آخرین اخبار

پرستاری

حجت الاسلام بنیادی سرپرست معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت زندانهای استان قم : پرستاری یعنی آمیختن طبابت جسم با طبابت روح واز این جهت یک هنر است .

... بنیادی ضمن تبریک به مناسبت روز پرستار و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی وهمرزمان شهیدش با اشاره به  جایگاه و مقام پرستار اظهار داشتند : شغل پرستاری وپرستاران الگو،در صدر اسلام تاکنون ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد مشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازمشارکتپرستاراندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرقالبهزارونفرشیفتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت نام 3451 نفر برای انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریخبرداد ثبتنامنفربرایانتخاباتپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاری رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریگفتازیکماهونیمپیشبهدستوروزیربهداشتفرایندانتخاباتسازماننظامپرستاریآغازشدواینانتخاباتدرروزتیرماهامسالبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در ۲۱ تیر ماه

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد برگزاریپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدر۲۱تیرماه رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهبرگزاریپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدر۲۱تیرماه،گفتثبتنامازکاندیداهایهیاتمدیرهبهمدتروزکاریتاپایانوقتاداری۲۴اردیبهشتماهانجامخواهدشد ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک معاون پرستاری وزارت بهداشت به مشاور منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در امور پرستاری و مامایی

پیامتبریکمعاونپرستاریوزارتبهداشتبهمشاورمنطقهایسازمانبهداشتجهانیدرامورپرستاریومامایی   دکترمریمحضرتی،معاونپرستاریوزارتبهداشتدرپیامیروزجهانیپرستاری رابهمشاورمنطقهایسازمانبهداشتجهانیدرامورپرستاریوماماییتبریکگفت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای کشوری پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تا یک ماه آینده

درجلسهمشترکمعاونتپرستاریوسازمانبیمهسلامتمطرحشد؛ اجرایکشوریپوششبیمهایخدماتپرستاریدرمنزلتایکماهآینده طرحپوششبیمهایخدماتپرستاریدرمنزلباپيگيريمعاونتپرستاریبهموافقتسازمانبیمهسلامترسیدوفازاولاجرایآندراستانبهمدتيكماه،بهصورتکشورياجرامیشود ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه 50 هزار خدمت پرستاری به مردم سیل زده استان خوزستان توسط پرستاران بحران و مدافع حرم

ارائههزارخدمتپرستاریبهمردمسیلزدهاستانخوزستانتوسطپرستارانبحرانومدافعحرم   نمایندهمعاونتپرستاریمقیمدراردوگاهجوادالائمهحمیدیهازهزارخدمتپرستاریبهبیمارانسیلزدهاستانخوزستانتوسطپرستارانبحراندربیمارستانصحراییحمیدهخبرداد  ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد تشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاری   رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهآغازبرگزاریانتخاباتپنجمیندورهنظامپرستاریازروزفروردین،گفتدرهمینراستاهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظام پرستاریدر۲۶فروردینسالجاریباحضورنمایندگانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمایندهوزارتکشور،نماینده دادستانکلکشورونمایندگانسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانتشکیلشد ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری منصوب شد

دبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبشد   دکترمحمدحسینحیدری،رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترعلیمیزبانخوشخورابهعنواندبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس ستاد اجرایی انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام پرستاری استان تهران منصوب شد

دکترسیدحسنامامیرضوی،رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترمحمدآقاجانیرابهعنوانرییسستاداجراییانتخاباتپنجمیندورهسازماننظامپرستاریاستانتهرانتهران،اسلامشهر،شهریار،شهرری،ورامین،رباطکریم،بهارستانمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تقدير وزير بهداشت و معاون پرستاري از پرستار لارستانی كه با اهدای اعضای خود، زنده بودن ابدی را معنا کرد

تقديروزيربهداشتومعاونپرستاريازپرستارلارستانیكهبااهدایاعضایخود،زندهبودنابدیرامعناکرد سعیدبیات،پرستارلارستانیباجانبخشیدنبهحداقل۵بیمار،زندهبودنابدیرامعناکرد   بهگزارشوبدا،وزيربهداشتومعاونپرستاريدرسفرسهروزهخودبهاستانفارس،ازخانوادهزندهیادسعيدبياتقدردانيكردند ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید شبانه معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان شهدای تجریش

بازدیدشبانهمعاونپرستاریوزارتبهداشتازبیمارستانشهدایتجریش   دکترمریمحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشت،شبگذشتهبهمنظوربررسیروندارائهخدماتدرمانیبهمراجعهکنندگان ازبیمارستانشهدایتجریشبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتبههمراهجمعیازمدیرانمعاونتپرستاریازاورژانسوبخشمراقبتهایویژهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید‌ معاون پرستاری وزیر بهداشت از مراکز درمانی استان قم

بازدید‌معاونپرستاریوزیربهداشتازمراکزدرمانیاستانقم دکترمریمحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتبههمراهاحمدنجاتيانمديركلتوانمندسازينيرويانسانيمعاونتپرستاريدرسفربهاستانقمباحضوردرمراکزدرمانیاستان،ازروندخدماترسانیبهبیمارانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس هیات نظارت و رییس هیات اجرايي پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره های شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

رییسهیاتنظارتورییسهیاتاجراييپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوریاسلامیایرانمنصوبشدند وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدراحكامي،دکترمحمدحسینحیدریرابهعنوانرییسهیاتنظارتودکترسیدحسنامامیرضویرابهعنوانرییسهیاتاجراييپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوریاسلامیایرانمنصوبكرد ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برنامه های معاونت پرستاری در حوزه مراقبت تسکینی

