قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

وارد

واردات داروی مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت

وارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشت معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتاست،گفتدرصورتی‌کهدارویتولیدداخلکیفیتلازمرانداشتهباشدازگزینهوارداتبه‌عنواناهرمکنترلبازاراستفادهمی‌کنیم،داروبایدباقیمتمناسبوباکیفیتباشد،چراکههدفماسلامتمردماست ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

نان ، پنیر و دوغ بیشترین مقدار نمک را به سبد غذایی ایرانی ها وارد می کنند

نان،پنیرودوغبیشترینمقدارنمکرابهسبدغذاییایرانیهاواردمیکنند رییسانستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذاییکشورگفتنان،پنیرودوغبیشترینمقدارنمکرابهسبدغذاییایرانیهاواردمیکنند بهگزارشوبدا،دکترهدایتحسینیبهمناسبتپویشملیکنترلفشارخوندرکشوراعلامکردمطالعاتانستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذاییکشوردرخصوصعواملغذاییموثربرافزایشفشارخونناشیازدریافتنمکنشانمیدهدنان،پنیرودوغبیشترینسهمدردریافتنمکنهفتهازطریقموادغذاییرادرسبدغذاییایرانیهادارند ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت

ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل

ممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیدارایتولیدمشابهداخل مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،خبرداد بهگزارشوبدابهنقلازفارس،مهندسسیدحسینصفویمدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرخصوصآخریناقداماتدرزمینهممنوعکردنوارداتتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،توضیحداد‌هرسالباتوجهبهظرفیتتولیدکشور،فهرستحمایتازکالاهایتولیدداخلبررسیمی‌شودوکالاهاییکهدرکشورتولیدشدهباشندوارداتمشابهآنهاممنوعاعلاممی‌شود    ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت

آزادسازی خرمشهر ضربه مهلکی به دشمنان وارد کرد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 198
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر واردات شوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر واردات شوم  ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1303
منبع: khamenei.ir
دسته بندی: صفحه نخست

امیرکبیر و هاروارد کتاب مشترک منتشر کردند

کتاب 'مقدمه ای بر نانو مواد در پزشکی' حاصل همکاری مشترک تیم تحقیقاتی محمد ربیعی استاد دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر و پروفسور همبلین از دانشگاه هاروارد است. این کتاب در شش فصل به اصول و قوانین حاکم بر ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 476
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - واردات شوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - واردات شوم  ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 799
منبع: khamenei.ir
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش 86 درصدی واردات موبایل

واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است.  ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 177
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

ویلموتس وارد تهران شد +تصاویر و فیلم

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال وارد فرودگاه امام خمینی شد.  ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 200
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بارش باران به باغ‌ها و مزارع بجنورد خسارت وارد کرد

... حصار گرمه خان خسارت جدی وارد کرد. ثمینی افزود: در بخش مرکزی بارندگی شدید را داشتیم به طوری که جاده گریوان تا علی گُل دچار آب‌گرفتگی شد و سریعاً عملیات بازگشایی انجام شد. وی تصریح کرد: همچنین بارش شدید ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: اقتصادی

واردات داروهاي مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت محسوب مي شود

وارداتداروهايمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتمحسوبميشود  معاونکلوزارتبهداشتگفتهردارویتولیدداخلکهواردبازارداروییمیشودوتاییديهوزارتبهداشترادارد،ازتمامیاستانداردهایلازمبرخورداربودهوکیفیتواثربخشیلازمرادارااست ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت

تلاش هند و چین برای ادامه واردات نفت از ایران

... چین در زمینه نفت و گاز همکاری کنند. براساس این گزارش چین و هند به عنوان دومین و سومین خریدار بزرگ نفت خام در جهان درصددند راهکاری برای ادامه واردات نفت از ایران بیابند. به گفته یک مقام هندی، در پی سفر ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 283
دسته بندی: صفحه نخست

اف بی آی درباره جرم نفرت محور زیر گرفتن مسلمانان وارد عمل می شود

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از دیلی صباح، اداره اف بی آی در ایالت کالیفرنیا تحقیقاتی را درباره مهاجم آمریکایی که با اتومبیل رهگذران را زیر گرفته بود زیرا تصور می کرد آن ها مسلمان هستند، ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دین و اندیشه

وزیر بهداشت قزاقستان عصر امروز وارد تهران می شود

  قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللگفتییلژانبیرتانوف،وزیربهداشتکشورقزاقستانعصرامروزواردتهرانمیشودوروزدوشنبهدرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتدرجزیرهکیششرکتمیکند     بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،محسناسدیلاریدرخصوصسفروزیربهداشتکشورقزاقستانبهایرانافزودسفرییلژانبیرتانوفبهدنبالسفرآبانماهوزیرسابقبهداشتایرانبهاینکشورانجاممیشوداینسفردرراستایهمکاریهایبسیارخوبایرانوقزاقستانوهماهنگیهایسراندوکشوراتفاقمیافتد ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

