قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

پزشکی

آمادگی کامل اورژانس قم برای پوشش پزشکی و امدادی در مراسم شب های قدر

رییساورژانسپیشبیمارستانیقمخبرداد آمادگیکاملاورژانسقمبرایپوششپزشکیوامدادیدرمراسمشبهایقدر رییساورژانسپیشبیمارستانیقمگفتارائهخدماتپزشکیودرمانیدرلیالیقدربابیشازنفرازکارشناسانفوریتهایپزشکیانجاممیشود بهگزارشوبدا،دکترمحمدشهیدی،رییساورژانسپیشبیمارستانیومدیرحوادثقمازبرنامهریزیکاملوگستردهاورژانسجهتپوششپزشکیدرمانی،ویژهمراسملیالیقدردراماکنمختلفمذهبیقمخبردادوگفتاورژانسقمدراطرافحرمومسجدمقدسجمکرانبا۱۶دستگاهآمبولانس،سهدستگاهموتولانسویکدستگاهاتوبوسآمبولانسودرمجموعبابیشاز۶۰نفرازکارشناسانفوریتهایپزشکی،خدماتپزشکیودرمانیارائهمیکند ...
تاریخ: ۳ ساعت قبل
بازدید: 32
دسته بندی: دولت

بازدید قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مراکز تحقیاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

بازدیدقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتازمراکزتحقیاتیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر دکترآخوندزادهقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرسفرخودبهایرانشهردر نشستیبارییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر،راههایهمکاریبیشتروارزیابیراهکارهایلازمجهتارتقایشاخصهایآموزشیوپژوهشیایندانشگاهرابررسیکرد  ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب شد

دبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبشد     دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرحکمیدکترمعصومهجرجانیاستاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیرابهعنواندبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبکرد   ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

سرپرست مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی منصوب شد

سرپرستمرکزملیآموزشهایمهارتیوحرفهایعلومپزشکیمنصوبشد     دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرحکمیدکترجمشیدحاجتیاستاددانشگاهعلومپزشکیتهرانرابهعنوانسرپرستمرکزملیآموزشهایمهارتیوحرفهایعلومپزشکیمنصوبکرد  ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان

درنشستخبریبسیجملیکنترلفشارخوندردانشکدهعلومپزشکیآبادانمطرحشد آغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتدانشکدهعلومپزشکیآبادان رییسدانشکدهعلومپزشکیآبادنازآغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتایندانشکدهخبرداد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت

ایران با انتقال فناوری در تولید30 نوع واکسن خودکفا می شود

... آبزیان با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان با اعتبار پنج میلیارد تومان در آینده نزدیک تولید شود. وی درباره راهکارهای مقابله با شرایط تحریم در سازمان دامپزشکی گفت: توسعه روابط بین‌الملل از سال گذشته شروع شد، تا ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر همتی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیایلاممنصوبشدقدردانیازخدماتدکترهمتی دکترسعیدنمکیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمحمدکریمیانرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایلاممنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 65
دسته بندی: دولت

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر نقش کلیدی مردم و رسانه ها در بسیج ملی کنترل فشارخون

تاکیدرییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرنقشکلیدیمردمورسانههادربسیجملیکنترلفشارخون   رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازبااشارهبهآغازبسیجملیکنترلفشارخون،ازروزگذشتهجمعهدرسراسرکشور،برنقشکلیدیمردمورسانههادردستیابیبهاهدافپیشبینیشدهبرایاینپویشملی،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

سهم ۶۰ درصدی تولیدات داخلی از بازار تجهیزات پزشکی

سهم۶۰درصدیتولیداتداخلیازبازارتجهیزاتپزشکی   مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیگفتتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرکشور،بازاریبهارزش۲ونیممیلیارددلارداردکه۶۰درصدمحصولاتوملزوماتموردنیازرابهلحاظعددیتولیداتداخلتـأمینمی‌کند   ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح شد

پلیکلینیکتخصصیوفوقتخصصیدانشگاهعلومپزشکیشاهرودافتتاحشد   پلیکلینیکتخصصیوفوقتخصصیدانشگاهعلومپزشکی شاهرودباحضوردکترجانباباییمعاوندرمانوزارتبهداشتافتتاحشد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرحاشیهآیینافتتاحاینکلینیکگفتاینکلینیکیکیازکلینیکهایبزرگکشوراستکهساختآن،درطرحتحولسلامتسیاستگذاریشدهبود  ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت

مشارکت تشکل‌های تجهیزات پزشکی برای ساخت منازل مددجویان کمیته امداد در مناطق سیل زده - در سیل‌ اخیر کمبود تجهیزات پزشکی نداشتیم

مشارکتتشکل‌هایتجهیزاتپزشکیبرایساختمنازلمددجویانکمیتهامداددرمناطقسیلزدهدرسیل‌اخیرکمبودتجهیزاتپزشکینداشتیم مدیرکلادارهتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازمشارکتتشکل‌هایتجهیزاتپزشکیبرایساختمنازلمددجویانکمیتهامداد درمناطقسیلزدهکشورخبرداد ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت

ارسال محموله های اهدایی تجهیزات و ملزومات پزشکی در چهار نوبت به مناطق سیل زده

بامشارکتتامینکنندگان،تولیدکنندگانوصادرکنندگانواصنافحوزهتجهیزاتپزشکیانجامشد ارسالمحمولههایاهداییتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرچهارنوبتبهمناطقسیلزده محمولههایاهداییتجهیزاتوملزوماتپزشکیتوسطتامینکنندگان،تولیدکنندگانوصادرکنندگانواصنافحوزهتجهیزاتپزشکیدرچهارنوبتبهمناطقسیلزدهارسالشد ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت

حضور پررنگ دانشگاه‌های علوم پزشکی در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - دانشگاه علوم پزشکی تبریز در صدر قرار دارد

حضورپررنگدانشگاه‌هایعلومپزشکیدردهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغدانشگاهعلومپزشکیتبریزدرصدرقراردارد میزانمشارکتدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوردردهمیندورهازجشنوارهبینالمللیسیمرغتاتاریخ۱۷اردیبهشتماه۹۸اعلامشد،کهبرایناساسدانشگاهعلومپزشکیتبریزباهزارو۴۲۷دانشجوبیشترینمیزانمشارکتازنظرتعدادثبتنامکنندگانراداشتهاست ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد

