قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

پنجمین

پاك سرشت از روند برگزاري - چهل و پنجمين مسابقات جهاني مهارت كازان روسيه - بازديد كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در دومین روز از برگزاری چهل و پنجمین دوره مسابقات ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 146
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ محلات شهر تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ محلات شهر تهران تصاویر پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ محلات شهر تهران تصاویر پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ محلات شهر تهران  ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: عکس

تصاویر بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تصاویر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

پیام آیت الله العظمی سیستانی به مناسبت پنجمین سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و السلمین سید احمد صافی در خطبه های نماز جمعه کربلا بیانیه حضرت آیت الله سیستانی را به مناسبت سالگرد فتوای جهاد کفایی قرائت کرد. وی اشاره کرد: در ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بیست‌وپنجمین نشست دینی، ویژه ایرانیان مقیم در دهلی‌نو

 تاریخ: يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨       ساعت: ١٦:١٤         شماره خبر: ٩٩٦٢٤           پرینت با سخنرانی نماینده جامعةالمصطفی برگزار شد بیست‌وپنجمین نشست دینی، ویژه ایرانیان ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد تصاویر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد تصاویر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک برگزار شد

پنجمینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیکبرگزارشد پنجمینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیک،باحضوروزیربهداشت،معاونینومدیراناینوزارتخانه،برگزارشد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدراینجلسهباتاکیدبراینکهدرحالحاضر،استقرارپروندهالکترونیکسلامت،سیستمارجاعوپزشکیخانوادهدرسطحکشور،ازاولویتهایوزارتبهداشتمحسوبمیشوند،اظهارکردنبایدتصورشودکهپروندهالکترونیکسلامت،پزشکیخانوادهوسیستمارجاعبایدهمزمانمستقرواجراییشوند،بلکهاستقرارپروندهالکترونیکسلامت،زمینهاجرایدوبرنامهدیگررامهیامیکندبنابراینبااستقراراینبرنامهدرسطحکشور،میتوانشاهداستقرارنظامارجاعوپزشکیخانوادهنیزبود ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت نام 3451 نفر برای انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریخبرداد ثبتنامنفربرایانتخاباتپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاری رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریگفتازیکماهونیمپیشبهدستوروزیربهداشتفرایندانتخاباتسازماننظامپرستاریآغازشدواینانتخاباتدرروزتیرماهامسالبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در ۲۱ تیر ماه

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد برگزاریپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدر۲۱تیرماه رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهبرگزاریپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدر۲۱تیرماه،گفتثبتنامازکاندیداهایهیاتمدیرهبهمدتروزکاریتاپایانوقتاداری۲۴اردیبهشتماهانجامخواهدشد ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام زمان ثبت نام و آزمون سی و پنجمین دوره دانشنامه - گواهینامه دندانپزشکی

اعلامزمانثبتناموآزمونسیوپنجمیندورهدانشنامهگواهینامهدندانپزشکی  مرکزسنجشآموزشپزشکیدراطلاعیهایاعلامکردکهآزمونکتبیسیوپنجمیندورهآزموندانشنامهگواهینامهدندانپزشکی،دوشنبهشهریورماهوآزمونشفافینیزروزهایسهشنبه،چهارشنبهوپنجشنبهتاشهریورماهبرگزارمیشودوداوطلبانمیتوانندازتاخردادماهنسبتبهثبتنامازطریقسایتمرکزسنجشآموزشپزشکیبهنشانیاقدامکنند ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس سلامت روان مورد تجلیل قرار گرفتند

درمراسمیباحضوروزیربهداشت؛ برگزیدگانپنجمینجشنوارهعکسسلامتروانموردتجلیلقرارگرفتند درمراسماختتامیهپنجمینجشنوارهعکسسلامتروانکهدرزنجانوباحضوروزیربهداشتبرگزارشد،برگزیدگانایندورهازجشنوارهموردتجلیلقرارگرفتند ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد تشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاری   رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهآغازبرگزاریانتخاباتپنجمیندورهنظامپرستاریازروزفروردین،گفتدرهمینراستاهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظام پرستاریدر۲۶فروردینسالجاریباحضورنمایندگانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمایندهوزارتکشور،نماینده دادستانکلکشورونمایندگانسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانتشکیلشد ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین جشنواره غذای اکو در زنجان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین جشنواره غذای اکو در زنجان تصاویر پنجمین جشنواره غذای اکو در زنجان تصاویر پنجمین جشنواره غذای اکو در زنجان تصاویر پنجمین جشنواره غذای اکو در زنجان  ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