جهانگیری وارد جزیره کیش شد

​معاون اول رییس جمهور به منظور سخنرانی در هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت، دقایقی پیش وارد جزیره کیش شد. به گزارش جماران؛ ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 206
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

هشت میلیارد تومان برای واردات 10اتوبوس در چابهار اختصاص یافت

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 191
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بالاترین تعداد موارد مالاریای کشور در استان سیستان و بلوچستان شناسائی و درمان می شود

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدان بالاترینتعدادمواردمالاریایکشوردراستانسیستانوبلوچستانشناسائیودرمانمیشود   رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتبالاترینتعدادمواردمالاریایکشوردراستانسیستانوبلوچستانشناسائیودرمانمیشود ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وارد استان گلستان شد

به منظور پیگیری اقدامات انجام شده در واحدهای تولیدی و صنعتی خسارت دیده از سیل ؛  ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

گوشت هاي قاچاق وارد بازار نشدند

سرهنگ "سيد خالد يوسفي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: ماموران انتظامي اين شهرستان هنگام كنترل خودروهاي عبوري درمحورهاي مواصلاتي به يك دستگاه وانت نيسان يخچالدار مظنون و آن را متوقف كردند. ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

واردات یک میلیون دلار پورشه به کشور

به گزارش دولت بهار، بر اساس آمار گمرک در یازده ماهه سال 94 بیش از 27 دستگاه پورشه به کشور وارد شد. این گزارش می افزاید ارزش دلاری پورشه های وارداتی به کشور یک میلیون و 796 هزارو 449 دلار در گمرک ثبت ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 99
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

وارد یک جنگ شدید سایبری با ایران شده‌ایم

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، «هرتسی هلیفی» رئیس واحد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم وارد یک جنگ سخت سایبری با ایران شده است و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی تمام آنچه را در توان ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 80
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

پیروزی بی‌دردسر لیورپول مقابل پورتو - تاتنهام مچ سیتی و گواردیولا را گرفت

پیروزی خانگی لیورپول و شکست منچسترسیتی در جدال تمام انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد. به گزارش جی پلاس؛ در آغاز دور ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خوشبختانه در استان ایلام در سیل اخیر کمترین آسیب جسمی و جانی به مردم وارد شد - کمبود دارو در هیچ منطقه ای از استان ایلام وجود نداشت

جمعبندیوزیربهداشتازسفردوروزهبهاستانایلام؛ خوشبختانهدراستانایلامدرسیلاخیرکمترینآسیبجسمیوجانیبهمردمواردشدکمبوددارودرهیچمنطقهایازاستانایلاموجودنداشت وزیربهداشتگفتبادستوررییسجمهوربرایبررسیوضعیتمناطقسیلزدهبهاستانایلامسفرکردیموخوشبختانهباهمتودرایتاستاندار،نیروهایمسلح،سازمانهایمردمنهادوهمکارانمادرحوزهسلامت،کمترینآسیبجسمیوجانیبهمردمواردشدهبود ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین اعتبار دولت برای جبران خسارت‌های وارده به مناطق سیل‌زده

... گفت: در هفته اول وقوع سیل در کشور، دولت برای رسیدگی به وضعیت مناطق سیل زده تصمیمات ویژه‌ای را اتخاذ کرد؛ یکی از آنان اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های وارد شده به استان‌های آسیب دیده است. وی افزود: در ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزیر بهداشت وارد کرمانشاه شد

بهمنظورارزيابيروندارائهخدماتبهداشتودرمانواقداماتپیشگرانهبرایمقابلهباسیل؛ وزیربهداشتواردکرمانشاهشد     بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکی،وزیربهداشتدرمعیتاسحاقجهانگیری،معاوناولريیسجمهوروجمعیازوزراواعضایدولتدقایقیپیشبااستقبالاستاندارکرمانشاهومدیراناستانواردکرمانشاهشدند ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام جزییات - بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید - ، از محل ارز حاصل از صادرات

در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی در حوزه‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

رييس جمهور وارد اهواز شد - بهره برداري از فاز اول پروژه تجهيز، نوسازي، زهكشي و آبرساني اراضي كشاورزي استان خوزستان با حضور رئيس جمهوري

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نخستین سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به استان خوزستان مقرر شده بود ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش آبیاری نوین ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

گروه ها و نهادهای مردمی برای کمک به سیل زدگان گلستان وارد عمل شوند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور که به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب و به منظور بررسی وضعیت سیلزدگان، وارد گنبدکاووس شده بود از گروه ها و نهادهای مردمی خواست برای کمک به سیلزدگان ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۱۰۰ اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی قم می‌شود

... داد: با تلاش‌های مجموعه مدیران شهرداری و مسئولان استانی ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید درون‌شهری خریداری‌شده که با آغاز سال جدید رسماً وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی قم می‌شود که اضافه شدن این ۱۰۰ دستگاه با توجه به ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اطلاعیه در خصوص بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه ی واردات در مقابل صادرات