باحکممعاونآموزشیوزارتبهداشت؛ دبیرشورایآموزشپزشکیعمومیمنصوبشد دکترباقرلاریجانی،معاونآموزشیودبیرشورایآموزشپزشکیتخصصیدرحکمیدکترمرضیهمولوینجومی،استاددانشگاهعلومپزشکیایرانرابهعنواندبیرشورایآموزشپزشکیعمومیمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: دولت

مشاور معاون آموزشی و مسئول اعتباربخشی برنامه های آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

مشاورمعاونآموزشیومسئولاعتباربخشیبرنامههایآموزشی،تخصصیوفوقتخصصیدبیرخانهشورایآموزشپزشکیوتخصصیمنصوبشد دکترباقرلاریجانی،معاونآموزشیودبیرشورایآموزشپزشکیتخصصیوزارتبهداشت،درحکمیدکترعلیرضازالیرابهعنوانمشاوراینمعاونتومسئولاعتباربخشیبرنامههایآموزشیتخصصیوفوقتخصصیدبیرخانهشورایآموزشپزشکیوتخصصی،منصوبکرد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

کمبود داروهای اساسی علیرغم تحریم‎ها کاهش یافته است

... دارو نداشته باشند. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم ذخیره دارو را در حد مطلوب حفظ کنیم تا مردم در این زمینه اضطرابی را نداشته باشند. وی همچنین درباره انتقاد اخیرش از فروش مواد ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 173
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر واحدی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیکردستانمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترواحدی     وزیربهداشتدرحکمی،دکتروحیدیوسفینژادرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیکردستانمنصوبودرپیامیازتلاشهایدکترواحدیدرطولدورانتصدیریاستایندانشگاه،تقدیرکرد ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

راه‌اندازی - پویش ملی دانشگاهیان ایران - با عنوان - بهار همدلی - در دانشگاه‌ علوم پزشکی بابل

راه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی»دردانشگاه‌علومپزشکیبابل رييسدانشگاهعلومپزشكيبابلازپیوستناساتید،کارکنانودانشجویانایندانشگاهدرپویشملیدانشگاهیانایرانبهارهمدلیخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسيدفرزادجلالی،بابياناينمطلب،گفتراه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی» باجمع‌آوریکمک‌هاینقدی«دانشجویان»،«کارکنان»و«اساتید»دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،برایاسکاندائمآسیب‌دیدگاندرحادثهسیلاخیراستکهامیدواریمبااینحرکتبتوانیم بااحداثواحدهایمسکونیکاملاًتخریبشده،مرهمیبردردهایهموطنانعزیزباشیم ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

انتشار اطلاعیه شماره ٤ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

انتشاراطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهی اطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهی،منتشرشد بهگزارشوبدا،ادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکی،اطلاعیهشماره٤طرحساماندهیشبکهتوزیعتجهیزاتوملزوماتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیرابهشرحذیلمنتشرکرد ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت

تصاویر سی و چهارمین محفل انس بسیج جامعه پزشکی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سی و چهارمین محفل انس بسیج جامعه پزشکی تصاویر سی و چهارمین محفل انس بسیج جامعه پزشکی تصاویر سی و چهارمین محفل انس بسیج جامعه پزشکی تصاویر سی و چهارمین محفل ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: عکس

ضرورت اولویت قراردادن تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی توسط تامین کنندگان

رییسادارهموادوتجهیزاتدندانپزشکیتاکیدکرد ضرورتاولویتقراردادنتامینموادوتجهیزاتدندانپزشکیدانشکدههایدندانپزشکیتوسطتامینکنندگان     رییسادارهموادوتجهیزاتدندانپزشکیگفتمقتضیاست،شرکتهایتامینکنندهجهتفروشوارائهکالاهایوارداتیمشمولارزدولتی،تامیننیازدانشکدههایدندانپزشکیرادراولویتقراردهندتاخدشهایبهمحیطهای آموزشیدرمانیواردنشود ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد - قدرداتی از خدمات دکتر ایلامی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمدمنصوبشدقدرداتیازخدماتدکترایلامی وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دكترپرویزیزدان‌پناهرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمد،منصوبكرد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

نظام ارجاع پزشکی از تیرماه عملیاتی می شود

علیرضا رئیسی در نشست با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرونده الکترونیک کارآمد را اولویت و زمینه اجرای مناسب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اعلام و بیان کرد: در قالب این پرونده می توان با ایجاد دستور ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 224
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام زمان ثبت نام و آزمون سی و پنجمین دوره دانشنامه - گواهینامه دندانپزشکی

اعلامزمانثبتناموآزمونسیوپنجمیندورهدانشنامهگواهینامهدندانپزشکی  مرکزسنجشآموزشپزشکیدراطلاعیهایاعلامکردکهآزمونکتبیسیوپنجمیندورهآزموندانشنامهگواهینامهدندانپزشکی،دوشنبهشهریورماهوآزمونشفافینیزروزهایسهشنبه،چهارشنبهوپنجشنبهتاشهریورماهبرگزارمیشودوداوطلبانمیتوانندازتاخردادماهنسبتبهثبتنامازطریقسایتمرکزسنجشآموزشپزشکیبهنشانیاقدامکنند ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

دانشکده علوم پزشکی آبادان آماده اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون - آغاز بسیج ملی از 27 اردیبهشت ماه

دانشکدهعلومپزشکیآبادانآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونآغازبسیجملیازاردیبهشتماه  سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازآمادگیاینمجموعهبرایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‎زادهدراینخصوصاظهارداشتبرایاجرایاینبسیجملیجمعیتگروههدفمادرآبادان،خرمشهروشادگانبیشازهزارنفراست ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

ضرورت انگ زدایی از بیماری ها و اختلالات روانپزشکی - هنر، نقش موثری در افزایش سلامت روان جامعه دارد

