قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

پویش

آغاز پویش تهیه لوازم‌التحریر برای کودکان نیازمند تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس از آغاز پویش تهیه لوازم‌التحریر برای کودکان نیازمند تحت پوشش بهزیستی با شعار «مهر پایان ندارد» برای دومین سال ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 299
دسته بندی: صفحه نخست

راه‌اندازی پویش - رخ یار - برای زائران راهیان نور

... به راه‌اندازی پویش «رخ یار» در میان زائران کاروان‌های راهیان نور افزود: در این پویش عکاسان و علاقه‌مندان به زائران راهیان نور مراجعه می‌کنند و با تصویر‌هایی که زائران از مقام معظم رهبری دارند عکس یادگاری ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 116
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبهپویشملیکنترلفشارخونپیوستند درراستایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،فشارخوناعضایهیاترییسهدانشگاهسنجیدهشد   بهگزارشوبدا،دراینپویشفشارخوندکترمحمدآقاجانیرییسدانشگاهوتماماعضایهیاترییسهازجملهدکترامیرمحسنضیاییمعاونآموزشی،دکترافشینزرقیمعاونتحقیقاتوفناوری،دکترمحمودخدادوستمعاوندانشجویی،دکترشهنامعرشیمعاونبهداشت،دکتربابکشریفکاشانیمعاونبینالملل،دکترفرزاد پیرویانمعاونغذاودارو،مژگانجزیزادهکریمیمدیرروابطعمومیوحجتالاسلاموالمسلمینفرهادزادهمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریباهمکاریمراکزبهداشتوابستهبهدانشگاهسنجیدهشد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشارکت صدا وسیمای استان سیستان و بلوچستان در پویش ملی کنترل فشار خون

معاونفنیمرکزبهداشتاستانسیستانوبلوچستاناعلامکرد مشارکتصداوسیمایاستانسیستانوبلوچستاندرپویشملیکنترلفشارخون     مجموعهمدیرانوتهیهکنندگانصداوسیمایاستانسیستانوبلوچستانباپیوستنبهپویشملیفشارخوندرزمینهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخوناعلامآمادگیکردند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پویش کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

پویشکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیز،محسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه‌اندازی - پویش ملی دانشگاهیان ایران - با عنوان - بهار همدلی - در دانشگاه‌ علوم پزشکی بابل

راه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی»دردانشگاه‌علومپزشکیبابل رييسدانشگاهعلومپزشكيبابلازپیوستناساتید،کارکنانودانشجویانایندانشگاهدرپویشملیدانشگاهیانایرانبهارهمدلیخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسيدفرزادجلالی،بابياناينمطلب،گفتراه‌اندازی«پویشملیدانشگاهیانایران»باعنوان«بهارهمدلی» باجمع‌آوریکمک‌هاینقدی«دانشجویان»،«کارکنان»و«اساتید»دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،برایاسکاندائمآسیب‌دیدگاندرحادثهسیلاخیراستکهامیدواریمبااینحرکتبتوانیم بااحداثواحدهایمسکونیکاملاًتخریبشده،مرهمیبردردهایهموطنانعزیزباشیم ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی به پویش ملی - بهار همدلی - پیوست

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبههمراهجمعیازمدیرانمجموعهخودجهتکمکبهسیل‌زدگانبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست بهگزارشوبدا،پویشملی«بهارهمدلی»جهتبازسازیبخشیازمنازلکاملاویرانشدهدرمناطقسیلزدهتوسطتعدادیازنهادهایمستقلدانشجوییتاسیسشدهاستهمچنینپویشملی«بهارهمدلی»باتکیهبرموجسومکمک‌هایموردنیازخسارتدیدگاندرحادثهسیلایجادشدهچراکهموجاولودومکمک‌هایمالیمردمدرزمانبروزحوادثوبلایایطبیعیدرکشوربودهاست ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پویش بهار همدلی

