آخرین اخبار

پوشان

ملي‌پوشان كاراته، سفير صندوق بيمه روستاييان شدند

... حمایت‌های مالی و معنوی به عمل آورد. ملی‌پوشان کاراته قزوینی نیز به عنوان سفیران صبا، متعهد شدند، در ترویج عضویت کشاورزان، روستاییان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی و بهره‌مندی آنان از خدمات بیمه ای این صندوق ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 43
دسته بندی: دولت

زمان حضور ملی‌پوشان پرسپولیس در تمرینات مشخص شد

... و احمد نوراللهی 90 دقیقه و محمد نادری و وحید امیری نیز 37 و 28 دقیقه بازی کردند. کاروان تیم ملی بعد از دیدار مقابل عراق ساعت 2:30 بامداد امروز از امان به تهران بازگشت. ملی‌پوشان پرسپولیس نیز از فردا ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر سیاه پوشان حسینیه عمرانکو در سمنان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سیاه پوشان حسینیه عمرانکو در سمنان تصاویر سیاه پوشان حسینیه عمرانکو در سمنان تصاویر سیاه پوشان حسینیه عمرانکو در سمنان تصاویر سیاه پوشان حسینیه عمرانکو در ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سیاهپوشان حرم حضرت معصومه(س)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

استیلی: ویلموتس انگیزه زیادی به ملی‌پوشان امید داد

مدیر تیم ملی امید می‌گوید اگر در زمان تعیین شده نتواند بازیکنان لژیونر را به تیم ملی امید بیاورد، دیگر نمی‌توان آن بازیکنان را به تیم ملی امید دعوت کرد.  ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عضو هیات مدیره باشگاه سرخ پوشان: کسی از پرسپولیس جدا نمی‌شود

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت:‌ تیم ما در لیگ قهرمانان آسیاست و قاعدتا اردوها باید بر اساس نقطه نظرات سرمربی برگزار بشود.  ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وضعیت ملی پوشان کشتی ایران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

براساس طرح سید بندی اتحادیه جهانی، کشتی گیرانی که در رقابت های جهانی، قاره ای و رقابت های بین المللی دارای طرح سیستم رنکینگ شرکت کنند با توجه به مقام بدست آورده امتیازاتی را بدست خواهند آورد که 4 نفر برتر ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ملی‌پوشان فوتسال قم مسافر اروپا شدند

ملي‌پوشان فوتسال استان قم با دعوت از سوي كادر فني تيم ملي براي سفر برون‌مرزي تيم ملي بزرگسالان ايران به قاره اروپا انتخاب شدند. اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال برای یک سفر برون‌مرزی به قاره اروپا بعد ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مگر خدا مَحرم نیست، پس چرا در نماز خودمان را بپوشانیم؟

... خواهیم کرد. * سؤال خدا كه به همه مَحرم است، پس چرا در نماز، مردان و زنان باید خود را بپوشانند؟ * جواب همیشه پوشیدن لباس به خاطر مَحرم و نامَحرمى نیست، بلكه گاهى پوشیدن لباس جنبه تكریم و ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رضاییان: باید اعتماد به نفس ملی‌پوشان بالا برود

... از عملکرد ملی‌پوشان راضی بود یا نه، اظهار داشت: ما مصدوم داریم و برخی بازیکنان در شرایط بازی نیستند. اما به این تفکر رسیده‌ایم که باید برای برد به زمین برویم و باید اعتمادبه‌نفس بازیکنان بالا برود.  ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کی روش فهرست ۳۵ نفری تیم ملی را اعلام کرد - احمدزاده، علیپور، نیازمند و عبدالله زاده در جمع ملی پوشان

فهرست اولیه بازیکنان تیم ملی اعلام شد. به گزارش جی پلاس؛ کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی اسامی 35 بازیکن اولیه را جهت آماده ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شناسایی همپوشانی بیمه ای در قم

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با اشاره به اینکه رفع همپوشانی بیمه ای در دستور کار این اداره کل قرار دارد، گفت: 1843 همپوشانی بیمه ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

1843 همپوشانی بیمه ای در استان قم شناسایی شد

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با اشاره به اینکه رفع همپوشانی بیمه ای در دستور کار این اداره کل قرار دارد، گفت: 1843 همپوشانی بیمه ...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رفع هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای، هدف اصلی طرح بیمه همگانی سلامت را محقق می‌کند