مدیرکلدفترارتقایسلامتوخدماتبالینیمعاونتپرستاریتشریحکرد مدیرکلدفترارتقایسلامتوخدماتبالینیمعاونتپرستاریباضروریخواندنشناسایینیازهایمراقبتیتسکینیبیمارانبهتشریحبرنامههایمعاونتپرستاریدراینحوزهپرداخت بهگزارشوبدا،دکترمریمرسولیدرسمینارمراقبتتسکینیبارویکردبینحرفهایبهتشریحبرنامههایانجامشدهودردستاجرایاینمعاونتپرداختوگفتباعنایتبهروندروبهافزایشابتلابهبیماریسرطاندرکشوروتاثیراتگستردهاینبیماریبرابعادمختلفجسمی،روانی،اجتماعیومعنویبیماروخانوادهوتبعاتآنبرافزایشهزینههاینظامسلامت،ضروریاستکهنیازهایمراقبتیتسکینیبیمارانازهماکنونشناساییشدهوبرنامهریزیهایلازمجهتمدیریتآنهاانجامشود  ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه برنامه کاربردی برای کاهش شکاف آموزش و بالین در پرستاری

ارائهبرنامهکاربردیبرایکاهششکافآموزشوبالیندرپرستاری دکترحضرتیباتاکیدبرارائهبرنامهکاربردیبرایکاهششکافآموزشوبالین،گفتبایدباتلفیقتئوری،بالینوعرصهدرارائهخدمت،احساسمسئولیتوتعهدبیشترینسبتبهبیمارومددجودردانشجویانوفراگیراننسبتبهبالینایجادشود ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم آیین احداث ساختمان جدید بزرگترین پردیس پرستاری نیروهای مسلح - تقدیر امیر دریادار سیاری از خدمات ارزنده دکتر حضرتی

باحضورمعاونهماهنگکنندهارتشجمهوریاسلامیایرانومعاونپرستاریوزیربهداشتبرگزارشد؛ مراسمآییناحداثساختمانجدیدبزرگترینپردیسپرستارینیروهایمسلحتقدیرامیردریادارسیاریازخدماتارزندهدکترحضرتی     مراسمآییناحداثساختمانجدیدبزرگترینمجموعهآموزشپردیسپرستارینیروهایمسلحبانامیاسفاطمیسباحضورمعاونپرستاریوزارتبهداشتدردانشکدهپرستاریارتشبرگزارشد ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال احداث و دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی لنگرود

بازدیدوزیربهداشتازبیمارستاندرحالاحداثودانشکدههایپرستاریوپیراپزشکیلنگرود   وزیربهداشتدرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلان،ازبیمارستاندرحالاحداثودانشکدههایپرستاریوماماییحضرتزینبسوپیراپزشکیلنگرودبازدیدکرد   ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی مدینه الطب و مدرسه و انستیتوی پرستاری بغداد

بازدیدمعاونپرستاریوزارتبهداشتازمجتمعبیمارستانیمدینهالطبومدرسهوانستیتویپرستاریبغداد دکترحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتدرراسهیاتیبرایبازدیدازسیستمپرستاریعراقوشرکتدرکنفرانسجهانیزناناسلامبهعراقسفرکرد بهگزارشوبدا،دکترحضرتیدراینسفرباحضوردرمجتمعبیمارستانیمدینهالطبکهبزرگترینمرکزآموزشیودرمانی درعراقبا۱۰بیمارستانو۲۲مرکزتخصصیو۳۰۰۰تختو۲۵۰۰پرستاراستضمنبازدیدازبخشهایتخصصیبامدیرمجتمعومدیرانپرستاریآندیداروگفتگوکرد ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی مدینه الطب بغداد و مدرسه و انستیتوی پرستاری بغداد

بازدیدمعاونپرستاریوزارتبهداشتازمجتمعبیمارستانیمدینهالطببغدادومدرسهوانستیتویپرستاریبغداد دکترحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتدرراسهیاتیبرایبازدیدازسیستمپرستاریعراقوشرکتدرکنفرانسجهانیزناناسلامبهعراقسفرکرد بهگزارشوبدا،دکترحضرتیدراینسفرباحضوردرمجتمعبیمارستانیمدینهالطبکهبزرگترینمرکزآموزشیودرمانی درعراقبا۱۰بیمارستانو۲۲مرکزتخصصیو۳۰۰۰تختو۲۵۰۰پرستاراستضمنبازدیدازبخشهایتخصصیبامدیرمجتمعومدیرانپرستاریآندیداروگفتگوکرد ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون پرستاری وزارت بهداشت ابقا شد

باحکموزیربهداشت؛ معاونپرستاریوزارتبهداشتابقاشد وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمریمحضرتیرادرسمتمعاونپرستاریاینوزارتخانهابقاکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست سرکارخانمدکترحضرتی    بدینوسیلهحکممعاونتسرکارعالی بهعنوانمعاونپرستاریابقاءمیشودامیداستبااتکالبهخداوندبزرگوبهرهگیریازتجاربگذشتهوظرفیتکلیههمکاراندرستادودانشگاههایعلومپزشکیکشورباپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامیددرانجامامورمحولهموفقباشید ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سیر تحول جایگاه مدیریت پرستاری در چهل سال اخیر

  معاونتپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرخصوص،سیرتحولجایگاهمدیریتپرستاریدرچهلسالاخیر،بهينه‌سازيآموزشنيرويانسانيپرستاري،ارتقایسطحعلمینیروهایپرستارانشاغلدرمراکزتابعه،افزايشرضايتمنديومنزلتنيروهایپرستاریوفعالیتهایپژوهشیپرستاری،گزارشیارائهکرد ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کلینیک دیابت پرستاری بیمارستان بوعلی زاهدان افتتاح شد

