قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

پیوستن

پیوستن حشدالشعبی به ارتش عراق برای نظم بخشیدن به امور است

... بر پیوستن الحشد الشعبی به ارتش این کشور اظهار داشت: آنچه در دستور نخست‌وزیر آمده، فقط جهت نظم بخشیدن به امور بود؛ ولی امر بر بسیاری از اصحاب رسانه مشتبه شد و گمان کردند که دستور ادغام صادر شده است. شاید ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: دین و اندیشه

در 5 سال گذشته چه تعداد نیرو به داعش پیوستند؟

... 6 هزار تونسی از جمله 700 زن از این کشور به درخواست داعش برای پیوستن به این گروه  طی 5 سال گذشته جواب مثبت داده‌اند‌.این تعداد تونسی تقریبا یک پنجم کل اعضای خارجی این گروه تروریستی را تشکیل می‌دهند.   ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 151
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

پیوستن دو نفر از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک به داعش

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، دو تن از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک با گریختن از این کشور به تروریست‌های داعش در سوریه ملحق شدند.به نوشته دیلی میل، نیروهای امنیتی بلژیک از این ترس دارند که ممکن ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 88
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون  نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ازآحادمردماستانفارسدعوتکردتاباهدفارتقایسلامتخودوجامعه،بهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبهپویشملیکنترلفشارخونپیوستند درراستایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،فشارخوناعضایهیاترییسهدانشگاهسنجیدهشد   بهگزارشوبدا،دراینپویشفشارخوندکترمحمدآقاجانیرییسدانشگاهوتماماعضایهیاترییسهازجملهدکترامیرمحسنضیاییمعاونآموزشی،دکترافشینزرقیمعاونتحقیقاتوفناوری،دکترمحمودخدادوستمعاوندانشجویی،دکترشهنامعرشیمعاونبهداشت،دکتربابکشریفکاشانیمعاونبینالملل،دکترفرزاد پیرویانمعاونغذاودارو،مژگانجزیزادهکریمیمدیرروابطعمومیوحجتالاسلاموالمسلمینفرهادزادهمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریباهمکاریمراکزبهداشتوابستهبهدانشگاهسنجیدهشد ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن استاندار فارس به بسیج ملی کنترل فشار خون

همزمانباآغازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون،استاندارفارسازآحادمردمدرسراسراستاندعوتکردتادرراستایسلامتخودوجامعهبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند   بهگزارشوبدا،دکترعنایتاللهرحیمیضمنتقدیرازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیودانشگاهعلومپزشکیشیرازبهپاستلاشبرایارتقایسلامتمردم،اجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانفارسراارزشمندبرشمردوگفتپیشبینیمیشوداینبسیجملیبتواندسلامتافرادوجامعهراگسترشدادهوهزینههایدرمانیافرادرانیز،کاهشدهد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی سازمان ها و ادارات تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون

دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهاعلامشد پیوستنخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتتربتحیدریهبهبسیجملیکنترلفشارخون دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهجمعیازخبرنگارانومسئولینروابطعمومیسازمانهاواداراتشهرستانازجملهروابطعمومیشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی،ورزشوجوانان،آموزشوپرورش،نیرویانتظامی،اوقاف،هلالاحمر،فرمانداریوآبفایروستاییبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند  ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

استاندار و امام جمعه زنجان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون استان زنجان پیوستند

استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوستند درراستایپویشملیبسیجکنترلفشارخوندرکشور،استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند بهگزارشوبدا،دکترفتح‌الهحقیقیدرادامهجلسهشورایبرنامه‌ریزیوتوسعهاستانکهدراستانداریبرگزارشد،بهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوست ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امام جمعه و فرماندار ویژه بابل به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

امامجمعهوفرماندارویژهبابلبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند حجتالاسلامروحانیامامجمعهوولیزادهبورافرماندارویژهبابلدراقدامینمادینبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستند   بهگزارشوبدا،حجتالاسلامروحانیامامجمعهبابلگفتضروریمیدانیمازاقدامارزشمندوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیکشوردررابطهباکنترلفشارخونهموطنانعزیزتشکركنيم ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دعوت از داروخانه ها برای پیوستن به - بسیج ملی کنترل فشار خون -

دعوتازداروخانههابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»   سازمانغذاوداروتمامیداروخانههایکشوررابرایپیوستنبه«بسیجملیکنترلفشارخون»دعوتکرد    بهگزارشوبدا،بیماریپرفشاریخوناولینعاملخطرمرگومیردرجهانوایراناستسالانهمیلیوننفربهعلتبالابودنفشارخونبالادرجهانمیمیرندومیلیونسالناتوانیومرگزودرسناشیازآنبهجامیماند ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به پویش بهار همدلی

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد پیوستنرییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلی رییسواعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبهپویشبهارهمدلیپیوستند بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهاشمیشهریرییسدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتاقدامانساندوستانهجمعیازدانشجویانفعالواعضایتشکلهایدانشگاهیدرراهاندازیپویشبهارهمدلیمقدمهمشارکتجمعبسیاریازاعضایهیاتعلمی،کارکنانودانشجویاندرامورخیریهوعامالمنفعهخواهدشد ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیوستن خادمان مسجد جمکران به کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

خادمان مسجد جمکران و یگان ویژه نیروی انتظامی قم به کمپین “نه به چهارشنبه سوری خطرناک” پیوستند. سازمان آتش نشانی قم در راستای پیشگیری از بروز حریق و حوادث در اماکن زیارتی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مسؤولان در پیوستن به کنوانسیون‌ها بر اساس نظر رهبری عمل کنند/تجربه برجام فراموش نشود

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه تصویب FATF و پالرمو به صلاح کشور نیست تاکید کرد: از مسؤولان درخواست می‌کنیم که نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته و بر خلاف مصلحت کشور عمل نکنند. آیت الله حسین نوری ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فرزندان خود را برای پیوستن به حوزه علمیه تشویق کنید

... باشند، گفت: امیدوارم نسل آینده نیز در خدمت اسلام و اهل‌بیت(ع) باشند. نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه فرزندان خود را برای پیوستن به حوزه علمیه، تشویق کنید، تصریح کرد: از اساسِ مذهب تشیع، علمای ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مهاجری با پیوستن غلامی به سپیدرود مخالفت کرد

سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز با پیوستن توحید غلامی به سپیدرود رشت مخالفت کرده است. به گزارش جی پلاس، علی کریمی برای ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

زنان کانادا به مخالفان ترامپ پیوستند - اعتراض به افزایش آزار مسلمانان

      زنان کانادا به مخالفان ترامپ پیوستند/ اعتراض به افزایش آزار مسلمانان   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١٣:٢٠   شماره خبر: ٩٠٧٧٧ گروه ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آل نعمه و زینالی به تیم نفت تهران پیوستند

احمد آل نعمه و علی زینالی امروز پس از توافق نهایی قرارداد خود را با نفت تهران ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر،  احمد ال نعمه مدافع فصل گذشته نفت تهران پس از گفت و گو با حمید درخشان و مذاکره با ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ایران در آستانه پیوستن به پنج کشور تولید کننده واکسن هاری انسان

ساری - ایرنا - رئیس موسسه انستیتو پاستور ایران گفت که با تلاش محققان ایرانی ، تولید واکسن هاری انسانی در مرحله آزمایش به خوبی جواب داده و تا کمتر از 2 سال آینده با اخذ مجوزهای مربوطه بین ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

زیر شاخه های مجلس اعلا به جریان حکمت پیوستند

بغداد-ایرنا-جریان ها و تشکل های سیاسی زیرشاخه مجلس اعلای اسلامی عراق به دنبال اعلام تاسیس جریان حکمت به رهبری سیدعمار حکیم به این جریان جدید سیاسی درعراق پیوستند و همزمان پلاکاردهای جریان ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روزنامه روسی: امکان پیوستن ایران به طرح تامین گاز اروپا وجود دارد