به اطلاع اعضای محترم اتاق ایران می­رساند که پیرو نشست­های برگزار شده از طرف کمیته ­ی بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه­ ی واردات در مقابل صادرات از طرف اتاق ایران ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزیر بهداشت وارد بوشهر شد

بهمنظورافتتاحوآغازعملیاتساختپروژههایبهداشتیودرمانی؛     وزیربهداشتدرآستانهسفرکاروانتدبیروامیدوبهمنظورافتتاحوآغازعملیاتساختپروژهبهداشتیودرمانیدراستانبوشهر،واردشهربوشهرشد بهگزارشوبدا،درسفرکاروانتدبیروامیدوباحضوروزیربهداشتپروژهبهداشتیبامساحتهزارمترمربعوبااعتباریبالغبرمیلیاردتوماندرسطحاستانبوشهروشهرستانایناستانافتتاحوعملیاتساختپروژهعمرانیحوزهسلامتبامساحتمترمربعدرشهرستانایناستانآغازمیشود ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

یک شرکت بیمه جدید هفته آینده وارد بازار سرمایه می شود

تهران- اقتصاد آینده- سهام یک شرکت بیمه هفته آینده در بازار سرمایه عرضه می شود که با ورود این شرکت به فرابورس، سهم گروه بیمه و صندوق های بازنشستگی از مجموع ارزش این بازار به 2.5 درصد افزایش ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پیکر پاک ۱۱۵ شهید دفاع مقدس شنبه از بندر خرمشهر وارد کشور می‌شود

... 100 شهید تفحص شده به 115 نفر رسید که تا چند روز دیگر وارد وطن خواهند شد. رئیس کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: وز چهارشنبه 22 اسفندماه به‌صورت رسمی دوره کاری سال 97 به اتمام رسید ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي وارد استان لرستان شد

...  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر استانی به استان لرستان وارد شهرستان ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید ابلاغ شد

تهران- اقتصاد آینده- بانک مرکزی در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد. به گزارش عصر ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اجازه واردات به داروهایی که مشابه داخلی دارند، نمی دهیم

وزیربهداشتدریکصدوهشتمیناجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی٢ اجازهوارداتبهداروهاییکهمشابهداخلیدارند،نمیدهیم وزیربهداشتگفتوزارتبهداشتازبیمهتامیناجتماعیحدود٧هزارمیلیاردتومانمطالبهداردکهباپیگیریها،بخشیازآنراتاقبلازپایانسالوبخشدیگررادربهارسالآیندهدریافتمیکنیم ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سال آینده باید به گونه ای مدیریت کنیم که کمترین آسیب به مردم وارد شود - باید نیروهایی با منابع ملی تربیت شوند که گره ای از مشکلات ملی باز کنند

وزیربهداشتدرحاشیهاجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی سالآیندهبایدبهگونهایمدیریتکنیمکهکمترینآسیببهمردمواردشودبایدنیروهاییبامنابعملیتربیتشوندکهگرهایازمشکلاتملیبازکنند وزیربهداشتبااشارهبهاینکهبعدازمسئولیتبندهدروزارتبهداشت،امروزاولیننشستراباروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیداریم،هدفازبرگزاریایناجلاسراقدردانیاززحماتدانشگاههادرطولسالجاریونیزتبیینبرنامههایآتیورویکردهاعنوانکرد ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

قرآن در متن زندگی وارد شود

... اهمیت انس با قرآن تاکید کرد و گفت: امروز باید قرآن در متن زندگی انسانها وارد شود، چرا که قرآن کتاب هدایت و راهنمای سازندگی زندگی است و افرادی که با این کتاب آسمانی ارتباط برقرار کنند، اثرات آن را به خوبی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

وزیر بهداشت وارد استان گیلان شد

بههمراهکاروانتدبیروامید؛ وزیربهداشتوارداستانگیلانشد وزیربهداشتبهمنظورافتتاحپروژهبهداشتیودرمانیبههمراهرییسجمهوردرقالبکاروانتدبیروامیدوارداستانگیلانشد بهگزارشوبدا،افتتاحبیمارستاندکترپیروزلاهیجانوچندینطرحبهداشتیودرمانیدیگرازجملهافتتاحبیمارستانتختخوابیمیلادلاهیجان،مرکزدرمانناباروریالزهراس،ساختمانجدیدبیمارستانشهیددکتربهشتیبندرانزلی، بخشآیسییوسوختگیبیمارستانولایترشتوبخشهایجدیدبیمارستانپورسینارشتازمهمترینبرنامههایدکترنمکیدراینسفراست ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خروج ظریف از دولت کشور را وارد بحران جدید اقتصادی می کند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

افشای مافیای گوشت؛ واردات و توزیع در دست پنج شرکت!

