آخرین اخبار

پیوست

حوزه انتخاباتی دهستان دستگرد به شهرستان‌های شهرکرد پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی تاکید کرد: دهستان دستگرد و روستای خیرآباد از توابع بخش فرخ‌شهر شهرستان شهرکرد از لحاظ حوزه انتخابیه در در محدوده ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 28
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

بیرانوند با قراردادی ۳ ساله به آنتروپ پیوست - عکس

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود با باشگاه بلژیکی را امضا کرد. به گزارش جی پلاس؛ پس از توافق ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 46
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

پیوستن به FATF چه اهمیتی برای رونق تولید دارد؟

موضوع قابل طرح و همچنین ضروری، اثرات و پیامدهای پیوستن و یا نپیوستن به این نهاد جهانی برای اقتصاد و به ویژه بخش تولید است. واقعیت این است که امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 94
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

در 5 سال گذشته چه تعداد نیرو به داعش پیوستند؟

به گزارش دولت بهار به نقل از شبکه خبری سی‌سی‌تی‌وی،  یافت‌های گروه بررسی‌ های امنیتی - اطلاعاتی سوفان مستقر در نیورک نشان می‌ دهد که بیشترین عناصر پیوسته به گروه تروریستی داعش از کشور تونس هستند و تعداد ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 199
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

پیوستن دو نفر از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک به داعش

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، دو تن از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک با گریختن از این کشور به تروریست‌های داعش در سوریه ملحق شدند.به نوشته دیلی میل، نیروهای امنیتی بلژیک از این ترس دارند که ممکن ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 115
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

نشست مشترک و هم‌اندیشی با مدیران مدارس پیوسته جامعةالمصطفی- واحد مشهد برگزار شد

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعةالمصطفی، در این نشست، «حجت‌الاسلام والمسلمین‌ صالح»، مدارس پیوسته جامعةالمصطفی را دارای هویت حوزه‌ای و با هدف توسعه و ترویج معارف ناب مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پدر سردار شهید مزدستان به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، سردار شهید غلامرضا مزدستان مسئول محور اطلاعات عملیات تیپ ۲۱ امام رضا در زمان جنگ تحمیلی بود که پس از سالها حضور در جبهه های حق علیه باطل ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ضرورت توجه به پیوست های اقلیمی و زیست محیطی در طرح های جدید تولید مسکن

صبوری اعلام کرد: ضرورت توجه به پیوست های اقلیمی و زیست ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

یک بازیکن جدید به صنعت نفت آبادان پیوست+ عکس

دروازه بان جدید تیم فوتبال نفت آبادان مشخص شد. به گزارش جی پلاس، ناصرسالاری که سابقه بازی در صنعت ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن حشدالشعبی به ارتش عراق برای نظم بخشیدن به امور است

... بر پیوستن الحشد الشعبی به ارتش این کشور اظهار داشت: آنچه در دستور نخست‌وزیر آمده، فقط جهت نظم بخشیدن به امور بود؛ ولی امر بر بسیاری از اصحاب رسانه مشتبه شد و گمان کردند که دستور ادغام صادر شده است. شاید ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تحریم و مشکلات اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است - همه پروژه‌ها و پروسه‌های کلان باید پیوست سلامت داشته باشند

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتتاکیدکرد تحریمومشکلاتاقتصادی،مصرفلبنیاتراکاهشدادهاستهمهپروژه‌هاوپروسه‌هایکلانبایدپیوستسلامتداشتهباشند کوچکشدنسفرهمردمومشکلاتاقتصادیبه‌دنبالتحریم‌هایبین‌المللیاخیر،سهملبنیاتدرسبدمصرفیخانواده‌هاراکاهشدادهاست  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۸

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۶۱۴ هزار ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون  نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ازآحادمردماستانفارسدعوتکردتاباهدفارتقایسلامتخودوجامعه،بهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله مکارم شیرازی به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست - تاکید بر استقبال مردم از این طرح

آیتاللهمکارمشیرازیبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوستتاکیدبراستقبالمردمازاینطرح آیتاللهمکارمشیرازیامروزباسنجشفشارخونخودبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست بهگزارشوبدا،ایشانپسازسنجشفشارخونبابیاناینکهپیشگیری،کمهزینهترینراهحلبرایجلوگیریازابتلاءبهبیماریاست،گفتپیشگیریموجبمیشودتاآثارمنفیبیماریواستفادهازداروهادرانسانبهوجودنیایدوانساندچارمشکلاتناشیازبیماریهانیزنشود ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه آشخانه به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

امامجمعهآشخانهبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   حجتالاسلامعباسعلیاحمدزادهامامجمعهآشخانهاستانخراسانشمالیبامراجعهبهمرکزبهداشتاینشهروباسنجشفشارخونخود،بهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست    بهگزارشوبدا،حجتالاسلاماحمدزادهضمنتاکیدبرحسناجرایاینطرحبزرگکشوریوهمکاریدستگاههایاجراییبادانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاظهارکردسلامتییکیازبزرگتریننعمتهایالهیاستکهبایدقدرآنرابدانیم ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبهپویشملیکنترلفشارخونپیوستند درراستایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،فشارخوناعضایهیاترییسهدانشگاهسنجیدهشد   بهگزارشوبدا،دراینپویشفشارخوندکترمحمدآقاجانیرییسدانشگاهوتماماعضایهیاترییسهازجملهدکترامیرمحسنضیاییمعاونآموزشی،دکترافشینزرقیمعاونتحقیقاتوفناوری،دکترمحمودخدادوستمعاوندانشجویی،دکترشهنامعرشیمعاونبهداشت،دکتربابکشریفکاشانیمعاونبینالملل،دکترفرزاد پیرویانمعاونغذاودارو،مژگانجزیزادهکریمیمدیرروابطعمومیوحجتالاسلاموالمسلمینفرهادزادهمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریباهمکاریمراکزبهداشتوابستهبهدانشگاهسنجیدهشد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن استاندار فارس به بسیج ملی کنترل فشار خون

همزمانباآغازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون،استاندارفارسازآحادمردمدرسراسراستاندعوتکردتادرراستایسلامتخودوجامعهبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند   بهگزارشوبدا،دکترعنایتاللهرحیمیضمنتقدیرازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیودانشگاهعلومپزشکیشیرازبهپاستلاشبرایارتقایسلامتمردم،اجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانفارسراارزشمندبرشمردوگفتپیشبینیمیشوداینبسیجملیبتواندسلامتافرادوجامعهراگسترشدادهوهزینههایدرمانیافرادرانیز،کاهشدهد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی به بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوست   نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیگفتامیدوارم،بارویکردمثبتدکترنمکیوزیربهداشت،حوزهبهداشتوپیشگیری،جایگاهواقعیخودرابیابد  بهگزارشوبدا،شهبازحسنپوربيگلري،نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیوعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس،ضمنپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخوندرجمعتعدادیازپرسنلمرکزاورژانس۱۱۵سیرجان،اظهاركردبرنامهبسیجملیکنترلفشارخونکهتوسطوزارتبهداشتدرحالاجرااست،درپیشگیریودرمانبیماریفشارخونکهیکیازبزرگترینبیماریهایخطرسازوشایعکشوراست،اقدامیبزرگوقابلتقدیراستوایننکتهوقتیارزشمندتربودهکهطرحمذکوردرراستایپیشگیریازبیماریگامبرداشتهکهمسلماپیشگیریهموارهبهتروکم‌هزینهترازدرماناست ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی سازمان ها و ادارات تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون

دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهاعلامشد پیوستنخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتتربتحیدریهبهبسیجملیکنترلفشارخون دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهجمعیازخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتشهرستانازجملهروابطعمومیشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی،ورزشوجوانان،آموزشوپرورش،نیرویانتظامی،اوقاف،هلالاحمر،فرمانداریوآبفایروستاییبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند  ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگردان نام آشنای سینمای ایران به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

کارگرداننامآشنایسینمایایرانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوست رسولصدرعاملیکارگردانوفیلنامهنویسنامآشنایایرانباانتشارپستیآموزشیدرصفحهاینستاگرامخود،گروههایمردمیرادعوتبهکنترلفشارخونکرد بهگزارشوبدا،کارگردانآثارسینماییماندگاریمانند«منترانهسالدارم»،«گلهایداوودی»و«دختریباکفش‌هایکتانی»درصفحهشخصیخوددراینستاگرامنوشتوزارتبهداشتطرحملیکنترلملیفشارخونرادردستاجراداردوبرایسلامتیخودوخانواده‌تان،یاخودتاندستبهکاربشویدوفشارخونخودتانرابگیریدیابهمراکزدرمانیمراجعهکنید ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استاندار و امام جمعه زنجان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون استان زنجان پیوستند

استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوستند درراستایپویشملیبسیجکنترلفشارخوندرکشور،استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند بهگزارشوبدا،دکترفتح‌الهحقیقیدرادامهجلسهشورایبرنامه‌ریزیوتوسعهاستانکهدراستانداریبرگزارشد،بهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوست ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه و فرماندار ویژه بابل به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

امامجمعهوفرماندارویژهبابلبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند حجتالاسلامروحانیامامجمعهوولیزادهبورافرماندارویژهبابلدراقدامینمادینبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند   بهگزارشوبدا،حجتالاسلامروحانیامامجمعهبابلگفتضروریمیدانیمازاقدامارزشمندوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیکشوردررابطهباکنترلفشارخونهموطنانعزیزتشکركنيم ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حیات شبانه پایتخت پس از ماه رمضان نیازمند پیوست انتظامی است

... پلیس با اجرای طرح حیات شبانه بعد از ماه مبارک رمضان مشکلی ندارد اما اجرای آن نیازمند پیوست های انتظامی و ترافیکی است. **بازداشت 528 سارق وی همچنین در ادامه با اشاره به اجرای مرحله بیست و پنجم طرح رعد ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دعوت از داروخانه ها برای پیوستن به - بسیج ملی کنترل فشار خون -

دعوتازداروخانههابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»   سازمانغذاوداروتمامیداروخانههایکشوررابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»دعوتکرد    بهگزارشوبدا،بیماریپرفشاریخوناولینعاملخطرمرگومیردرجهانوایراناستسالانهمیلیوننفربهعلتبالابودنفشارخونبالادرجهانمیمیرندومیلیونسالناتوانیومرگزودرسناشیازآنبهجامیماند ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی به پویش ملی - بهار همدلی - پیوست

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبههمراهجمعیازمدیرانمجموعهخودجهتکمکبهسیل‌زدگانبهپویشملی«بهارهمدلی»پیوست بهگزارشوبدا،پویشملی«بهارهمدلی»جهتبازسازیبخشیازمنازلکاملاویرانشدهدرمناطقسیلزدهتوسطتعدادیازنهادهایمستقلدانشجوییتاسیسشدهاستهمچنینپویشملی«بهارهمدلی»باتکیهبرموجسومکمک‌هایموردنیازخسارتدیدگاندرحادثهسیلایجادشدهچراکهموجاولودومکمک‌هایمالیمردمدرزمانبروزحوادثوبلایایطبیعیدرکشوربودهاست ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله العظمی خامنه‌ای دستور آرایش جنگی دادند - کودتای مافیای فلوریدا-میامی به تاریخ پیوست - آمریکا به قتل عام وحشیانه ۲۰۱۸ اعتراف کرد - کارمند اتمی رژیم صهیونیستی اطلاعات محرمانه - جنگ شش‌روزه - را فاش کرد

... مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همه‌ی بخشهای مختلف.»   کودتای مافیای فلوریدا-میامی به تاریخ پیوست کودتای ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ ونزوئلا، اگر به وقایع این روز محدود باشد و با طرح‌های تکمیلی در ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پیوستن رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پویش بهار همدلی

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد پیوستنرییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلی رییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلیپیوستند بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهریرییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتاقدامانساندوستانهجمعیازدانشجویانفعالواعضایتشکلهایدانشگاهیدرراهاندازیپویشبهارهمدلیمقدمهمشارکتجمعبسیاریازاعضایهیاتعلمی،کارکنانودانشجویاندرامورخیریهوعامالمنفعهخواهدشد ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بانک ملی ایران به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پیوستن خادمان مسجد جمکران به کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

خادمان مسجد جمکران و یگان ویژه نیروی انتظامی قم به کمپین “نه به چهارشنبه سوری خطرناک” پیوستند. سازمان آتش نشانی قم در راستای پیشگیری از بروز حریق و حوادث در اماکن زیارتی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر ارتباطات به کمپین بهرفت پیوست؛ دعوت از وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیته امداد

به گزارش جماران؛ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در حساب توییتری خود نوشت: «‌راستشو بگم به خاطر تماس‌های زیاد، موقع رانندگی مجبورم تلفن صحبت کنم وگاهی در کنار آن،مواظب فرزندم ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تاکید خطیب جمعه کیش برتوجه مسئولان به پیوست فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های نوروزی

... و پر رونق را در جزیره کیش شاهد باشیم. خطیب جمعه کیش افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب محوری ترین برنامه این پیوست های فرهنگی و اجتماعی است و می تواند تفکرات نادرست در مورد جزیره کیش را اصلاح کند. حجت الاسلام ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کاپیتان پر افتخار تیم ملی ووشو خداحافظی کرد - قلی‌پور به MMA پیوست

کاپیتان پر افتخار تیم ملی ووشو امروز رسما از دنیای قهرمانی این رشته خداحافظی کرد تا ورزش حرفه‌ای خود را در رشته MMA ادامه دهد.  ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

متن پیوست حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۸ اولویت عمومی و تخصصی وزارت بهداشت

متنپیوستحکموزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی۱۸اولویتعمومیوتخصصیوزارتبهداشت رییسجمهورکهامروزدوشنبهوبااستنادبهاصول۸۷و۱۳۳قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانوباعنایتبهرأیاعتمادمجلسشورایاسلامی،دکترسعیدنمکیرابهسمت«وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی»منصوبکردهبود،طیپیوستحکمیدردوبخشعمومیوتخصصی،اولویتهایهجدهگانهاینوزارتخانهراابلاغکرد ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اولین نشست کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد

اولیننشستکارگروهارزیابیمطالعاتپیوستسلامتباحضورمعاونبهداشتوزارتبهداشتبرگزارشد     اولیننشستکارگروهارزیابیمطالعاتپیوستسلامتکارگروهمادهتصفیهخانهفاضلابتهرانباحضوردکترعلیرضارییسی،معاونبهداشتوزارتبهداشتبهعنوانرییساینکارگروهبرگزارشد ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله مروج از یاران امام خمینی(ره) به ملکوت اعلی پیوست

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آغاز پروژه های عمرانی منوط به درنظر گرفتن پیوست های کارشناسی است

استاندار قم:آغاز پروژه های عمرانی منوط به درنظر گرفتن پیوست های کارشناسی استاستاندار قم با اشاره به مشکلات ناشی از کلنگ زنی طرح های عمرانی غیرکارشناسی در سالهای گذشته اظهار داشت: آغاز پروژه های عمرانی ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مسؤولان در پیوستن به کنوانسیون‌ها بر اساس نظر رهبری عمل کنند/تجربه برجام فراموش نشود

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه تصویب FATF و پالرمو به صلاح کشور نیست تاکید کرد: از مسؤولان درخواست می‌کنیم که نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته و بر خلاف مصلحت کشور عمل نکنند. آیت الله حسین نوری ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایران به عنوان اولین کشور منطقه به شورای بین المللی یکسان سازی الزامات فنی ثبت فرآورده های دارویی انسانی پیوست

ایرانبهعنواناولینکشورمنطقهبهشورایبینالمللییکسانسازیالزاماتفنیثبتفرآوردههایداروییانسانیپیوست ایرانبهعنواناولینعضوشورایبینالمللییکسانسازیالزاماتفنیثبتفرآوردههایداروییانسانیدرمنطقهپذیرفتهشدالحاقبهاینسازمانراهرابرایصادراتداروبهدیگرکشورهاتسهیلمیکند ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیا لیونل مسی به سایپا خواهد پیوست؟ +عکس

... آرم لباسش به آرم سایپا مورد سوژه قرار دادند. کاربران به طنز نوشتند مسی با پوشیدن این لباس برای بار چندم ضمن اینکه علاقه خود را برای پیوستن به تیم سایپا در نیم فصل دوم اعلام کرده، به شایعات نیز ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فرزندان خود را برای پیوستن به حوزه علمیه تشویق کنید

... باشند، گفت: امیدوارم نسل آینده نیز در خدمت اسلام و اهل‌بیت(ع) باشند. نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه فرزندان خود را برای پیوستن به حوزه علمیه، تشویق کنید، تصریح کرد: از اساسِ مذهب تشیع، علمای ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ضرورت تقویت پیوست اقتصادی در برنامه های نظام سلامت

معاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتتاکیدکرد ضرورتتقویتپیوستاقتصادیدربرنامههاینظامسلامت معاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتباتاکیدبرضرورتتقویتپیوستاقتصادیدربرنامههاینظامسلامت،گفتبسیاریازبرنامههایوزارتبهداشت،پیوستاقتصادیدارند،امابامتدلوژیمشخص،مدونومتناسببااستانداردهایجهانینبودهاندولازماستدربرنامهریزیهاینظامسلامت،تحلیلاقتصادیرابهصورتعمیقتریواردفازبرنامهریزی،اجراواصلاحاتکنیم ...
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هر تصمیم و پروژه ملی باید پیوست سلامت داشته باشد

...   وزیربهداشتباتاکیدبراینکههرتصمیموپروژهملیبایدیکپیوستسلامتداشتهباشد،خاطرنشانکردمتاسفانهدرحالحاضردرکشورپروژههایملیپیوستسلامتندارند    دکترهاشمیبابیاناینکهماهنوزدرمقدمهراهاجتماعیشدنسلامتهستیم،گفتاگربخواهیمکارادامهپیداکندبایدبهآنایمانوباورداشتهباشیم،زیراباایمانوباورکاربهسرانجاممی‌رسدواسبابماندگاریآنفراهممیشود  ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شهید زنده لرستان به یاران شهیدش پیوست