دبیر هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری منصوب شد

دبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبشد   دکترمحمدحسینحیدری،رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترعلیمیزبانخوشخورابهعنواندبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر رونمایی از پنجمین مجموعه شعر سیدحمیدرضا برقعی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر رونمایی از پنجمین مجموعه شعر سیدحمیدرضا برقعی تصاویر رونمایی از پنجمین مجموعه شعر سیدحمیدرضا برقعی تصاویر رونمایی از پنجمین مجموعه شعر سیدحمیدرضا برقعی تصاویر ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم اختتامیه پنجمین جشن هفته هنر انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم اختتامیه پنجمین جشن هفته هنر انقلاب تصاویر مراسم اختتامیه پنجمین جشن هفته هنر انقلاب تصاویر مراسم اختتامیه پنجمین جشن هفته هنر انقلاب تصاویر مراسم اختتامیه ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

رییس ستاد اجرایی انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام پرستاری استان تهران منصوب شد

دکترسیدحسنامامیرضوی،رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترمحمدآقاجانیرابهعنوانرییسستاداجراییانتخاباتپنجمیندورهسازماننظامپرستاریاستانتهرانتهران،اسلامشهر،شهریار،شهرری،ورامین،رباطکریم،بهارستانمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد نسل‌کشی روآندا

مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد نسل‌کشی روآندا در این کشور به مدت صد روز آغاز شد. مردم روآندا مدت ۱۰۰ روز یعنی مدت زمانی که قتل‌عام ۸۰۰ هزار تن از مردم روآندا ادامه داشت، مراسم یادبود و سوگواری ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر وضعیت مناطق سیل زده آق قلا در پنجمین روز حادثه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

رییس هیات نظارت و رییس هیات اجرايي پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره های شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

رییسهیاتنظارتورییسهیاتاجراييپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوریاسلامیایرانمنصوبشدند وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدراحكامي،دکترمحمدحسینحیدریرابهعنوانرییسهیاتنظارتودکترسیدحسنامامیرضویرابهعنوانرییسهیاتاجراييپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوریاسلامیایرانمنصوبكرد ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین جلسه دادگاه حسین هدایتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

باحضوروزیربهداشت؛ پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیآغازشد     پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورباتقدیرویژهازشهدایاورژانسباحضوروزیربهداشتدرتالاربزرگلیانبوشهرباحضوروزیربهداشتآغازشد ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آیین اختتامیه پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

دیابت پنجمین علت مرگ در ایران است

...   ویازوقوعدرصدمرگهادرایرانبراثربیماریهایغیرواگیرخبردادوافزودبیشازدرصدباربیماریهادرکشوربهبیماریهایغیرواگیراختصاصداردوپنجمینعلتمرگدرایرانبهبیماریدیابتاختصاصدارد،لذاعزمیملیبرایکنترلبیماریهایغیرواگیردرکشوروجوددارد ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره هنر مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

شريعتمداري در پنجمين نشست شوراي هماهنگي كارگروه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار : از نبود ساختارمناسب براي حمايت بيش از سه ميليون زن سرپرست خانوار نگرانيم - نيازمند كارگروهي براي حل مشكلات جامعه زنان هستيم

‏‎به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی "، محمد شریعتمداری"  در پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که امروز ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین روز سی‎و‎هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۱

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی حوزه علمیه قم

آیین اختتامیه و مراسم تقدیر از برگزیدگان پنجمین جشنواره علامه حلی حوزه علمیه قم برگزار شد. معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه هرساله برای شناسایی نخبگان، تقویت و بالا بردن انگیزه پژوهش و تلاش علمی ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر پنجمین جشنواره هنر مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر - - - گزیده‌ای از آثار منتخب پنجمین جشنواره هنر مقاومت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - گزیده‌ای از آثار منتخب پنجمین جشنواره هنر مقاومت تصاویر // - گزیده‌ای از آثار منتخب پنجمین جشنواره هنر مقاومت تصاویر // - گزیده‌ای از آثار منتخب ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر افتتاح پنجمین جشنواره - هنر مقاومت -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاح پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» تصاویر افتتاح پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» تصاویر افتتاح پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» تصاویر افتتاح پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فراخوان پنجمین جشنواره ملی حضرت زینب (س) - شکوه شکیبایی -

