قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

کشور

ترفند دشمن برای تسلط بر کشور چیست ؟ - نسل جوان هشیار باشند

... اسلامی، برکات بزرگ انقلاب و اقتدار انقلاب اسلامی برشمرد. یکی از نقاط مورد انتقاد به رژیم پهلوی کم توجهی به پیشرفت و آبادانی عموم مناطق کشور است در آن دوران 96 درصد کشور از نعمت برق بی‌بهره بودند و ...
تاریخ: ۱۴ ساعت قبل
بازدید: 78
دسته بندی: دین و اندیشه

فرهنگ را به معنی واقعی در کشور، تفسیر نکرده ایم - لزوم پرهیز از دوقطبی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه ها

وزیربهداشتدرمراسمتکریمومعارفهمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت فرهنگرابهمعنیواقعیدرکشور،تفسیرنکردهایملزومپرهیزازدوقطبیشدنوامنیتیشدنفضایدانشگاهها وزیربهداشتگفتدردورانقبلوبعدازانقلاباسلامی،شایدتنهاوزیریباشمکهتغییراتحداقلیدرسطحمعاونیناینوزارتخانهداشتمچونهمکارانزحمتکشودانشمندیدراینوزارتخانهمشغولبهخدمتهستندوبهجزدرمواردیاندک،احساسکردمکهنیازیبهتغییرتیممدیریتیوزارتبهداشتوجودندارد ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت

آموزش و توانمندسازی پرستاران مناطق محروم کشور در حیطه‌های تخصصی

مدیرکلدفترتوانمندسازیوبهبودسرمایههایانسانیمعاونتپرستاریوزارتبهداشتخبرداد آموزشوتوانمندسازیپرستارانمناطقمحرومکشوردرحیطه‌هایتخصصی نجاتیانگفتپرستارمناطقمحرومکشورباحضوردردانشگاه‌هایعلومپزشکیمستقردرتهران،آموزشوتوانمندسازیدرحیطهتخصصیمراقبت‌هایپرستاریویژه،سوختگی،،دیالیزواورژانسرادریافتکردند ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

تصاویر اولین مرحله مسابقات موتور ریـس قهرمانی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: عکس

عملیات اجرایی اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور سرعت گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، سید سعید شاهرخی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی اتصال شهرستان نهاوند به شبکه ریلی که باحضور وزیر راه وشهرسازی برگزار شد، ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: اقتصادی

تغییر در روش مسابقات می‌تواند به جریان‌سازی قرآنی در کشور بینجامد

... خوبی برخوردار بوده و شاهد تلاوت‌های خوبی بودیم. وی افزود: برگزاری مسابقات قرآن کریم هرساله عده زیادی از جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف را با مسابقات درگیر و فضای کشور را تا حدودی تغییر می‌دهد و هر قدر ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 232
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

اجرای برنامه ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی افتخار کشور است

اجرایبرنامهملیمدیریتدرمانسکتهحادقلبیافتخارکشوراست  جلسهبازنگری،برنامه‌ریزیومعرفیدستاوردهایبرنامهپیشگیریوکنترلبیماری‌هایغیرواگیردرکشورباحضوردکترمحمدآقاجانیرییسدانشگاه،جمعیازمتخصصانقلبوعروقکشورواعضایکمیتهکارگروهکشوریبیماری‌هایقلبیعروقیبرگزارشد ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت

تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان‌ کشور

... نمایند.   تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان‌ کشور در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به درخواست‌های مردمی و بررسی‌‌های انجام شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 206
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی آمبولانس در کشور

رییسسازماناورژانسکشورگفتدرحالحاضر۱۰۰مرکزآمبولانسبخشخصوصیدرسطحکشورفعالیتمی‌کنند   بهگزارشوبدا؛دکترپیرحسینکولیوند،درنخستینهمایشمدیرانآمبولانس‌هایخصوصیکهدرشهریزدبرگزارشد،عنوانکرداینهمایشباهدفایجادهم‌افزاییبینخدماتبخشدولتیوخصوصیبرگزارشدهاست،تابتوانیمازظرفیتبخشخصوصیدرخصوصنگارشدستورالعمل‌هااستفادهکنیم ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

شیوه انتصاب روسای بیمارستان ها، تغییر می کند - از توان مدیریتی کادر درمانی در بیمارستان های کشور استفاده می کنیم

شیوهانتصابروسایبیمارستانها،تغییرمیکندازتوانمدیریتیکادردرمانیدربیمارستانهایکشوراستفادهمیکنیم   معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتگفتدرشیوهجدیدتعیینمدیرانبیمارستانیدروزارتبهداشت،مهارتهایفنی،انسانیوادراکیدرکنارتخصص،ازشرایطانتصابمدیرانبیمارستانیمحسوبمیشود ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

دومین شهر گردشگری کشور موزه باستان شناسی ندارد

... منقول و غیر منقول، میراث فرهنگی استان قم عملکرد مطلوبی داشته و در رتبه هشتم کشور قرار گرفته است. معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم افزود: سال گذشته آثار تاریخی ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 0
دسته بندی: صفحه نخست

یک مرتل قرآن: مدیریت برنامه‌های قرآنی در کشور انسجام بیشتری پیدا کند

... قرآن را در فضای عمومی کشور منتشر کنیم، اظهار کرد: تبلیغات برای فعالیت‌های قرآنی به خصوص در قم کم بوده و هست؛ اگر یک تئاتر و برنامه دیگری بخواهد برگزار شود همه نهادها برای آن بسیج می‌شوند ولی در راه قرآن ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 153
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