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرمراسماختتامیهپنجمینجشنوارهبینالمللیعکسسلامتروانعنوانکرد ضرورتانگزداییازبیماریهاواختلالاتروانپزشکیهنر،نقشموثریدرافزایشسلامتروانجامعهدارد معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبراساسپیمایشیکهدرزمینهسلامترواندرکشورانجامشدهاستدرگروهسنی۱۵تا۶۴سالحدود۱۲میلیوننفرداراینوعیاختلالروانپزشکیهستند ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 58
دسته بندی: دولت

تبیین اولویت های اصلی وزارت بهداشت در تامین تجهیزات پزشکی موردنیاز

رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتدراجلاسمعاونیندرماندانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورعنوانکرد تبییناولویتهایاصلیوزارتبهداشتدرتامینتجهیزاتپزشکیموردنیاز رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتگفتدانشگاههایعلومپزشکیکشوربالاخصمراکزقطبدرمانناباروری،نسبتبهاعتباراتتخصیصیافتهازمحلسیاست‌هایجمعیتیکاملاحساسباشندودرهزینه‌کردایناعتباراتکمالدقترابهکارگیرندتامطابقباسیاست‌هایجمعیتی،توفیقاتخوبیراکسبکنیم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

ورود گفتمان تحول به زیرمجموعه دانشگاه ها موجب ماندگاری برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی خواهد شد

معاونآموزشیوزارتبهداشتدرحاشیهدومینهمایشمدیریتوسیاستگذاریآموزشعالیسلامت ورودگفتمانتحولبهزیرمجموعهدانشگاههاموجبماندگاریبرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیخواهدشد   معاونآموزشیوزارتبهداشتبابیاناینکهبرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبراساسسیاستهاواسنادبالادستیکشورطراحیشده،گفتاینبرنامههابانگاهیآیندهنگارانهبرایپاسخگوییبهتحولاتسلامتجامعهتدوینشدهاست  ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت

موافق ورود دانشجویان نخبه دوره پزشکی عمومی به دوره های تخصصی هستم

وزیربهداشتدردوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهری موافقوروددانشجویاننخبهدورهپزشکیعمومیبهدورههایتخصصیهستم وزیربهداشتضمنتبریکفرارسیدنروزمعلم،گفتاعتقاددارمکهاولینمعلمآفرینش،پروردگاروبعدازاو،انبیاءبودنداماخداوند،بهانسانعشقومهربانیآموخت ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور، همراستا با تحولات جهانی پیش می رود

تحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیکشور،همراستاباتحولاتجهانیپیشمیرود معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهنکاتقابلتوجهدربرخیمجامعجهانیمرتبطباآموزشعلومپزشکی،گفتبانگاهبهایننکاتدرمییابیمکهبسته‌هایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکینیزشاملاینمواردمیشودونشانمیدهدمسیردرستیراطیکردهایم  ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت

مشاور عالی وزیر بهداشت در آموزش پزشکی منصوب شد

دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترایرجفاضلرابهعنوانمشاورعالیخوددرآموزشپزشکیمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست فرهیختهگرامی جنابآقایدکتر ایرجفاضل مفتخرخواهمبودباتوجهبهسوابقارزندهعلمیواجراییحضرتعالیبهعنوانمشاورعالیاینجانبدرآموزشپزشکیازتجاربوراهنماییهایارزشمندتانبهرهمندشوم ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت

ثبت نام بیش از 2000 نفر جهت شرکت در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریعنوانکرد ثبتنامبیشازنفرجهتشرکتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریگفتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری،درمجموعبیشازنفرجهتشرکتدرهمایشثبتنامکردندومقالهفارسیوانگلیسیبهاینجشنواره،ارسالشد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

3 هزار دانشجوی خارجی در رشته های علوم پزشکی ایران در حال تحصیل هستند - برنامه وزارت بهداشت برای ارتقای جذب دانشجوی خارجی

هزاردانشجویخارجیدررشتههایعلومپزشکیایراندرحالتحصیلهستندبرنامهوزارتبهداشتبرایارتقایجذبدانشجویخارجی   دکترلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتودکترعباسعلیکریمی،رییسدانشگاهعلومپزشکیتهرانپسازبازدیدازپردیسبینالمللدانشگاهعلومپزشکیتهران،دردیداربادانشجویان،ازنزدیکدرجریانمسائلوچالشهایآنهاقرارگرفتند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

تشخیص سندرم خستگی مزمن با آزمایش خون

... بدن یا Myalgic encephalomyelitis شناخته می شود، یک وضعیت پیچیده پزشکی است که تشخیص آن تا به امروز غیر ممکن بوده است. محققان دانشگاه استنفورد به رهبری رحیم اسفندیارپور موفق به توسعه یک روش تشخیصی شده‌اند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 49
دسته بندی: اختصاصی

بهره گیری از ظرفیت بانک های برزیل برای کمک به مبادلات بانکی در خرید دارو و تجهیزات پزشکی

بهرهگیریازظرفیتبانکهایبرزیلبرایکمکبهمبادلاتبانکیدرخریددارووتجهیزاتپزشکی     رییسسازمانغذاوداروگفتایرانبرایمراوداتبانکیدرموردخریدداروتجهیزاتبهکمک‌نیازداردکهامیدواریمبتوانیمازبانک‌هایبرزیلدراینزمینهاستفادهکنیم ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت

نقش چشمگیر هیات های ممتحنه در سیاستگذاری آموزش علوم پزشکی

نقشچشمگیرهیاتهایممتحنهدرسیاستگذاریآموزشعلومپزشکی معاونآموزشیوزارتبهداشتدراولیننشستدبیرانهیاتهایممتحنهعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیبااشارهبهنقشسهگانههیاتهایممتحنهدرسیاستگذاری،ارزشیابیواعتباربخشیوطراحیسوال،برلزومترجمانبرنامهتحولونوآوریدرآموزشدرعلومپایهپزشکیتاکیدکردوگفتکمکبهسیاستگذاریآموزشعلومپزشکییکیازمواردیاستکهاینهیاتهامیتواننددرآننقشچشمگیریداشتهباشند ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