... فروردین ماه امسال هم گوشت جزو کالاهایی دسته بندی شده که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت در بدو ورود، 24 هزار و 360 تومان است. بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

با استقبال استاندار خوزستان ؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وارد اهواز شد

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که امروز به استان خوزستان سفر کرده است پس از بازدید از ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارواعلامکرد  مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارو،درخصوصروندصدورپروانهثبت،برایفرآوردههایمکملتغذیهایوارداتی،توضیحاتیارائهداد  بهگزارشوبدابهنقلازمهر،مهنازخانوی،بهجزئیاتدستورالعملابلاغیخطاببهمدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،اشارهکردوگفتبراساسابلاغرایکمیتهفنیدرخصوصبررسیپروندهفرآورده‌هایمکملتغذیهایوارداتیدرسامانهصدورپروانهثبت،مدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،ملزمبهرعایتمواردیشدند ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی سلامت گوشت قرمز داخلی و وارداتی بر عهده سازمان دامپزشکی است - تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سلامت گوشت های قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است

بررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیاستتاکنونتخلفومشکلخاصیدرموردسلامتگوشتهایقرمزوارداتییاداخلیبهوجودنیامدهاست معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشت،گفتهمکارانمامراکزعرضهگوشتراازنظرسلامتمحیطعرضهبررسیمیکنندامابررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیکشوراست ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

قائم مقام وزیر بهداشت برای عیادت و بررسی روند درمان مجروحین حادثه تروریستی زاهدان وارد زاهدان شد - ۵ مجروح حادثه تروریستی زاهدان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند

قائممقاموزیربهداشتبرایعیادتوبررسیرونددرمانمجروحینحادثهتروریستیزاهدانواردزاهدانشد۵مجروححادثهتروریستیزاهداندربخشمراقبت‌هایویژههستند قائممقاموزیربهداشتبرایعیادتوبررسیرونددرمانمجروحینحادثهتروریستیزاهدانواردزاهدانشد۵مجروححادثهتروریستیزاهداندربخشمراقبت‌هایویژههستند ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت وارد اهواز شد

وزیربهداشتبهمنظورافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیاستانخوزستاندراهواز،شادگان،آبادانوخرمشهر،وارداستانخوزستانشد   بهگزارشوبدا،دراینسفر،پروژههایعمرانیبیمارستانیهایگلستانوامامخمینیرهاهواز،کلینیکویژهتخصصیوفوقتخصصیآیتاللهطالقانیومرکزتشخیصوغرالگریتیپسرطانآبادانافتتاحمیشود ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات در ازای صادرات رسماً مجاز شد ۱۷ بهمن ۲۱:۱۱ ۱۷ بهمن ۲۱:۱۱

گروه اقتصادی: سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات کالاهای اولویت‌دار رسماً برای صادرکنندگان آغاز شده و آنها می‌توانند در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس اعلام این سازمان صادرکنندگان ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دزدهای منافع ملت را از پنجره لوایحی همچون fatf وارد نکنید

... لوایحی همچون fatf وارد نکنند. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: مدتی کشور به بهانه برجام در انتظار آمریکا بود و امروز هم با مطرح کردن نام اروپا به دنبال آن هستند که کشور را معطل اروپایی ها ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگاران در اروميه : ظرفيت تعاوني هاي مرزنشيني در واردات كالا مورد استفاده قرار مي گيرد

به گزارش ایرنا محمد شریعتمداری روز پنجشنبه در بدو ورود به ارومیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این راستا میزان معافیت های واردات کالا از طریق مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینی ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایجاد محدودیت در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای حمایت از محصولات تولید داخل

ایجادمحدودیتدروارداتمحصولاتآرایشیوبهداشتیدرراستایحمایتازمحصولاتتولیدداخل     سازمانغذاوداروهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیتهاوعملکرداینسازماندرزمینههایمختلفداروییوغذاییرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

یک میلیون گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند وارد شدند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آیت الله عیسی قاسم وارد مشهد مقدس شد

آیت الله عیسی قاسم از علمای بحرین که پس از بازگشت از سفر درمانی خود در نجف اشرف سکونت داشت ،اکنون با سفر به جمهوری اسلامی ایران وارد مشهد مقدس شد.  ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واردات کالاهای گروه چهارم در مناطق آزاد و ویژه ممنوع است

پیرو صدور مجوز واردات کالاهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و‌ ویژه‌ اقتصادی توسط تعدادی از مسئولان استان‌های مرتبط آن مناطق، رئیس کل ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر - - - دلالان وارداتچی منابع کشور را می‌بلعند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - دلالان وارداتچی منابع کشور را می‌بلعند!  ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

345 هزار راس دام به دامشهر قم وارد شده است

... همکاری و مشارکت استان های همجوار هستیم، از این رو درخواست داریم، تلاش کنند که هیچ دامی بدون مجوز از استان ها وارد و یا خارج نشود و نیز در امر صدور مجوز حساسیت و نظارت لازم انجام شود. وی خاطرنشان کرد: ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ماکرون فردا وارد مصر می شود