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، این جشنواره که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و با همکاری انجمن موسیقی استان انجام شده است، در بخش گروهی و انفرادی و همچنین در بخش ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر نشست خبری پنجمین جشنواره هنر مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست خبری پنجمین جشنواره هنر مقاومت تصاویر نشست خبری پنجمین جشنواره هنر مقاومت تصاویر نشست خبری پنجمین جشنواره هنر مقاومت تصاویر نشست خبری پنجمین جشنواره ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

داوری پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان در زنجان آغاز شد

باحضوررییسومعاونفیاپدرهیاتداورانپنجمینجشنوارهبین‌المللیعکسسلامتروان؛ داوریپنجمینجشنوارهبین‌المللیعکسسلامترواندرزنجانآغازشد  رییسومعاونفدراسیونبین‌المللیهنرعکاسیفیاپبهعنواناعضایهیاتداورانپنجمینجشنوارهبین‌المللیعکسسلامتروانبرایداوریپنجمینجشنوارهبین‌المللیعکسسلامترواندرزنجانحضوریافتند  ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی تصاویر پنجمین ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی تصاویر نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی تصاویر نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی تصاویر نشست خبری پنجمین ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره عکس نورنگار

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره عکس نورنگار تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره عکس نورنگار تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره عکس نورنگار تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره عکس ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پنجمین گردهمایی مراکز فعال در آموزش زبان فارسی در جهان برگزار می شود

 تاریخ: دوشنبه ٣ دی ١٣٩٧       ساعت: ١٥:٠٦         شماره خبر: ٩٦٣٥٥           پرینت پنجم دی‌ماه با همکاری بنیاد سعدی و جامعه‌المصطفی‌العالمیه پنجمین گردهمایی مراکز فعال ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان در اردبیل

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان در اردبیل تصاویر پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان در اردبیل تصاویر پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

40 اثر به پنجمین سوگواره ملی قاب شیدایی ارسال شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر پنجمین کنگره ملی سربازان صلح

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین کنگره ملی سربازان صلح تصاویر پنجمین کنگره ملی سربازان صلح تصاویر پنجمین کنگره ملی سربازان صلح تصاویر پنجمین کنگره ملی سربازان صلح تصاویر پنجمین ...
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر ادامه تظاهرات فرانسوی ها در پنجمین شنبه سیاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر ادامه تظاهرات فرانسوی ها در پنجمین شنبه سیاه تصاویر ادامه تظاهرات فرانسوی ها در پنجمین شنبه سیاه تصاویر ادامه تظاهرات فرانسوی ها در پنجمین شنبه سیاه تصاویر ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری پنجمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت

 تاریخ: چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧       ساعت: ١٤:٣٧         شماره خبر: ٩٥٦٨١           پرینت معاون ارتباطات و بین الملل المصطفی خبر داد برگزاری پنجمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پنجمین دوره گفت‌وگوی ادیان شیعه و ارتدکس رومانی

... و ارتدکس رومانی دعوت به عمل آمد. ماریان مواسانو، استاد دیگر رومانیایی، ضمن سخنرانی در پنجمین دوره گفت‌وگوی ادیان شیعه و ارتدکس رومانی، به تحصیلات هنری خود اشاره نمود و گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پنجمین دوره از سلسله جلسات نشست با مؤلفین کتب

 تاریخ: دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧       ساعت: ١١:٠٨         شماره خبر: ٩٥٧٦٣           پرینت به همت مجتمع آموزش عالی اصفهان برگزار شد؛ پنجمین دوره از سلسله جلسات نشست با مؤلفین ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر جشن آغاز هشتادوپنجمین سال زندگی جمشید مشایخی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر جشن آغاز هشتادوپنجمین سال زندگی جمشید مشایخی تصاویر جشن آغاز هشتادوپنجمین سال زندگی جمشید مشایخی تصاویر جشن آغاز هشتادوپنجمین سال زندگی جمشید مشایخی تصاویر ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر آخرین روز بيست و پنجمین جشنواره بين‌المللی تئاتر كودك و نوجوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهارمین روز بيست و پنجمین جشنواره بين‌المللی تئاتر كودك و نوجوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین روز از بيست و پنجمین جشنواره بين‌المللی تئاتر كودك و نوجوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دومین روز بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نخستین روز بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان - همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه سی‌ و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تصاویر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تصاویر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری سی و پنجمین جشنواره بین اللملی فیلم کوتاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پنجمین جلسه عادی مجمع عمومی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه برگزار می شود