به گزارش ایرنا ، جانباز 100 درصد سید نورخدا موسوی 10 سال پیش بر اثر درگیری با گروه تروریستی ریگی مجروح شد و تاکنون در حالت کما به سر می برد. شهید زنده موسوی، شهریورماه 1349 در استان ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استاندار قم: تبلیغات محیطی استان قم نیازمند پیوست فرهنگی است

... انجام داده‌اند که به شیوه مطلوب در حال دنبال شدن است.   ایشان همچنین، با اشاره به اینکه سهم فرهنگ در بسترهای تبلیغاتی باید مشخص شود، خاطرنشان کرد: تبلیغات محیطی استان قم نیازمند پیوست ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مهاجری با پیوستن غلامی به سپیدرود مخالفت کرد

سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز با پیوستن توحید غلامی به سپیدرود رشت مخالفت کرده است. به گزارش جی پلاس، علی کریمی برای ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همراه تمام پروژه‌ها شهری پیوست فرهنگی وجود دارد

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: اعتقاد دارم که هر پروژه‌ای که اجرا می‌شود قطعاً همراه آن مسائل فرهنگی نیز وجود دارد و مجموعه مدیریت شهری نیز این نگاه را دارد که همراه همه پروژه‌ها، پیوست فرهنگی وجود داشته ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضرورت پايش پيوسته مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي استان

استاندار قم خواستار شد؛ضرورت پايش پيوسته مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي استاناستاندار قم در ديدار مديركل صنعت، معدن و تجارت استان قم خواستار پايش و رصد پيوسته مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي استان شد. به ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فلسطین به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیوست

العالم ـ فلسطین اشغالی شبکه «الجزیره» از پیوستن فلسطین (تشکیلات خودگردان) به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی خبر داد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی امروز (چهارشنبه/23 می) پیوستن فلسطین ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هم اندیشی مدیران مدارس پیوسته المصطفی با آیت الله اعرافی

    در سازمان مرکزی جامعه المصطفی برگزار شد؛   هم اندیشی مدیران مدارس پیوسته المصطفی با آیت الله اعرافی   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١٣:٤٦  ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

امنیت و مولفه های اقتصاد مثل زنجیر به هم پیوسته هستند

... زنجیر به هم پیوسته هستند. فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مبارزه قاطع و جدی با ورود کالای قاچاق در سطح استان یکی از ماموریت های مهم فرماندهی انتظامی استان در سال جاری در حمایت از کالای داخلی است. ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتقام جویی پیوسته آل خلیفه از روحانی بحرینی در زندان

... خود محروم شده است. شیخ قفاص از روحانیونی است که به صورت پیوسته هدف اقدامات انتقام جویانه مسئولان زندان قرار می گیرد و پیش از این نیز از امکان مداوا و برپایی شعائر دینی و برپایی نماز جماعت محروم شده ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه‌های عمرانی قم

... است و یکی از موضوعاتی که باید در حوزه عمرانی و مهندسی مورد توجه قرار گیرد ارزش‌های فرهنگی است. رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه‌های عمرانی افزود: در حوزه ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیوست اجتماعی و فرهنگی بوستان های پردیسان تهیه می شود

در نشست شهردار منطقه هشت با امام جمعه و ائمه جماعت مساجد پردیسان بر ضرورت تهیه و تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی برای بوستان های سطح پردیسان تأکید شد. به گزارش قم پرس؛ ابوالفضل مستقیمی در این دیدار با ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

زنان کانادا به مخالفان ترامپ پیوستند - اعتراض به افزایش آزار مسلمانان

      زنان کانادا به مخالفان ترامپ پیوستند/ اعتراض به افزایش آزار مسلمانان   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١٣:٢٠   شماره خبر: ٩٠٧٧٧ گروه ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ستاره ملی‌پوش الهلال به تیم ویارئال پیوست

باشگاه ویارئال اسپانیا از عقد قرارداد با بازیکن تیم ملی فوتبال عربستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ویارئال به طور رسمی اعلام کرد با سالم محمد الدوسری بازیکن تیم الهلال عربستان قرارداد امضا ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

شریفات به استقلال خوزستان پیوست

اهواز - بازیکن نیم‌فصل اول تیم ذوب‌آهن اصفهان با عقد قراردادی به استقلال خوزستان پیوست. به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات وینگر سابق تیم ذوب‌آهن اصفهان که چند روز پیش از این تیم جدا شده بود، با ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