رفعهم‌پوشانی‌هایبیمه‌ای،هدفاصلیطرحبیمههمگانیسلامترامحققمی‌کند   معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتگفتتمامبیمهشدگاندرطرحبیمههمگانیسلامتکهبهصورترایگانبیمهشدند،نیازمندیامستحقنیستند بهگزارشوبدابهنقلازپایگاهخبریسازمانبیمهسلامتایران،دکترابراهیمگلمکانیدردربارهبیمههمگانیسلامتگفتطرحبیمههمگانیسلامتبسیارموفقبودوبراساسآمارهایاعلامشده،بخشزیادیازجامعهوچیزیحدودمیلیوننفربیمهنبودندکهبهواسطهاینطرحبیمهشدند ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

مدیرعاملسازمانبیمهسلامتایراندردومینجلسههماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گرمطرحکرد‏ اهمیتهماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گردرراستایرفعهم‌پوشانیبیمه‌ای مدیرعاملسازمانبیمهسلامتایرانگفتباتوجهبهوجودارتباطبرخطمیانسازمان‌هایبیمه‌گر،بایدبهدنبالجلوگیریازایجاد‏هم‌پوشانیجدیدباشیمازطرفیکنترلهم‌پوشانی‌هایبیمه‌ایدرزماندریافتخدمتنیزدرحالانجاماست‏ ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

الکترونیکی شدن، پیش‌شرط رفع کامل همپوشانی‌ها و حذف دفترچه‌های درمانی است

معاونآمار،فناوریاطلاعاتوارتباطاتسازمانبیمهسلامتایران الکترونیکیشدن،پیش‌شرطرفعکاملهمپوشانی‌هاوحذفدفترچه‌هایدرمانیاست معاونآمار،فناوریاطلاعاتوارتباطاتسازمانبیمهسلامتایران،حذفهمپوشانی‌هاودفترچه‌هایدرمانیرادرگروالکترونیکیشدنخدماتعنوانکردوگفتاستفادهازدفترچه‌هایکاغذیبیمهازجملهآسیب‌هایکاملاآشکاردراینحوزهاستکهبرایجلوگیریازآنبایدبهاهمیتالکترونیکیشدن،آگاهباشیم ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سامانه الکترونیکی برای کنترل و جلوگیری از ایجاد همپوشانی های جدید بیمه ای شکل گرفته است

رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامتدرآذربایجانشرقی سامانهالکترونیکیبرایکنترلوجلوگیریازایجادهمپوشانیهایجدیدبیمهایشکلگرفتهاست     رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامت،گفتمدیراننبایدازمحیطکاریارائهخدماتغافلباشندوبایدمشکلاتکشوررابامشارکتیکدیگرحلکنیم ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تمرینات ملی پوشان قایقران در تالاب بین المللی انزلی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر حضور هواداران تیم ملی فوتبال در فرودگاه امام خمینی (ره) جهت استقبال از ملی پوشان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | تقدیر از بازی ملی‌پوشان فوتبال در برابر اسپانیا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | تقدیر از بازی ملی‌پوشان فوتبال در برابر اسپانیا تصاویر // - سخن‌نگاشت | تقدیر از بازی ملی‌پوشان فوتبال در برابر اسپانیا  ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | تجلیل از بازی عالی ملی‌پوشان فوتبال

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | تجلیل از بازی عالی ملی‌پوشان فوتبال تصاویر // - سخن‌نگاشت | تجلیل از بازی عالی ملی‌پوشان فوتبال  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هم‌پوشانی بیمه‌ها به مصلحت کشور نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت استان قم: هم‌پوشانی بیمه‌ها به مصلحت کشور نیست   رئیس مجلس شورای ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلسه ویژه گرشاسبی، برانکو و پیروانی با سرخپوشان

... سرپرست باشگاه برای موفقیت سرخپوشان، از کادر فنی و بازیکنان خواست با عملکرد خوب خود، هواداران را خوشحال کنند. همچنین سرمربی سرخپوشان پس از عنوان آخرین شرایط بازیکنان و تیم، برنامه‌های خاص خود برای بهترین ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پرسپولیس باید حریفش را تعیین کند - سرخپوشان نیاز به انگیزه دارند

