واردات

تامین ۱۹ میلیارد دلار برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان + لیست کالاها ۲۰ آبان ۱۳:۰۸ ۲۰ آبان ۱۳:۰۸

بانک مرکزی درپی دستور روز گذشته رییس‌جمهوری، میزان ارز تامین شده برای واردات در پنج ماهه اول پارسال و لیست کالاها و میزان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، معادل ...
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 33
دسته بندی: اقتصادی

بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شد

... آذربایجان غربی در محل اتاق بازرگانی ارومیه داشتیم هدف از سفر به ارومیه شناسایی مشکلات استان وبرطرف کردن آنها بود . دراین جلسه تأکید کردم باید همه ما تلاش کنیم میان صادرات غیر نفتی و واردات تعادل ایجاد ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 148
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

واردات یک میلیون دلار پورشه به کشور

به گزارش دولت بهار، بر اساس آمار گمرک در یازده ماهه سال 94 بیش از 27 دستگاه پورشه به کشور وارد شد. این گزارش می افزاید ارزش دلاری پورشه های وارداتی به کشور یک میلیون و 796 هزارو 449 دلار در گمرک ثبت ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 114
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

واردات با ارز دولتی 150 واحد تک? - یر تخم ماهی قزل‌آلا در کشور را تعطیل کرد ۲۵ مرداد ۰۱:۰۵ ۲۵ مرداد ۰۱:۰۵

رئیس اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی گفت: اصرار بر واردات آن هم با ارز دولتی از کشورهای فرانسه و اسپانیا، 150 واحد تکثیر تخم ماهی قزل‌آلا در کشور را تعطیل کرد. روح‌الله ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

واردات کاغذ مطبوعات همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود ۲ تیر ۱۷:۰۴ ۲ تیر ۱۷:۰۴

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: واردات کاغذ مطبوعات و کاغذ مربوط به بخش دانش‌آموزی هم‌چنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود. عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

واردات داروی مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت

وارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشت معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتاست،گفتدرصورتی‌کهدارویتولیدداخلکیفیتلازمرانداشتهباشدازگزینهوارداتبه‌عنواناهرمکنترلبازاراستفادهمی‌کنیم،داروبایدباقیمتمناسبوباکیفیتباشد،چراکههدفماسلامتمردماست ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل

ممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیدارایتولیدمشابهداخل مدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،خبرداد بهگزارشوبدابهنقلازفارس،مهندسسیدحسینصفویمدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرخصوصآخریناقداماتدرزمینهممنوعکردنوارداتتجهیزاتپزشکیکهتولیدمشابهداخلدارند،توضیحداد‌هرسالباتوجهبهظرفیتتولیدکشور،فهرستحمایتازکالاهایتولیدداخلبررسیمی‌شودوکالاهاییکهدرکشورتولیدشدهباشندوارداتمشابهآنهاممنوعاعلاممی‌شود    ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر واردات شوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر واردات شوم  ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - واردات شوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - واردات شوم  ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش 86 درصدی واردات موبایل

واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است.  ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واردات داروهاي مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت محسوب مي شود

وارداتداروهايمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتمحسوبميشود  معاونکلوزارتبهداشتگفتهردارویتولیدداخلکهواردبازارداروییمیشودوتاییديهوزارتبهداشترادارد،ازتمامیاستانداردهایلازمبرخورداربودهوکیفیتواثربخشیلازمرادارااست ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش هند و چین برای ادامه واردات نفت از ایران

... چین در زمینه نفت و گاز همکاری کنند. براساس این گزارش چین و هند به عنوان دومین و سومین خریدار بزرگ نفت خام در جهان درصددند راهکاری برای ادامه واردات نفت از ایران بیابند. به گفته یک مقام هندی، در پی سفر ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هشت میلیارد تومان برای واردات 10اتوبوس در چابهار اختصاص یافت

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اعلام جزییات - بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید - ، از محل ارز حاصل از صادرات

