قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

مهمترین

افزایش درآمد وحل مشکلات معیشتی مهمترین دغدغه مسئولان خراسان جنوبی

... بالاترین ضریب امنیتی را دارد، افزود: حضور نیروهای امنیتی در این موفقیت نقش بسزایی داشته اما مهمترین نقش امنیت پایداری است که مردم ایجاد کرده اند. وی، افزایش درآمد مردم و حل مشکلات معیشتی آنها را مهمترین ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: اقتصادی

مدیرکل اوقاف قم: اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه متولیان است

قم پرس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در نشست هم اندیشی با متولیان موقوفات که در اداره کل اوقاف استان قم برگزار شد اظهار کرد: از بیان نقطه نظرات و پیشنهادات ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 131
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه متولیان است

مدیرکل اوقاف استان قم گفت: متولیان امین وقف هستند و مهمترین وظیفه آنها نیز اجرای امینانه نیت واقفان است.  به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 222
دسته بندی: صفحه نخست

خودباوری یکی از مهمترین آثار برجسته دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند روز شنبه در سی و نهمین ستاد بزرگداشت هفتۀ دفاع مقدس در سرسرای تدبیر استانداری کرمانشاه افزود: همه ما امروز مدیون خون شهدا هستیم ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 203
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

یکی از مهمترین خطوط امدادی داعش از عراق به سوریه قطع شد

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، نیروهای مردمی شهر «سنجار» در شمال عراق از روزهای گذشته عملیاتی را برای پاکسازی دو منطقه راهبردی «ام الدیبان و ام الجریس» آغاز کردند. بر اساس این گزارش، در 48 ساعت ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 79
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

مرز بین‌المللی مهران مهمترین مرز خاکی کشور برای تردد زوار

به گزارش دولت بهار به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ایلام، اظهار داشت: مرز بین‌المللی مهران به عنوان مهمترین منطقه ورود و خروج مسافرین در بین مرزهای کشور در ایام نوروز سال 95 است. ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 122
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

ضرورتِ تدوین نقشه خطر در کشور - سیل، مهمترین مخاطره طبیعی

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد ضرورتِتدویننقشهخطردرکشورسیل،مهمترینمخاطرهطبیعی     دکترمحمداسماعیلمطلقدرسومینروزازنهمینکنگرهببنالمللیسلامتدرحوادثوبلایاباموضوع"سیلابغربوجنوبغربیکشوردرسال۱۳۹۸"ضمناشارهبهمخاطراتبلایادرجهان،بهمقایسهوقوعمخاطراتطبیعیدرایرانباجهانپرداختوگفتدربینهمهمخاطراتسیلازهمهمهمتراست ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دفاع از سلامت فوتبال کشور مهمترین چالش پیش‌روی فدراسیون - تقدیر تاج از حضور مدبرانه آل‌هاشم در میادین ورزشی

... سید محمدعلی آل‌هاشم تاکید کرد: نباید شرایطی بوجود بیاید که فوتبال بجای ایجاد نشاط اجتماعی به سرخوردگی منجر شود و این جز با اجرای عدالت در فوتبال در همه سطوح محقق نخواهد شد. وی، مهمترین چالش و بحث پیش ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

درک شرایط موجود مهمترین اولویت مبلغان دینی است - هر مبلغ لشکری فرهنگی در بقاع متبرکه است

... فرهنگی بقاع متبرکه در این اداره کل برگزار شد اظهار کرد: در امر تبلیغ و ترویج دین، درک شرایط موجود یکی از مهمترین مسائل است. وی افزود: لازم است مبلغان بدانند آنچه را می‌گویند، باید مطابق شرایط زمانه باشد ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ارائه مهمترین مقاله منتشر شده محققان ایرانی در مجله - لنست -

درحاشیههفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتانجامشد؛ ارائهمهمترینمقالهمنتشرشدهمحققانایرانیدرمجلهلنست درحاشیههفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتکهبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیتهراندرجزیرهکیشدرحالبرگزاریاست،مقالهمنتشرشدهمحققانایرانیدرمجلهمعتبربینالمللیلنست،تحتعنوانایرانِدرحالگذار،ارائهوتشریحشد ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین امنیت، یکی از مهمترین دغدغه ها در شرایط بحران است

... وجود در میدان حاضر و به شهروندان سیل زده خدمات متنوعی ارائه کرد. مشاور فرمانده ناجا تصریح کرد: در شرایط بحران، تامین امنیت یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان است و در این حوزه نیز پلیس با بسیج ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهمترین نشست های حوزه سلامت در دنیا است

