آخرین اخبار

ناشی

انفجار ناشی از نشت گاز یک کشته و 3 مجروح برجای گذاشت

انفجار ناشی از نشت گاز یک کشته و 3 مجروح برجای گذاشت گروه استان ها – خراسان رضوي – فرمانده ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 28
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

مرگ و میر ناشی از تصادف‌های درون شهری قم پنج درصد رشد کرد

... چهارتن بوده ولی امسال به ۱۱ تن رسیده که برابر با ۱۷۵ درصد رشد یافته‌است. وی گفت: تعداد تلفات ناشی از تصادف دوچرخه نیز درسال قبل پنج تن بوده که امسال تلفاتی نداشتیم که ۱۰۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. رئیس ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دریافت غرامت ناشی از تحریم‌های ظالمانه، مایه سربلندی نظام بانکی کشور است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در پیامی خطاب به مدیرعامل بانک ملت، موفقیت این بانک در دریافت غرامت ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب از انگلستان را تبریک گفت. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کاهش چشمگیر درصدی متوفیات ناشی از تصادف

... تعداد اجساد ارجاعی به این اداره مربوط به متوفیات ناشی از تصادف است که در مدت زمان یاد شده در سال جاری رقم آن 90 مورد بوده است. وی افزود: مقایسه این رقم با تعداد اجساد ارجاعی ناشی از تصادفات در مدت مشابه ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتباتوجهبهاجرایبسیجملیفشارخوناعلامکرد کاهشدرصدیمرگهایناشیازسکتههایقلبیومغزیباکنترلفشارخوندرایران  معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتبااشارهبهافزایشدرصدیمرگهایناشیازفشارخونبالادرایرانطی۲۵سالگذشته،گفتفشارخونبالامهمترینعاملخطرسکتههایقلبیومغزیومرگهایزودرسدرایراناست ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازگشت ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور ۲۷ اردیبهشت ۱۶:۰۲ ۲۷ اردیبهشت ۱۶:۰۲

اخبار پولی مالی- با توجه به برآوردی که ازخالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل، می شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

97 هزار مورد از مرگ و میر مردم ایران در سال 96 مستقیما به دلیل فشارخون بوده است - بخش عمده ای از مرگ های ناشی از فشارخون، مرگ های زودرس هستند

وزیربهداشتدرویژهبرنامهاستودیوسلامتشبکهدومسیمابهمناسبتآغازبسیجملیکنترلفشارخون هزارموردازمرگومیرمردمایراندرسالمستقیمابهدلیلفشارخونبودهاستبخشعمدهایازمرگهایناشیازفشارخون،مرگهایزودرسهستند   وزیربهداشتگفتبعدازانقلاباسلامیدستاوردهایمهمیدرنظامسلامتداشتهایمکهمیتوانبهکاهشمرگومیرکودکانومادرانبارداراشارهکردوعللآننیزوجودظرفیتارزشمندشبکهبهداشتودرمان،افزایشپوششواکسیناسیون،تقویتمراقبتازمادرانبارداروکودکانوتروجتغذیهباشیرمادربود ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خریدهای هیجانی ناشی ازنبود آموزش درجامعه است

... باشد اما برخی از افراد با درک این حساسیت با انتشار شایعه ای موجب ایجاد هیجان هایی در جامعه می شوند. وی ادامه داد: بیشترافراد از زیان های ناشی از رفتارهای هیجانی بی اطلاع هستند و نمی دانند این رفتار چه ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فقرا ده برابر بیش از پول دارها از تورم ناشی از افزایش احتمالی قیمت بنزین ضرر می کنند - پیشنهادی برای برقراری اصولی عدالت اجتماعی

... را نمی‌توانیم تحمل کنیم؟ اما وقتی می گوییم فقرا ده برابر بیش تر از پول دارها از تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین ضرر می کنند؛ دیگر عزیزان نه قیمت نسبی متوجه ‌می‌شوند، نه تفاوت الگوی رفتارهای مصرفی خانوارهای ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تشکیل تیم کارشناسی برای برآورد خسارت های جاده ای ناشی از سیل

... ذاتی خود، با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای میزان تخریب و خسارت های ناشی از سیل و میزان اعتبار برای جبران آن را برآورد و گزارش کنند. وی اظهار داشت: تجربیات خسارت سیل در استان های مختلف ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مشکلات امروز خوزستان ناشی از کم‌لطفی مسئولان است - خدمت به مردم بالاترین عبادت است

... است. فرمانده سپاه قدس، برخی از مشکلات امروز مردم خوزستان را ناشی از کم‌لطفی برخی مسئولان بیان کرد و اظهارداشت: امروز مردم خوزستان علاوه بر سیل درگیر مشکلات زیادی هستند که ناشی از کم‌لطفی برخی افرادی ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برگزاري جلسه هيات دولت در هفته آينده با تاكيد بر موضوع سیل در کشور و جبران خسارات ناشی از آن

وزیربهداشتدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانایلامعنوانكرد برگزاريجلسههياتدولتدرهفتهآيندهباتاكيدبرموضوعسیلدرکشوروجبرانخساراتناشیازآن وزيربهداشتگفتبااینوسعتآبگرفتگیدرکشور،حتییکموردبیماریرودهایعفونیواپیدمیدرکشورنداشتهایمواینازافتخاراتجدیدنظامجمهوریاسلامیاستکهبالطفخداوهمدلیمردموسازمانهایمردمنهادوتلاشتمامنیروهابهدستآمد ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

همراه و کنار مردم هستیم - دولت کمک های بلاعوضی برای جبران‌ خسارت های ناشی از سیل پرداخت می کند

وزیربهداشتدرآیینافتتاحبخشهایجدیدبیمارستانامامخمینیرهپلدختر همراهوکنارمردمهستیمدولتکمکهایبلاعوضیبرایجبران‌خسارتهایناشیازسیلپرداختمیکند دکترنمکیباتاکیدبرضرورتهمکاریوکمکبیمهدرسیلاخیردرکشورگفتبایدبرایآینده‌چارهاندیشیکنیمتاباهرسیلی،دچاراینویرانههانشویموبایدساختوسازهابهگونهایباشندتاباکوچکترینبادوباراندچارلغزشنشوندوبایددیوارههایبستررودخانهها،اصلاحشود ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلسه پروژه مدیریت سرعت با هدف تهیه گایدلاین برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی برگزار شد

باحضوررییسسازماناورژانسکشورونمایندگانیازسازمان‌جهانیبهداشت؛ جلسهپروژهمدیریتسرعتباهدفتهیهگایدلاینبرایکاهشمرگومیرناشیازحوادثترافیکیبرگزارشد   درجلسهپروژهمدیریتسرعتموضوعاتيأزجملهرويكردسيستمايمن،بررسيدقيقعللتصادفات،كاهشسرعتمجاز،تقويتقوانينومقرراتبازدارنده،اعمالجديقانون،اصلاحزيرساختهايراهوبرگزاريكمپينهايآموزشيبرايتغييررفتارمردممطرحشد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش عوارض ناشی از مصدومیت مجروحین حادثه تروریستی جاده زاهدان - خاش با اقدام فوری پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان

رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتپزشکیاستاناصفهانخبرداد کاهشعوارضناشیازمصدومیتمجروحینحادثهتروریستیجادهزاهدانخاشبااقدامفوریپرسنلمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیزاهدان رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیاستاناصفهانگفتاقدامفوریپرسنلمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیزاهداندررسیدگیبهمجروحینحادثهتروریستیجادهزاهدانخاش،منجربهکاهشعوارضناشیازحادثهشد ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تهدید سلامت مردم با تجارت نمک دریا - اختلالات ناشی از کمبود ید زندگی 1.5 میلیارد انسان را تهدید می کند

مدیردفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتهشدارداد تهدیدسلامتمردمباتجارتنمکدریااختلالاتناشیازکمبودیدزندگیمیلیاردانسانراتهدیدمیکند مدیردفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت،گفتنمكدريانمكياستتصفيهنشدهكهدارايانواعناخالصيهاازجملهفلزاتسنگيناستكهخطرسرطانزاييآنهابهاثباترسيدهاستو علاوهبرداشتنناخالصيها،نمكدريادارايميزانكميدوياحتيفاقديداستكهنيازروزانهبهيدراتاميننميكند ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای پویش ملي مبارزه با سرطان به منظور کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از این بیماری

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدعنوانکرد اجرایپویشمليمبارزهباسرطانبهمنظورکاهشبروزومرگومیرناشیازاینبیماری معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدگفتهدفکلیازاجرایمليمبارزهباسرطان،کاهشبروزومرگومیرناشیازسرطانوبهبودکیفیتزندگيبيمارانمبتلابهسرطاناست ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمال خرازی: بسیاری از مشکلات ما ناشی از استقلال‌طلبی ما است - امیدواریم اشتباهات گذشته را مجددا تکرار نکنیم

... دلایل مختلف داشته اما در کلیت بر اصول خودمان ایستادگی کردیم. بسیاری از مشکلات ما ناشی از استقلال‌طلبی ما است وی تصریح کرد:‌ البته ریشه مشکلات‌مان هم با کشورهایی مثل آمریکا همین است که آن‌ها نمی‌خواهند ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

قاضی‌زاده هاشمی: مشکلات ناشی از تفاوت دیدگاه و رفتار بود - همه حرف‌ها را در دوران مسئولیتم گفتم - مشکلات یک‌روزه، یک‌ساله یا مربوط به بودجه امسال نبود

... مردم بود. هاشمی با بیان اینکه به هر حال مشکلاتی که در وزارت بهداشت با آن مواجه بودیم، مشکلات یک‌روزه، یک‌ساله یا مربوط به بودجه امسال نبود، ادامه داد: به اعتقاد من این مشکلات ناشی از نوعی تفاوت دیدگاه ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسائل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم - برای یک میلیون و ۷۷ هزار فرصت شغلی برنامه‌ریزی کردیم - دولت به دنبال درآمد به هر قیمت نیست

... از بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسایل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم ولی هیچ‌یک از اینها ناشی از بی‌توجهی کارگزاران مردم در دولت نیست. ما همه تجربه را استفاده می‌کنیم که کمترین ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برگزاری اولین همایش نقش خانواده در کاهش آسیب های ناشی از شب کاری