العالم - اروپا به گزارش روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است فردا (یکشنبه) در سفری ۳ روزه وارد قاهره شود. ماکرون در جریان سفر و دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واردات بدون انتقال ارز به کشور ممنوع می‌شود ۳ بهمن ۱۳:۱۱ ۳ بهمن ۱۳:۱۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت:بر این اساس مجوزی که قبلا کمیسیون تلفیق درباره آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز تصویب کرده بود، کان لم یکن اعلام می‌شود. به گزارش خبرنگارمهر، محمد مهدی مفتح ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پرهیز از سفارش و واردات هرگونه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی مشابه تولید داخل

درنامهایازسویسرپرستوزارتبهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشورتاکیدشد؛ پرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیمشابهتولیدداخل سرپرستوزارتبهداشتدرنامهایبهروسایدانشگاهعلومپزشکیکشورضمنتاکیدبرپرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیکهتولیدمشابهداخلدارد،وارداتاینکالاهاراموجبدلسردیصنعتگرانوتولیدکنندگانداخلیبرشمرد ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۳۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب به زودی وارد مدار آبیاری فضای سبز می شود

...  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم افزود: دستگاه ازن‌زن این تصفیه‌خانه به دلیل مشکلات ارزی وارد نشده بود که مشکلات حل شده و به زودی نصب و افتتاح می‌شود. وی اذعان کرد: از تصفیه‌خانه شهری ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیشنهاد یک تشکل صنفی قطعه سازی برای - واردات بدون انتقال ارز -

تهران- اقتصاد آینده- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور از دولت خواست به جای سقف گذاشتن بر واردات بدون انتقال ارز، آن را با نیاز قطعه سازان و خودروسازان متناسب سازی کند. ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ترخیص خودروهای وارداتی - بدون انتقال ارز - ابهام دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی اقتصاد آینده، واردات خودرو از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد اما تا پیش از این تاریخ ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تور گردشگری آلمانی وارد منطقه سیستان شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شاهزاده های پارسی برای تاریخ سازی می آیند - رقابت شرقی ها با تازه واردهای جام

... قرقیزستان یک تازه وارد محسوب می شود. تازه واردی که یک مربی باتجربه به نام "اریکسون" را روی نیمکت خود دارد. این تیم قبل از جام ملت های آسیا نتایج خوبی را کسب نکرده و تنها پیروزی آن ها مربوط به بازی برابر ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نخستین گروه از نیروهای آمریکایی از سوریه وارد عراق شدند

... به غرب استان الانبار عراق صحت ندارد. پیش تر یک منبع در سازمان اطلاعات نظامی عراق اعلام کرده بود که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه وارد پایگاه 'عین‌الأسد' واقع در غرب استان 'الانبار' ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت وارد یاسوج شد - بهره برداری از 400 تخت بیمارستانی در سفر وزیر بهداشت به استان کهگیلویه و بویر احمد

بهمنظورافتتاحطرحبزرگومهمدرمانی؛ وزیربهداشتواردیاسوجشدبهرهبرداریازتختبیمارستانیدرسفروزیربهداشتبهاستانکهگیلویهوبویراحمد وزیربهداشتبهمنظورافتتاحپروژهمهموبزرگدرمانیاستانکهگیلویهوبویراحمدباظرفیتتختبیمارستانیواردیاسوجشد ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات تجهیزات پزشکی دست‌دوم، مطلقا - ممنوع است - در حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم با کسی تعارف نداریم

وارداتتجهیزاتپزشکیدست‌دوم،مطلقاممنوعاستدرحفظوارتقایسطحسلامتمردمباکسیتعارفنداریم دکترمسایلیگفتلغوممنوعیتوارداتکالاهایمستعملودستدوم،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکینمیشودوبخشنامهصادرهمربوطبهحوزهسلامتنیست بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی،مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپیروابلاغوزارتصنعت،معدنوتجارتبهمدیرکلمرکزوارداتوامورمناطقآزادگمرکجمهوریاسلامیایرانمبنیبرلغوممنوعیتثبتسفارشووارداتکالاهایمستعملمشمولاستاندارداجباری،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکیکهارتباطمستقیمباجانوسلامتمردمدارد،نمیشودوکمافیالسابقممنوعاست ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسائل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم - برای یک میلیون و ۷۷ هزار فرصت شغلی برنامه‌ریزی کردیم - دولت به دنبال درآمد به هر قیمت نیست

... از بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسایل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم ولی هیچ‌یک از اینها ناشی از بی‌توجهی کارگزاران مردم در دولت نیست. ما همه تجربه را استفاده می‌کنیم که کمترین ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزير بهداشت وارد زاهدان شد