... خصوص برگزاری همایش نقش جامع نخبگانی حوزه در تحقق اقتصاد مقاومتی قراردادهایی با بنیاد ملی نخبگان،پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و جامعه الزهراء )س) منعقد کرده ایم. همچنین، در پنجمین جلسه عادی مجمع عمومی انجمن ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مصوبات شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم

... ها به تصویب رسید. به گزارش قم پرس؛ شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز به ریاست عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم و با حضور دکترسقائیان نژاد شهردار قم برگزار و لوایح ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برپایی پنجمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی در یزد

برپاییپنجمینبیمارستانصحراییشهدایجامعهپزشکیدریزد پنجمینبیمارستانصحراییتخصصیوفوقتخصصیشهدایجامعهپزشکیاستانیزدبرپاشد بهگزارشوبدا،جوادقادریبااعلاماینخبرگفتدراینبیمارستانتعدادپزشکونفرازپرسنلبهداشتی،درمانیشاملپرستار،ماما،جراحومنشیدرچادرانفرادیخدماتتخصصی،فوقتخصصیوپاراکلینیکیبهمراجعینارائهمیکنند ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - پنجمین شب عزاداری ایام محرم ۱۴۴۰ در حسینیه امام خمینی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - پنجمین شب عزاداری ایام محرم ۱۴۴۰ در حسینیه امام خمینی تصاویر // - پنجمین شب عزاداری ایام محرم ۱۴۴۰ در حسینیه امام خمینی تصاویر // - پنجمین شب عزاداری ...
تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پنجمین دوره آموزش های تخصصی عکاسی انجمن عکاسان استان قم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، ابراهیم سلیمانی رئیس انجمن عکاسان؛ آموزش های این دوره را به شرح ذیل اعلام کرد: عکاسی مقدماتی و پیشرفته؛ ادیت و پردازش مقدماتی و پیشرفته؛ نورپردازی ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز به کار پنجمین همایش توجیهی- مشورتی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در تبریز

آغازبهکارپنجمینهمایشتوجیهیمشورتیمعاونتاجتماعیوزارتبهداشتدرتبریز پنجمینهمایشتوجیهیمشورتیمعاونتاجتماعیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیدرکلان‌منطقه۲علومپزشکیکشورباقرائتپیاموزیربهداشتتوسطدکترمحمدحسینصومی،رییسدانشگاهعلومپزشکیتبریز،آغازبهکارکرد ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم ختم پنجمین دوره از قرائت روزانه انس با نور

    در واحد گرگان برگزار شد   مراسم ختم پنجمین دوره از قرائت روزانه انس با نور   تاريخ  انتشار خبر: پنج شنبه ١ شهريور ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١١:٥١   شماره خبر: ٩٤٥٨٣  ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر اختتامیه پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری تصاویر پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری تصاویر پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری تصاویر پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری  ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین دوره اعطای جایزه هنری غدیر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دوره اعطای جایزه هنری غدیر تصاویر پنجمین دوره اعطای جایزه هنری غدیر تصاویر پنجمین دوره اعطای جایزه هنری غدیر تصاویر پنجمین دوره اعطای جایزه هنری غدیر ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

سی و پنجمین پایگاه اورژانس هوایی کشور در شهرکرد، افتتاح شد

سی و پنجمین پایگاه اورژانس هوایی کشور در شهرکرد، افتتاح شد     سی و پنجمین پایگاه اورژانس هوایی کشور، با حضور وزیر بهداشت در شهرکرد افتتاح شد.   به گزارش وبدا، این پایگاه ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری مراسم تقدیر از برگزیدگان چهل و پنجمین آزمون دستیاری

گزارش تصویری مراسم تقدیر از برگزیدگان چهل و پنجمین آزمون دستیاری برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری دومین دوره آزمون جامع و بیست و پنجمین دوره آزمون ادواری کاردانش در قم

... کاردانش سال تحصیلی ٩٧-٩٦ و بیست و پنجمین دوره آزمون ادواری با حضور ناظر دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار شد. وی افزود: تعداد ثبت نام کنندگان در دومین آزمون ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر افتتاحیه پنجمین دوره آموزش جامع پیشتازان قرآن کریم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاحیه پنجمین دوره آموزش جامع پیشتازان قرآن کریم تصاویر افتتاحیه پنجمین دوره آموزش جامع پیشتازان قرآن کریم تصاویر افتتاحیه پنجمین دوره آموزش جامع پیشتازان ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر بیست و پنجمین دوره مسابقات جانبازان و معلولین قهرمانی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پنجمین کنگره سراسری دانش آموختگان المصطفی در اندونزی