در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی در حوزه‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اطلاعیه در خصوص بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه ی واردات در مقابل صادرات

به اطلاع اعضای محترم اتاق ایران می­رساند که پیرو نشست­های برگزار شده از طرف کمیته ­ی بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه­ ی واردات در مقابل صادرات از طرف اتاق ایران ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید ابلاغ شد

تهران- اقتصاد آینده- بانک مرکزی در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد. به گزارش عصر ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اجازه واردات به داروهایی که مشابه داخلی دارند، نمی دهیم

وزیربهداشتدریکصدوهشتمیناجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی٢ اجازهوارداتبهداروهاییکهمشابهداخلیدارند،نمیدهیم وزیربهداشتگفتوزارتبهداشتازبیمهتامیناجتماعیحدود٧هزارمیلیاردتومانمطالبهداردکهباپیگیریها،بخشیازآنراتاقبلازپایانسالوبخشدیگررادربهارسالآیندهدریافتمیکنیم ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افشای مافیای گوشت؛ واردات و توزیع در دست پنج شرکت!

... فروردین ماه امسال هم گوشت جزو کالاهایی دسته بندی شده که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت در بدو ورود، 24 هزار و 360 تومان است. بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارواعلامکرد  مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارو،درخصوصروندصدورپروانهثبت،برایفرآوردههایمکملتغذیهایوارداتی،توضیحاتیارائهداد  بهگزارشوبدابهنقلازمهر،مهنازخانوی،بهجزئیاتدستورالعملابلاغیخطاببهمدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،اشارهکردوگفتبراساسابلاغرایکمیتهفنیدرخصوصبررسیپروندهفرآورده‌هایمکملتغذیهایوارداتیدرسامانهصدورپروانهثبت،مدیرانعاملشرکتهایواردکنندهمکملهایتغذیهای،ملزمبهرعایتمواردیشدند ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی سلامت گوشت قرمز داخلی و وارداتی بر عهده سازمان دامپزشکی است - تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سلامت گوشت های قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است

بررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیاستتاکنونتخلفومشکلخاصیدرموردسلامتگوشتهایقرمزوارداتییاداخلیبهوجودنیامدهاست معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشت،گفتهمکارانمامراکزعرضهگوشتراازنظرسلامتمحیطعرضهبررسیمیکنندامابررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیکشوراست ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات در ازای صادرات رسماً مجاز شد ۱۷ بهمن ۲۱:۱۱ ۱۷ بهمن ۲۱:۱۱

گروه اقتصادی: سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات کالاهای اولویت‌دار رسماً برای صادرکنندگان آغاز شده و آنها می‌توانند در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس اعلام این سازمان صادرکنندگان ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگاران در اروميه : ظرفيت تعاوني هاي مرزنشيني در واردات كالا مورد استفاده قرار مي گيرد

به گزارش ایرنا محمد شریعتمداری روز پنجشنبه در بدو ورود به ارومیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این راستا میزان معافیت های واردات کالا از طریق مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینی ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایجاد محدودیت در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای حمایت از محصولات تولید داخل

ایجادمحدودیتدروارداتمحصولاتآرایشیوبهداشتیدرراستایحمایتازمحصولاتتولیدداخل     سازمانغذاوداروهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیتهاوعملکرداینسازماندرزمینههایمختلفداروییوغذاییرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات کالاهای گروه چهارم در مناطق آزاد و ویژه ممنوع است

پیرو صدور مجوز واردات کالاهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و‌ ویژه‌ اقتصادی توسط تعدادی از مسئولان استان‌های مرتبط آن مناطق، رئیس کل ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر - - - دلالان وارداتچی منابع کشور را می‌بلعند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - دلالان وارداتچی منابع کشور را می‌بلعند!  ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واردات بدون انتقال ارز به کشور ممنوع می‌شود ۳ بهمن ۱۳:۱۱ ۳ بهمن ۱۳:۱۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت:بر این اساس مجوزی که قبلا کمیسیون تلفیق درباره آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز تصویب کرده بود، کان لم یکن اعلام می‌شود. به گزارش خبرنگارمهر، محمد مهدی مفتح ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پرهیز از سفارش و واردات هرگونه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی مشابه تولید داخل

درنامهایازسویسرپرستوزارتبهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشورتاکیدشد؛ پرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیمشابهتولیدداخل سرپرستوزارتبهداشتدرنامهایبهروسایدانشگاهعلومپزشکیکشورضمنتاکیدبرپرهیزازسفارشووارداتهرگونهتجهیزاتپزشکیوموادمصرفیکهتولیدمشابهداخلدارد،وارداتاینکالاهاراموجبدلسردیصنعتگرانوتولیدکنندگانداخلیبرشمرد ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیشنهاد یک تشکل صنفی قطعه سازی برای - واردات بدون انتقال ارز -

تهران- اقتصاد آینده- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور از دولت خواست به جای سقف گذاشتن بر واردات بدون انتقال ارز، آن را با نیاز قطعه سازان و خودروسازان متناسب سازی کند. ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ترخیص خودروهای وارداتی - بدون انتقال ارز - ابهام دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی اقتصاد آینده، واردات خودرو از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد اما تا پیش از این تاریخ ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

واردات تجهیزات پزشکی دست‌دوم، مطلقا - ممنوع است - در حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم با کسی تعارف نداریم

وارداتتجهیزاتپزشکیدست‌دوم،مطلقاممنوعاستدرحفظوارتقایسطحسلامتمردمباکسیتعارفنداریم دکترمسایلیگفتلغوممنوعیتوارداتکالاهایمستعملودستدوم،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکینمیشودوبخشنامهصادرهمربوطبهحوزهسلامتنیست بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی،مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپیروابلاغوزارتصنعت،معدنوتجارتبهمدیرکلمرکزوارداتوامورمناطقآزادگمرکجمهوریاسلامیایرانمبنیبرلغوممنوعیتثبتسفارشووارداتکالاهایمستعملمشمولاستاندارداجباری،بههیچوجهشاملتجهیزاتپزشکیکهارتباطمستقیمباجانوسلامتمردمدارد،نمیشودوکمافیالسابقممنوعاست ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجازه خرید 35 قلم کالای تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل به معنای واردات بی رویه نیست - تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نگران نباشند - وزارت بهداشت در مواقع اضطرار و کمبود به خرید تجهیزات پزشکی از خارج اقدام خواهد کرد

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتتاکیدکرد اجازهخریدقلمکالایتجهیزاتپزشکیمشابهتولیدداخلبهمعنایوارداتبیرویهنیستتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکینگراننباشندوزارتبهداشتدرمواقعاضطراروکمبودبهخریدتجهیزاتپزشکیازخارجاقدامخواهدکرد ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چین واردات نفت خام از ایران را از سر می گیرد

العالم- آسیا  منابع مطلع از خرید مجدد نفت خام ایران از سوی چین و بعد از یک ماه توقف خبر دادند.  به نوشته وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ» به دنبال معافیت از تحریم‌های اخیر آمریکا، چین ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رشد خیره‌کننده صادرات دانه سویای آمریکا به ایران - آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا سالم هستند؟

با توجه به افزایش شدید صادرات دانه سویا آمریکا به ایران آن‌هم در شرایط تحریم کنونی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا از سلامت کافی برخوردار هستند؟ ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مجوز واردات شیرخشک مشروط به انتقال تکنولوژی و تولید در داخل کشور

مجوزوارداتشیرخشکمشروطبهانتقالتکنولوژیوتولیددرداخلکشور سخنگویسازمانغذاوداروگفتبههرشرکتمتقاضیکهاقدامبهساختکارخانهتولیدیکندوقراردادانتقالتکنولوژیازشرکتهایمعتبروصاحبنامارائهکند،صرفابهمنظورمعرفیمحصولوبازاریابی،بهمیزانمحدود،مجوزوارداتدادهمیشود ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات دام زنده به سیستان و بلوچستان نهایی شده است