پیوستن رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پویش بهار همدلی

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد پیوستنرییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلی رییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلیپیوستند بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهریرییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتاقدامانساندوستانهجمعیازدانشجویانفعالواعضایتشکلهایدانشگاهیدرراهاندازیپویشبهارهمدلیمقدمهمشارکتجمعبسیاریازاعضایهیاتعلمی،کارکنانودانشجویاندرامورخیریهوعامالمنفعهخواهدشد ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

امضای یادداشت تفاهم همکاری در حوزه علوم پزشکی بین ایران و عراق

امضاییادداشتتفاهمهمکاریدرحوزهعلومپزشکیبینایرانوعراق باحضوردکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایرانوقصیالسهیل،وزیرآموزشعالیوپژوهشعلمیعراق،یادداشتتفاهمهمکاریدرزمینهعلومپزشکیبیندوکشورامضاشد ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

امضای یادداشت تفاهم همکاری علوم پزشکی بین ایران و عراق

امضاییادداشتتفاهمهمکاریعلومپزشکیبینایرانوعراق باحضوردکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانوقصیالسهیل،وزیرآموزشعالیوپژوهشعلمیعراق،یادداشتتفاهمهمکاریدرزمینهعلومپزشکیبیندوکشورامضاشد   بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،اینیادداشتتفاهمپیشازظهرامروزسهشنبهدرمحلوزارتخانهآموزشعالیوپژوهشعلمیعراقبهامضایمعاونینوزارتخانههایدوکشوررسید ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی در تربیت پزشک بیشتر به تقویت ایمانش بپردازد

به گزارش خبرنگار «حوزه» در بیرجند، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی، صبح امروز در دیدار با ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در هر مکانی که فقدان سلامت وجود دارد باید دلایل آن ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دین و اندیشه

تفاهم نامه هایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با عراق امضا می شود

وزیربهداشتقبلازعزیمتبهعراق تفاهمنامههاییدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیباعراقامضامیشود وزیربهداشتبااشارهبهوجودمشترکاتبسیارمیانایرانوعراقبهخصوصدرزمینههایبهداشتی،درمانیودارویی،گفت هرسالهتعدادزیادیاززائریناربعینبهکشورعراقسفرمیکنندوهمچنینزائرینعراقبهکشورماسفرمیکنند وبههمیندلیلبایدبهتوریسمسلامتتوجهویژهشود ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال

افزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرامسال     سیزدهمیناجلاسمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،بهصورت‌ویدئوکنفرانسوباموضوعبررسیوضعیتمنابعمالیموردنیازحوزهتغذیهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوربرگزارشد  ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینی     رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتگفتاخلاقپزشکیتأمینکنندهمنافعبیماراست   بهگزارشوبدا،دکتراصغرمکارمرییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینیکهامروزتوسطدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدردلفاردجیرفتبرگزارشد،اظهارداشتاخلاقدرهمهادیانموردتوجهاستوامروزگمشدهایکهدردنیاباعثکشتهشدنکودکانیمنیاست،نبوداخلاقدردنیاستبدانمعنیکهتجاوزبهحقوقدیگران،بیاخلاقیمحضاست ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

افتتاح بیست و دومین سمینار داروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

افتتاحبیستودومینسمینارداروسازیایرانبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیزنجان بیستودومینسمینارداروسازیایرانباحضوردکترمهدیپیرصالحی،معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروازروزسهشنبه۲۷فروردیندرسالنغدیردانشگاهزنجانبهمدتسهروزآغازبهکارکرد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از پرسنل اورژانس و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدردانی کرد

درپیبازنشرواقبالگستردهافکارعمومیبهکلیپامدادطلبیکودکیخردسالازسامانهپاسخگوییفوریتهایپزشکیاستاناصفهان؛ سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتازپرسنلاورژانسوروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانقدردانیکرد   ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ

ازسویدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغاعلامشد اولینفهرستازثبتکنندگاندانشگاه‌هاودانشکدههایعلومپزشکیکشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ دبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ،فهرستیازتعداددانشجویانودانشگاه‌هاییکهدرایندورهازجشنوارهثبتنامکرده‌اندرااعلامکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

اقدامات حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مناطق سیل زده

اقداماتحوزهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیاهوازدرمناطقسیلزده    رییسمرکزبهداشتخوزستانبااشارهبهپیامدهایوقوعسیلابدرحوزهبهداشتوسلامت،اظهارداشتطبیعتاوقوعسیلابعلاوهبرخساراتیکهبهمنازل،تاسیساتواموالواردمی‌کند،سلامتجسمیوروانیافرادرانیزتحتتاثیرخودقرارمی‌دهد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور پروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست وزیربهداشتگفتاززمانیکهبهوزارتبهداشتآمدم،چندیننشستکارشناسیدرمورداجرایپروندهالکترونیکسلامتبرگزارکردیمودرزمانتصدیوزارتوپیشازآن،بارهابرایمشاهدهسامانههایسیب،ناب،پارساوسینابهاستانهایمختلفسفرکردهاماماپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت

راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور در پارک علم و فناوری پردیس در سال 1398

رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد راهاندازینمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسال     رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیازنمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسالخبرداد  ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتعنوانکرد دانشگاهعلومپزشکیتهران،میزبانهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتمتبوعوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق

حضورشرکتهایایرانیتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیدراولیننمایشگاهبینالمللیسیریاهلثدمشق شرکتتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیایرانیدراولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثشرکتکردند بهگزارشوبدا،اولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثبهمنظورارائهآخریندستاوردهادرزمینهتجهیزاتپزشکی،لوازمبیمارستانیودارو،ازتاآوریلالیفروردیندرمحلشهرکهاینمایشگاهیدمشقپایتختسوریه،درحالبرگزاریاست ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت

دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بن کتاب تهیه کنند

همزمانباایامبرپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهران؛ دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندبنکتابتهیهکنند   دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیهمزمانبا برپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانمی‌توانندتاتاریخفروردینماهاقدامبهتهیهبنکتابكنند ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

دیدار و گفت وگو معاون رییس جمهور با مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دیداروگفتوگومعاونرییسجمهوربامدیراندانشگاهعلومپزشکیلرستان  دکترمعصومهابتکارمعاونرییسجمهوردرامورزنانوخانوادهدرسفربهمناطقسیلزدهاستانلرستاندرجلسهایباحضورمدیرانسلامتمادرانوماماییدانشگاهعلومپزشکیلرستانشرکتکرد ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت

تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده

درنشستشورایمدیرانحوزهمعاونتآموزشیوزارتبهداشتوباتاکیدونظرموافقوزیربهداشتمقررشد؛ تعویقآزمونهایعلومپزشکیبهمنظوررفاهحالداوطلباندرمناطقسیلزده دراولیننشستشورایمدیرانحوزهمعاونتآموزشیوزارتبهداشتدرسالضمنبررسیگزارشعملکردسالوبرنامههایسالاینمعاونت،مقررشدتاباتوجهبهشرایطمناطقسیلزدهکشور،آزمونهایعلومپزشکیباتاخیربرگزارشودبرایناساسآزموندکترایتخصصیدرتاریخوخردادوآزمونکارشناسیارشددرتاریخوتیروآزمونزباندرتاریخاردیبهشتبرگزارخواهدشد  ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

کشف جسد طلبه جوان در کنار سد عباس آباد بانه - اعلام نتیجه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی

کشف جسد طلبه جوان در کنار سد عباس آباد بانه /اعلام نتیجه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی گروه استان ها - کردستان - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از کشف جسد طلبه جوانی در ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 90
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

تصاویر ارائه خدمت امدادگران پزشکی در روستای ابو دبس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر ارائه خدمت امدادگران پزشکی در روستای ابو دبس تصاویر ارائه خدمت امدادگران پزشکی در روستای ابو دبس تصاویر ارائه خدمت امدادگران پزشکی در روستای ابو دبس تصاویر ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: عکس

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای خدمات رسانی به مصدومان سیلاب لرستان و خوزستان

آمادگیدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرایخدماترسانیبهمصدومانسیلابلرستانوخوزستان   رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازنسبتبهارسالکمکهایبهداشتیودرمانیبهمناطقسیلزدهلرستانوخوزستانخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترعلیبهادردرجمعاصحابرسانهبابیاناینخبر،ضمنتقدیرازتلاشهایخبرنگارانبهمنظورتسریعدراطلاعرسانیدرحادثهسیلشیراز،گفتباتوجهبهاستقراراتوبوسآمبولانساورژانسدردروازهقرآن،درطولتعطیلاتنوروز،بهسرعتکارامدادرسانیبهمصدوماناینحادثهآغازشدوهمینامردرکاهشحجمآسیبهاموثرواقعشد،درکناراینموضوع،بهسرعتکارانتقالبهمراکزدرمانی،ارائهخدماتسرپایی،بستریوخدماتویژهانجامگرفتوهماکنوننیزپنجمصدوماینحادثهدرمراکزدرمانیشیرازبستریهستند ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت

اعزام اولین محموله کمک های دانشگاهیان علوم پزشکی فسا به مناطق سیل زده استان لرستان

رییسدانشگاهعلومپزشکیفساخبرداد اعزاماولینمحمولهکمکهایدانشگاهیانعلومپزشکیفسابهمناطقسیلزدهاستانلرستان رییسدانشگاهعلومپزشکیفساگفتنخستینمحمولهازکمکهایانساندوستانهدانشگاهیانعلومپزشکیفساشاملاقلامضروریبرایکمکبه هموطنانسیلزدهاستانلرستانارسالشد  ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

تعامل و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی کردن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیخبرداد تعاملوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونی رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیازادامهتعاملاتوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونیخبرداد ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 44
دسته بندی: دولت

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتتاحوبازدیدازپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلام     وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانایلام،چندینپروژهبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلامراافتتاحوازچندپروژهعمرانیایندانشگاهنیزبازدیدکرد  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: دولت

اعزام 10 تیم ویژه فوریت های پزشکی و یک بیمارستان صحرایی به خوزستان - اعزام 30 دستگاه آمبولانس به این استان

رییسسازماناورژانسکشوردرپیدستوروزیربهداشت،عنوانکرد اعزامتیمویژهفوریتهایپزشکیویکبیمارستانصحراییبهخوزستاناعزامدستگاهآمبولانسبهایناستان رییسسازماناورژانسکشورازاعزامتیممجهزفوریتهایپزشکی،یکبیمارستانصحراییودستگاهآمبولانسبهاستانخوزستان،درپیدستوروزیربهداشتخبرداد  ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با برنامه، دغدغه راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد جمعیت را مرتفع می کنند

وزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیبابرنامه،دغدغهراهبردیرهبرمعظمانقلابدرخصوصرشدجمعیترامرتفعمیکنند وزیربهداشتدرجمعاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتاخیرابههمراهمعاوناولرییسجمهوروبرخیاعضایدولتملاقاتیباحضرتآیتاللهخامنهایرهبرمعظمانقلابداشتیم،درپایانایندیدارایشانبندهراصداکردندوبحثودغدغهراهبردیخوددرموردرشدجمعیترامطرحکردندامروزبحثرشدجمعیتیکدغدغهجدیوملیاست ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به 25 استان درگیر سیل

رییسسازماناورژانسکشورگفتخدماتفوريتهايپزشكيتوسطتيمواكنشسريعاورژانسدراستاندرگیردرحوادثجوياخيرارائهشد دکترپیرحسینکولیونددرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتنیروهایاورژانسکشور،پزشکانوپرستارانوزارتبهداشتباحضوردرمحلهاوكمپهاياسكانموقتمردممناطقسیلزده،دارووتجهيزاتوملزوماتپزشکیموردنیازآنهاراتامینکردند ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی زندگی خوب در مشهد تصاویر پایگاه خدمات اجتماعی، پزشکی و بهداشتی ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: عکس

آغاز فرایند اعتباربخشی دانشکده های متولی آموزش پزشکی عمومی

آغازفراینداعتباربخشیدانشکدههایمتولیآموزشپزشکیعمومی   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهتغییراتسیماینظامسلامتوچالشهایسلامتجامعهگفتاینتغییراتبایددرطراحیبرنامههایآموزشیدانشجویانعلومپزشکیموردنظرقرارگیردودانشآموختهنظامسلامتبایدبامشکلاتوویژگیهایسلامتکشوروحتیمنطقهبومیخودآشناییداشتهباشد ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