باحضورمعاونپرستاریوزارتبهداشت؛ کلینیکدیابتپرستاریبیمارستانبوعلیزاهدانافتتاحشد     کلینیکدیابتپرستاریبیمارستانبوعلیزاهدانباحضورمعاونپرستاریوزارتبهداشتافتتاحشد    بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهری،رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهداندرمراسمافتتاحکلینیکدیابتپرستاریاینبیمارستانگفتباراهاندازیکلینیکپرستاریدیابت،خدماتبهبیماراندیابتیدرحجمگستردهتروبهصورتحرفهایدربیمارستانبوعلیزاهدانارائهخواهدشد ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر و دبیران علمی و اجرایی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور منصوب شدند

دبیرودبیرانعلمیواجراییششمینکنگرهملیاخلاقپرستاریکشورمنصوبشدند     دکترمریمحضرتیدراحکامیجداگانهدکترعباسعباسزاده،سرپرستدانشگاهعلومپزشکیبمرابهعنواندبیر،دکترفریبابرهانی،معاونتحقیقاتوفناوریدانشگاهعلومپزشکیبمرابهعنواندبیرعلمیودکترنیلوفرظفرنیا،رییسدانشکدهپرستاریوماماییایندانشگاهرانیزبهعنواندبیراجراییششمینکنگرهملیاخلاقپرستاریکشورمنصوبکرد  ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افتتاح سي و دومين كلينيك پرستاري كشور در دانشگاه علوم پزشكي گلستان

درسفرمعاونپرستاریوزارتبهداشتبهاستانگلستانانجامشد؛ افتتاحسيودومينكلينيكپرستاريكشوردردانشگاهعلومپزشكيگلستان باحضورمعاونپرستاريوزارتبهداشتسيودومينكلينيكپرستاريكشوردردانشگاهعلومپزشكيگلستانافتتاحشد بهگزارشوبدا،دكترمریمحضرتيدرآيينافتتاحكلينيكپرستاريسالمنديدراستانگلستانبااشارهبهروندسالمنديدركشورگفتدرسيسالآيندهجمعيتسالمنديكشوربهدوبرابروضعيتفعليخواهدرسيد،لذابایددراینخصوصسياستگذاريمناسبيداشتهباشیم ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش تعداد كلينيك هاي تخصصي پرستاري در كشور تا پايان سال ١٣٩٨

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرآیینافتتاحدومینکلینیکتخصصیپرستاریدرگلستان افزایشتعدادكلينيكهايتخصصيپرستاريدركشورتاپايانسال١٣٩٨     معاونپرستاريوزارتبهداشتضمنبازديدازمراكزدرمانيدانشگاهعلومپزشكيگلستانوحضوردرآیینافتتاحدومينكلينيكتخصصيپرستاريایندانشگاه،ازافزایشتعدادكلينيكهايتخصصيپرستاريدركشورتاپايانسال١٣٩٨خبرداد  ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تندیس پرستاری در بیمارستان شهدای بندرگز رونمایی شد

باحضورمعاونپرستاریوزارتبهداشت؛ تندیسپرستاریدربیمارستانشهدایبندرگزرونماییشد دکترمریمحضرتیدرسفربهاستانگلستان دربازدیدازبیمارستانشهدایبندرگزبههمراهمعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیگلستانومدیرپرستاریایندانشگاهطیمراسمیازتندیسپرستاریباعنوانپرستار،پاسدارسلامتی،رونماییکرد ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تسلیت سرپرست وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دو تن از اساتید جامعه پزشکی و پرستاری

پیامتسلیتسرپرستوزارتبهداشتبهمناسبتدرگذشتدوتنازاساتیدجامعهپزشکیوپرستاری سرپرستوزارتبهداشتدرپیامی،درگذشتاستادارجمندوجراححاذق،جنابآقایدکترمنوچهرامیرفیضواستادومعلمهپرستاری،سرکارخانمژالهمحمدعلیهاراتسلیتگفت ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرکت معاون پرستاری وزیر بهداشت در طرح غربالگری ایرانیان بالای 30 سال

شرکتمعاونپرستاریوزیربهداشتدرطرحغربالگریایرانیانبالایسال معاونپرستاریوزارتبهداشتباحضوردربیمارستانخاتمالنبیاصضمنبازدیدازرونداجرایطرحغربالگریایرانیانبالایسال،دراینطرحشرکتکرد  بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیباحضوردردرمانگاهبیمارستانخاتمالنبیاصضمندیدارباکادرپرستاریاینبیمارستانوتبریکروزپرستارازرونداجرایپایلوتطرحملیایرانیانبالایسالبازدیدودراینطرحشرکتکرد  ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جذب ١٩ هزار نيروي پرستاري در بخش دولتي - تقويت بسته هاي طرح تحول سلامت

سرپرستوزارتبهداشتدرحاشيههمايشگراميداشتروزپرستارخبرداد جذب١٩هزارنيرويپرستاريدربخشدولتيتقويتبستههايطرحتحولسلامت سرپرستوزارتبهداشت،گفتدرسالهاي٩٨و٩٩حدود١٩هزارنيرويپرستاريدربخشدولتيجذبميشوندهمچنينشرايطيفراهمخواهدشدكهبخشخصوصينيزبتواندتعدادينيرويپرستاريجذبكند ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرستاران، در پرستاری از انقلاب اسلامی نقش بزرگی دارند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمتجدیدمیثاقجامعهپرستاریباآرمانهایامامراحل پرستاران،درپرستاریازانقلاباسلامینقشبزرگیدارند معاونپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپرستاراندرزمانانقلاب،جنگ،سازندگیوهمچنیندرزمانتحریمهاپابهپایآحادملتتلاشکردهوحتیدقیقهایکارخودرارهانکردند ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آشنایی کادر پزشکی و پرستاری کشور با حوادث ناخواسته حیات