... حفظ آمادگی جسمانی بازیکنان اصلی، انگیزه نیمکت‌نشینان را هم بالا ببرد. مربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: با این حال قهرمانی زودهنگام سرخپوشان در لیگ برتر سبب شده بود تا آنها نتوانند بازی همیشگی‌شان ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تمدید قرارداد سرخپوشان زیر ذره‌بین باشگاه پرسپولیس

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برای تصمیم گیری درباره برنامه های آتی این باشگاه تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرنگار مهر، جلسات هفتگی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که طبق  برنامه در روزهای دوشنبه برگزار می ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

یک میلیون بیمه شده غیرفعال در هم پوشانی با سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شد

یک میلیون بیمه شده غیرفعال در هم پوشانی با سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شد مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر رفع همپوشانی بیمه ها گفت: تاکنون حدود یک میلیون بیمه شده غیرفعال ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حذف یک میلیون بیمه شده غیرفعال در هم پوشانی با سازمان‌های بیمه‌گر

حذف یک میلیون بیمه شده غیرفعال در هم پوشانی با سازمان‌های بیمه‌گر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر رفع همپوشانی بیمه ها گفت: تاکنون حدود یک میلیون بیمه شده غیرفعال ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تیم ملی در اتریش مستقر شد - امروز اولین تمرین ملی پوشان در گراتس

ملی پوشان فوتبال کشورمان شب گذشته وارد اتریش و ساعاتی پس از ورود به اتریش در هتل محل اقامت شان ساکن شدند. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران ساعت ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

خداداد عزیزی رییس سازمان فوتبال باشگاه مشکی‌پوشان شد

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران بعنوان معاون ورزشی و رییس سازمان فوتبال باشگاه مشکی‌پوشان انتخاب شد. به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی عباسی مدیرعامل باشگاه مشکی پوشان، خداداد عزیزی بعنوان ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

بازی با حقایق نمی تواند مباشرت آمریکا را در جنایت یمن بپوشاند

وزیر امور خارجه گفت: هیچ گونه بازی با حقایق و مستندات (حقایق جایگزین و مستندات جایگزین) هم نمی تواند مباشرت ایالات متحده در جنایات جنگی را بپوشاند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ظریف وزیر امور خارجه در ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ملی پوشان کشتی در میان مردم حادثه دیده ثلاث باباجانی و ازگله (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی‌پوشان جوان ایران از پس اردن هم برنیامدند - دومین تساوی رقم خورد

تیم فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود برای صعود به رقابتهای قهرمانی آسیا برابر اردن به تساوی رسید. به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که در نخستین دیدار مرحله مقدماتی انتخابی قهرمانی ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تجمع طرفداران پرسپولیس مقابل هتل سرخپوشان (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

احتمال غیبت مدافع پرسپولیس در ترکیب اصلی سرخپوشان

... زاده تا اواسط هفته آینده تمرینات اختصاصی انجام خواهد داد و سپس مورد معاینه کادر پزشکی سرخپوشان پایتخت قرار می گیرد تا زمان دوری اش از بازی های لیگ برتر مشخص شود. تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷ پنجشنبه ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تصاویر آیین جامه پوشانی پیرعلم کلوده

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: آیین جامه پوشانی پیرعلم با قدمتی در حدود ۳۰۰ سال در هفتم محرم هر سال با شور و حال خاصی در ایام ماه محرم در روستای کلوده شهرستان محمود آباد برگزار می شود. این پیر علم توسط خاندان ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری دومین اجلاسیه شهدای بهداشت و درمان استان سمنان با حضور سردار صفوی - اهدای کتاب - سپيد پوشان حماسه ساز شهدای بهداشت و درمان - به شرکت کنندگان در این اجلاسیه

... باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با بیان این که، کتاب « سپيد پوشان حماسه ساز شهدای بهداشت و درمان استان سمنان» که با مقدمه ای از دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر شده و در سفر ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

نگرانی برانکو از احتمال مصدوم شدن ملی‌پوشان پرسپولیس

کادر فنی پرسپولیس نگران است ملی پوشان این تیم با توجه به فشردگی بازی‌های ملی و باشگاهی دچار مصدومیت شوند. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، سید جلال حسینی، وحید امیری و مهدی طارمی بازیکنان ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