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد پیوستنرییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلی رییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلیپیوستند بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهریرییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتاقدامانساندوستانهجمعیازدانشجویانفعالواعضایتشکلهایدانشگاهیدرراهاندازیپویشبهارهمدلیمقدمهمشارکتجمعبسیاریازاعضایهیاتعلمی،کارکنانودانشجویاندرامورخیریهوعامالمنفعهخواهدشد ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بانک ملی ایران به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اجرای پویش ملي مبارزه با سرطان به منظور کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از این بیماری

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدعنوانکرد اجرایپویشمليمبارزهباسرطانبهمنظورکاهشبروزومرگومیرناشیازاینبیماری معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزدگفتهدفکلیازاجرایمليمبارزهباسرطان،کاهشبروزومرگومیرناشیازسرطانوبهبودکیفیتزندگيبيمارانمبتلابهسرطاناست ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی پویش ملی مبارزه با سرطان

معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپویشملیمبارزهباسرطانباهدفافزایشآگاهیوجلبمشارکتمردمدرخصوصقابلپیشگیریبودنسرطانوشیوههایآنباشعار«سرطانقابلپیشگیریودرماناست،باخودمراقبتیوامید»راهاندازیمیشود بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیاهدافاصلیاینپویشراشاملافزایشآگاهیوجلبمشارکتمردمدرخصوصقابلپیشگیریبودنسرطانوشیوههایآنباتاکیدبرمشکلاتمنطقهای،اصلاحباورهاینادرستمردمدرخصوصسرطانازجملهدرمانناپذیربودنآن،جلبمشارکتسیاستگذارانومجریانسلامتدرونوبرونبخشیدرکنترلعواملخطرسرطانباتاکیدبرمشکلاتمنطقهایدانست ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری پویش خون قهرمان توسط سازمان اورژانس کشور

برگزاریپویشخونقهرمانتوسطسازماناورژانسکشور نیروهایسازماناورژانسکشورباهدفترویجفرهنگاهدایخون،امروزپویشخونقهرمانراباهمکاریسازمانانتقالخونایرانبرگزارکردندوبامراجعهبهپایگاههایانتقالخونسراسرکشور،اقدامبهاهدایخونکردند ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طراحی و اجرای ۵۷ پویش ملی آموزش سلامت

... دکترایازیانعقادتفاهمنامهارتقایفرهنگسلامتبینوزرایبهداشتوارشاد،تصویبومدیریتتقویمفرهنگیوزارتبهداشت،پشتیبانیفرهنگیبرنامهملیخودمراقبتیباتربیتبیشاز۶میلیونسفیرسلامتخانوار،دانشجوودانشآموزراازاقداماتجلساتشورایفرهنگیوزارتبهداشتبیانکردوگفتطراحیواجرای۵۷پویشملیآموزشسلامت،تصویبسندبرنامهارتقایفرهنگسلامتوتشکیلکارگروهملیارتقایفرهنگسلامت وکارگروههایاستانیآنذیلشورایفرهنگعمومیکشوروهماهنگیبینبخشیبرایاجرای۲۶برنامهکلاناقدامبینبخشیبرایارتقایفرهنگسلامتباهمکاری۶۲دستگاهدولتی،لشگری،نهادهایفرهنگیوسازمانهایمذهبیازدیگراقدامات۹۹جلسهشورایفرهنگیوزارتبهداشتاست ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

راه اندازی پویش بین المللی محاکمه بن سلمان در شهر لاهه هلند

العالم- عربستان سعودی  به نقل از پایگاه اینترنتی الخلیج آنلاین، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، فرهیختگان و روزنامه نگاران از چندین کشور اروپایی با راه انداختن پویشی محاکمه محمدبن سلمان ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر آغار به کار پویش جهادی مهر باران درکرج

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

همگامي پليس با پويش عظيم عزاداران حسيني

همگامي پليس با پويش عظيم عزاداران حسيني گروه استان ها - گلستان - فرمانده انتظامي استان ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استقبال خبرگزاری ایسنا از پویش مردمی - من و حاج آقا -