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تلاش‌ دستگاه دیپلماسی برای تسهیل واردات دارو

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبااشارهبهتلاش‌دستگاهدیپلماسیبرایتسهیلدرحوزهوارداتداروگفتحدسمی‌زنم،موفقیت‌هادراینزمینهدردو،سههفتهدیگرتوسطدکترظریفاعلامشود بهگزارشوبدابهنقلازایلنا،دکترسیدحسن‌هاشمیدرخصوصتلاش‌هابرایرفعتحریم‌هایداروییگفتتاآنجاییکهازتلاش‌هایدستگاهدیپلماسیکشوربرایتسهیلدرحوزهوارداتدارواطلاعدارم،جایامیدواریبسیاریاستکهبامشکلجدیدراینبارهمواجهنشویم  ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات ژل های تزریقی مفصلی و زیرجلدی منوط به تاسیس دفتر شرکت های خارجی صاحب پروانه در ایران

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واردات ژل های تزریقی مفصلی و زیرجلدی منوط به تاسیس دفتر شرکت های خارجی صاحب پروانه در ایران   ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توضیح در مورد واردات گوشی‌های مسافری قاچاق

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰:۰۴  ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ارائه ی 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی استان قم - تاکید استاندار قم بر تسهیل واردات ماشین آلات صنعتی

در جلسه کارگروه اشتغال استان قم مطرح شد:ارائه ی 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی استان قم/ تاکید استاندار قم بر تسهیل واردات ماشین آلات صنعتیاستاندار قم در جلسه کارگروه اشتغال استان قم بر ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تفاهم نامه تسهیل واردات تجهیزات پزشکی بین وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی امضا می شود

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت: تفاهم نامه تسهیل واردات تجهیزات پزشکی بین وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی امضا می شود     مشاور وزیر و مدیرکل ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرآیند صدور مجوز واردات اقلام مصرفی دندانپزشکی فوریتی به منظور تنظیم بازار

از سوی اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر شد: فرآیند صدور مجوز واردات اقلام مصرفی دندانپزشکی فوریتی به منظور تنظیم بازار  ...
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر تصاویر تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر تصاویر تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر تصاویر تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر  ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تمهید وزارت بهداشت برای جلوگیری از احتکار دارو - فراخوان خروج ۲۲۰ قلم دارو از انحصار واردات

تمهید وزارت بهداشت برای جلوگیری از احتکار دارو/ فراخوان خروج ۲۲۰ قلم دارو از انحصار واردات سخنگوی سازمان غذا و دارو جزییات تشدید نظارت بر بازار دارویی کشور را تشریح کرد. به گزارش ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست

... ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد. به گزارش جماران؛ رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند

مدیرکل اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو: مکمل های تغذیه ای داخلی که 50 درصد بازار را تامین کنند مشمول ممنوعیت واردات می شوند مدیرکل ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

محصولات فرآوری شده با روغن های تراریخته از شهریور مشخص می شوند - برنج تراریخته وارداتی نداریم

محصولات فرآوری شده با روغن های تراریخته از شهریور مشخص می شوند/ برنج تراریخته وارداتی نداریم سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از درج اطلاعات محصولات فرآوری شده با روغن ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برای اعلام عمومی، فهرست شرکت ها و افرادی که برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت کردند، به وزارت بهداشت اعلام شود

نامه وزیر بهداشت به رییس کل بانک مرکزی؛ برای اعلام عمومی، فهرست شرکت ها و افرادی که برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت کردند، به وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرکنسول ایران با رییس اتحادیه صادرات و واردات اربیل دیدار کرد

العالم- ایران/ سیاسی   گیلان حاجی‌‌‌سعید، رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اربیل مناسبات تجار و بازرگانان اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران را خوب توصیف کرد و خواهان ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دستگيري كلاهبردار ميلياردي به بهانه واردات خودرو در زنجان

