به زندگی امروز ما، مزید بر علت شده تا موجب آشنایی بسیار سهل نوجوان با افراد غریبه شود؛ ارتباطاتی بیرون ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تولید محتوا در فضای مجازی، لازمه دفاع از مبانی دینی و انقلابی است

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله متقی زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به الزامات و ضرورت های حضور فعال در فضای مجازی در راستای تبیین آموزه های دینی و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی اظهار ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی فضای سبز از نیمه نخست شهریور

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی فضای سبز از نیمه نخست شهریور خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به ارائه آموزش‌های شهروندی با شهروندان ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز دوره‌های آموزشی ویژه باغبانان فضای سبز شهر قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز دوره‌های آموزشی ویژه باغبانان فضای سبز شهر قم خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با بیان اینکه سازمان پارک‌ها در حوزه آموزش اقدامات گسترده‌ای ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

50 درصد کم‌آبیاری فضای سبز در قم وجود دارد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: درحال حاضر در قم حدود 50 درصد کم‌آبیاری داریم و بسیاری از عرصه های اطراف شهر با کم‌آبیاری مواجه هستند. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با بیان اینکه ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

402 هکتار فضای سبز در منطقه سه وجود دارد

شهردار منطقه سه قم مساحت کل فضای سبز منطقه سه قم را 402 هکتار عنوان کرد. به گزارش قم پرس؛ سیدشمس‌الدین نعمتی با بیان اینکه منطقه سه قم با مساحتی بالغ‌بر هزار و 676 هکتار بیش از 172 هزار نفر ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رتبه نخست منطقه دو از نظر توسعه فضای سبز

شهردار منطقه دو قم گفت: 52 هزار اصله نهال در منطقه دو کاشته شده و سه هکتار نیز به سرانه‌های فضای سبز اضافه شده و از نظر ارزیابی عملکرد فضای سبز رتبه نخست را کسب کردیم. به گزارش قم پرس؛ رضا رحیمی با ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرانه 3.5 مترمربعی فضای سبز منطقه 3 قم - منطقه 3 دارای بیشترین وسعت فضای سبز بین مناطق هشتگانه

شهردار منطقه سه قم گفت: منطقه ۳ دارای بیشترین وسعت فضای سبز در بین مناطق هشت‌گانه کلان‌شهر قم است. به گزارش قم پرس؛ سیدشمس‌الدین نعمتی در تشریح برنامه‌های جاری این منطقه در سال 1397 اظهار ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رتبه نخست منطق دو از نظر توسعه فضای سبز

شهردار منطقه دو قم گفت: 52 هزار اصله نهال در منطقه دو کاشته شده و سه هکتار نیز به سرانه‌های فضای سبز اضافه شده و از نظر ارزیابی عملکرد فضای سبز رتبه نخست را کسب کردیم. به گزارش قم پرس؛ رضا رحیمی با ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نظارت بر نیروهای فضای سبز جهت کاهش هدررفت آب در بوستان‌ها - نخستین بوستان بدون چمن کشور در قم راه‌اندازی شد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با تاکید بر اینکه نظارت‌ها بر روند آبیاری فضای سبز افزایش یافته است، گفت: انتظار ما از رسانه‌ها و شهروندان این است که بجای انتشار مطالب علیه شرایط آبیاری فضای ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تنها 13 درصد نیاز کل فضای سبز شهر قم از آب شرب تامین می‌شود

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با تاکید بر اینکه 13 درصد نیاز کل فضای سبز شهر قم از آب شرب تامین می‌شود، گفت: ما اعلام آمادگی کردیم که استان حق حفر چاه به ما بدهد تا این 13 درصد را به صفر ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل مطالعات بهینه‌سازی پساب برای فضای سبز تا 2 ماه آینده

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: پروژه مطالعات بهینه‌سازی پساب در حال انجام است و تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با اشاره به میزان همکاری نهادهای استان ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طراحی 100 پروژه آبرسانی فضای سبز در سال 96

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: سال گذشته بالغ بر 100 پروژه در حوزه آب طراحی و انجام شد که اکثر آنها تکمیل شده است. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان با بیان اینکه در سال 97 پروژه‌های ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top