نخستین همایش تخصصی نقش خانواده در کاهش آسیب های ناشی از شب کاری و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن در شهرداری قم برگزار می شود. به گزارش قم پرس؛محسن میرهادی مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دست اندازی به بیت المال ناشی از بی اعتقادی است

... تنها 72 نفر از آن‌ها در کربلا در کنار این امام معصوم باقی ماندند، اعتقاد به خداوند و انبیای الهی راه رسیدن به سعادت است. وی ادامه داد: هر مشکلی که در کشور داریم، ناشی از بی اعتقادی است، زن و مردی که ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران

کاهشمیزانمرگومیرناشیازحوادثترافیکیدرایران   سخنگويوزارتبهداشتگفتهنرمندانیکهمی‌خواهندکمکیدرزمینهانتقالپیامهایبهداشتیانجامدهند،محتوایپیام‏خودراباوزارتبهداشتيایکمرجععلمیبررسیکنند،زیراممکناستمحتواییکهگفتهشدهباعثشودمردمدركمتفاوتيداشتهباشند،بنابرايندركمردمازآنمحتوااهمیتبسیاریدارد  ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مونوکسید کربن عامل 12 تا 16 درصد مرگ های ناشی از مسمومیت‌‌

دبیرستادمرکزیاطلاع‌رسانیدارووسمومسازمانغذاودارواعلامکرد مونوکسیدکربنعاملتادرصدمرگهایناشیازمسمومیت‌‌     دبیرستادمرکزیاطلاع‌رسانیدارووسمومسازمانغذاوداروبااشارهاینکهمسمومیتناشیازمونوکسیدکربندرنقاطسردسیرکشورشایع‌تراست،گفتمونوکسیدکربنعاملتادرصدیمرگ‌هایناشیازمسمومیتاست  ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکنون هیچ موردی از مرگ ناشی از بیماری های واگیر در بین زائران اربعین حسینی، گزارش نشده است

تاکنونهیچموردیازمرگناشیازبیماریهایواگیردربینزائراناربعینحسینی،گزارشنشدهاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتازمهرماهسالجاری،دوتیمکوچکازطرفاینمرکزدرکربلاونجفوتیمبزرگدرمرزهایمهران،شلمچهوچذابهبهمنظورمراقبتازبیماریهایواگیروگزارشدهیسریع،استقرارپیداکردهاند ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

احترام به بیمار و بیمار محوری در صدر سیاست‌ها - رسالت بیمه سلامت، حفاظت بیمه‌شدگان در مقابل بار مالی ناشی از بیماری است

دربیانیهپایانیهمایشروزملیبیمهسلامتمطرحشد؛ احترامبهبیماروبیمارمحوریدرصدرسیاست‌هارسالتبیمهسلامت،حفاظتبیمه‌شدگاندرمقابلبارمالیناشیازبیماریاست دکترعزتالهگلعلیزاده،عضوهیاتمدیرهسازمانبیمهسلامتايراندرپایانبرگزاریهمایشروزملیبیمهسلامتبیانیهپایانیهمایشراقرائتکرد ...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تعداد موارد بروز هاری در انسان و مرگ ناشی از آن در کشور سالانه کمتر از 10 مورد است

درگفتوگوبارییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت تعدادمواردبروزهاریدرانسانومرگناشیازآندرکشورسالانهکمترازمورداست     رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتعلیرغمتعدادبسیاربالایمواردحیوانگزیدگی،تعدادمواردبروزهاریدرانسانومرگناشیازآندرکشور،سالیانهکمترازمورداست ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تجلیل از مجاهدت های رسانه ای خانواده معاونت برون مرزی صدا و سیما - رئیس رسانه ملی: شبکه های برون مرزی در نقاط مختلف دنیا نفوذ دارند - دکتر جبلی:جبهه مقاومت دایما در حال گسترش است - اگر ما قدرت نفوذی داریم و اگر ضریب نفوذی هست ناشی از قدرت انقلاب است

... این جنگ اقتصادی و رسانه ای بیرون می آید. دکتر جبلی:جبهه مقاومت دایما در حال گسترش است/ اگر ما قدرت نفوذی داریم و اگر ضریب نفوذی هست ناشی از قدرت انقلاب است پیمان جبلی نیز در ابتدای این مراسم با ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سیزدهمین دوره هفته کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها برگزار می شود

سیزدهمیندورههفتهکاهشمرگومیرناشیازمسمومیتهابرگزارمیشود   سیزدهمیندورههفتهپیشگیریازمسمومیتهابهسرپرستیسازمانغذاوداروباهمکاریدانشگاههایعلومپزشکیکشور،سازمانپزشکیقانونی،آتشنشانی،آموزشوپرورشواداراتوسازمانهایمرتبطدرنخستینهفتهآبانماهسالجاریباهدفکاهشمرگومیرناشیازمسمومیت‌هابرگزارمیشود ...
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مرگ و میر ناشی از بیماری هاری نداشته ایم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفت : علی رغم افزایش موارد حیوان گزیدگی در استان در سال 1396، با اقدامات به موقع تیم های بهداشت و درمان، خوشبختانه مورد مرگ ناشی از هاری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش 23 درصدی متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در مازندران