آبی‌پوشان ضعیف بودند - شعار علیه مربیان تکراری شده است

... این مسئله به آبی‌پوشان ضرر زده است. وقتی بازیکنی مصدوم یا محروم می‌شود، طبیعی است که سرمربی باید نفرات جدید را جایگزین کند، اما تغییر یک بازیکن که خوب هم بازی می‌کرده، منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشکسوت ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مهران حاتمی: کار دفاعی ملی پوشان مقابل سوریه خوب نبود

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ابراز رضایت از عملکرد ملی‌پوشان مقابل سوریه گفت: البته از عملکرد آنها در دفاع راضی نیستم. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مهران حاتمی پس از ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ملی پوشان پایه 25 مدال از آوردگاه آسیایی بدست آوردند

... امیر رضا عسگری دون، عباس زندی، حمیدرضا زارع، رضا بیرالوند، حسین ساکی، محمد شهاب انداز، رحمان اورامه، قاسمعلی محمدپور و محسن ایمانی ملی پوشان کشورمان به روی تخته رفتند و موفق به کسب 18مدال شدند.در اوزان ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی پوشان نوجوان ایران و فرانسه دیدار دوستانه برگزار می کنند

تهران- ایرنا- فدراسیون های فوتبال ایران و فرانسه روز پنجشنبه برای برگزاری دیدار دوستانه تیم های ملی این دو کشور در رده نوجوانان به توافق رسیدند. پایگاه خبری تحلیلی قم ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی پوشان ایران در المپیک ناشنوایان تا امروز26 مدال گرفتند

تهران -ایرنا- کاروان ایران در پایان هشتمین روز از رقابت های المپیک تابستانی ناشنوایان در سامسون ترکیه به 26 مدال رنگارنگ دست پیدا کردند. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس از ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پزشک پرسپولیس از آخرین وضعیت مصدومان سرخ پوشان می گوید

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس آخرین وضعیت مصدومان این تیم قبل از بازی با فولاد خوزستان تشریح کرد. به گزارش جی پلاس، سرخپوشان پایتخت در حالی  در نخستین ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیروزی پر گل بانوان ملی پوشان فوتسال ایران برابر میانمار

... ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت تهران و برابر تیم ملی فوتسال بانوان تایلند برگزار می شود. ملی پوشان ایران همچنین قرار است روز شنبه هفتم مردادماه نیز در سومین و آخرین دیدار دوستانه خود در تایلند بار دیگر به مصاف ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی پوشان فوتسال بانوان ایران در تایلند اردو می زنند

تهران - ایرنا - دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران از فردا - دوشنبه - در تایلند آغاز می شود و ملی پوشان فوتسال بانوان امشب عازم این کشور می شوند.  ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همفکری و همپوشانی میان مسوولان فرهنگی در حوزه حجاب وجود ندارد

تهران - ایرنا - یک استاد دانشگاه معتقد است پوشش های نامتعارف در جامعه را بخشی از جنگ نرم دشمنان می داند وو می گوید: در مقابل این هجمه ها همفکری و همپوشانی میان مسوولان فرهنگی در حوزه حجاب ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رونمایی از کتاب سفیدپوشان حماسه ساز با حضور وزیر بهداشت در سمنان

رونمایی از کتاب سفیدپوشان حماسه ساز با حضور وزیر بهداشت در سمنان وزیر بهداشت پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پانیونیوس با ملی پوشان ایرانی صعود کرد - شجاعی پاس گل داد

تیم فوتبال پانیونیوس یونان با حضور ستارگان ایرانی خود به مرحله بعدی رقابتهای انتخابی لیگ اروپا صعود کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پانیونیوس پنجشنبه شب دیدار برگشت خود مقابل گوریسا اسلوونی را ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

سرخپوشان با 19بازیکن به اردو رفتند

... حمیدرضاطاهرخانی، علی علیپور، احسان علوان‌زاده، سیامک نعمتی و آدم همتی در اردوی این تیم فوتبال حضور دارند. سرخ‌پوشان آخرین تمرین پیش از دیدار برابر نفت را در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری می کنند. همچنین «گادوین ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست تیم فوتبال نفت تهران منصوب شد - نفتی ها با لباس زرد به مصاف سرخپوشان می روند

تهران- ایرنا- «منصور عرفانیان»سرپرست باشگاه نفت تهران روز پنجشنبه در حکمی «فرامرز ورمقانی» را به سرپرستی موقت تیم فوتبال نفت تهران منصوب کرد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دیدارهای تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان ایران در تایلند