لزوم پیوست نگاری فرهنگی برای پروژه‌های اجرایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بر لزوم پیوست نگاری فرهنگ برای پروژه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: عمده مشکلات ما در کشور ناشی از عدم فرهنگ سازی است. به گزارش قم پرس به نقل از روابط عمومی شرکت آب و ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اگر روحانیت در میدان مبارزه نبود، انقلاب اسلامی بوقوع نمی‌پیوست

... ایستادگی شد، سربلند شد که نمونه کامل آن در جریان انقلاب اسلامی و حرکت عظیم امام بزرگوار بود. ایشان با تأکید بر اینکه اگر روحانیت وارد مبارزه با رژیم طاغوت نمی‌شد هرگز انقلاب اسلامی به‌وقوع نمی‌پیوست، افزودند: ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افشای دست سیا در کربلای ۴ - صدر نشینی کودک ها در بریتانیا - معماری ایرانی به هزاره پنجم پیش از میلاد پیوست - اعوجاج مجازی پل ۴۰۰ ساله

... بریتانیا صدرنشین شد و کتاب «بابای بد» نوشته دیوید ویلیامز،اول شد.   معماری ایرانی به هزاره پنچم پیش از میلاد پیوست سازه معماری هفت هزار ساله در محدوده سد جامیشان کشف شد.باستان شناسان حدس می ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فیلیپین به مجمع بین المللی - اعطای گواهینامه حلال - پیوست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از  philstar، در راستای توسعه صنعت و صادرات حلال، کشور فیلیپین به مجمع بین المللی «اعطای گواهینامه حلال» پیوست. اداره اعتباربخشی وزارت تجارت ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رویای پرواز با بادکنک به واقعیت پیوست (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مسجدی در لندن به طرح ایجاد پناهگاه برای بی‌خانمان‌ها پیوست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از christiantoday، برای نخستین بار یکی از مساجد انگلستان در طرح ایجاد پناهگاه برای بی‌خانمان‌ها در غرب لندن می‌پیوندد. طرح « ماموریت غرب لندن» ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تاخیر در پرداخت بیمه ها، در 6 ماهه دوم سال جاری، تا حد زیادی جبران می شود - مهمترین اقدام ما در حوزه طب اسلامی، روشنگری مردم است - پروژه های کلان کشور باید دارای پیوست سلامت باشند

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص آسیب های ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت توسط بیمه ها و بازگشت پرداخت های غیرقانونی و ارجاع مردم به بیرون از بیمارستانها، گفت: این نگرانی جدی ما است اما تحمل آن ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آل نعمه و زینالی به تیم نفت تهران پیوستند

احمد آل نعمه و علی زینالی امروز پس از توافق نهایی قرارداد خود را با نفت تهران ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر،  احمد ال نعمه مدافع فصل گذشته نفت تهران پس از گفت و گو با حمید درخشان و مذاکره با ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ایران در آستانه پیوستن به پنج کشور تولید کننده واکسن هاری انسان

ساری - ایرنا - رئیس موسسه انستیتو پاستور ایران گفت که با تلاش محققان ایرانی ، تولید واکسن هاری انسانی در مرحله آزمایش به خوبی جواب داده و تا کمتر از 2 سال آینده با اخذ مجوزهای مربوطه بین ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

باکو، ارمنستان را به نقض پیوسته آتش بس در قره باغ متهم کرد

باکو – ایرنا – وزارت امور خارجه و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای مشترک ، ارمنستان را به نقض پیوسته رژیم آتش بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ متهم کردند .  ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایران به جمع تولید‌کنندگان کوانتوم دات‌های پایه کربنی پیوست

تهران- ایرنا- یک شرکت‌ دانش بنیان تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با محصولی که اردیبهشت ماه امسال موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس از سوی ستاد توسعه فناوری نانو این معاونت ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

زیر شاخه های مجلس اعلا به جریان حکمت پیوستند

بغداد-ایرنا-جریان ها و تشکل های سیاسی زیرشاخه مجلس اعلای اسلامی عراق به دنبال اعلام تاسیس جریان حکمت به رهبری سیدعمار حکیم به این جریان جدید سیاسی درعراق پیوستند و همزمان پلاکاردهای جریان ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهرام رادان به پروژه - سی - پیوست

تهران - ایرنا- بهرام رادان بازیگر سینما به پروژه «سی» پیوست تا برای اولین‌بار حضور در عرصه تئاتر را با این پروژه که اثری از همایون شجریان و سهراب پورناظری است، تجربه کند.  ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روزنامه روسی: امکان پیوستن ایران به طرح تامین گاز اروپا وجود دارد

مسکو - ایرنا - روزنامه ایزوستیا نوشت: اتحادیه اروپا نگران این نیست که جمهوری آذربایجان گاز کافی برای تحویل نخواهد داشت، زیرا می خواهد کمبودها را از روسیه تامین کند و همچنین امکان دارد، ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دنیلو به منچسترسیتی پیوست