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "علي آزادي" در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردي به بهانه واردات خودرو از وي كلاهبرداري كرده، رسيدگي به موضوع در دستور ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توزیع گوشت گرم وارداتی در 3 بازار تحت نظارت سازمان میادین

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم از توزیع گوشت گرم وارداتی در سه بازار تحت نظارت سازمان میادین خبر داد. به گزارش قم پرس؛ علیرضا مظفری با اشاره به برنامه سازمان میادین شهرداری برای توزیع ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استقبال از شفافیت در حوزه ارز دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی

استقبال از شفافیت در حوزه ارز دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی سخنگوی سازمان غذا و دارو از استقبال نظام سلامت و سازمان غذا و دارو از شفافیت هر چه بیشتر در نحوه هزینه کرد ارز تخصیصی ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعمال سیاست های تعداد و مبلغ ارزی برای کنترل قیمت واردات تجهیزات پزشکی

در گفت و گو با مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی مطرح شد: اعمال سیاست های تعداد و مبلغ ارزی برای کنترل قیمت واردات تجهیزات پزشکی مشاور وزیر بهداشت و ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش سهم واردات روغن پالم، از دستاوردهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است

کاهش سهم واردات روغن پالم، از دستاوردهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است   معاون اجتماعی وزارت بهداشت یکی از دستاوردهای مهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ۴ سال گذشته ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تجهیزات پزشکی افزایش قیمت نداشته اند - مجوز واردات شرکت های متخلف لغو خواهد شد

تجهیزات پزشکی افزایش قیمت نداشته اند / مجوز واردات شرکت های متخلف لغو خواهد شد سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با توجه به نوسانات ارزی اخیر و موضوع تحریم، در حال حاضر ما در کشور حدود ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرآیند مراحل انجام ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفی تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی

... تولیدی و وارداتی   دکتر افروز لطیفی، فرآیند مراحل انجام ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفی تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی را اعلام کرد.   به گزارش ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روش تعیین قیمت دارو تغییر می‌کند - کاهش قیمت داروهای وارداتی

... افزود: از سال ۹۷، روش تعیین قیمت دارو فرق خواهد کرد. برندگی اشاره به اینکه در تعیین قیمت داروهای وارداتی موفق عمل کرده ایم، ادامه داد: در تعیین قیمت داروهای وارداتی، بر اساس بررسی قیمت دارو در چند ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ملتی گرفتار است که آموزش آن، وارداتی و سطحی باشد

... هیچ فردی تردید ندارد که توانایی ملت ها با دانایی آنها محقق می شود و ملتی موفق است که بیشترین اهمیت را به آموزش بدهد و ملتی گرفتار است که آموزش آن، وارداتی و سطحی باشد و آموزش صحیح برای والدین، اعضای جامعه ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تعرفه ۲۶ درصدی برای واردات نخ ابریشم

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور از تعیین تعرفه ۲۶ درصدی برای واردات نخ ابریشم در سال ۹۷ خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  علی اصغر داداش پور گفت: در سال ۹۶ تعرفه واردات ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مجلس، سوال نماینده ارومیه از وزیر بهداشت در خصوص واردات صافی دیالیز را وارد ندانست

مجلس، سوال نماینده ارومیه از وزیر بهداشت در خصوص واردات صافی دیالیز را وارد ندانست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوال قاضی پور نماینده مردم ارومیه ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دستورالعمل تامین ارز واردات نهایی شد - اجبار ثبت سفارش درمناظق آزاد

در نشست امروز رییس کل بانک مرکزی، معاون ارزی و مدیران و کارشناسان ارزی دستورالعمل نحوه تأمین ارز واردات کشور نهایی شد؛ همچنین تمام واردات کالا و خدمت در این مناطق با ثبت سفارش انجام شود. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ارزهای صادراتی رصد خواهند شد - نیازهای وارداتی را تامین خواهیم کرد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ارزهای صادراتی رصد خواهند شد، گفت: مشخص است که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

