مطلوب

پژوهشگاه صنعت نفت زمینه‌ای مطلوب برای توسعه فناوری است

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان زمینه‌ای مناسب برای ارتقا و توسعه فناوری در این صنعت یاد کرد و گفت: شرکت‌هایی که از بستر پژوهشگاه بیرون می‌آیند می‌توانند ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

رضایتمندی بیماران از خدمات بیمه سلامت مطلوب نیست

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم گفت: باید در جهت جلب نظر مشتریان و بیمه‌شدگان تلاش بیشتری صورت پذیرد چرا که رضایتمندی بیماران از بیمه سلامت در حد مطلوب نیست.      سید حسن عادلی ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

عملکرد دولت در حمایت از صنایع مطلوب است

بهرام سبحانی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتفاق‌های خوبی در این دولت افتاده است و با مدیریت صحیح و حمایت از تولیدکنندگان، چرخ صنایع و کارخانه‌ها ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عملکرد مطلوب بانک توسعه تعاون در استان بوشهر درنتیجه سطح مناسب کارایی حاصل گردیده است

سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: عملکرد مطلوب بانک توسعه تعاون در استان بوشهر درنتیجه سطح مناسب کارایی حاصل گردیده است سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وضعيت مرزهاي خوزستان در امنيت و تسهيل تردد بسيار مطلوب است

وضعيت مرزهاي خوزستان در امنيت و تسهيل تردد بسيار مطلوب است گروه استان‌ها_ خوزستان_ جانشين ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی همه دستگاه ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی

آمادگی همه دستگاه ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی گروه استان‌ها_‌خوزستان_ ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استاندار کرمانشاه: امنیت مسیر خسروی به بغداد مطلوب است

به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در حاشیه ستاد اربعین در مرز خسروی با حضور معاون وزیر کشور عراق و هیات عراقی افزود: زیرساختهای تامین شده ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

قم از نظر استانداردهای آتش‌نشانی در شرایط مطلوبی است

شهردار قم گفت: در حال حاضر حدود 24 ایستگاه آتش‌نشانی در قم فعال است که از نظر استاندارد مطلوب هستند و تجهیزات خوبی نیز برای آنها تهیه شده است.  سیدمرتضی سقائیان‌نژاد  با گرامیداشت روز آتش نشانی ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خوزستان در ۱۰ مولفه محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی ندارد

... و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی" از جمله دیگر مولفه های با امتیاز نامطلوب محیط کسب و کار در خوزستان خواند که از امتیاز ۶.۸ و جایگاه بیشت و هشتم در کشور برخوردار است. این مقام مسئول در دبیرخانه شورای ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ارتقای سطح علمی و معنوی طلاب، ثمره تحول مطلوب در حوزه است

حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، با بیان این که تحول در حوزه دارای مراتب و کیفیت های مختلفی است که عرصه های آموزشی، علمی، فرهنگی ، اخلاقی و ... را در برمی ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فعالیت‌های شهرداری قم در رابطه با توسعه و پیشرفت شهر مطلوب است

رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: عملکرد کلی مجموعه مدیریت شهری قم در ارتباط با صیانت از حقوق شهروندی قابل‌قبول و در وضعیت مطلوبی قرار دارد، مجموعه مدیریت استان نیز از اقدامات شهرداری قم خشنود هستند، فعالیت‌های ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بسیج ملی کنترل فشار خون، کار بزرگی است و نتایج مطلوب و بزرگتری را به دنبال خواهد داشت

وزیربهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخون بسیجملیکنترلفشارخون،کاربزرگیاستونتایجمطلوبوبزرگتریرابهدنبالخواهدداشت وزیربهداشتگفتچنانچهفازعملیاتیبسیجملیفشارخونرانیزبهخوبیمدیریتکنیم،مبنایبسیارپراهمیتیرابرایاقداماتبعدیدرکنترلبیماریهایغیرواگیردرکشور،برجایگذاشتهایم ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعیت تولید دارو در کشور مطلوب است و كمبودي نداریم

وضعیتتولیددارودرکشورمطلوباستوكمبودينداریم     وزيربهداشتگفتدرحالحاضر،وضعیتتولیددارودرکشورمطلوباستوكمبودينداریموامیدواریمبتوانیماینشرایطراادامهدهیم   بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهمراسمرونماییازدارویضدسرطانوضددیابتودرجمعخبرنگاران،گفتداروهاییکهامروزبهعنوانمادهاولیهدرحوزهسرطانودیابتتولیدشده‌اند،باهمتعزیزانیدردوشرکتبارانوالبرزفارمدانجامشدومعاونتعلمیریاستجمهورینیزدراینتولیدمشارکتداشتهاست  ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات مطلوب تر به زائرین در نیمه شعبان نیازمند اعتبارات ویژه و حمایت ملی است

