مهرماه

مجتمع حیات طیبه مهرشهر بیرجند مهرماه آینده پذیرای دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، حسن رضا بهروزی ظهر شنبه در بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه در حال ساخت مجتمع فرهنگی آموزشی حیات طیبه اقتصادآیندهشهر بیرجند اظهار داشت: ساخت این پروژه از سال ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

یارانه ثروتمندان از مهرماه حذف می‌شود یارانه ثروتمندان از مهرماه حذف می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف دهک‌های پردرآمد جامعه، گفت: تلاش می‌کنیم در مهرماه یارانه افراد با درآمد بالا با کمترین خطا و دقت زیاد حذف شود. «محمد شریعتمداری»  در حاشیه جلسه هیات ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

چهل و‌ دومین مسابقات قرآنی در مهرماه برگزار می شود

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین رضا صادقی شامگاه روز شنبه در آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت افزود: یکی از وظایف ذاتی این اداره کل فعالیت های ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اجرای 2 هزار و 236 مورد بازرسی بهداشتی در راهپیمایی اربعین حسینی در مهرماه

رییسادارهبهداشتموادغذاییوبهسازیاماکنعمومیوزارتبهداشتخبرداد اجرایهزاروموردبازرسیبهداشتیدرراهپیماییاربعینحسینیدرمهرماه     رییسادارهبهداشتموادغذاییوبهسازیاماکنعمومیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاهمفعالیتهایانجامشدهتا۳۰مهرماهدرکشورعراقراتشریحکرد ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

به مناسبت 18 مهرماه، روز شمار هفته سلامت روان اعلام شد

بهمناسبتمهرماه،روزشمارهفتهسلامترواناعلامشد  درآستانهدهماکتبرمهرماهروزشمارهفتهسلامترواناعلامشد بهگزارشوبدا،هفتهسلامتروانازتامهرماهسالجاریباشعارسلامتروانجوانانونوجوانانجهاندرحالتغییربرگزارمیشود بنابراینگزارش،عناوینروزهایهفتهسلامتروانبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری فراخوان دفاتر خدمات سلامت از ۱۴ مهرماه - ایجاد ۴۰ دفتر خدمات سلامت در تهران

برگزاریفراخواندفاترخدماتسلامتاز۱۴مهرماهایجاد۴۰دفترخدماتسلامتدرتهران   رییسمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتبابیاناینکهاقداماتموثردفاترخدماتسلامتبهعنوانارائهدهندهخدماتدربخشخصوصیازمولفههایمهمدرارتقایوضعیتبهداشتیدرمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییواماکنعمومیاست،گفتوزارتبهداشتدرجهتافزایشتعداددفاترخدماتسلامتدرکشوردرنظرداردفراخوانکشوریبرگزارکندوعلاقهمندانمیتوانندازروزشنبه۱۴مهرماهبامراجعهبهسایت  درفراخوانشرکتکنند  ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعیت انتقال متقاضیان تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی به داخل کشور از 10 دی ماه 97 - از ۱۶۰۰ متقاضی تا ۱۱ مهرماه امسال تنها ۹۲ نفر موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور شده اند

ممنوعیتانتقالمتقاضیانتحصیلدردانشگاههایعلومپزشکیبهداخلکشورازدیماهاز۱۶۰۰متقاضیتا۱۱مهرماهامسالتنها۹۲نفرموفقبهاخذپذیرشازدانشگاههایعلومپزشکیداخلکشورشدهاند قائممقاممعاونآموزشیوزارتبهداشت،گفتانتقالافرادیکهاز۱۰دیماهسالجاریاولژانویه۲۰۱۹برایتحصیلدررشتههایگروهپزشکیبهدانشگاههایخارجازکشوراقداممیکنند،ممنوعاستوبایدتاانتهایدورهدردانشگاهخارجازکشورتحصیلکنند ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