حجم قاچاق کالا و ارز کشور سالانه ۱۲.۵ میلیارد دلار است

... حتی یک گرم شمش طلا از مبادی رسمی وارد کشور نشود. وی افزود: پیش از هر کاری در حوزه اقتصادی ابتدا باید آسیب‌های احتمالی آن شناسایی شود تا بتوان راه‌های پیشگیری و درمان به موقع برای این آسیب‌ها را ارائه ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: اقتصادی

تقدیر معاون سلامت واصلاح وتربیت ورئیس ستاد کاهش آسیب ورفتارهای پرخطر سازمان زندانهای کشوراز مدیر کل زندانهای قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،حجتی پور معاون سلامت اصلاح وتربیت ورئیس کاهش آسیب رفتارهای پرخطر سازمان زندانهای کشور در جلسه کاهش آسیب که با حضور اعضای ستاد ،در سازمان زندانهای ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

فعالیت ۱۲۰ کارخانه داروسازی، ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور

فعالیت۱۲۰کارخانهداروسازی،۷۰کارخانهمواداولیهداروییو۱۲هزارداروخانهدرسطحکشور سرپرستسازمانغذاوداروگفتنمی‌تواندرهایکشوررابهروییافتههایجدیدداروییبست؛چراکهپزشکانوبیمارانبهایندستهازداروهانیزنیازدارند بهگزارشوبدا،دکترمحمدرضاشانه‌سازدرنشستخبریكهباحضوراصحابرسانهوباموضوعشفافيتدرسازمانغذاوداروبرگزارشد،بااشارهبهسیاست‌هایداروییوزارتبهداشت،اظهاركردصنعتداروسازیکشوردردهه‌هایگذشتهازتوانبالقوهخوبیبرخوردارشدهاستوباوجودآنکههمیشهتلاششدهکهتامیندارویمردمبامشکلمواجهشود،امابهدلیلپتانسیلموجوددرکشور،ایننقشههامحققنشدهومردمتوانسته‌انددارویموردنیازشانرابابهترینکیفیتوقیمتدریافتکنند ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت

ضرورتِ تدوین نقشه خطر در کشور - سیل، مهمترین مخاطره طبیعی

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد ضرورتِتدویننقشهخطردرکشورسیل،مهمترینمخاطرهطبیعی     دکترمحمداسماعیلمطلقدرسومینروزازنهمینکنگرهببنالمللیسلامتدرحوادثوبلایاباموضوع"سیلابغربوجنوبغربیکشوردرسال۱۳۹۸"ضمناشارهبهمخاطراتبلایادرجهان،بهمقایسهوقوعمخاطراتطبیعیدرایرانباجهانپرداختوگفتدربینهمهمخاطراتسیلازهمهمهمتراست ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

انتخاب شهر قم به عنوان دهکده لجستیکی کشور

فرج خبر داد: انتخاب شهر قم به عنوان دهکده لجستیکی کشور رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی استان قم گفت: براساس سند آمایش مراکز لجستیک کشور، قم به عنوان یکی از دهکده ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون؛اولینکمپیندیجیتالدرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخونرااولینکمپیناجراشدهدیجیتالدرکشورخواندوآنراازاینجهتبیسابقهاعلامکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدراولینمجمعسراسریکارگروههایتخصصیمشاورانمرکزمدیریتشبکهگفتسایرویژگیهایاینبسیجایجادهماهنگیکاملدرسراسرکشور،استفادهازتوانسایربخشهاونهادهاست  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت

تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت

تاپایانسال،کمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت     سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتتاپایانسالچیزیبهنامکمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت   بهگزارشوبدابهنقلازپانا،دکترحیدرعلیعابدیبابیاناینکهتأمیندارودرکشوردروضعفعلیتحریمیقابلکنترلاست،اظهارداشتوضعتولیددارودرکشورخوباستوکسری‌ایکهقابلمدیریتنباشددراینزمینهوجودندارد ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون،اولینکمپیندیجیتالدرکشور   معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخونرااولینکمپیناجراشدهدیجیتالدرکشورخواندوآنراازاینجهتبیسابقهاعلامکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدراولینمجمعسراسریکارگروههایتخصصیمشاورانمرکزمدیریتشبکهگفتسایرویژگیهایاینبسیجایجادهماهنگیکاملدرسراسرکشور،استفادهازتوانسایربخشهاونهادهاست  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت

دفاع از سلامت فوتبال کشور مهمترین چالش پیش‌روی فدراسیون - تقدیر تاج از حضور مدبرانه آل‌هاشم در میادین ورزشی

... اضافه کرد: به طور کلی فوتبال می‌تواند انتقال فرهنگ و ارزش ها را در داخل یا خارج از جامعه فراهم سازد.  وی با اشاره به انسجام اجتماعی و ملی بواسطه فوتبال، گفت: در کشور ما که همواره به معیارها و اصول ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دین و اندیشه

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلث تحریمهایظالمانهفرصتیرابرایتولیدکنندگانداخلیفراهمآوردهاستتاباافزایشکیفیتتولیداتخود،نیازکشورراتامینکنند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهمراقبت‌هایپرستاریمهمتریننقشرادردرمانبیماراندیالیزیدارد،گفتتلاشمی‌کنیمبافراهمکردنتجهیزاتوامکاناتلازم،آسایشروانیرابرایبیمارانفراهمکنیم ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت

گزارش تصویری : ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان کشوری در جوارامامزادگان و بقاع متبرکه استان قم

گزارش تصویری : ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان کشوری در جوارامامزادگان و بقاع متبرکه استان قم                    ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 166
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