آشناییکادرپزشکیوپرستاریکشورباحوادثناخواستهحیات معاوندرمانوزارتبهداشتگفتدرصورتیکهاتفاقاتناخواستهحیات،دربیمارستانهارخدهد،بایدظرفکمترازششساعتموردبررسیقرارگیرد  بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرهمايشسراسريآموزشوتوانمندسازيمديرانوروساوكارشناساننظارتبردرمانوتحليلوقايعناخواستهحيات،اظهارداشتباهمتوتلاشمدیراندرحوزهنظارتواعتباربخشیکشور،دربحثصیانتازحقوقبیمارانوارائهخدماتایمنبهآنها،شرایطنسبتاخوبیدربیمارستانهاومراکزدرمانیحاکمشدهاست ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حل مشکل طرح نیروی انسانی گروه های پرستاری

مدیرکلدفترتوانمندسازیوبهبودسرمایههایانسانیمعاونتپرستاریخبرداد      مدیرکلدفترتوانمندسازیوبهبودسرمایههایانسانیمعاونتپرستاریازابلاغشیوهنامهجدیدجذبنیرویطرحیبهدانشگاههایعلومپزشکیخبردادوگفتطبقایندستورالعملچنانچهدانشگاهینتواندنیروهایدرانتظارطرحکهبومیآندانشگاهمحسوبمیشوندراتاماهپسازثبتنامبهکارگیریکند،وزارتبهداشتبرایاینگروهافرادپایانطرحارائهخواهدکرد  ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نقش مهم آموزش خودمراقبتي در افراد با راه اندازي كلينيك هاي پرستاري و واحدهاي آموزش به بيمار - مراکز مراقبت پرستاری در منزل در زمینه کاهش هزینه های نظام سلامت و کاهش ضريب تخت، نقش مهمی دارند

رییسدانشگاهعلومپزشكيکرمانشاهعنوانکرد نقشمهمآموزشخودمراقبتيدرافرادباراهاندازيكلينيكهايپرستاريوواحدهايآموزشبهبيمارمراکزمراقبتپرستاریدرمنزلدرزمینهکاهشهزینههاینظامسلامتوکاهشضريبتخت،نقشمهمیدارند   رییسدانشگاهعلومپزشكيکرمانشاهگفتراهاندازيكلينيكهايپرستاريوواحدهايآموزشبهبيمار،نقشمهميدرآموزشخودمراقبتيدرافراددارند ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جذب هیات علمی پرستاری در بودجه 98 دیده شده است - پرستاران سفیر سلامت هستند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرجمعاعضایهیاتعلمیدانشکدهپرستاریوماماییکرمانشاهوشورایسیاستگذاریپرستاریدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه جذبهیاتعلمیپرستاریدربودجهدیدهشدهاستپرستارانسفیرسلامتهستند دکترحضرتیازاختصاصبودجهجذبهیاتعلمیپرستاریدرسالآیندهخبردادوگفتبهدنبالجذبسالانههزارپرستاربرایجبرانکمبودنیرویپرستاردرگروههایمختلفهستیم ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشجویان در حل مشکلات پرستاری سهیم هستند

معاونپرستاریوزیربهداشتدرجمعدانشجویانبهمناسبتروزدانشجو دکترحضرتیبابیاناینکهمشکلاتجامعهپرستاریباتعاملوهمفکریقابلحلاست،گفتدرکناروظایفمسوولان،دانشجویانبهعنوانقشرپویاومطالبهگردراینمهمسهیمهستند بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدرجمعدانشجویانپرستاریودبیرانصنفیدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوربهمناسبتروزدانشجوبابیاناینکه۱۶آذریادآورآزادیخواهی،دینداریواستقلالطلبیدانشجویانهمیشهبیداروفرهیخته‌ایاستکهبرایمبارزهبااستبدادواستکبارازجانخودمایهگذاشتند،اظهارداشتاینروزنشاندهندهاثرگذاریدانشجودرجامعهاست  ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سهم ۲۵ درصدی گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت

سهم۲۵درصدیگروههایپرستاریدرتولیدعلمدرحوزهسلامت معاونپرستاریوزارتبهداشت،گفتشبکههایتحقیقاتپرستاریبایداعضایهیاتعلمیراازهمهمراکزپژوهشیودانشگاهیبههمکاریبرایحلمشکلاتنظامسلامتدعوتکنندتاتاشاهدافزایشبهره‌وریتحقیقاتدرحوزهپرستاریباشیم ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرستاری در منزل موجب کارآفرینی می شود

رییسدانشگاهعلومپزشکیبوشهرباتاکیدبرپتانسیلهایغیردولتیجهتاشتغالوکارآفرینیگفتامروزبایدازتفکرکاردولتیخارجشویمدراینزمینهمراکزمراقبتدرمنزلگامموثریبرایکارآفرینیپرستاراندربخشغیردولتیاست  بهگزارشوبدا،دکترسعیدکشمیریدردیداردکترمریمحضرتی،معاونپرستاریوزارتبهداشتکهبهبوشهرسفرکردهاست،اظهارداشتپرستاریازسهضلعمهربانی،هنروعلمتشکیلشدهاستوهرسهاینشاخصههادرپرستارانبوشهرقابللمساست   ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

با كمك دولت و مجلس برای جذب نیروي پرستاری در حال برنامه ريزي هستيم

معاونپرستاریوزارتبهداشتدربازديدازبيمارستانكنگانبوشهر باكمكدولتومجلسبرایجذبنیرويپرستاریدرحالبرنامهريزيهستيم معاونپرستاریوزارتبهداشتدرسفردوروزهبهبوشهرازبیمارستانامامخمینیرهکنگانبازدیدکرد    بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدراینسفرازبخشهایاوژانس،،بخشداخلیوآیسییوبازدیدکرددراینبازدیدکهرییسدانشگاهعلومپزشکیاستانبوشهرنیزحضورداشت، دکترحسنحیدری،رییسبیمارستانامامخمینیرهکنگانتوضیحاتیدرخصوصراهاندازی،خدماتدهی،پرسنلوآمارآنارائهکرد  ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خبرهاي خوش براي گروه هاي پرستاري در روز پرستار