در آستانه 18 مهرماه، روز شمار هفته سلامت روان اعلام شد

درآستانهمهرماه،روزشمارهفتهسلامترواناعلامشد  درآستانهدهماکتبرمهرماهروزشمارهفتهسلامترواناعلامشد بهگزارشوبدا،هفتهسلامتروانازتامهرماهسالجاریباشعارسلامتروانجوانانونوجوانانجهاندرحالتغییربرگزارمیشود بنابراینگزارش،عناوینروزهایهفتهسلامتروانبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه‌اندازی سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی ایستگاه‌های اتوبوس تا مهرماه

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از راه‌اندازی سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی ایستگاه‌های اتوبوس تا مهرماه خبر داد. به گزارش قم پرس؛ حسین مومنی موحد با اشاره به پروژه هوشمندسازی ایستگاه‌های اتوبوس ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رقابتی سالم در میان کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان قم - کاهش 50 درصدی تعداد کاندیداها نسبت به دوره قبل - ارتقای کیفیت عملکرد هیئت مدیره سازمان‌ها - تاریخ برگزاری انتخابات 12 مهرماه

... برگزاری انتخابات 12 مهرماه تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 مرداد 1397 |   بازدید: 5 |   رئیس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم گفت: ...
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رونمایی از سند ملی ایمنی غذا در مهرماه

... مواد غذایی از مزرعه تا سفره خبر داد و گفت: تلاش می کنیم این سند همزمان با روز جهانی غذا در مهرماه رونمایی شود. به گزارش وبدا، دکتروحید مفید در نشست خبری سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه رویکردهای کلی ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بلوار زائر تا پردیسان ادامه می‌یابد - بهره‌برداری از پل تقاطع ولیعصر تا مهرماه

معاون فنی و عمرانی شهردار قم به وضعيت بلوار زائر اشاره كرد و گفت: بلوار زائر زماني می‌تواند مؤثر باشد كه به پل پرديسان متصل شود؛‌ بخشي از زيرسازي مسير انجام شده كه با توجه به عدم توافق با شركت آب منطقه ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

چه میزان چک در مهرماه برگشت خورد؟

العالم _ ایران / اقتصادی  در مهرماه سال ۱۳۹۶ درکل کشور بالغ بر ۹.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۱.۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آغاز انتخاب رشته برای تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از روز چهارشنبه 26 مهرماه

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد: آغاز انتخاب رشته برای تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از روز چهارشنبه 26 مهرماه  ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

از امروز 19 مهرماه صورت خواهد گرفت: آغاز ثبت‌نام کارگاه تعيين سطح پيلاتس ويژه بانوان استان قـم

 اخبار بازگشت به فهرست  از امروز 19 مهرماه صورت خواهد گرفت: آغاز ثبت‌نام کارگاه تعيين سطح پيلاتس ويژه بانوان استان قـم ثبت‌نام کارگاه تعيين سطح پيلاتس ويژه بانوان ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعزام بانوان کونگ فو کار قم به مسابقات قهرمان کشوري در مشهد - 20-21 مهرماه

... توآ هيئت کونگ فو استان قم در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان به رقابت هاي قهرماني کشور در مشهد مقدس اعزام شد. اين پيکارها طي روزهاي 20 و 21 مهرماه به انجام خواهد رسيد.  ترکيب تيم توآ بانوان استان قم ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

در سالن شهيد رضائيان رقم خواهد خورد: مراسم بزرگداشت روز پارالمپيک در قم - 8 صبح روز 25 مهرماه

 اخبار بازگشت به فهرست  در سالن شهيد رضائيان رقم خواهد خورد: مراسم بزرگداشت روز پارالمپيک در قم/ 8 صبح روز 25 مهرماه روز 25 مهرماه از ساعت 8 صبح سالن ورزشي شهيد محمود ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز فرآیند بیست وششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۳۹۶ - ثبت نام از نیمه دوم مهرماه

آغاز فرآیند بیست وششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۳۹۶/ ثبت نام از نیمه دوم مهرماه امیر لـله‌گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرکت 4 هزار نفر در آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی - نتایج نهایی آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ۱۹ مهرماه اعلام می‌شود