استاندار قم:ارائه خدمات مطلوب تر به زائرین در نیمه شعبان نیازمند اعتبارات ویژه و حمایت ملی استاستاندا‌ر قم گفت: ارائه خدمات مطلوب تر به زائرین در نیمه شعبان نیازمند اعتبارات ویژه و حمایت ملی است. ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ارائه خدمات مطلوب به سیل زدگان توسط تیم های بهداشت و درمان

معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهشوشترعنوانکرد ارائهخدماتمطلوببهسیلزدگانتوسطتیمهایبهداشتودرمان   معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیعصرروزگذشتهپسازبازدیدازبیمارستانمحلیشعیبیهوکمپاسکانموقتسیلزدگانشماره۲گوریهگفتدانشکدهعلومپزشکیشوشترخدماتمطلوبیبهسیلزدگانشعیبیهارائهدادواینکهافرادمستقردراردوگاهها،سالم،درحالبازگشتبهخانههاهستندمویداینادعاست ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

۴۷ درصد از جوانان فعالیت فیزیکی مطلوبی ندارند - هشدار درخصوص مصرف ریتالین در جوانان - ضرورت افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان

رییسادارهسلامتجوانانوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان ۴۷درصدازجوانانفعالیتفیزیکیمطلوبیندارندهشداردرخصوصمصرفریتالیندرجوانانضرورتافزایشنشاطاجتماعیدرمیانجوانان     رییسادارهسلامتجوانانوزارتبهداشتگفتمتاسفانهدانشجویانتصورمیکنندبامصرفریتالیندر‏شب‌هایامتحان،تمرکزبیشتریپیدامی‌کنند،امابعدازمصرفاینقرص،دچارپرخاشگری،عدمتمرکز،تپشقلبوافزایشفشارخونومرگ‏ناگهانیمی‌شوند‏ ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارائه خدمات به مصدومان سیل روز گذشته مطلوب بود

عملکرددانشگاهعلومپزشکیشیرازدرارائهخدماتبهمصدومانسیلروزگذشتهمطلوببود وزیربهداشتضمنتقدیرازخدماتدانشگاهعلومپزشکیشیرازدررسیدگیبهوضعیتمصدومانسیلروزگذشتهشیراز،گفتایندانشگاهبادلسوزیویژهوبدونادعاوتظاهر،اقداماتارزشمندیدررسیدگیبهوضعیتمصدوماناینحادثهانجامدادکهجایتقدیروسپاسگزاریدارد ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

روند مطلوب ارائه خدمات درماني در ايام نوروز - حضور مستمر كادر تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانها در ايام نوروز

وزیربهداشتدربازديدنوروزيازبیمارستانهايتهرانعنوانكرد روندمطلوبارائهخدماتدرمانيدرايامنوروزحضورمستمركادرتخصصیوفوقتخصصیدربیمارستانهادرايامنوروز وزیربهداشتدرنخستينروزسالجدید،ضمنبازدیدازدوبیمارستانبهارلوتهرانوشهدایهفتمتیرشهرری،ازبیمارانبستریدرایندوبیمارستانعیادتوباپرسنلایندوبیمارستانبهگفتگوپرداختهوفرارسیدنسالجدیدرابااهدایگلبهپرسنلوبیمارانتبریکگفت ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش تاکسی‌داران در نمایش وجهه‌ای مطلوب از شهر قم

... شهر قم، با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور اظهار کرد: همه مردم اعم از کارگر، راننده تاکسی، کارمند و غیره با بحث گرانی و مشکلات اقتصادی مواجه هستند و اگر خودمان به هم رحم نکنیم خدا هم به ما رحم نخواهد ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزارت بهداشت همواره در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران عملکرد مطلوبی داشته است

وزارتبهداشتهموارهدرارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهمسافرانعملکردمطلوبیداشتهاست     عضوهیاترییسهکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهدرسالهایاخیربیشاز۲۰پایگاهامدادهواییدرکشورراه‌اندازیشدهاستگفتخوشبختانهازنظررعایتاستانداردهایبهداشتمحیطینیرویکافیبهاندازهکافیدرکشوروجوددارد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

الگوی غذایی مردان مطلوب نیست

... مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتبابیاناینکهالگویغذاییمردانمطلوبنیست،گفتبرایمثال،مرداندرروز۱۰گرمنمکمصرفمی‌کنند،درحالیکهطبقتوصیهسازمانبهداشتجهانی،بایدکمترازپنجگرمدرروزنمکمصرفکرداینموضوعمی‌توانددرمردانمنجربهفشارخونویابیماری‌هایقلبیوعروقی،پوکیاستخوانوسرطانمعدهشود ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه مطلوب ترین خدمات تشخيصي و درمانی به مصدومین حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان