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سومین جلسه کمیسیون تحول راهور با هدف پیشگیری از سوانح و حوادث رانندگی با حضور فرمانده انتظامی استان، معاونت ها و روسای پلیس های تخصصی در سالن جلسات فرماندهی انتظامی ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش 39 درصدی مرگ های ناشی از فشار خون بالا در ایران

همزمان با اعلام تازه ترین نتایج مطالعه بار بیماری فشار خون در جهان، معاون تحقیقات وزرات بهداشت هشدار داد: افزایش 39 درصدی مرگ های ناشی از فشار خون بالا در ایران  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش 31.7 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در طی 10 سال گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبري هفتگي عنوان کرد : کاهش 31.7 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در طی 10 سال گذشته   سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تجربه موفقی در کنترل بیماری ایدز ناشی از تزریق داشتیم

تجربه موفقی در کنترل بیماری ایدز ناشی از تزریق داشتیم سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص راهکارهای وزارت بهداشت برای کاهش آمار زنان مبتلا به ایدز گفت: خوشبختانه تجربه موفقی در کنترل ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نکبت امروز برخی جوامع اسلامی ناشی از دوری از فرهنگ قرآنی است

حجت الاسلام و المسلمین علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در روز اول ماه مبارک رمضان در دیدار با قاریان و فعالان عرصه قرآنی اظهار داشت: آنچه مقام ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تهاجم به سوریه ناشی از عصبانیت متجاوزین از شکست تروریست‌ها بود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تهاجم به سوریه ناشی از عصبانیت متجاوزین و حامیان آنها از شکست تروریست‌ها بود. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی تجاوز ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

القاي نااميدي در كشور ناشي از كم تقوايي است - همه اقشار براي تقويت اتحاد و انسجام تلاش كنند.

آيت الله سعيدي:القاي نااميدي در كشور ناشي از كم تقوايي است/ همه اقشار براي تقويت اتحاد و انسجام تلاش كنند.آيت الله سعيدي با بيان اينكه بعضي افراد نااميدي را به جامعه تزريق مي كنند گفت: اين مسئله ناشي ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

۷۹۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور جان باختند

دامغان - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی سال جاری ۷۹۰ نفر از کارگران قربانی حوادث ناشی از کار شدند که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تاکنون بیماری انسانی ناشی از ویروس آنفلوآنزای نوع H5N6 در ایران دیده نشده است - درمان دارویی ویروس آنفلوآنزای نوع H5N6 وجود دارد اما زمان تشخیص، بسیار مهم است

... وبدا، دکتر محمد مهدی گویا در گفتگوی تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه بیماری انسانی ناشی از ویروس آنفلوآنزای نوع H5N6 در ایران دیده نشده است، تاکیدکرد: ممکن است قدرت این ویروس بیشتر ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

لاشه های پرندگان دریاچه خلیج فارس(چیتگر) مبتلا به آنفلوآنزای H5N8 بودند - تاکنون مورد انسانی ناشی از این نوع ویروس هیچ جای دنیا دیده نشده است

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه لاشه های پرندگانی که در اطراف دریاچه خلیج فارس(چیتگر) پیدا شده، مبتلا به آنفلوآنزای نوع H5N8 بوده اند، گفت: تاکنون بیماری انسانی ناشی از ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فساد و حقوق های نجومی ناشی از عدم توجه به دین است - برخی برای حل مشکلات کشور چشم به بیگانه دوخته اند

... از کم فروغ بودن دین است؛ فساد ناشی از کم فروغ بودن دین است. وی افزود: قانونی بودن حقوق نجومی در تفکرات بعضی از مسئولین نشانه  کم فروغ بودن دین است و این افرادی که الان در رأس هستند پرچم نهی از حاکمیت ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نارضایتی های اجتماعی ناشی از تفکر غیر انقلابی ها است

... کشور دچارمشکل می شود، چون نگاه آنها رفاه طلبی است.   مدیر مسئول هفته 9 دی افزود: به هرحال مشکل اصلی کشور روی افراد انقلابی و غیرانقلابی است و این نارضایی تراشی ناشی از تفکر غیر انقلابی ها است و باید ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شدت وقوع تصادفات ناشی از عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است

... است و بایستی تلاش بیشتری توسط دستگاه ها و سازمان های متولی در این حوزه صورت گیرد. مروتی با اشاره به اینکه در 6 ماه نخست سال جاری شاهد کاهش تصادف بوده ایم ولی تعداد کشته های ناشی از تصادفات در استان ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دسترسی ۲۱ میلیون مبتلا به اچ آی وی در دنیا به خدمات درمانی - مرگ های ناشی از ایدز و موارد جدید عفونت رو به کاهش است

دبیرکل سازمان ملل متحد در همایش روز جهانی ایدز اعلام کرد: دسترسی ۲۱ میلیون مبتلا به اچ آی وی در دنیا به خدمات درمانی / مرگ های ناشی از ایدز و موارد جدید ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح غنی سازی آرد گندم نانوایی ها به منظور رفع کم خونی ناشی از فقر آهن