... جدیدی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این دیدارهای تدارکاتی با هدف آماده سازی برای حضور قدرتمند در رقابت های داخل سالن آسیا در برگزار می شود. وی افزود: ملی پوشان فوتسال بانوان ایران در تایلند با تیم ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

چگونه رگ‌های عنکبوتی صورت را بپوشانیم

تهران - ایرنا - رگ‌های عنکبوتی معمولا با افزایش سن در صورت و سایر نقاط بدن نمایان می‌شوند؛ ولی این عروق خونی می‌توانند در هر سنی دیده شوند. این رگ‌ها علاوه بر روش‌های درمانی و لیزر، با ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارزیابی سرپرست باشگاه پرسپولیس از وضعیت سرخپوشان - به دنبال موفقیت در سوپرجام هستیم

تهران - ایرنا - سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: سرخپوشان در فصل جدید فوتبال ایران ترکیب کامل و ایده آلی از بازیکنان را در اختیار دارند، ما می خواهیم با موفقیت در سوپر جام به استقبال ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام آخرین رنکینگ آسیایی ملی پوشان بدمینتون

... بازیکنان حاضر در این اردو متشکل از امیر جباری از همدان، مهدی انصاری از زنجان، محمد پایروند از تهران، علی حسین خانی از زنجان و سیدآرمین زکی زاده از تهران هستند. ملی پوشان حاضر در این اردو زیر نظر مرتضی ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرپرست کاروان ایران: ملی پوشان معلول آماده رقابت با برترین های دوومیدانی جهان هستند

لندن - ایرنا - سرپرست کاروان ورزشی پارالمپیکی ایران از آمادگی کامل ملی پوشان برای شرکت در مسابقات دوومیدانی قهرمانی معلولان جهان در لندن خبر داد. هشتمین دوره رقابت های ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مهاجم جدایی طلب به اوکراین رسید - استقبال سرخپوشان از طارمی

... وی در میان استقبال کادر فنی و بازیکنان به جمع سرخپوشان پیوست و با اعضای تیم پرسپولیس به خوش و بش پرداخت. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس با ابراز خرسندی از ورود مهدی به اردو، از وی خواست در تمرین صبح ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی پوشان سرعت ایران از رسیدن به فینال 200 متر بازماندند

تهران - ایرنا - حسن تفتیان دونده دوی سرعت ایران که پیش از این در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب نشان طلا در ماده 100 متر شده بود و علی خدیور دیگر ملی پوش کشورمان در این ماده از رسیدن ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضوابط شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی برای انتخاب ملی پوشان

تهران - ایرنا - شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی اعلام کرد: عملکرد فرنگی کاران تا پیش از رقابت های قهرمانی جهان مورد ارزیابی قرار می گیرد و بهترین ها با اولویت نفر برتر انتخابی برای حضور ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ملی پوشان تکواندو به اردو می روند

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در مرحله نخست رقابتهای گرندپری سال ۲۰۱۷ با حضور ۶ تکواندوکار از فردا یکشنبه آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گرندپری سال ۲۰۱۷ به میزبانی روسیه ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

برزیل مقابل آمریکا پیروز شد - طلایی پوشان فینالیست شدند

تیم ملی والیبال برزیل با غلبه بر آمریکا به دیدار فینال رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۷ صعود کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی والیبال برزیل و آمریکا در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ جهانی والیبال به مصاف ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کادر پزشکی از جمع آبی پوشان جدا می شوند؟

غیبت کادر اصلی پزشکی استقلال در اردوی آماده سازی این تیم ابهاماتی را در مورد ادامه همکاری با آبی پوشان ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت کردن در تیم های استقلال و پرسپولیس و تیم ملی ایران ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

آینده نگری های استقلال - یک جوان دیگر به آبی پوشان پیوست

... شهباززاده»،‌ «روزبه چشمی»، «آرمین سهرابیان»، «حسن بیت سعید»، «حسین حیدری»،‌ «سجاد آقایی»،‌ «فردین نجفی»، «محمد هاشمی»، «محمد جواد محمدی» و «مهدی قائدی» دیگر بازیکنانی هستند که در این فصل به جمع آبی پوشان ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