تهران- ایرنا- تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس امروز(یکشنبه) اعلام کرد 'دنیلو لوئیز داسیلوا' با یک قرارداد پنج ساله از رئال مادرید به آبی ها ملحق شد. به گزارش پایگاه خبری ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مهاجم رئال مادرید اسپانیا به چلسی پیوست

تهران - ایرنا - «آلوارو موراتا» مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا با امضای قراردادی پنج ساله، به تیم چلسی انگلیس پیوست. به گزارش روز شنبه پایگاه خبری فیفا، موراتا ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیشتر افراد مسلح مورد حمایت آمریکا به داعش و النصره پیوستند

دمشق- ایرنا - وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که بر کسی پوشیده نیست که بیشتر مخالفان سوری که از طرف آمریکا آموزش دیدند به گروه های تروریستی - تکفیری داعش و النصره پیوستند.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدافع تیم ملی اسکاتلند به لیورپول پیوست

تهران - ایرنا - مدافع جناح چپ تیم ملی فوتبال اسکاتلند با امضای قراردادی پنج ساله به باشگاه لیورپول پیوست. به گزارش روزجمعه ایرنا، «اندی رابرتسون» که طی سه فصل گذشته عملکرد ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هافبک قمی صبا به اکسین البرز پیوست

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ؛، در آستانه شروع فصل جدید لیگ دسته اول از نیمه مرداد ماه، هنوز سرنوشت صبای قم مشخص نیست و بازیکنان این تیم یک به یک در حال جدا شدن از این تیم و رفتن به دیگر ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آلوارو موراتا به تیم چلسی پیوست

ستاره ملی پوش تیم فوتبال رئال مادرید فصل آینده برای چلسی به میدان خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شایعات فراوان درباره سرنوشت آلوارو موراتا، سرانجام این بازیکن با تیم چلسی به توافق نهایی دست ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پسر طلایی برنابئو به چلسی پیوست

... انتقال «روملو لوکاکو» بلژیکی و پیوستنش به منچستریونایتد، مالکان متمول چلسی موفق به جذب موراتا شدند. «آلوارو موراتا» پس از «خامس رودریگس» که هفته گذشته راهی بایرن مونیخ شد؛ دومین ستاره ای محسوب می شود که ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون رئیس جمهوری: لازم است قوانین مصوب مجلس پیوست حقوق شهروندی داشته باشند

مشهد- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان لازم است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیوست حقوق شهروندی داشته باشند. این مهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مهاجم تیم ملی عراق به سپاهان پیوست

تهران- ایرنا- «مروان حسین» مهاجم سرشناس تیم ملی فوتبال عراق با عقد قراردادی دو ساله به سپاهان اصفهان پیوست. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، بازیکن شاخص تیم ملی عراق و تیم ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیوستن به کنوانسیون کپی رایت یا بازنمایی پیشینه گذشتگان

... حقیقی ادامه داد: پیوستن به کنوانسیون کپی‌رایت یا قانون‌گذاری درست در این زمینه می‌تواند سدی برای کپی آثار هنری شود. در جشنواره‌ها و بینال‌هایی این اتفاقات به وفور رخ می دهد و شخصا شاهد آن بوده ام و فکر ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاکید امام جمعه تبریز بر توجه به پیوست فرهنگی در همه بخشنامه ها

تبریز- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تاکید کرد: تمامی بخش نامه های صادره از سوی وزارتخانه ها و سازمان ها پیوست فرهنگی داشته باشند.  ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاکید امام جمعه تبریز بر توجه به پیوست فرهنگی در تمامی بخشنامه ها

تبریز- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تاکید کرد: تمامی بخش نامه های صادره از سوی وزارتخانه ها و سازمان ها پیوست فرهنگی داشته باشند.  ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازیکن پارس جنوبی جم: خبر پیوستنم به تیم قطری صحت ندارد

بوشهر- ایرنا- بازیکن تیم لیگ برتری فوتبال پارس جنوبی جم گفت: خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر پیوستنم به تیم قطری صحت ندارد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، محمد طیبی ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدافع تیم ملی برزیل به پاری سن ژرمن پیوست

تهران- ایرنا- «دنی آلوس» مدافع تیم ملی فوتبال برزیل به باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه پیوست. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، این مدافع 34 ساله که فصل گذشته همراه با یوونتوس به ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دایر درصدد پیوستن به منچستر یونایتد است