... آهن و اسید فولیک " توضیحاتی ارائه داد. به گزارش وبدا ،مهندس زهره پور احمدی افزود: با توجه به گزارشات و بررسی های صورت گرفته در خصوص وجود کم خونی ناشی از فقر آهن در افراد جامعه، سازمان غذا و دارو طی سال ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شکستگی های ناشی از پوکی استخوان سالیانه 5.8 میلیون سال، عمر افراد را در جهان می گیرد

... این بیماری توده استخوانی کاهش پیدا کرده و بافت استخوان به تدریج تحلیل می رود. رئیس پژوهشگاه علوم غدد افزود: در جهان هر ساله حدود 5.8 میلیون سال عمر از دست رفته به دلیل شکستگی ناشی از پوکی استخوان داریم، ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویری از آثار زلزله ناشی از آزمایش اتمی کره شمالی (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

٧٠ تا ٩٠ درصد مرگ و مير ها و مصدوميت های ناشى از تصادفات، ناشی از خطای انسانی است - حمل و نقل ريلى ٧٠ برابر ايمن تر از حمل و نقل جاده اى است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ٧٠ تا ٩٠ درصد مرگ و مير ها و مصدوميت های ناشى از تصادفات ناشی از خطای انسانی است، گفت: حمل و نقل ريلى ٧٠ برابر ايمن تر از حمل و نقل جاده اى است. به گزارش وبدا، دکتر ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل تصادفات جاده ای، کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس و کاهش مرگ های ناشی از مصرف مواد مخدر اهداف ویژه ایران در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر - کم تحرکی عامل اصلی بیماری های غیرواگیر

... بیماری های غیرواگیر به یکی از چالش های اصلی نظام سلامت تبدیل شده اند. وی افزود: مرگ و میزان ناتوانی ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور میزان بالایی دارد به همین دلیل کمیته ملی بیماری های غیرواگیر تشکیل ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتقال همه مسمومین ناشی از آب آلوده دهستان دیناران شهرستان اردل در چهارمحال و بختیاری به بیمارستان - انجام نمونه برداري ميكروبي و شيميايي از منابع و مخازن آب

معاون عملیات سازمان اورژانس کشور: انتقال همه مسمومین ناشی از آب آلوده دهستان دیناران شهرستان اردل در چهارمحال و بختیاری به بیمارستان / انجام نمونه برداري ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

70 تا 90 درصد از علت حوادث در جاده ها، مربوط به عامل انسانی است - 6.48 درصد از تولید ناخالص ملی صرف عوارض ناشی از حوادث ترافیکی می شود - میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی از 27 هزار و 800 در سال 84 به 15 هزار و 932 نفر در سال گذشته کاهش یافته است - ثبت 12

... پیشگیری از سوانح و حوادث، با بیان اینکه 6.48 درصد از تولید ناخالص ملی صرف عوارض ناشی از حوادث ترافیکی می شود، افزود: از هر 15 تومان تولید، یک تومان را به دلیل حوادث از دست می دهیم و سالانه به دلیل حوادث ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتقال 362 مسموم ناشی از استنشاق گاز کلر شب گذشته در دزفول به بیمارستان ها

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: انتقال 362 مسموم ناشی از استنشاق گاز کلر شب گذشته در دزفول به بیمارستان ها سخنگوی ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ادعای آمریکایی‌ها ناشی از ضعف سیستم‌های تشخیصی و شناسایی و یا فرافکنی آنهاست

... است، پهپادهای سپاه پاسداران به استاندارد ناوبری مجهز بوده و هدایت آنها نیز به صورت دقیق و حرفه ای صورت می پذیرد و ادعای آمریکایی ها ناشی از ضعف سیستم های تشخیصی و شناسایی و یا فرافکنی آنها است. روابط ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیماری های تنفسی، دیابت و چاقی ناشی از تغذیه ناسالم در دوران نوزادی است - ترویج تغذیه با شیر مادر نیاز به فرهنگسازی دارد - سلامت بیشتر نوزاد با تغذیه با شیر مادر

معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش روز جهانی شیر مادر: بیماری های تنفسی، دیابت و چاقی ناشی از تغذیه ناسالم در دوران نوزادی است/ ترویج تغذیه با شیر مادر ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اسد: بحران کشورهای عربی ناشی از درگیری هویتی آنها است

... گفت که اراده مردم سوریه و اصرار همه طیف های آن بر ادامه زندگی روزمره با وجود جنایت های تروریستی از مهترین دلایل عبور از بحران سخت ناشی از این جنگ است. از سوی دیگر، اعضای هیات تونسی تاکید کردند که آنها ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیکاری انباشته شده، ناشی از سیاست مدرک گرایی است - تحصیلات عالی همراه با کسب مهارت باشد

استاندار قم با بیان این که تحصیلات عالی بدون مهارت آموزی به معضلی در کشور تبدیل شده است گفت: سیاست های مدرک گرایانه در گذشته، موجب بیکاری انباشته شده امروز شده است. شما هم می توانید صاحب پنل رایگان ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روحانی: خصومت آمریکا ناشی از الگو بودن، استقلال، تأثیرگذاری و ایستادگی ملت ایران است