... این آزمون در روز شنبه ۱۸ شهریورماه صورت می گیرد. دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: نتایج نهایی آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ۱۹ مهرماه اعلام می‌شود. وی یادآور شد: از سال گذشته با توجه ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت‌نام وام ضروری دانشجویان دکتری از امروز و مرحله دوم از مهرماه

... گفت: دانشجویانی که نتوانند در این مدت 15 روزه ثبت نام کنند از ابتدای مهرماه مجددا فرصت ثبت نام برای دریافت این وام را دارند. یزدان مهر به وام ویژه دکتری اشاره کرد و افزود: ثبت‌نام برای دریافت وام ویژه ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نظام جدید آموزشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از مهرماه اجرا می شود

تهران- ایرنا- مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از اجرای رسمی نظام جدید آموزشی حوزه علوم اسلامی از مهرماه 96 در تمامی مراکز حوزه در دانشگاه های سراسر کشور خبر داد. به ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اصلاحیه قانون نظام مهندسی تا مهرماه به صحن علنی مجلس می رود

تهران - ایرنا - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورگفت: اصلاحیه قانون نظام مهندسی پس از کسب نظر از صاحب نظران حوزه ساخت وساز کشور تا مهرماه سال جاری به صحن علنی مجلس می رود.  ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جشنواره کالای ایرانی گامی به سوی بالندگی در قم برگزار می شود - مهلت ارسال آثار تا 15 مهرماه

... جشنواره در روزهای 22 تا 24 مهرماه سال جاری تصریح کرد: تحت عنوان این جشنواره، مسابقه ای نیز در چهار بخش هنری، ادبی، شبکه های اجتماعی و ایده برتر برگزار می شود که مهلت ارسال آن تا 15 مهرماه به دبیرخانه جشنواره ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رشد 14 درصدی اهدای خون در مهرماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد: رشد 14 درصدی اهدای خون در مهرماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل سخنگوی سازمان انتقال ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نماز جمعه، مهمترین رویداد خبری لرستان در 30 مهرماه

**لرستان -برگزاری نمازجمعه در مصلی ها و مساجد استان دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه روزانه خود را ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که روز 30 مهرماه در استان مرکزی خبری می شوند

برگزاری آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در سراسر استاندر روز جمعه انجام می شود که این آیین در اراک در مصلی بیت المقدس با سخنرانی پیش از خطبه های ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صفحه نخست روزنامه های استان قم؛ پنجشنبه 29 مهرماه

7406 / 1175
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فرار غیرنظامیان از موصل سرخط روزنامه های انگلیس - 29مهرماه

** گاردین: - فرار ساکنان موصل همزمان با حمله فراگیر برای تصرف این شهر - شورای مسلمانان انگلیس به دنبال اجرای طرح جایگزین دولت این کشور برای ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 28 مهرماه

نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی قم، جلسه شورای ورزش همگانی استان قم و مراسم روز جهانی استاندارد از جمله رویدادهایی است که روز چهارشنبه 28 مهرماه جاری در قم خبری می شود.  ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست روزنامه های استان قم؛ سه شنبه 27 مهرماه

7406 / 1175
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 27 مهرماه

نشست خبری مدیرکل بهزیستی استان قم، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان قم و جلسه کمیته بانکی ستاد تسهیل و نظارت بر عملکرد طرح رونق تولید، رویدادهایی است که روز سه شنبه 27 مهرماه جاری در قم ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نبرد سرنوشت ساز موصل سرخط روزنامه های انگلیس - 26مهرماه

** تایمز: - استفاده داعش از بمب گذاران انتحاری برای متوقف کردن حملات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل - دولت دیوید کامرون بیش از یک میلیارد ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لیگ کاتا باشگاه های کاراته استان کرمان 30 مهرماه آغاز می شود

محسن رشیدی پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مسابقات لیگ کاتا باشگاه های کرمان با پشتوانه بانک رسالت و به عنوان جام رسالت تا ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صفحه نخست روزنامه های استان قم؛ دوشنبه 26 مهرماه