تصاویر خدمات پزشکی جهادگران سفیدپوش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خدمات پزشکی جهادگران سفیدپوش تصاویر خدمات پزشکی جهادگران سفیدپوش تصاویر خدمات پزشکی جهادگران سفیدپوش تصاویر خدمات پزشکی جهادگران سفیدپوش تصاویر خدمات پزشکی ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: عکس

راهبردهای هفت گانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای - رونق تولید - در سال 1398

مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدراولینروزکاریسالاعلامکرد راهبردهایهفتگانهادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرراستایرونقتولیددرسال راهبردهایهفتگانهادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرراستایرونقتولیددرسالتوسطمدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامشد ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت

اعزام کلینیک های سیار دندانپزشکی به منطقه سیل زده

مدیرکلدفترسلامتدهانودندانوزارتبهداشتخبرداد اعزامکلینیکهایسیاردندانپزشکیبهمنطقهسیلزده       مدیرکلدفترسلامتدهانودندانوزارتبهداشتازپوششخدماتدندانپزشکیدرمناطقسیلزدهشمالکشورخبرداد     بهگزارشوبدا،دکترحمیدصمدزادهضمناعلاماینخبرافزودتعداددوکلینیکسیاردندانپزشکیازدانشگاهعلومپزشکیبجنوردبهمنطقهسیلزدهاستانگلستاناعزامشدهوخدمترسانیبهاهالیمنطقهراآغازکردهاست ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارائه خدمات به مصدومان سیل روز گذشته مطلوب بود

عملکرددانشگاهعلومپزشکیشیرازدرارائهخدماتبهمصدومانسیلروزگذشتهمطلوببود وزیربهداشتضمنتقدیرازخدماتدانشگاهعلومپزشکیشیرازدررسیدگیبهوضعیتمصدومانسیلروزگذشتهشیراز،گفتایندانشگاهبادلسوزیویژهوبدونادعاوتظاهر،اقداماتارزشمندیدررسیدگیبهوضعیتمصدوماناینحادثهانجامدادکهجایتقدیروسپاسگزاریدارد ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت

تشکیل نشست واکنش سریع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور رییس دانشگاه

تشکیلنشستواکنشسریعدردانشگاهعلومپزشکیشیرازباحضوررییسدانشگاه   درپیشدتگرفتنبارشهادراستانفارس،رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازباحضورمسوولاندانشگاه،نشستواکنشسریعتشکیلداد بهگزارشوبدا،رییسدانشگاهعلوم‌پزشکیشیرازدرایننشستبابررسیوضعیتآمادهباشمراکزارائهخدماتسلامتدراستانباحضورمسوولاندانشگاه،راهکارهایارتقایآمادگیدربرابرهرگونهآبگرفتگیوپذیرشمصدوماناحتمالیموردتاکیدقرارگرفت ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

حضور فعال و مستمر کلیه عوامل اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق درگیر سیل ضروری است

ابلاغیهوزیربهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور؛ حضورفعالومستمرکلیهعواملاجراییدانشگاههایعلومپزشکیدرمناطقدرگیرسیلضروریاست   وزیربهداشتدرابلاغیبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیبرحضورفعالدانشگاههایعلومپزشکیبویژهدانشگاههایعلومپزشکیاستانهایدرگیردرمناطقسیلزدهتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت

ایجاد زبان مشترک در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی یکی از الزامات ماندگاری برنامه تحول و نوآوری است

ایجادزبانمشترکدربیندستاندرکارانآموزشعلومپزشکییکیازالزاماتماندگاریبرنامهتحولونوآوریاست     معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهبرخیاقداماتیکهدرزمینهتوسعهکیفیوارتقایاستانداردهایآموزشعلومپزشکیکشورانجامشدهگفتلازماستبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبامشارکتمسئولاندانشگاهها،اعضایهیاتعلمیودانشجویان،اجراییشود ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت

اقدامات کارشناسان سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مناطق سیل زده استان

معاوندفترسلامترواني،اجتماعيواعتيادوزارتبهداشتخبرداد اقداماتکارشناسانسلامترواندانشگاهعلومپزشکیگلستاندرمناطقسیلزدهاستان معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتاقداماتگروهسلامترواندانشگاهوبرنامههایمعاونتبهداشتوزارتبهداشتپیرامونسلامترواندرمناطقسيلزدهراتشریحکرد ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت

نظارت بر حسن انجام خدمت رسانی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده - آمادگی وزارت بهداشت برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات اورژانسی در این مناطق

دستوراکیدوزیربهداشتبهنمایندگانویژهدرمناطقسیلزدهکشور؛ نظارتبرحسنانجامخدمترسانیبهمردمآسیبدیدهمناطقسیلزدهآمادگیوزارتبهداشتبرایتامیندارو،تجهیزاتپزشکیوملزوماتاورژانسیدراینمناطق وزیربهداشتدرابلاغی،دکترجانباباییودکترکولیوندرابهعنواننمایندگانویژهوزارتبهداشتبهمناطقسیلزدهاعزاموآمادگیمعاونتهاومدیرانوزارتبهداشترادرتامیندارو،تجهیزاتپزشکیودیگرنیازهایاورژانسیمردممناطقسیلزده،اعلامکرد  ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت

انتصاب اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

باحکممدیرکلامورتجهیزاتوملزوماتپزشکیانجامشد انتصاباعضایکارگروهتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبراینیلبهاهدافسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی باحکممهندسصفوی،اعضایکارگروهتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبراینیلبهاهدافسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیوتهیهوتدویننقشهراهصادراتتجهیزاتپزشکیومدیریتمشوقهایصادراتیدولتدرحوزهتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 109
دسته بندی: دولت

دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعملستادنوروزیبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدستورالعملستادنوروزیرابهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور،ابلاغکرد بهگزارشوبدا،وزیربهداشتدرایندستورالعمل،برتنظیمبرنامهکاریکلیهبیمارستانهایوابستهبهدانشگاههااعمازعمومیدولتیوخصوصیبهمنظورارائهخدماتدرمانیبهافرادمراجعهکنندهبهاینمراکزدرایامتعطیلات،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تایید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با استاندارد ایزو 17025

انعقادتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هابااستانداردایزو دکترافروزلطیفیازامضایتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هایتستتجهیزاتپزشکیبااستانداردایزوخبرداد ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می تواند نقش آفرینی مهمی در تحولات زیست محیطی داشته باشد

وزیربهداشتدرنشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهر دانشگاهعلومپزشکیبوشهرمیتواندنقشآفرینیمهمیدرتحولاتزیستمحیطیداشتهباشد نشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهربادکترسعیدنمکی،وزیربهداشتهمزمانباسفرکاروانتدبیروامیدوبهمنظوربررسیمشکلاتایندانشگاهدرحوزههایمختلف،برگزارشد ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب شد

رییسمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشعلومپزشکیمنصوبشد     دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعلیاکبرحقدوسترابهمدتسالبهعنوانرییسمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشعلومپزشکیمنصوبکرد   بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای کارگروه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی منصوب شدند

اعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرحکمی،اعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد بهگزارشوبدا،مهندسسیدحسینصفوی،درحکمیاعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمتشکلازاتحادیههاوانجمنهایتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه و ارتقای خدمات و بخش های روانپزشکی و سوختگی در کشور

توسعهوارتقایخدماتوبخشهایروانپزشکیوسوختگیدرکشور وزیربهداشتگفتدرحالحاضر،نگرانیبرایتهیهدارووتجهیزاتپزشکینداریمومکانیزم‌هاییبرایدورزدنتحریم‌هااندیشیده‌ایم بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرنشستبااصحابرسانهحوزهسلامت،درپاسخبهسوالیدرخصوصوضعیتدارودرسالآتی،گفتسال۹۸،سالنسبتاپرتلاطمیخواهدبودوباتوجهبهفشارتحریم‌هایظالمانهممکناستشرایطویژه‌ایراتجربهکنیم،امادرزمینهتهیهدارووتجهیزاتپزشکیاساسی،باتمهیداتیکهاندیشیدهشدهاست،نگرانیوجودنخواهدداشت؛چراکهوضعیتارزیکهقراراستبهحوزهدارووتجهیزاتپزشکیاساسی،اختصاصیابدراهموارهدنبالمی‌کنیمبرایناساس،ارزموردنیازبرایدارووتجهیزاتپزشکیاساسیراتاپایانبهارآیندهتامینمیکنیمدرحالحاضر،نگرانیبرایتهیهدارووتجهیزاتپزشکینداریمومکانیزم‌هاییبرایدورزدنتحریم‌هااندیشیده‌ایم‌بنابرایننگرانیعمده‌ایدرزمینهتامیندارووتجهیزاتپزشکیبهویژهدرحوزهداروهایاساسیمانندداروهایبیمارانخاصوصعبالعلاجنداریم ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمهیدات اداره کل تجهیزات پزشکی برای روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروز - انتشار فهرست اسامی پرسنل آنکال شرکت های تجهیزات پزشکی در نوروز 1398 به منظور استمرار ارائه خدمات

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد تمهیداتادارهکلتجهیزاتپزشکیبرایروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتنوروزانتشارفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکتهایتجهیزاتپزشکیدرنوروزبهمنظوراستمرارارائهخدمات ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

باحضوروزیربهداشت؛ پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیآغازشد     پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورباتقدیرویژهازشهدایاورژانسباحضوروزیربهداشتدرتالاربزرگلیانبوشهرباحضوروزیربهداشتآغازشد ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گسترش همکاری های معاونت بهداشت وزارت بهداشت با سازمان پزشکی قانونی

گسترشهمکاریهایمعاونتبهداشتوزارتبهداشتباسازمانپزشکیقانونی    معاونبهداشتوزارتبهداشتورییسسازمانپزشکیقانونیکشوردرمحلدفترمعاونتبهداشتبایکدیگردیدارکردند بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرایندیداربراهمیتگسترشهمکاریهایعلمیوفنیباسازمانپزشکیقانونیکشورتاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات پزشکی منصوب شدند

اعضایکمیتهتسهیلدرفرآیندتامینتجهیزاتپزشکیمنصوبشدند مدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکی،درحکمی،اعضایکمیتهتسهیلدرفرآیندتامینتجهیزاتپزشکیرامنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست؛ جنابآقایمهندسسلیمانیمعاونمحترمفنیادارهکلتجهیزاتپزشکی ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طی دوره مجازی آموزش پزشکی توسط اعضای هیات علمی جدید الاستخدام

طیدورهمجازیآموزشپزشکیتوسطاعضایهیاتعلمیجدیدالاستخدام معاونآموزشیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبااشارهبهاینکهتوانمندسازیاعضایهیاتعلمیدرحوزهآموزشیکیازمهمتریناصولتوسعهآموزشعلومپزشکیدرکشوراستگفتدرحالحاضرعضوهیاتعلمیدردورهکارشناسیارشدمجازیآموزشپزشکیمشغولبهتحصیلهستندومصوبشدهکهاعضایهیاتعلمیجدیدالاستخدامنیزدرایندورهشرکتنمایند ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل یک تیم کارشناسی برای بررسی و تعیین تعرفه های پزشکی سال 98

تشکیلیکتیمکارشناسیبرایبررسیوتعیینتعرفههایپزشکیسال وزیربهداشتگفتیکیازراهکارهایایجادشفافیتدرتمامجهان،ایجاددولتالکترونیکاستویکیازابعادالکترونیکیشدندولت،نسخهنویسیالکترونیکیاستبانسخهنویسیالکترونیکی،یکبیماردریکروزنمی‌تواندازسهپزشکسهنسخهمتفاوتبگیرد ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تنها راه ایجاد عدالت در سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده است