معاونپرستاريوزيربهداشتدربازديدازمراكزدرمانيدانشگاهعلومپزشكيبوشهرخبرداد خبرهايخوشبرايگروههايپرستاريدرروزپرستار دكترحضرتيكهبرايبازديدازمراكزدرمانيدانشگاهعلومپزشكيبوشهردرقالبسفردوروزهبهايناستانسفركردهاست،دربازديدازبيمارستانتاميناجتماعيوبيمارستانتوحيدجمبااشارهبهتلاشهايپرسنلمراكزدرمانيوبيمارستانهابرايارائهخدماتشبانهروزيباكيفيتبهمردمگفتحقيقتاكاركناننظامسلامتباانگيزهوخوبتلاشميكنندوباوجودكاستيها،لحظهايإزتلاشخودبرأيارايهخدماتسلامتدريغنمیکنند ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرایی شدن نرم افزار مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی و درمانی استان کرمانشاه

مدیرپرستاریدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهخبرداد اجراییشدننرمافزارمدیریتپرستاریدرمراکزآموزشیودرمانیاستانکرمانشاه     مدیرپرستاریدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه،گفتنرمافزارمدیریتپرستاریکهبهصورتپایلوتبهمدت۳ماهدربیمارستانامامعلیعاجراشدهبود،واردفازعملیاتیدرکلمراکزدرمانیاستانشد ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری برگزار می شود

دبیرعلمیششمینکنگرهملیاخلاقپرستاریاز برگزاریاینکنگرهدرروزهایواسفندماهسالجاریبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیبمخبردادوگفتعلاقمندانتادیماهفرصتدارندتامقالاتخودرابهدبیرخانهاینهمایشارسالکنند بهگزارشوبدا،دکترعباسعباسزادهبااعلاماینخبرافزودکنگرهاخلاقپرستاریتاکنوندورهوبهمناسبتبزرگداشتمقامحضرتزینبسدرکشوربرگزارشدهاست ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرم اعتباربخشی مراکز آموزش پرستاری بررسی شد

دبیرخانهشورایعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیاعلامکرد فرماعتباربخشیمراکزآموزشپرستاریدرجلسههیاتممتحنه،ارزشیابیوبرنامهریزیرشتهپرستاریبررسیشد   بهگزارشوبدا،دبیرخانهشورایعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیاعلامکردجلسهکمیتهارزشیابیوبرنامهریزیرشتهتکنولوژیاتاقعملدرمحلایندبیرخانهتشکیلشدوضمنارائهگزارشبازدیدهایانجامشدهازدانشگاههایعلومپزشکیمازندران،یزدوکرمانشاهدرمقطعکارشناسیارشددرخواستهایتعدادیازدانشگاههابرایتاسیسرشتهدرمقطعکارشناسیموردبررسیقرارگرفت ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرانه آموزش عمومی و شغلی کارکنان وزارت بهداشت ۱۱۸ ساعت و کادر پرستاری ۱۴۸ ساعت است

سرانهآموزشعمومیوشغلیکارکنانوزارتبهداشت۱۱۸ساعتوکادرپرستاری۱۴۸ساعتاست معاونتوسعهمدیریتومنابعانسانیوزارتبهداشتباتاکیدبرضرورتتوانمندسازیوآموزشهمکاراندرسطحمدیریتیوپرسنلنظامسلامت،گفتدرحالحاضر،سرانهآموزشعمومیوشغلیکلکارکنانوزارتبهداشتدرحدود۱۱۸ساعتوبرایکادرپرستاریسرانهآموزش۱۴۸ساعتاست ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراکز مشاوره و مراقبت هاي پرستاري در منزل باید به صورت جدی دنبال شود - پرستاران بازوان اصلي نظام سلامت هستند

...   ویبهنقشموثردانشكدههايپرستاریدركيفيتارائه خدمتدربالیناشارهکردوگفتبایدبخشیازآموزشهايپرستاریدربیمارستانهابهصورتهمراهبالينانجامشود   رییسدانشگاهعلومپزشکیمشهدهمچنینبرگزاریدورههایبازآموزیبرایپرستارانراضروریدانست  ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح مراکز جامع مراقبت پرستاری در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

معاونپرستاریوزارتبهداشتدردیداربارییسدانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد اجرایطرحمراکزجامعمراقبتپرستاریدردانشگاهعلومپزشكيمشهد دکترحضرتیازتدوینآییننامهمراکزجامعمراقبتپرستاریخبردادوگفتاینطرحبهزودیبهصورتپایلوتدرمشهداجراییخواهدشد ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استقبال چشمگیر داوطلبان از رشته پرستاری در کنکور 97

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرآيينافتتاحسيامينكلينيكپرستاريدرمشهداعلامکرد استقبالچشمگیرداوطلبانازرشتهپرستاریدرکنکور   دکترحضرتی،گفترشتهپرستاریدرکنکوربعدازرشتههایپزشکی،دندانپزشکیوداروسازیپرتقاضاترینرشتهدرگروهتجربیبودهاست  ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

افزایش تعداد كلينيك هاي پرستاري به 60 كلينيک

معاونپرستاريوزارتبهداشتدرتبریزخبرداد افزایشتعدادكلينيكهايپرستاريبهكلينيک   معاونپرستاريوزارتبهداشتگفتتعدادكلينيكهايپرستاريدرتخصصهايمختلفتاپايانسال١٣٩٧به٦٠كلينيكافزايشپيداميكند   بهگزارشوبدا،دكترمريمحضرتيدرآيينافتتاحكلينيكپرستاري آموزشوپيگيريبيماريهايغيرواگيردرتبریزبااشارهبهنقشاينكلينيكهادركاهشهزينههاينظامسلامت،اظهارداشتهماكنونبيشاز٣٠كلينيكپرستاريدرتخصصهايمختلفدركشوربهعموممردمجامعهارائهخدمتميكنندكهاينتعداددرپايانسالبه٦٠كلينيكميرسد  ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی کلینیک های پرستاری در تمامی مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز تا پايان سال ١٣٩٧