معاونکلوزارتبهداشتدرعيادتازمصدومينحادثهتروريستياهوازعنوانكرد ارائهمطلوبترینخدماتتشخيصيودرمانیبهمصدومینحادثهتروریستیمحورخاشبهزاهدان   معاونكلوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر۷مجروححادثهتروریستیزاهدانپسازدریافتخدماتامدادیاولیهوپایدارشدنشرایطجسمی،امکانانتقالپیداکردهوبهشهرمحلسكونتخودمنتقلخواهندشد ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دكتر نمكي شاخص هاي مطلوب وزير شدن را دارد - رويكرد مثبت فراكسيون اهل سنت مجلس شوراي اسلامي به دكتر نمكي

دكترنمكيشاخصهايمطلوبوزيرشدنراداردرويكردمثبتفراكسيوناهلسنتمجلسشوراياسلاميبهدكترنمكي نمایندهمردممینودشت،کلاله،مراوهتپهوگالیکشدرمجلسشورایاسلامیگفتدكترنمكيباجزيياتوابعادمختلفحوزهبهداشتودرمانكشورنيزآشناييواشرافكاملداشتهودرمجموعرويكرديمتعادلدارد ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برنامه های دکتر نمکی با اهداف کلان و ماموریت های وزارت بهداشت تطابق دارد - حضور دکتر نمکی نویدبخش ساماندهی مطلوب وضعیت بودجه در حوزه سلامت است

برنامههایدکترنمکیبااهدافکلانوماموریتهایوزارتبهداشتتطابقداردحضوردکترنمکینویدبخشساماندهیمطلوبوضعیتبودجهدرحوزهسلامتاست   عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسلامیگفتحضورمدیریهمچوندکترنمکیدروزارتبهداشت،میتواندنویدبخشساماندهیمطلوبوضعیتبودجهدرحوزهسلامتباشد ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تعامل مطلوب پلیس و قوه قضائیه - ساماندهی و جمع آوری معتادان متجاهر از اولویت ها باشد

تعامل مطلوب پلیس و قوه قضائیه/ساماندهی و جمع آوری معتادان متجاهر از اولویت ها باشد گروه ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توجه به محتوا موجب تاثیرگذاری مطلوب موزه دفاع مقدس بر مخاطبان می‌شود

استاندار قم گفت: توجه به موزه آرایی و محتوای موزه دفاع مقدس موجب اثربخشی مطلوب بر مخاطبان می‌شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، بهرام سرمست در دیدار احمد حسینی ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تعامل مطلوب با دستگاه قضایی و انتظامی در خصوص کاهش تخلفات شهری

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم تعامل شهرداری با دستگاه قضایی و انتظامی برای کاهش تخلفات شهری به ویژه در زمینه سد معبر، وانت بارها و... را مطلوب توصیف کرد. به گزارش شهر نیوز، احمدرضا شفیعی ...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

امنيت مطلوب در خراسان جنوبي حاصل تعامل نيروهاي نظامي و انتظامي است

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، "محمدصادق معتمدیان" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقدامات پیچیده پلیسی و امنیتی عصر روز گذشته در محور "دیهوک- راور" یکی از بزرگترین محموله‌های مواد مخدر در سال‌های ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عیادت سرپرست سازمان اورژانس کشور از مصدومان حادثه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - حال عمومي اكثر مصدومان مطلوب و پايدار است - روند درمان دانشجويان بدون هيچگونه كمبودي در حوزه دارو و تجهيزات طي مي شود  

عیادتسرپرستسازماناورژانسکشورازمصدومانحادثهدانشگاهآزاداسلاميواحدعلوموتحقيقاتحالعمومياكثرمصدومانمطلوبوپايداراسترونددرماندانشجويانبدونهيچگونهكمبوديدرحوزهدارووتجهيزاتطيميشود   ريیساورژانسکشورازبهبودوضعیتجسمانیمصدومانحادثهواژگونیاتوبوسحاملدانشجویاندانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقاتخبرداد ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برخی فضاهای شهری بی‌دفاع می توانند زمینه ساز بروز رفتار نامطلوب شوند

... بصری از موضوعاتی هستند که می‌توانند مانند برخی فضاهای شهری بی‌دفاع و مکان‌های تاریک زمینه ساز بروز رفتار نامطلوب شوند. صادقی امینی با اشاره به وجود برخی سیاست‌های غلط در شهرسازی که ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طرح تحول سلامت در استان زنجان موفقیت های بسیاری داشت - عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت مطلوب بوده است

طرحتحولسلامتدراستانزنجانموفقیتهایبسیاریداشتعملکرددولتیازدهمدرحوزهسلامتمطلوببودهاست     بهره‌برداریازخانهبهداشتجدید،راه‌اندازیمرکزسلامت،احداثکلینیکویژه،راه‌اندازیبخشقلبوبیمارستانامیرالمومنینعازجملهفعالیت‌هایانجامشدهدرجهتتجهیزمراکزدرمانیخدابندهدرچندسالگذشتهودرراستایطرحتحولنظامسلامت،انجامشدهاست  ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعیت عمومی مصدومان زلزله کرمانشاه در شرایط مطلوبی قرار دارد