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پویش «من و حاج آقا» با استقبال خوب مخاطبان و همراهان رسانه رسمی حوزه همراه شده، به طوری که روزانه چندین عکس به درگاه های اعلام شده می رسد و از روز گذشته انتشار تدریجی این تصاویر ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

به پویش مردمی - قدمی برداریم - می پیوندم

... کوچک در عرصه فرهنگ با افتخار به پویش مردمی "قدمی برداریم" می پیوندم و از خداوند متعال مسئلت می جویم که توفیق برداشتن قدمی هر چند کوچک را در جهت زمینه سازی ظهور امام عصر حضرت مهدی صاحب الزمان( عج) به ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پویش اهدای خون در پنجشنبه آخر سال، خیراتی برای درگذشتگان است

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: پویش اهدای خون در پنجشنبه آخر سال، خیراتی برای درگذشتگان است سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: پویش ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

زحمات صادقانه و ارزشمند كاركنان ناجا مهر تاییدی بر پویش طریق حق و حقیقت در عرصه فرهنگ ناب اسلامی است

زحمات صادقانه و ارزشمند كاركنان ناجا مهر تاییدی بر پویش طریق حق و حقیقت در عرصه فرهنگ ناب اسلامی است  ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگاه گرافیک تبلیغات محیطی پویش مردمی درخت دوستی بنشان برگزار شد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از برگزاری کارگاه گرافیک تبلیغات محیطی پویش مردمی درخت دوستی بنشان خبر داد. به گزارش قم پرس؛ پیام جوادیان از برگزاری کارگاه گرافیک تبلیغات محیطی پویش مردمی ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نخستین پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی برگزار می‌شود

با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت؛ نخستین پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی برگزار می‌شود با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر مرحله دوم پویش - از خودمان شروع کنیم -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مرحله دوم پویش «از خودمان شروع کنیم» با هدف اصلاح و ارتقای فرهنگ ترافیک در زمینه حقوق عابر پیاده و توسعه استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه، در قالب اجرای نمایش‌های خیابانی ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پویش - از خودمان شروع کنیم -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: پویش " از خودمان شروع کنیم " با هدف اصلاح و ارتقای فرهنگ ترافیک در زمینه حقوق عابر پیاده و توسعه استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه، در قالب اجرای نمایش های خیابانی در ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

پویش - از خودمان شروع کنیم -

ایرنا - تهران - پویش «از خودمان شروع کنیم» با هدف اصلاح رفتارهای ترافیکی و ترویج آن ،سه شنبه و پنج شنبه ها تا پایان مرداد ماه با اجرای نمایش های خیابانی و دوچرخه سواری گروهی در مناطق ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

- نه به تشنگی و تاریکی - - پویش خبری ایرنا برای مدیریت مصرف آب و برق

تهران- ایرنا- خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با هدف فرهنگ‌سازی در مصرف آب و برق، از هفته جاری پویشی خبری با عنوان «نه به تشنگی و تاریکی» را آغاز کرده است. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سدسازی، قاتل خلیج گرگان - پویش ها موجب افزایش سواد محیط زیستی می شود

... مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مهمترین امری که باید اتفاق بیفتد تلاش برای تامین دوباره حقابه خلیج گرگان از طریق رودخانه هایی است که به سمت آن در جریان هستند. *** پویش ها موجب افزایش ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فاز دوم پویش - از خودمان شروع کنیم - با محوریت عابرپیاده آغاز شد

تهران- ایرنا- معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: فاز دوم پویش «از خودمان شروع کنیم» با محوریت احترام به عابر پیاده و برای هوای پاک شهر رکاب بزنیم در سطح پایتخت آغاز ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر پویش - تو هم بازی -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر پویش «تو هم بازی» تصاویر ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