توزیع 129 متخصص جراح عمومی در بیمارستان های کشور در سال گذشته

توزیعمتخصصجراحعمومیدربیمارستانهایکشوردرسالگذشته معاوندرمانوزارتبهداشتبااشارهبهاقداماتمعاونتدرمانوزارتبهداشتدرخصوصآمارهاوشاخصهایدرمانیگفتمادردوسالاخیر،تعدادونوعخدماتحوزهدرمانکشورراچهدرزمینهسرپاییوچهدرزمینهبستریبهصورتشهربهشهروکاملمشخصکردهایم ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

راه اندازی سیستم اعلام نتیجه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور - تا ساعت 21:30 امشب، حدود 4100 نفر از داوطلبان آزمون دستیاری، نتایج آزمون خود را دریافت کرده اند

مرکزسنجشآموزشپزشکیکشوردراطلاعیهایاعلامکرد راهاندازیسیستماعلامنتیجهمرکزسنجشآموزشپزشکیکشورتاساعتامشب،حدودنفرازداوطلبانآزموندستیاری،نتایجآزمونخودرادریافتکردهاند مرکزسنجشآموزشپزشکیکشوردراطلاعیهایازرفعوقفهبوجودآمدهدردسترسیداوطلبانبهنتایجچهلوششمیندورهآزمونپذیرشدستیارتخصصیخبرداد ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

تصاویر - عید سعید فطر - در دیگر کشورها

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر «عید سعید فطر» در دیگر کشورها تصاویر «عید سعید فطر» در دیگر کشورها تصاویر «عید سعید فطر» در دیگر کشورها تصاویر «عید سعید فطر» در دیگر کشورها تصاویر «عید ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: عکس

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

    عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست    دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،درسراسرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخونبسیارمطلوبپیشرفتهاستوازروزشنبه،فازاجراییآنآغازخواهدشد ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازوزیرووزارتبهداشتبهدلیلراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،گفتمتاسفانهوضعیتفشارخونبالادربینمردمچندانمناسبنیستوبخشزیادیازمردمازوجودبیماریپرفشاریخونخودودرنهایتمرگخاموشخوداطلاعیندارند ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت

میزان نمک مصرفی در ایران، دو تا سه برابر کشورهای دیگر است

میزاننمکمصرفیدرایران،دوتاسهبرابرکشورهایدیگراست   معاونکلوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریمکهحداقلدرصدازمبتلایان،ازاینموضوعبیاطلاعند بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتباحضوردرویژهبرنامهجشنرمضانشبکهپنجسیماضمنتبریکفرارسیدنعیدسعیدفطر،درخصوصعاداتغذاییبعدازماهمبارکرمضان،اظهاركردبعدازماهمبارکرمضان،بایدرژیمغذاییمتعادل،متنوعوباچربیکماستفادهشودوبهفعالیتبدنیکافیروزانهنیزتوجهکافیشود  ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: دولت

اعضای شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شدند

اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشورمنصوبشدند وزیربهداشتدراحکامیجداگانه،اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشوررامنصوبکرد  بهگزارشوبدا،وزیربهداشتدرایناحکامبااشارهبهسیاستهایجدیدمدیریتیدرنحوهادارهسازمانغذاوداروواعتقادبهنقشتاثیرگذارکلیهذینفعانوصاحبنظرانعرصهدارووتجهیزاتپزشکیدرادارههرچهبهترامورمربوطه،ابزارامیدواریکردهکهباهمدلی،همفکریوهمافزائیهرچهبیشتربتوانیمباحفظمنافعملیوپایبندیبهحمایتازمردمنیازمندوبالطفبیکرانپروردگارازاینبرههپیچیدهتاریخینیزسرافرازبگذریم ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت

پیام تبریک وزیر بهداشت به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر

پیامتبریکوزیربهداشتبهوزرایبهداشتکشورهایاسلامیبهمناسبتعیدسعیدفطر وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكي،درپيامي،عيدسعيدفطررابهوزرايبهداشتكشورهاياسلامي،تبريكگفت   بهگزارشوبدا،متناينپيامبدينشرحاست؛    اللهاكبروللهالحمد،الحمدللهعلىماهدانا،ولهالشكرعلىمااولانا ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

سمینار تازه های پیشگیری و درمان فشار خون ویژه پزشکان سراسر کشور برگزار می شود

همزمانبااجرایبسیجملیکنترلفشارخون؛ سمینارتازههایپیشگیریودرمانفشارخونویژهپزشکانسراسرکشوربرگزارمیشود همزمانبااجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،کنفرانستازههایپیشگیریودرمانفشارخونویژهپزشکانسراسرکشور،خردادماهازسویسازماننظامپزشکیدرمحلبیمارستانقلبشهیدرجائیتهرانبرگزارمیشود ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت

تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور تصاویر تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور تصاویر تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2034
منبع: khamenei.ir
دسته بندی: صفحه نخست

پیش‌بینی شناسایی ۲ میلیون فرد دارای فشار خون بالا در کشور

ایرج حریرچی در حاشیه مراسم افتتاح اولین بخش پیوند کلیه در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار اقتصادآینده افزود: انتظار داریم در این طرح ۲۰ میلیون نفر جمعیت بالای ۳۰ سال کشور ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس درکشورهای مختلف

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس درکشورهای مختلف تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس درکشورهای مختلف تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس درکشورهای مختلف تصاویر راهپیمایی روز ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: عکس

تیم کشتی فرنگی اردبیل دومین شکست خود را در لیگ کشور متحمل شد

... کیلوگرم، امیرحسین عرب در وزن ۶۷، آریا نامجو در وزن ۸۲ کیلوگرم و علی زینتی در وزن ۸۷ کیلو گرم نیز کشتی گیران بازنده اردبیل در مقابل حریفان بودند. تیم کشتی فرنگی اردبیل در هفته اول لیگ باشگاه های کشور ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: اقتصادی