تقدیراستاندارکرمانشاهازخدماتبهداشتیودرمانیدرحاشیهعیادتازمصدومانزلزله وضعیتعمومیمصدومانزلزلهکرمانشاهدرشرایطمطلوبیقراردارد استاندارکرمانشاهگفتپسازوقوعزلزله،دانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهتوانستبلافاصلهدرمانبیشاز۷۰۰نفرمصدومراانجامدهدکهکاربسیارسختیاستوجایتقدیردارد  ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

25 درصد خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در خصوص بیماری دیابت دسترسی دارند

رییسادارهغددومتابولیکدفترمدیریتبیماری‌هایغیرواگیروزارتبهداشت درصدخانوادههادرجهانبهآموزشمطلوبدرخصوصبیماریدیابتدسترسیدارند     رییسادارهغددومتابولیکدفترمدیریتبیماری‌هایغیرواگیروزارتبهداشت،گفتبراساسمطالعاتانجامشده،فقطدرصدازخانوادههادرجهانبهآموزشمطلوبدرخصوصبیماریدیابتدسترسیدارندایندرحالیاستکهاینرقمدرایران،کمتراستوبایدتوجهبیشتریبهآنشود  ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعیت دارویی کشور با مدیریت صحیح وزارت بهداشت، شرایط مطلوبی دارد - مشکل خاصی برای تامین دارو در ماه های آینده نخواهیم داشت

وضعیتداروییکشوربامدیریتصحیحوزارتبهداشت،شرایطمطلوبیداردمشکلخاصیبرایتامیندارودرماههایآیندهنخواهیمداشت    بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکترهمایونهاشمیرییسفراکسیونغذاودارویمجلسشورایاسلامیدرحاشیهجلسههفتگیستادتدابیرویژهوزارتبهداشت بااشارهبهاثربخشبودناینجلسات،گفتدراینجلسهمسائلمرتبطبادارووتامینارزموردنیازبادقتنظربررسیشدومسئولانومدیراندراینحوزهگزارشاتخودراارائهدادندوهمچنینوزیربهداشتنیزدرراستایرفعمشکلاتحوزهدارووتجهیزاتپزشکیدستوراتیرادراینزمینهصادرکرد ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

موفقیت طرح دندان عاری از پوسیدگی در شهرستان نمین - پتانسیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درخصوص ارتقای شاخص های بهداشتی، مطلوب است

معاون بهداشت وزارت بهداشت در اردبیل عنوان کرد : موفقیت طرح دندان عاری از پوسیدگی در شهرستان نمین/ پتانسیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درخصوص ارتقای شاخص های بهداشتی، مطلوب است  ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیریت مطلوب شهرداری برای رفع مشکلات و کمبودهای شهر قم

استاندار قم مدیریت مطلوب شهرداری برای رفع مشکلات و کمبودهای شهر قم را مورد تاکید قرار داد. به گزارش قم پرس؛ سیدمهدی صادقی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه یک شهرداری قم که ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران اوتیسم

وزیر بهداشت در نشست هم اندیشی انجمن اوتیسم ایران عنوان کرد: لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران اوتیسم    نشست هم اندیشی اعضای ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید سرزده‌ی معاون استاندار از اداره کل تامین اجتماعی قم - تاکید غضنفری بر اجرای مطلوب طرح میز خدمت در ادارات

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم به صورت سرزده از اداره کل و شعبه یک تامین اجتماعی قم بازدید و در جریان روند کار و اجرای طرح میز خدمت قرار گرفت . ‎ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برای مقابله با اسلام‌هراسی و بویژه شیعه‌هراسی، باید تلاش‌های مؤثر و جدی انجام دهیم - قدردانی از توجه و ارتباط مطلوب دولت با مراجع معظم تقلید و حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور:برای مقابله با اسلام‌هراسی و بویژه شیعه‌هراسی، باید تلاش‌های مؤثر و جدی انجام دهیم/قدردانی از توجه و ارتباط مطلوب دولت با مراجع معظم تقلید ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اشتغالزایی در بخش معدن سمنان مطلوب است

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰:۰۴  ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آمادگی شهرداری منطقه یک برای ارائه خدمات مطلوب در لیالی قدر

شهردار منطقه یک قم از آمادگی کامل این منطقه برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران در لیالی قدر خبر داد. به گزارش شهر نیوز ، مهدی اصفهانیان مقدم  اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان و ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وضعیت دارو در کشور مطلوب است

... در بازار دارویی کشور نیست و وضعیت دارویی کشور در حال حاضر مطلوب بوده و بازار دارویی آرام است./203 پنج شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٧ - ١٢:١٣ / شماره خبر: ١٧٦٥١٥ / تعداد نمايش: 2  ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمت رسانی کامل و مطلوب مدیریت شهری قم به شهروندان در نیمه شعبان