ریيسدانشگاهعلومپزشكيتبريزدراجلاسمديرانپرستاريسراسركشورخبرداد راهاندازیکلینیکهایپرستاریدرتمامیمراكزدرمانيدانشگاهعلومپزشكيتبريزتاپايانسال١٣٩٧ ریيسدانشگاهعلومپزشكيتبريزاعلامکردتاپايانسال١٣٩٧درتماميمراكزدرمانيدانشگاهعلومپزشكيتبريز،كلينكهايپرستاريراهاندازيميشود ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش فاصله بين آموزش و بالين با آیین نامه استقرار اعضای هیات علمی پرستاری در عرصه

معاونپرستاريوزارتبهداشتدرآيينافتتاحآييننامهاستقراراعضايهياتعلميپرستاريدرعرصهعنوانكرد کاهشفاصلهبينآموزشوبالينباآییننامهاستقراراعضایهیاتعلمیپرستاریدرعرصه     معاونپرستاريوزارتبهداشت،گفتآییننامهاستقراراعضایهیاتعلمیپرستاریدرعرصه،فاصلهبينآموزشوبالينراكاهشميدهد ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون پرستاری وزیر بهداشت از امدادگر اورژانس بندرعباس تقدیر کرد

معاونپرستاریوزیربهداشتازامدادگراورژانسبندرعباستقدیرکرد   دکترحضرتیدرپیاقدامشایستهوانسانی"محمدحسینپور"،امدادگراورژانسرستاقبندرعباسبااهدایلوحتقدیرازویقدردانیکرد  بهگزارشوبدا،متنلوحتقدیردکترمریمحضرتی،معاونپرستاریوزیربهداشتبهشرحزیراست   ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور فعال پرستاران در مبارزه علیه جبهه کفر و باطل از افتخارات جامعه پرستاری است - امنیت کشور حاصل خون شهداست

معاونپرستاریوزارتبهداشتدردیدارباخانوادهپرستارشهیدمدافعحرمدرکرمانشاه حضورفعالپرستاراندرمبارزهعلیهجبههکفروباطلازافتخاراتجامعهپرستاریاستامنیتکشورحاصلخونشهداست   درآستانهایاممحرموهفتهدفاعمقدس،معاونپرستاریوزارتبهداشتباخانوادهفریدوناحمدیپرستارشهیدمدافعحرمدرکرمانشاهدیدارکرد  ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارزش و اهمیت شغل پرستاری در مدارس نهادینه شود - دكتر حضرتي از افتخارات نظام سلامت كشور است

رییسدانشگاهعلومپزشکیکردستاندردیدارمعاونپرستاریوزارتبهداشت ارزشواهمیتشغلپرستاریدرمدارسنهادینهشوددكترحضرتيازافتخاراتنظامسلامتكشوراست رییسدانشگاهعلومپزشکیکردستانبابیاناینکهشغلپرستاریدرکشورماجایگاهواقعیخودشرانداردومغفولماندهاست،گفتارزشواهمیتشغلپرستاریرابایددرمدارسنهادینه کرد  ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشکده پرستاری و مامایی نیشابور افتتاح شد

دانشکدهپرستاریومامایینیشابورباحضوروزیربهداشت،افتتاحشد بهگزارشوبدا،عملیاتساختایندانشکدهازسالدرزمینیبامساحتمترمربعدرطبقهبااعتباریبالغبرمیلیاردومیلیونتومانساختهوتجهیزشدهاست ایندانشکدهشاملبخشهایمختلفیازجملهپراتیکزایمان،فوریتهایپزشکیوپرستاری،آزمایشگاههایبیوشیمی،میکروبشناسی،فیزیکنور،اپتک،فیزیولوژی،آنالیزراهرفتنوفیزیوتراپیاست ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، فرارسیدن روز پزشک را تبریک گفت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، فرارسیدن روز پزشک را تبریک گفت دکتر مریم حضرتی معاون پرستاري وزارت بهداشت در پيامي فرا رسيدن اول شهريور، روز پزشک را به جامعه پزشکی تبريک گفت. به گزارش ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراقبت های پرستاری در منزل می تواند 85 درصد از هزینه های بیماران را کاهش دهد

مراقبت های پرستاری در منزل می تواند 85 درصد از هزینه های بیماران را کاهش دهد   معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در شرایط کنونی کشور که گرفتار تحریم و بحران هستیم، پرستاران ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اولين مركز مشاوره و مراقبت پرستاري در منزل در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج افتتاح شد

اولين مركز مشاوره و مراقبت پرستاري در منزل در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج افتتاح شد   رامین عوض پور مشاور معاونت پرستاری در امور دانشگاه های علوم ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری به مناسبت روز خبرنگار معاونین درمان، فرهنگی و دانشجویی و پرستاری وزارت بهداشت در پیام های جداگانه ای فرارسیدن روز خبرنگار ...
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمام کدرشته های پرستاری در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری یکسان هستند

تمام کدرشته های پرستاری در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری یکسان هستند معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: کد رشته های پرستاری اعلام شده برای دانشگاه های علوم پزشکی بندرعباس و کردستان ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۱۵ هزار مدیر پرستاری در نظام سلامت كشور فعاليت مي كنند

۱۵ هزار مدیر پرستاری در نظام سلامت كشور فعاليت مي كنند دکتر حضرتی از فعالیت ۱۵ هزار مدير پرستاري در رده هاي مختلف در كشور خبر داد و گفت: براي دوران بازنشستگي اين عزيزان، نيازمند ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراکز مراقبت پرستاری در منزل به 1800 مرکز افزایش می یابد