فاصله ارزی ایران و دیگر کشورها گردشگری سلامت را تهدید می کند لزوم برند سازی واقعی در حوزه گردشگری

... دارند گفت: فاصله ارزی بین ایران و کشورهای دیگر، فرصت هست البته در بخش سلامت به تهدید تبدیل شده است. به گزارش ایلنا محسن رستگاری در جمع خبرنگاران به بیان برنامه‌ها ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 228
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

امضای تفاهم نامه طرح سنجش و ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی میان وزارت بهداشت و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتخبرداد امضایتفاهمنامهطرحسنجشوارتقایسلامتپناهندگانومهاجرینخارجیمیانوزارتبهداشتوادارهاتباعومهاجرینخارجیوزارتکشور     رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبااشارهبهبرگزارینشستیادداشتتفاهمطرحسنجشوارتقایسلامتپناهندگانومهاجرینخارجیپروژهتشخیصودرمانسل،گفت اینپروژهدرراستایتحققتعهداتبینالمللیجمهوریاسلامیایراندرحوزهسلامتواجراییکهمکاریسهجانبهباکشورهایافغانستانوپاکستانکهقراراستباحمایتهایمالیوفنیوزارتبهداشتاینکشورهاوهمچنیندفاترمنطقهایتوسعهسازمانمللمتحد،سازمانجهانیبهداشتوصندوقجهانیپولبرایمبارزهبابیماریهایسل،ایدزومالاریاودریکفرآیندسهسالهانجامگیرد،شکلگرفتهاست ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت

آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور

رییسسازماناورژانسکشورخبرداد آمادهباشکاملاورژانسبرایپوششامدادیراهپیماییروزقدسدرسراسرکشور   رییسسازماناورژانسکشورازآمادهباشکاملاورژانسبرایپوششامدادیراهپیماییروزقدسدرسراسرکشورخبردادوگفتنیروهایاورژانسدرآمادهباشكاملهستند ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت

واکنش سازمان غذا و دارو به ادعای وجود اختلال در ورود دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور

واکنشسازمانغذاوداروبهادعایوجوداختلالدروروددستگاه‌هایرادیوتراپیبهکشور   مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروبهموضوعوجوداختلالدروروددستگاه‌هایرادیوتراپیبهکشوربهدلیلتحریم‌هاواکنشنشانداد بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزازیایلنا،مجتبینجفی،مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرواکنشبهاظهاراتدبیرانجمنرادیوتراپیمبنیبراینکهبهدلیلتحریم‌هاوروددستگاه‌هایجدیدرادیوتراپیبااختلالمواجهشده‌است،گفتدرحالحاضرهیچمشکلخاصیدرخصوصوارداتتجهیزاترادیوتراپیوجودنداردوشرکت‌هایواردکننده،دستگاه‌هایموردنیازرابرایمراکزیمانندبنیادبیماری‌هایخاصواردمی‌کنند ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت

علمای اهل سنت کشور مردم را به شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری «حوزه» به نقل از دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، 337تن از علما و اندیشمندان اهل سنت کشوردر بیانیه ای از امت اسلامی ایران دعوت کردند که برای اعلام همبستگی با مظلومان ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دین و اندیشه

۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند

۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکی،اسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارند ۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکیکاراسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارندکهازاینتعداد،۱۸۱خوابگاهدخترانهو۱۲۳خوابگاهپسرانههستند ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت

سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران قرار ندارد - ایران آماده رفع سو تفاهم با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس تاکید کرد: ایران در سالیان گذشته همواره تکرار کرده است که آماده انعقاد یک پیمان عدم تعرض و تجاوز با این کشور ها جهت ایجاد اعتماد و کمک به ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 286
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

ابلاغ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ابلاغدستورالعملسازمانامورمالیاتیدرخصوصنحوهاجرایمقرراتبندکتبصرهقانونبودجهسالکلکشور   دستورالعملسازمانامورمالیاتیدرخصوصنحوهاجرایمقرراتبندکتبصرهقانونبودجهسالکلکشورابلاغشد   بهگزارشوبدا،پیروبخشنامهشمارهمورخمبنیبرارسالاحکاممالیاتیقانونبودجهسالکلکشوربهمنظوراتخاذرویهواحددراجرایمقرراتبندکتبصرهقانونبودجهسالکلکشور،دستورالعملسازمانامورمالیاتیدرخصوصنحوهاجرایمقرراتبندکتبصرهقانونبودجهسالکلکشور،طينامهشمارهدرتاریختوسطسرپرستسازمانامورمالیاتیکشور،ابلاغشد ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان اورژانس کشور با دانشگاه علوم پزشکی تهران

باهدفتقویتهمکاریهایآموزشیپژوهشیانجامشد؛ امضایتفاهمنامههمکاریسازماناورژانسکشوربادانشگاهعلومپزشکیتهران     باحضوردکترکولیوندرییسسازماناورژانسکشورودکترکریمیرییسدانشگاهعلومپزشکیتهران،تفاهمنامهتقویتهمکاریهایآموزشیپژوهشیبینایندودستگاهامضاشد ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

بازار و صادرات حلقه مفقوده فرش کشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، محمدعلی شجاعی ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش دستبافت خراسان شمالی، با بیان اینکه به اندازه کافی نیروی بافنده فرش دستبافت در این استان وجود دارد، اظهار کرد: مشکل اصلی ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: اقتصادی