8138 / 1175
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 26 مهرماه

... 26 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** نشست علمی «حقوق بشر، قربانیان تروریسم» ساعت 12:15 در تالار دکتر قربان نیا مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید ** تشییع پیکرهای مطهر پنج شهید مدافع ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مراسم بزرگداشت آیت الله سیدرضی شیرازی 28 مهرماه برگزار می شود

... الله سیّدرضی شیرازی اختصاص داده تا شاگردان و ارادتمندان با جایگاه ایشان آشنا گردند. این مراسم روز چهارشنبه 28 مهرماه 1395، از ساعت 18:30 الی 20:30 در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

92 هزار و 300 خانوار قمی در سرشماری اینترنتی شرکت کردند - 27 مهرماه آخرین فرصت شرکت در سرشماری اینتر

... متوسط و دسترسی به اینترنت می تواند در سرشماری اینترنتی مشارکت کند. شاکر آرانی با بیان این که مهلت ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن تا بیست و هفتم مهرماه جاری تمدید شده است گفت: جامعه فرهنگیان، روحانیان ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

92 هزار و 300 خانوار قمی در سرشماری اینترنتی شرکت کردند - مردم تا 27 مهرماه فرصت دارند در سرشماری ای

... متوسط و دسترسی به اینترنت می تواند در سرشماری اینترنتی مشارکت کند. شاکر آرانی با بیان این که مهلت ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن تا بیست و هفتم مهرماه جاری تمدید شده است گفت: جامعه فرهنگیان، روحانیان ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم؛ یکشنبه 25 مهرماه

7406 / 1175
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 25 مهرماه

... رویدادهایی است که روز یکشنبه 25 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال، ساعت 8:30 در دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم ** جلسه کمیسون دانشجویی ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مهمترین رویدادهای خبری لرستان در روز 25 مهرماه

**خرم آباد - جلسه شورای اشتغال در استانداری - جلسه شورای مسکن در استانداری - برگزاری دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و مس کرمان از سری رقابت های ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وعده استقلال اسکاتلند سرخط روزنامه های انگلیس - 25 مهرماه ماه

** آبزرور : - انتقاد شدید رییس نهاد نظارت بر مدارس انگلیس موسوم به «افستد» از 'ترزا می' در ارتباط با مدارس گزینشی غیرانتفاعی 'گرامار' - وعده ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 24 مهرماه

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قم و جلسه ستاد اربعین، رویدادهایی است که روز شنبه 24 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قم، ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست روزنامه های استان قم؛ شنبه 24 مهرماه

8138 / 1175
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هفته ملي سلامت بانوان ايران از ۲۴ مهرماه برگزار می شود

امسال هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار "سلا مت زنان ،خانواده سالم،جامعه پویا"  از  ۲۴ مهر ماه آغاز می شود. به گزارش وبدا ،در مهرماه هر سال با هدف حساس سازي و اطلاع رساني در خصوص مهمترين اولويتهاي ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 23 مهرماه

اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، اجتماع بزرگ عزادان حسینی، حماسه حسینی، قیام خمینی و تجمع عظیم رهروان زینبی، رویدادهایی است که روز جمعه 23 مهرماه جاری در قم خبری می شود.  ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نشست - اربعین؛ الهیات اجتماعی و تمدن‌زایی اسلامی - ۲۶ مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین پیش‌نشست تخصصی دومین همایش ملی ظرفیت‌های فرهنگی تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی با مشارکت دبیرخانه همایش بین‌المللی لقاءالحسین ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شروع جنگ قیمت ها با کاهش ارزش پوند سرخط روزنامه های انگلیس - 22 مهرماه ماه

** فایننشال تایمز: - ارزش پوند به پایین ترین در حد در 168 سال گذشته رسید - انگلیس مواجه با پرداخت 20 میلیارد پوند درصورت خروج از اتحادیه اروپا ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مهم ترین رویدادهایی که 21مهرماه در لرستان خبری می شوند