... کار، هیچ‌گاه به سطح مطلوبی از میزبانی برای چنین مناسبت‌هایی که فراتر از سطح ملی هستند نخواهد رسید.   25 قم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تمهیدات سازمان میادین قم جهت ارائه خدمات مطلوب در ایام نیمه شعبان

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم گفت: این سازمان با برپایی غرف عرضه مایحتاج عمومی و همچنین تامین یخ بهداشتی در محدوده مسجد جمکران؛ خدمات ویژه و مطلوبی جهت استقبال از زائرین و مجاورین شهر کریمه اهل بیت(ع) ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ظرفیت مطلوب ساخت داخل صنعت پتروشیمی - نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری نفت

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: اجرای طرح‌های کنونی و آینده صنعت پتروشیمی ایران نیازمند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر،  سیدرضا نوروززاده در ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

رسانه ها با تغییر مطلوب در سبک زندگی به حمایت از کالای ایرانی بپردازند

حفیظه مهدیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه گاهی احساس می شود که برخی از فعالان و اهالی رسانه چندان اعتقادی به حمایت از کالای ایرانی در عمل ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سطح سواد سلامت روان مردم مطلوب نیست

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:   معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه سطح سواد سلامت روان مردم مطلوب نیست، بر افزایش سواد سلامت ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وضعیت شهر قم مطلوب‌تر از دیگر کلان‌شهرهای کشور است

شهردار قم با تاکید بر اینکه وضعیت شهر قم در بین کلان‌شهرهای کشور بهتر است گفت: این وضعیت به خاطر عنایات الهی به این خطه مقدس است و باید تلاش کنیم این نورانیت در سال 97 بیشتر شود. به گزارش قم پرس؛ دکتر ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فعالیت‌های مطلوب شهرداری قم برای خدمات‌رسانی نوروزی در بوستان‌ها

استاندار قم بر فعالیت‌های مطلوب شهرداری برای خدمات‌رسانی نوروزی در بوستان‌ها تاکید کرد. به گزارش قم پرس؛ سیدمهدی صادقی در بازدید از روند خدمات‌رسانی نوروزی در بوستان‌ها و ستادهای نوروزی شهرداری ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تمهیدات سازمان میادین جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در ایام نوروز

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم گفت: همانند سنوات گذشته، امسال نیز با برپایی غرف عرضه میوه تنظیم بازار و غرف عرضه تزئینات سفره هفت سین در چندین نقطه از سطح شهر، خدمات ویژه و مطلوبی جهت استقبال از نوروز ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

روند جذب تسهیلات رونق تولید در کهگیلویه و بویراحمد مطلوب است

سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۵:۰۰:۰۵  ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

با توسعه فاز دو ثبت سرطان، جزو كشورهاي با استاندارد مطلوب در حوزه ثبت سرطان خواهيم بود

رييس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت با بيان اينكه، ثبت سرطان در دو فاز درحال توسعه است، گفت: با توسعه فاز دو ثبت سرطان، جزو كشورهاي با استاندارد مطلوب در حوزه ثبت سرطان خواهيم بود. دكتر علي قنبري ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

امنيت مطلوب با تعامل و مشارکت عمومی پدید می آید

... اظهار داشت: امنيت به تنهايي توسط پليس توليد نمي شود بلكه امنيت يك محصول جمعي است و همه سازمان ها و نهادها بايستي دست به دست هم داده و براي تأمين امنيت مطلوب تلاش كنند. غفرانیا با بیان اینکه نیروی انتظامی ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اقدامات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده مطلوب است

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده با بیان اینکه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده ادامه دارد و سطح کیفی آنها مطلوب است، گفت: در این مناطق کمبود پزشک عمومی درحال رفع شدن است. دکتر ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور پرشور مردم پاسخي كوبنده به اغتشاشات اخير بود - راهبرد دشمن سرمايه گذاري بر روي فضاي مجازي است - رسيدن به وضع مطلوب در گرو حفظ انسجام ملي

... به سمت قدرتمند شدن ايران اسلامي و بيداري ملت هاي مسلمان در مقابل ظلم آمريكا و نظام هاي ظالم منطقه پيش مي رود. وي اصلي ترين راه رسيدن به وضع مطلوب را حفظ انسجام ملي، اقتدار ملي، حمايت و پشتيباني از ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

رشد کمی و کیفی کارها، مهمترین هدف ما در ارائه خدمات مطلوب است

    رئیس مرکز امور طلاب و خانواده های المصطفی(ص):   رشد کمی و کیفی کارها، مهمترین هدف ما در ارائه خدمات مطلوب است   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