منصوریان موافق جدایی ملی پوشان نیست

... خستگی ناشی از سفر قادر به حضور در ترکیب آبی‌ها نبود. در آن بازی منصوریان بازیکنان مهم خود در یک پست و حساس ترین پست را از دست داد تا آن اتفاق نادر در تاریخ فوتبال استقلال ثبت شود. آبی پوشان در روز ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

رییس فدراسیون چوگان: ملی پوشان ایران نمایش قابل قبولی داشتند

تهران- ایرنا- «گلنار وکیل گیلانی» رییس فدراسیون چوگان ملی پوشان چوگان ایران پس از بازی ایران مقابل هند گفت: ملی پوشان ایران باغیرت ظاهر شدند و نمایش قابل قبولی ارائه دادند.  ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال بر همکاری آبی پوشان با تیم امید تاکید کرد

... کننده است و قطعا در تیم فوتبال امید شرایط تمرینی به گونه ای است که روند آمادگی آنان حفظ می شود. مدیر فنی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص اردوی آماده سازی آبی پوشان در شهرایروان کشور ارمنستان گفت: بازیکنان ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پنج جلسه تمرین و بازی تدارکاتی برای سرخ پوشان پیش از سفر به اکراین

تهران - ایرنا - سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سرخ پوشان مقابل امیدهای این باشگاه در دیداری تدارکاتی صف آرایی می کنند و پس از انجام پنج جلسه تمرینی عازم کیف پایتخت اوکراین می شوند.  ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

چهار پیروزی و دو شکست حاصل تلاش ملی پوشان اسنوکر کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا

تهران- ایرنا- ملی پوشان اسنوکر کشورمان امروز جمعه نهم تیرماه در دومین روز رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا موفق به کسب چهار پیروزی شدند و در دو بازی شکست خوردند. پایگاه ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قرارداد 2 ساله پدیده آملی با سرخپوشان پایتخت

... و با درخشش در تیم جوانان ساپیا تهران، از سه تیم لیگ برتری تهرانی پیشنهادهای جدی داشت و در نهایت از میان تیم های پیکان، مقاومت و پرسپولیس، ترجیح داد تا فوتبال حرفه ای خود را با سرخپوشان پایتخت ادامه دهد. ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تمایل مهاجم نیجریه ای پرسپولیس به ثبت قرارداد بلند مدت با سرخپوشان

تهران- ایرنا - مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه ابراز تمایل کرد: در صورتی که مسئولان باشگاه موافق باشند، حاضر است با سرخپوشان قرارداد چهار ساله ببندد. «گادوین ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تمرین سرخپوشان بدون حضور ملی پوشان، احمد زاده و مصلح

... پوشان این تیم و احمدزاده و مصلح انجام شد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس از پایگاه خبری باشگاه پرسپولیس، تمرین نوبت صبح امروز ساعت 10:10 دقیقه پس از صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ کرواسیایی آغاز ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حضور نفرات جدید و غیبت ملی پوشان در نخستین تمرین پرسپولیس

... پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، سرخپوشان پایتخت که مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های ایران هستند، نخستین تمرین خود را در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند. «گادوین منشا» مهاجم نیجریه ای و جدید پرسپولیس در ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تقدیر شهردار اتریش از تیم ملی ایران - سفر ملی پوشان به مونته نگرو

ملی پوشان فوتبال ایران با پایان اردوی خود در اتریش روز جمعه راهی مونته نگرو می شوند تا خود را برای بازی تدارکاتی با این کشور آماده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم ملی فوتبال در حالی برگزار ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پیروزی چلسی مقابل میدلزبورو - آبی پوشان در یک قدمی قهرمانی لیگ برتر

... با این برد ۸۴ امتیازی شد و در یک قدمی قهرمانی این فصل از لیگ برتر قرار گرفته است. نزدیکترین تعقیب کننده آبی پوشان تیم تاتنهام است که با ۷۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد. این دو تیم سه بازی دیگر پیش روی ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

حقوق‌های ملی‌پوشان و کادر فنی وزنه‌برداری پرداخت شد

حقوق‌های ملی‌پوشان و کادر فنی وزنه‌برداری پرداخت شد به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،‌ با توجه به مشکلات و محدودیت‌های مالی که فدراسیون‌ وزنه‌برداری با آن دست به گریبان بود حقوق ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کورسوی امید سفیدپوشان به جدالی زودتر از چلسی! - هاتسپر فشار را افزایش می‌دهد؟