مسکو - ایرنا - روزنامه ایزوستیا نوشت: اتحادیه اروپا نگران این نیست که جمهوری آذربایجان گاز کافی برای تحویل نخواهد داشت، زیرا می خواهد کمبودها را از روسیه تامین کند و همچنین امکان دارد، ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیشتر افراد مسلح مورد حمایت آمریکا به داعش و النصره پیوستند

دمشق- ایرنا - وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که بر کسی پوشیده نیست که بیشتر مخالفان سوری که از طرف آمریکا آموزش دیدند به گروه های تروریستی - تکفیری داعش و النصره پیوستند.  ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیوستن به کنوانسیون کپی رایت یا بازنمایی پیشینه گذشتگان

... حقیقی ادامه داد: پیوستن به کنوانسیون کپی‌رایت یا قانون‌گذاری درست در این زمینه می‌تواند سدی برای کپی آثار هنری شود. در جشنواره‌ها و بینال‌هایی این اتفاقات به وفور رخ می دهد و شخصا شاهد آن بوده ام و فکر ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازیکن پارس جنوبی جم: خبر پیوستنم به تیم قطری صحت ندارد

بوشهر- ایرنا- بازیکن تیم لیگ برتری فوتبال پارس جنوبی جم گفت: خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر پیوستنم به تیم قطری صحت ندارد. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، محمد طیبی ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دایر درصدد پیوستن به منچستر یونایتد است

تهران- ایرنا- روزنامه گاردین از آمادگی 'اریک دایر'‌ برای جدایی از تاتنهام و پیوستن به منچستر یونایتد خبر داد. این روزنامه انگلیسی روز چهارشنبه نوشت،‌ منچستریونایتد پس ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نقش برخی کشورها در پیوستن جوانان تونسی به تروریست ها

الجزیره-ایرنا- «هاله عمران»رئیس کمیته تحقیق درمجلس تونس درخصوص سفر جوانان این کشور به مناطق درگیری درجهان و پیوستن به گروه های تروریستی گفت: برخی کشورها و طرف های خارجی در اعزام آنان دست ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصویب طرح تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

... آناتولی ترکیه، طرح توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که روز گذشته در نشست مجمع عمومی این اتحادیه در شهر استرازبورگ فرانسه پیشنهاد شده بود، امروز پنجشنبه با 64 رای منفی، 477 رای مثبت و 97 رای ممتنع ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مذاکره کننده ارشد ترکیه: با هر پیشنهادی غیر از پیوستن به اتحادیه اروپا مخالفیم

... در زمینه های تروریسم، مهاجرت و یا موضوعاتی مشابه را به جای مذاکره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را هرگز نخواهیم پذیرفت. وی بیان کرد: اساس روابط ترکیه با اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت در این اتحادیه است و ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پارلمان اروپا: مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود

تهران – ایرنا - پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواستار شد که در صورت اجرای اصلاحات اخیر قانون اساسی ترکیه، فرایند مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فوری متوقف شود.  ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پاکستان:پیوستن-#39;ژنرال شریف-#39;به ائتلاف عربستان موضوع شخصی است - نمی توانیم ژنرال را برگردانیم

اسلام آباد - ایرنا - رئیس دستگاه دیپلماسی پاکستان و مشاور نخست وزیر این کشور در امور خارجی روز چهارشنبه گفت: موضوع پیوستن ژنرال راحیل شریف فرمانده سابق ارتش پاکستان به ائتلاف نظامی عربستان ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کمیسیون وزارت خارجه اروپا خواستار توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شد

تهران- ایرنا- کمیسیون وزارت خارجه اروپا روز سه شنبه توقف فوری مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را در صورت تصویب اصلاح قانون اساسی این کشور،‌ خواستار شد. به گزارش ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بیلبائو پیوستن ارنستو والورده به بارسلونا را تایید کرد

... بعنوان جانشین لوئیز انریکه در تیم بارسلونا یاد می شود. بر اساس گزارش یورو اسپورت، باشگاه بیلبائو تایید کرد والورده به قصد پیوستن به بارسلونا تصمیم به جدایی از بیلبائو گرفته است. به نظر می رسد باشگاه ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