** لرستان -برگزاری آیین های سوگواری روز عاشورا -اقامه نماز ظهر عاشورا در مصلی ها و مساجد دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

خشم روسیه از اظهارات بوریس جانسون سرخط روزنامه های انگلیس - 21 مهرماه ماه

** گاردین: - نشست اضطراری مجلس عوام انگلیس در مورد وقایع سوریه و اظهارات تند 'بوریس جانسون' در مورد روسیه - هشدار مشاوران دولت انگلیس در ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 19 مهرماه

گردهمایی عاشورایی کودکان کار و خیابان و خانواده های زندانیان و مراسم تشییع و تدفین یکی از شهدای مدافع حرم، رویدادهایی است که روز یکشنبه 19 مهرماه جاری در قم خبری می شود.  ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم، دوشنبه 19 مهرماه

7406
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که روز نوزدهم مهرماه در استان مرکزی خبری می شوند

نشست مشورتی بخشداران تابعه استان مرکزی در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه در سالن نشست ها حوزه عمرانی استانداری مرکزی برگزار می شود. نشست هم اندیشی بانوان ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دومین مناظره کلینتون با ترامپ سرخط روزنامه های انگلیس - 19 مهرماه ماه

** گاردین: - انگلیس به دنبال کنترل ورود مهاجران پس از برگزیت از طریق تشدید کنترل مبادی مرزی اش با ایرلند - دومین مناظره تلویزیونی انتخاباتی ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

8 تا 8 اخبار هفدهم مهرماه در آذربایجان غربی

**پیروزی تیم فوتبال نونهالان شهرداری ارومیه مقابل مهدیه تبریز در لیگ برتر کشور ارومیه- ایرنا- تیم فوتبال نونهالان شهرداری ارومیه در هفته چهارم ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 18 مهرماه

اجتماع برادارن عاشورایی المصطفی، جلسه معارفه بخشدار جدید کهک و جلسه کارگروه بررسی موانع تولید از برنامه های خبری امروز یکشنبه 18 مهرماه درقم می باشد. ** اجتماع برادران ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم، یکشنبه 18 مهرماه

7406
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم، شنبه 17 مهرماه

7406 / 1175
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 17 مهرماه

مراسم اعزام کاروان راهیان نور، برگزاری نشستی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نشست خبری مدیر ستاد اقامه نماز استان قم، رویدادهایی است که روز شنبه 17 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سقوط ارزش پوند سرخط روزنامه های انگلیس - 17 مهرماه ماه

** فایننشال تایمز: - هشدار رهبران تجاری انگلیس به 'ترزا می ' در مورد 'خروج سخت' از اتحادیه اروپا به دنبال سقوط ارزش پوند - رهبران تجاری انگلیس ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 16 مهرماه

... حرم، رویدادهایی است که روز جمعه 16 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای قدس شهر قم ** مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ** اهتزاز ...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم؛ پنجشنبه 15 مهرماه

7406
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 15 مهرماه

همایش نگرش قرآن به فضا، دیدار رئیس مرکز آمار ایران با مراجع تقلید و علما و جلسه برنامه ریزی برگزاری یوم الله 13 آبان، رویدادهایی است که روز پنجشنبه 15 مهرماه جاری در قم خبری می شود.  ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم؛ چهارشنبه 14 مهرماه

7406 / 1175
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استعفای رهبر حزب یوکیپ سرخط روزنامه های انگلیس - 14 مهرماه

** تایمز: - شرکت های انگلیسی بایستی فهرست کارکنان خارجی شان را اعلام کنند - نبرد برای زندگی در مدیترانه - 'دایانا جیمز' رهبر حزب یوکیپ بعد ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 14 مهرماه

تشییع پیکر پنج تن از شهدای مدافع حرم و نشست خبری معاون اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س)، رویدادهایی است که روز چهارشنبه 14 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** تشییع پیکر ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