پیش بازی وستهام - تاتنهامکورسوی امید سفیدپوشان به جدالی زودتر از چلسی!/هاتسپر فشار را افزایش می‌دهد؟ به گزارش خبرگزاری فارس، جمعه شب در اولین بازی از هفته سی و ششم لیگ جزیره تاتنهام در ورزشگاه «لندن» ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

روحانی به وعده هایش در آذربایجان جامه عمل پوشاند

رئیس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در آذربایجان غربی با بیان اینکه کارنامه دولت یازدهم ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعتصاب بازیکنان پرسپولیس شکست - استارت سرخپوشان برای بازی حساس

... شانس صعود این تیم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا همراه بود با مشکلات زیادی مواجه شد که یکی از آنها اعتصاب بازیکنان بود. سرخپوشان در شرایطی برابر ذوب آهن در هفته بیست و نهم لیگ برتر به میدان رفتند ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تیم‌های الف و ب ایران رقبای خود را شناختند - ملی‌پوشان فردا به میدان می‌روند

فوتوالی قهرمانی آسیا - تایلندتیم‌های الف و ب ایران رقبای خود را شناختند/ ملی‌پوشان فردا به میدان می‌روند به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ٬ تیم الف ایران در گروه ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کسب سه پیروزی در روز نخست برای ملی پوشان اسنوکر ایران

رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا - قطرکسب سه پیروزی در روز نخست برای ملی پوشان اسنوکر ایران به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تصاویر جشن قهرمانی سرخپوشان

... و علی‌اکبر طاهری جام قهرمانی را به سید جلال حسینی کاپیتان این تیم اهدا کردند و او این جام را بالای سر برد. تصاویر جشن قهرمانی سرخپوشان تصاویر جشن قهرمانی سرخپوشان تصاویر جشن قهرمانی سرخپوشان تصاویر ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

سه امتیاز دیگر برای رکورد سرخپوشان - پرسپولیس رکوردش را می‌شکند

... هر پیروزی میانگین ۲/۷۸ برای هر بازی را ثبت کردند. دومین تیم برتر رقابت‌های سراسری ایران هم، تیمی غیر از پرسپولیس نیست. سرخپوشان در لیگ اول تخت جمشید در سال ۵۲، همان سالی که حماسه ۶ تایی‌ها ثبت شد در ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پرسپولیس برابر پیکان زیبا بازی نکرد - قهرمانی قرمزپوشان نزدیک است

مدافع پیشین پرسپولیس با بیان اینکه قرمزپوشان برابر پیکان بازی زیبایی ارائه نکردند گفت: این تیم می تواند قبل از پایان لیگ جشن قهرمانی بگیرد. رضا ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم های پرسپولیس ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تمرین عصر جمعه سرخپوشان در هوای سرد تهران برگزار شد

تمرین عصر جمعه سرخپوشان در هوای سرد تهران برگزار شد به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین نوبت دوم روز جمعه را از ساعت 15 پس از صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ در ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ملی‌پوشان ایران با ۹ امتیاز با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند

تورنمنت بین‌المللی فوتبال بانوان - سوچی روسیهملی‌پوشان ایران با ۹ امتیاز با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم ایران و اسلوونی امروز برگزار و ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

>  معرفي ملي‌پوشان اعزامي به رقابت‌هاي جهاني 2017 پاورليفتينگ

سرمربي تيم ملي پاورليفتينگ خبر داد معرفي ملي‌پوشان اعزامي به رقابت‌هاي جهاني 2017 پاورليفتينگ سرمربي ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دغدغه‌های مشترک صعود برای سبز و سفیدپوشان - نکات خواندنی بازی جذاب

... دارد و متعلق به شهر «جده» است. سبز پوشان شهر جده صاحب یک ورزشگاه بسیار مدرن ۲۰ هزار نفره هستند که از حریفان شان در این ورزشگاه پذیرایی می‌کنند. این تیم عربستانی که از یک مربی ۶۲ ساله سوییسی به اسم ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

استارت دوباره آبی پوشان فوتبال تبریز از فردا

تبریز - تمرینات تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پس از سه روز تعطیلی از فردا پیگیری می شود. علی اکبرزاده مدیر رسانه ای باشگاه گسترش فولاد تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بازیکنان تیم ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