43*44 شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تلفات ناشی از تیراندازی پلیس انگلیس به بالاترین حد در 12سال گذشته رسید

لندن - ایرنا - کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت پلیس انگلیس (آی پی سی سی) روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار تلفات ناشی از تیراندازی پلیس این کشور سال گذشته میلادی به بالاترین حد در 12 سال گذشته ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قاسمی: تهدیدات آمریکا ناشی از خوی سلطه طلبی دولت آن کشور است

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با بیان اینکه ایران تحت هیچ شرایطی هیچگونه تحمیل و زورگویی را نمی پذیرد، گفت: تهدیدات آمریکا ناشی از ماهیت مداخله جویانه و خوی سلطه طلبی دولت آن کشور است. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سازمان ملل: مرگ و میر های ناشی از ایدز50 در صد کاهش یافته است

نیویورک-ایرنا- برنامه مشترک مبارزه با ایدز سازمان ملل اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ایدز در فاصله 12 سال گذشته 50 درصد کاهش یافته و هم اکنون بیش از 19 میلیون مبتلا به این بیماری به ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اسپانیا درصدد کاهش آسیب های ناشی از برگزیت

مادرید- ایرنا- «لوییس د گیندوس» وزیر اقتصاد اسپانیا تصریح کرد که گفت وگوهای اتحادیه اروپا و بریتانیا برای انجام برگزیت آسان نخواهند بود و اسپانیا در پی آن است که نتایج این جدایی برای همه ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرقت از بانک در خوزستان ناکام ماند - دزد ناشی به کاهدان زد

اهواز ـ ایرنا ـ جانشین فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: فردی که با شی مشکوک قصد سرقت از یک بانک در شوشتر را داشت با هوشیاری پلیس دستگیر شد. سرهنگ محمد صالحی روز شنبه ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اینفوگرافی تعداد کشته شدگان و زخمی های ناشی از خشونت ها در عراق

تهران - ایرنا - پایگاه خبری سومریه نیوز روز پنجشنبه با انتشار اینفوگرافی از خسارت های جانی ناشی از جنگ در عراق اعلام کرد در نتیجه اقدامات خشونت بار تروریست ها و وقوع انفجارها 5 هزار و 706 ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پنتاگون: زلزله نسبتا شدید در کره شمالی ناشی آزمایش هسته ای نبوده است

تهران -ایرنا - وزارت دفاع آمریکا اواخر روز گذشته اعلام کرد که براساس گزارش های اولیه به نظر نمی رسد زلزله شش ریشتری در سواحل کره شمالی به سبب انجام یک آزمایش هسته ای توسط این کشور، رخ داده ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

درمان کاهش حافظه ناشی از آسیب مغزی

تهران – ایرنا – محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با استفاده از یک داروی تجربی توانستند کاهش حافظه ناشی از آسیب های جدی مغز را از بین ببرند. به گزارش روز چهارشنبه گروه ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سید حسن خمینی: بی اخلاقی‌ها در عرصه سیاسی ناشی از - عدم گفت وگو - است

شهرری ـ ایرنا ـ تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) با تأکید بر نیاز جامعه ایران به مراودات بیشتر، گفت: بداخلاقی ها و بی اخلاقی ها در عرصه سیاسی جامعه ما ناشی از عدم گفت وگو و سخن گفتن با یکدیگر ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مراجعه 159 سیستانی با مشکلات تنفسی ناشی از توفان به مراکز درمانی

زاهدان - ایرنا - رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: 159 نفر با شدت گرفتن توفان همراه با گرد و خاک به دلیل مشکلات تنفسی در 34 ساعت گذشته به مراکز ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برزیل درگیر بدهی های ناشی از برگزاری بازی های المپیک

تهران - ایرنا - تارنمای یک نشریه آمریکایی روز دوشنبه نوشت: سران کمیته بین المللی المپیک ظاهرا تمایلی برای کمک به برگزارکنندگان بازی های ریو 2016 برای پرداخت بدهی بیش از 35 میلیون دلاری ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش تلفات ناشی از سیل در چین

پکن - ایرنا - بارانهای سیل آسیا و جاری شدن سیلاب گسترده در چین که از یک هفته قبل آغاز شده، علاوه بر وارد آمدن مصائب بسیار برای مردم، باعث کشته و مفقود شدن دهها نفر از ساکنان نواحی مختلف ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دیواندری: جنگ قیمتی بانک ها ناشی از مشکل تامین نقدینگی است

تهران - ایرنا- رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می گوید: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده، حاصل مشکل نقدینگی بانک هاست.  ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

120 نفر با مشکلات تنفسی ناشی از طوفان در مراکز درمانی سیستان بستری شدند

... و نیمروز به مراکز درمانی شد که همگی به غیر از 120 نفر به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند. وی افزود: 90 درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از روز سه شنبه تاکنون در منطقه سیستان دچار مشکلات تنفسی ناشی ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