واردات بیش از ۷۰ هزار خودرو در سال ۹۶

... به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار  دلار به کشور وارد شده است که نسبت به سال ۹۵ از نظر تعداد ۸ و ۶۶ صدم درصد و از حیث ارزش ۸ و ۴۴ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد. تمامی خودروهای وارداتی به ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دولت در میدان عمل از تولید داخل حمایت کند - درهای کشور به روی واردات بی رویه بسته شود

... و استفاده از کالای ایرانی بسیار مهم است، اما متاسفانه ما درهای کشور را به راحتی برای ورود جنس قاچاق باز گذاشته‌ایم. وی بابیان اینکه بحث دیگر علاوه بر قاچاق، واردات بی‌رویه‌ای است که متأسفانه بازار ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رونق اقتصادی با مهار واردات و قاچاق - تولید باید صادرات محور باشد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات بی رویه و بدون تناسب با نیاز بازار و در کنار آن قاچاق، ضربه و آسیب بسیار بزرگی به سرمایه گذار و صنعت داخل وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

سفارت های ایران صرفا در جهت - توسعه واردات - عمل نمی‌کنند

روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهار نظری درخصوص نقش برخی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حمایت از اقتصاد مبتنی بر واردات اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

الحاق به کنوانسیون UPOV؛ کشت بذر وارداتی، برداشت محصول وابستگی!

... دادادشی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی در سه بخش پیشین یادداشت درباره انحصار بازار بذر جهان توسط چند شرکت چندملیتی و همچنین وضعیت وابستگی کشور ایران به واردات بذر، مطالبی به اختصار بیان کرد. ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۲.۸ درصد کاهش یافت

شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ براساس اعلام مرکز آمار ٢.٨ درصد کاهش داشته است. در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

۱۴ تُن مواد محترقه توقیف شد - واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای

...  بنابراین گزارش واردات لوازم آتش بازی و انواع فشفشه مشمول اخذ مجوز وزارت دفاع است اما اظهار کننده کالا سعی داشت در تشریح جزئیات محموله با اعلام اینکه این کالا از خانواده لوازم آتش بازی و فشفشه نیست و ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ثبتارش دوباره از دسترس خارج شد - محدودیت واردات به دلیل نوسان ارز؟!

اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش واردات تنها تا ساعت ۱۶ هر روز امکان پذیر است، اما قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش(ثبتارش)تجار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اعتراض چین به تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ آمریکا بر واردات آلمینیوم

وزارت تجارت چین اعلام کرد: پکن از تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ بر واردات فویل آلومینیومی این کشور، به شدت ناراضی است. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت تجارت چین اعلام ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

عرضه خودروهای وارداتی متوقف شد!

العالم _ ایران / اقتصادی ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال، واردات این محصول را ساماندهی کند. در ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آقای روحانی! دارند با حیثیت شما هم بازی می کنند - پشت پرده ممنوعیت واردات خودرو چیست؟

... کار شکل می گیرد و گردش مالی در کشور ایجاد می شود... عصر ایران؛ جعفر محمدی* - هزاران خودروی وارداتی در گمرک های کشور، خاک می خورند. این خودروها، نه قاچاق هستند و نه از دزدها بازپس گرفته شده اند و نه اموال ...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ممنوعیت واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی

رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی سازمان غذا و دارو از ممنوع بودن واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر علی اکبر دادمهر، رییس ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ممنوعیت واردات روغن سرخ کردنی

رییس اداره فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی سازمان غذا و دارو خبر داد : ممنوعیت واردات روغن سرخ کردنی  ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش ۸۵ درصدی کسری تراز تجاری ترکیه - جهش واردات، کاهش صادرات

... با سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، ۸.۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید؛ در حالیکه واردات این کشور در همین بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،  با ۳۰.۶ درصد جهش به ۱۹ میلیارد ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تعیین تعرفه واردات برای سموم پر خطر کشاورزی