علیرغمتحریمهاومحدودیتها،ایرانمیزبانمهمتریننشستهایحوزهسلامتدردنیااست معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،گفتیکیازمهمتریناهدافسازمانبهداشتجهانی،دستیابیبهسلامتحداقلیبرایهمهکشورهایدنیااستوایننشستدرتلاشاستتاصرفنظرازاختلافاتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیواعتقادیکهوجوددارد،بهبررسیروشهاییبرایرفعموانعیکهبرسردستیابیبهسلامتبرایهمهقراردارد،بپردازد ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استفاده از آب سالم از مهمترين عوامل سلامت در سفرهاي نوروزي است

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذيهجامعهوزارتبهداشتمطرحشد استفادهازآبسالمازمهمترينعواملسلامتدرسفرهاينوروزياست مدیرکلدفتربهبودتغذيهجامعهوزارتبهداشت،گفتآجيلها،مقدارزياديچربيبههمراهدارندواگرچهنوعچربيآنهاازنوعغيراشباعومفيدبرايسلامتياست،امامصرفزيادآنهاميتواندمنجربهاضافهوزنوچاقيشود ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تبلیغ دین یکی از مهمترین اولویت‌های کاری اوقاف است - لزوم تجهیز مبلغان به سلاح زمان‌شناسی

... تبلیغ دین یکی از مهمترین اولویت‌های کاری سازمان اوقاف و امور خیریه به شمار می‌رود گفت: شناساندن امامزادگان به مردم، نقش مهمی در این زمینه دارد زیرا بقاع متبرکه هر یک قطب فرهنگی در منطقه خود به شمار می‌روند. ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تبیین سبک زندگی شهدا، مهمترین رسالت راویان است

سردار ابوالفضل مسجدی، مسؤول کمیته راویان فتح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خوزستان، با تاکید بر اینکه راویان دفاع مقدس هیچگاه نباید رسالت خود را فراموش کنند، اظهار ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بزرگترین و مهمترین گردهمایی بهداشتی منطقه مدیترانه شرقی، مهر 98 به میزبانی تهران برگزار می شود

بزرگترینومهمترینگردهماییبهداشتیمنطقهمدیترانهشرقی،مهربهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللگفتشصتوششمیناجلاسوزرایبهداشتکشورهایمنطقهمدیترانهشرقی،تامهرماهتااکتبربهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین برنامه در سال 98، موضوع توانمندسازی مردم در حوزه سلامت است - فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سلامت ادامه خواهد داشت و اقدامات آنها در این حوزه می‌تواند بسیار مؤثر باشد

مهمترینبرنامهدرسال،موضوعتوانمندسازیمردمدرحوزهسلامتاستفعالیتسازمان‌هایمردم‌نهاددرحوزهسلامتادامهخواهدداشتواقداماتآنهادراینحوزهمی‌تواندبسیارمؤثرباشد     مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامتبااشارهبهاینکهتوانمندسازیمردمدرحوزهسلامتازاولویت‌هایوزارتبهداشتدرسالآیندهاست،گفتفعالیتسازمان‌هایمردم‌نهاددرحوزهسلامتبسیارحائزاهمیتاست ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حفظ موقوفات و اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است

... شود همچنین ثبت و نگهداری اصولی وقف‌نامه‌ها و اسناد املاک وقفی هم نیازمند توجه بیشتر و ویژه‌تری است. خاموشی با بیان اینکه اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است گفت: در زمینه موقوفات منفعتی ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازنگری در جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات حوزه بهداشت

بازنگریدرجمعیتتحتپوشششبکههایبهداشتیدرمانیازمهمتریناقداماتحوزهبهداشت معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیبابیاناینکهدریکسالاخیربرنامههایمختلفیبراساساولویتدرسطحکشوربهاجرادرآمداظهارکردبابرنامهریزیانجامشدهدریکسالاخیردستاوردهایمطلوبیکسبشدکهمهمترینآنبازنگریدرجمعیتتحتپوششمراکزبهداشتیدرمانیبود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی

محمدرضا طلایی در آستانه چهل‌سالگی انقلاب، با یادآوری تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی در قالب نام‌های مختلف از ابتدای انقلاب اظهار داشت: جهاد کشاورزی با نام جهاد سازندگی در اول انقلاب با فرمان امام خمینی (ره) ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

به نظر شما مهمترین کارهای زمین مانده در حوزه علمیه چیست؟

به گزارش خبرگزاری حوزه، روز گذشته خبر دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بر نکات متعددی تاکید کرده بودند که جا دارد ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تولید علم مورد نیاز انقلاب مهمترین رسالت حوزه و دانشگاه است

... متعالی حضرت زهرا(س) گفت: ایشان یگانه راهنمایی در زمان خود بودند که در برابر فتنه، روشنگری و از مهمترین ارزش های الهی صیانت کردند. در این همایش که با حضور شخصیت های برجسته حوزوی و بهرام سرمست استاندار ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