مراکز مراقبت پرستاری در منزل به 1800 مرکز افزایش می یابد دکتر حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر 750 مرکز مراقبت پرستاری در منزل ( home care ) در کشور فعال است، گفت: تا پایان برنامه ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی معاونت پرستاری برای توسعه پرستاری جامعه نگر در کشور

آمادگی معاونت پرستاری برای توسعه پرستاری جامعه نگر در کشور   دکتر حضرتی با بیان اینکه جمعیت ایران به سمت سالمندی در حرکت است، گفت: رویکرد پرستاری جامعه نگر، دستیابی به سالمندی ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم تغییر مراقبت های پرستاری از بالین به جامعه

در دیدار معاون پرستاری وزارت بهداشت با بنیانگذار پرستاری نوین و متخصص پرستار خانواده ایتالیا مطرح شد: لزوم تغییر مراقبت های پرستاری از بالین به جامعه در دیدار ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابزارهای تشویقی اجرای نظام ارجاع و اجرای آزمایشی حمایت بیمه ای از خدمات پرستاری در منزل به تصویب رسید

ابزارهای تشویقی اجرای نظام ارجاع و اجرای آزمایشی حمایت بیمه ای از خدمات پرستاری در منزل به تصویب رسید دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت پرستاری بحران

معاون پرستاري وزارت بهداشت در سومين پودمان مديريت پرستاري بحران كشور خبر داد: برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت پرستاری بحران  ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک معاون پرستاری وزیر بهداشت به سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

پیام تبریک معاون پرستاری وزیر بهداشت به سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس   دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت در پیامی ضمن تبریک به مناسبت انتصاب دکتر عابدی به عنوان ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شهادت رزان اشرف النجار پرستار قهرمان 22 ساله فلسطینی را که در حال امدارسانی و خدمت به مجروحان با اصابت گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی در نوارغزه به شهادت رسید را به جامعه پرستاری تبریک و تسلیت عرض می‌کنم

پیام معاون پرستاری وزارت بهداشت در پی شهادت یک پرستار فلسطینی شهادت رزان اشرف النجار پرستار قهرمان 22 ساله فلسطینی را که در حال امدارسانی و خدمت به ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه پرستاری و مامائی و بهداشت مادر و نوزاد - گفتگو در زمینه فجایع فلسطین

معاون پرستاری وزارت بهداشت در دیدار با رئیس شورای بین المللی پرستاران و مدیر ارشد پرستاری سازمان بهداشت جهانی در ژنو عنوان کرد: تشریح فعالیتهای جمهوری ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح فرایند پرستاری در اولویت برنامه های معاونت پرستاری است

اجرای طرح فرایند پرستاری در اولویت برنامه های معاونت پرستاری است دکتر حضرتی گفت: آمار بالای نقش پرستاران در پژوهش و تحقیقات، باعث مسرت و مباهات است. به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی  ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصویب چهار انجمن پرستاری به زودی نهایی می شود

تصویب چهار انجمن پرستاری به زودی نهایی می شود   معاون پرستاری وزیر بهداشت با  افزایش چهار انجمن پرستاری خبرداد و گفت: این انجمن ها به تصویب رسیده و به زودی مصوبه آن نهایی ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری دوره های پودمان آموزش پرستاری بحران

معاون پرستاری با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه و امداد رسانی خوب، ارزشمند و به موقع پرستاران با تجربه و دوره دیده در شرایط بحرانی زمان زلزله، گفت: زلزله اخیر کرمانشاه، نشان داد که باید تیم ملی پرستاری ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان قائم مشهد

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان قائم مشهد معاون پرستاری وزارت بهداشت به همراه رییس و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام نوروزی معاون پرستاری وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پیامی، فرا رسیدن نوروز و سال نو را تبریک گفت. به گزارش وبدا، متن این پیام به شرح زیر است: نوروز یاد آور رستاخیز طبیعت،دگرگونی،تازه شدن و نو شدن است. نوروز یاد آور ملتی ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمام تلاش خود را برای اجرای پرستاری جامع نگر به کار خواهیم بست

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بابل: تمام تلاش خود را برای اجرای پرستاری جامع نگر به کار خواهیم بست معاون پرستاری وزارت بهداشت ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

باید خدمات پرستاری را از بیمارستان ها به جامعه انتقال دهیم

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در شورای هماهنگی پرستاران استان فارس، بر اهمیت ورود خدمات پرستاری به جامعه، تاکید کرد.به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی در این شورا با بیان اینکه امروز نیاز ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آموزش عملی شیوه صحیح احیا در دروس دانشجویان پرستاری پیش بینی شود

دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در مرکز آموزش احیای قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در مجتمع تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین، از نزدیک با خدمات این مرکز آشنا شد.به ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارتقاء اخلاق پرستاری حرفه ای یکی از وظایف معاونت پرستاری است

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که پرستاری نیاز به رشد و حمایت دارد، گفت: ارتقاء اخلاق پرستاری حرفه ای یکی از وظایف معاونت پرستاری است.   به گزارش وبدا، دکتر ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای 100درصدی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه پرستاری - جذب دانشجوی پرستاری بومی در دانشکده علوم پزشکی آبادان

رئیس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد: اجرای 100درصدی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه پرستاری /جذب دانشجوی پرستاری بومی در دانشکده ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

به دنبال پرستاری جامعه‌نگر هستیم - برگزاری نخستین دوره کمیته ملی پرستاری بحران

معاون پرستاری وزارت بهداشت در همایش مدیران پرستاری در آبادان گفت: تعدادی از مدارس بهیاری به صورت محدود در حال آموزش دوره بهیاری در مناطق محروم هستند. به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تسلیت به جامعه پزشکی و پرستاری

یادداشت وزیر بهداشت به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیمای شرکت آسمان تسلیت به جامعه پزشکی و پرستاری  ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد

از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت؛ شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد باتوجه به اهمیت جایگاه مدیریت اثربخش ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