امضای تفاهم نامه همکاری بین انتقال خون و اورژانس - تامین خون مورد نیاز برای مصدومان تروما و خون ریزی های شدید براساس این تفاهم نامه - راه اندازی پویش - نه به چهارشنبه سوزی -

... سازمان انتقال خون ایران یادآور شد: در کشور حدود 3.5 درصد از جمعیت اهداکنندگان خون دارای گروه خونی O منفی هستند و باید بر روی آنها سرمایه گذاری ویژه ای انجام شود. دکتر پورفتح الله از راه اندازی پویش "نه ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ویژه برنامه پویش ملی - چله انقلاب - در سمنان برگزار می‌شود

: 715231 منبع : ابنا خلاصه سلسله نشست های پویش ملی "چله انقلاب" به مناسبت بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی با محوریت تشکل‌های جوانان رضوی در شاهرود برگزار می‌شود. ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پویش ترویج حجاب در فیلیپین مقابل برنامه غربی انتخاب دختر شایسته

به گزارش ایرنا، گروهی از دختران و زنان فیلیپینی روز چهارشنبه در پویشی مقابل برنامه غربی انتخاب دختر شایسته سال، عکس هایی متفاوت از زیبایی با ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نشست‌های پویش کشوری - چله انقلاب - درگلستان برگزار می‌شود

: 714827 منبع : ابنا خلاصه در آستانه ایام الله دهه فجر نشست‌های عمومی و تخصصی پویش کشوری "چله انقلاب" با راهبری تشکل‌های جوانان رضوی در استان گلستان برگزار می‌شود.  ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پویش کشوری - چله انقلاب - در خراسان شمالی برگزار می‌شود

: 714799 منبع : ابنا خلاصه در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برنامه‌های پویش کشوری "چله انقلاب" در خراسان شمالی با حضور کارشناسان مختلف در حوزه‌های مرتبط با انقلاب ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان تصاویر مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان تصاویر مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان تصاویر مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان تصاویر ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

مراسم اختتامیه اولین مرحله پویش مدافعان دور از حرم برگزار شد

: 714553 منبع : ابنا خلاصه اختتامیه مرحله اول پویش مردمی مدافعان دور از حرم در هیئت فاطمیه ارشاد برگزار شد.  ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مراسم اختتامیه اولین مرحله پویش مدافعان دور از حرم در تهران برگزار شد

: 714553 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه اختتامیه مرحله اول پویش مردمی مدافعان دور از حرم در هیئت فاطمیه ارشاد برگزار شد.  ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اختتامیه پویش مردمی مدافعان دور از حرم برگزار می شود

: 714154 منبع : ابنا خلاصه اختتامیه پویش مردمی مدافعان دور از حرم در تهران روز دوشنبه ۲۷دیماه ساعت ۱۸برگزار می شود.  ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

راه اندازی - پویش مطالعاتی زندگی برتر - در اصفهان

... مناسبی برای اطلاع رسانی و الگوپذیری از سیره فردی و اجتماعی ایشان بیان کرد. وی خاطر نشان کرد: پویش مطالعاتی زندگی برتر با هدف گسترش سبک زندگی اسلامی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان آغاز شده ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش مردمی انتقال پیکر شهید دریاقلی سورانی به آبادان راه اندازی شد

به گزارش ایرنا رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدای آبادان طی نامه ای خطاب به خانواده شهید دریاقلی سورانی، پیگیری انتقال مزار آن شهید معروف و ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

راه اندازی پویش مردمی - نجات دریاچه نمک - در قم

قم ـ ایرنا ـ مدیر تشکل انجمن بوم شناسان آریایی از راه اندازی پویش مردمی «نجات دریاچه نمک قم» برای مقابله با بحران زیست محیطی این دریاچه ارزشمند در مرکز کشور خبر داد.  ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پویش مردمی - من خادم زوار حسینم - در قرارگاه اربعین قم