از ظرفیت نهادهای مردمی در اجرای طرح‌های فرهنگی اوقاف استفاده می‌کنیم - اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است

... این کار صورت می‌گیرد. مدیرکل اوقاف استان قم تصریح کرد: عمل بر اساس نیت واقفان و احقاق حقوق موقوفات، سبب جلب اعتماد عمومی و ترویج عملی سنت حسنه وقف می‌شود بنابراین باید گفت اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استقرار نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور است - عملیاتی سازی کامل نظام ارجاع در کل کشور تا پایان سال 1400

مدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت استقرارنظامارجاعازمهمترینبرنامههایراهبردینظامسلامتکشوراستعملیاتیسازیکاملنظامارجاعدرکلکشورتاپایانسال مدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت،گفتبراساسبرنامهریزیهایصورتگرفتهگاماولاستقرارنظامارجاعدرشهرهایزیربیستهزارنفر،گامدومدرتمامیمراکزدولتیوگامسومدرتمامیمراکزدولتیوخصوصياستکهدرسهمرحلهاعلامآمادگی،استقراروعملیاتیشدناست  ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نوآوری مهمترین مزیت شهر ملی نمد است

... در حوزه تولید نمد اما مهمترین عامل برای ثبت شهرکرد بعنوان شهر ملی نمد، نو آوری و مصرفی کردن نمد است و امید می رود تداوم این پویایی را در این هنر صنعت شاهد باشیم. خواجه بیدختی تصریح کرد: اهمیت نمد در این ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پرستاران مهمترين ركن در نظام تامين سلامت هستند

استاندار قم:پرستاران مهمترين ركن در نظام تامين سلامت هستند استاندار قم با اشاره به خدمات بي بديل پرستاران به افراد نيازمند درمان اظهار داشت: پرستاران مهمترين ركن در نظام تامين سلامت هستند به گزارش روابط ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مطالعه بر روی فرهنگ ها مهمترین شاخص برای نوشتن کتاب در حوزه بین الملل است

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حجت الاسلام سید هادی موسوی در نشست انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم که در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برگزار شد به تشریح بایدها ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حوزه آموزش یکی از مهمترین حوزه های وزارت بهداشت است

حوزهآموزشیکیازمهمترینحوزههایوزارتبهداشتاست سرپرستوزارتبهداشتدرنشستبامسئولینحوزهآموزشبااشارهبهاهمیتآموزشدرتمامیابعادکشور،ضمنقدردانیازبرنامههایاجراشده،گفتتنهاراهرهاییبرایهمهامورکشورگذرازمسیرآموزشاست بهگزارشوبدا،سرپرستوزارتبهداشتدرنشستبامعاونآموزشیوزارتبهداشتومدیراناینحوزه،کهامروزبرگزارشد،گزارشیازاقداماتانجامشدهدرزمینهبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیوفعالیتهایجاریحوزهمعاونتآموزشیتوسطدکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتارائهشد ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مدیرکل اوقاف قم: اعتماد عمومی مهمترین سرمایه سازمان اوقاف است

... قم نشوم. اسکندری خاطرنشان کرد: خدمت به دین الهی و مردم مهمترین وظیفه همه ماست تا از این رهگذر، توشه‌ای برای آخرت برداریم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه انسان‌های بزرگ‌همت، اموال و املاک ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

معرفت حقیقی به ائمه اطهار و امامزادگان مهمترین وظیفه ماست - تمسک به ولایت تنها راه نجات از فتنه هاست

... نسبت به اهل بیت(ع) و فرزندانشان اظهار کرد: معرفت حقیقی به شخصیت آن بزرگواران، یکی از مهمترین وظایف ماست. وی معرفت حقیقی به اهل بیت را سرچشمه محبت به آنان دانست و افزود: دوست داشتن و مودت به لوازم و آثار ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گذر از فتنه مهمترین آزمون ملت ایران در طول انقلاب اسلامی بود

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

افزایش کیفیت خدمات با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی منطبق بر نظام سطح بندی مهمترین اهداف نظام ارجاع است

افزایشکیفیتخدماتبامحوریتعدالتوتاکیدبرپاسخگوییمنطبقبرنظامسطحبندیمهمتریناهدافنظامارجاعاست معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبرایاجرایکاملنظامارجاع،هماهنگیدربالاترینسطحمیانمعاونتهایبهداشتودرمانوزارتبهداشتوجوددارد ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین مسئولیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ایران، تقویت همکاری های بین بخشی برای تامین سلامت مردم است