تنهاراهایجادعدالتدرسلامت،سیستمارجاعوپزشکیخانوادهاست   رییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتبهعنواننمایندهکمیسیونبهداشتودرمانمجلس،میگویمکهمامدافعاجرایقانونهستیمواگرمنابعرامدیریتنکنیم،بیمارستان‌هایدولتیدچارآسیبجدیمی‌شوندواینموضوعبهآنمعنااستکهفقراوضعفاوکارمندانآسیبخواهنددید ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت، فرصت همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و 24 دانشگاه‌ تراز اول عضو پیمان گروه هشت را فراهم کرده است - توسعه پایدار سلامت یعنی اینکه بتوانیم بدون آنکه از منابع نسل آینده هزینه کنیم، نیازهای نسل حاضر را به خوبی پاس

رییسگروهسلامتجهانیدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهران هفتمیننشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامت،فرصتهمکاریمشترکدانشگاهعلومپزشکیتهرانودانشگاه‌ترازاولعضوپیمانگروههشترافراهمکردهاستتوسعهپایدارسلامتیعنیاینکهبتوانیمبدونآنکهازمنابعنسلآیندههزینهکنیم،نیازهاینسلحاضررابهخوبیپاسخدهیم ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز طرح سلامت نوروزی از 25 اسفندماه - ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی در ایام تعطیلات نوروز

آغازطرحسلامتنوروزیازاسفندماهارائهخدماتاورژانسیدندانپزشکیدرایامتعطیلاتنوروز معاوندرمانوزارتبهداشتگفتطرحسلامتنوروزیازاسفندماهامسالآغازمیشودوتافروردینادامهخواهدداشتودراینبازهزمانی،مراکزهدایتعملیاتبحراندانشگاههاووزارتبهداشتبهصورتشبانهروزیفعالخواهندبود ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصاویر خوابگاه دانشجویی امام علی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال احداث و دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی لنگرود

بازدیدوزیربهداشتازبیمارستاندرحالاحداثودانشکدههایپرستاریوپیراپزشکیلنگرود   وزیربهداشتدرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگیلان،ازبیمارستاندرحالاحداثودانشکدههایپرستاریوماماییحضرتزینبسوپیراپزشکیلنگرودبازدیدکرد   ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر درفشی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیالبرزمنصوبشدقدردانیازخدماتدکتردرفشی وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترحسینکریمرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیالبرزمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست جنابآقايدكترحسینکریم ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تغییرات جدی در روند طراحی سوالات آزمون های دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

تغییراتجدیدرروندطراحیسوالاتآزمونهایدبیرخانهشورایآموزشدندانپزشکیوتخصصی     دبیرشورایآموزشدندانپزشکیوتخصصیگفتدرراستایتحولنظامآموزشی،تغییراتجدیدرروندنحوهطراحیسوالاتآزمونهایدبیرخانهاعمازارتقا،ورودیوبوردصورتخواهدگرفت ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی مجازی جایزه ملی - برخط نصیر - را کسب کرد

درسیزدهمینهمایشکشوریوهفتمینکنفرانسبین‌المللییاددهیویادگیریالکترونیکی؛ دانشگاهعلومپزشکیمجازیجایزهملیبرخطنصیرراکسبکرد     دانشگاهعلومپزشکیمجازیموفقبهکسب جایزهملیبرخطنصیردرزمینهبرترینمرکزآموزشمجازیکشورشد ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

امیدوارم تعرفه های پزشکی 98 تا پایان سال اعلام شود - سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت

امیدوارمتعرفههایپزشکیتاپایانسالاعلامشودسالآیندهکسریبودجهنخواهیمداشت   وزیربهداشتگفتامیدواریمتاپیشازپایانسالبتوانیمجلسهشورایعالیبیمهدربارهتعرفههایپزشکیرابرگزاروتعرفهرااعلامکنیم   بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریایرنا،دکترسعیدنمکیروزچهارشنبهدرحاشیهجلسههیاتدولتدرجمعخبرنگارانبیانکردهفتهآیندهجلسهروسایدانشگاههایعلومپزشکیبرگزاروبرنامههایسالآیندهبررسیمیشودهمچنیناگرکاستیهاییدرزمینهدارووتجهیزاتپزشکیوجودداشتهباشد،دراینجلسهبررسیوپیگیریمیشود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ماندگار شدن تطبیق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری

ماندگارشدنتطبیقبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبابیانیهراهبردیمقاممعظمرهبری   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااعلاماینخبرکهراهکارهایپیادهسازیبیانیهمقاممعظمرهبریبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرحوزهآموزشعلومپزشکیوزارتبهداشتدردستپیگیریاستگفتلازماستعزمیملیدرحوزهآموزشعلومپزشکیکشوربرایحرکتدرمسیراجراییسازیبیانیهراهبردیمقاممعظمرهبریایجادشود ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رونمایی از سامانه الکترونیکی ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

رییسادارهمهندسیونگهداریتجهیزاتپزشکیخبرداد رونماییازسامانهالکترونیکیارزیابیخدماتپسازفروششرکتهایتجهیزاتپزشکی رییسادارهمهندسیونگهداریتجهیزاتپزشکیگفتسامانهالکترونیکیارزیابیخدماتپسازفروششرکتهایتجهیزاتپزشکیباهدفیکپارچهسازیاطلاعاتوثبتالکترونیکیرضایتمندیوشکایات،درهمایشملیتجهیزاتپزشکیرونماییشد ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت دانشمندان ایرانی برتر جهان در حوزه علوم پزشکی از بیانیه گام دوم انقلاب

حمایتدانشمندانایرانیبرترجهاندرحوزهعلومپزشکیازبیانیهگامدومانقلاب نفرازدانشمندانایرانیدرصدبرترجهاندرحوزهعلومپزشکیطینامهایبهمقاممعظمرهبری،حمایتخودراازبیانیهراهبردیایشانبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیایراناعلامکردند  ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش عوارض ناشی از مصدومیت مجروحین حادثه تروریستی جاده زاهدان - خاش با اقدام فوری پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان

رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتپزشکیاستاناصفهانخبرداد کاهشعوارضناشیازمصدومیتمجروحینحادثهتروریستیجادهزاهدانخاشبااقدامفوریپرسنلمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیزاهدان رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیاستاناصفهانگفتاقدامفوریپرسنلمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیزاهداندررسیدگیبهمجروحینحادثهتروریستیجادهزاهدانخاش،منجربهکاهشعوارضناشیازحادثهشد ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top