بهمنظورافتتاحپروژهبهداشتیودرمانیوآغازعملیاتساختبیمارستانتختخوابی؛ وزيربهداشتواردزاهدانشد     وزیربهداشتدردومینروزازهشتمینسفرخودبهاستانسیستانوبلوچستانبهمنظورافتتاحپروژهبهداشتیودرمانیدرمناطقتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیزاهدان،وارداینشهرشد ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت وارد چابهار شد

بهمنظورآغازعملیاتساختبزرگترینبیمارستانجنوبشرقکشوروافتتاحپروژههایحوزهسلامتسیستانوبلوچستان؛ وزیربهداشتواردچابهارشد وزیربهداشتبهمنظورحضوردرمراسمآغازعملیاتساختبزرگترینبیمارستانجنوبشرقکشوردرچابهار،وارداستانسیستانوبلوچستانشد ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه‌اندازی رشته کاردانی تاکسیرانی در مرکز علمی کاربردی شهرداری - 73 دستگاه اتوبوس وارد چرخه حمل و نقل عمومی قم می‌شود

... در مناقصه نشد چراکه بیش از 50 درصد تجهیزات پل‌های عابرپیاده وارداتی است. وی با اشاره به نصب‌ تابلوهای بالاسری، خط‌کشی معابر و... بیان کرد: در هشت ماهه سال با حدود 90 دستگاه اتوبوس، سواری ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وقوع آتش سوزی در یک پیش دبستانی در زاهدان و حضور آمبولانس ها در دقایق اولیه در محل حادثه - دو نفر از کودکان به دلیل شدت سوختگی و آسیب های وارده به سیستم تنفسی، جان خود را از دست دادند

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدان وقوعآتشسوزیدریکپیشدبستانیدرزاهدانوحضورآمبولانسهادردقایقاولیهدرمحلحادثهدونفرازکودکانبهدلیلشدتسوختگیوآسیبهایواردهبهسیستمتنفسی،جانخودراازدستدادند رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتصبحامروزیکپیشدبستانیدخترانهدرزاهداندچارحریقشدکهبراثرآنکودکدچارسوختگیشدیدشدند ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نخستین شکست گواردیولا با عملکرد عالی چلسی و برد یونایتد و آرسنال

منچستر سیتی با شکست برابر چلسی صدر جدول رااز دست داد. به گزارش جی پلاس؛ در ادامه دیدارهای هفته جاری لیگ برتر انگلیس یک دیدار ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هواپیمای حامل مسئولان انصارالله وارد سوئد شد

العالم-یمن سازمان ملل اعلام کرد که هواپیمای حامل مسئولان انصارالله و نماینده سازمان ملل در امور یمن، سه شنبه شب وارد سوئد شد. هیات مذاکره کننده انصارالله روز سه شنبه از طریق هواپیمای ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت وارد مهدیشهر شد - ادای احترام به شهدای این شهرستان

بهمنظورشرکتدرشورایاداریومعتمدینشهرستانمهدیشهردراستانسمنان؛ وزیربهداشتواردمهدیشهرشدادایاحترامبهشهدایاینشهرستان وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی کههمراهباکاروانتدبیروامیدصبحامروزبهاستانسمنانسفرکردهاست،پسازبازدیداز کارخانهتولیدصافیدیالیزوشرکتداروییفاتکشیمیپارسدرسمنان،بهمنظورشرکتدرشورایاداریومعتمدینشهرستانمهدیشهروارداینشهرستانشد ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز سفر كاروان تدبير و اميد به استان سمنان ؛ رئيس جمهور وارد شاهرود شد

به گزارش  مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین  حسن روحانی در بدو ورود به فرودگاه شاهرود ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مجمع خیرین برای برنامه های حفظ ارزش های دفاع مقدس وارد شود

به گزارش ایرنا، شکراله حسن بیگی عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان تهران با تاکید براینکه برای برنامه های بزرگداشت شهدا و حفظ آثار، باید برای ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اجازه خرید 35 قلم کالای تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل به معنای واردات بی رویه نیست - تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نگران نباشند - وزارت بهداشت در مواقع اضطرار و کمبود به خرید تجهیزات پزشکی از خارج اقدام خواهد کرد

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد اجازهخریدقلمکالایتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخلبهمعنایوارداتبیرویهنیستتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکینگراننباشندوزارتبهداشتدرمواقعاضطراروکمبودبهخریدتجهیزاتپزشکیازخارجاقدامخواهدکرد ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهتمام جدی در محافظت مالی از مردم در ارائه خدمات درمانی - اقدامات دانشگاه ها به گونه ای باشد که ارجاع بیمار به خارج استان جز در مواردی، استثنا باشد