صفحه نخست نشریه های استان قم؛ سه شنبه سیزدهم مهرماه

8138 / 1175
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 13 مهرماه

جلسه هماهنگی برگزاری نماز ظهر تاسوعا و عاشورا و همایش پلیس و اصناف، رویدادهایی است که روز سه شنبه 13 مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** جلسه هماهنگی برگزاری نماز ظهر ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مراسم سالگرد شهادت سردار همدانی چهارشنبه ۱۴ مهرماه برگزار می‌شود

... کل سپاه از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار حاج حسن همدانی در روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 12 مهرماه

جلسه شورای اداری استان قم با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کارگروه اقتصاد مقاومتی و مراسم امحاء 1800 کیلوگرم مواد مخدر، رویدادهایی است که روز دوشنبه 12 مهرماه جاری در قم خبری ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اظهارات - ترزا می - در کنفرانس حزب محافظه کار سرخط روزنامه های انگلیس - 11 مهرماه

** گاردین: - تمرکز 'ترزا می' در سخنرانی اش در کنفرانس حزب محافظه کار بر 'خروج سخت ' از اتحادیه اروپا - مردم مجارستان در جریان یک همه پرسی ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - یازدهم مهرماه

... رویدادهایی است که روز یکشنبه یازدهم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** همایش طلایه داران فرهنگ و ترافیک، ساعت 15 در سالن همایش های شهرداری قم ** مراسم تعویض پرچم گنبد حرم حضرت معصومه(س)، ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

13 مهرماه زمان آغاز اردوی تیم ملی اسکیت فری استایل

به گزارش ایرنا به نقل از فدراسیون اسکیت؛ این اردو از 13 تا 16 مهرماه سال جاری در مجموعه ورزشی خوراسگان شهر اصفهان برگزار می شود. در رده سنی ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ترکیب تیم ملی کاراته ۱۳ مهرماه معرفی می شود

... همین اساس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳ مهرماه در وزن ۷۵-کیلوگرم، ابراهیم حسن بیگی، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری و در وزن ۸۴-کیلوگرم ذبیح اله پورشیب و علی فداکار در مجموعه ورزشی آزادی به مصاف هم خواهند ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

صفحه نخست نشریه های استان قم؛ شنبه دهم مهرماه

8138
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - دهم مهرماه

... مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی استان قم، ساعت هفت در ستاد فرماندهی انتظامی استان ** دیدار اعضای ستاد اعزام راهیان نور کشور با مراجع عظام تقلید ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برگزیت سرخط روزنامه های انگلیس - 10 مهرماه

** تایمز: - 'ترزا می ' متهم به تحمیل قدرتش بر روی اعضای کابینه - درخواست پاپ از روسیه برای احترام به مرزهای ملی - تشدید درگیری ها در حلب ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهای خبری شنبه دهم مهرماه در لرستان

**خرم آباد - مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان به مناسبت هفته ناجا دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - نهم مهرماه

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه، همایش تجلیلی از ناشنوایان استان قم و یادواره شهدای گمنام و مدافع حرم، رویدادهایی است که روز جمعه نهم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** آیین ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهای خبری خراسان رضوی در نهم مهرماه

نماز عبادی - سیاسی جمعه به امامت آیت الله علم الهدی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می شود و پیش از خطبه ها نیز سردار بهمن امیری مقدم، فرمانده ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کناره گیری رییس پلیس متروپلیتن لندن سرخط روزنامه های انگلیس - 9 مهرماه

** تایمز: - یک فرمانده پیشین نیروی دریایی انگلیس از جانشینان احتمالی «برنارد هوگان هو» ' رییس پلیس متروپلیتن لندن - دستور وزارت بهداشت انگلیس ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

8 تا 8 اخبار هفتم مهرماه در آذربایجان غربی

** 12 زخمی در واژگونی خودروی حامل کارگران در بوکان مهاباد- ایرنا- واژگونی خودروی حامل کارگران مزارع در محور جاده بوکان - میاندوآب 12زخمی بر ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - 8 مهرماه