گادوین منشا و شجاع خلیل‌زاده رسما به پرسپولیس پیوستند

دو بازیکن مدنظر باشگاه پرسپولیس امروز رسما به این تیم پیوستند. به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس که زودتر از سایر باشگاه ها کارش را برای فصل بعد استارت زده است، خیلی زود با شجاع خلیل زاده مدافع فصل ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

واکنش خشمگینانۀ مسکو به تصمیم مونته نگرو برای پیوستن به ناتو

... برای دفاع از منافع خود، تدابیری خواهد اندیشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، پارلمان مونته نگرو روز جمعه توافق پیوستن این کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را تایید کرد. هنوز دو کشور عضو ناتو ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حلاجی: صحبت‌هایی با شمسایی در مورد پیوستن به گیتی‌پسند شده است - تمایل به ادامه همکاری با او داریم

تا وضعیت بودجه باشگاه مشخص نشود نمی‌توانیم با کادر فنی و بازیکنان مذاکره کنیمحلاجی: صحبت‌هایی با شمسایی در مورد پیوستن به گیتی‌پسند شده است/ تمایل به ادامه همکاری با او داریم مجید حلاجی در گفت‌وگو ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

محاکمه یک شهروند آمریکایی به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش

: 716812 منبع : ابنا خلاصه یک شهروند آمریکایی در ایالت نیویورک به تلاش برای پیوستن به گروه تروریستی داعش متهم شد.  ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن ۱۰۰ کشور و سازمان در برنامه راه ابریشم نوین چین

پکن - ایرنا - چین می گوید که از سال ۲۰۱۳ میلادی که طرح جاده ابریشم نوین توسط «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور مطرح شد تاکنون ۱۰۰ کشور و سازمان بین المللی به این برنامه بزرگ ملحق شده اند. ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پیوستن المحیسنی و پنج مفتی گروههای مسلح به ائتلاف جدید

"عبدالله المحیسنی" مفتی سعودی اتاق عملیات ائتلاف موسوم به "جیش الفتح" از پیوستن خود به "هیئت تحریر (آزادی) شام" که توسط پنج گروه مسلح از جمله "جبهه فتح الشام" تشکیل شده است ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهل سنت پاکستان مخالف پیوستن این کشور به ائتلاف سعودی

: 714575 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه رئیس انجمن اتحاد مسلمانان سنی پاکستان، در مصاحبه ای از فرمانده سابق ارتش این کشور خواست، از پیوستن به ائتلاف نظامی سعودی دست بکشد و چهره ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عکس خبری - پیوستن 200 تن از معارضان دولت سوریه به ارتش این کشور

عکس خبری/ پیوستن 200 تن از معارضان دولت سوریه به ارتش این کشور - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع عکس خبری/ پیوستن 200 تن ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن گروهی از معارضان نظام بشار اسد به ارتش سوریه + فیلم و عکس

دانلود به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی المیادین تصاویری از پیوستن جمعی از معارضان مسلح دولت سوریه به ارتش این کشور ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند - جذب مشروط بازیکن راه آهن

.jwplayer تیم فوتبال سایپا ...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پیوستن پسرعموهای رئیس جمهور فیلیپین به گروه تروریستی داعش

: 713722 منبع : ابنا خلاصه "رودریگو دوترته" رئیس جمهور فیلیپین از پیوستن تعدادی از پسرعموهایش به داعش خبر داد.  ...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نگرانی مردم بنگلادش از پیوستن زنان به گروههای تروریستی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از dnaindia، در سالی که گذشت، تفکر افراط‌گرایی و گرویدن زنان به گروه‌های تروریستی بیش از گذشته مشاهده شده است. درحالی که تنوع افراط‌گرایی ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سه بازیکن جدید به تیم فوتسال یاسین پیش رو قم پیوستند

سرپرست تیم فوتسال یاسین پیش رو قم از پیوستن سه بازیکن شامل ابراهیم مسعودی، مجتبی مریدی زاده و مهدی زاهدی به این تیم خبر داد و گفت: با حضور این سه بازیکن، نماینده قم در لیگ برتر فوتسال ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیوستن کاپیتان تیم قهرمان آسیا به - چهار فینال آسیا -