      پنجمین کنگره سراسری دانش آموختگان المصطفی در اندونزی   تاريخ  انتشار خبر: پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١٠:٠٢   شماره خبر: ٩٣٧٩٢ گروه گزارش: ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر پنجمین دور رایزنی های سیاسی ایران و فرانسه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین دور رایزنی های سیاسی ایران و فرانسه تصاویر پنجمین دور رایزنی های سیاسی ایران و فرانسه تصاویر پنجمین دور رایزنی های سیاسی ایران و فرانسه تصاویر پنجمین ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

گروه گزارش: فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد. به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با اتکال به عنایات الهی و توجهات ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پایان ثبت نام دومین دوره آزمون جامع و بیست­ و پنجمین دوره آزمون ادواری کاردانش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حمیدرضا سمیعی مسئول آموزش کاردانش اداره کل در این خصوص گفت: ثبت نام دومین دوره آزمون جامع سال تحصیلی 97-96 و بیست و پنجمین دوره آزمون ادواری ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر مردمی خرداد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر مردمی خرداد تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر مردمی خرداد تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر مردمی خرداد تصاویر اختتامیه ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز ثبت نام بیست­ و پنجمین دوره آزمون ادواری رشته ­های هنری در استان قم

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حمیدرضا سمیعی مسئول واحد آموزش کاردانش اداره کل در این خصوص گفت: آزمون ادواری به صورت دوره ­ای برای تعیین مهارت افرادی که به هر نحو ممکن، مهارتی ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر بیست و پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای بهداشت و درمان نا‌جا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

دیدار شرکت‌کنندگان در سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: شرکت کنندگان در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم صبح امروز (پنج‌شنبه) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این مراسم اساتید و نفرات برگزیده مسابقات، به قرائت ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی و ماشین‌آلات وابسته

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بیانیه هیئت داوران سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

هیئت داوران سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در آیین اختتامیه این دوره از مسابقات بیانیه ای صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در آیین ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تصاویر سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تصاویر سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تصاویر ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهارمين روز از سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: پنجمین روز «سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷ با حضور «الیور استون» کارگردان و تهیه‌کننده آمریکایی در پردیس سینمایی چارسو در حال برگزاری است. تصاویر ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین روز سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: سومین روز سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، صبح و عصر امروز يکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تجلیل از فعالین قرآنی کشور و با حضور مدیرانی قرآنی، قاریان و حافظان بین المللی ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: آئین گشایش سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم عصر امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور مسئولان کشوری ولشکری در مصلی امام خمینی(ره) آغاز شد. تصاویر سی‌وپنجمین دوره ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران تصاویر سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران تصاویر سی‌وپنجمین دوره ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین اجلاس شورای عالی استان ها

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: پنجمین اجلاس شورای عالی استان ها با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، صبح پنج شنبه بیست و سوم فروردین ماه نود و هفت در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد. تصاویر پنجمین اجلاس ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

داوران سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم معرفی شدند

اسامی هیئت داوران سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران که ۲۹ نفر از استادان وپیشکسوتان قرآنی کشورمان و ۲۰ داور از کشورهای مختلف جهان در ترکیب آن حضور دارند، اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی با حضور نمایندگان 83 کشور برگزار می‌شود - اجرای طرح حفظ قرآن در فضای مجازی با حضور 46 هزار شرکت‌کننده

قم پرس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی پیش از ظهر امروز در دیدار با علما و مراجع تقلید در قم با اشاره به برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پنجمین گردهمایی علمای مسلمان در پاکستان برگزار شد

پنجمین گردهمایی علمای پاکستان با مشارکت اندیشمندان مذاهب و طوایف مختلف اسلامی در شهر «اسلام آباد»، پایتخت پاکستان برگزار شد.  به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین گردهمایی علمای پاکستان با مشارکت ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تا پایان پنجمین روز فروردین ماه صورت گرفت :اسکان 5500 نفر در بقاع متبرکه ناحیه 2 قم

به گزارش ستاد خبری طرح آرامش بهاری نوروز 97 اداره کل اوقاف استان قم، محمد شکری با اشاره به اجرای طرح اسکان نوروزی مسافران و زائران با استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه در سطح ناحیه ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اسلام آباد میزبان پنجمین جشنواره فرهنگی نسیم کربلا

      اسلام آباد میزبان پنجمین جشنواره فرهنگی نسیم کربلا   تاريخ  انتشار خبر: دوشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١١:٠٧   شماره خبر: ٩٢٦٥١ گروه بین‌الملل ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه
Scroll to Top