2کشته و 17مصدوم ناشی از سه تصادف در جاده های مازندران

ساری - ایرنا - سخنگوی اورژانس استان مازندران گفت: بعداز ظهر امروز سه تصادف رانندگی در محورهای استان 2 کشته و 17 مصدوم برجای گذاشت. زکریا اشکپور شامگاه سه شنبه در گفت ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رشد سه درصدی پرونده های مربوط به صدمات ناشی از تصادف ها در پزشکی قانونی قم

مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: یک هزار و 533 پرونده در 2 ماه نخست امسال و یک هزار و 448 پرونده نیز در مدت مشابه پارسال در حوزه صدمه های ناشی از تصادف ها بررسی شده که رشد سه درصدی در این زمینه ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صدای شلیک گلوله در فرودگاه مهرآباد ناشی از برگزاری مانور نیروهای مسلح بوده است

تهران - ایرنا - معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران گفت: شنیده شدن صدای شلیک گلوله در فرودگاه مهرآباد به دلیل برگزاری مانور نیروهای نظامی و انتظامی مستقر دراین محدوده بوده است.  ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دود ناشی از آتش گرفتن نیزارها قرچک را فرا گرفت

تهران-ایرنا - دود ناشی ازآتش گرفتن ده ها هکتار نیزار اطراف قرچک فضای این شهرستان را در برگرفت. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ، از ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه دود غلیظ ناشی ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر خسارات ناشی از سیل در سریلانکا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

رمز پیشرفت ملت ها در خردورزی و درماندگی آنها ناشی از جهل، خرافات و نادانی است - بیش از 35 میلیون خدمت و معاینه دندانپزشکی رایگان برای دانش آموزان انجام شد

وزیر بهداشت با اشاره به فرا رسیدن زادروز فردوسی، گفت: فردوسی یک هزار سال پیش در مورد خرد، بیش از شعرای گذشته و معاصر سخن گفته و پیشرفت ملت ها در خردورزی و درماندگی آنها ناشی از جهل، خرافات و نادانی است. ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

با هر یک کیلومتر سرعت بیش از مجاز، میزان حوادث و تلفات ناشی از آن افزایش می یابد - ضرورت ارایه مهارتها و آموزشهای لازم به رانندگان - کودکان سرنشین، بیشترین آسیب را در تصادفات می بینند

... ناشی از آن نیز افزایش پیدا می کند و تولیدکنندگان در جهان تلاش می کنند قدرت خودروها را افزایش داده و خودرو خود را با این مزیت معرفی کنند که چند کیلومتر در ساعت را می تواند طی کند بنابر این باید عوامل کنترل ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر خسارات ناشی از زلزله ۶ ربشتری روستای دو قلعه در شهرستان فریمان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

گاف بزرگ فیلم سازان داعش - استفاده ناشیانه از یک عکس علیه رئیس دولت اصلاحات

گروه داعش که در آستانه سقوط دو مقر خود در موصل و رقه ویدئوهایی را با هدف برانگیختن اهل سنت ایران تهیه کرده است در فیلم جدید خود یک گاف بزرگ دچار شده است. این گروه تروریستی در اشتباه خنده دار تصویر بازدید ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عدم توجه به خطرات ناشی از استفاده از مواد آتش زا، معضل فرهنگی در کشور است

وزیر بهداشت در حاشیه عیادت از مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری: عدم توجه به خطرات ناشی از استفاده از مواد آتش زا، ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

اختلاس و دزدی‌های نجومی ناشی از فراموشی معاد است

... همه ناهنجاری‌ها، حقه‌ها، گناهان، انجام محرمات و ترک واجبات ناشی از ضعف اعتقاد به معاد است انسان معادباور واقع نگر، جامع نگر و هدف گرا است. عضو هیئت علمی المصطفی ادامه داد: معاد باوری زمینه رعایت حقوق ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

واکنش معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به انتشار فیلمی توهین آمیز علیه جامعه پزشکی کشور - از قوه محترم قضائیه انتظار می رود با این پدیده شوم با قاطعیت برخورد نماید - عده ای عامدانه یا ناشیانه سلامت مردم را هدف گرفته اند

... یا ناشیانه سلامت مردم را هدف گرفته اند معاون برنامه ریزی هماهنگی و حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به تهمت ها و طرح مواردی که از مصادیق تشویش اذهان عمومی است، بیان کرد: تکرار سیاه نمایی های قانون ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

در هر 6 ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر حادثه فوت می‌کند - بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث مربوط به حوادث ترافیکی است - در کشور ما نیز حوادث غیرعمدی علت 11.5 درصد مرگ و میرها هستند - از سال 85 به بعد شاهد سیر نزولی در مرگ‌های ناشی از حوادث ترافیکی در کشور هس

... مردان در دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به 9درصد مرگ و میر جهانی بر اثر حوادث گفت: آمار جهانی نشان می‌دهد در هر 6 ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر حادثه فوت می‌کند و مرگ ناشی از حادثه 1.7 برابر مرگ‌های ناشی ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

رئیس پلیس راهور قم: تلفات ناشی از سوانح رانندگی در قم 6 درصد افزایش یافت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی قم گفت: میزان تفات ناشی از تصادف های رانندگی در استان از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است. ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هشدار رییس پلیس لندن در مورد تهدیدات ناشی از بازگشت داعشی ها به کشورشان