وزیربهداشتدرجمعوزرایبهداشتکشورهایشرکتکنندهدراجلاسبینالمللیسلامتمادر،کودکوتغذیهدرهندوستان مهمترینمسئولیتشورایعالیسلامتوامنیتغذاییایران،تقویتهمکاریهایبینبخشیبرایتامینسلامتمردماست   وزیربهداشتگفتدرایرانشورایعالیسلامتوامنیتغذاییباریاسترییسجمهوروعضویتنفرازوزرایکابینهتشکیلمیشودکهمهمترینمسئولیتآن،تقویتهمکاریهایبینبخشیبرایتامینسلامتمردماست ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هماهنگی میان حوزه های بهداشت و درمان مهمترین گام در اجرای نظام ارجاع

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستباروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیاستانهایخراسانعنوانکرد هماهنگیمیانحوزههایبهداشتودرمانمهمترینگامدراجراینظامارجاع معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیهماهنگیمیانتمامیحوزههایبهداشتودرمانرامهمترینگامدراجراینظامارجاعواثرپذیریاینبرنامهعنوانکرد ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رئیس جمهور روحانی: حتی اگر آمریکا معافیت نفتی به برخی کشورها نمی داد، باز هم نفت صادر می کردیم - امید به آینده مهمترین نیاز برای گذر از مشکلات است - تلاش دولت به حداقل رساندن فشار بر زندگی مردم است - لطف و محبت مردم قطعا از خدمات دولت بیشتر است

به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی، با اشاره به میلاد با سعادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص)، سیره کلام و رفتار پیامبر عزیز اسلام و ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پشتیبانی از سربازان امام زمان(عج) مهمترین وظیفه مرکز خدمات است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در کرمان، حجت الاسلام بنی علی، در جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه این استان کرمان، گفت: یکی از بزرگترین رسالت‎های مرکز خدمات پشتیبانی از سربازان حضرت ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پاکسازی مهمترین مواضع مزدوران سعودی در ساحل غربی

العالم - یمن به گزارش شبکه خبری العالم، یک منبع نظامی یمنی گفت: نیروهای ویژه عملیاتی هجومی را از دو محور به سمت مواضع نظامی و استحکامات مزدوران و متجاوزان سعودی در شمال بخش التحیتا ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مهمترین رویدادهای خبری ورزشی اصفهان در هفته ای که گذشت

به گزارش ایرنا، حمیدرضا فدوی روز شنبه با کسب 10 رای از مجموع 17 رای ماخوده مجمع انتخابات هیات وزنه برداری اصفهان به عنوان رئیس جدید این هیات در استان انتخاب شد. مجمع انتخابات هیات ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ۶۰۰ هزار نفر - تشریح مهمترین دستاورد های حوزه سلامت در سبزوار

ارائهخدماتبهداشتیدرمانیبه۶۰۰هزارنفرتشریحمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوار     رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزواردرگفتگوبارادیوسلامتمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوارراتشریحکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامسلم،رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزواردرگفتگوبارادیوسلامتضمنتشریحمهمتریندستاوردهایحوزهسلامتدرسبزوارگفتدرحالحاضردانشگاهعلومپزشکیسبزواربادارابودن۵دانشکدهو۲۰۰عضوهیاتعلمیوبیشازدوهزاردانشجوکه۳۳درصددانشجویانبومیشهرستانهستند،سالقدمتخودراسپریمیکند ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ولایت، مهمترین رکنی است که باید در حماسه اربعین مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله سیفی مازندرانی امروز در دیدار با مسئولان قرارگاه اربعین با اشاره به اهمیت پاسداشت ارزش های قیام عاشورا گفت: هر سالی که می گذرد و عزای اربعین برپا می شود، یادآور ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مشارکت مردم مهمترین اصل در ثبات بازار است

پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۵۰:۰۹  ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هدایت‌گری و شکیبایی مهمترین ویژگی‌های حضرت زینب(س) بود

... آل امیه، یکی از مهمترین رسالت‌ها و ویژگی‌های حضرت زینب(س) است. وی افزود: یک مسلمان باید آنجا که لازم است با شجاعت تمام در میدان دفاع از دین و ولایت ایستادگی کند، حضرت زینب(س) الگوی بانوان مسلمان هستند ...
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

احیای موقوفات حوزه های علمیه از مهمترین برنامه های سازمان اوقاف است

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم حجت الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صبح امروز در دیدار با آیت الله ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مهمترین سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از داروهای ژنریک در کشور است

معاونتوسعهمدیریتومنابعسازمانغذاودارودرنشستخبریباحضوررسانههایلبنان مهمترینسیاستجمهوریاسلامیایرانحمایتازداروهایژنریکدرکشوراست   معاونتوسعهمدیریتومنابعسازمانغذاوداروگفتازجمعیتمیلیوننفریایرانهیچفردینبایدوجودداشتهباشدکهبهدارودسترسینداشتهباشد ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آشنایی با فرهنگ اصیل غدیر، مهمترین هدف شانزدهمین همایش غدیر

    رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعة المصطفی؛   آشنایی با فرهنگ اصیل غدیر، مهمترین هدف شانزدهمین همایش غدیر   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ١١ شهريور ١٣٩٧   ساعت انتشار ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مهمترین تشکل دانشگاه ها، مجموعه ها و تشکل های علمی است

وزیر بهداشت در دومین نشست انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: مهمترین تشکل دانشگاه ها، مجموعه ها و تشکل های علمی است وزیر بهداشت گفت: ایجاد ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دنیای تصویر، مهمترین عرصه بروز و ظهور محتواهای موثر است

پیام معاون اجتماعی وزیر بهداشت به سومین جشنواره فیلم سلامت: دنیای تصویر، مهمترین عرصه بروز و ظهور محتواهای موثر است معاون اجتماعی وزارت بهداشت و رییس شورای ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترين هدف سياست های كلی اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد در برابر تكانه های خارجی است

العالم _ ایران / سیاسی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در  جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که صبح امروز برگزار شد، مهمترین هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مقاوم سازی اقتصاد ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رهبری حکیمانه رهبر انقلاب مهمترین عامل وحدت کشور - سران خود فروخته اسلامی قافیه بازی را به آمریکا باخته اند

ماموستا شیرزاد ایزدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در استان کردستان با اشاره به این که در کنار تحریم های اقتصادی، دشمنان نقشه های دیگری در سر دارند، لذا همه باید هوشیار باشیم، گفت: تشدید تحریم ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

توسعه سلامت، همواره از مهمترین اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده است

معاون درمان وزارت بهداشت در بوشهر: توسعه سلامت، همواره از مهمترین اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده است معاون درمان وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین لوازم موفقیت در حفظ چیست؟

قم پرس ؛ مریم محسنی، حافظ کل قرآن کریم، شرکت کننده در رشته حفظ کل چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن اوقاف قم در حاشیه برگزاری رقابت های حفظ چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مسئولان با توجه به شرایط موجود توقعات مضاعف ایجاد نکنند - مهمترین عامل نارضایتی فاصله بین توقعات با داشته ها است

وزیر بهداشت در آیین افتتاح طرح توسعه بیمارستان شهدای لردگان: مسئولان با توجه به شرایط موجود توقعات مضاعف ایجاد نکنند/ مهمترین عامل نارضایتی فاصله بین توقعات با داشته ها است  ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده الکترونیک سلامت، مهمترین ابزار در استانداردسازی خدمات - تاکید بر لزوم انجام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت خدمات

پرونده الکترونیک سلامت، مهمترین ابزار در استانداردسازی خدمات/ تاکید بر لزوم انجام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت خدمات ‪ معاون بهداشت با تاکید بر نقش مهم و استراتژیک دانشگاه ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین علت حضور نمایندگان ستاد مشترک نیروهای مسلح در البرز رفع دغدغه های مقام معظم رهبری(مدظله)است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سردار "بهرام نوروزی" در جمع فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی و سپاه استان البرز با اشاره به وضعیت موجود در جامعه و نقشه های دشمنان انقلاب در ایجاد ناامنی در کشور ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجتماعی شدن نظام سلامت، از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت است

اجتماعی شدن نظام سلامت، از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت است   معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم توجه به اجتماعی ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارش رویترز از مهمترین تنگه دنیا؛ انتقال ۳۰ درصد نفت جهان از راه دریا در دستان ایران

العالم - آمریکا رویترز طی گزارشی در مورد تنگه هرمز نوشت، این هفته ایران تهدید کرده است، در پاسخ به درخواست آمریکا برای توقف ممنوعیت صادرات نفت ایران، جلوی عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مصون سازی، مهمترین هدف بازدید و بازرسی از یگان های ناجا

مصون سازی، مهمترین هدف بازدید و بازرسی از یگان های ناجا گروه استان ها- آذربایجان شرقی- ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین ماموریت کشور، مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "هادی نژاد" در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر که در ستاد انتظامی استان برگزار شد، اظهار داشت: بالاترین و مهمترین ماموریت کشور مبارزه جدی و اساسی با مواد مخدر ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی دفاتر خدمات سلامت، یکی از مهمترین اولویت های حوزه سلامت است

معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست مدیران بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور: راه اندازی دفاتر خدمات سلامت، یکی از مهمترین اولویت های حوزه سلامت است  ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سازمان اورژانس، یکی از مهمترین مجموعه های خدمتگزار مردم است

وزیر بهداشت در ششمین المپیاد علمی-مهارتی اورژانس کشور: سازمان اورژانس، یکی از مهمترین مجموعه های خدمتگزار مردم است وزیر بهداشت، گفت: سازمان اورژانس کشور یکی ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رواج ناامیدی در جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام مهمترین استراتژی دشمن است