جدال هندبال بانوان ایران با چین در نخستین گام - ملی‌پوشان 20 اسفند راهی می‌شوند

مسابقات هندبال بانوان آسیا-کره‌جنوبیجدال هندبال بانوان ایران با چین در نخستین گام/ملی‌پوشان 20 اسفند راهی می‌شوند به گزارش خبرگزاری فارس، دور جدید تمرینات تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

سفیدپوشانی که از رنج بیماران می‌کاهند - کمبود ۶۵۰ پرستار در قم

قم - سالروز میلاد حضرت زینب(س) فرصتی است برای تقدیر از فرشتگان سفیدپوشی که شبانه روز تلاش می کنند تا از رنج بیماران کاسته شود. خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سالروز میلاد بزرگ پرستار تاریخ، روزی است برای ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری - تظاهرات کفن‌پوشان در دفاع از آیت‌الله عیسی قاسم

گزارش تصویری/ تظاهرات کفن‌پوشان در دفاع از آیت‌الله عیسی قاسم - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع گزارش تصویری/ تظاهرات کفن‌پوشان ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تظاهرات کفن‌پوشان در دفاع از آیت‌الله عیسی قاسم

العالم – بحرین این تظاهرات یکشنبه شب در مناطق مختلف بحرین به دعوت علما و با حضور گسترده مردم برگزار شد. هزاران نفر از مردم بحرین دیشب (یکشنبه) با پوشیدن کفن به خیابان ها آمدند و مخالفت ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مردم بحرین کفن پوشان به خیابان ها ریختند

... با مضامین هشدارآمیز به رژیم آل خلیفه دست گرفتند و شعارهایی را در مخالف با این رژیم و پادشاه بحرین سردادند. هزاران تن از مردم بحرین امشب هم در منطقه دراز در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم کفن پوشان برای حمایت ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فرزندان شهید مدافعان حرم میهمان سرخپوشان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور فرزندان شهید مدافعان حرم در تمرین امروز پرسپولیس حال و هوای خاصی به ورزشگاه شهید کاظمی داد. ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پوشاندن فیل ها از سرما در هند‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پوشاندن فیل ها از سرما در هند‎ تصاویر پوشاندن فیل ها از سرما در هند‎ تصاویر پوشاندن فیل ها از سرما در هند‎ تصاویر پوشاندن فیل ها از سرما در هند‎ تصاویر ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

سنگینی کفه ترازو به نفع سرخپوشان تبریز در مصاف با آبی های خوزستان

.jwplayer تبریز - مهاجم سابق ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کایپتان دوم فولاد خوزستان از جمع سرخپوشان جدا شد

... رفته بود، چند بازی را به‌خاطر مصدومیت از دست داد، اما از بازی مقابل پیکان تهران به ترکیب سرخ‌پوشان برگشت. جماعتی در دور جدید تمرینات فولاد برای نیم‌فصل دوم نیر حضور داشت و در دو مسابقه تدارکاتی فولاد به ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

جلسه طاهری با سرخپوشان و نخستین تمرین بازیکن جدید با پرسپولیس

... با سرپرست باشگاه در زمین چمن ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد. سرخپوشان پس از جلسه با سرپرست باشگاه و معارفه سروش رفیعی بازیکن جدید این تیم، کار خود را از ساعت 14 آغاز کردند. بازیکنان ابتدا برای گرم کردن ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

استقبال منصوریان از ملی پوشان - تمرینات اختصاصی غفوری

... تیم فوتبال استقلال که شب گذشته به ایران بازگشتند، در تمرین امروز مورد استقبال سرمربی تیم قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصرامروز آبی پوشان در کمپ زنده یاد ناصرحجازی و ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ملی پوشان پرسپولیس سرحال نبودند - انتقاد برانکو از کی‌روش طبیعی بود

... کار عجیبی بود. وی در پایان درباره شکست تیم پرسپولیس برابر تیم پاراگ در دیدار تدارکاتی، گفت: خود من در ورزشگاه حضور داشتم. تیم در نیمه اول با ترکیب اصلی و ملی پوشانش بازی کرد که خیلی سرحال نبودند. علت ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

واکنش رئیس فدراسیون دوومیدانی به اعتراض تعدادی از ملی پوشان

.jwplayer رئیس فدراسیون دوومیدانی ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی
Scroll to Top