کره شمالی آمریکا را مسئول شکست مذاکرات دو کشور دانست

...    به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، کره شمالی امروز جمعه اعلام کرد که موضع « خشن و فریبنده» آمریکا باعث شده است که در جریان دومین نشست سران دو کشور نتیجه ای حاصل نشود ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 204
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

خدمات نظام سلامت ایران در بین کشورهای منطقه، کم نظیر است

نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران خدماتنظامسلامتایراندربینکشورهایمنطقه،کمنظیراست     نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایرانگفتنظامبهداشتیودرمانیایرانعملکردخوبیداشتهوپوششوبستهخدماتیکهدرنظامسلامتایرانبهمردم،ارائهمیشوددربینکشورهایمنطقه،کمنظیراست ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت

اهتمام جدی دستگاههای اجرایی استان برای اجرای کامل قانون جامع ایثارگران - روحیه ایثارگری مردم پشتوانه قدرت و امنیت کشور است

استاندار قم تاکید کرد:اهتمام جدی دستگاههای اجرایی استان برای اجرای کامل قانون جامع ایثارگران/ روحیه ایثارگری مردم پشتوانه قدرت و امنیت کشور استاستاندار قم با اشاره به احصاء وظیفه دستگاههای اجرایی در قانون ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: اخبار قم

246 مورد غرق شدگی از اول فروردین تا 31 اردیبهشت در کشور

رییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهغرقشدگینفردرمحیطهایآبیازاولفروردینتااردیبهشتدرسطحکشور،گفتنفرپسازنجاتازغرقشدگیتوسطاورژانسپیشبیمارستانیتحتمداوایاولیهقرارگرفتندکهمصدومجهتادامهرونددرمانبهمراکزدرمانیمنتقلونفردرمحلحادثهدرمانشدندهمچنیننفرنیز،جانخودرادراینمدتازدستدادهاند ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت

نقض آشکار حقوق بین الملل در کمک رسانی به سیل زدگان کشور توسط آمریکا

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانمطرحکرد نقضآشکارحقوقبینالمللدرکمکرسانیبهسیلزدگانکشورتوسطآمریکا رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایران،دراعتراضبهنقضآشکارحقوقبینالمللدرخصوصکمکرسانیبهسیلزدگانکشورواقداماتغیرانسانیدولتآمریکادرزمینهاعمالمحدودیتهایتامیندارووتجهیزاتپزشکی،بهآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمانمللمتحد،نامهایارسالکرد ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت

شیوع سه برابری بیماری فشار خون در کشور - کاهش 30 درصدی مرگ و میرهای منتسب به فشار خون با آگاهی و اطلاع رسانی

شیوعسهبرابریبیماریفشارخوندرکشورکاهشدرصدیمرگومیرهایمنتسببهفشارخونباآگاهیواطلاعرسانی     دکترحریرچیگفتمیزانمرگومیرهایمنتسببهفشارخوندرصدافزایشداشتهومتاسفانهشیوعسهبرابریداشتهاست   بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویزندهباشبکهخبربهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخون،بااشارهبهاینکه،پرفشاریخونمهمترینعاملخطرمرگومیروبیماریزاییایرانیاندرسالاخیربودهاست،گفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتماهجاریبهدستوررییسجمهورآغازشدهاستکهتاخردادماهمرحلهآموزشواطلاعرسانیبهمردمومجریانطرحبودهوازخردادبهمدتیکماهدرمراکزمختلفخانههایبهداشت،بیمارستانهایدولتی،ایستگاههاییکهدرسطحشهرایجادمیشوند،فشارخونافراداندازهگیریوبررسیمیشود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

شرایط امنیت مرزهای کشور بهتر شده است

عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال جلیل رحیم آبادی نماینده تربت جام و 13 نماینده دیگر درباره علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور(خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 168
دسته بندی: صفحه نخست

غلبه بودجه بر برنامه ریزی یکی از عوامل توسعه نامتوازن کشور است

... می توان گفت نهاد برنامه ریزی در کشور به فراموشی سپرده شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به وقوع سیلاب های اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی ها سبب شد با وجود اختصاص بودجه های مناسب، برنامه ریزی ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 141
دسته بندی: صفحه نخست

حال ناخوش بزرگ ترین کارخانه کاغذ تحریر کشور

... مدیریت به دلیل فوت مالک اصلی دانست و گفت که کارخانه به خاطر ناآشنایی مدیریت جدید با روند واردات مواد اولیه از خارج کشور ، دچار مشکل شد. معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم گفت که بر اساس ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 213
دسته بندی: صفحه نخست

بخش سلفچگان منطقه راهبردی اتصال قم به 17 استان کشور است

رضا الیاسی بیان کرد: قرار گرفتن بخش سلفچگان در شاهراه ارتباطی کشور موقعیت بسیار ممتازی برای انجام فعالیت های اقتصادی در این منطقه فراهم آورده است که با استفاده از آن می توان حجم تولید و میزان اشتغال استان ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام آمادگی کشور قطر برای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه سلامت - تقدیر وزیر بهداشت قطر، از پیشرفت ها و دستاوردهای موفق ایران در حوزه سلامت

مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتدرژنوعنوانکرد اعلامآمادگیکشورقطربرایگسترشهمکاریهایدوجانبهدرحوزهسلامتتقدیروزیربهداشتقطر،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامت مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتگفتوزیربهداشتکشورقطردردیداربادکترنمکی،ضمنابرازتمایلجهتگسترشارتباطاتوهمکاریهایبیشترباوزارتبهداشتایران،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامتتقدیرکرد  ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