لزوم مشارکت شهروندان با مدیریت شهری جهت ارائه خدمات مطلوب تر

شهردار منطقه چهار قم مشارکت مردم با مدیریت شهری را بسترساز ارائه خدمات مطلوب به شهروندان عنوان کرد. به گزارش قم پرس؛ مجید متین‌فر در دیدار مردمی با اهالی خیابان یزدانشهر در مسجد المصطفی، با بیان ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویکرد سیاست زده؛ مانع تحول مطلوب در علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری حوزه، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف مهم و جدی نظام اسلامی ، تقویت بنیه علمی کشور و به خصوص در عرصه علوم انسانی بوده که در طول این سال ها با وجود برخی کاستی ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آمار زکات قم نسبت به دیگر استان‌ها مطلوب‌تر است

مدیرکل کمیته امداد استان قم با تأکید بر اینکه آمار زکات استان قم نسبت به دیگر استان‌ها مطلوب‌تر است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده بتوانیم نزدیک به دو میلیارد تومان زکات را ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارایه خدمات درمانی مطلوب به مردم، مستلزم منابع پایدار در حوزه سلامت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: ارایه خدمات درمانی مطلوب به مردم، مستلزم منابع پایدار در حوزه سلامت است سخنگوی کمیسیون ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه‌های عمرانی مدیریت شهری قم با سرعت و کیفیت مطلوبی در حال اجرا است

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: پروژه‌های عمرانی شهرداری قم با سرعت و کیفیت مطلوبی در حال اجرا است و این اقدام قابل تقدیر می باشد به گزارش قم پرس؛ عبدالله جلالی در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تقدیر استاندار کرمان از اقدامات مطلوب پلیس در مناطق زلزله زده

تقدیر استاندار کرمان از اقدامات مطلوب پلیس در مناطق زلزله زده گروه استان ها - كرمان - استاندار با تقدیر از تلاش های دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی ، تصریح کرد: همکاری ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملکرد مطلوب ناجا در فتنه 88 نشان از بصیرت و آگاهی بود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر "سید محمدعلی آل هاشم" در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره بصیرت غیرتمرکزی پلیس آذربایجان شرقی اظهار داشت: بصیرت یعنی قدرت تشخیص در لحظه ها، لحظه ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

هنوز با نقطه مطلوب وحدت حوزه ودانشگاه فاصله داریم - برای اثر گذاری نخبگانی بسیج عمومی نیاز است

... امروزدرموضوعات اجتماعی در اختیار داریم محصول کار نخبگان حوزه و دانشگاه است، ولی به اعتراف خیلی افراد هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. اگر چه افرادی در دو نهاد نگران مسائل اجتماعی می باشند و در حال دنبال ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تعامل مطلوب مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با سازمان تامین اجتماعی - دکتر نوربخش در مدیریت سازمان تامین اجتماعی - جهادی - عمل می کند.

معاون سلامت و تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه مطرح کرد: معاون سلامت و تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه این ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

شاخص‌های علمی ما در تربیت دانشجویان مطلوب است - نزدیک یک سوم تولیدات علمی کشور در مجامع بین المللی مربوط به حوزه پزشکی است

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیستم آموزش عالی ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر جهان دارد. ما نظام ادغام شده‌ای داریم که آموزش علوم پزشکی از بقیه رشته‌ها ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باعث افزایش رضایتمندی مردم است

... طبق فرمایش مقام معظم رهبری مایه عزت و آبروی نظام اسلامی است. سردار میر حیدری با اشاره به اینکه در این استان بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ایجاد شده است ، خاطر نشان کرد : ارائه خدمات ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملکرد پلیس درارائه خدمات به زائران مطلوب و قابل تقدیر است

عملکرد پلیس درارائه خدمات به زائران مطلوب و قابل تقدیر است گروه استان ها – ایلام – سفیر ایران در عراق بهره مندی پلیس از تجهیزات ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرايط استان قم در مقابله با آنفولانزاي طيور مطلوب است

استاندار قم:شرايط استان قم در مقابله با آنفولانزاي طيور مطلوب استاستاندار قم در جلسه ستاد آنفولانزاي طيور اظهار داشت: شرايط استان قم در مقابله با آنفولانزاي طيور مطلوب است. به گزارش روابط عمومي استانداري ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مکان‌یابی از جمله مشکلات عرصه ساختمان‌سازی در قم است - پروژه - مسکن‌ مهر - مطلوب جامعه مهندسین نبوده است

مکان‌یابی از جمله مشکلات عرصه ساختمان‌سازی در قم است/ پروژه «مسکن‌ مهر» مطلوب جامعه مهندسین نبوده است  ...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رضایت طلاب کشور از ارائه خدمات مطلوب سازمان تامین اجتماعی - آمار طلاب بیمه شده به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسید

مدیرکل امور بیمه های مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور گفت:سازمان تامین اجتماعی با تمام توان سعی در ارائه مطلوب خدمات بیمه ای و درمانی دارد و طلاب نیز از خدمات رسانی این سازمان رضایت دارند. به گزارش فجر۲۴ ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رضایت طلاب کشور از ارائه خدمات مطلوب سازمان تامین اجتماعی - آمار طلاب بیمه شده به بیش از 100 هزار تن رسید