... فرهنگ از مهمترین دغدغه های هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و حساسیت نسبت به آن وجود دارد، لذا نیاز است علائم راهنمایی و هشداردهنده در مسیر آن قرار بگیرد تا به سهولت و بهتر از این دالان عبور شود.  حجت الاسلام ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش

ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش   رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره اینکه کشورمان در زمینه آموزش دندانپزشکی و تربیت نیروی انسانی به خودکفایی رسیده ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین عامل ابتلا به بیماری های غیرواگیر، استعمال دخانیات است - صنعت دخانیات در ایران زنان و نوجوانان را هدف قرار داده است

کارشناس غیرواگیر دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت: مهمترین عامل ابتلا به بیماری های غیرواگیر، استعمال دخانیات است/ صنعت دخانیات در ایران زنان و نوجوانان را هدف قرار داده است  ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارتقاء سواد سلامت جامعه، از مهمترین ماموریت های روابط عمومی است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دومین جشنواره سلام: ارتقاء سواد سلامت جامعه، از مهمترین ماموریت های روابط عمومی است دکتر آقاجانی گفت: یکی از ماموریت های ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام، وحدت و پیشرفت علمی است

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار شرکت کنندگان در کنگره بین المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»، مهمترین نیاز امروز دنیای ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

الگوی غذایی مردم، مهمترین عامل ابتلا به بیماری های غیرواگیر است

الگوی غذایی مردم، مهمترین عامل ابتلا به بیماری های غیرواگیر است مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه الگوی غذایی مردم، مهمترین عامل ابتلا به بیماری های غیرواگیر ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرمانده یکی از مهمترین و خطرناک ترین گروه های مسلح سوری کشته شد

گروه سلطان مراد مهمترین و خطرناک ترین گروه مسلح در ریف شرقی حلب به شمار می رود و تعداد زیادی از افراد مسلح را در بر می گیرد.   ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

منجی‌گرایی بعد از اعتقاد به خدا مهمترین مسأله همه ادیان جهانی است

حجت الاسلام دهقانی آرانی گفت: منجی‌گرایی عنصری مشترک میان همه ادیان جهانی است به طوری که بعد از اعتقاد به خدا بیشترین چیزی که در ادیان نمود داشته بحث منجی خواهی است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تسهیل و ارتقای کیفی و کمی خدمات، مدیریت هزینه ها، خرید راهبردی و اجرای گایدلاین‌ها از مهمترین برنامه های سال 97

تسهیل و ارتقای کیفی و کمی خدمات، مدیریت هزینه ها، خرید راهبردی و اجرای گایدلاین‌ها از مهمترین برنامه های سال 97 مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، استقرار سازمان الکترونیک ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین وعده ها و شعارهای انقلاب اسلامی، ایجاد رفاه اجتماعی بود

وزیر بهداشت در دیدار نوروزی با مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران: مهمترین وعده ها و شعارهای انقلاب اسلامی، ایجاد رفاه اجتماعی بود ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین ویژگی اخلاق، تشکیکی بودن مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی است

حجت الاسلام عالم زاده نوری در نشست «ماهیت تشکیکی گزاره ها و مفاهیم اخلاقی» گفت: مهمترین ویژگی دانش اخلاق، بحث تشکیکی بودن مفاهیم و گزاره های اخلاقی است. به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تثبیت دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت و کنترل هزینه ها از مهمترین برنامه های سال 97 وزارت بهداشت

تثبیت دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت و کنترل هزینه ها از مهمترین برنامه های سال 97 وزارت بهداشت معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت سالانه ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحرک و هوشمند سازی تجهیزات مهمترین هدف در نیروی زمینی است

... که تا کنون نتایج مطلوبی را در این حوزه بدست آورده ایم، تهیه و تولید توپ ۱۵۵ میلی چرخ دار عاشورا مهمترین نمونه در چابکی و تحرک  یگان های توپخانه بود که در سال جاری رونمایی شد. وی خلاقیت و نو آوری ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مشارکت نهاد ها و سازمان ها مهمترین علل کاهش آسيب هاي اجتماعي

مشارکت نهاد ها و سازمان ها مهمترین علل کاهش آسيب هاي اجتماعي گروه استان ها- غرب استان ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اشتغال ومسکن مهمترین مشکل مددجویان - تامین مسکن باهمکاری اتاق تعاون

...  در این مراسم پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز با بیان اینکه مهمترین اولویت مددجویان، اشتغال است، گفت:سه میلیون نفر مددجوی کمیته امداد هستند و ١.٥ میلیون نفر هم مددجوی موردی هستند. ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

عزت ملی و بین المللی ایران مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در دنیاست