... کشور در وضعیت سبز به لحاظ نبود فروشگاه های غیر مجاز هستند، تصریح کرد:حدود ۱۰ تا ۱۲ استان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. وی تعیین تعرفه واردات برای سموم پر خطر و کم خطر را از سیاست های این سازمان در ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

طمع برای واردات گندم - واردات‌چی‌ها می‌خواهند دولت رادچارتردید کنند

مجری طرح گندم با بیان اینکه واردات ۷میلیون تن گندم افراد زیادی راتحریک می کندکه بر سر تولید ملی بزنند، گفت: باید مراقب باشیم این عده دولتمردان را در حمایت از کشاورزان داخلی دچار تردید نکنند. به گزارش ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

جزئیات کاهش صادرات امسال کشور - واردات خودرو ۴۰درصد افزایش یافت

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در کشورمان، صادرات، کاهش و واردات، افزایش داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، مجتبی خسروتاج با حضور ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

جزئیات و نحوه تشخیص اصالت کالاهای وارداتی

... شدن تشریفات گمرکی ، خدمت گیرندگان می توانند به صورت ۲۴ ساعته تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی را بدون مراجعه حضوری انجام و کالای خود را به گمرک اظهار کنند. خدمات گمرک ایران با هدف ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

٣٨ ميليون نَفَر در جهان گرسنه هستند - برای تحقق اقتصاد مقاومتي، بايد صادرات را ارتقا و واردات را کاهش دهیم

... مي كنند و ما نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتي، بايد صادرات را ارتقا دهيم و واردات كمتري داشته باشيم و بايد از توليدكنندگان داخلي و بخش خصوصي حمايت شود. وي بيان كرد: در جهان به ازاي هر ٦٠٠ نَفَر يك نَفَر كارمند ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرایط جدید واردات برنج

گمرک ایران در بخشنامه‌ای، شرایط جدید واردات برنج را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به تمامی گمرکات مستقر در مناطق آزاد ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

هیچ کالای وارداتی قانونی، بدون برچسب اصالت وجود ندارد

... بهداشت در این مجمع دستاوردهای موفق ایران به ‌ویژه در حوزه غذا و دارو را بیان می‌کند.     هيچ كالاى وارداتى بدون برچسب اصالت سلامت وجود ندارد وى عنوان كرد: براى كنترل اصالت و سلامت موادغذايى نظام ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام آمادگی پاکستان برای واردات دارو از ایران - از تجارب ایران در ریشه کنی بیماری فلج اطفال استقبال می کنیم

... جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد. وی با بیان آمادگی کشورش برای توسعه همکاری های دو جانبه در بخش بهداشت و درمان، آمادگی کشورش را در خصوص واردات دارو از ایران اعلام کرد. خانم 'سائره افضل تارر' ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

محمدجواد لاریجانی: حقوق بشر در ایران یک کالای وارداتی نیست

«محمدجواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر گفت: باید توجه شود که حقوق بشر در ایران یک کالای واراداتی نیست و ما حقوق بشر را بر اساس کرامت انسانی و بر مبنای عقلانیت اسلامی دنبال می کنیم. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رشد ٢٧ درصدی واردات در بهار ٩٦

مرکز آمار ایران به استناد گزارش گمرک اعلام کرد که ارزش دلاری واردات محصولات در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد ۲۷.۲۹ درصدی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات ایجاد نمی‌کند

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات درباره اظهارات منتقدین به توقف موقتی ثبت سفارش واردات خودرو سواری گفت:توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات ایجاد نمی کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سازمان ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

زیتون شهریورماه ارزان می‌شود - سودجویان به دنبال واردات

رئیس شورای ملی زیتون با بیان اینکه قیمت زیتون با آغاز فصل برداشت این محصول در ٢٠ الی ٢٥ شهریورماه؛ کاهش می یابد، گفت: عده ای با مطرح کردن بحث کمبود زیتون به دنبال واردات آن هستند. مهدی عباسی در گفتگو ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