راه اندازی کانال مالی بين ايران و سوئيس، سبب تداوم همکاری های خوب دو کشور می شود

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدردیداروزیربهداشتسوئیس راهاندازیکانالمالیبينايرانوسوئيس،سببتداومهمکاریهایخوبدوکشورمیشود   وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيگفتراهاندازیکانالمالیبينايرانوسوئيس،سببتداومهمکاریهایخوبدوکشورمیشود ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

لزوم فعالیت دوچندان قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در مرزبانی - جلوگیری از ورود 58 تن مواد مخدر به کشور طی سال گذشته

... مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با ورود انواع قاچاق به کشور در مرزهای ایران اسلامی مبارزه می کنیم که صفر کردن قاچاق در مرزهای استان ایلام نمونه ای از عملکرد مرزبانان کشور است. فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

دعوت رییس منطقه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تمام کشورهای جهان برای حضور در اجلاس تهران

دعوترییسمنطقهشرقیسازمانجهانیبهداشتازتمامکشورهایجهانبرایحضوردراجلاستهران رییسمنطقهشرقیسازمانجهانیبهداشتازتمامکشورهایجهاندعوتکردتادرشصتوششمیناجلاسوزرایبهداشتمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتکهبهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود،حضوریابند ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

نخستین اسکروپمپ فاضلابی کشور در قم تولید شد

علی جان صادق پور در گفت وگویی افزود: اسکروپمپ‌های تلمبه خانه شماره 2 فاضلاب شهر قم به دلیل عمر بالا و فرسودگی نیاز به تعویض داشت. وی، اظهار داشت: با توجه به عدم موفقیت تولید این دستگاه در داخل کشور، برگزاری ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: صفحه نخست

خسارت های سیل به واحدهای تولیدی برآورد شد

... تخصصی در این زمینه تشکیل و در حال فعالیت است. دین پرست با بیان اینکه نگاه وزیر کشور به مباحث اقتصادی ویژه است خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده به ریاست وزیر کشور تشکیل شده و نتایج خوبی ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 177
دسته بندی: صفحه نخست

زیرساخت‌های تولید دارو در کشور باید تقویت شود

مصطفی قانعی درباره تولید دارو در کشور بیان کرد: تولید دارو یکی از مهم ترین نیازهایی است که باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد، با توجه به اندک بودن تعداد کارخانجات تولید دارو در کشور، باید در حوزه تامین ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 155
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون در بابل همزمان با سراسر کشور

آغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخوندربابلهمزمانباسراسرکشور رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلازآغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردربابلخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیگفتبیماریفشارخونبالا،اصلیترینعاملخطرقابلتغییردرناتوانیومرگومیرزودرسناشیازبیماریهایقلبیدرجهانوایراناست ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

انتظار داریم که حداقل 2 میلیون بیمار جدید مبتلا به فشارخون را در کشور شناسایی کنیم

انتظارداریمکهحداقلمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونرادرکشورشناساییکنیم   وزیربهداشتگفتدرسالهایبعدازانقلاباسلامی،دستاوردهایارزشمندیدرنظامسلامتکشورداشتهایمویکیازکشورهایپیشتازمنطقهدرحوزهسلامتبودهایموتوانستیمدربینکشورشرقمدیترانهازنظرشاخصهایبهداشتیمانندکاهشمرگومیرمادرانبارداروکودکان،درجایگاهنخستقراربگیریم ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت

بازگشت ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور ۲۷ اردیبهشت ۱۶:۰۲ ۲۷ اردیبهشت ۱۶:۰۲

... حال ارزی را بر نگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است. از تمامی صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده اند قدردانی می‌کنم. بر اساس هماهنگی های انجام گرفته با اتحادیه ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: اقتصادی

8650 زندانی غیر عمد کشور در انتظار آزادی هستند

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 215
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

به ازای هر گردشگر سلامت 2400 دلار درآمد برای کشورها ایجاد می شود

معاونرییسجمهورورییسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری بهازایهرگردشگرسلامتدلاردرآمدبرایکشورهاایجادمیشود   معاونرییسجمهورورییسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریگفتگردشگریدربخشهایمختلفوجودداردویکیازبخشهایپردرآمدآنبهازایهرگردشگرتوریسمسلامتاستکهبراساساستانداردهایجهانی،بهازایهرگردشگرسلامتدلاردرآمدبرایکشورهاایجادمیشودکهمیتواندنقشمهمیدراقتصادکشورداشتهباشد  ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به 30 درصد رسید

«اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد، به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 349
دسته بندی: صفحه نخست

جایگاه کشوری وشوو قم 10 پله ارتقا یافت

جواد محمد زاده توجه به رده سنی پایه را از جمله اولویت های این هیات ورزشی دانست و افزود: چندین سال است که در رده های سنی پایه در رشته وشوو در استان کار نشده بود که با تغییر مدیریت این هیات، بار دیگر توجه ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 327
دسته بندی: صفحه نخست

همه مردم ایران و مذاهب صاحب کشور و انقلاب هستند - ایران و ملت ایران بزرگتر و با عظمت‌تر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، شامگاه دوشنبه در دیدار صمیمی با علما و فرهیختگان اهل سنت سراسر کشور، با اشاره به حضور و مشارکت فعال اهل سنت در همه صحنه‌های انقلاب، ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دین و اندیشه

فشارخون، زمینه ابتلای بسیاری از بیماری های غیرواگیر را مهیا می کند - 15میلیون نفر در کشور به فشارخون مبتلا هستند

مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشت فشارخون،زمینهابتلایبسیاریازبیماریهایغیرواگیررامهیامیکندمیلیوننفردرکشوربهفشارخونمبتلاهستند مدیرکلدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتگفتازسالتا،شیوعپرفشاریخوندرایران،حدودبرابرشدهوپیشبینیمیشودکهاینروندادامهپیداکردهودرسالهایآینده،بهبرابرافزایشپیداکند ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

تصاویر ارسال ۱۰۰ هزار لوازم ورزشی به مناطق محروم کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: عکس

ساخت انواع لکوموتیو با فناوری نوین در کشور انجام می شود

... را با مشکل مواجه کند. وی بیان داشت : امروز ایران اسلامی به همت مختصصان خود صاحب فناوری در زمینه لکوموتیو سازی است و می توانیم اعلام کنیم از این حیث نیاز کشور را تأمین کرده ایم. علی آبادی گفت: در این زمینه ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 179
دسته بندی: صفحه نخست

استان مرکزی در شناسنامه دار کردن انبار کالا رتبه دوم کشور را دارد

... مرکزی با بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرک به چهارمین قطب صنعت کشور مشهور است.  ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 175
دسته بندی: صفحه نخست

آتشی که دشمن با شایعه بر خرمن بازار می زند

این روزها برخی آگاهانه و یا از روز بی اطلاعی درقالب سرباز دشمن، به دنبال نشر شایعه وایجاد هیجانات کاذب در بازار کشور هستند و برایشان اهمیتی ندارد که با این کار مردم در تهیه مایحتاج خود با چه مشکل هایی ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: صفحه نخست

پیشرفت جامعه و کشور در گرو اعتماد به جوانان است

استاندار قم:پیشرفت جامعه و کشور در گرو اعتماد به جوانان استاستاندار قم با اشاره به لزوم توجه به نظرات نسل جدید در توسعه و آبادانی، پیشرفت جامعه و کشور را در گرو باور و اعتماد به جوانان دانست. به گزارش ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: اخبار قم

سويیس، کانال مالی ویژه که برای تامین کالاهای اساسی و موردنياز کشور تنظیم شده، سريعتر راه اندازی كند - ضرورت عملیاتی کردن همکاریهای بانکی سوييس در زمینه غذا و دارو

سويیس،کانالمالیویژهکهبرایتامینکالاهایاساسیوموردنيازکشورتنظیمشده،سريعترراهاندازیكندضرورتعملیاتیکردنهمکاریهایبانکیسوييسدرزمینهغذاودارو وزيربهداشتگفتسرمايهگذارانانديشمندسوييسيميدانندكهدورانكمخرديترامپسپريشدهوملتايرانايندورهرانيزطيخواهندكرد،بنابراينسرمايهگذاريدركشوريكه٨٥ميليوننَفَرجمعيتداشتهوميتواندبرايبازار٣٠٠ميليوننفريمنطقهنيزتوليدوصادراتداشتهباشد،بسياردورانديشانهومنطقياست  ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت

آیین نامه نشریات علمی کشور بازنگری شد

منصور غلامی در این باره اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید، سیاست‌ها، استانداردها، ضوابط کلی و شرایط تأسیس قید شده است و متقاضیان واجد شرایط انتشار نشریه می‌توانند بدون مراجعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: صفحه نخست

106 هزار خانواده تحت پوشش بهزیستی در کشور صاحب مسکن شدند

وحید قبادی دانا در حاشیه بازدید از آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 450 هزار نفر افراد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی کشور قرار دارند که از این تعداد حدود 800 هزار ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 53
دسته بندی: صفحه نخست

هیات ایرانی در مجمع جهانی کاهش خطرپذیری بلایا شرکت می کند

... کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای حضور موثر و ارائه دستاوردها و توانمندی های کشورمان در زمینه مدیریت بحران، جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی به ریاست اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 49
دسته بندی: صفحه نخست

1150 مبلغ دینی از سوی سازمان اوقاف به سراسر کشور اعزام شدند

... مبارک رمضان اظهار داشت: طرح ضیافت الهی چند سالی است که ویژه ماه مبارک رمضان بوده و در بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا می‌شود. مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه این طرح با هدف حضور چشمگیر ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 138
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

ابتلای یک سوم جمعیت کشور به فشارخون بالا

...   دکترباقرلاریجانیدرگفتوگویاختصاصیباوبدا،بابیاناینمطلب،افزوددرایران،یکسومجمعیتمبتلابهفشارخونبالاهستند،همچنین،یکچهارمجمعیتبزرگسالمبتلابهچربیخونبودهویکسومجمعیتنیزچاقبودهودرصدجمعیتکشور،فعالیتفیزیکیکافیندارند ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت

نابسامانی فضای مجازی برای کشور اسلامی به بلا مبدل شده است

...  معظم‌له اظهار کرد: منافقان شایعه ساختند که روابط امام علی(ع) و پیامبر(ص) تیره شده است؛ امروز نیز شایعات در فضای مجازی وجود دارد که متأسفانه، برای کشور اسلامی ما به بلا مبدل شده است؛ می‌خواهند شایعات، ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دین و اندیشه

ششمین نشست مشترک نهادها و موسسات ذی‌ربط در زمینه سامان‌دهی و راه‌اندازی همراه‌سراهای سراسر کشور برگزار شد

ششمیننشستمشترکنهادهاوموسساتذی‌ربطدرزمینهسامان‌دهیوراه‌اندازیهمراه‌سراهایسراسرکشوربرگزارشد   ششمیننشستمشترکنهادهاوموسساتذی‌ربطدرزمینهسامان‌دهیوراه‌اندازیهمراه‌سراهایسراسرکشورباحضوردکترجمالیمدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیّرینسلامتودکتردباغقائم‌مقاممشاورعالیوزیربهداشتدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد  ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