... آسیای استقلال به همراه چند چهره استقلالی دیگر به فیلم سینمایی «چهار فینال آسیا» پیوستند. به گزارش خبرنگار مهر، جواد قراب، مهدی حاج محمد، شاهین بیانی و محمد نوری به «۴ فینال آسیا» پیوستند. هفته ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

چهار رزمنده حزب الله به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت چهار تن دیگر از رزمندگان حزب الله لبنان در سوریه اعلام شد. "حسن حسین فقیه" اهل روستای ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن یک بازیکن دو رگه به تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان

... همچنین هفت سال در یورو لیگ بازی کرده است، در سال ۲۰۱۳  نیز با المپیاکوس قهرمان لیگ شدند. وی یادآور شد: به طور قطع با پیوستن این بازیکن به تیم، وضعیت ما از این بهتر خواهد شد.  ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

۲ بازیکن ملی پوش به تیم نظام مهندسی قم پیوستند

... استان قم از پیوستن ۲ بازیکن ملی پوش به تیم نظام مهندسی ساختمان قم در لیگ دسته اول تیراندازی خبر داد. محمد جواد متقیان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تیراندازی نظام ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مخالفت اتریش با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

...  کورتس گفت: 'اگر متن به همین صورت باشد ما به توافق نخواهیم رسید'. بر اساس پیش نویس این متن، اتحادیه اروپا متعهد به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادسه اروپا می شود. اما وزیر امورخارجه اتریش این اقدام را فرستادن ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعترافات دو جوان افغان که پیش از پیوستن به داعش دستگیر شدند + فیلم

دانلود به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی داعش بعد از شکست‌های سنگین در کشورهای عراق و سوریه سعی دارد جایگاهی برای خود ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

86 گروه مسلح سوریه به روند آشتی پیوستند

مرکز روسی هماهنگی آشتی در سوریه از افزایش تعداد گروههای مسلحی که توافق آشتی را امضا کرده اند خبر داد. العالم - سوریه به گزارش گروه بین الملل شبکه العالم ...
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دو رزمنده جوان لبنانی به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو تن دیگر از رزمندگان حزب الله اعلام شد. "عباس احمد زعتر" و "احمد علی فخرالدین" از ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دو رزمنده شیعه سوری به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو رزمنده شیعه سوری دیگر اعلام شد. "محمد رامز البابا" اهل شهر الزهرا و "احمد علی خمیس" ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دو رزمنده لبنانی به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو تن دیگر از رزمندگان حزب الله لبنان اعلام شد. "عبدالله حسین کنج حمیه" و "حسن حبیب ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

6 رزمنده حزب الله لبنان به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت 6 رزمنده دیگر حزب الله لبنان اعلام شد. "فراس محمد قطیش" اهل روستای "حولا"، "حسین علی ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مونته نگرو در یک قدمی پیوستن به ناتو

... برگزاری همه پرسی کسب کرد، اکنون در یک قدمی پیوستن به 28 عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار دارد. هدف مونته نگرو برای پیوستن به ناتو را می توان برای افزایش ضریب امنیتی کشور، جذب سرمایه خارجی برای گسترش ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واکنش بارسلونا به پیوستن - لوییس سوارس - به منچستریونایتد

... مبنی بر پیوستن ملی پوش اروگوئه ای بارسلونا به «اولدترافورد» به گوش می رسد که در صورت وقوع می تواند رکورد نقل و انتقالات را دوباره بشکند. به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچستریونایتد ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

راکیتیچ: دوست دارم زیر نظر پپ کار کنم - شایعه پیوستن هافبک بارسا به سیتی

راکیتیچ: دوست دارم زیر نظر پپ کار کنم / شایعه پیوستن هافبک بارسا به سیتی به گزارش خبرگزاری فارس، امشب ساعت 22:15 بازی حساس و دیدنی سیتیزن‌ها مقابل آبی‌اناری‌ها برگزار می‌شود.  ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