... توان سعی در ارائه مطلوب خدمات بیمه ای و درمانی دارد و طلاب نیز از خدمات رسانی این سازمان رضایت دارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

لازمه یک تأثیرگذاری مطلوب، ارتباط گیری صحیح است

... نظر و دستورات دین و حفظ شعائر اسلامی و حفظ تقیّد مردم به تقوای الهی نتیجه مطلوب را به دنبال داشته است یا خیر؟ وی ابراز کرد: آنچه که به عنوان اولویت توصیه شده است و همواره باید مد نظر باشد همان روش و ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کیانوش‌راد: اصلاح‌طلبان فضای آرام دموکراسی سیاسی کشور را نادیده نگیرند - رحمانی‌فضلی با شرایط فعلی گزینه نامطلوبی نیست

... است تا فارغ از جریان سیاسی وزرا برنامه‌های‌شان ارزیابی شود و در صورت مطلوبیت رای اعتماد به وزرای پیشنهادی داده شود. به دلیل اهمیت موضوع گفت‌وگویی با محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب ترتیب داده‌ایم ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نظام آموزشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به مدل مطلوب رسیده است

تهران- ایرنا- معاون امور مراکز و ارتقای منابع انسانی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: نظام آموزشی مراکز مجموعه ما به مدل مطلوب رسیده و یکی از ارکان این نظام، ملاک گزینش استادان بر اساس ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعتراض تیم فوتبال امید ایران به زمین چمن نامطلوب بیشکک

تهران- ایرنا- کیفیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه شهر «بیشکک» قرقیزستان موجب ناراحتی و اعتراض اعضای تیم فوتبال امید ایران شده است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، تیم امید ایران ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش سود بانکی عامل توسعه بازار - ارز تک نرخی مطلوب صنایع است

تهران - ایرنا - مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام، مهمترین عامل برای رشد بازار سرمایه را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: تک نرخی شدن ارز هم در بلندمدت برای عمده صنایع مطلوب ارزیابی می شود. ...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شهرک های صنعتی گلستان ظرفیت مطلوب جذب سرمایه گذار خارجی

گرگان - ایرنا - شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور از ظرفیت های مطلوب بوده که نقش به سزایی در جذب سرمایه گذار خارجی در جهت توسعه و رونق اقتصادی استان و افزایش تعامل ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

امنیت مطلوب فرودگاه های کشور نتیجه تعامل ناجا و سپاه است

تهران-ایرنا- جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امنیت مطلوب فرودگاه های کشور نتیجه تعامل وهمدلی نیروی انتظامی و سپاه است، گفت: پلیس و سپاه باید با ارتباط متقابل و ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یک قدم در روز قلم تا ادبیات مطلوب

تهران - ایرنا - چند نویسنده و منتقد ادبیات در روز قلم در میزگردی به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) از مشکلات نویسندگی و فاصله ادبیات امروز تا ادبیات مطلوب سخن گفتند و این که چرا ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصمیمات در خصوص تعرفه‌ها و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در شورای ‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور اتخاذ می شود - کاهش ارزش نسبی خدمات سلامت در هیچ رشته ای مطلوب وزارت بهداشت نبوده و نیست - هرگونه اختلال در نظام ارائه خدمات درمانی کشور از سوی هر یک از ارائه د

... است همه ساله، کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را براساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق بازنگری کند. البته کاهش ارزش نسبی خدمات سلامت در هیچ رشته ای مطلوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و نیست. براساس ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

روحانی: آنها که امروز از رکود می گویند، چرا زمان رشد منفی 6.8 درصد ساکت بودند - آمار اشتغال فصل بهار 700 هزار نفری است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم

45*40 شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

امکانات بسیار مطلوبی در مرز خسروی برای تردد زائران وجود دارد

... را بسیار مطلوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، داوود کشاورزیان روز پنجشنبه در جریان بازدید از پایانه مسافری خسروی افزود: با تلاش های صورت گرفته، شاهد امکانات بسیار مطلوبی در مرز ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برنامه‌ های حرم حضرت معصومه(س)هر سال مطلوب ‌تر از گذشته برگزار می‌ شود

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با تاکید بر این که برنامه‌ های آستان حرم کریمه اهل بیت(ع) هر سال مطلوب ‌تر از گذشته برگزار می ‌شود، گفت: حضور مردم در این برنامه ها قابل تقدیر است.  ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دوران سعی و خطا برای مدیریت مطلوب شهری سر آمده است

... با اشاره به این که در این اجلاس به تجارب داخلی و اقدامات صورت گرفته در مدیریت مطلوب شهری همچون شهر قزوین پرداخته شد، گفت: سازمان ملل سه سال قبل شهر قزوین را که جایگاه تاریخی و فرهنگی دارد، به عنوان پایلوت ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