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهاستانهایشمالیکشورعنوانکرد اهتمامجدیدرمحافظتمالیازمردمدرارائهخدماتدرمانیاقداماتدانشگاههابهگونهایباشدکهارجاعبیماربهخارجاستانجزدرمواردی،استثناباشد   دکترحریرچیگفتبرگزاریجلساتادواریکهبرایارزیابیعملکرد،تشریکمساعیوانتقالتجربیاتدانشگاههایعلومپزشکیکشورانجاممیگیردبایدمعطوفبهارائهخدماتدرمانیمطلوببه مردمباشد ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چین واردات نفت خام از ایران را از سر می گیرد

العالم- آسیا  منابع مطلع از خرید مجدد نفت خام ایران از سوی چین و بعد از یک ماه توقف خبر دادند.  به نوشته وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ» به دنبال معافیت از تحریم‌های اخیر آمریکا، چین ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

به صفر رسیدن موارد انتقال محلی فالسیپارم مالاریا

بهصفررسیدنمواردانتقالمحلیفالسیپارممالاریا بههمتتیمهایسلامتومشارکتوهمراهیداوطلبانسلامتومردمدر۷ماهاخیر،مواردانتقالمحلیمالاریایفالسیپارمدرحوزهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهصفررسیدهاست بهگزارشوبدا،دکترسیدمهدیطباطبایی،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبااشارهبهحفظدستاوردهایمالاریا کهحاصلهمتهمگانیدستاندرکارانسلامتاست،خاطرنشانکردباوجودهمهموفقیتهادرزمینهپیشگیریازمالاریابرایناصلمعتقدیمکهنبایدازورودوخروجاتباعبیگانهبهداخلاستانغافلبودولازماستمبادیورودیمرزیتحتکنترلتیمهایسلامتقرارگرفتهواصولشناساییوبیماریابیبهصورتدقیقانجامشود ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس جمهوری عراق وارد تهران شد

العالم _ عراق «برهم صالح» صبح امروز شنبه در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. مراسم استقبال رسمی از رییس جمهوری عراق قرار است تا ساعتی دیگر ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رشد خیره‌کننده صادرات دانه سویای آمریکا به ایران - آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا سالم هستند؟

با توجه به افزایش شدید صادرات دانه سویا آمریکا به ایران آن‌هم در شرایط تحریم کنونی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا از سلامت کافی برخوردار هستند؟ ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید اورژانسی وارد عمل شد

... نهادهای حاکمیتی که از بودجه کشور استفاده می کنند نیز وارد عمل شده و هر یک تلاش و سهم خود را انجام دهند. رئیس انجمن روان شناسی شعبه استان قم همچنین با تاکید بر لزوم پرداختن جدی برای مهار و کنترل آسیب ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد

بهمنظوربازدیدوافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانی؛ وزیربهداشتوارداصفهانشد بازدیدوافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیدرایناستانوشرکتدرمراسمافتتاحیهجشنوارهفیلمکوتاهسلامتازبرنامههایسفردکترهاشمیبهاصفهاناست بهرهبرداریازخانهدانشجودانشگاهعلومپزشکیاصفهانوبازدیدازطرحتوسعهخیرسازبیمارستانامامحسینع،پروژهمرکزپزشکیتخصصیحضرتابوالفضلعوطرحتوسعهبیمارستانامیناصفهان ازبرنامههایسفروزیربهداشتبهاستاناصفهاناست  ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مجوز واردات شیرخشک مشروط به انتقال تکنولوژی و تولید در داخل کشور

مجوزوارداتشیرخشکمشروطبهانتقالتکنولوژیوتولیددرداخلکشور سخنگویسازمانغذاوداروگفتبههرشرکتمتقاضیکهاقدامبهساختکارخانهتولیدیکندوقراردادانتقالتکنولوژیازشرکتهایمعتبروصاحبنامارائهکند،صرفابهمنظورمعرفیمحصولوبازاریابی،بهمیزانمحدود،مجوزوارداتدادهمیشود ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچ دارویی وارد بازار نمی شود، مگر اینکه قیمت مشخص داشته باشد

هیچداروییواردبازارنمیشود،مگراینکهقیمتمشخصداشتهباشد دکترحریرچیگفتهیچداروییواردبازارنمیشود،مگراینکهقیمتمشخصداشتهباشدوتاکیدماحمایتازتولیدملیاست بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،سخنگوومعاونکلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرگفتگوبارادیوتهراندرخصوصحمایتازتولیدملیدرحوزهبهداشتودرمانگفتیکیازوجوهممیزهبخشسلامتباسایربخشهاایناستکهتولیداتبایدازکیفیتمناسبیبرخوردارباشندتاواردحوزهسلامتشوند،چراکهمستقیماباجانمردمسروکاردارند ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

با افرادی که کالای بی کیفیت وارد بازار می کنند برخورد شود

... استاندارد و بی کیفیت وارد بازار می کند برخورد کند. وی تاکید کرد: استاندارد حق مصرف کننده است و برای این باید مطالبه گری کرد، نظام اسلامی در بین ۱۶۰ کشور که عضو سازمان بین المللی استاندارد رتبه ۲۲ را ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