... شهر قم میزبان تمامی زائرین اربعین از سراسر کشور و همچنین زائرین دیگر کشورها می باشد. وی در ادامه اظهار داشت: پویش مردمی "من خادم زوار حسینم" نیز در این قرارگاه تشکیل شده و کسانیکه نتوانسته اند در ایام ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پویش‌های مردمی برای برطرف شدن بحران دریاچه نمک قم تشکیل شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تاکید براینکه باید در تدوین برنامه ششم توسعه فصلی مستقل برای گرد و غبار تعریف شود، گفت: پویش‌های مردمی برای برطرف ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پویش مردمی - کلاهی می‌بافم برای برادر مدافع حرم - آغاز به کار کرد

... مقدس امامزاده حسین(ع)با اشاره به افتتاح پویش مردمی کلاهی می‌بافم برای برادر مدافع حرم در قزوین گفت: این برنامه در حسینه امام زاده حسین(ع) برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پويش طلبگي - منشور روحانيت - راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاري «حوزه» از مشهد،‌ معاونت فرهنگي تبليغي حوزه علميه خراسان با همكاري فرهنگ سراي قرآن و عترت مشهد و با هدف تبيين منشور روحانيت و آشنايي بيشتر طلاب حوزه هاي علميه با اين پيام، ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش مردمی قلیان ها را گلدان کنیم در شیراز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پویش مردمی قلیان ها را گلدان کنیم در شیراز تصاویر پویش مردمی قلیان ها را گلدان کنیم در شیراز تصاویر پویش مردمی قلیان ها را گلدان کنیم در شیراز تصاویر ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

دو اجلاس سران آ.سه.آن در لائوس - از پویش جشن طلایی تا اختلافات درونی

... دسامبر سال 2015 میلادی در کوالالامپور در یکسال گذشته است. در مراسم افتتاحیه رهبران شاهد راه اندازی پویش جشن طلایی آ.سه.آن و رونمایی از آرم آن خواهند بود که سال 2017 میلادی استفاده می شود. این پویش جشن ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جشن بزرگ پویش ملی آینه شمعدون

جشن بزرگ پویش ملی آینه شمعدون و اهدای 110جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور محسن ولیئی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در برج میلاد برگزار شد.  ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

راه اندازی پویش مردمی - چهله کلیمیه - در دهه کرامت

... کل تبلیغات اسلامی مازندران در نظر دارد با توجه به ایام بسیار فرخنده و دهه کرامت، پویش مردمی "چهله کلیمیه" در سراسر شهرهای مازندران برگزار کند. وی در ادامه ضمن اشاره به برخی ویژگی های حضرت معصومه(س) افزود: ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش مردمی کوچک تنهاست

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: پویش مردمی «کوچک- تنهاست» صبح جمعه یکم مرداد در حمایت از کودکان قربانی آسیب های اجتماعی در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد. تصاویر پویش مردمی«کوچک - تنهاست» تصاویر پویش ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

هنرمندان و خبرنگاران اصفهان به پویش مردمی نجات محیط زیست پیوستند

به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس این پیمان نامه، هنرمندان و خبرنگاران متعهد شدند برای پاسداشت محیط زیست با انجام رفتارهای صحیح خود و با همه توان ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مهناز افشار سخنگوی پویش - کودکان بد سرپرست - شد

به گزارش روز جمعه خبرنگار سینمایی ایرنا، مهناز افشار پس از اعلام همکاری با «پویش» گفت: این مسئولیت همه ماست که در برابر ظلم‌هایی که به کودکان ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روی جوانان حساب باز کرده ایم - پویش عکاسی در حین انتقال خون تا نهم مرداد ادامه دارد

مدیرعامل سازمان انتقال خون در حین اهدای خون: روی جوانان حساب باز کرده ایم/ پویش عکاسی در حین انتقال خون تا نهم مرداد ادامه دارد  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز پویش مردمی اهدای خون - قدردانی از دو میلیون و 100 هزار اهدا کننده خون