نماینده مخالف وزیر بهداشت: واردات لنز داخل چشمی از آمریکا در انحصار کیست؟

... مختلف مثل بانک پاسارگاد و ملت سپرده گذاری شده که وزارت بهداشت بهره آن را دریافت می‌کند، این هم در حیاط خلوت دیگری است . نماینده تبریز گفت: هیات امنای واردات دارو وزارت بهداشت زمان جنگ برای وارد کردن دارو ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مجوز رویه واردات قطعی از بندر اروندکنار صادر می شود 

آبادان - نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی مجوز رویه واردات قطعی از بندر اروندکنار صادر می شود.  عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه موضوع تجاری شدن بندر اروندکنار ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ممنوعیت واردات انواع گندم ابلاغ شد

گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ثبت سفارش واردات خودرومتوقف نیست - منتظرابلاغ دستورالعمل جدید هستیم

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت اعلام کرد که واردات خودرو در ۶ ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر به ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

صادرات وواردات ایران وروسیه توازن ندارد - واردات کم روسیه از ایران

کرمانشاه- نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به واردات کم روسیه از ایران گفت: صادرات و واردات ایران و روسیه توازن ندارد. به گزارش خبر نگار مهر، ولادیسلاو پرپلکین، امروز شنبه ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

معاون وزیر نفت:عراق خواهان افزایش واردات گاز از ایران است

تهران- ایرنا- معاون وزیر نفت از رسیدن حجم صادرات گاز به عراق به میزان مورد توافق در قرارداد و نیز درخواست بغداد برای افزایش واردات گاز از ایران خبر داد. «حمیدرضا عراقی» ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واردات روغن پالم کاهش یافت

تهران - ایرنا - معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: در راستای ارتقای کیفی مواد غذایی واردات روغن پالم را از 750 به 400 هزار تن در سال جاری کاهش داده ایم.  ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واردات دستگاه سونوگرافی و یونیت دندانپزشکی قاچاق به نام ماشین لباسشویی و کمپرسور

...  *برخی مراکز قاچاق از اصناف مجوز دارند بیگلر افزود: بیشتر مراکزی که به واردات و فروش کالاهای پزشکی قاچاق اقدام می کنند، شرکت ها و مراکزی هستند که وزارت بهداشت برای آنها هیچ مجوزی صادر نکرده و مجوز خود ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تسهیل واردات با راه اندازی مراکز تجاری کشورهای خارجی

تهران- ایرنا- در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور از رکود رنج می‌برند، تصمیماتی که به تسهیل واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه تولید داخل منجر شود، قطعا خلاف اقتصاد مقاومتی است و مانعی ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون وزیر صنعت: واردات تایر برپایه عرضه و تقاضا صورت می گیرد - رشد 18درصدی تولیدداخل

تهران- ایرنا- معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: واردات تایر برپایه عرضه و تقاضای بازار است و تولیدکنندگان داخلی نگرانی از این بابت نداشته باشند. «محسن ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش صادرات و کاهش واردات در الجزایر - کاهش کسری تجاری الجزایر در 6 ماه نخست سال جاری

الجزیره-ایرنا- ارقام منتشر شده از سوی اداره گمرک الجزایر نشان می دهد که واردات این کشور در 6ماه نخست سال جاری کاهش و ارزش صادرات آن افزایش یافته و کسری تجاری این کشور در 6ماه نخست سال جاری ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صنعت غذا از قاچاق لطمه میخورد نه واردات رسمی نیم درصدی - کاوه زرگران *

... و فراز و نشیب‌های حوزه خوراکی و آشامیدنی را به عنوان ابزاری برای تسویه خرده حساب‌ها و تخریب رقبای خود قرار می دهند و از طرح مسائل بی‌پایه و اساس نیز ابایی ندارند. مثال متاخر آن جنجالی است که بر سر واردات ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهبود تراز تجاری کشاورزی در دولت یازدهم - کاهش 5 میلیارد دلاری واردات

تهران- ایرنا- کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی نقش مهم و سازنده در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم 5 میلیارد دلار کاهش یافته ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top