واردات دام زنده به سیستان و بلوچستان نهایی شده است

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تعداد موارد بروز هاری در انسان و مرگ ناشی از آن در کشور سالانه کمتر از 10 مورد است

درگفتوگوبارییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت تعدادمواردبروزهاریدرانسانومرگناشیازآندرکشورسالانهکمترازمورداست     رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتعلیرغمتعدادبسیاربالایمواردحیوانگزیدگی،تعدادمواردبروزهاریدرانسانومرگناشیازآندرکشور،سالیانهکمترازمورداست ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش‌ دستگاه دیپلماسی برای تسهیل واردات دارو

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبااشارهبهتلاش‌دستگاهدیپلماسیبرایتسهیلدرحوزهوارداتداروگفتحدسمی‌زنم،موفقیت‌هادراینزمینهدردو،سههفتهدیگرتوسطدکترظریفاعلامشود بهگزارشوبدابهنقلازایلنا،دکترسیدحسن‌هاشمیدرخصوصتلاش‌هابرایرفعتحریم‌هایداروییگفتتاآنجاییکهازتلاش‌هایدستگاهدیپلماسیکشوربرایتسهیلدرحوزهوارداتدارواطلاعدارم،جایامیدواریبسیاریاستکهبامشکلجدیدراینبارهمواجهنشویم  ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خودرو‌هایی که سال 2020 وارد بازار می شوند+تصاویر

... است و مدل‌های جدید هر ساله عرضه می‌شوند. اگر شما می‌خواهید بدانید در آینده چه خودرویی وارد بازار می‌شود، ماشین های 2020 را بررسی کنید. مطمئنا در آینده خودروهای الکتریکی بیشتری تولید خواهند شد و همچنین ...
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت وارد بیرجند شد

بهمنظورافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیخراسانجنوبی وزیربهداشتواردبیرجندشد وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرآغازسفربهچهاراستانشرقیوغربیکشوروبهمنظورافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیعصرامروزچهارشنبهواردبیرجندمرکزاستانخراسانجنوبیشد ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فضای مجازی به‌سلامت روحی و روانی فرزندان آسیب وارد خواهد کرد

... از کنترل خانواده که در مواردی می‌تواند به دنیای واقعی کشیده و خطرآفرین شود. معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی قزوین تصریح کرد: امروزه با ظهور فضاهای مجازی آسیب‌هایی از قبیل خشونت، تخریب شخصیت، فراوان ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

از ابتدای سال 2019 هر کسی از ایران در هر دانشگاهی در خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی وارد شود، تا پایان مقطع تحصیلی باید در همان دانشگاه تحصیل کند - کسی نمی تواند کنکور را دور بزند

وزیربهداشتعنوانکرد ازابتدایسالهرکسیازایراندرهردانشگاهیدرخارجازکشوردرحوزهعلومپزشکیواردشود،تاپایانمقطعتحصیلیبایددرهماندانشگاهتحصیلکندکسینمیتواندکنکوررادوربزند وزیربهداشتدرخصوصتصمیماتوزارتبهداشتبرایدانشجویاندرحالتحصیلدرخارجازکشور،گفتدرحوزهعلومپزشکی،تعدادزیادیازدانشجویانهرسالازطریقبرخیموسسات،بنگاههاویابهعبارتی،برخیدلالانبهخارجازکشوراعزاممیشوندوبعدازتحصیلباگرفتاریهایبسیار،قصدورودبهچرخهآموزشعالیدارندوبهنوعی،کنکوردورزدهمیشودوبرخیدانشجویانباگذراندنیکیادوسالتحصیلدرخارجازکشور،کنکوررادورمیزنندوبرایادامهتحصیلدررشتهموردعلاقه،قصدورودبهکشوررادارند ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمریکا 11 میلیون بشکه از ذخایر نفتی استراتژیک خود را وارد بازار می‌کند

العالم-آمریکا وزارت انرژی آمریکا قصد دارد 11 میلیون بشکه از ذخایر نفتی استراتژیک این کشور(SPR) را برای جبران کمبود عرضه در بازارهای جهانی به بازار عرضه کند. رویترز می‌گوید که ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آیا درگیری های شمال سوریه وارد مرحلۀ جدیدی شده است؟

العالم - سوریه  بی شک تاکتیک های نظامی و روشی که ارتش سوریه در جنوب کشور اجراء کرد، در شمال نیز تکرار خواهد شد یعنی "گذاشتن انگشت روی ماشه و دراز کردن دستی دیگر برای آشتی ملی". هر ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واردات ژل های تزریقی مفصلی و زیرجلدی منوط به تاسیس دفتر شرکت های خارجی صاحب پروانه در ایران

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واردات ژل های تزریقی مفصلی و زیرجلدی منوط به تاسیس دفتر شرکت های خارجی صاحب پروانه در ایران   ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توضیح در مورد واردات گوشی‌های مسافری قاچاق

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰:۰۴  ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top