احتمال وقوع تگرگ و سیلاب در دره‌ها و مناطق کوهستانی کشور

... نیمه شمالی سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد. وی اظهار داشت: فردا بارش‌های پراکنده در نوار شمالی کشور در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دامنه‌های البرز مرکزی و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 150
دسته بندی: صفحه نخست

جمع آوری روان آبها در کشور نیازمند مدیریت و برنامه ریزی

در زمان حاضر بسیاری از بارش های در شهرهای کشور به دلیل تبخیر و غیر قابل نفوذ بودن به آب های زیر زمینی از بین می روند و حتی مسوولان امر برنامه ای برای جمع آوری آن ندارند در حالی که این آبها می تواند رافع ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 50
دسته بندی: صفحه نخست

توان تولید داخلی کشور قادر به پاسخگویی نیازهای مردم است

جلال رضایی نور ضمن تاکید بر این که مردم نگران تامین کالاهای مورد نیاز خود از بازار نباشند، افزود: توان صنعتی و علمی کشور در حد قابل قبولی قرار دارد و این دو بخش با همکاری یکدیگر می توانند محصولات مورد ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 45
دسته بندی: صفحه نخست

10میلیارد تومان به استان های درگیر ملخ صحرایی اختصاص یافت

... اختصاص داده شده و امکانات لجستیکی توسط استانداران به خدمت گرفته شده است. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سطح ملی نیز، امکانات و اعتبارات لازم در اختیار مجموعه های سازمان جهاد کشاورزی استان ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 285
دسته بندی: صفحه نخست

ابتلای یک سوم جمعیت بزرگسالان کشور به فشار خون

...   دکترلاریجانیتصریحکردیکیازراه‌هایموثردرآموزشعمومی،مطرحکردنمسالهدررسانه‌هاتوسطافرادشناختهشدهاستتاتاثیریشگرفداشتهباشد   ویبااشارهبهگستردگیموضوعفشارخونبالادرکشورخاطرنشانکردلازماستیکراهنمایبالینیگایدلاینملیباکمکاساتیدهمه‌رشته‌هادرحوزه‌فشارخون،تنظیموهمچنینازظرفیتبخشخصوصیدرکنترلفشارخون،بهره‌برداریشود ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت

شاخص‌ترین مسجد بین‌راهی کشور فاقد برنامه‌ها و تبلیغات فرهنگی است

... مواصلاتی کشور واقع شده و معروف‌ترین و شاخص‌ترین مسجد بین‌راهی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: مسجد ابوالفضل (ع) یک برند برای شهرستان اقتصادآیندهیز است. وی با بیان اینکه این مسجد نمونه‌ای بی نظیر و از ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور با رهبر انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور با رهبر انقلاب تصاویر دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور با رهبر انقلاب تصاویر دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور با رهبر انقلاب تصاویر ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: عکس

بسیج ملی کنترل فشار خون همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی اجرا می‌شود

بسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردراستانمرکزیاجرامی‌شود سرپرستدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکگفتبسیجملیکنترلفشارخونبرایجامعههدفهزارنفریدراستانمرکزیاجراییمی‌شود بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدجمالیاندرجلسهکمیتهدانشگاهیبسیجملیفشارخونبالادردانشگاهعلوم‌پزشکیاراک،افزودبسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشت‌ماههمزمانباسراسرکشوردراستانمرکزیآغازمیشود ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت

قم دارای رتبه دوم نشریات تخصصی کشور است

... علمی ترویجی و علمی پژوهشی هستند ادامه داد: نشریات تخصصی چاپ شده استان، عنوان منابع علمی شناخته شده در کشور مورد استناد محققان و پژوهشگران هستند. معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: اقتصادی

انتخاب استان قم به عنوان یکی از استان های برتر کشور در زمینه امنیت سرمایه گذاری

استاندار قم خبر داد:انتخاب استان قم به عنوان یکی از استان های برتر کشور در زمینه امنیت سرمایه گذاریاستاندار قم با اشاره به لزوم جذب سرمایه گذاری جهت رونق اقتصادی در قم، از انتخاب استان قم به عنوان یکی ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: اخبار قم

قم دارای رتبه دوم نشریات تخصصی کشور است

... و اسلامی در این استان بسیار بالا باشد. وی با بیان اینکه بسیاری از نشریات تخصصی قم دارای رتبه های علمی ترویجی و علمی پژوهشی هستند ادامه داد: نشریات تخصصی چاپ شده استان، عنوان منابع علمی شناخته شده در کشور ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 197
دسته بندی: صفحه نخست

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري خبر داد: تمديد مهلت ثبت نام وام 20 ميليوني ازدواج تا 18 ارديبهشت

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، سید میعاد صالحی گفت: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که فرزندانشان صرفاً در سال 1397 ازدواج ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت

افتتاح خط تولید نسل سوم پادزهر مار و عقرب در کشور - رونمايي از واكسن ضدطاعون نشخواركنندگان كوچك

باحضورمعاونعلمیوفنآوریریاستجمهوریووزيربهداشتانجامشد؛ افتتاحخطتولیدنسلسومپادزهرماروعقربدرکشوررونماييازواكسنضدطاعوننشخواركنندگانكوچك افتتاحخطتولیدنسلسومپادزهرماروعقربدرکشوروواكسنواكسنضدطاعوننشخواركنندگانكوچكباحضورمعاونعلمیوفنآوریریاستجمهوریووزيربهداشت،افتتاحشد ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور - تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولید

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور/ تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولیدمشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه به صورت میدانی توسط ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top