... سالمندی می روند مصرف خون افزایش پیدا می کند و در این بین نقش ویژه جوانان برجسته تر می شود. وی گفت: از روز جهانی اهدای خون تا 9 مرداد که روز ملی اهدای خون در تقویم کشور نامگذاری شده است پویشی مردمی برای ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیران معاونت بهداشت به پویش ملی - قلیان ها را گلدان کنیم - پیوستند

مدیران معاونت بهداشت به پویش ملی «قلیان ها را گلدان کنیم» پیوستند مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حاشیۀ جلسه شورای ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به پویش ملی - قلیان ها را گلدان کنیم - ،ادامه دارد

پوش ملی « قلیان‌ها را گلدان کنیم» امسال همزمان با روز جهانی بدون دخانیات ( 10 خرداد ماه) با حضور چهره‌های مطرح و مورد وثوق جوانان در عرصه‌های مختلف آغاز به کار کرده است. به گزارش وبدا، این پویش با استقبال ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

پویش مردمی #مدافع_حرم_باش شروع به کار کرد

پویش مردمی «مدافع حرم باش» در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در کشور با شعار «خواهرم، تو خود حرمی، بیا با چادرت مدافع حرم باش»، راه اندازی شد. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش مردمی - مدافع حرم باش - راه ندازی شد

حجت الاسلام میلاد امینی موحد، از فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی استان خوزستان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، از راه اندازی «پویش مردمی مدافع حرم باش» خبرداد و اظهارداشت: ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

همایش پویش سه شنبه های بدون خودرو در اراک برگزار شد

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی در حاشیه این همایش گفت: پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو از شهر اراک آغاز شد و هم اکنون در 115شهر صنعتی از جمله رفسنجان، ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پویش ملی - قلیان‌ها را گلدان کنیم - با حمایت هنرمندان و ورزشکاران

توسط معاونت بهداشت برگزار می شود؛ پویش ملی «قلیان‌ها را گلدان کنیم» با حمایت هنرمندان و ورزشکاران پویش ملی « قلیان‌ها ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیمان پویش مردمی برای نجات محیط زیست در اصفهان بسته شد

... اصفهان در تالار همایش های اداره کل راه و شهرسازی این استان برگزار شد، همه شرکت کنندگان با حضور درمقابل صحنه برگزاری مراسم، متن پیمان نامه ی پویش نجات محیط زیست را یک صدا قرائت کردند. پویش نجات محیط زیست ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پویش مردمی قرائت دعای جوشن صغیر راه‌اندازی شد

حجت‌الاسلام علی مرشدیان، از فعالان عرصه فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی استان خوزستان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، با اشاره به راه‌اندازی «پویش مردمی قرائت دعای جوشن صغیر» در سطح ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش سه شنبه های بدون خودرو در ۱۱۲ شهر

پویش سه شنبه های بدون خودرو در ۱۱۲ شهر wSg7j  ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: فیلم

تشکیل پویش ملی نجات اقتصاد ایران، برای رصد اقدامات در حوزه اقتصاد

حسنلو در نشست پویش ملی نجات اقتصاد ایران، خبر دادتشکیل پویش ملی نجات اقتصاد ایران، برای رصد اقدامات در حوزه اقتصاد به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مسعود حسنلو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پویش مردمی - من حجاب را دوست دارم - در مسجد مقدس جمکران

در ایام نوروز اجرا می شود پویش مردمی «من حجاب را دوست دارم» در مسجد مقدس جمکران پویش مردمی «من حجاب را دوست ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

راه اندازی پویش مردمی حمایت از سید حسن نصرالله

... فرمانده دلاور جبهه مقاومت کردند. در این راستا، جمعی از طلاب حوزه علمیه اهواز، با راه اندازی پویش «حمایة_حسن» و انتشار تصاویری زیبا از سید حسن نصرالله و همچنین نشر کلیدواژه «#حمایة_حسن»، «#سید_حسن_نصرالله» ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه
Scroll to Top