نخستین جلسه مشترک هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی، همایش یک روزه شهرسازی ریل پایه، اختتامیه دوازدهیمن جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، کنگره بزرگداشت ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - هفتم مهرماه

... رویدادهایی است که روز چهارشنبه هفتم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** نشست علمی با عنوان همگرایی بین آگاهی امام حسین(ع) از شهادت خود و ترسیم خطوط نبرد، ساعت 10 در بلوار جمهوری، کوچه ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استعفای سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس سرخط روزنامه های انگلیس - هفتم مهرماه

** گاردین: - جرمی کوربین کاهش شمار ورود مهاجران اروپایی به انگلیس رد کرد - استعفای 'سم آلاردایس' از سرمربیگری تیم ملی فوتبال انگلیس تنها پس ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آمار دیدار ایران و روسیه - شاگردان ناظم‌الشریعه 10 مهرماه دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند

جام جهانی فوتسال - کلمبیاآمار دیدار ایران و روسیه/ شاگردان ناظم‌الشریعه 10 مهرماه دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، تیم ملی فوتسال ایران در دیدار نیمه‌نهایی هشتمین ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مراسم جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد مهرماه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - ششم مهرماه

... صادرات، از جمله رویدادهایی است که روز سه شنبه ششم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** جلسه شورای اقامه نماز استان قم، ساعت 8:30 در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ...
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برنامه های اقتصادی چپ گرایانه حزب کارگر سرخط روزنامه های انگلیس - ششم مهرماه

** گاردین: - کوربین مخالفتش با نوسازی سامانه هسته ای انگلیس را کنار گذاشت - گزارش در مورد جرائم مربوط به نابودی حیات وحش در جهان - کشف شواهدی ...
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام نتیجه بررسی عملکرد کاروان المپیکی ایران تا پایان مهرماه

... بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک از انجام بررسی های اولیه عملکرد کاروان اعزامی به بازی های المپیک خبر دادو اینکه تا پایان مهرماه نتیجه نهایی وتکمیلی در این زمینه اعلام می شود. اصغر ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

نشست - زن در دیدگاه امام موسی صدر - هفتم مهرماه برگزار می‌شود

: 709247 منبع : ابنا خلاصه نشست علمی "زن در دیدگاه امام موسی صدر" چهارشنبه ۷ مهرماه، با سخنرانی حجت الاسلام مهریزی در کتابخانه ملی برگزار می شود.  ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تعطيلي دروس حوزه علميه خراسان از دهم مهرماه

... روز شنبه 29 ذي‌الحجه‌الحرام 1437 برابر با دهم مهرماه خبر داد. مسئول روابط عمومي حوزه علميه خراسان با اشاره به اهميت تبليغ در ماه محرم، يادآور شد: شروع مجدد دروس از روز چهارشنبه 14 محرم‌الحرام 1438 ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - پنجم مهرماه

... است که روز دوشنبه پنجم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ** آیین رونمایی از موسوعه السنت النبویه، ساعت 10 در سالن همایش های مدرسه دارالشفاء قم ** اختتامیه دومین جشنواره ملی نمادهای شهری ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فشار غرب بر روسیه در ارتباط با سوریه سرخط روزنامه های انگلیس - پنجم مهرماه

** تایمز: - حامیان 'ترزا می' ادعای ترسو بودنش در ارتباط با مساله مهاجران را رد کردند - روسیه متهم به استفاده از بمب ناپالم در حلب شد - انتقاد ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

8 تا 8 اخبار سوم مهرماه در آذربایجان غربی

... مهرماه سال 94 تا اول مهرماه سال 95) 44 سانتیمتر افزایش یافته است. **مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارومیه به زودی بهره برداری می شود ارومیه- ایرنا- مدیرعامل شرکت ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود - چهارم مهرماه

نشست خبری فرمانده انتظامی استان قم، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم و نشست رسانه ای کنگره بزرگداشت شهدای روحانی مدافع حرم، رویدادهایی است که روز یکشنبه چهارم مهرماه جاری در قم خبری می شود. ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top