تهران- ایرنا- روزنامه گاردین از آمادگی 'اریک دایر'‌ برای جدایی از تاتنهام و پیوستن به منچستر یونایتد خبر داد. این روزنامه انگلیسی روز چهارشنبه نوشت،‌ منچستریونایتد پس ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نقش برخی کشورها در پیوستن جوانان تونسی به تروریست ها

الجزیره-ایرنا- «هاله عمران»رئیس کمیته تحقیق درمجلس تونس درخصوص سفر جوانان این کشور به مناطق درگیری درجهان و پیوستن به گروه های تروریستی گفت: برخی کشورها و طرف های خارجی در اعزام آنان دست ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، آرزویی که به واقعیت پیوست

یزد - ایرنا - بافت تاریخی شهر یزد به عنوان نخستین بافت تاریخی شهری ایران، امروز (یکشنبه) در چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث بشری سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در شهر کراکوف ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یک بازیکن جدید به فولاد خوزستان پیوست

هافبک فصل گذشته تیم شاهین بوشهر با قراردادی به مدت سه فصل به عضویت تیم فولاد خوزستان درآمد. به گزارش جی پلاس، علیرضا اژدری‌زاده، مدیرعامل باشگاه ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شهر فلسطینی الخلیل به میراث جهانی یونسکو پیوست

تهران - ایرنا - سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) روز جمعه اعلام کرد: شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. پایگاه ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصویب طرح تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

... آناتولی ترکیه، طرح توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که روز گذشته در نشست مجمع عمومی این اتحادیه در شهر استرازبورگ فرانسه پیشنهاد شده بود، امروز پنجشنبه با 64 رای منفی، 477 رای مثبت و 97 رای ممتنع ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مذاکره کننده ارشد ترکیه: با هر پیشنهادی غیر از پیوستن به اتحادیه اروپا مخالفیم

... در زمینه های تروریسم، مهاجرت و یا موضوعاتی مشابه را به جای مذاکره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را هرگز نخواهیم پذیرفت. وی بیان کرد: اساس روابط ترکیه با اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت در این اتحادیه است و ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پارلمان اروپا: مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود

تهران – ایرنا - پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواستار شد که در صورت اجرای اصلاحات اخیر قانون اساسی ترکیه، فرایند مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فوری متوقف شود.  ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آینده نگری های استقلال - یک جوان دیگر به آبی پوشان پیوست

تهران - ایرنا - «امیرحسین شیخ الاسلامی» بازیکن تیم فوتبال جوانان و نوجوانان ایران به استقلال پیوست. به گزارش روز چهارشنبه باشگاه استقلال، «سیدرضا افتخاری» مدیرعامل استقلال ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رئیس جمهوری الجزایر: بیش از پنج هزار آفریقایی به گروه های تروریستی پیوسته اند

الجزیره-ایرنا- «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر روز دوشنبه در یادداشتی خطاب به رهبران کشورهای آفریقایی حاضر در آدیس آبابا، در خصوص پیوستن پنج هزار آفریقایی به گروه های تروریستی ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هافبک تیم ملی عراق به پرسپولیس پیوست

تهران- ایرنا - هافبک جوان و 21 ساله تیم ملی فوتبال عراق با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیوست. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، مسئولان باشگاه پرسپولیس ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جان تری به استون ویلا پیوست

تهران- ایرنا- باشگاه استون ویلا امروز(دوشنبه) از پیوستن 'جان تری'، کاپیتان سابق چلسی و انگلیس به استون ویلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مالک استون ویلا ضمن تایید ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صابر ابر به جمع بازیگران پروژه‌ - سی - پیوست

تهران - ایرنا - «صابر ابر» بازیگر سینما و تئاتر به جمع بازیگران پروژه‌ چندرسانه ای «سی» به تهیه کنندگی مشترک «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» پیوست. به گزارش گروه فرهنگی ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ستاره تیم بسکتبال پیسرز آمریکا به تاندر پیوست

... شده بین دو تیم تاندر و پیسرز،‌ قرار است در ازای پیوستن جرج به تاندر، «ویکتور اولادیپو» و «دومانتاس سابونیز» از این تیم به پیسرز بپیوندند. با وجود آنکه یکسال به پایان قرارداد جرج با تیم پیسرز مانده ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه پدیده پیوست

مشهد- ایرنا- سخنگوی باشگاه پدیده گفت: محمد قاضی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم های پرسپولیس و استقلال تهران را دارد به این باشگاه پیوست. جواد طاری ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مجتبی حسینی به کادر فنی تراکتورسازی پیوست

تبریز - ایرنا - سیدمجتبی حسینی سرمربی سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان به درخواست یحیی گل محمدی سرمربی تراکتورسازی به کادر فنی این تیم اضافه شد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top