دو روحانی عراقی به کاروان شهدا پیوستند ‌+ بیانیه حوزه علمیه نجف

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، دو نفر از روحانیون رزمی و تبلیغی عراق که در جنگ با تروریست های داعش حضور فعال داشتند، در راه دفاع از مقدسات عراق جان خود را تقدیم کردند و به شهادت ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

چهار رزمنده حزب الله لبنان به قافله شهدا پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت چهار تن دیگر از رزمندگان حزب الله لبنان اعلام شد. "حبیب احمد فقیه" اهل روستای "برج ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن به جامعه جهانی ایران را به زمان قاجار و پهلوی می‌برد - خط آل‌سعود همان خط بنی‌امیه و ابوسفیا

... ، آیت‌الله کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گفت: کسانی که خواستار پیوستن ایران به جامعه جهانی هستند و فکر می‌کنند بدون آمریکا نمی‌شود زندگی کرد حیات انقلابی و حسینی ندارند. ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اگر باور انقلابی داشتید، پیوستن به جامعه جهانی را مطرح نمی کردید - آیت الله مهدوی کنی(ره) نشان حقان

... پرچم به دست صاحب اصلی آن برسد. *پیوستن به جامعه جهانی یعنی شروع وابستگی وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر نخبگان کشور با مقام معظم رهبری، گفت: این نخبگان ارزش های جامعه ما هستند و البته ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

807 منطقه سوریه به توافق آتش بس پیوستند

مرکز هماهنگی آتش بس روسیه اعلام کرد تعداد شهرک ها و روستاهای سوریه که به طرح آتش بس پیوسته اند به 807 منطقه رسید. به گزارش پایگاه خبری العالم، این ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

807 منطقه سوریه به آتش بس پیوستند

... به آتش بس پیوستند. در این بولتن خبری که در پایگاه اینترنتی وزارت دفاع روسیه منتشر، آمده است: مذاکرات برای پیوستن گروه های معارض مسلح در استان های دمشق، حلب، القتیطره و حمص به آتش بس در سوریه ادامه دارد. ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیش از 790 نقطه به روند آشتی در سوریه پیوستند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تعداد نقاطی که در سوریه به پروسه آشتی پیوسته اند تا 795 نقطه رسیده است. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، براساس اعلام ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان

سومین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت. به گزارش وبدا، بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا از سوی موسسه تامسون ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

احتمال پیوستن شقیری در ژانویه به رم

احتمال پیوستن شقیری در ژانویه به رم به گزارش خبرگزاری فارس، اردین شقیری، برادر و مدیربرنامه ستاره سابق بایرن‌مونیخ و فعلی استوک‌سیتی اظهار داشت: هیچ‌وقت به تیمی مثل رم نگویید نه. تا ژانویه ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

دو کاراته کای قزوینی به اردوی تیم ملی پیوستند

به گزارش روز شنبه ایرنا، بهمن عسگری در کومیته تیمی و علی اصغر آسیابری در وزن منهای 75 کیلوگرم کومیته انفرادی به عنوان نمایندگان کشورمان به رقابت ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

709 منطقه سوریه به آتش بس پیوستند

... بس پیوستند. این بولتن خبری در پایگاه اینترنتی وزارت دفاع روسیه منتشر و در آن خاطرنشان شده است: مذاکرات برای پیوستن گروه های معارض مسلح در حومه شهرهای حلب و حمص به آتش بس در سوریه ادامه دارد. مرکز نظارت ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

3 لژیونر به سایر ملی‌پوشان ایران در ازبکستان پیوستند+عکس

3 لژیونر به سایر ملی‌پوشان ایران در ازبکستان پیوستند+عکس به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران که روز پنج شنبه در سومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پیوستن 7 هزار اروپایی به داعش طی سه سال اخیر

به گزارش آناتولی این گزارش حاکی است: از این تعداد یک هزار و 500 نفر به اروپا بازگشته اند. براساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، 70 درصد ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۳شرط وزیر اقتصاد برای پیوستن بهFATF - اجازه اشراف اطلاعاتی نمی‌دهیم

... شروط ایران برای پیوستن به FATF گفت: ما اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی را نمی‌دهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی در مورد گروه‌های تروریستی را هم نمی‌پذیریم. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سایت AFC: ایران و ویتنام به تایلند پیوستند