: 716044 منبع : خبرگزاری ایرنا خلاصه رئیس پلیس لندن گفت: برخی از داعشی ها درصدد بازگشت به کشورشان هستند که یک تهدید بزرگ بشمار می آید.  ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دستاوردهای مثبت اجرای طرح تحول سلامت، ناشی از زحمات ایثارگرانه مجریان طرح است - سال گذشته 820 میلیون بار مراجعه سرپایی و 8 میلیون بار بستری در کشور داشته ایم - کسب رتبه نخست عملکردی وزارت بهداشت بین 39 دستگاه دولتی در دوسال اخیر

... و معاون کل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی که به منظور افتتاح پروژه های عمرانی بهداشتی درمانی به نیشابور سفر کرده است، با تاکید بر اینکه، دستاوردهای مثبت اجرای طرح تحول سلامت ناشی از زحمات و تلاش مجریان ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاخیرهای چند ماهه ناشی از بد قولی بیمه ها و عدم پرداخت به موقع کارانه ها معضلاتی را برای پرستاران ایجاد کرده است - فعالیت بیش از ۱۴ هزار مدیر پرستاری در لایه های مختلف مدیریتی تا سطح سر پرستاری

... دو برابر افزایش یافته است. معاون پرستاری با بیان این که تاخیرهای چند ماهه ناشی از بد قولی بیمه ها، و عدم پرداخت به موقع کارانه ها معضلاتی را برای پرستاران  ایجاد کرده است، افزود: با ابلاغ و اجرای روند ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

خسارات ناشی از فروریختن ساختمان پلاسکو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

تولید ابزاردفاعی در کشور ناشی از دشمن شناسی نیروهای انقلاب است

.jwplayer شیراز-فرمانده نیروی ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فرونشست زمین ناشی از برداشت های بی رویه آب از منابع زیرزمینی است - تشخیص 44 منطقه فرونشست در ایران

مدیرکل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور گفت: عمده تغییرات فرونشست زمین ناشی از برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی آب و جایه جایی صفحات زمینی است.  ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

خشونت از فکر و ذهن انسان ها ناشی می شود

.jwplayer یحیی یثربی طی یادداشتی ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نتوانسته ایم به افق های کلان اندیشه دینی در رسانه ملی دست پیدا کنیم - وضعیت کنونی رسانه ها ناشی از ت

... کنونی رسانه ها ناشی از تفکرات غربی بوده و تاکنون الگوی مشخصی برای آن ارائه نشده است در حالی که نگاه فلسفی اسلامی به رسانه، هنر و فضای مجازی کارکردهای مورد نظر را به دنبال دارد. عضو جامعه مدرسین حوزه ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آیین نامه - جبران خسارت ناشی از بازداشت - ابلاغ شد

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد. العالم ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برای کاهش عوارض ناشی از پوکی استخوان در جمعیت بالای 50 سال کشور برنامه ریزی شده است - از هر 5 زن با

... حتی به 90 درصد هم می رسد. دکتر باقر لاریجانی با اشاره به افزایش ناتوانی های ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور گفت: بدترین عارضه پوکی استخوان در شکستگی مهره‌های کمر و لگن ایجاد می‌شود و ۲ میلیون نفر ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمپول آلتپلاز داوریی موثر برای رفع اختلال های جسمی حرکتی ناشی از سکته مغزی

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دکتر فیروز بالاوندی اظهار کرد: این دارو طبق بخشنامه های ابلاغی وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکلات پرستاران ناشی از استفاده نکردن از ظرفیت های مجموعه بهداشت و درمان است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت: مشکلات پرستاران ناشی از نقص قانون نیست، بلکه ظرفیت های خوبی که در اختیار مدیریت مجموعه های بهداشت و درمان است به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

علت اصلي سال هاي از دست رفته عمر در کشور ما ناشي از حوادث ترافيكي است - سال گذشته بیش از 16 هزار نفر

... در نشست خبری امروز خود به تشریح وضعیت حوادث در ایران و جهان پرداخت و گفت: طبق آمار جهانی مرگ ناشی از حوادث بیش از دو برابر مرگ ناشی از سه بیماری عفونی ايدز، سل و مالاريا در جهان است. سخنگوی وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

عاشق زبان فارسی شده ایم - بسیاری از اختلافات جهان اسلام ناشی از عدم شناخت است

... جوانان کشورهای اسلامی فراهم کرد، با فرهنگ یکدیگر آشنا می شویم و به نظر من آشنایی ، نخستین گام و یک گام اساسی برای اتحاد است. بسیاری از اختلافات جهان اسلام ناشی از عدم شناخت است محمد شریف خاطر نشان ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آسم ناشی از رعد و برق و باران و گرده های گیاهی عامل اصلی تنگی نفس در پائیز خوزستان است

... بر اثر مشکلات تنفسی به بیمارستان مراجعه کرده اند. دلیل این پدیده آلرژی ناشی از گرده های گیاهی اعلام شده است. به گزارش وبدا به نقل از ایرنا،دکتر اسماعیل ایدنی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز  این پدیده ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top