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در قزوین ضمن تبریک ایام الله دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، به دستاوردهای انقلاب در طول39 سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایدئولوژی ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

باید به ورزش کارکنان خصوصا بانوان اولویت بیشتری داده شود - مهمترین فعالیت دفتر امور بانوان، پیگیری مسائل مشترک بانوان باشد

... مهمترین فعالیت دفتر امور بانوان، پیگیری مسائل مشترک بانوان باشد افزود: باید برای بانوان شرایطی فراهم شود تا با توجه به مسئولیتی که دارند بتوانند به نحو احسن انجام وظیفه کنند؛ دانشگاه ها نیز مساعدت های ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرمایه های اجتماعی هر سازمان مهمترین سرمایه های آن است

... تکنولوژی ها ارتقاء کمتری داشته است و باید با توجه به امکانات جدید بهره وری بیشتر شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سرمایه های اجتماعی هر سازمان مهمترین سرمایه های آن است افزود: ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

رواج ناامیدی درجامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام مهمترین استراتژی دشمن است

... زیر یوغ ستم نجات دهد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهمترین استراتژی دشمن رواج ناامیدی درجامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام است و با استفاده از شبکه های مجازی و ماهواره های خود تلاش کرده این اهداف را محقق ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رشد کمی و کیفی کارها، مهمترین هدف ما در ارائه خدمات مطلوب است

    رئیس مرکز امور طلاب و خانواده های المصطفی(ص):   رشد کمی و کیفی کارها، مهمترین هدف ما در ارائه خدمات مطلوب است   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

توانبخشی از مهمترین حلقه های درمان است

وزیر بهداشت گفت: توانبخشی یکی از مهمترین گام های درمان است که اگر به روش علمی و استاندارد در کشور ارائه شود از انجام برخی از اعمال جراحی پیشگیری می کند. به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین هدف نظام سلامت، افزایش امید به زندگی و امید به زندگی سالم است

سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مهمترین هدف نظام سلامت، افزایش امید به زندگی و امید به زندگی سالم است. به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری که در ستاد وزارت بهداشت درحال برگزاری ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترين حمايت دولت از كسب و كارهاي نو برداشتن موانع قانوني است

استاندار قم:مهمترين حمايت دولت از كسب و كارهاي نو برداشتن موانع قانوني استاستاندار قم در نشست با گروهي از مجريان قمي كسب و كارهاي نو اظهار داشت: مهمترين حمايت دولت از اين كسب و كارها برداشتن موانع قانوني ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری: شناسایی موقوفات و ایجاد وقف‌های جدید مهمترین مأموریت سازمان اوقاف است

... و افزود: شناسایی موقوفات و تلاش برای ایجاد وقف‌های جدید یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف است که باید در این زمینه، اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد. وی تصریح کرد: وقف ثلث اموال برای دوران پس از مرگ یکی از ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حوزه های علمیه مهمترین مرجع قرآنی کشور هستند - از ۴ هزار فیلم تولید شده پس از انقلاب، تنها ۱۰ فیلم قرآنی است

... توسعه فرهنگ قرآنی بیان کرد: طلاب ما در سه سال اول باید ترجمه قرآن را به شکل لفظی کاملا فرابگیرند تا بتوانند در سالهای بعدی الگوی قرآنی در حوزه های مختلف متجلی کنند. وی گفت: تربیت مروجان تفسیری از مهمترین ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پیشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو برای تشکیل کمیته رصد و پیگیری مشکلات دارویی - ضرورت حمایت از حوزه دارو به عنوان یکی ازمهمترین حوزه ها در اقتصاد کشور

نشست بررسی وضعیت بازار دارویی کشور و چالش های آینده بازار دارو با حضور قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت،مدیران سازمان ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین رسالت آموزشگاه های رانندگی تربیت رانندگان قانونمدار است

به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ "احمد طاهری" در همایش و کارگاه آموزشی حوزه صدور گواهینامه راهور استان گفت: امروز ما رسالتمان همانند پزشکان نجات انسان هاست و اگر ما رانندگان سالم و قانونمند را تحویل ...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین هدف دشمن ناامید کردن ملت است باذن‌الله زمین‌گیر خواهند شد

... ادامه خواهیم داد. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک سالروز میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام و گرامیداشت سالگرد حماسه مردمی نهم دی سال 1388، از «تبلیغ» به عنوان مهمترین وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تغییرات آب و هوا و عوامل محیطی یکی از مهمترین عوامل گسترش سالک است - لزوم اقدامات یکپارچه و هماهنگ در استان فارس برای پیشگیری و کنترل سالک

  رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تغییرات آب و هوا و عوامل محیطی یکی از مهمترین عوامل گسترش سالک است. به گزارش وب دا؛ دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اپلیکیشن های اجتماعی ، مهمترین شیوه و شگرد بزهکاران اینترنتی