... روز آخر از بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی فوتسال که در کشور کلمبیا برگزار می‌شود، نوشت: «ایران و ویتنام با صعود به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی به تیم تایلند دیگر تیم آسیایی پیوستند. ایران آخرین تیم آسیایی ...
تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

دو رزمنده حزب الله لبنان به قافله شهدا پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو تن از رزمندگان حزب الله لبنان اعلام شد. "علی قشور" با نام جهادی "ذوالفقار" اهل شهر "صور" و "رواد احمد بوزید" اهل روستای "علی النهری" ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن فرانسوی‌ها به داعش در سال اخیر ۴ برابر کاهش داشته است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»به نقل از رویترز،  برنارد کازو وزیر کشور فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد که تعداد شهروندان فرانسوی که قصد پیوستن به داعش را داشته‌اند در سال 2016 نسبت ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دو رزمنده کرمانشاهی به قافله شهدای مدافع حرم پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو تن دیگر از رزمندگان ایرانی مدافع حرم اعلام شد. "اکبر نظری" و "حسین علیخانی" از رزمندگان استان کرمانشاه در نبرد با تروریست های تکفیری ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

باهنر: بهترین راه پیوستن به معاهده FATF است

... در خصوص اینکه با توجه به مباحث FATF و حامیان دولت که حامی پیوستن به این پروتکل هستند و مصوبه‌هایی که در مجلس این را منع می‌کند، گفت: داستان مسئله پولشویی، مقوله‌ای است که ده ها سال هم مطرح بوده و در مجامع ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ولایتی: پیوستن ایران به FATF به مصلحت نیست

.jwplayer مشاور امور بین‌الملل ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ولایتی: پیوستن ایران به FATF به مصلحت کشور نیست

.jwplayer مشاور امور بین‌الملل ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کورتز: مذاکرات با ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید لغو شود

... در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت: من شخصا تاکید می کنم که مذاکره برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اهرم مناسبی برای هدایت این کشور نیست. این نهاد باید بیندیشد که پیوستن این ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

26روستاو شهرک سوریه به توافق آتش بس پیوستند

شبکه خبری روسیا الیوم به نقل از مرکز هماهنگی تلاش های حل بحران سوریه در وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه با انتشار این خبر افزود: به این ترتیب ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

۲ بازیکن تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران به نفت آبادان پیوستند

... نقل و انتقالات بازیکنان در فصل جدید مسابقات لیگ برتر، دو بازیکن تیم دانشگاه آزاد تهران امروز با عقد قرارداری یکساله به نفت آبادان پیوستند. به گزارش خبرنگار مهر، «عماد سلمانی» ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

۲ بازیکن از تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به نفت آبادان پیوستند

... فصل گذشته تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با انعقاد قراردادی یک ساله به تیم نفت آبادان پیوستند. به گزارش خبرنگار مهر، «سعید داورپناه» و «میثم میرزایی» دو بازیکنی هستند که به ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ممانعت وزارت اطلاعات از پیوستن ۱۵۰۰ ایرانی به داعش

... بیاورند. وزیر اطلاعات همچنین ابراز داشت: افرادی بودند که می‌خواستند به گروه تکفیری داعش بپیوندند که نیروهای وزارت اطلاعات برخی از آنها را دستگیر و مانع از پیوستن آن‌ها به این گروه‌های تروریستی شد. وی ادامه ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

1500 جوان ایرانی ازپیوستن به داعش منصرف شدند

وزیراطلاعات گفت : وزارت اطلاعات بیش از 1500 جوان ایرانی را با استفاده از مبانی دینی و اسلامی و قرآنی و برخورد مناسب از پیوستن به داعش منصرف کرد. به ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزارت اطلاعات مانع پیوستن ۱۵۰۰ جوان ایرانی به داعش شد

... گفت: ۱۵۰۰ جوان ایرانی می‌خواستند به گروه تکفیری داعش بپیوندند که نیروهای وزارت اطلاعات مانع پیوستن آنها به این گروه‌ تروریستی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جلوگیری از پیوستن برخی افراد به گروه تروریستی داعش - اقتدار وزارت اطلاعات مقابل اقدامات تروریستی