رشد چشمگیر آموزش و پژوهش پرستاری در کشور

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر تعداد 194 دانشکده پرستاری درحوزه آموزش پرستاری فعالیت دارند و این در حالی است که تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها 55 آموزشگاه و آموزشکده در خصوص تربیت پرستار فعالیت ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مقاومت، صبر و متانت بخشی از حرفه پرستاری است - صنف پرستاری بدون کمک دولت و مجلس نمی تواند به اهداف عالی و ملی برسد

... شرایط روحی و روانی مناسبی نیستند.به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم بزرگداشت روز پرستار ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: معاونت پرستاری و سازمان نظام پرستاری کشور پیگیری کنند که افرادی که در حین خدمت ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرستاری حرفه‌ای جامعه‌نگر و مشارکت‌جو

... می‌کردند. پرستاری هرگز نمی‌تواند یک شغل منفعلانه باشد که در گذر زمان دچار نخوت و خمودی شود. پرستاری حرفه‌ای جامعه‌نگر و مشارکت‌جو است که اگر درست، علمی و با عشق و علاقه، پیاده و به کار گرفته شود، با ایجاد ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت پرستاری جامعه نگر با توجه به روند سالمندی کشور در ۳۰ سال آینده

معاون پرستاری وزارت بهداشت در همایش مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور،  با بیان اهمیت پرداختن به بحث سالمندی افزود: بی شک ۳۰ سال آینده،  کشور ما ، کشوری سالمند خواهد بود و زمان زیادی برای برنامه ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری منصوب شد

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری منصوب شد وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محمد علی چراغی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی نظام پرستاری ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

درخواست منطقی قاطبه جامعه پزشکی و پرستاری پرداخت به موقع و رفع تاخیر تسویه مطالبات است

... پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و پشتیبانی می شود، گفت: هزینه های مستقیم نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته 53 تا 58 درصد است، بنابراین سیاستگذاریها باید با لحاظ سهم 60 تا 63 درصدی هزینه مستقیم نیروی انسانی ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران و دانشجویان پرستاری استان هرمزگان برگزار شد

  اولین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران و دانشجویان پرستاری استان هرمزگان با حضور خانم دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت برگزار شد.    به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام معاون پرستاری وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت پرستار فداکار نهاوندی

  معاون پرستاری وزارت بهداشت درگذشت خانم "مرضیه درویشی" پرستار بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند را به خانواده ایشان و جامعه پرستاری کشور تسلیت گفت. به گزارش وبدا، زنده یاد مرضیه درویشی ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سه شنبه، ۲۸ آذرماه زمان دریافت کارت آزمون استخدامی وزارت بهداشت - ۴۸۱۶ نفر در رشته پرستاری استخدام وزارت بهداشت خواهند شد

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد: سه شنبه، ۲۸ آذرماه زمان دریافت کارت آزمون استخدامی وزارت بهداشت/ ۴۸۱۶ نفر در رشته پرستاری ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعزام ١٨٠ نيروي پرستاري به مناطق زلزله زده

معاون پرستاري وزارت بهداشت خبر داد: اعزام ١٨٠ نيروي پرستاري به مناطق زلزله زده معاون پرستاري وزارت بهداشت با بيان اينكه تاكنون ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مسئولیت آموزش پرستاری صرفا با دانشکده های پرستاری است

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نیاز کشور به رشته پرستاری اشاره کرد و گفت: تنها یک روش آموزش پرستاری در کشور وجود دارد و آموزش پرستاری تنها از طریق دانشکده ها صورت می‌گیرد. ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

یکی از اولویت های برنامه های معاونت پرستاری توسعه و قانونی کردن پرستاری جامعه نگر است

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه 90 درصد مردم نیازمند مراقبت های پرستاری هستند، گفت: یکی از اولویت های برنامه های معاونت پرستاری توسعه و قانونی کردن پرستاری جامعه نگر است. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل کارگروه های تخصصی و شوراهای مشورتی از اولین اقدامات معاونت پرستاری است - پرستاری جامعه نگر از هزینه های سرسام آور سلامت می کاهد

معاون جدید پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه سعی کرده ام از تمام توان پرستاران در جهت تحقق اهداف سلامت کشور استفاده کنم، گفت: تشکیل کارگروه های تخصصی و شوراهای مشورتی از اولین اقدامات در این معاونت است. ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتصابات جدید در معاونت پرستاری وزارت بهداشت

دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در احکامی مشاوران خود را منصوب کرد. به گزارش وبدا، براساس این احکام؛ خانم دکتر سادات سید باقر مداح به عنوان مشاور در امور آموزش و پژوهش، صدیقه سالمی به ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر هیات بورد پرستاری دروس و ضرایب آزمون دکترای پرستاری را اعلام کرد

دبیر هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت آخرین تغییرات اعمال شده در آزمون دکترای پرستاری سال 98-97 را اعلام کرد و گفت: دروس امتحانی شامل سه درس آمار و روش تحقیق با ضریب 3، استعدادهای تحصیلی با ضریب یک و ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به معاون جدید پرستاری

پیام سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به معاون جدید پرستاری سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهيد ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تبریک مادر پرستاری ایران به دکتر مریم حضرتی - تشکر از زحمات محمد میرزابیگی

تبریک مادر پرستاری ایران به دکتر مریم حضرتی/ تشکر از زحمات محمد میرزابیگی در پیامی دکتر مداح مادر پرستاری ایران ضمن تبریک به دکتر حضرتی به عنوان ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک رییس کل سازمان نظام پرستاری به معاون جدید پرستاری

پیام تبریک رییس کل سازمان نظام پرستاری به معاون جدید پرستاری دکتر آدابی در پیامی، انتصاب معاون جدید پرستاری وزارت بهداشت را تبریک گفت. به گزارش ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top