... ، مهمترین شیوه و شگرد بزهکاران اینترنتی گیلان در ارتکاب جرایم سایبری در 9 ماهه سال جاری ، عنوان کرد . اين مقام ارشد انتظامي در تشريح جرايم رخ داده در فضاي مجازي، افزود: هتک حيثيت و نشر اکاذيب 38درصد، ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاونت اجتماعی ناجا مغز متفکر پلیس است - مسئولیت پذیری، مسئول سازی و مشارکت مردمی؛ مهمترین ویژگی سازمان ها در پیشگیری از وقوع جرم

وی خاطر نشان کرد: به قول "تافلر" جامعه شناس، اکنون در موج سوم تمدن هستیم. عصر ما دیگر نسل صد ساله نیست که تغییراتش یک صد سال طول  بکشد، درحال حاضر عمر نسل ما بین 10 تا 15 سال است، یعنی اگر ما با فرزندمان ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین ويژگي يگان ويژه ولایت پذیری، قانونمندی و غيرت است

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس،سردار"حاجی محمد مهدیان نسب"در دیداربا فرمانده یگان ویژه استان لرستان سرهنگ توکل فلاح زاده گفت : حيات و آرامش سياسي ايران اسلامي که به تبع آن مردم هم نيازمند احساس،درک ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجتماعی سازی سلامت، مهمترین استراتژی وزارت بهداشت است

معاون بهداشت وزارت بهداشت: اجتماعی سازی سلامت، مهمترین استراتژی وزارت بهداشت است معاون بهداشت وزرات بهداشت در دومین همایش ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مهمترین وظیفه ما ترویج قرآن، عمل به سنت رسول الله(ص) و اهل بیت(ع) است

وزیر بهداشت با بیان این که مهمترین وظیفه ما ترویج قرآن، سنت رسول الله(ص) و اهل بیت(ع) است، گفت: اگر مسئولین ما بخواهند به قرآن عمل کنند باید بتوانند ثابت کنند که می توانیم مدیریتی کارآمد نه تنها برای ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اصلاح و ارتقاء معيار هاي امنيتي يكي از مهمترين اهداف نظارت ستادي است

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ، سردار "عبدالرضاآقاخاني" در جلسه هماهنگي توجيهي نظارت ستادي فرماندهي انتظامي استان گلستان ، بهترين فرصت كيفيت بخشيدن به ماموريت هاي ناجا را در فرصت نظارت عنوان ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

منفعت عمومي مهمترين اولويت مسئولان در اعطاي مجوزهاي بهره برداري از معادن استان باشد

استاندار قم:منفعت عمومي مهمترين اولويت مسئولان در اعطاي مجوزهاي بهره برداري از معادن استان باشداستاندار قم با تاكيد بر ضرورت پرهيز از جزئي نگري مسئولان در اعطاي مجوزهاي بهره برداري از معادن استان اظهار ...
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طرح تحول سلامت مهمترین اقدام دولت بوده است - ضرورت اختصاص منابع پایدار برای طرح تحول سلامت

بهرام نیا، نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: طرح تحول سلامت یکی از مهمترین اقدامات دولت بوده که همواره در راستای منافع مردم گام برداشته است. به گزارش وبدا، حسن بهرام نیا نماینده نهاوند با اشاره به جلسات ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بخش خصوصی، مهمترین رکن توسعه توریسم سلامت است - دستگاه های تبلیغاتی از سرمایه پزشکی ایران مراقبت کنند

... افزود: مهمترین نقش را بخش خصوصی دارد و در این زمینه در مقایسه با کشورهایی که نه ثروت و سرمایه پزشکی و نه توان و جاذبه های ایران را دارند، پیشرفت چندانی نکرده ایم. توریسم سلامت به آسایش و رفاه و قیمت خدمات ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

- مدیریت نیاز منطقی به تزریق خون - یکی از مهمترین راهبردهای استقرار کامل طرح تحول نظام سلامت در دولت دوازدهم خواهد بود

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت هفته جهانی اطلاع رسانی "مدیریت نیاز منطقی به تزریق خون" با بیان این که یکی از راهبردهای علمی برای بهبود نتایج درمانی، " مدیریت تزریق خون" است، گفت: این اقدام یکی از مهمترین ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

طلاب با کتب شهید مطهری انس بیشتری داشته باشند - عمل به آموزه های قرآن از مهمترین اهداف طلبگی است

... قرآنی برگزار کنند. وی گفت: یکی از مهمترین طرح‎هایی که در حوزه دنبال می شود، طرح مطالعاتی شهید مطهری است و تایید صددرصدی کتب شهید مطهری توسط یک مرجع و شخصیت بی نظیر تاریخ همچون امام راحل نشان می دهد ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه
Scroll to Top