... است. وی یادآور شد: طی سال‌های اخیر برخی افراد را در سطح کشور شناسایی کردیم که تمایل به پیوستن به داعش داشتند، ولی جلوی پیوستن آنها به این گروه تروریستی را گرفتیم و حتی برخی از آنها را بازداشت ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جلوگیری از پیوستن برخی افراد به گروه تروریستی داعش - اقتدار وزارت اطلاعات در برابر اقدامات تروریستی

... سال‌های اخیر برخی افراد را در سطح کشور شناسایی کردیم که تمایل به پیوستن به داعش داشتند، ولی جلوی پیوستن آنها به این گروه تروریستی را گرفتیم و حتی برخی از آنها را بازداشت کردیم، وزارت اطلاعات ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ذوق زدگی سیله‌سن از پیوستن به بارسا(عکس)

کد خبر: 1352896/29  زمان: 15:15  1395/06/04  ...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پیکه: مشکلی با پیوستن فابرگاس به رئال ندارم

کد خبر: 1352877/31  زمان: 13:16  1395/06/04  ...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پیوستن تمامی مشترکین به خانواده 96 میلیونی همراه اول و تلفن ثابت

... بر همین اساس ترابرد پذیری بهترین فرصت را برای این دسته از مشترکین تلفن همراه بوجود آورده تا با پیوستن به خانواده ۹۶ میلیونی همراه اول و تلفن ثابت، ضمن استفاده از پوشش سراسری در کشور، از مزایای مکالمه مقرون ...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دو رزمنده جوان حزب الله لبنان به قافله شهدا پیوستند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر شهادت دو تن دیگر از رزمندگان حزب الله لبنان اعلام شد. "محمد حسین مازح" اهل روستای "طرفلسیه" و "علی عبدو" اهل روستای "زیتا" در نبرد با تروریست ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیل در آستانه پیوستن به تمرینات اصلی مادرید

بیل در آستانه پیوستن به تمرینات اصلی مادرید به گزارش خبرگزاری فارس، گرت بیل زیر نظر کادر پزشکی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا تمرینات حرفه‌ای خود را آغاز کرده و بر این باور است که می‌تواند به ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

تمایل ستاره ساوتهمپتون برای پیوستن به منچستر

کد خبر: 1351363/42  زمان: 16:45  1395/05/29  ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

در مصاحبه با خبرنگاران - کرانچار و تایید پیوستن ادواردو به چلسی

کد خبر: 1351082/29  زمان: 16:17  1395/05/28  ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

کلودیو براوو در آستانه پیوستن به منچسترسیتی - لحظه به لحظه با بازار نقل و انتقالات اروپا

کد خبر: 1340304/1  زمان: 17:20  1395/05/27  ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

علاقه دختران جوان انگلیسی به پیوستن به داعش

: 707405 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه یکی از صاحب نظران در سازمان مبارزه با افراط گرایی در انگلیس با اعلام اینکه صدها تن از دختران جوان انگلیسی علاقه شدید به پیوستن به گروه ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیوستن حدود 400 منطقه به روند آشتی در سوریه

... نقل از روسیا الیوم، مرکز هماهنگی روسیه برای آشتی بین طرف های درگیری در سوریه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 6 منطقه جدید سوریه به روند آشتی پیوستند. این مرکز در بیانیه ای که در سایت وزارت دفاع روسیه ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

۲ پالایشگاه هند به جمع مشتریان نفت ایران پیوستند

.jwplayer دو پالایشگاه «هندوستان ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

850 انگلیسی به داعش پیوستند (+عکس)

... این آمارهای جدید پس از آن منتشر شد که گزارش‌ها از کشته شدن خدیجه سلطانه، یکی از 3 دختر دانش آموز انگلیسی حکایت می‌کنند که سال گذشته به داعش پیوستند. گفته می‌شود سلطانه هنگام فرار در یک حمله هوایی در سوریه ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست
Scroll to Top