خدمات درمانی در مشهد از نظر کمی و کیفی به طور مطلوب ارائه می شود - در قالب طرح تحول سلامت، 1200 تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت این دانشگاه اضافه شد

معان درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون خدمات درمانی در کلانشهر مشهد با وجود کمبود دو هزار تخت بیمارستانی از نظر کمی و کیفی به طور مطلوب ارائه می شود.    به گزارش وبدا، دکتر شاپور بدیعی ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت موجود در شورای هماهنگی کلان مناطق

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت موجود در شورای هماهنگی کلان مناطق  ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عضو هيأت علمي جامعة الزهرا: بزرگترين مانع جامعه مهدوي ظلم‌پذيري مردم است عضو هيأت علمي جامعة الزهرا گفت: بزرگترين مانع جامعه مهدوي ظلم‌پذيري مردم،‌ تحمل وضعيت موجود و نداشتن روحيه مطلوب‌خ

... گفت: بزرگترين مانع جامعه مهدوي ظلم‌پذيري مردم،‌ تحمل وضعيت موجود و نداشتن روحيه مطلوب‌خواهي است، اگر مردم به جايي برسند كه مطلوب را بخواهند خداوند فريادرس براي آنها مي‌فرستد.  ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مهدی چمران: نیازمند وحدت دوران دفاع مقدس هستیم - مشکلات با اتکا به نیروهای جوان رفع می‌شود - جمنا در تعیین کاندیداهای انتخاباتی به نتایج مطلوبی رسید

... مطلوبی رسید عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امسال دشمن در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری بدون فعالیت نیست و برنامه‌ریزی‌های بسیاری را انجام ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  پیام نور در آموزش سرآمد دانشگاه‌های کشور است - خط‌کشی مطلوبی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها وجود ندارد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور: پیام نور در آموزش سرآمد دانشگاه‌های کشور است/خط‌کشی مطلوبی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها وجود ندارد ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آیت‌الله اراکی: آثار شهید صدر در حوزه‌های علمیه مهجور مانده است - گلایه از معرفی نشدن مطلوب فقه در جامعه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: تا

آیت‌الله اراکی: آثار شهید صدر در حوزه‌های علمیه مهجور مانده است/ گلایه از معرفی نشدن مطلوب فقه در جامعه  ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  آثار شهید صدر در حوزه‌های علمیه مهجور مانده است - گلایه از معرفی نشدن مطلوب فقه در جامعه

آیت‌الله اراکی: آثار شهید صدر در حوزه‌های علمیه مهجور مانده است/ گلایه از معرفی نشدن مطلوب فقه در جامعه  ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد اقدامات مطلوب شهرداری در ستاد خدمات نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر قم اقدامات مطلوب شهرداری در ستاد خدمات نوروزی را مور

رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد اقدامات مطلوب شهرداری در ستاد خدمات نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر قم ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  اقدامات مطلوب شهرداری در ستاد خدمات نوروزی

رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد اقدامات مطلوب شهرداری در ستاد خدمات نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر قم ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  اوضاع صبا براي غلبه بر تراكتورسازي مطلوب است - به حمایت مردم قم نیازمندیم

مربي تيم فوتبال صباي قم: اوضاع صبا براي غلبه بر تراكتورسازي مطلوب است/به حمایت مردم قم نیازمندیم مربي ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم مطرح کرد جلوگیری از برپایی چادر در رینگ مسجد جمکران - مدیریت مطلوب اسکان اضطراری نوروزی معاون خدمات شهری و ام

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم مطرح کرد جلوگیری از برپایی چادر در رینگ مسجد جمکران/مدیریت مطلوب اسکان اضطراری نوروزی  ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  جلوگیری از برپایی چادر در رینگ مسجد جمکران - مدیریت مطلوب اسکان اضطراری نوروزی

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم مطرح کرد جلوگیری از برپایی چادر در رینگ مسجد جمکران/مدیریت مطلوب اسکان اضطراری نوروزی  ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حرکت برای ایجاد و استقرار اقتصاد مطلوب شهری ضروری است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت به سمت ایجاد و استقرار اقتصاد مطلوب شهری یک ضرورت است و در این زمینه نیازمند تلاش های حقوقی ‌ـ تقنینی هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پوشش بیش از 98 درصدی آب سالم در شهرها - وضعیت مطلوب شاخص های بهداشت محیط کشور

رییس شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور عنوان کرد: پوشش بیش از 98 درصدی آب سالم در شهرها/ وضعیت مطلوب شاخص های بهداشت محیط کشور  ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری جلسه ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر قم - تاکید بر خدمات رسانی مطلوب به زائران

جلسه ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر استان قم روز شنبه با حضور معاونان امور زائران و امور اقتصادی و اعضای ستاد در استانداری قم برگزار شد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، ...
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top